Prof.Dr.Ebru Tarım
Başkent Üniversitesi (Adana)
Batın Ön duvar Defekt
Tipleri
 Omfolosel
 Gastroşizis
 Cantrel Pentalojisi
 Mesane ekstrofisi
 LBW Kompleks
Genel toplumda 1/2500
Ne zaman?
 6-12 hafta arasında hızla büyüyen barsakların
umblikal korda fıtıklaşması yanlış tanıya neden
olabilir.
 12 . Haftadan önce batın ön duvarı defekti tanısı
konmamalıdır.
 Barsakların abdomene dönüşünün gecikmesi
patolojik durumun varlığını düşündürür.
%100
-Body-stalk
anomalisi
-Anensefali
-Alobar
holoprosensefali
-Omfalosel
-Gastroşizis
-Megasistis
%77 %60
El-ayak
yokluğu
Polidaktili
%50 %34
Diyafram
hernisi
İskelet
displazileri
Kalp
1.trimester anomalileri
%14
Açık
Spina
bifida
Gebelik Haftası
….mm/…..hf
……/dk
CRL
Kalp atımı
NT
Baş
Omurga
Abdomen
Mide
Mesane
Eller
Ayaklar
Plasenta yerleşimi
Karın
ön duvarı ve umbilikal kord
Mesane ve pelvisin görüntülenmesi
TR:
Nazal kemik:
Duktus venosus:
Erken tanı
Eşlik eden
anomaliler
Kromozomal
anomaliler
Erken
terminasyon
Tanısal İpuçları
 Sınırlayıcı mebran var mı?
 Defektin umblikal kord ile ilişkisi nedir?
 Hangi organlar dışarı çıkmıştır?
 Barsaklar normal görüntüde mi?
 Ek anomali var mı?
Gastroşizis
Normal yerleşimli umblikus
Sıklıkla sağ tarafından herniye olan ve yüzen barsaklar
Prognoz
%10-30 Ek anomaliler
(sıklıkla barsak atrezileri)
IUGR
Omfalosel
Anormal umblikal kord insersiyonu
Herniye sak içinde visseral organlar
Prognoz: Ek anomaliler (kardiyak)
Kromozomal anomaliler (T18)
ISUOG 2011
Omfalosel
Omfalosel
% 30
kromozomal
anomali
% 30
ek anomali
Kardiyak
SSS
% 40 izole
Cantrell Pentalojisi
Sternal kleft
Ektopi kordis
Anterior diyafram hernisi
Kardiyak anomaliler (%80)
Mesane Ekstrofisi
Mesane
kord
Mesane
Umblikal arterler
Mesane
Penis
Normal amniotik sıvı
Mesanenin izlenmemesi
Alt abdomende ekojenik kitle
Mesane Ekstrofisi
iskender
Journal of Obstet Gynecol 2010
 Karın ön duvarı defektleri
 Ekstremite anomalileri
 Exensefali/Ensefalosel (±yarık dudak ve damak)
Gastrointestinal sistem
24 hafta öncesi
prenatal tanı
% 40
 Ösefagial atrezi
 Duodenal atrezi
 İleojejunal atrezi
 Mekonyum ileusu
Hyett J. Prenat Diagn 2008
Yutma >>> Barsaktan Reabsorbsiyon
Fetal yutma
850 mL
10 mL
Ösefagial atrezi
Sıklıkla trakea-ösefagial fistül ile beraber
% 20 kromozomal anomali
% 50 ek anomali (en sık kardiyak)
Shulman A. Prenat Diagn 2002
Küçük
Polihidramnios
Prenatal tanı
Midenin
izlenmemesi
Ayırıcı tanı
•Nöromusküler
hastalıklar
•Diyafram hernisi
Duodenal atrezi
 % 30-40 T21 ile birlikte
 Diğer yapısal anomalilerle birlikte olabilir
(iskelet-vertebral ve radial, kardiyak, diğer
barsak atrezileri)
 Ek anomaliler mortaliteyi arttırır (%20-40).
Barsak atrezileri
Polihidramnios
IUGR
Preterm Eylem
Lümen çapı > 7mm genişlik
boy > 15 mm uzunluk
Distale doğru loop sayısı artar
İleojejunal Atreziler
Eşlik eden gastrointestinal anomaliler (% 45)
Malrotasyon
Mekonyum peritoniti
Mikrokolon
Ösefagial atrezi
Duplikasyon kistleri
Raherison R. Arch Pediatr 2012
Mekonyum ileusu
•Sıklıkla KF ile
birlikte
•Distal ileumda
5-10 cm
obstrüksiyon
•Peritonit
durumunda eşlik
eden asit yada kist
USG’nin limitasyonları anlatılmalıdır.
Her trimesterde sadece fetal büyüme
değil, fetal anatomi de değerlendirilmelidir.
İlginiz için teşekkür ederim
Download

Ebru Tarım