Kullan›lan Örgü Tekni¤i: Düz, Ters, Saç Örgüsü
ÖN:1. Batik ile 70 ilmek bafllan›r.25 cm.düz örülür.2. 25.cm’de 25 ilmek örüp,ortadaki 20 ilmek kesilir. Kalan 25 ilmek de
örülür.(Kesilen 20 ilmekli k›s›m pile gibi katlanarak tutturulur.) 3.Düz pembeye geçilir.Ters örgüyle devamedilir. Pilenin tam
üstüne denk gelen 10 ilmek, 5x5 olarak saç örgü burgusu için düz örülür.(10 s›rada bir burgu) 4.Pembe ile örgü 5 cm.olunca,
kol için tek kenardan 5+1 ilmek kesilir. 5.Pembeile örgü 16 cm.olunca yaka için di¤er kenardan 6+3+2 ilmek kesilir. 6.Örgü boyu
45 cm.oldu¤unda ilmekler kapat›l›r. 7.Di¤er önde ayn› flekilde,ters yönde haz›rlan›r.ARKA: 1.Batik ile 70 ilmek bafllan›r,düz
örgü ile devam eder.2. 25 cm.sonra pembe ile ters örgüye geçilir.Ortadaki 10 ilmek 5x5 saç örgü olarak burgu için
düz örülür.10 s›rada bir,burgu yap›l›r.3.Pembe örgü boyu 5 cm.olunca,kol evi için her iki yandan 4+1’er kesilir.4.Pembe
örgü boyu 18 cm. olunca,yaka için ortadaki 18 ilmek kesilir ve di¤er s›ralarda 3+2’fler kesilir.5.Omuzda kalan 18 ilmekle
2 s›ra daha örüp,kesilir.KOL: 1.Batik ile 70 ilmek bafllan›r ve 17 cm.düz örülür.2.Ön gibi 25 ilmek örüp,20 ilmek kesilir.orta
k›s›m pile gibi katlan›r ve pembeyle ters örgüye geçilir.3.Pileye denk gelen 10 ilmek düz örülür ve 10 s›rada bir 5x5
burgu yap›l›r.4.Pembeye geçtikten sonra her 2 s›rada yanlardan 1’er ilmek artt›r›l›r. 5.Toplam 58 ilmek olunca (yada
pembe örgü boyu 7cm.olunca)her iki yandan 5’er ve sonra 5 kere 1’er ilmek kesilir. Son olarak her iki yandan 2+2’fler
kesilir.6.Kalan ilmeklerin tamam› kesilir. MONTAJ: 1.Pembe düz renk ile ön kenarlara 70’fler ilmek toplan›r ve 4 difl
haraflo örülür.Di¤er yanda ayn› örülür.2 difl haraflodan sonra 10 ilmekte bir ilik aç›l›r.2.Omuzlar dikilir.3.fiifle 40 ilmek
tak›l›r ve devam› olarak yakaya 60 ilmek toplan›r ve tekrar ilave 40 ilmek daha tak›l›r.4. 2 s›ra haraflo örülür. Sonra ortada
kalan 60 ilmek kendi içinde 1 s›ra fazladan örülür.yanlar fliflte bekletilir.5.Dönüp, tekrar tüm ilmekler örülür.6.Ortaya
gelinir,tekrar 2 s›ra 60 ilmek örülür.1 s›ra daha tüm ilmekler örüp, bitirilir.7.Elbisenin ön ek k›sm›na t›¤ ile pembeden
37 zincir çekip,35 trabzan doldurulur.1 s›ra daha örülür ve bitirilir.Batik ve pembe birleflme yerine dikilir.12 ponpon
haz›rlan›r.Pembe ile farkl› boylarda zincir çekip,trabzan›n uçlar›na dikilir.Kolda saç örgünün üstüne 2’fler ponpon
,zincirle dikilir.Üstleri dü¤meyle süslenir.
KOL
ÖN
9
7
26
ARKA
9
4
15
23
5
17
4
15
14
18
5
41
38
12
9
38
25
43
45
Download

Kullan›lan Örgü Tekni¤i: Düz, Ters, Saç Örgüsü ÖN:1. Batik