Kullan›lan Örgü Tekni¤i: Düz Örgü,Ters Örgü,Haraflo,Badem Modeli
1.69 ilmek bafllan›p,3 haraflo s›ras› örülür.2.Ön pat için 7 ilmek haraflo devam ederken,1 ilmek ters örülüp,1
ilmekten 1 ilmek ç›kar›l›r,1 ilmek ters örülür.1 ilmekten 1 ilmek ç›kart›larak artt›r›l›r.S›ra sonuna kadar bu flekilde
devam edilir.Sondaki 7 ilmek haraflo örülür.(sa¤ ön pata eflit aral›kla ilik aç›l›r.)3.124 ilme¤e ulafl›l›r.Her iki yandaki
7’fler ilmek haraflo devam eder.Di¤er ilmekler 2 ters,2 düz örülür.Bu flekilde 10 s›ra örülür.4.7 ilmek haraflo,2
ters,1 dolayarak artt›r,10 ilmek 2 ters,2 düz,1 dolayarak artt›r,2 haraflo,1 dolayarak artt›r,10 ilmek 2 ters,2 düz
fleklinde s›ra sonuna kadar devam edilir.5.Haraflo örülen ilmeklerin her iki yan›ndan her ön s›rada 5 defa 1’er
ilmek artt›r›l›r.6.Badem model uygulanmaya bafllan›r:Ön s›ra 7 haraflo (ön pat) 2 düz,3 ters,2 düz,3 ters fleklinde
s›ra sonuna kadar örülür.7.Arka s›rada 2 düz örülen ilmeklerin aras›na 1 dolayarak artt›rma yap›larak s›ra sonuna
kadar örülür.8.Ön s›rada 3 düz,4 ters olarak 8 s›ra örülür.9.s›ra 3 düz örülen ilmeklerin ortas›ndaki ilmek serbest
b›rak›l›p sökülür.Arka s›ray› örerken 1 s›ra ters örülür.Bu flekilde model tamamlan›r. 9.Bafltaki 7 ilmek haraflo,22
ilmekte badem modeli devam ederken (4 ters,2 düz olarak modele bafllan›r.)60 ilmek kol için haraflo örülür.Arka
için 94 ilmekte model devam eder.60 ilmek kol için haraflo örülür.22 ilmekte model devam eder.7 ilmek haraflo
örülür.Bu flekilde 6 s›ra örülüp koldaki haraflo ilmekler kapat›l›r.10.Ön beden 29 ilmek örülüp,kol alt› için 8 ilmek
artt›r›l›r.94 ilmek arka için örülüp,8 ilmek artt›r›l›r.29 ilmek ön örülür.11.2 badem modeli daha örüldükten sonra,ön
patlar hariç her ilme¤in içinden 1 ilmek ç›kar›larak artt›r›l›r.12.24 s›ra boyunca 2 düz,2 ters örülür.3 haraflo s›ras›
örülüp,ilmekler kapat›l›r.
ÖRGÜ
YÖNÜ
27
10
9
24
6
9
105
Download

Kullan›lan Örgü Tekni¤i: Düz Örgü,Ters Örgü,Haraflo,Badem