6
5
TÜRK BORÇLAR
KANUNU
• Kavramlar
• Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanun
• Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
• Afet Sigortaları Kanunu
• 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun
• Tebligat Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmelik
Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.
maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.
Yay›n No
: 3040
Hukuk Dizisi : 1493
ISBN 978 - 605 - 333 - 072 - 1
10. Bask› – Ocak 2015 – ‹STANBUL
Cop­yright© Bu ki­ta­b›n bu ba­s›­s›­n›n Tür­ki­ye’de­ki ya­y›n hak­
la­r› BE­TA Ba­s›m Ya­y›m Da­€›­t›m A.fi.’ye ait­tir. Her hak­k›
sak­l›­d›r. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­f› k›s­men ve­ya ta­ma­men
ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya bafl­ka her­han­
gi bir fle­kil­de ço­€al­t›­la­maz, da­€›­t›­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aflan
ik­ti­bas­lar ya­p›­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak
gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Editör
: Av. Celal ÜLGEN
Dizgi
: Beta Bas›m A.fi.
Bask› - Cilt
: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.
Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize
Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6,
Malıköy / Sincan / Ankara
(Sertifika No. 26886) (0312) 640 16 23
Kapak Tasar›m: Gülgonca Çarpık
Beta Basım Yayım Dağıtım A.fi. (Sertifika No. 16136)
Narl›bahçe Sokak Damga Binas› No: 11
Ca€alo€lu - ‹STANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
‹Ç‹NDEK‹LER
TÜRK BORÇLAR KANUNU
B‹R‹NC‹ KISIM
Genel Hükümler
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Borç ‹liflkisinin Kaynaklar›
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Sözleflmeden Do€an Borç ‹liflkileri
A. Sözleflmenin kurulmas›......................................................... 1
I. ‹rade aç›klamas›.............................................................. 1
1. Genel olarak................................................................ 1
2. ‹kinci derecedeki noktalar.......................................... 1
II. Öneri ve kabul.................................................................. 2
1. Süreli öneri................................................................ 2
2. Süresiz öneri.............................................................. 2
a. Haz›r olanlar aras›nda............................................ 2
b. Haz›r olmayanlar aras›nda..................................... 2
3. Örtülü kabul............................................................... 2
4. Ismarlanmayan fleyin gönderilmesi........................... 2
5. Ba€lay›c› olmayan öneri ve herkese aç›k öneri......... 3
6. ‹lân yoluyla ödül sözü verme.................................... 3
7. Önerinin ve kabulün geri al›nmas›............................ 3
III. Haz›r olmayanlar aras›nda kurulan sözleflmenin
hüküm an›....................................................................... 3
B. Sözleflmelerin flekli............................................................... 4
I. Genel kural..................................................................... 4
II. Yaz›l› flekil...................................................................... 4
1. Yasal flekil.................................................................. 4
a. Kapsam›................................................................. 4
b. Unsurlar›................................................................ 4
c. ‹mza....................................................................... 4
IV
d. ‹mza yerine geçen iflaretler.................................... 5
2. ‹radî flekil................................................................... 5
C. Borç tan›ması........................................................................ 5
D. Sözleflmelerin yorumu, dan›fl›kl› ifllemler............................. 5
E. Genel ifllem koflullar›............................................................ 5
I. Genel olarak.................................................................... 5
II. Kapsam›.......................................................................... 6
1. Yaz›lmam›fl say›lma.................................................... 6
2. Yaz›lmam›fl say›lman›n sözleflmeye etkisi.................. 6
III. Yorumlanmas›................................................................. 6
IV. De€ifltirme yasa€›........................................................... 6
V. ‹çerik denetimi................................................................ 7
F. Sözleflmenin içeri€i............................................................... 7
I. Sözleflme özgürlü€ü........................................................ 7
II. Kesin hükümsüzlük........................................................ 7
III. Afl›r› yararlanma............................................................. 7
IV. Önsözleflme..................................................................... 7
G. ‹rade bozukluklar›................................................................. 8
I. Yan›lma........................................................................... 8
1. Yan›lman›n hükümleri............................................... 8
2. Yan›lma hâlleri.......................................................... 8
a. Aç›klamada yan›lma.............................................. 8
b. Saikte yan›lma....................................................... 8
c. ‹letmede yan›lma................................................... 8
3. Yan›lmada dürüstlük kurallar›................................... 9
4. Yan›lmada kusur........................................................ 9
II. Aldatma.......................................................................... 9
III. Korkutma........................................................................ 9
1. Hükmü....................................................................... 9
2. Koflullar›.................................................................. 10
IV. ‹rade bozuklu€unun giderilmesi.................................. 10
H. Temsil................................................................................. 10
I. Yetkili temsil................................................................. 10
1. Genel olarak............................................................ 10
a. Temsilin hükmü................................................... 10
b. Temsil yetkisinin kapsam›................................... 11
2. Hukukî ifllemden do€an yetki.................................. 11
a. Yetkinin s›n›rlanmas› ve geri al›nmas›................ 11
V
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve di€er durumlar................. 11
c. Yetki belgesinin geri verilmesi............................ 11
d. Yetkinin sona erdi€inin ileri sürülememesi......... 12
II. Yetkisiz temsil............................................................. 12
1. Onama hâlinde.......................................................... 12
2. Onamama hâlinde..................................................... 12
III. Sakl› hükümler............................................................. 12
‹K‹NC‹ AYIRIM
Haks›z Fiillerden Do€an Borç ‹liflkileri
A. Sorumluluk.......................................................................... 13
I. Genel olarak.................................................................. 13
II. Zarar›n ve kusurun ispat›.............................................. 13
III. Tazminat....................................................................... 13
1. Belirlenmesi............................................................ 13
2. ‹ndirilmesi............................................................... 13
IV. Özel durumlar............................................................... 14
1. Ölüm ve bedensel zarar............................................ 14
a. Ölüm.................................................................... 14
b. Bedensel zarar..................................................... 14
c. Belirlenmesi......................................................... 14
d. Manevî tazminat.................................................. 14
2. Haks›z rekabet.......................................................... 15
3. Kiflilik hakk›n›n zedelenmesi.................................... 15
4. Ay›rt etme gücünün geçici kayb›.............................. 15
V. Sorumluluk sebeplerinin çoklu€u....................................... 15
1. Sebepleri yar›flmas›.................................................. 15
2. Müteselsil sorumluluk............................................. 16
a. D›fl iliflkide........................................................... 16
b. ‹ç iliflkide............................................................. 16
VI.Hukuka ayk›r›l›€› kald›ran hâller........................................ 16
1. Genel olarak............................................................ 16
2. Sorumluluk.............................................................. 16
B. Kusursuz sorumluluk.......................................................... 17
I. Hakkaniyet sorumlulu€u............................................... 17
II. Özen sorumlulu€u......................................................... 17
1. Adam çal›flt›ran›n sorumlulu€u............................... 17
