Základné podmienky
1.1. Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže Zdravá firma roka je:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zapísaný:
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
36 284 831
2022152517
SK2022152517
Štátna pokladnica
7000252154/8180
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 3832/B,
oddiel: Sa, právna forma: akciová spoločnosť
1.2. Predmet súťaže
Predmetom súťaže je iniciatíva účastníkov za zdravý životný štýl svojich
zamestnancov formou prevencie, zdravého životného štýlu, snahy podnietiť svojich
zamestnancov ku zodpovednosti ku vlastnému zdraviu.
1.3. Účastník súťaže
Súťaž je určená pre všetky právnické osoby, zapísané v Obchodnom registri SR
pôsobiace na Slovensku (ďalej len „účastník“), ktoré sa zaregistrujú do súťaže
prostredníctvom registračného formuláru uvedeného na internetovej stránke
www.zdravsieslovensko.sk.
1.4. Ciele súťaže
Cieľom súťaže je podnietiť firmy na Slovensku, aby sa viac zaujímali o zdravie svojich
zamestnancov, podporiť ich v konaní smerujúcom k prevencii a osvete, zdravému
životnému štýlu.
1.5. Ostatné podmienky
Registrovaním sa na internetovej stránke www.zdravsieslovensko.sk - účastník
súťaže udeľuje výslovný súhlas (ďalej len „súhlas“) s bezplatným použitím svojho
mena a loga v prípadných podporných mediálnych kampaniach tejto súťaže, ako aj s
jej
zverejnením
na
internetovej
stránke
súťaže
www.unionzp.sk
a
www.zdravsieslovensko.sk spoločnosti Union zdravotná poisťovňa, a.s. a to bez
časového obmedzenia. Súhlas platí až do písomného odvolania súhlasu firmy.
Spoločnosť Union zdravotná poisťovňa, a. s. nezodpovedá za prípadné možnosti
nárokovania akejkoľvek odmeny, prípadne škody, ktoré účastníkovi mohli vzniknúť
zverejnením aktivít a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, či ujmu,
vzniknuté v nadväznosti na obsah uverejnených aktivít.
2. Ocenenia
Účastníci, ktorí získajú najvyšší počet bodov budú umiestnení na 1., 2. a 3. mieste a
vyhlásení za Zdravú Firmu Roka. V prípade, že bude viacero firiem ohodnotených
rovnakým počtom bodov, budú víťazné miesto spoločne zdieľať. Logo Zdravá firma
Roka budú môcť používať vo všetkých svojich prezenčných materiáloch. Výhercovia
takisto získajú nadštandardný Deň zdravia vo svojej firme.
3. Komisia
3.1. Kritériá hodnotenia
V súťaž Zdravá Firma Roka sa hodnotia nasledovné kritériá:
1. Šport:
športový deň pre zamestnancov (deň pre zamestnancov, celofiremná aktivita,
športové aktivity s účasťou min. 60-70 % zamestnancov)
100 b
 1x ročne
150 b
 2x ročne
prístup zamestnancov do telocvične, bazéna, fitcentra a pod. v blízkosti firmy
150 b
 voľný vstup
100 b
 príspevok na vstup
● podporovanie zamestnancov s aktívnou účasťou na športových súťažiach na
turnajoch a pod.
100 b
● príspevky na šport pre všetkých zamestnancov (voľné vstupy do rôznych
športových zariadení, relax passy, príspevky formou preplatenia vstupov) 100 b
● vytvorený tím, ktorý reprezentuje firmu na verejných športových podujatiach
(napr. Beh (napr. Devin, ...), cyklistika (Green bike tour), a pod.)
150 b
● športové aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov (rodinné
športové dni, výlety, splav, lyžovačka, turistika a pod.)
100 b
● firemné turnaje (interné) – futbalový, volejbalový, basketbalový..
100 b
● firemná liga (pravidelné aktivity zamestnancov, napr. basketbal, volejbal, futbal,
hokej a i.)
150 b
● pravidelné športové aktivity (napr. 1x týždenne – beh, futbal, volejbal...)
