Podmienky akcie
iRobot Cash Back
„Kúp jeden z domácich robotických pomocníkov
iRobot Roomba 870 alebo iRobot Roomba 880
a získaj 50 € späť.“
Spoločnosť MIRACLE s.r.o., so sídlom Čečinová ulica 21/A, 821 05 Bratislava, IČO: 35 866 365, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29717/B, týmto vyhlasuje podmienky akcie „Kúp jeden
z domácich robotických pomocníkov iRobot Roomba 870 alebo iRobot Roomba 880 a získaj 50 € späť“ (ďalej
len „akcia iRobot Cash Back“ alebo „akcia“)
1. Cieľom akcie je odmeniť účastníka akcie, ktorý si kúpi iRobot Roomba 870 alebo iRobot Roomba 880 spätným
bonusom vo výške 50 eur (ďalej len „bonus“) za jeho kúpu. Bonus je stanovený pre produkt iRobot Roomba 870
alebo iRobot Roomba 880.
2. Usporiadateľom akcie je spoločnosť PLAY Electronics, s.r.o., Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO: 36 71 99 27, (ďalej
len „usporiadateľ akcie“). Organizátorom súťaže je Miracle s.r.o., Čečinová 21/A, 821 05 Bratislava, IČO: 35866365,
IČ DPH: SK2020240739 (ďalej len „organizátor akcie“).
Akcia prebieha od 17. 11. 2014 do 24. 12. 2014 (platnosť akcie).
3. Podmienkou účasti na akcii a získanie bonusu je:
a) Zakúpenie nového robotického vysávača iRobot Roomba 870 alebo iRobot Roomba 880 (ďalej len „produkty“)
u vybraných autorizovaných predajcov v Slovenskej republike, ktorých zoznam je k dispozícii na webovej stránke
www.irobot.sk/cashback (ďalej len „predajcovia“) a zaplatenie kúpnej ceny za produkt v plnej výške; bonus sa
nevzťahuje na zľavnené produkty. Zoznam autorizovaných predajcov je tiež súčasťou týchto podmienok akcie
iRobot Cash Back.
b) Predloženie čitateľného účtovného dokladu o kúpe iRobot Roomba 870 alebo iRobot Roomba 880 spôsobom
podľa bodu 3. písm. d)., z ktorého bude preukázaný dátum kúpy produktu účastníkom výlučne len v období
od 17. 11. 2014 do 24. 12. 2014 vrátane; produkty zakúpené mimo tohto obdobia alebo u iných ako určených
predajcov nie sú do akcie zaradené a nárok na získanie bonusu sa na tieto prípady nevzťahuje.
c) Účastník je fyzickou osobou plne spôsobilou na právne úkony a v čase kúpy produktu dovŕšil 18. rok veku.
d) Požiada o bonus najneskôr do 7. 1. 2015 do 24.00 hod. u organizátora akcie; na neskôr uplatnené žiadosti
o vyplatenie bonusu sa nebude prihliadať; účasť na akcii je podmienená vyplnením a odoslaním formulára. Žiadosť
o vyplatenie bonusu si možno u organizátora akcie uplatniť a to jedným z nasledovných spôsobov:
da)prostredníctvom webovej stránky: Navštívte webovú stránku www.irobot.sk/cashback, riadne vyplňte
zobrazený formulár a priložte scan účtovného dokladu a odošlite, alebo
db)prostredníctvom pošty: na stránkach www.irobot.sk/cashback stiahnite formulár vo formáte PDF, vytlačte
ho a riadne vyplňte alebo použite formulár, ktorý Vám poskytne predajca. Riadne vyplnený formulár spolu
s fotokópiou účtovného dokladu o kúpe produktu zašlite poštou na adresu: iRobot CASH BACK, P. O. BOX 9,
820 15 Bratislava. Na obálku zreteľne napíšte heslo „iRobot CASH BACK“.
