PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy
stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest
STAV CIEST K : 06/2014
SSC Bratislava
SPRACOVATEĽ:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Odbor technického rozvoja – 2200
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Ing. Daniela Čanigová
[email protected]
tel.: 00421/2/50255523
Zodpovední za spracovanie:
Ing. Zsolt Benkó tel.: 00421/2/50255219 [email protected]
Ing. Dušan Jelínek tel.: 00421/2/50255208 [email protected]
[email protected]_________
OBSAH: STAV CIEST NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK (PREHĽAD) Hlavné prehliadky ciest ............................................................................................................... 5 Stav ciest podľa tried – graf ........................................................................................................ 6 Prehľad stavu ciest v členení podľa triedy cesty ......................................................................... 7 PREHĽAD STAVU CIEST I. TRIEDY Stav ciest I. triedy – graf ............................................................................................................. 9 Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa správcov IVSC ....................................................... 10 IVSC Bratislava Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov ................................................................ 12 IVSC Banská Bystrica Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov ................................................................ 14 IVSC Žilina Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov ................................................................ 16 IVSC Košice Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov ................................................................ 18 PREHĽAD STAVU CIEST II. A III. TRIEDY Stav ciest II. triedy – graf ........................................................................................................... 20 Stav ciest II. triedy – v členení podľa samosprávnych krajov .................................................... 21 Stav ciest III. triedy – graf .......................................................................................................... 22 Stav ciest III. triedy – v členení podľa samosprávnych krajov ................................................... 23 Bratislavský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 25 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 26 Trnavský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 28 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 29 Nitriansky samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 31 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 32 Trenčiansky samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 34 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 35 Žilinský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 37 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 38 Banskobystrický samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 40 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 41 3/51
Prešovský samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 43 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 44 Košický samosprávny kraj Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov ............................................................. 46 Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa okresov ............................................................... 47 VÝVOJ STAVU CIEST I., II. A III. TRIEDY Prehľad stavu ciest I. triedy v rokoch 2000 – 2014 .......................................................................... 49 Prehľad stavu ciest II. triedy v rokoch 2000 – 2014 ......................................................................... 50 Prehľad stavu ciest III. triedy v rokoch 2000 – 2014 ........................................................................ 51 4/51
HLAVNÉ PREHLIADKY CIEST
V zmysle technických podmienok: TP 9A/2005 „Prehliadky, údržby a opravy komunikácií
časť 3, odsek 3.3 je správca povinný realizovať každoročne – po zime – výkon hlavných prehliadok na
cestných komunikáciách za účelom zistenie ich stavu a predbežného návrhu spôsobu odstránenia
zistených závad.
Údaje o stave cestných komunikácií zaznamenané pri hlavných prehliadkach sa po doručení
podkladov od jednotlivých správcov komunikácií sumarizujú a spracovávajú na oddelení
hospodárenia s vozovkami Slovenskej správy ciest (SSC). Výstupom je predkladaný materiál
obsahujúci tabuľkové a grafické spracovanie stavu jednotlivých komunikácií z hľadiska rôzneho
členenia. Výsledky spracovania slúžia ako podklad pre zdôvodnenie nárokovania finančných
prostriedkov na údržbu, opravy a rekonštrukcie ciest. V roku 2014 boli na oddelenie hospodárenia
s vozovkami dodané podklady z ciest I. triedy od stredísk IVSC SSC (Investičná výstavba a správa
ciest) a podklady z ciest II. a III. Triedy od stredísk správy a údržby vykonávajúcich túto činnosť pre
samosprávne kraje.
Súhrnné výstupné údaje o stave cestných komunikácií na základe prehliadok vykonaných
správcom komunikácie sú spracované v 5-stupňovej klasifikácii:
1 – veľmi dobrý (komunikácia vyžaduje len preventívnu – cyklickú, alebo následnú –
operatívnu údržbu)
2 – dobrý (odstránenie závad v rámci bežnej údržby)
3 – vyhovujúci (odstránenie závad v rámci súvislej údržby)
4 – nevyhovujúci (odstránenie závad v rámci opráv)
5 – havarijný (odstránenie závad v rámci rekonštrukcie)
Pozn.: V celkovej dĺžke cesty sú započítané aj dĺžky oddelených častí komunikácie.
5/51
STAV CIEST I., II. A III. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU 2014
CESTY I. TRIEDY
20000
5,5%
CELKOM
18000
818,7
4,8%
16000
26,7%
58,6%
14000
4588,2
47,2
%
35,5
%
10,0
%
1,7%
8,8%
12000
1,2%
km
1519,1
502,0
10000
3,9%
2666,2
21,5
%
8000
903,3
123,8
6000
2000
0
138,1
772,2
289,5
29,1
178,5
1149,9
326,3
56,2
1586,7
2355,8
I
II
veľmi dobrý
dobrý
65,7
%
8,1%
10080,9
4000
CESTY II. TRIEDY
209,2
0,8%
6138,4
CESTY III. TRIEDY
III
vyhovujúci
nevyhovujúci
Celkový súčet
havarijný
4,9%
25,8
%
59,4
%
8,7%
1,2%
6/51
Prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy za rok 2014
Trieda cesty
I
II
III
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
1519,788
2355,777
6138,417
10013,982
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
55,639
323,404
1143,963
29,135
289,460
772,150
123,826
903,316
2666,152
208,600
1516,180
4582,265
Havarijný
H (km)
178,547
138,142
502,004
818,693
7/51
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
3221,341
47,18
3584,664
65,73
10333,715
59,40
17139,720
58,43
Dobrý
D (%)
1,73
0,81
1,20
1,22
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
10,04
35,51
8,07
21,54
8,74
25,80
8,85
26,73
Havarijný
H (%)
5,54
3,85
4,86
4,77
PREHĽAD STAVU CIEST I. TRIEDY
STAV CIEST K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
8/51
STAV CIEST I. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU 2014
5,1%
40,3
%
STAV CIEST I. TRIEDY K 06/2014
1000
40,4
%
IVSC BRATISLAVA
28,1
900
800
13,1
%
42,5
241,7
77,1
700
km
600
151,6
500
400
38,6
14,0
30,8
336,7
4,8%
23,6
%
IVSC B. BYSTRICA
56,4
%
15,2
%
413,9
98,0
109,3
9,6%
0,1
9,6
25,0
%
619,3
300
77,6
IVSC ŽILINA
32,0
200
51,7
%
363,4
337,4
100
4,0%
9,7%
199,7
3,0%
0
IVSC BA
IVSC BB
IVSC ZA
IVSC KE
25,7
%
IVSC KOŠICE
veľmi dobrý - VD
dobrý - D
vyhovujúci V
nevyhovujúci - NV
9/51
havarijný - H
4,1%
1,5%
65,8
%
Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa správcov IVSC pre rok 2014
Správca
Trieda
cesty
IVSC BA
IVSC BB
IVSC ZA
IVSC KE
SSC
I.
I.
I.
I.
Celk. I.