2. Hayvan bulunduran›n sorumlulu€u......................... 17
VI
a. Giderim yükümlülü€ü......................................... 17
b. Al›koyma hakk›................................................... 18
3. Yap› malikinin sorumlulu€u.................................... 18
a. Giderim yükümlülü€ü......................................... 18
b. Zarar tehlikesini önleme...................................... 18
III. Tehlike sorumlulu€u ve denklefltirme........................... 18
C. Zamanafl›m›......................................................................... 19
I. Kural............................................................................. 19
II. Rücu isteminde............................................................. 19
D. Yarg›lama............................................................................ 20
I. Ceza hukuku ile iliflkisi................................................. 20
II. Tazminat hükmünün de€ifltirilmesi.............................. 20
III. Geçici ödemeler............................................................ 20
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sebepsiz Zenginleflmeden
Do€an Borç ‹liflkileri
A. Koflullar›.............................................................................. 20
I. Genel olarak.................................................................. 20
II. Borçlan›lmam›fl edimin ifas›......................................... 21
B. Geri vermenin kapsam›...................................................... 21
I. Zenginleflenin yükümlülü€ü......................................... 21
II. Giderleri isteme hakk›.................................................. 21
C. Geri istenememe................................................................. 22
D. Zamanafl›m›......................................................................... 22
‹K‹NC‹ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Borçlar›n ‹fas›
A. Genel olarak........................................................................ 22
I. fiahsen ifa zorunlulu€unun olmamas›........................... 22
II. ‹fan›n konusu................................................................ 22
1. K›smen ifa................................................................. 22
2. Bölünemeyen borç.................................................... 23
3. Çeflit borcu................................................................ 23
VII
4. Seçimlik borç............................................................ 23
5. Faiz........................................................................... 23
B. ‹fa yeri................................................................................. 24
C. ‹fa zaman›............................................................................ 24
I. Süreye ba€lanmam›fl borç............................................. 24
II. Süreye ba€l› borç.......................................................... 24
1. Aya iliflkin sürelerde vade....................................... 24
2. Di€er sürelerde vade............................................... 24
3. Tatil günleri............................................................. 25
III. ‹fl saatlerinde ifa............................................................ 25
IV. Sürenin uzat›lmas›........................................................ 25
V. Erken ifa....................................................................... 25
VI.Karfl›l›kl› borç yükleyen sözleflmelerde........................ 26
1. ‹fada s›ra.................................................................. 26
2. ‹fa güçsüzlü€ü......................................................... 26
D. Ödeme................................................................................. 26
I. Ülke paras› ile............................................................... 26
II. Mahsup......................................................................... 26
1. K›smen ödemede..................................................... 26
2. Birden çok borçta.................................................... 27
a. Borçlu ve alacakl›n›n bildirimine göre................ 27
b. Kanuna göre......................................................... 27
III. Makbuz ve senetlerin geri verilmesi............................. 27
1. Borçlunun hakk›...................................................... 27
2. Hükümleri................................................................ 28
3. Senedin geri verilememesi...................................... 28
E. Alacakl›n›n temerrüdü......................................................... 28
I. Koflullar›....................................................................... 28
II. Hükümleri..................................................................... 28
1. Bir fleyin teslimine iliflkin edimlerde.............................. 28
a. Tevdi hakk›.......................................................... 28
b. Satma hakk›......................................................... 29
c. Tevdi konusunu geri alma.................................... 29
2. Di€er edimlerde............................................................ 29
F. Di€er ifa engelleri............................................................... 29
VIII
‹K‹NC‹ AYIRIM
Borçlar›n ‹fa Edilmemesinin Sonuçlar›
A. Borcun ifa edilmemesi........................................................ 29
I. Giderim borcu............................................................... 29
1. Genel olarak.............................................................. 30
2. Yapma ve yapmama borçlar›nda............................... 30
II. Sorumlulu€un ölçüsü ve giderim borcunun
kapsam›......................................................................... 30
1. Genel olarak............................................................ 30
2. Sorumsuzluk anlaflmas›........................................... 30
3. Yard›mc› kiflilerin fiillerinden sorumluluk.............. 31
B. Borçlunun direnimi............................................................. 31
I. Koflullar›....................................................................... 31
II. Hükümleri..................................................................... 31
1. Genel olara.............................................................. 31
a. Gecikme tazminat›............................................... 31
b. Beklenmedik hâlde sorumluluk........................... 32
2. Temerrüt faizi.......................................................... 32
a. Genel olarak......................................................... 32
b. Faizlerde, iratlarda ve ba€›fllamada gecikme
faizi...................................................................... 32
3. Aflk›n zarar.............................................................. 33
4. Karfl›l›kl› borç yükleyen sözleflmelerde........................ 33
a. Süre verilmesi...................................................... 33
b. Süre verilmesini gerektirmeyen durumlar........... 33
c. Seçimlik haklar.................................................... 33
d. Sürekli edimli sözleflmelerde.............................. 34
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Borç ‹liflkilerinin Üçüncü Kiflilere Etkisi
A. Alacakl›ya halef olma......................................................... 34
B. Üçüncü kiflinin fiilini üstlenme........................................... 34
C. Üçüncü kifli yarar›na sözleflme............................................ 35
I. Genel olarak.................................................................. 35
II. Sorumluluk sigortalar›nda............................................ 35
IX
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BORÇLARIN VE BORÇ ‹LİŞKİLERİNİN
SONA ERMESİ, ZAMAN AŞIMI
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Sona Erme Hâlleri
A. As›l borca ba€l› hak ve borçlar›n sona ermesi.................... 35
B. ‹bra...................................................................................... 36
C. Yenileme............................................................................. 36
I. Genel olarak.................................................................. 36
II. Cari hesaplarda............................................................. 36
D. Birleflme.............................................................................. 36
E. İfa imkâns›zl›ğı................................................................... 37
I. Genel olarak.................................................................. 37
II. K›smî imkâns›zl›k......................................................... 37
III. Afl›r› ifa güçlü€ü........................................................... 37
F. Takas ................................................................................. 38
I. Koflullar›....................................................................... 38
1. Genel olarak............................................................ 38
2. Kefalet hâlinde........................................................ 38
3. Üçüncü kifli yarar›na sözleflme hâlinde................... 38
4. Borçlunun iflâs› hâlinde.......................................... 38
II. Hükümleri..................................................................... 39