Upozornenie: v prípade kúpy viacerých produktov formuláre a žiadosti o vyplatenie bonusu za každý produkt je
potrebné registrovať individuálne resp. neposielať v jednej obálke.
e) Súhlas s podmienkami akcie a súhlas so spracovaním osobných údajov.
f) Organizátor akcie si vyhradzuje právo nepriznať bonus účastníkovi, ak:
fa) dátum nákupu vybraných produktov iRobot Roomba 870 alebo iRobot Roomba 880 uvedený na účtovnom
doklade nie je v období od 17. 11. 2014 do 24. 12. 2014,
fb) účastník si uplatnil nárok na bonus po 7. 1. 2015,
fc) produkt bol zakúpený u iného predajcu, ako v sieti autorizovaných predajcov iRobot, ktorých zoznam obsahujú
tieto podmienky akcie iRobot Cash Back,
fd) účastník nepredloží doklad o kúpe produktu v súlade s týmito podmienkami,
fe) z predloženého účtovného dokladu nie je možné s určitosťou identifikovať model produktu, predajcu, dátum
kúpy, kúpnu cenu,
ff) predložený účtovný doklad bude poškodený alebo znehodnotený,
fg) sériové číslo produktu nie je platné,
fh) formulár nebude riadne vyplnený alebo formulár bude obsahovať neúplné alebo nepravdivé údaje,
fi) na obálke nebude uvedené označenia hesla „iRobot CASH BACK“,
fj) účastníkom uplatnený nárok na bonus nie je v súlade s týmito podmienkami alebo je v rozpore s týmito podmienkami,
fk) účastník uvedie nesprávne alebo neúplné bankové spojenie, na ktorý žiada bonus poukázať,
fl) organizátor akcie má dôvodné podozrenie, že účastník zneužil podmienky akcie alebo konal v rozpore s dobrými mravmi,
fm) v ostatných prípadoch uvedených v týchto podmienkach.
4. Po splnení podmienok akcie bude bonus účastníkovi vyplatený do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o vyplatenie
bonusu. Dátumom prijatia žiadosti o vyplatenie bonusu sa rozumie dátum registrácie prostredníctvom webovej
stránky alebo dátum uvedený poštou na obálke opatrenou pečiatkou pošty. Bonus bude poukázaný výlučne len
bankovým prevodom na bankový účet uvedený účastníkom vo formulári. Bonus nie je možné vyplatiť
v hotovosti, ani poštovou poukážkou, ani vymeniť za iné produkty alebo služby, alebo vyplatiť na účet v banke
mimo územie Slovenskej republiky.
V prípade nárokovania výplaty bonusu u viac ako 2 produktov na rovnaký bankový účet, pri registrácii nárokov na
rovnakú osobu (a) alebo pri registrácii nároku na rovnakú adresu bude tento nárok riešený individuálne. V tomto
prípade môže byť výplata bonusu vykonaná aj po lehote 30 dní od dátumu prijatia nároku.
5. Akcie sa nesmú zúčastniť:
a) osoby v pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi akcie alebo usporiadateľovi akcie,
b) osoby blízke osobe v pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi akcie alebo usporiadateľovi akcie , blízkou osobou
sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel alebo iné osoby v rodinnom lebo v obdobnom pomere, ak
by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu,
c) osoby mladšie ako 18 rokov,
d) osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.
Fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky sa môže akcie zúčastniť, ak je majiteľom účtu
v banke na území Slovenskej republiky a splní podmienky akcie.
6. Organizátor akcie a usporiadateľ akcie sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej účastník poskytne na účely akcie,
zálohovať, používať a spracúvať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Získané osobné
údaje budú použité na účasť na akcii. Vyplnením a odoslaním formuláru dáva účastník organizátorovi akcie výslovný
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú: meno, priezvisko, e-mail, telefónne/mobilné číslo,
adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), dátum narodenia, číslo bankového účtu. Súhlas účastníka so spracovaním
osobných údajov je platný na časovo obmedzené obdobie a to počas platnosti akcie. Súhlas so spracovaním
osobných údajov je možné odvolať výlučne po doručení písomnej žiadosti organizátorovi akcie. Táto žiadosť musí
obsahovať identifikačné údaje, na ktoré sa súhlas so spracovaním osobných údajov viaže, a dátum, ku ktorému
sa súhlas odvoláva. Po doručení žiadosti účastníka na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov budú
osobné údaje účastníka podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bezodkladne zlikvidované.
organizátor akcie zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Účastník zároveň berie na vedomie, že v súvislosti
s touto akciou organizátor akcie poskytne osobné údaje účastníka v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne/
mobilné číslo, adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ), dátum narodenia, číslo bankového účtu usporiadateľovi
akcie spoločnosti PLAY Electronics, s.r.o.. Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO: 36 71 99 27, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 18461/L.
Tieto podmienky akcie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17. 11. 2014.
V Bratislave, 17. 11. 2014.