Veľmi
dobrý VD
(km)
337,350
363,421
199,712
619,305
1519,788
Dobrý
D (km)
9,550
0,122
31,951
14,016
55,639
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
109,277
97,968
77,562
38,597
323,404
336,691
151,637
413,902
241,733
1143,963
Veľmi
Havarijný Dĺžka cesty
dobrý VD
H (km)
(km)
(%)
42,541
835,409
40,39
30,838
643,986
56,43
77,053
800,180
24,96
28,115
941,766
65,75
178,547 3221,341
47,18
10/51
Dobrý
D (%)
1,14
0,02
3,99
1,49
1,73
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
13,08
15,21
9,69
4,10
10,04
40,30
23,55
51,73
25,67
35,51
Havarijný
H (%)
5,09
4,79
9,63
2,99
5,54
IVSC BRATISLAVA
CESTY I. TRIEDY - STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
11/51
Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC Bratislava pre rok 2014
OKRES
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Komárno
Levice
Malacky
Nitra
Nové Zámky
Piešťany
Senec
Senica
Skalica
Šaľa
Topoľčany
Trnava
Zlaté Moravce
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
37,140
15,046
1,175
24,702
71,305
12,529
23,341
26,208
16,261
4,642
15,935
18,756
3,896
23,387
38,322
4,705
337,35
Dobrý
D (km)
0,009
0,000
0,000
0,016
0,338
0,000
0,000
0,155
0,000
4,650
0,000
0,000
0,007
4,375
0,000
0,000
9,55
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
2,778
20,980
0,000
13,078
0,000
10,201
41,434
19,892
32,250
33,059
0,000
22,794
0,000
48,125
22,971
64,454
0,000
1,004
1,762
31,893
0,000
21,381
0,000
19,376
7,810
3,598
0,272
0,510
0,000
11,853
0,000
14,493
109,277
336,691
Havarijný
H (km)
0,000
18,721
0,000
0,000
19,152
0,000
0,000
0,928
0,000
0,000
3,190
0,050
0,500
0,000
0,000
0,000
42,541
12/51
Dĺžka cesty
(km)
60,907
46,845
11,376
86,044
156,104
35,323
71,466
114,716
17,265
42,947
40,506
38,182
15,811
28,544
50,175
19,198
835,409
Veľmi dobrý
VD (%)
60,98
32,12
10,33
28,71
45,67
35,47
32,66
22,84
94,18
10,81
39,34
49,12
24,64
81,93
76,38
24,51
40,39
Dobrý
D (%)
0,01
0,00
0,00
0,02
0,22
0,00
0,00
0,14
0,00
10,83
0,00
0,00
0,04
15,33
0,00
0,00
1,14
Vyhovujúci
V (%)
4,56
0,00
0,00
48,15
20,66
0,00
0,00
20,02
0,00
4,10
0,00
0,00
49,40
0,95
0,00
0,00
13,08
Nevyhovujúci
NV (%)
34,45
27,92
89,67
23,12
21,18
64,53
67,34
56,19
5,82
74,26
52,78
50,75
22,76
1,79
23,62
75,49
40,30
Havarijný
H (%)
0,00
39,96
0,00
0,00
12,27
0,00
0,00
0,81
0,00
0,00
7,88
0,13
3,16
0,00
0,00
0,00
5,09
IVSC BANSKÁ BYSTRICA
CESTY I. TRIEDY - STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
13/51
Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC Banská Bystrica pre rok 2014
OKRES
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
40,335
11,214
79,685
16,576
27,375
33,696
9,213
63,520
14,973
18,732
8,777
39,325
363,421
Dobrý
D (km)
0,021
0,007
0,015
0,000
0,000
0,011
0,003
0,012
0,015
0,026
0,000
0,012
0,122
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
16,720
10,719
5,176
17,117
3,592
31,436
0,000
1,733
6,500
12,445
8,614
40,685
2,569
0,000
10,704
11,379
18,090
11,276
21,772
4,334
3,462
3,956
0,769
6,557
97,968
151,637
Havarijný
H (km)
0,000
0,000
0,000
0,000
11,941
0,000
0,000
8,131
0,000
3,475
2,434
4,857
30,838
14/51
Dĺžka cesty
(km)
67,795
33,514
114,728
18,309
58,261
83,006
11,785
93,746
44,354
48,339
18,629
51,520
643,986
Veľmi dobrý
VD (%)
59,50
33,47
69,46
90,53
46,98
40,60
78,17
67,76
33,76
38,75
47,11
76,33
56,43
Dobrý
D (%)
0,03
0,02
0,01
0,00
0,00
0,01
0,03
0,01
0,03
0,05
0,00
0,02
0,02
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
24,66
15,81
15,44
51,07
3,13
27,40
0,00
9,47
11,16
21,36
10,38
49,01
21,80
0,00
11,42
12,14
40,79
25,42
45,04
8,97
18,58
21,24
1,49
12,73
15,21
23,55
Havarijný
H (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
20,50
0,00
0,00
8,67
0,00
7,19
13,07
9,43
4,79
IVSC ŽILINA
CESTY I. TRIEDY - STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
15/51
Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov - IVSC Žilina pre rok 2014
OKRES
Bánovce n. Bebravou
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Ilava
Kys. Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Nové Mesto n. Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Ružomberok
Trenčín
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
5,201
0,915
9,594
9,878
12,240
2,733
17,009
15,378
3,756
19,965
0,012
13,314
7,274
13,729
18,661
29,868
6,351
1,411
13,850
Dobrý
D (km)
0,509
2,122
0,317
0,075
3,269
0,000
0,004
0,200
0,005
0,077
6,543
1,227
15,152
0,965
0,005
0,036
0,009
0,000
1,561
201,139
32,076
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
0,000
11,768
6,641
10,798
5,181
19,542
0,000
43,819
1,852
2,277
1,298
4,300
0,168
57,399
7,706
25,234
0,000
23,589
0,077
15,334
0,293
13,258
1,430
0,399
3,481
68,581
1,304
8,991
0,031
42,380
0,577
28,688
8,387
8,757
0,003
19,984
39,133
8,804
77,562
413,902
Havarijný
H (km)
0,000
5,057
4,799
4,881
0,000
0,020
0,185
7,360
11,508
0,000
0,505
0,000
0,436
9,621
0,000
0,099
12,326
0,075
20,181
Dĺžka cesty
(km)
17,478
25,533
39,433
58,653
19,638
8,351
74,765
55,878
38,858
35,453
20,611
16,370
94,924
34,610
61,077
59,268
35,830
21,473
83,529
Veľmi dobrý
VD (%)
29,76
3,58
24,33
16,84
62,33
32,73
22,75
27,52
9,66
56,31
0,06
81,32
7,66
39,66
30,55
50,40
17,72
6,57
16,58
Dobrý
D (%)
2,91
8,31
0,80
0,13
16,65
0,00
0,01
0,36
0,01
0,22
31,75
7,50
15,96
2,79
0,01
0,06
0,03
0,00
1,87
77,053
801,732
25,09
4,00
16/51
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,00
67,33
26,01
42,29
13,14
49,56
0,00
74,71
9,43
11,59
15,54
51,49
0,22
76,77
13,79
45,16
0,00
60,71
0,22
43,25
1,42
64,32
8,74
2,44
3,67
72,25
3,77
25,98
0,05
69,39
0,97
48,40
23,41
24,44
0,01
93,07
46,85
10,54
9,67
51,63
Havarijný
H (%)
0,00
19,81
12,17
8,32
0,00
0,24
0,25
13,17
29,62
0,00
2,45
0,00
0,46
27,80
0,00
0,17
34,40
0,35
24,16
9,61
IVSC KOŠICE
CESTY I. TRIEDY - STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
17/51
Prehľad stavu ciest I. triedy v členení podľa okresov ‐ IVSC Košice pre rok 2014
OKRES
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Košice ‐ okolie
Košice II
Košice III
Košice IV
Levoča
Michalovce
Poprad
Prešov
Rožňava
Sabinov
Snina
Sobrance
Stará Lubovňa