III. Alacakl›n›n r›zas›yla takas edilebilir alacaklar............. 39
IV. Takastan feragat............................................................ 39
‹K‹NC‹ AYIRIM
Zamanafl›m›
A. Süreler................................................................................. 39
I. On y›ll›k zamanafl›m›.................................................... 39
II. Befl y›ll›k zamanafl›m›................................................... 39
III. Sürelerin kesinli€i......................................................... 40
IV. Zamanafl›m›n›n bafllang›c›............................................ 40
1. Genel olarak.............................................................. 40
2. Dönemsel edimlerde................................................. 40
V. Sürelerin hesaplanmas›................................................. 40
B. Ba€l› alacaklarda zamanafl›m›............................................. 41
C. Zamanafl›m›n›n durmas›...................................................... 41
D. Zamanafl›m›n›n kesilmesi.................................................... 41
X
I. Sebepleri....................................................................... 41
II. Birlikte borçlulara etkisi............................................... 42
III. Yeni sürenin bafllamas›................................................. 42
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara
ba€lanmas› durumunda........................................... 42
2. Alacakl›n›n fiili hâlinde........................................... 42
E. Davan›n reddinde ek süre.................................................... 43
F. Tafl›n›r rehni ile güvenceye ba€lanm›fl alacakta................. 43
G. Zamanafl›m›ndan feragat..................................................... 43
H. ‹leri sürülmesi..................................................................... 43
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Teselsül
A. Müteselsil borçluluk............................................................ 43
I. Do€uflu.......................................................................... 43
II. D›fl iliflki........................................................................ 43
1. Hükümleri................................................................ 43
a. Borçlular›n sorumlulu€u...................................... 43
b. Borçlular›n savunmalar›...................................... 44
c. Borçlular›n bireysel davran›fl›.............................. 44
2. Borcun sona ermesi................................................. 44
III. ‹ç iliflki.......................................................................... 44
1. Paylafl›m.................................................................. 44
2. Alacakl›ya halef olma.............................................. 45
B. Müteselsil alacakl›l›k.......................................................... 45
‹K‹NC‹ AYIRIM
Koflullar
A. Geciktirici koflul.................................................................. 45
I. Genel olarak.................................................................. 45
II. Koflulun ask›da oldu€u s›radaki durum........................ 46
III. Koflul gerçekleflinceye kadar elde edilen yararlar......... 46
B. Bozucu koflul....................................................................... 46
C. Ortak hükümler................................................................... 46
XI
I. Koflulun gerçekleflmesi................................................. 46
II. Dürüstlük kurallar›na ayk›r› engelleme........................ 46
III. Yasak koflullar............................................................... 47
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ba€lanma Paras›, Cayma Paras› ve Ceza Koflulu
A. Ba€lanma paras›.................................................................. 47
B. Cayma paras›....................................................................... 47
C. Ceza koflulu......................................................................... 47
I. Alacakl›n›n haklar›....................................................... 47
1. Cezan›n sözleflmenin ifas› ile iliflkisi...................... 47
2. Ceza ile zarar aras›ndaki iliflki................................ 48
3. K›smî ifan›n yanmas›............................................... 48
II. Cezan›n miktar›, geçersizli€i ve indirilmesi................. 48
BEfi‹NC‹ BÖLÜM
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF
DEĞİŞİKLİKLERİ
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Alaca€›n Devri
A. Koflullar›............................................................................... 48
I. ‹radî devir..................................................................... 48
1. Genel olarak.............................................................. 48
2. fiekli.......................................................................... 49
II. Yasal veya yarg›sal devir ve etkisi................................ 49
B. Devrin hükümleri................................................................ 49
I. Borçlunun durumu........................................................ 49
1. ‹yiniyetle yap›lan ifa................................................ 49
2. ‹fadan kaç›nma ve tevdi.......................................... 49
3. Borçluya ait savunmalar.......................................... 49
II. Öncelik haklar› ve ba€l› haklar›n geçifli....................... 50
III. Senet ve belgelerin teslimi ve bilgi verilmesi............... 50
IV. Garanti.......................................................................... 50
1. Genel olarak.............................................................. 50
2. ‹faya yönelik devir.................................................... 50
3. Sorumlulu€un kapsam›............................................. 50
C. Özel hükümlerin sakl›l›€›.................................................... 51
XII
.
‹K‹NC‹ AYIRIM
Borcun Üstlenilmesi
A. ‹ç üstlenme sözleflmesi........................................................ 51
B. D›fl üstlenme sözleflmesi..................................................... 51
I. Öneri ve kabul............................................................... 51
II. Önerinin ba€lay›c›l›€›................................................... 51
C. Borçlunun de€iflmesinin sonuçlar›...................................... 52
I. Ba€l› hak ve borçlar...................................................... 52
II. Savunmalar................................................................... 52
D. Sözleflmenin hükümsüzlü€ü................................................ 52
E. Borca kat›lma...................................................................... 52
F. Malvarl›€›n›n veya iflletmenin devral›nmas›....................... 53
G. ‹flletmelerin birleflmesi ve flekil de€ifltirmesi...................... 53
H. Özel hükümlerin sakl›l›€›.................................................... 53
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sözleflmenin Devri ve Sözleflmeye Kat›lma
A. Sözleflmenin devri............................................................... 53
B. Sözleflmeye kat›lma............................................................. 54
‹K‹NC‹ KISIM
Özel Borç ‹liflkileri
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Sat›fl Sözleflmesi
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tan›m› ve hükümleri........................................................... 54
B. Yarar ve hasar...................................................................... 55
‹K‹NC‹ AYIRIM
Tafl›n›r Sat›fl›
A. Konusu................................................................................ 55
B. Sat›c›n›n borçlar›................................................................. 55
I. Zilyetli€in devri............................................................ 55
1. Kural........................................................................ 55
2. Devir ve tafl›ma giderleri......................................... 55
XIII
3. Sat›c›n›n temerrüdü................................................. 56
a. Kural ve ayr›k durum........................................... 56
b. Giderim borcu ve kapsam›................................... 56
II. Zapttan sorumluluk......................................................... 56
1. Konusu..................................................................... 56
2. Yarg›lama usulü....................................................... 57
a. Davan›n bildirimi................................................. 57
b. Mahkeme karar› olmaks›z›n geri verme.............. 57
3. Al›c›n›n haklar›........................................................ 57
a. Tam zapt hâlinde.................................................. 57
b. K›smî zapt hâlinde............................................... 58
III. Ay›ptan sorumluluk...................................................... 58
1. Konusu..................................................................... 58
a. Genel olarak......................................................... 58
b. Hayvan sat›fl›nda.................................................. 59
2. Sorumsuzluk anlaflmas›........................................... 59
3. Al›c›n›n bildi€i ay›plar............................................ 59
4. Gözden geçirme ve sat›c›ya bildirme...................... 59