Prípadné otázky alebo dopyty adresujte na organizátora akcie:
Miracle s.r.o., Čečinová 21/A, 821 05 Bratislava
kontaktná osoba: Miroslava Honěková
e-mail: [email protected]
tel. č.: 00421 918 881 886
Zoznam autorizovaných predajcov iRobot:
Kamenné predajne
Názov predajcu
Adresa predajne
AGE, s. r. o.
ALNA, s. r. o.
A. Hlinku 60
Sov. hrdinov 467/1
ALTRAK, s. r. o.
Radlinského 12
ANDREA SHOP, s.r.o.
ANDREA SHOP, s.r.o.
ul. Galantská cesta 22 ul. Hlavná 61
Obchodné centrum ARÉNA, ul.
Bratislavská cesta 1200/35B
Vajanského 394
Akademická ul. 1A
Nitrianska 7555/18
Veľká okružná 59A
Dlhé Hony 4587/1
gen. M. R. Štefánika 426
ulica Vysokoškolákov
Na Troskách 25
Nám. Osloboditeľov 3377/1
Ivanská cesta 12
Moldavská cesta
Vajnorská ulica
SNP 1 (obchodný dom Jednota)
Aleja Slobody 3054
Bratislavská 11/a
Mallého 55
Galvaniho 17/A
Bernolákova 132/3
Bojnická cesta 39C
Farského 26
Prielohy 1012/1C
Ulica SNP 2
Štúrova 1968
UL. SNP 108
Obchodná 11
Novohradská 4
Nemocničná 2
Ul. 1. mája 974
OC Cassovia, Pri prachárni 4
Námestie osloboditeľov 23
OC Prešov, Arm. Gen. Svobodu 21
OC Bardejov,Duklianska 3821
Námestie slobody 69
Strojárska 2945
Hlavná 1647/27
Námestie slobody 3
OD Dargov, Štúrova 1
ANDREA SHOP, s.r.o.
CODE, s. r. o.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DATART INTERNATIONAL, a.s.
DELTA SYSTEM a.s.
DOMOSS Technika a.s.
DOMOSS Technika a.s.
DOMOSS Technika a.s.
DOMOSS Technika a.s.
ElektroLV, s. r. o.
EURONICS Prievidza, s. r. o.
František Majtán –EURONICS TPD
František Majtán –EURONICS TPD
František Majtán –EURONICS TPD
František Majtán –EURONICS TPD
František Majtán –EURONICS TPD
František Majtán –EURONICS TPD
František Majtán –EURONICS TPD
Hi-tecH, s. r. o.
ICE, s. r. o.
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. František Sarik - ELSATEX
Ing. Milan Ukrop S A T Nám. SNP 75/26
ELECTRONIC
Ján Maruškin - AKTON
M. R. Štefánika 15
ul. Sv. Cyrila sv. Metoda
Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO
4595/18
Magdaléna Palajová - Mikromedia Námestie mieru 1
Max XL, s. r. o.
Šafárikova 106
Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA Horná 118
Miroslav Bušo - MOPOS
Piešťanska 9
Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. M. Rázusa 85
NAY, a. s.
Zvolenská cesta 8/B
NAY, a. s.
Tuhovská 15
NAY, a. s.
Panónska cesta
NAY, a. s.
Einsteinova 18
NAY, a. s.
Lamačská cesta 6210
NAY, a. s.
Lamač 6780
NAY, a. s.
Obchodná 45
NAY, a. s.
Ivánska cesta
NAY, a. s.
Metodova 6
NAY, a. s.