Stropkov
Svidník
Trebišov
Vranov nad Topľou
Celkový súčet
Veľmi dobrý VD (km)
30,089
20,430
23,187
25,097
1,474
3,123
2,319
26,968
34,539
52,238
70,513
75,493
21,842
24,657
16,218
41,091
22,317
24,243
35,904
67,563
619,305
Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci D (km)
V (km)
NV (km)
0,420
0,000
13,401
0,056
0,000
2,796
0,168
0,000
7,756
1,780
8,427
9,597
0,002
0,199
0,000
0,000
0,626
2,027
0,000
0,000
0,000
2,132
0,000
7,237
0,450
1,383
12,112
2,672
11,077
26,403
3,359
2,208
9,985
0,483
1,513
10,862
0,524
0,000
4,755
0,000
3,485
10,366
0,059
0,000
4,819
0,866
0,000
20,210
0,114
0,000
0,000
0,123
0,000
41,488
0,012
5,099
51,041
0,796
4,580
6,878
14,016
38,597
241,733
Havarijný H (km)
0,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5,992
1,029
0,000
0,000
0,930
0,000
10,399
0,000
2,106
6,554
0,505
28,115
18/51
Dĺžka cesty (km)
44,510
23,282
31,111
44,901
1,675
5,776
2,319
36,337
48,484
98,382
87,094
88,351
27,121
39,438
21,096
72,566
22,431
67,960
98,610
80,322
Veľmi dobrý VD (%)
67,60
87,75
74,53
55,90
88,00
54,07
100,00
74,21
71,24
53,09
80,96
85,45
80,54
62,52
76,88
56,63
99,49
35,67
36,41
84,12
941,766
65,75
Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci D (%)
V (%)
NV (%)
0,94
0,00
30,11
0,24
0,00
12,01
0,54
0,00
24,93
3,96
18,77
21,37
0,12
11,88
0,00
0,00
10,84
35,09
0,00
0,00
0,00
5,87
0,00
19,92
0,93
2,85
24,98
2,72
11,26
26,84
3,86
2,54
11,46
0,55
1,71
12,29
1,93
0,00
17,53
0,00
8,84
26,28
0,28
0,00
22,84
1,19
0,00
27,85
0,51
0,00
0,00
0,18
0,00
61,05
0,01
5,17
51,76
0,99
5,70
8,56
1,49
4,10
25,67
Havarijný H (%)
1,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,09
1,18
0,00
0,00
2,36
0,00
14,33
0,00
3,10
6,65
0,63
2,99
PREHĽAD STAVU CIEST II. A III. TRIEDY
STAV CIEST K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
19/51
STAV CIEST II. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU 2014
7,7
STAV CIEST K 06/2014
700
20,9
5,2
25,1
PREŠOVSKÝ SK
0,9
BRATISLAVSKÝ SK
%
8,1
600
13,9
70,6
33,3
500
1,3
65,6
34,7
BANSKOBYSTR. SK
0,3
11,3
20,6
54,1
10,0
5,7
0,3
10,7
1,2
KOŠICKÝ SK
200
75,6
41,9
1,2
1,5
64,0
343,6
461,3
311,7
6,3
12,4
5,4
0,9 TRNAVSKÝ SK
320,2
%
128,1
0,0
1,6
37,9
KE SK
PO SK
ZA SK
TN SK
12,8
NR SK
0
75,0
221,6
TT SK
12,2
NITRIANSKY SK
2,3
%
100
BA SK
0,6
69,0
42,0
76,0
263,4
80,9
16,0
2,9
0,1TRENČIANSKY SK
396,1
%
5,9
15,5
%
0,0
1,5
13,9
8,6
130,8
60,6
19,5ŽILINSKÝ SK
0,5
havarijný - H
61,5
61,1
6,9
79,6
300
1,5
210,8
BB SK
12,5
51,3
km
%
28,3
4,7
400
26,8
3,1
%
8,1
0,2
nevyhovujúci - NV
vyhovujúci - V
20/51
dobrý - D
Veľmi dobrý VD (km)
%
67,3
Prehľad stavu ciest II. Triedy v členení podľa samosprávnych krajov za rok 2014
OKRES
BA SK
TT SK
NR SK
TN SK
ZA SK
BB SK
PO SK
KE SK
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
37,850
396,081
343,640
263,439
221,559
311,741
320,193
461,274
2355,777
Dobrý
D (km)
1,602
4,707
11,332
0,295
1,532
1,540
1,196
6,931
29,135
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
0,000
128,089
28,273
65,584
60,611
79,648
10,018
54,091
63,999
41,990
76,012
210,845
41,916
130,769
8,631
61,134
289,46
772,15
Havarijný
H (km)
13,898
33,310
3,099
20,579
0,040
8,107
26,824
32,285
138,142
21/51
Dĺžka cesty
(km)
181,439
527,955
498,330
348,422
329,120
608,245
520,898
570,255
3584,664
Veľmi dobrý
VD (%)
20,86
75,02
68,97
75,61
67,31
51,26
61,47
80,89
65,73
Dobrý
D (%)
0,88
0,89
2,27
0,08
0,47
0,25
0,23
1,22
0,81
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,00
70,60
5,36
12,42
12,16
15,98
2,88
15,52
19,45
12,76
12,50
34,66
8,05
25,10
1,51
10,72
8,07
21,54
Havarijný
H (%)
7,66
6,31
0,62
5,91
0,01
1,33
5,15
5,66
3,85
STAV CIEST III. TRIEDY NA ZÁKLADE HLAVNÝCH PREHLIADOK VYKONANÝCH V ROKU 2014
10,2 0,6
STAV CIEST K 06/2014
2000
28,0
BRATISLAVSKÝ SK
61,2
23,5
PREŠOVSKÝ SK
58,9
%
196,2
94,2
1800
%
10,2
6,8
0,7
1600
10,0
450,9
1400
5,1
30,8
805,0
373,4
14,7
1,5
6,5
16,8
42,3
1000
147,2
158,2
14,4
48,7
22,5
800
167,4
73,9
3,2
129,7
18,6
7,9
600
400
803,6
10,3
0,9
%
KE SK
TN SK
NITRIANSKY SK
75,5
0,0
2,1
34,0
NR SK
24,3
%
751,5
203,6
BA SK
0
4,0
4,6
2,1 TRNAVSKÝ SK
633,4
TT SK
0,7
930,8
874,6
93,1
200
13,8
1 129,2
981,3
67,5
13,6
PO SK
%
77,0
234,4
KOŠICKÝ SK
3,4
%
188,0
ZA SK
5,1
0,3
TRENČIANSKY SK
70,4
47,3
219,3
2,2
21,7
299,4
12,7
BB SK
10,2 0,7
km
BANSKOBYSTR. SK
40,6
%
43,5
1200
19,7
ŽILINSKÝ SK
%
21,1
63,8
veľmi dobrý - VD
dobrý - D
vyhovujúci - V
22/51
nevyhovujúci - NV
havarijný - H
1,7
0,7
56,9
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa samosprávnych krajov za rok 2014
OKRES
BA SK
TT SK
NR SK
TN SK
ZA SK
BB SK
PO SK
KE SK
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
33,980
803,613
981,294
874,559
633,441
751,479
1129,204
930,847
6138,417
Dobrý
D (km)
2,078
22,526
14,367
3,239
7,934
13,611
12,746
47,325
123,826
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
0,000
203,553
48,710
147,232
158,237
373,394
73,919
167,360
234,387
219,324
187,994
805,044
129,683
450,884
70,386
299,361
903,316
2666,152
Havarijný
H (km)
93,080
42,323
9,998
16,809
18,631
94,215
196,185
30,763
502,004
23/51
Dĺžka cesty
(km)
332,691
1064,404
1537,290
1135,886
1113,717
1852,343
1918,702
1378,682
10333,715
Veľmi dobrý
VD (%)
10,22
75,49
63,84
76,99
56,88
40,57
58,86
67,52
59,40
Dobrý
D (%)
0,62
2,12
0,93
0,29
0,71
0,73
0,66
3,43
1,20
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,00
61,18
4,58
13,83
10,29
24,29
6,51
14,73
21,05
19,69
10,15
43,46
6,76
23,50
5,11
21,71
8,74
25,8
Havarijný
H (%)
27,98
3,98
0,65
1,48
1,67
5,09
10,22
2,23
4,86
BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
24/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
RC BA
BA SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
37,850
33,980
71,83
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný Dĺžka cesty Veľmi dobrý
D (km)
V (km)
NV (km)
H (km)
(km)
VD (%)
1,602
0,000
128,089
13,898
181,439
20,86
2,078
0,000
203,553
93,080
332,691
10,22
3,68
0
331,642
106,978
514,13
13,96
25/51
Dobrý
D (%)
0,88
0,62
0,72
Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný
V (%)
NV (%)
H (%)
0,00