a. Genel olarak......................................................... 59
b. Hayvan sat›fl›nda.................................................. 59
5. Sat›c›n›n a€›r kusurunun sonuçlar›.......................... 60
6. Sat›lan›n baflka yerden gönderilmesi....................... 60
7. Al›c›n›n seçimlik haklar›......................................... 60
a. Genel olarak......................................................... 60
b. Sat›lan›n yok olmas› veya a€›r biçimde
zarara u€ramas›................................................... 61
8. Dönmenin sonuçlar›................................................ 61
a. Genel olarak......................................................... 61
b. Birden çok mal sat›fl›nda..................................... 62
9. Zamanafl›m›............................................................. 62
C. Al›c›n›n borçlar›.................................................................. 62
I. Sat›fl bedelinin ödenmesi ve sat›lan›n devral›nmas›..... 62
II. Sat›fl bedelinin belirlenmesi.......................................... 62
III. Sat›fl bedelinin muacceliyeti ve faizi............................ 63
IV. Al›c›n›n temerrüdü........................................................ 63
1. Sat›c›n›n dönme hakk›............................................. 63
2. Zarar›n hesaplanmas› ve giderimi........................... 63
XIV
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Tafl›nmaz Sat›fl› ve Sat›fl ‹liflkisi Do€uran Haklar
A. fiekil.................................................................................... 64
B. Sat›fl iliflkisi do€uran haklar................................................ 64
I. Süresi ve flerhi............................................................... 64
II. Devredilmesi ve miras yoluyla geçmesi....................... 64
III. Önal›m hakk›................................................................ 64
1. ‹leri sürülmesi.......................................................... 64
2. Koflullar› ve hükümleri............................................ 65
3. Kullan›lmas› ve hükümleri...................................... 65
C. Tafl›nmaz sat›fl›.................................................................... 65
I. Koflullu sat›fl ve mülkiyetin sakl› tutulmas›.................. 65
II. Sorumluluk................................................................... 65
III. Yarar ve hasar............................................................... 66
IV. Tafl›n›r sat›fl›na iliflkin kurallar›n uygulanmas›............. 66
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Baz› Sat›fl Türleri
A. Örnek üzerine sat›fl.............................................................. 66
I. Tan›m›........................................................................... 66
II. ‹spat yükü..................................................................... 66
B. Be€enme kofluluyla sat›fl..................................................... 67
I. Tan›m›........................................................................... 67
II. Hükümleri..................................................................... 67
III. Deneme veya gözden geçirme...................................... 67
1. Sat›c›n›n yan›nda...................................................... 67
2. Al›c›n›n yan›nda........................................................ 67
C. K›smî ödemeli sat›fllar......................................................... 68
I. Taksitle sat›fl................................................................. 68
1. Tan›m›, flekli ve içeri€i............................................ 68
2. Yasal temsilcinin r›zas›............................................ 68
3. Sözleflmenin yürürlü€e girmesi ve geri
alma aç›klamas›....................................................... 69
4. Taraflar›n hak ve borçlar›........................................ 69
a. Peflinat› ödeme borcu ve sözleflmenin süresi....... 69
b. Al›c›n›n def’ileri.................................................. 69
c. Sat›fl bedelinin tamamen ödenmesi...................... 70
XV
5. Al›c›n›n temerrüdü ................................................. 70
a. Sat›c›n›n seçimlik hakk›...................................... 70
b. Sözleflmeden dönme............................................ 70
c. Hâkimin müdahalesi............................................ 71
6. Yetkili mahkeme ve tahkim..................................... 71
7. Uygulama alan›....................................................... 71
II. Ön ödemeli taksitle sat›fl............................................... 72
1. Tan›m›, flekli ve içeri€i............................................ 72
2. Taraflar›n hak ve borçlar›........................................ 73
a. Ödemelerin güvenceye ba€lanmas›..................... 73
b. Al›c›n›n mal›n devrini isteme hakk›.................... 73
c. Sat›fl bedelinin ödenmesi..................................... 73
d. Sat›fl bedelinin belirlenmesi................................ 74
3. Sözleflmenin sona ermesi........................................ 74
a. Cayma hakk›........................................................ 74
b. Sözleflmenin süresi.............................................. 74
c. Al›c›n›n temerrüdü............................................... 75
4. Uygulama alan›n›n s›n›rlanmas›.............................. 75
III. Ortak hükümler............................................................. 75
D. Aç›k art›rma yoluyla sat›fl................................................... 76
I. Tan›m›........................................................................... 76
II. Kurulmas›..................................................................... 76
III. Hükümleri..................................................................... 76
1. Art›rmaya kat›lan›n ba€land›€› an........................... 76
a. Genel olarak......................................................... 76
b. Tafl›nmaz›n aç›k art›rma yoluyla sat›fl›nda........... 77
2. Ödemenin peflin olmas› gere€i................................ 77
3. Mülkiyetin geçmesi................................................. 77
4. Zapttan ve ay›ptan sorumluluk................................ 77
IV. Art›rman›n iptali........................................................... 78
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Mal De€iflim Sözleflmesi
A. Tan›m›................................................................................. 78
B. Tâbi oldu€u hükümler......................................................... 78
C. Zapttan ve ay›ptan sorumluluk............................................ 78
XVI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ba€›fllama Sözleflmesi
A. Tan›m›................................................................................. 78
B. Ba€›fllama ehliyeti.............................................................. 79
I. Ba€›fllayan için.............................................................. 79
II. Ba€›fllanan için............................................................. 79
C. Kurulmas›............................................................................ 79
I. Ba€›fllama sözü verme.................................................. 79
II. Elden ba€›fllama............................................................ 79
III. Koflullu ba€›fllama........................................................ 79
IV. Yüklemeli ba€›fllama.................................................... 80
V. Ba€›fllayana dönme koflullu ba€›fllama......................... 80
VI.Ba€›fllama önerisinin geri al›nmas›............................... 80
D. Ba€›fllayan›n sorumlulu€u................................................... 80
E. Ba€›fllaman›n ortadan kalkmas›.......................................... 80
I. Ba€›fllaman›n geri al›nmas›.......................................... 80
II. Ba€›fllama sözü vermenin geri al›nmas› ve
ifadan kaç›nma.............................................................. 81
III. Geri alma hakk›n›n süresi ve mirasç›lara geçmesi....... 81
IV. Ba€›fllayan›n ölümü..................................................... 82
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kira Sözleflmesi
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Genel Hükümler
A. Tan›m›................................................................................. 82
B. Kira süresi........................................................................... 82
C. Kiraya verenin borçlar›........................................................ 82
I. Teslim borcu................................................................. 82
II. Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu........ 82
III. Yan giderlere katlanma borcu....................................... 83
IV. Kiraya verenin kiralanan›n ay›plar›ndan
sorumlulu€u.................................................................. 83
1. Kiralanan›n teslim an›ndaki ay›plar›ndan
sorumluluk............................................................... 83
XVII
2. Kiralanan›n sonradan ay›pl› hâle gelmesinden
sorumluluk............................................................... 83
a. Genel olarak......................................................... 83
b. Ay›b›n giderilmesini isteme ve fesih................... 83