Slobody 3039/4
Mesto
Piešťany
Svidník
Bánovce
nad Bebravou
Dunajská Streda
Šaľa
PSČ
Kontakt
Telefón
921 01
089 01
Lubica Petrušková
Martina Andraščíková
0903 450 970
0902 961 304
957 01
Róbert Marko
0905 339 590
929 01
927 01
Zuzana Rasztgyörgyová
Norbert Mathe
0911 690 732
0903 797 938
Šamorín
931 01
Róbert Grígeľ
0917 440 044
Kysucké Nové Mesto
Nitra
Piešťany
Žilina
Poprad
Trenčín
Žilina
Banská Bystrica
Košice
Bratislava
Košice
Bratislava
Handlová
Dolný Kubín
Piešťany
Skalica
Bratislava
Levice
Prievidza
Bratislava
Žilina
Martin
Liptovský Mikuláš
Žiar nad Hronom
Zvolen
Lučenec
Veľký Krtíš
Považská Bystrica
Košice
Michalovce
Prešov
Bardejov
Humenné
Snina
Stropkov
Vranov nad Topľou
Košice 2
024 01
949 01
921 01
010 08
058 01
911 01
010 01
974 01
040 01
821 04
040 11
831 04
972 51
026 01
921 01
909 01
821 04
934 01
971 01
851 01
010 07
036 01
031 01
965 01
960 01
984 01
990 01
017 01
040 01
071 01
080 01
085 01
066 01
069 01
091 01
093 01
040 01
Ján Košút
Kuťková Mária
Radovan Grosch
Lucia Dubová
Ondrej Sedláček
Richard Vojtech
Pavol Gábor
Jozef Chrien
Štefan Birka
Rastislav Molčan
Ľudevít Zuštin
Ján Paučuľa
Jakub Zbiták
Martin Kovačik
Monika Rakovanova
Janečková Helena
Natália Suchanová
Milan Kintler
Miroslav Marko
vedúci predajne
Peter Gír
Janka Neradilova
Slavomir Latecka - vedúci
Daniela Repáňová
Janík Slavomír
Erik Berta
Robo Kováč
Ivan Čelko
Dávid Miško
Marcel Šurina
Martin Biroš
Michal Sokol
Martin Tkáč
Radek Drančák
Marcel Slivka
Pavol Jenčo
Róbert Hodermarský
0907 914 820
0917 660 243
0917 660 283
0917 660 269
0917 660 232
0917 660 237
0917 660 284
0917 660 236
0917 660 234
0917 660 247
0917 660 248
0917 660 251
0905 399 858
0918 111 133
0907 556 166
0908 560 248
0918 560 220
0905 504 093
0905 387 056
02/6224 7000
041/700 10 35
043/423 78 00
044/562 16 74
045/673 22 89
045/540 18 45
047/433 33 32
0905 446 112
0905 603 377
0917 342 064
0907 921 633
0918 727 924
0917 342 066
0905 622 303
0915 932 334
0905 325 341
0905 622 292
0917 342 063
Zvolen
960 01
Milan Ukrop
0905 611 619
Brezno
977 01
Ján Maruškin
0911 477 500
Topoľčany
955 01
Juraj Krajčík
0905 545 199
Liptovský Mikuláš
Rožnava
Čadca
Nové Mesto nad Váhom
Lučenec
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Čadca
031 01
048 01
022 01
915 01
984 01
974 05
830 06
851 04
851 05
841 03
841 03
811 06
821 04
821 04
022 01
Jozef Pálaj
Renáta Bernárová
Michaela Kaplanová
Miroslav Bušo
Miroslav Tóth
Radoslav Greguš
Lucie Urbanová
Milan Šulek
Henrich Hudec
Oleg Močkoř
Marián Hofbauer
Pavol Pavlík
Róbert Herman
Tomáš Schmidt
Adriana Hodoňová
0905 922 233
0910 997 645
0915 953 933
0905 245 559
0905 609 349
0905 611 928
0905 598 103
0918 861 770
0905 611 792
0907 704 550
0917 125 450
0917 928 999
0905 867 497
0850 111 444
0905 998 070
Názov predajcu
Adresa predajne
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
NAY, a. s.
Oľga Vydrová - Pixel Elektro
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP
ORAVA retail, s. r. o.
ORAVA retail, s. r. o.
Pavel Pollák - RECALL
ELECTRONICS
Peter Srnka - ELEKTRO-SLUŽBA
Peter Srnka - ELEKTRO-SLUŽBA
PLAY Electronics, s. r. o.
Róbert Mihálik ELEKTROMAX
Sbuy, s.r.o.
VALEX SK, s. r. o.
VALEX SK, s. r. o.