70,60
7,66
0,00
61,18
27,98
0,00
64,51
20,81
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Malacky
Pezinok
Senec
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
21,563
13,585
2,702
37,85
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,463
0,000
57,091
0,591
0,000
46,701
0,548
0,000
24,297
1,602
0
128,089
Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
11,393
90,510
23,82
1,700
62,577
21,71
0,805
28,352
9,53
13,898
181,439
20,86
Dobrý
D (%)
0,51
0,94
1,93
0,88
Vyhovujúci
V (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
Nevyhovujúci
NV (%)
63,08
74,63
85,70
70,60
Havarijný
H (%)
12,59
2,72
2,84
7,66
Dobrý
D (%)
0,48
1,50
0,26
0,62
Vyhovujúci
V (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
Nevyhovujúci
NV (%)
54,58
54,02
70,64
61,18
Havarijný
H (%)
33,16
25,92
24,79
27,98
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Malacky
Pezinok
Senec
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
13,703
14,256
6,021
33,98
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,559
0,000
63,505
1,156
0,000
41,510
0,363
0,000
98,538
2,078
0
203,553
Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
38,586
116,353
11,78
19,916
76,838
18,56
34,578
139,500
4,31
93,08
332,691
10,22
26/51
TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
27/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
SUC TT SK - DS
SUC TT SK - SE
SUC TT SK - TT
TT SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
98,249
246,700
344,949
83,622
171,162
254,784
214,210
385,751
599,961
396,081
803,613
1199,694
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
1,041
5,330
26,833
3,817
15,040
82,206
4,858
20,370
109,039
0,103
6,022
4,358
0,589
6,177
30,516
0,692
12,199
34,874
3,563
16,921
34,393
18,120
27,493
34,510
21,683
44,414
68,903
4,707
28,273
65,584
22,526
48,710
147,232
27,233
76,983
212,816
Havarijný Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
2,240
133,693
73,48
2,612
350,375
70,41
4,852
484,068
71,26
27,250
121,355
68,92
29,981
238,425
71,79
57,231
359,780
70,82
3,820
272,907
78,49
9,730
475,604
81,10
13,550
748,511
80,15
33,310
527,955
75,02
42,323
1064,404
75,49
75,633
1592,359
75,35
28/51
Dobrý
D (%)
0,78
1,09
1,00
0,08
0,25
0,19
1,31
3,81
2,90
0,89
2,12
1,71
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
3,99
20,07
4,29
23,46
4,21
22,53
4,96
3,59
2,59
12,80
3,39
9,69
6,20
12,60
5,78
7,26
5,93
9,21
5,36
12,42
4,58
13,83
4,83
13,36
Havarijný
H (%)
1,68
0,75
1,00
22,45
12,57
15,91
1,40
2,05
1,81
6,31
3,98
4,75
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
98,249
56,994
33,593
68,652
61,361
22,261
54,971
396,081
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
1,041
5,330
26,833
0,059
0,027
18,002
0,120
15,901
6,148
0,779
0,455
2,589
0,103
5,624
4,358
0,000
0,398
0,000
2,605
0,538
7,654
4,707
28,273
65,584
Havarijný
H (km)
2,240
1,330
1,990
0,500
25,566
1,684
0,000
33,31
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
133,693
73,48
76,412
74,58
57,752
58,16
72,975
94,07
97,012
63,25
24,343
91,45
65,768
83,58
527,955
75,02
Dobrý
D (%)
0,78
0,08
0,21
1,07
0,11
0,00
3,96
0,89
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
3,99
20,07
0,04
23,56
27,53
10,65
0,62
3,55
5,80
4,49
1,63
0,00
0,82
11,64
5,36
12,42
Havarijný
H (%)
1,68
1,74
3,45
0,69
26,35
6,92
0,00
6,31
Dobrý
D (%)
1,09
0,34
0,34
1,77
0,26
0,22
8,50
2,12
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
4,29
23,46
2,84
11,57
17,22
4,49
1,97
11,59
2,99
19,07
1,83
0,97
5,90
3,11
4,58
13,83
Havarijný
H (%)
0,75
3,59
2,75
0,00
8,99
19,33
1,04
3,98
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Trnavského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Trnava
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
246,700
138,840
44,649
45,109
107,030
64,132
157,153
803,613
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
3,817
15,040
82,206
0,582
4,835
19,671
0,204
10,225
2,663
0,941
1,047
6,176
0,406
4,662
29,716
0,183
1,515
0,800
16,393
11,386
6,000
22,526
48,71
147,232
Havarijný
H (km)
2,612
6,100
1,630
0,000
14,015
15,966
2,000
42,323
29/51
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
350,375
70,41
170,028
81,66
59,371
75,20
53,273
84,67
155,829
68,69
82,596
77,65
192,932
81,45
1064,404
75,49
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
30/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
RSUC KN
RSUC LV
RSUC NR
RSUC NZ
RSUC TO
NR SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
41,250
90,207
131,457
96,672
379,708
476,380
52,021
255,820
307,841
137,701
230,280
367,981
15,996
25,279
41,275
343,64
981,294
1324,934
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
1,008
10,760
27,695
1,237
42,934
87,990
2,245
53,694
115,685
0,391
1,094
2,700
2,352
10,389
13,039
2,743
11,483
15,739
3,382
12,672
11,167
8,605
38,317
128,469
11,987
50,989
139,636
0,321
35,909
2,000
1,443
57,751
19,603
1,764
93,660
21,603
6,230
0,176
36,086
0,730
8,846
124,293
6,960
9,022
160,379
11,332
60,611
79,648
14,367
158,237
373,394
25,699
218,848
453,042
Havarijný
H (km)
0,000
0,000
0,000
0,000
9,998
9,998
3,099
0,000
3,099
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,099
9,998
13,097
31/51
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
80,713
51,11
222,368
40,56
303,081
43,37
100,857
95,85
415,486
91,38
516,343
92,26
82,341
63,18
431,211
59,32
513,552
59,95
175,931
78,27
309,077
74,51
485,008
75,88
58,488
27,35
159,148
15,88
217,636
18,96
498,33
68,97
1537,290
63,840
2035,620
65,09
Dobrý
D (%)
1,25
0,56
0,74
0,39
0,57
0,53
4,11
2,00
2,33
0,18
0,47
0,36
10,65
0,46
3,20
2,27
0,930
1,26
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
13,33
34,31
19,31
39,57
17,72
38,17
1,08
2,68
2,50
3,14
2,22
3,05
15,39
13,56
8,89
29,79
9,93
27,19
20,41
1,14
18,68
6,34
19,31
4,45
0,30
61,70
5,56
78,10
4,15
73,69
12,16
15,98
10,290
24,290
10,75
22,26
Havarijný
H (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
2,41
1,94
3,76
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,62
0,650
0,64
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