c. Kira bedelinin indirilmesi.................................... 84
d. Zarar›n giderimi................................................... 84
V. Üçüncü kiflinin ileri sürdü€ü haklar sebebiyle
sorumluluk.......................................................................... 84
1. Zapttan sorumluluk................................................. 84
2. Üçüncü kiflinin sözleflmenin kurulmas›ndan
sonra üstün hak sahibi olmas›.................................. 84
a. Kiralanan›n el de€ifltirmesi.................................. 84
b. Üçüncü kiflinin s›n›rl› aynî hak sahibi olmas›...... 84
c. Tapu siciline flerh................................................. 85
D. Kirac›n›n borçlar›................................................................ 85
I. Kira bedelini ödeme borcu........................................... 85
1. Genel olarak............................................................ 85
2. İfa zaman›................................................................ 85
3. Kirac›n›n temerrüdü................................................ 85
II. Özenle kullanma ve komflulara sayg› gösterme
borcu............................................................................. 85
III. Temizlik ve bak›m giderlerini ödeme borcu................. 86
IV. Ay›plar› kiraya verene bildirme borcu.......................... 86
V. Ay›plar›n giderilmesine ve kiralanan›n
gösterilmesine katlanma borcu..................................... 86
E. Özel durumlar..................................................................... 86
I. Kiralananda yenilik ve de€ifliklik yap›lmas›................. 86
1. Kiraya veren taraf›ndan........................................... 86
2. Kirac› taraf›ndan...................................................... 87
II. Alt kira ve kullan›m hakk›n›n devri.............................. 87
III. Kira ilişkisinin devri..................................................... 88
IV. Kiralanan›n kullan›lmamas›.......................................... 88
1. Genel olarak............................................................ 88
2. Kiralanan›n sözleflmenin bitiminden önce
geri verilmesi........................................................... 88
V. Takastan feragat yasa€›................................................. 89
F. Sözleflmenin sona ermesi.................................................... 89
I. Sürenin geçmesi............................................................ 89
XVIII
II. Belirsiz süreli kira sözleflmelerinde fesih bildirimi...... 89
1. Genel olarak............................................................ 89
2. Tafl›nmaz ve tafl›n›r yap› kiralar›nda........................ 89
3. Tafl›n›r kiralar›nda................................................... 90
III. Ola€anüstü fesih........................................................... 90
1. Önemli sebepler....................................................... 90
2. Kirac›n›n iflâs›......................................................... 90
3. Kirac›n›n ölümü....................................................... 91
G. Kiralanan›n geri verilmesi................................................... 91
I. Genel olarak.................................................................. 91
II. Kiralanan›n gözden geçirilmesi ve kirac›ya bildirme... 91
H. Kiraya verenin hapis hakk›................................................. 91
I. Konusu.......................................................................... 91
II. Üçüncü kiflilere ait olan eflya........................................ 92
III. Hakk›n kullan›lmas›...................................................... 92
‹K‹NC‹ AYIRIM
Konut ve Çat›l› ‹flyeri Kiralar›
A. Uygulama alan›................................................................... 92
B. Ba€lant›l› sözleflme............................................................. 93
C. Kullanma giderleri.............................................................. 93
D. Kirac›n›n güvence vermesi.................................................. 93
E. Kira bedeli........................................................................... 94
I. Genel olarak.................................................................. 94
II. Belirlenmesi.................................................................. 94
III. Dava açma süresi ve karar›n etkisi............................... 95
IV. Kirac› aleyhine düzenleme yasa€›................................ 95
F. Konut ve çat›l› iflyeri kiralar›nda sözleflmenin.................... 96
sona ermesi.......................................................................... 96
I. Bildirim yoluyla............................................................ 96
1. Genel olarak............................................................ 96
2. Bildirimin geçerlili€i............................................... 96
a. fiekil..................................................................... 96
b. Aile konutu.......................................................... 96
II. Dava yoluyla................................................................. 97
1. Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle........................ 97
a. Gereksinim, yeniden infla ve imar....................... 97
XIX
b. Yeni malikin gereksinimi..................................... 97
2. Kirac›dan kaynaklanan sebeplerle........................... 97
3. Dava süresinin uzamas›........................................... 98
4. Dava sebeplerinin s›n›rl›l›€›.................................... 98
5. Yeniden kiralama yasa€›.......................................... 98
6. Kirac›n›n ölümünde sözleflmenin sürdürülmesi...... 99
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ürün Kiras›
A. Tan›m›. ............................................................................... 99
B. Genel hükümlerin uygulanmas›.......................................... 99
C. Tutanak düzenleme............................................................. 99
D. Kiraya verenin borçlar›...................................................... 100
I. Teslim borcu............................................................... 100
II. Esasl› onar›mlar......................................................... 100
E. Kirac›n›n borçlar› ............................................................. 100
I. Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu................ 100
1. Genel olarak.......................................................... 100
2. Ola€anüstü durumlarda kira bedelinden indirim... 100
II. Kiralanan› kullanma ve iflletme borcu........................ 101
III. Bak›m borcu............................................................... 101
F. Alt kira ve kullan›m hakk›n› devir yasa€›......................... 101
G. Sözleflmenin sona ermesi.................................................. 101
I. Sona erme sebepleri.................................................... 101
1. Sürenin geçmesi.................................................... 101
2. Fesih bildirimi....................................................... 101
3. Ola€anüstü fesih.................................................... 102
a. Önemli sebepler................................................. 102
b. Kirac›n›n iflâs›................................................... 102
c. Kirac›n›n ölümü................................................. 102
II. Sona ermenin sonuçlar›.............................................. 102
1. Geri verme............................................................. 102
2. Tutana€a geçirilmifl eflya....................................... 102
3. Ürün ve yetiflme giderleri....................................... 103
4. Saman, gübre ve benzerleri..................................... 103
H. Hayvan kiras›.................................................................... 103
I. Konusu........................................................................ 103
XX
II. Sorumluluk................................................................. 104
III. Fesih............................................................................ 104
BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Ödünç Sözleflmeleri
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Kullan›m Ödüncü
A. Tan›m›............................................................................... 104
B. Hükümleri......................................................................... 104
I. Ödünç alan›n kullan›m hakk›...................................... 104
II. Bak›m ve koruma giderleri......................................... 105
III. Müteselsil sorumluluk................................................ 105
C. Sona ermesi....................................................................... 105
I. Amac› belirlenmifl kullanmada................................... 105
II. Amac› belirlenmemifl kullanmada.............................. 105
III. Ödünç alan›n ölümü.................................................... 105
‹K‹NC‹ AYIRIM
Tüketim Ödüncü
A. Tan›m›............................................................................... 105
B. Hükümleri......................................................................... 106
I. Faiz............................................................................. 106
1. Genel olarak.......................................................... 106
