Evrak Tarih ve Sayısı: 09/10/2014-207705
*BE5N3D4Z3*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
ÇOK İVEDİ
Sayı :18235917-929Konu :Konferans.
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Türk-Alman Üniversiteleri İşbirliği Konferansı hakkında Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alınan 02.10.2014 tarihli, 218 sayılı yazı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör
EK :
5
DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE5N3D4Z3
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Sevda KAYA Dahili : 10720
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE5N3D4Z3*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE5N3D4Z3
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Sevda KAYA Dahili : 10720
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
İ - • ' r \ - u ; :. ;îv;-
'i !'v •'
: •I• 1
" :\ukv»l . -ı . L'1. '•
i-:-!. t';. i
1 ı! --m i L- r:
.X •
,'j.ı
- ' •.•.m Servi:,; {''A,-'...;
•
'
-e b:: I:O"
"
' ol Üıiiv.;ısiU:.-ji
t:;t; ı ''ı -•;>•; s\r-r:f-j"•:
1\
' '
V" u r . - jc v e Ki.i'.iiv Me'tr-vi-ii ıdfî "Tüiik.- 1
vv '-cf-rı ("e " l;
ması" düzinen
: r t kli biiv'j'.':
;
. •••. • ' ; ş . i;.- i.?U
::u
. 3a c,:L '.işiiı.
.
k. ki:',;u Yy.w.
.ksok-i;.; •; i ni
•
Yİj;,u
-K\ik >• J. vik 'îde.::
1 urk-AIı-'ı'i'ı f>:
.. :
.
|
kr<
hi : ki-.• ': İa. n o ta , '
:
?o. ::v.
'
!
Proi
!';ıs)nk Kor.fei'./Ks
s;,-;' C3:;M
î -glNOtUlir:' )
•.. r. /s.rsuelere
avTintıiı P;
Eîcktrotiji,
16:38
90-312-2G64759
VDK
Evrak Tarih ve Sayısı: 08/10/2014-62477
TÜRK - ALM|n ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRDIĞ t
BİLGİ NOTU
1
Konferansa ilişkin V ıtılım talebinizi, musemme.mertrğH'ok
Ekim 2014 tarihin kadar bildirmeniz gerekmektedi
I
Konferans Türkçe v* Almanca dillerinde yapılacaktır.
Program taslağın ini elenmesinden görüleceği üzere korJir.î
ve üniversite buluşç alaıı (matchmaking) bölümleri de yt r yj
fazla 20 kişiden olutWsi öngön'ilmekte olup, üniversiteli ı
temas kurmasını sağlamak amacıyla, ilgi!; web sitesirch:
bilLmvili.com.tr/) içendi profillerini
oluşturarak! Vv;
katılımcılardan
rijndevu
aîmalan
ve
konfeiaıı
amaçlanmaktadır, Kipnuya ilişkin ayrıntılar daha sonra ile:ik
Ş
i
Söz konusu konferansa katılma taleplerinizi ilstişim 'c
bölümde (çalıştay, ijdinieyici, matchmaking) yer attnak :
tarafımıza iletmenİE halinde sayı smm ve yoŞun^;! 1
değerlendirme yapılacak ve uygun görülmesi halinde tarafiro
/2ei4
IB:38
m > «m
90-312-2664759
VDK
Deutscher A k#< fnuscher Aus tausch Oie nst
German Acaderjic Exchange Ssrvice
AM
•f) -kaV* M Af^^ıT^V,
IJflir- <-t üu^iiycnfU' 2Ç n
DrJid-'OimMjU**
»v.<ra>r^ (Hin; 4*
:
Conference o i German-Turkish univerş?
İste rıbul University, 30*31 Octobt.
j
J
Draft Program
'
Thursday, 30 October 2ş)14
•4:00
Opening
:
\
Prof. Dr. Haiil^kkanat, Rector Turkish-German Unive-s-';Dr. Dorothea F&land, Secretary General PAAD '
Prof Dr Gökhfirı Çetinsaya, President YÖK
!
Plenary Sessi ?n
14:20
"The Turkish s{ -ategy of internationalization and its imc-.K
' university cooperation"
Prof. Dr. Gökhfin Çetinsaya
14:35
.
„The German strategy of internationalization and; currer;
Degrees in the.bontext of Bologna'
Peter Greisler.jjFedera) Ministry of Education and Ri-se^r
i
*
14:50
"External Qualiy Assurance in Higher Education; opporUi
Maria Kelo, ENf2A
15.20
ı
i
,
"Recognition practice in Germany and in Turkey"
;i
i
Dr.'lng. Thomas Kathöfer, Secretary General German Rt
15:30
[
h
Presentation o'jthe results of the survey on Turkish-Gen
£
Assoc. Prof. Dı| M. Murat Erdoğan, Hacettepe ünivors::-/
Gebhard Reul.pAAD
|
i
15 50
16:15
Break
\
i
i'
;
Joint study pı|>grammes-best practice
I
,
•
Working groupifl Recognition practice
Chair: Dr.-lng. |fhomas Kathöfer HRK
Go-Chair: ProfgDr. Muzaffer Elmas, Rector Sakarya Ur w
Introductory n4e: ECTS and recognition practice in tr,~
Program in Sorfiai Sc iences {GeT MA) of Middle E ast Tec
Humboldt University Berlin
:
2/10/2C14
18:38
80-312-2664753
VjK
ite 3
DAAD
Assoc. Prof. F îngül Çetin Ataiay, Bıikent University
10:30
Health break
10:50
„A step forwat i approach to tackle with global chalierpsî
Presentation< nd discussion
,
I
Prof. Hasan f\ a ndal, Sabancı University
11 50
Matchmaklnc: bilateral talks on Turkish-German ımr
.
13:30
Lunch
14.30
Official Opening of the Double degree Master Program"!!
Studies0 (Istalbul University. Bonn-Rhein-Sieg Univerfily
Sciences/Unifersity of Bonn/Deutsche Welle Açaden",)
14:45
"Lessons learnt"-Wrap up discussion
;
Moderation: flrof Dr. Yunus Söylet, Rector îstanbu' wni'/i
15:30
End of the conference
/]0/2ei4
16:38
50-312-2664759
YOK
ite 2
DAAD
;
Assoc. Prof. A ça Ergun Ûzbalat, METU
Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff, Humboldt Üniversite! B î r .
Working group 2; Quality Assurance
ı
Chair: Prof. Dı Metin Toprak, YÖKAK Executive
Co-Chair: Dr. jDlaf Bart z, Accreditation Council
j
Introductory n|te: Quality assurance in the master
Media studies! of Istanbul University and Bonn-Rhsin-3 o
Sciences/University of Bonn/Deutsche Welle Acjademy
Prof. Dr. Ceyhfcn Kandemir, Istanbul University
Prof:. Dr.. Chri^oph Schmidt, DW Academy/Bonrh-Rhein-~
V
I
Working group. 3: Languages of instruction
Chair: Prof. d| Uwe Koreik, 'Jniversitat Bielefeld
Co-Chair: Pro| Dr. Cemal Yıldız, Marmara University
Introductory nits: The language conception of the LL.S r.\
of Kemerburgh: University and University of Cologne
Ayşegül Altıntjaş, Kemerburgaz University
Dr. Jan Kruseâj University of Cologne
•
;
6
,
Working grou| 4; Experiences of the Turkish-German Ur
.
Chair; Prof. d|. Halil Akkana?
•
Co-Chair: Pras. Dr. Philip Kunig, Free University Berür.'^
Introductory rfcte: Cooperation within the Faculty of l&v\
Prof. Dr. Zafef; Zeytin
•
'i
İ
18:00
Presentation |.jind d iscussion of the resu;ts of the work rn.i
20:00
Boat trip on tfje Bosporus with buffet
U'
•
Friday, 31 October 201-4
Cooperation in research:
j
\
09:00
;
•
!
Keynote: "Turkish-German cooperation >n r esearch"
Prof. Dr.-lng.jpr.-lng. E.n. A. Erman Tekraya, TU Dor.^v.!r
11
09:30
.
Bilateral research - best practice and funding too's
Chair: Dr. Ze|nep Arzın-,an Büyükbcduk, TÜBİTAK
Co-Chair: Pe^er Webers, Federai Ministry of Education a-i
:i
/.
i
Research prefect "Development of a microscope scanning
Presentation fend discussion
Dr. Christian Idünzenmayer, Fıaunhofer-lnstitufe for hi-ju:
Download

*BE5N3D4Z3* T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