41,250
96,672
34,803
111,100
26,601
15,996
17,218
343,64
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
1,008
10,760
27,695
0,391
1,094
2,700
3,217
12,221
1,250
0,312
28,631
2,000
0,009
7,278
0,000
6,230
0,176
36,086
0,165
0,451
9,917
11,332
60,611
79,648
Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
0,000
80,713
51,11
0,000
100,857
95,85
3,099
54,590
63,75
0,000
142,043
78,21
0,000
33,888
78,49
0,000
58,488
27,35
0,000
27,751
62,04
3,099
498,33
68,97
Dobrý
D (%)
1,25
0,39
5,89
0,22
0,03
10,65
0,59
2,27
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
13,33
34,31
1,08
2,68
22,39
2,29
20,16
1,41
21,48
0,00
0,30
61,70
1,63
35,74
12,16
15,98
Havarijný
H (%)
0,00
0,00
5,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,62
Dobrý
D (%)
0,56
0,57
2,32
0,44
0,69
0,46
1,50
0,93
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
19,31
39,57
2,50
3,14
10,97
25,06
20,73
7,80
18,33
11,23
5,56
78,10
0,11
36,80
10,29
24,29
Havarijný
H (%)
0,00
2,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
90,207
379,708
166,722
178,460
53,862
25,279
87,056
981,294
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
1,237
42,934
87,990
2,352
10,389
13,039
6,281
29,663
67,777
1,109
52,093
19,603
0,534
14,150
8,668
0,730
8,846
124,293
2,124
0,162
52,024
14,367
158,237
373,394
Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
0,000
222,368
40,56
9,998
415,486
91,38
0,000
270,443
61,65
0,000
251,265
71,03
0,000
77,214
69,75
0,000
159,148
15,88
0,000
141,366
61,59
9,998
1537,290
63,84
32/51
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
33/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
SC TN SK - SU PB
SC TN SK - SU PD
SC TN SK - SU TN
TN SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
75,016
244,965
319,981
41,794
235,293
277,087
146,629
392,874
539,503
263,439
873,132
1136,571
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
D (km)
V (km)
NV (km)
H (km)
(km)
VD (%)
0,072
0,000
6,127
0,000
81,215
92,37
1,010
0,000
44,635
0,000
290,610
84,29
1,082
0,000
50,762
0,000
371,825
86,06
0,067
2,397
36,964
17,779
99,001
42,21
0,884
32,982
72,624
7,113
348,896
67,44
0,951
35,379
109,588
24,892
447,897
61,86
0,156
7,621
11,000
2,800
168,206
87,18
1,220
40,937
50,101
9,696
494,828
79,40
1,376
48,558
61,101
12,496
663,034
81,37
0,295
10,018
54,091
20,579
348,422
75,61
3,114
73,919
167,36
16,809
1134,334
76,98
3,409
83,937
221,451
37,388
1482,756
76,65
34/51
Dobrý
D (%)
0,09
0,35
0,29
0,07
0,25
0,21
0,09
0,25
0,21
0,08
0,27
0,23
Vyhovujúci
V (%)
0,00
0,00
0,00
2,42
9,45
7,90
4,53
8,27
7,32
2,88
6,52
5,66
Nevyhovujúci
NV (%)
7,54
15,36
13,65
37,34
20,82
24,47
6,54
10,12
9,22
15,52
14,75
14,94
Havarijný
H (%)
0,00
0,00
0,00
17,96
2,04
5,56
1,66
1,96
1,88
5,91
1,48
2,52
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Bán. n. Bebravou
Ilava
Myjava
Nové M. n. Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
7,707
26,857
48,728
46,881
12,285
32,973
21,802
15,186
51,020
263,439
Dobrý
D (km)
0,054
0,048
0,021
0,046
0,013
0,008
0,000
0,016
0,089
0,295
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
0,000
2,900
0,000
1,670
0,000
10,600
4,266
0,000
1,598
15,513
0,000
3,057
0,799
18,551
0,000
1,400
3,355
0,400
10,018
54,091
Havarijný
H (km)
0,000
0,000
0,300
2,500
11,106
0,000
6,673
0,000
0,000
20,579
Dĺžka cesty
(km)
10,661
28,575
59,649
53,693
40,515
36,038
47,825
16,602
54,864
348,422
Veľmi dobrý
VD (%)
72,29
93,99
81,69
87,30
30,33
91,50
45,59
91,47
92,99
75,61
Dobrý
D (%)
0,51
0,17
0,04
0,09
0,03
0,02
0,00
0,10
0,16
0,08
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,00
27,20
0,00
5,84
0,00
17,77
7,95
0,00
3,94
38,29
0,00
8,48
1,67
38,79
0,00
8,43
6,12
0,73
2,88
15,52
Havarijný
H (%)
0,00
0,00
0,50
4,66
27,41
0,00
13,95
0,00
0,00
5,91
Dobrý
D (%)
0,05
0,11
0,35
0,23
0,17
0,38
0,51
0,54
0,16
0,27
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
7,69
10,98
0,00
17,51
0,00
23,82
12,95
2,73
3,42
31,14
0,00
14,93
14,10
27,33
0,00
13,89
12,34
3,09
6,52
14,75
Havarijný
H (%)
1,17
0,00
4,19
0,00
5,07
0,00
1,68
0,00
1,48
1,48
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Bán. n. Bebravou
Ilava
Myjava
Nové M. n. Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
122,567
68,169
122,181
127,465
36,093
104,055
76,633
72,741
143,228
873,132
Dobrý
D (km)
0,083
0,091
0,592
0,347
0,103
0,461
0,698
0,458
0,281
3,114
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (km)
NV (km)
11,758
16,795
0,000
14,490
0,000
40,620
19,628
4,143
2,051
18,667
0,000
18,340
19,173
37,162
0,000
11,805
21,309
5,338
73,919
167,36
Havarijný
H (km)
1,789
0,000
7,141
0,000
3,038
0,000
2,286
0,000
2,555
16,809
35/51
Dĺžka cesty
(km)
152,992
82,750
170,534
151,583
59,952
122,856
135,952
85,004
172,711
1134,334
Veľmi dobrý
VD (%)
80,11
82,38
71,64
84,09
60,20
84,69
56,38
85,57
82,93
76,98
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
36/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
SC ŽSK - HPOV
SC ŽSK - KYS
SC ŽSK - LIP
SC ŽSK - ORA
SC ŽSK - TUR
ZA SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
65,791
185,474
251,265
61,745
104,079
165,824
48,192
172,380
220,572
31,782
87,666
119,448
14,049
83,842
97,891
221,559
633,441
855
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,231
7,288
12,981
1,198
8,783
30,714
1,429
16,071
43,695
1,005
1,453
1,700
5,424
19,394
38,204
6,429
20,847
39,904
0,000
3,922
11,453
0,062
20,608
73,568
0,062
24,530
85,021
0,145
45,904
12,074
0,629
67,936
69,596
0,774
113,840
81,670
0,151
5,432
3,782
0,621
117,666
7,242
0,772
123,098
11,024
1,532
63,999
41,99
7,934
234,387
219,324
9,466
298,386
261,314
Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
0,040
86,331
76,20
0,000
226,169
82,01
0,040
312,500
80,41
0,000
65,903
93,70
1,500
168,601
61,73
1,500
234,504
70,71
0,000
63,567
75,81
0,059
266,677
64,64
0,059
330,244
66,79
0,000
89,905
35,35
11,539
237,366
36,94
11,539
327,271
36,50
0,000
23,414
60,01
5,533
214,904
39,02
5,533
238,318
41,08
0,04
329,12
67,310
18,631
1113,717
56,880
18,671
1442,837
59,26
37/51
Dobrý
D (%)
0,27
0,53