2. Faize iliflkin özel kurallar...................................... 106
II. Zamanafl›m›................................................................ 106
III. Ödünç alan›n ödeme güçsüzlü€ü................................ 106
C. Para yerine verilen fleyler.................................................. 106
D. Geri verme zaman›............................................................ 107
ALTINCI BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMELERİ
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Genel Hizmet Sözleflmesi
A. Tan›m›. ............................................................................. 107
B. Kurulmas›.......................................................................... 107
XXI
C. ‹flçinin borçlar›.................................................................. 107
I. Bizzat çal›flma borcu................................................... 107
II. Özen ve sadakat borcu................................................ 108
III. Teslim ve hesap verme borcu...................................... 108
IV. Fazla çal›flma borcu.................................................... 108
V. Düzenlemelere ve talimata uyma borcu..................... 109
VI.‹flçinin sorumlulu€u.................................................... 109
D. ‹flverenin borçlar›.............................................................. 109
I. Ücret ödeme borcu...................................................... 109
1. Ücret...................................................................... 109
a. Genel olarak....................................................... 109
b. Fazla çal›flma ücreti........................................... 109
c. ‹flin sonucundan pay alma.................................. 109
d. Arac›l›k ücreti.................................................... 110
e. ‹kramiye............................................................. 110
2. Ücretin ödenmesi................................................... 111
a. Ödeme süresi..................................................... 111
b. Ücretin korunmas›............................................. 111
3. ‹flgörme ediminin ifas›n›n engellenmesi
durumunda ücret.................................................... 112
a. ‹flverenin temerrüdü durumunda........................ 112
b. ‹flçinin çal›flmay› durdurmas› durumunda......... 112
4. Ücret alaca€›n›n haczi, devri ve rehnedilmesi....... 112
5. Parça bafl›na veya götürü ifl................................... 113
a. ‹fl verme............................................................. 113
b. Birim ücreti........................................................ 113
II. ‹fl araç ve malzemeleri................................................ 113
III. Giderler....................................................................... 114
1. Genel olarak............................................................ 114
2. Tafl›ma araçlar›........................................................ 114
3. Giderlerin ödenmesi............................................... 114
IV. ‹flçinin kiflili€inin korunmas›...................................... 115
1. Genel olarak.......................................................... 115
2. Ev düzeni içinde çal›flmada................................... 115
3. Kiflisel verilerin kullan›lmas›nda........................... 115
V. Ceza koflulu ve ibra..................................................... 116
VI.Tatil ve izinler............................................................. 116
1. Hafta tatili ve ifl arama izni.................................... 116
XXII
2. Y›ll›k izin............................................................... 116
a. Süresi................................................................. 116
b. ‹ndirimi.............................................................. 117
c. Kullan›lmas›....................................................... 117
d. Ücreti................................................................. 117
VII. Hizmet belgesi....................................................... 118
E. S›naî ve fikrî mülkiyet hakk›............................................. 118
F. Hizmet iliflkisinin devri..................................................... 118
I. ‹flyerinin tamam›n›n veya bir bölümünün devri.......... 118
II. Sözleflmenin devri....................................................... 118
G. Sözleflmenin sona ermesi.................................................. 119
I. Belirli süreli sözleflmede............................................. 119
II. Belirsiz süreli sözleflmede.......................................... 119
1. Genel olarak fesih hakk›........................................ 119
2. Fesih bildirim süresi.............................................. 119
a. Genel olarak....................................................... 119
b. Deneme süresi içinde......................................... 120
III. Feshe karfl› koruma..................................................... 120
IV. Derhâl fesih....................................................................... 120
1. Koflullar›................................................................ 120
a. Hakl› sebepler.................................................... 120
b. ‹flverenin ödeme güçsüzlü€üne düflmesi............ 120
2. Sonuçlar›................................................................ 121
a. Hakl› sebeple fesihte.......................................... 121
b. Hakl› sebebe dayanmayan fesihte...................... 121
c. ‹flçinin haks›z olarak ifle bafllamamas›
veya ifli b›rakmas›.............................................. 121
V. ‹flçinin veya iflverenin ölümü...................................... 122
1. ‹flçinin ölümü......................................................... 122
2. ‹flverenin ölümü..................................................... 122
VI.Sözleflmenin sona ermesinin sonuçlar›....................... 122
1. Borçlar›n muaccel olmas›...................................... 122
2. Geri verme yükümlülü€ü....................................... 123
VII. Rekabet yasa€›........................................................... 123
1. Koflullar›................................................................ 123
2. S›n›rland›r›lmas›.................................................... 123
3. Ayk›r› davran›fllar›n sonuçlar›............................... 124
4. Sona ermesi........................................................... 124
XXIII
‹K‹NC‹ AYIRIM
Pazarlamac›l›k Sözleflmesi
A. Tan›m› ve kurulmas›.......................................................... 124
I. Tan›m›......................................................................... 124
II. Kurulmas›................................................................... 124
B. Pazarlamac›n›n yükümlülük ve yetkileri........................... 125
I. Yükümlülükleri........................................................... 125
II. Garanti........................................................................ 125
III. Yetkileri...................................................................... 126
C. ‹flverenin özel yükümlülükleri........................................... 126
I. Faaliyet alan›............................................................... 126
II. Ücret........................................................................... 126
1. Genel olarak.......................................................... 126
2. Komisyon.............................................................. 127
3. Pazarlama faaliyetinin engellenmesi..................... 127
III. Harcamalar.................................................................. 127
IV. Hapis hakk›................................................................. 128
D. Sona ermesi....................................................................... 128
I. Özel fesih süresi.......................................................... 128
II. Özel sonuçlar.............................................................. 128
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Evde Hizmet Sözleflmesi
A. Tan›m› ve çal›flma koflullar›.............................................. 128
I. Tan›m›......................................................................... 129
II. Çal›flma koflullar›n›n bildirilmesi................................ 129
III. ‹flçinin özel borçlar›.................................................... 129
1. ‹flin yap›lmas›........................................................ 129
2. Malzeme ve ifl araçlar›........................................... 129
IV. ‹flverenin özel borçlar›................................................ 130
1. Ürünün kabulü....................................................... 130
2. Ücret...................................................................... 130
a. Ödenmesi........................................................... 130
b. Çal›flman›n engellenmesi durumunda................ 130
V. Sona ermesi................................................................. 130
B. Genel hükümlerin uygulanmas›........................................ 130
XXIV
YED‹NC‹ BÖLÜM
ESER SÖZLEŞMESİ
A. Tan›m›............................................................................... 131