100 b
● pravidelne vykonávaný prieskum zamestnancov týkajúci sa výberu športových
aktivít na nasledovné obdobie
50 b
● zľava na nákup športových potrieb, športového oblečenia (nie všeobecné
darčekové a relax poukážky) 50 b
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu; povolené formáty: .doc, .xls, .pdf, .jpg)
2. Prevencia:
● voľný deň pre zamestnancov na preventívnu prehliadku u lekára
100 b
● Dni zdravia, ktoré uskutočňuje Union zdravotná poisťovňa vo firmách
200 b
● možnosť bezplatne využiť služby maséra priamo na pracovisku
150 b
● darovanie krvi v rámci verejnej akcie (napr. valentínska, primátorská kvapka krvi,
deň darovania...)
300 b
● zabezpečenie rehabilitácií a rekondičných pobytov
100 b
 príspevok
150 b
 celkové zabezpečenie
● sick day (možnosť čerpať zdravotné voľno bez nutnosti priniesť doklad od lekára)
50 b
 3 dni a menej
100 b
 viac ako 3 dni
● možnosť absolvovať nadštandardné preventívne prehliadky
150 b
 hradené plne zamestnávateľom
50 b
 príspevok
● očkovanie zabezpečené zamestnávateľom:
100 b
 vo firme
50 b
 u lekára
100 b
 proti chrípke
100 b
 proti kliešťovej encefalitíde ▪ plná úhrada
50 b
 príspevok
● očkovanie pre člena rodiny
50 b
 príspevok
100 b
 plná úhrada očkovania
● vitamíny zdarma v období chrípky pre každého zamestnanca
200 b
● vyšetrenie očným lekárom na pracovisku
200 b
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: .doc, .xls, .pdf,
.jpg)
3. Osveta:
● organizácia prednášok na témy zdravia v priestoroch výkonu práce
100 b
● Kútik zdravia (nástenka s informáciami o zdraví, zdravom životnom štýle)
100 b
● zamestnanci majú na pracovisku k dispozícii časopisy o zdraví (napr. Bedeker
zdravia, Zdravotnícke noviny, Zdravie a i.)
50 b
● články na zdravotné témy na intranete, vo firemnom časopise a pod.
100 b
● zapojenie sa do celospoločenskej aktivity (za účelom zvýšenia kvality života
obyvateľov)
200 b
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: .doc, .xls, .pdf, .jpg)
4. Ergonómia prostredia:
● možnosť pracovať z domu (home office) aspoň 1x týždenne 200 b ● relax zóna
na pracovisku (napr. tuli vaky, možnosť niekoľkominútového oddychu
mimo pracovného stola)
100 b
● nefajčiarska firma (v priestoroch firmy a v jej tesnej blízkosti nie sú vyhradené
priestory pre fajčiarov)
300 b
● nastavenie stoličiek a/alebo stolov podľa individuálnych potrieb zamestnancov 200 b
● zvýšená hygiena pracovného prostredia v období chrípky (upozornenia/výzvy na
zvýšené vetranie miestností, zvýšenú hygienu rúk)
200 b
● výmena/čistenie klimatizačných filtrov v období chrípky
● na pracovisku je zriadená zdravotná izba (možnosť využiť v prípade náhleho
zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca)
200 b
● kvety, rastliny zabezpečené zamestnávateľom na pracovisku
100 b
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: .doc, .xls, .pdf, jpg)
5. Výživa:
● ovocie a zelenina zdarma k dispozícii všetkým zamestnancom
 každý deň
 1x do týždňa
 1x do mesiaca
 príležitostne
● zabezpečený pitný režim pre všetkých zamestnancov
 minerálna/stolová voda
 čaje, káva
300 b
150 b
100 b
50 b
100 b
150 b
150 b
 mlieko, džúsy
● monitorovanie stravy, výživnej hodnoty jedál poskytovaných vo firemných
jedálňach a iných stravovacích zariadeniach v blízkosti firmy
150 b
● zdravé raňajky pre zamestnancov
300 b
 každý deň
150 b
 1x do týždňa
100 b
 1x do mesiaca
50 b
 príležitostne
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: doc, xls, pdf, jpg)
6. Financovanie:
● ročného poplatku v súkromných zdravotníckych zariadeniach
 plná úhrada
 príspevok
● príspevky na zdravotnícke pomôcky
● príspevky na nadštandardné zdravotné poistenie
● finančná pomoc v prípade mimoriadneho zdravotného stavu zamestnanca
(v prípade nehody, postihnutia zamestnanca civilizačnou chorobou a i.)