0,46
1,52
3,22
2,74
0,00
0,02
0,02
0,16
0,26
0,24
0,64
0,29
0,32
0,470
0,710
0,66
Vyhovujúci
V (%)
8,44
3,88
5,14
2,20
11,50
8,89
6,17
7,73
7,43
51,06
28,62
34,78
23,20
54,75
51,65
19,450
21,050
20,68
Nevyhovujúci
NV (%)
15,04
13,58
13,98
2,58
22,66
17,02
18,02
27,59
25,74
13,43
29,32
24,95
16,15
3,37
4,63
12,760
19,690
18,11
Havarijný
H (%)
0,05
0,00
0,01
0,00
0,89
0,64
0,00
0,02
0,02
0,00
4,86
3,53
0,00
2,57
2,32
0,010
1,670
1,29
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
Celkový súčet
Veľmi dobrý VD (km)
19,789
61,745
5,448
48,192
2,467
7,970
11,582
18,364
46,002
221,559
Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci D (km)
V (km)
NV (km)
0,126
2,128
7,699
1,005
1,453
1,700
0,029
6,510
1,912
0,000
3,922
11,453
0,000
2,395
3,582
0,024
21,738
4,215
0,151
3,037
0,200
0,092
17,656
5,947
0,105
5,160
5,282
1,532
63,999
41,99
Havarijný H (km)
0,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,04
Dĺžka cesty Veľmi dobrý (km)
VD (%)
29,782
66,45
65,903
93,70
13,899
39,19
63,567
75,81
8,444
29,22
33,947
23,47
14,970
77,36
42,059
43,66
56,549
81,35
329,12
67,31
Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci D (%)
V (%)
NV (%)
0,42
7,15
25,85
1,52
2,20
2,58
0,21
46,84
13,76
0,00
6,17
18,02
0,00
28,36
42,42
0,07
64,04
12,42
1,01
20,29
1,34
0,22
41,98
14,14
0,19
9,12
9,34
0,47
19,45
12,76
Havarijný H (%)
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci D (%)
V (%)
NV (%)
0,44
2,86
12,31
4,02
14,51
18,36
0,19
31,70
13,50
1,60
5,46
31,31
0,03
7,23
32,62
0,41
43,01
4,83
0,23
28,18
37,25
0,01
8,67
18,06
0,09
74,37
0,92
0,44
24,44
41,30
0,55
4,11
13,87
0,71
21,05
19,69
Havarijný H (%)
0,00
0,00
11,21
2,68
0,03
1,86
0,05
0,00
3,77
2,78
0,00
1,67
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Žilinského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kys. N. Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Žilina
Celkový súčet
Veľmi dobrý VD (km)
34,975
71,072
38,491
33,007
104,859
67,063
31,966
67,521
16,779
17,209
150,499
633,441
Dobrý Vyhovujúci Nevyhovujúci D (km)
V (km)
NV (km)
0,181
1,186
5,100
4,529
16,336
20,670
0,169
28,111
11,968
0,895
3,058
17,534
0,054
12,617
56,927
0,551
57,806
6,498
0,214
26,270
34,721
0,008
7,991
16,641
0,070
59,860
0,744
0,246
13,555
22,907
1,017
7,597
25,614
7,934
234,387
219,324
Havarijný H (km)
0,000
0,000
9,945
1,500
0,059
2,497
0,050
0,000
3,036
1,544
0,000
18,631
38/51
Dĺžka cesty Veľmi dobrý (km)
VD (%)
41,442
84,39
112,607
63,11
88,684
43,40
55,994
58,95
174,516
60,09
134,415
49,89
93,221
34,29
92,161
73,26
80,489
20,85
55,461
31,04
184,727
81,47
1113,717
56,88
BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
39/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
BB RSC - BB
BB RSC - LC
BB RSC - RS
BB RSC - VK
BB RSC - ZH
BB RSC - ZV
BB SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
15,227
88,826
104,053
26,523
50,320
76,843
120,183
211,900
332,083
24,160
73,634
97,794
25,756
129,833
155,589
99,892
196,966
296,858
311,741
751,479
1063,220
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,228
0,002
51,547
0,962
4,605
120,732
1,190
4,607
172,279
0,236
21,660
45,996
0,497
24,147
235,215
0,733
45,807
281,211
0,904
25,199
25,801
11,637
78,213
151,791
12,541
103,412
177,592
0,097
14,221
55,434
0,206
27,378
91,718
0,303
41,599
147,152
0,047
14,346
10,484
0,052
51,413
98,091
0,099
65,759
108,575
0,028
0,584
21,583
0,257
2,238
107,497
0,285
2,822
129,080
1,540
76,012
210,845
13,611
187,994
805,044
15,151
264,006
1015,889
Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
H (km)
(km)
VD (%)
0,000
67,004
22,73
8,382
223,507
39,74
8,382
290,511
35,81
0,000
94,415
28,09
6,241
316,420
15,90
6,241
410,835
18,70
1,465
173,552
69,25
15,504
469,045
45,18
16,969
642,597
51,68
4,930
98,842
24,44
42,814
235,750
31,24
47,744
334,592
29,23
1,712
52,345
49,20
19,367
298,756
43,46
21,079
351,101
44,32
0,000
122,087
81,82
1,907
308,865
63,78
1,907
430,952
68,89
8,107
608,245
51,26
94,215
1852,343
40,57
102,322
2460,588
43,20
40/51
Dobrý
D (%)
0,34
0,43
0,41
0,25
0,16
0,18
0,52
2,48
1,95
0,10
0,09
0,09
0,09
0,02
0,03
0,02
0,08
0,07
0,25
0,73
0,62
Vyhovujúci
V (%)
0,00
2,06
1,59
22,94
7,63
11,15
14,52
16,67
16,09
14,39
11,61
12,43
27,41
17,21
18,73
0,48
0,72
0,65
12,50
10,15
10,73
Nevyhovujúci
NV (%)
76,93
54,02
59,30
48,72
74,34
68,45
14,87
32,36
27,64
56,08
38,90
43,98
20,03
32,83
30,92
17,68
34,80
29,95
34,66
43,46
41,29
Havarijný
H (%)
0,00
3,75
2,89
0,00
1,97
1,52
0,84
3,31
2,64
4,99
18,16
14,27
3,27
6,48
6,00
0,00
0,62
0,44
1,33
5,09
4,16
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar n./Hronom
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
8,308
4,277
6,919
73,335
21,953
14,395
5,967
52,726
67,457
24,160
10,765
19,319
2,160
311,741
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,127
0,000
18,186
0,000
7,361
3,057
0,101
0,002
33,361
0,047
2,970
7,845
0,001
0,265
1,690
0,151
9,543
13,408
0,065
9,350
32,588
0,317
17,802
18,449
0,587
7,397
7,352
0,097
14,221
55,434
0,000
0,116
12,048
0,047
0,000
6,672
0,000
6,985
0,755
1,54
76,012
210,845
Havarijný
H (km)
0,000
1,535
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,465
4,930
0,000
0,045
0,132
8,107
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
26,621
31,21
16,230
26,35
40,383
17,14
84,197
87,09
23,909
91,82
37,497
38,39
47,970
12,44
89,294
59,04
84,258
80,05
98,842
24,44
22,929
46,95
26,083
74,07
10,032
21,52
608,245
51,26
Dobrý
D (%)
0,48
0,00
0,25
0,06
0,00
0,40
0,14
0,36
0,70
0,10
0,00
0,18
0,00
0,25
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,00
68,31
45,35
18,84
0,00
82,61
3,53
9,32
1,11
7,07
25,45
35,76
19,49
67,93
19,94
20,66
8,78
8,73
14,39
56,08
0,51
52,54
0,00
25,58
69,63
7,53
12,50
34,66
Havarijný
H (%)
0,00
9,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,74
4,99
0,00
0,17
1,32
1,33
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar n./Hronom
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
51,217
28,838
37,609
28,157
60,870
38,719
19,168
54,698
149,549
73,634
108,025
44,013
56,982
751,479