B. Hükümleri......................................................................... 131
I. Yüklenicinin borçlar›.................................................. 131
1. Genel olarak.......................................................... 131
2. Malzeme bak›m›ndan............................................ 131
3. ‹fle bafllama ve yürütme......................................... 132
4. Ay›p sebebiyle sorumluluk.................................... 132
a. Ay›b›n belirlenmesi........................................... 132
b. ‹flsahibinin seçimlik haklar›............................... 132
c. ‹flsahibinin sorumlulu€u..................................... 133
d. Eserin kabulü..................................................... 133
e. Zamanafl›m›....................................................... 133
II. ‹fl sahibinin borçlar›.................................................... 134
1. Bedelin muacceliyeti............................................. 134
2. Bedel...................................................................... 134
a. Götürü bedel...................................................... 134
b. De€ere göre bedel.............................................. 134
C. Sözleflmenin sona ermesi.................................................. 134
I. Yaklafl›k bedelin afl›lmas›............................................ 134
II. Eserin yok olmas›....................................................... 135
III. Tazminat karfl›l›€› fesih.............................................. 135
IV. ‹flsahibi yüzünden ifan›n imkâns›zlaflmas›................. 135
V. Yüklenicinin ölümü veya yetene€ini kaybetmesi....... 135
SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
YAYIM SÖZLEŞMESİ
A. Tan›m›............................................................................... 136
B. fiekli.................................................................................. 136
C. Hükümleri......................................................................... 136
I. Yay›mlatma hakk›n›n geçifli ve sorumluluk................ 136
II. Yay›mlatan›n tasarruf hakk›........................................ 136
III. Bas›m say›s› ve bask› adedinin belirlenmesi.............. 137
IV. Ço€altma ve da€›t›m................................................... 137
V. Düzeltme ve iyilefltirme.............................................. 137
XXV
VI.Birarada bas›m ve ayr› ayr› yay›m.............................. 137
VII. Çeviri hakk›........................................................... 138
VIII. Bedel isteme hakk›................................................ 138
1. Bedelin belirlenmesi.............................................. 138
2. Bedelin ödenme zaman›, sat›fl hesaplar›
ve bedelsiz alma hakk›........................................... 138
D. Sona ermesi....................................................................... 138
I. Eserin yok olmas›....................................................... 138
II. Bas›lan›n yok olmas›................................................... 139
III. Kiflisel sebeplerle sona ermesi................................... 139
E. Sipariş üzerine yayım sözleşmesi..................................... 139
DOKUZUNCU BÖLÜM
VEKÂLET İLİŞKİLERİ
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Vekâlet Sözleflmesi
A. Tan›m›............................................................................... 139
B. Kurulmas›.......................................................................... 140
C. Hükümleri........................................................................ 140
I. Vekâletin kapsamı....................................................... 140
II. Vekilin borçlar›........................................................... 140
1. Talimata uygun ifa................................................. 140
2. fiahsen ifa, sadakat ve özen gösterme................... 140
a. Genel olarak....................................................... 140
b. ‹flin üçüncü kifliye gördürülmesi hâlinde........... 141
3. Hesap verme.......................................................... 141
4. Edinilen haklar›n vekâlet verene geçifli................. 141
III. Vekâlet verenin borçlar›.............................................. 142
IV. Birlikte vekâlet verenlerin ve birlikte
vekillerin sorumlulu€u................................................ 142
D. Sona ermesi....................................................................... 142
I. Sebepleri..................................................................... 142
1. Tek tarafl› sona erdirme.......................................... 142
2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflâs.................... 142
II. Hükümleri................................................................... 143
XXVI
‹K‹NC‹ AYIRIM
Kredi Mektubu ve Kredi Emri
A. Kredi mektubu................................................................... 143
B. Kredi emri......................................................................... 143
I. Tan›m› ve flekli............................................................ 143
II. Kredi emrinden yararlanan›n ehliyetsizli€i................. 143
III. Kredi emri verilenin önel vermesi.............................. 144
IV. Taraflar aras›ndaki iliflki............................................. 144
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Simsarl›k Sözleflmesi
A. Tan›m› ve flekli.................................................................. 144
B. Ücret.................................................................................. 144
I. Hak etme zaman›........................................................ 144
II. Ücretin belirlenmesi................................................... 144
III. Simsar›n haklar›n› kaybetmesi.................................... 145
IV. Evlenme simsarl›€›..................................................... 145
V. Ücretten indirim.......................................................... 145
ONUNCU BÖLÜM
VEKÂLETSİZ İŞGÖRME
A. ‹flgörenin hak ve borçlar›................................................... 145
I. ‹flin görülmesi............................................................. 145
II. Sorumluluk................................................................. 145
III. ‹flgörenin ehliyetsizli€i................................................ 145
B. ‹flsahibinin hak ve borçlar›................................................ 146
I. ‹flin iflsahibinin menfeatine yap›lmas› hâlinde............ 146
II. ‹flin iflgörenin menfeatine yap›lmas› hâlinde.............. 146
III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması halinde...... 146
ONB‹R‹NC‹ BÖLÜM
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
A. Al›m veya sat›m komisyonculu€u..................................... 146
I. Tan›m›......................................................................... 146
II. Komisyoncunun borçlar›............................................. 147
XXVII
1. Bildirme ve sigortalama borcu.............................. 147
2. Özen borcu............................................................ 147
3. Vekâlet verenin belirledi€i bedel.......................... 147
4. Veresiye satma ve teslim almadan ödeme............ 147
5. Komisyoncunun garantisi...................................... 148
III. Komisyoncunun haklar›.............................................. 148
1. Ödedi€i paralar ve yapt›€› giderler........................ 148
2. Komisyon ücreti.................................................... 148
a. ‹steme hakk›....................................................... 148
b. Kaybedilmesi..................................................... 148
3. Hapis hakk›............................................................ 149
4. Mal›n aç›k art›rmayla sat›lmas›............................. 149
5. Komisyoncunun kendisiyle ifllem yapmas›........... 149
a. Bedel ve ücret.................................................... 149
b. ‹fllemi kendisiyle yapm›fl say›lma...................... 150
c. ‹fllemi kendisiyle yapma hakk›n›n düflmesi....... 150
B. Di€er komisyon iflleri........................................................ 150
ON‹K‹NC‹ BÖLÜM
TİCAR Î TEMSİLCİLER, TİCARÎ VEKİLLER VE
DİĞER TACİR YARDIMCILARI
A. Ticarî temsilci................................................................... 150
I. Tan›m› ve yetki verilmesi............................................ 150
II. Temsil yetkisinin kapsam›.......................................... 151
III. Temsil yetkisinin s›n›rland›r›lmas›............................. 151
IV. Temsil yetkisinin sona ermesi..................................... 151
B. Ticarî vekil........................................................................ 151
C. Di€er tacir yard›mc›lar›..................................................... 152
D. Rekabet yasa€›.................................................................. 152
E. Ticarî temsilcilerin, ticari vekillerin ve di€er tacir
yard›mc›lar›n›n yetkilerinin sona ermesi........................... 153
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAVALE
A. Tan›m›. ............................................................................. 153
B. Hükümleri......................................................................... 153
I. Havale eden ile havale al›c›s› aras›ndaki iliflki........... 153
XXVIII
C.
D.