● príspevok na lekárske prehliadky
● príspevok na dentálne vyšetrenie/hygienu
● príspevok pre deti zamestnancov (detský tábor, škola v prírode a pod.)
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: doc, xls, pdf,
jpg)
200 b
100 b
200 b
200 b
200 b
150 b
150 b
150 b
7. Starostlivosť o seniorov (zamestnanci nad 50 rokov):
● 2x ročne kardiologické vyšetrenie
300 b
● príspevky na očné pomôcky (okuliare), vyšetrenie očí
200 b
● úhrada nadštandardnej preventívnej prehliadky
200 b
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: doc, xls, pdf,
jpg)
8. Starostlivosť o tehotné zamestnankyne, rodičov:
● možnosť čerpať voľno otca pri narodení dieťaťa
200 b
● príspevok pri narodení dieťaťa
200 b
● príspevok na starostlivosť o dieťa do 5 rokov (príspevok na materskú školu,
opatrovateľku a pod.)
150 b
● možnosť zapájať sa do pracovného procesu aj počas materskej dovolenky, napr. 1
deň do týždňa formou home Office, prípadne x hodín počas týždňa
200 b
● firemná materská škôlka/jasle v blízkosti sídla firmy
200 b
● možnosť čerpať voľno, v prípade osamelého rodiča
150 b
● iné aktivity (bližšie popíšte či priložte prílohu, povolené formáty: doc, xls, pdf,
jpg)
9. EXTRA:
Organizujete vlastné aktivity, ktorými podporujete zdravie
zamestnancov? Popíšte ich a získajte extra body.
3.2. Zásady hodnotenia
Proces hodnotenia komisie je neverejný a konečné výsledky sú tajné až do ich
oficiálneho vyhlásenia na slávnostnom vyhodnotení súťaže. Hodnotenie účastníkov sa
uskutočňuje priebežne, konečné výsledky sú posudzované a overované komisiou.
3.2.1. Spôsob hodnotenia aktivít
Vyhlasovateľ súťaže posudzuje všetky aktivity, ktoré účastníci súťaže označia ako
vykonané/uskutočnené. Hodnotenia účastníkov sa zaznamenajú do Hodnotiaceho
formuláru. Vyhlasovateľ súťaže z doručených Hodnotiacich formulárov spracuje
zoznam firiem s aktívnou účasťou so súčtom pridelených bodov. Následne budú
výsledky doručené hodnotiacej komisii, ktorá preverí a overí 10 účastníkov s
najvyšším počtom bodov a určí konečných víťazov.
Vyhlasovateľ súťaže ohodnotí každú aktivitu jednotlivých účastníkov podľa vyššie
uvedených kritérií uvedených v bode 3.1 týmto bodovacím systémom: 50 až 300
bodov, pričom 300 bodov podľa jeho uváženia. Za aktivitu mimo uvedených
hodnotiacich kritérií je možné získať 1 až 500 bodov, pričom o ich výške rozhodne
hodnotiaca komisia. Súčet bodov určí poradie firiem. Vyhlasovateľ súťaže zoradí
zostupne od najvyššej bodovej hodnoty po najnižšiu.
4. Termíny
Firmy sa môžu do súťaže prihlasovať priebežne prostredníctvom online
registračného formulára na adrese www.zdravsieslovensko.sk od 01.04.2011 do
31.1.2012. Lehota na prihlasovanie do súťaže sa končí 31.1.2012 o 23:59:59 hod.
5. Kontakt
Účastníci môžu v prípade otázok osloviť organizátora súťaže – firmu Union zdravotná
poisťovňa, a.s. cez e-mailovú adresu [email protected] alebo inak.
V Bratislave dňa 31.3.2011
................................................
Boris Masloviec
člen predstavenstva
.....................................................
Peter Polakovič
člen predstavenstva
Download

Základné podmienky