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,762
2,824
80,629
0,000
19,974
18,064
0,200
1,781
40,103
0,028
0,199
20,286
0,027
0,661
74,654
0,313
14,791
158,944
0,192
14,832
74,101
1,500
20,710
44,252
10,129
52,027
103,969
0,206
27,378
91,718
0,202
1,378
18,297
0,052
8,671
34,610
0,000
22,768
45,417
13,611
187,994
805,044
Havarijný
H (km)
4,030
2,637
4,352
1,907
2,245
6,192
0,049
6,426
9,078
40,569
0,000
7,868
8,862
94,215
41/51
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
139,462
36,73
69,513
41,49
84,045
44,74
50,577
55,67
138,457
43,96
218,959
17,68
108,342
17,68
127,586
42,87
324,752
46,05
233,505
31,54
127,902
84,45
95,214
46,23
134,029
42,51
1852,343
40,57
Dobrý
D (%)
0,55
0,00
0,24
0,06
0,02
0,14
0,18
1,18
3,12
0,09
0,16
0,05
0,00
0,73
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
2,02
57,81
28,73
25,99
2,12
47,72
0,39
40,11
0,48
53,92
6,76
72,59
13,69
68,40
16,23
34,68
16,02
32,01
11,72
39,28
1,08
14,31
9,11
36,35
16,99
33,89
10,15
43,46
Havarijný
H (%)
2,89
3,79
5,18
3,77
1,62
2,83
0,05
5,04
2,80
17,37
0,00
8,26
6,61
5,09
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
42/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
SUC PSK - BJ
SUC PSK - HE
SUC PSK - PO
SUC PSK - PP
SUC PSK - SK
SUC PSK - SL
SUC PSK - VT
PO SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
25,536
180,920
206,456
143,450
212,260
355,710
24,747
327,243
351,990
51,048
146,700
197,748
12,694
80,449
93,143
32,377
85,294
117,671
30,341
96,338
126,679
320,193
1129,204
1449,397
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný Dĺžka cesty Veľmi dobrý
D (km)
V (km)
NV (km)
H (km)
(km)
VD (%)
0,000
0,810
11,134
1,054
38,534
66,27
2,543
16,570
75,772
8,017
283,822
63,74
2,543
17,380
86,906
9,071
322,356
64,05
0,661
0,620
37,798
9,964
192,493
74,52
2,498
1,304
59,506
4,262
279,830
75,85
3,159
1,924
97,304
14,226
472,323
75,31
0,133
0,000
5,280
4,215
34,375
71,99
2,017
0,113
45,387
56,791
431,551
75,82
2,150
0,113
50,667
61,006
465,926
75,56
0,242
17,571
32,210
3,700
104,771
48,73
0,527
30,401
92,019
36,428
306,075
47,94
0,769
47,972
124,229
40,128
410,846
48,12
0,000
10,231
12,241
0,223
35,389
35,87
2,460
41,507
112,513
9,669
246,598
32,62
2,460
51,738
124,754
9,892
281,987
33,03
0,004
0,323
19,988
7,088
59,780
54,15
2,221
13,237
39,298
75,553
215,603
39,56
2,225
13,560
59,286
82,641
275,383
42,73
0,156
12,361
12,118
0,580
55,556
54,62
0,480
26,551
26,389
5,465
155,223
62,06
0,636
38,912
38,507
6,045
210,779
60,10
1,196
41,916
130,769
26,824
520,898
61,47
12,746
129,683
450,884
196,185
1918,702
58,86
13,942
171,599
581,653
223,009
2439,600
59,420
43/51
Dobrý
D (%)
0,00
0,90
0,79
0,34
0,89
0,67
0,39
0,47
0,46
0,23
0,17
0,19
0,00
1,00
0,87
0,01
1,03
0,81
0,28
0,31
0,30
0,23
0,66
0,570
Vyhovujúci
V (%)
2,10
5,84
5,39
0,32
0,47
0,41
0,00
0,03
0,02
16,77
9,93
11,68
28,91
16,83
18,35
0,54
6,14
4,92
22,25
17,11
18,46
8,05
6,76
7,030
Nevyhovujúci
NV (%)
28,89
26,70
26,96
19,64
21,27
20,60
15,36
10,52
10,87
30,74
30,06
30,24
34,59
45,63
44,24
33,44
18,23
21,53
21,81
17,00
18,27
25,10
23,50
23,840
Havarijný
H (%)
2,74
2,82
2,81
5,18
1,52
3,01
12,26
13,16
13,09
3,53
11,90
9,77
0,63
3,92
3,51
11,86
35,04
30,01
1,04
3,52
2,87
5,15
10,22
9,14
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
22,273
36,445
23,521
9,693
68,117
35,635
24,747
38,888
14,576
9,517
6,440
30,341
320,193
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,000
0,810
9,988
0,197
0,346
9,934
0,002
1,482
27,551
0,202
0,300
2,676
0,067
0,016
12,264
0,040
16,112
19,565
0,133
0,000
5,280
0,397
0,258
15,600
0,002
0,000
2,406
0,000
10,231
12,241
0,000
0,000
1,146
0,156
12,361
12,118
1,196
41,916
130,769
Havarijný
H (km)
0,000
1,770
3,698
0,000
2,199
3,290
4,215
5,995
3,800
0,112
1,165
0,580
26,824
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
33,071
67,35
48,692
74,85
56,254
41,82
12,871
75,31
82,663
82,40
74,642
47,74
34,375
71,99
61,138
63,60
20,784
70,13
32,101
29,65
8,751
73,59
55,556
54,62
520,898
61,47
Dobrý
D (%)
0,00
0,40
0,00
1,57
0,08
0,05
0,39
0,65
0,01
0,00
0,00
0,28
0,23
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
2,45
30,20
0,71
20,40
2,63
48,98
2,33
20,79
0,02
14,84
21,59
26,21
0,00
15,36
0,42
25,52
0,00
11,58
31,87
38,13
0,00
13,10
22,25
21,81
8,05
25,10
Havarijný
H (%)
0,00
3,64
6,57
0,00
2,66
4,41
12,26
9,81
18,28
0,35
13,31
1,04
5,15
Dobrý
D (%)
0,91
0,86
0,74
0,09
0,13
0,20
0,25
0,89
1,36
1,02
0,00
1,67
0,31
0,660
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
6,18
26,14
0,61
23,00
14,22
20,25
2,95
44,21
0,00
40,64
15,15
21,58
0,01
12,98
0,06
5,68
0,47
7,50
1,12
17,17
13,34
49,47
17,59
41,94
17,11
17,00
6,760
23,500
Havarijný
H (%)
2,99
1,12
19,85
5,23
4,54
15,86
11,21
16,98
0,57
41,83
4,25
3,29
3,52
10,22
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
171,045
110,668
55,283
55,896
25,515
65,702
216,043
111,200
76,077
55,113
35,845
54,479
96,338
1129,204
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
2,435
16,570
70,105
1,284
0,911
34,217
0,909
17,490
24,911
0,110
3,471
52,013
0,062
0,000
18,960
0,281
21,088
30,043
0,726
0,025
37,112
1,291
0,088
8,275
1,152
0,393
6,329
1,448
1,589
24,350
0,000
14,515
53,834
2,568
26,992
64,346
0,480
26,551
26,389
12,746
129,683
450,884
Havarijný
H (km)
8,017
1,663
24,421
6,156
2,119
22,080
32,067
24,724
0,480
59,324
4,622
5,047
5,465
196,185
44/51
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
268,172
63,78
148,743
74,41
123,014
44,94
117,646
47,52
46,656
54,69
139,194
47,21
285,973
75,55
145,578
76,39
84,431
90,10
141,824
38,86
108,816
32,94
153,432
35,51
155,223
62,06
1918,702
58,860
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
CESTY II. A III. TRIEDY – STAV K: 06/2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
45/51
Prehľad stavu ciest II. a III. triedy v členení podľa správcov za rok 2014
Správca
SC KSK - SU KS
SC KSK - SU MI
SC KSK - SU RV
SC KSK - SU SNV
SC KSK - SU TV
KE SK
Trieda cesty
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
II.
III.
Celk. II. + III.
Celk. II.
Celk. III.
Celk. II. + III.