II. Havale ödeyicisinin borcu.......................................... 154
III. ‹fa edilmeme durumunda bildirim.............................. 154
Geri alma........................................................................... 154
K›ymetli evrak konusunda havale..................................... 154
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAKLAMA SÖZLEŞMELERİ
A. Genel saklama sözleflmesi................................................. 155
I. Tan›m›......................................................................... 155
II. Saklatan›n borçlar›...................................................... 155
III. Saklayan›n borçlar›..................................................... 155
1. Kullan›m yasa€›..................................................... 155
2. Geri verme............................................................. 155
a. Genel olarak....................................................... 155
b. Özel durumlar.................................................... 156
c. Geri verme yeri.................................................. 156
3. Saklayanlar›n sorumlulu€u.................................... 156
4. Üçüncü kiflilerin iddialar›...................................... 156
IV. Güvenilirkifliye b›rakma............................................. 156
B. Mislî fleylerin saklanmas›.................................................. 157
C. Ardiyeciye b›rakma........................................................... 157
I. Senet ç›karma............................................................. 157
II. Ardiyecinin saklama borcu......................................... 157
III. B›rak›lan fleylerin kar›flmas›....................................... 157
IV. Ardiyecinin hakları..................................................... 157
V. Mallar›n geri verilmesi............................................... 158
D. Konaklama yeri, ah›r, garaj ve otopark iflletenlere
b›rakma.............................................................................. 158
I. Konaklama yeri iflletenlerin sorumlulu€u..................... 158
1. Koflullar› ve kapsam›............................................. 158
2. K›ymetli eflya......................................................... 158
3. Sorumlulu€un kalkmas›......................................... 159
II. Garaj, otopark ve benzeri yerleri iflletenlerin
sorumlulu€u................................................................ 159
III. Hapis hakk›................................................................. 159
XXIX
ONBEfi‹NC‹ BÖLÜM
KEFALET SÖZLEŞMESİ
A. Tan›m›............................................................................... 160
B. Koflullar›............................................................................ 160
I. As›l borç..................................................................... 160
II. fiekil............................................................................ 160
III. Eflin r›zas›................................................................... 161
C. ‹çeri€i................................................................................ 161
I. Türlerine göre............................................................. 161
1. Âdi kefalet............................................................. 161
2. Müteselsil kefalet.................................................. 162
3. Birlikte kefalet....................................................... 162
4. Kefile kefil ve rücua kefil...................................... 163
II. Ortak hükümler........................................................... 163
1. Kefil ile alacakl› aras›ndaki iliflki...................................... 163
a. Sorumlulu€un kapsam›...................................... 163
b. Kefilin takibi...................................................... 164
c. Def’iler............................................................... 165
d. Özen gösterme, rehin ve borç senetlerinin
teslimi................................................................ 165
e. Ödemenin kabulünü isteme............................... 166
f. Bildirim, iflâsta ve konkordatoda kay›t.............. 166
2. Kefil ile borçlu aras›ndaki iliflki........................................ 167
a. Güvence verilmesini ve borçtan......................... 167
kurtar›lmas›n› isteme hakk›............................... 167
b. Kefilin rücu hakk›.............................................. 167
c. Kefilin bildirim yükü......................................... 168
D. Sona ermesi....................................................................... 168
I. Kanun gere€ince......................................................... 168
II. Kefaletten dönme........................................................ 169
III. Süreli kefalette............................................................ 169
IV. Süreli olmayan kefalette............................................. 169
V. Çal›flanlara kefalette................................................... 169
E. Uygulama alan›................................................................. 169
XXX
ONALTINCI BÖLÜM
KUMAR VE BAHİS
A. Alaca€›n dava ve takip edilememesi................................. 170
B. Borç senedi verme ve isteyerek ödeme............................. 170
C. Piyango ve di€er flans oyunlar›.......................................... 170
ONYED‹NC‹ BÖLÜM
ÖMÜR BOYU GELİR VE ÖLÜNCEYE
KADAR BAKMA SÖZLEŞMELERİ
B‹R‹NC‹ AYIRIM
Ömür Boyu Gelir Sözleflmesi
A. Tan›m›............................................................................... 171
B. fiekli.................................................................................. 171
C. Gelir alacakl›s›n›n haklar›................................................. 171
I. Hakk›n kullan›lmas›.................................................... 171
II. Devredilebilmesi......................................................... 171
‹K‹NC‹ AYIRIM
Ölünceye Kadar Bakma Sözleflmesi
A. Tan›m›............................................................................... 172
B. fiekli.................................................................................. 172
C. Güvencesi.......................................................................... 172
D. Konusu.............................................................................. 172
E. ‹ptali ve tenkisi.................................................................. 173
F. Sona ermesi....................................................................... 173
I. Önel verilerek fesih..................................................... 173
II. Önel verilmeksizin fesih............................................. 173
III. Bak›m borçlusunun ölümü.......................................... 174
G. Devredilemezlik, iflâs ve haciz hâlinde istem................... 174
ONSEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM
ÂDİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
A. Tan›m›............................................................................... 174
B. Ortaklar aras›ndaki iliflki................................................... 174
I. Kat›l›m pay›................................................................ 174
II. Kazanç ve zarar........................................................... 175
XXXI
1. Kazanc›n paylafl›lmas›........................................... 175
2. Kazanç ve zarara kat›lma...................................... 175
III. Ortakl›€›n kararlar›..................................................... 175
IV. Ortakl›€›n yönetimi..................................................... 175
V. Ortaklar aras›ndaki sorumluluk.................................. 176
1. Rekabet yasa€›....................................................... 176
2. Ortaklar›n yapt›klar› giderler ve ifller.................... 176
3. Özen borcu............................................................ 176
VI.Yönetim yetkisinin kald›r›lmas› ve s›n›rlanmas›........ 177
VII. Yönetici ortaklar ile di€er ortaklar aras›ndaki iliflki.. 177
1. Genel olarak.......................................................... 177
2. Ortakl›k ifllerini inceleme...................................... 177
VIII. Ortaklar aras›ndaki ve ortakl›k yap›s›ndaki
de€ifliklikler.............................................................. 178
1. Yeni ortak al›nmas› ve ortakl›€a kat›lma............... 178
2. Ortakl›ktan ç›kma ve ç›kar›lma............................. 178
a. Genel olarak....................................................... 178
b. Ortakl›k pay›n›n tasfiyesi................................... 178
c. Malvarl›€›n›n yetersizli€i................................... 179
d. Tamamlanmam›fl ifller....................................... 179
C. Ortaklar›n üçüncü kiflilerle iliflkisi.................................... 179
I. Temsil......................................................................... 179
II. Temsilin sonuçlar›....................................................... 179
D. Ortakl›€›n sona ermesi...................................................... 180
I. Sona erme sebepleri.................................................... 180
1. Genel olarak.......................................................... 180
2. Belirsiz süreli ortakl›k........................................... 180
II. Sona ermenin ortakl›€›n yönetimine etkisi................. 181
III. Tasfiye......................................................................... 181
1. Kat›l›m pay› için yap›lacak ifllem.......................... 181
2. Kazanç ve zarar›n paylafl›m›.................................. 181
3. Tasfiye usulü.......................................................... 181
IV. Üçüncü kiflilere karfl› sorumluluk............................... 182
Türk Medenî Kanunu ile iliflkisi............................................. 182
Yürürlükten kald›r›lan Kanun................................................. 182
Yürürlük.................................................................................. 182
Yürütme.................................................................................. 182
XXXII
TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE
UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.............. 185
YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI
AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN.......................................... 191
AFET SİGORTALARI KANUNU........................................... 197
3095 SAYILI KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT
FAİZİNE İLİŞKİN KANUN................................................... 211
TÜRK BORÇLAR KANUNU
ESKİ/YENİ - YENİ/ESKİ
MADDE KARŞILAŞTIRMA ÇİZELGESİ. ................ 217
YENİ BORÇLAR KANUNUNDA YER ALAN
BAZI KAVRAMLARIN ESKİ BORÇLAR
KANUNUNDAKİ KARŞILIKLARI................................. 235
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA
DAİR YÖNETMELİK ...............................................241
TÜRK BORÇLAR KANUNU KAVRAM DİZİNİ......... 271
Download

TÜRK BORÇLAR KANUNU