Zuzana Blažeková - EMO
Galantská cesta 5693/11
Bratislavská cesta 4390
Pri prachárni 6
Trolejbusová 6
Trolejbusová 1/B
Turecký rad 11
Kamenné pole 4448/1
Parný mlyn 5544
Sasinkova 70
OC Turiec 4
Humenská cesta 59
Nitrianska cesta 109
Chrenovská 28
Košická 2/C
Vihorlatská 2A
Košická 6
Nábrežná 1913/5A
Svitská cesta 2/A
SNP 4462
Medza 14
Mallého 57
Belá 6993, Trenčianska Turná
V. Clementisa 41/C
Rákoš 18/A
Ul. Vysokoškolákov 39
Popradská 1853/73
M. R. Stefanika 64
Jókaiho ul. 5
ulica Miestneho priemyslu 1247
Bernolákova 1
Dunajská Streda
Komárno
Košice
Košice
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nové Zámky
Nitra
Prešov
Prešov
Prešov
Prievidza
Poprad
Považská Bystrica
Spišská Nová Ves
Skalica
Trenčín
Trnava
Zvolen
Žilina
Stará Ľubovňa
Martin
Komárno
Námestovo
Trstená
Mesto
929 01
945 01
040 00
040 01
040 13
934 01
031 01
984 01
901 01
036 01
071 01
940 67
949 01
080 01
080 01
080 01
971 01
058 01
017 07
052 01
909 01
913 21
917 01
960 01
010 08
064 01
036 01
945 01
029 01
028 01
PSČ
Beata Cerovská
Marta Štumpfová
Daniel Potyčný
Jovan Blažek
Ján Ďurica
Pavol Benčík
Peter Bielený
Michal Tóbik
Pavol Pavlík
Michal Pisarik
Vojtech Kiss
Ladislav Kvasnovský
Peter Mitrík
Mário Klohna
Jozef Lišivka
vedúci predajne
Ďuriníková Andrea
Lukáš Žonda
Jozef Mydla
Ľubomír Bohunčák
Patrik Rudavský
Jaroslav Kavka
Zdeno Novanský
Jaroslav Macháček
Anna Kadoríková
Peter Böhmer
Milan Chládek
Ondrej Šeben
Martin Dobák
Radovan Vrana
Kontakt
0907 843 677
0905 969 107
0918 892 636
0918 112 817
0907 859 456
0915 996 531
0908 781 040
0905 980 836
0917 928 999
0908 786 814
0908 675 927
0908 747 917
0907 898 348
0905 611 796
0905 493 246
0850 111 444
0907 672 035
0915 995 217
0907 730 464
0918 362 713
0907 843 661
0915 573 284
0905 625 714
0907 771 783
0907 986 846
0908 727 588
0907 866 661
0905 600 954
0903 908 948
0918 323 616
Telefón
Námestie slobody 18
Skalica
909 01
Pavel Pollák
0903 473 769
Radlinského 14
M. R. Štefánika 15
Kragujevská 19
Veterná ulica 18/6
Záhradnícka 95
K. Salvu 2043
Podhora 51 Obchodný dom
Gagarinova 1263
Hlohovec
Hlohovec
Žilina
Trnava
Bratislava
Ružomberok
Ružomberok
Dubnica nad Váhom
920 01
920 01
010 01
917 01
821 08
034 01
034 01
018 41
Peter Srnka
Vladimír Staněk
Denis Fiba
Jozef Macek
Jozef Macek
Marián Valaštiak
Marián Valaštiak
Zuzana Blažeková
0903 717 658
041/562 72 03
0908 733 125
0905 659 841
0905 659 841
0948 255 123
0948 255 124
0918 532 717
Internetové obchody
Názov stránky a predajca
www.alza.sk (Alza.cz a.s.)
www.andreashop.sk
(ANDREA SHOP, s.r.o.)
www.andreashopsala.sk (ANDREA SHOP, s.r.o.)
www.domoss.sk
(DOMOSS Technika a.s.)
www.hej.sk
(ELEKTROSPED,a.s.)
www.mall.sk (Internet Mall
Slovakia, s.r.o.)
www.nay.sk (NAY, a. s.)
www.sbuy.sk (Sbuy, s.r.o.)
www.shoppie.sk
(Net Sales, s. r. o.)
www.tpd.sk (František Majtán
–EURONICS TPD)
www.triangel.sk (Consumer
Finance Holding, a. s.)
Adresa sídla
Mesto
Jateční 33a
Praha
ul. Galantská cesta 22 Dunajská Streda
ul. Hlavná 61
Šaľa
Bratislavská 11/a
Piešťany
Pestovateľská 13
Bratislava
Pasienkova 12599/2 G
Bratislava
Tuhovská 15, P. O. BOX 10
Záhradnícka 95
Bratislava
Bratislava
Elektrárenská 4
Bratislava
Farského 26
Bratislava
Ul. 29. augusta 3
Poprad
PSČ
821 08
Kontakt
Jozef Macek
Telefón
0905 659 841
Download

pravidlá akcie