Veľmi dobrý
VD (km)
77,042
288,429
365,471
142,918
245,591
388,509
55,210
81,500
136,710
156,273
107,576
263,849
29,831
207,751
237,582
461,274
930,847
1392,121
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci Havarijný
Dĺžka cesty Veľmi dobrý
D (km)
V (km)
NV (km)
H (km)
(km)
VD (%)
0,087
0,363
19,154
0,000
96,646
79,71
2,502
11,694
76,192
12,212
391,029
73,77
2,589
12,057
95,346
12,212
487,675
74,95
5,909
1,785
5,700
0,000
156,312
91,43
30,206
33,220
43,165
0,000
352,182
69,73
36,115
35,005
48,865
0,000
508,494
76,41
0,220
5,314
12,063
16,832
89,639
61,58
1,068
9,810
44,107
2,145
138,630
58,78
1,288
15,124
56,170
18,977
228,269
59,89
0,201
0,475
16,559
15,453
188,961
82,70
0,170
0,540
44,192
16,406
168,884
63,70
0,371
1,015
60,751
31,859
357,845
73,74
0,514
0,694
7,658
0,000
38,697
77,09
13,379
15,122
91,705
0,000
327,957
63,35
13,893
15,816
99,363
0,000
366,654
64,80
6,931
8,631
61,134
32,285
570,255
80,89
47,325
70,386
299,361
30,763
1378,682
67,52
54,256
79,017
360,495
63,048
1948,937
71,440
46/51
Dobrý
D (%)
0,09
0,64
0,53
3,78
8,58
7,10
0,25
0,77
0,56
0,11
0,10
0,10
1,33
4,08
3,79
1,22
3,43
2,780
Vyhovujúci
V (%)
0,38
2,99
2,47
1,14
9,43
6,88
5,93
7,08
6,63
0,25
0,32
0,28
1,79
4,61
4,31
1,51
5,11
4,050
Nevyhovujúci
NV (%)
19,82
19,48
19,55
3,65
12,26
9,61
13,46
31,82
24,61
8,76
26,17
16,98
19,79
27,96
27,10
10,72
21,71
18,500
Havarijný
H (%)
0,00
3,12
2,50
0,00
0,00
0,00
18,78
1,55
8,31
8,18
9,71
8,90
0,00
0,00
0,00
5,66
2,23
3,23
Prehľad stavu ciest II. triedy v členení podľa okresov Košického samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Gelnica
Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
70,853
85,639
115,706
55,210
27,212
76,823
29,831
461,274
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,146
0,156
3,489
0,127
0,391
19,154
5,500
0,000
5,700
0,220
5,314
12,063
0,409
1,785
0,000
0,015
0,291
13,070
0,514
0,694
7,658
6,931
8,631
61,134
Havarijný
H (km)
15,253
0,200
0,000
16,832
0,000
0,000
0,000
32,285
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
89,897
78,82
105,511
81,17
126,906
91,18
89,639
61,58
29,406
92,54
90,199
85,17
38,697
77,09
570,255
80,89
Dobrý
D (%)
0,16
0,12
4,33
0,25
1,39
0,02
1,33
1,22
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,17
3,88
0,37
18,15
0,00
4,49
5,93
13,46
6,07
0,00
0,32
14,49
1,79
19,79
1,51
10,72
Havarijný
H (%)
16,97
0,19
0,00
18,78
0,00
0,00
0,00
5,66
Dobrý
D (%)
0,05
0,63
12,58
0,77
1,62
0,12
4,08
3,43
Vyhovujúci Nevyhovujúci
V (%)
NV (%)
0,14
22,50
2,93
20,15
8,82
13,28
7,08
31,82
10,49
10,49
0,40
25,69
4,61
27,96
5,11
21,71
Havarijný
H (%)
12,52
3,42
0,00
1,55
0,00
8,21
0,00
2,23
Prehľad stavu ciest III. triedy v členení podľa okresov Košického samosprávneho kraja za rok 2014
OKRES
Gelnica
Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Sobrance
Spišská Nová Ves
Trebišov
Celkový súčet
Veľmi dobrý
VD (km)
26,817
291,014
145,936
81,500
99,655
78,174
207,751
930,847
Dobrý
Vyhovujúci Nevyhovujúci
D (km)
V (km)
NV (km)
0,020
0,058
9,315
2,512
11,699
80,442
28,116
19,711
29,662
1,068
9,810
44,107
2,090
13,509
13,503
0,140
0,477
30,627
13,379
15,122
91,705
47,325
70,386
299,361
Havarijný
H (km)
5,184
13,642
0,000
2,145
0,000
9,792
0,000
30,763
47/51
Dĺžka cesty
Veľmi dobrý
(km)
VD (%)
41,394
64,79
399,309
72,87
223,425
65,32
138,630
58,78
128,757
77,40
119,210
65,58
327,957
63,35
1378,682
67,52
VÝVOJ STAVU CIEST I., II. A III. TRIEDY V ROKOCH 2000 - 2014
stav na základe prehliadok vykonaných správcom ciest
48/51
PREHĽAD STAVU CIEST I. TRIEDY V ROKOCH 2000 - 2014
na základe hlavných prehliadok vykonávaných správcami ciest
Cesty I. triedy
Rok
Dĺžka cesty (km)
Dobrý - D (%)
Vyhovujúci - V (%)
Nevyhovujúci - NV
(%)
Z toho havarijný - H
(%)
2000
3121,6
71,8
9,1
19,1
1,6
2001
3123
69,3
8,4
22,3
1
2002
3123
67,8
10,9
21,3
1,6
2003
3167,6
66,5
12,1
21,4
1,5
2004
3273,1
70,8
10,7
18,5
1,1
2005
3060,3*
64,0
13,0
23,0
3,7
2006
3075,2*
58,2
13,0
28,8
5,3
2007
3071,2*
56,8
12,4
30,8
5,2
2008
3071,4*
50,7
15,0
34,3
4,2
2009
3136,9*
48,8
13,4
37,8
5,6
2010
3240,4*
43,3
15,3
41,4
5,8
2011
3242,6*
35,4
11,9
52,7
5,6
2012
3336,4*
39,1
7,5
53,4
6,2
2013
3248,1*
45,5
7,4
47,1
8,2
2014
3221,3*
48,9
10,0
41,1
5,5
*pozn.: dížka ciest I. tr. vo vlastníctve Slovenskej správy ciest (údaje dĺžky podľa cestnej databanky)
Prehľad stavu ciest I. tredy
80
70
Stav ciest (%)
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
dobrý
2006
2007
vyhovujúci
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
nevyhovujúci
Poznámka: spracované v 3-stupňovej klasifikácii spojením klasifikačného stupňa 1 s 2 a 4 s 5
Nevyhovujúci a z toho havarijný stav ciest I. tredy
60
Stav ciest (%)
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
nevyhovujúci
2008
2009
2010
z toho havarijný
49/51
PREHĽAD STAVU CIEST II. TRIEDY V ROKOCH 2000 ‐ 2014
na základe hlavných prehliadok vykonávaných správcami ciest
Cesty II. triedy
Nevyhovujúci ‐ NV Z toho havarijný ‐ H (%)
(%)
Rok
Dĺžka cesty (km)
Dobrý ‐ D (%)
Vyhovujúci ‐ V (%)
2000
3769,2
68,5
11,4
20,1
2,5
2001
3769,3
67,5
11,9
20,7
2,5
2002
3770,9
67,8
12,8
19,5
2,4
2003
3772,6
66,0
13
21,0
2,5
2004
3670,2
66,0
12,3
21,7
2,0
2005
3665,8
62,2
13,7
24,1
1,9
2006
3670,3
65,2
11,2
23,6
2,2
2007
3679,0
66,3
11,8
21,9
2,3
2008
3703,6
68,5
10,1
21,4
2,5
2009
3640,9
68,1
10,2
21,7
2,8
2010
3608,1
69,3
7,0
23,7
2,7
2011
3607,7
66,8
8,1
25,1
2,2
2012
3603,5
66,4
7,1
26,5
3,8
2013
3601,1
68,8
6,7
24,5
3
2014
3584,7
66,5
8,1
25,4
3,9
Prehľad stavu ciest II. triedy
80
70
Stav ciest (%)
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
dobrý
2006
2007
vyhovujúci
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
nevyhovujúci
Poznámka: spracované v 3‐stupňovej klasifikácii spojením klasifikačného stupňa 1 s 2 a 4 s 5
Nevyhovujúci a z toho havarijný stav ciest II. triedy
30
Stav ciest (%)
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
nevyhovujúci
50/51
2008
2009
2010
z toho havarijný
2011
2012
2013
2014
PREHĽAD STAVU CIEST III. TRIEDY V ROKOCH 2000 ‐ 2014
na základe hlavných prehliadok vykonávaných správcami ciest
Cesty III. triedy
Nevyhovujúci ‐ NV Z toho havarijný ‐ H (%)
(%)
Rok
Dĺžka cesty (km)
Dobrý ‐ D (%)
Vyhovujúci ‐ V (%)
2000
10331,5
57,4
15,4
27,2
4,0
2001
10322,0
55,8
13,7
30,5
5,2
2002
10332,4
53,4
16,4
30,2
4,6
2003
10338,2
52,9
16,7
30,4
4,6
2004
10336,2
53,9
16,1
30,0
4,2
2005
10327,5
51,7
16,8
31,5
5,3
2006
10334,0
53,4
16,3
30,3
4,7
2007
10332,4
52,7
16,1
31,2
4,7
2008
10342,8
54,4
14,3
31,3
4,0
2009
10341,1
56,6
14,6
29,0
4,2
2010
10353,7
59,5
10,3
30,2
3,2
2011
10355,0
58,4
9,5
32,1
3,6
2012
10358,2
59,2
8,5
32,3
4,6
2013
10360,8
60,0
8,1
31,0
4,3
2014
10333,7
60,6
8,7
30,7
4,9
Prehľad stavu ciest III. triedy
70
60
Stav ciest (%)
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
dobrý
2006
2007
vyhovujúci
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
nevyhovujúci
Poznámka: spracované v 3‐stupňovej klasifikácii spojením klasifikačného stupňa 1 s 2 a 4 s 5
Nevyhovujúci a z toho havarijný stav ciest III. triedy
35
30
Stav ciest (%)
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
nevyhovujúci
2007
51/51
2008
2009
2010
z toho havarijný
Download

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy