9. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 9-12 Ekim 2014, Belek, Antalya
geliflimsel bir defekt sonucu oluflan nadir ve fliddetli bir konjenital beyin anomalisidir. Ayr›flamaman›n fliddetine ba¤l› olarak
holoprozensefali alobar, semilobar ya da lobar fleklinde s›n›fland›r›labilir. Alobar holoprozensefali en fliddetli formu olup,
monoventriküler bir kavite oluflumu, talamuslar›n füzyonu ve
korpus callozum, falx serebri, optik yollar›n, olfaktor yap›lar›n
geliflmemesi ile sonuçlan›r. Etyolojisi multifaktöryeldir, kromozomal anormallikler ya da monogenik defektler %40-50’lik
oran ile major nedenlerdir. Gravida 1, parite 0 30 haftal›k gebe
hasta klini¤imize lateral ventrikülomegali nedeniyle gebeli¤inin 30. haftas›nda refere edildi. Hastan›n öyküsünde her hangi
bir risk faktörü mevcut de¤ildi. Kombine tarama test sonucu
normal idi. Ultrasonografisinde birleflik yap›da lateral ventriküller ve monoventriküler görünüm izlendi. Bilateral talamik
füzyon izlendi. Vermian agenez saptand›. Inter orbital uzunluk
10,6mm olarak ölçüldü ve hipotelorizm saptand›. Üst dudakta
orta hatta median yar›k saptand›. Di¤er sistemlerin de¤erlendirilmesi ve fetal kardiyak tarama normaldi. Kordosentez ile fetal
karyotipleme yap›ld› ve karyotip normal olarak sonuçland›.
Hasta konseyimizde tart›fl›ld› ve hastaya gebeli¤inin gidiflat›
hakk›nda bilgi verildi. Hastaya gebeli¤in terminasyonu bir seçenek olarak sunuldu ve hasta terminasyon seçene¤ini kabul etti. Fetosid yap›ld›ktan sonra gebelik vajinal yoldan temrine
edildi. Postpartum median yar›k dudak ve hipotelorizm konfirme edildi. Aile kabul etmedi¤i için fetal otopsi yap›lamad›.
HPE’nin tan›s› primer olarak monoventrikül yap›s›n›n, füzyone talamuslar›n ve cavum septum pellusidinin izlenmemesi ile
konulmaktad›r. Çeflitli beyin anomalileri ve yüz anomalileri
s›kl›kla efllik etmektedir. Bu olgumuzda biz monoventrikül yap›s›n›n varl›¤›, füzyone talamuslar›n, vermian agenezi ve yar›k
dudak varl›¤› ile tan› alan bir alobar holoprozensefali olgusunu
sunduk.
Anahtar sözcükler: Alobar holoprozesefali, yar›k dudak, vermian agenezi.
PB-021
Prenatal tan› konulan fetal safra kesesi tafl›:
Olgu sunumu
Süreyya Demir1, Bülent Demir1, Faruk Demir2, Salçuk Atalay1,
Gülser Bingöl1, Bar›fl Akcan2, Emel Atao¤lu3, Ahmet Çetin1
1
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul; 2Adnan Menderes Üniversitesi
T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ayd›n; 3T.C.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
Amaç: Fetal safra kesesi tafl› oldukça nadir görülür. Görülme
s›kl›¤› ortalama 1/2000’dir Obstetrik ultrasonografinin klinik
pratikte kullan›m›n›n artmas› ile birlikte fetal safra kesesi tafl›
tan›s› alan olgu say›s›nda art›fl olmufltur. Amac›m›z prenatal
safra kesesi tafl› tan›s› alan olguyu sunmakt›r.
Özetler
Olgu: 20 yafl›nda, yabanc› uyruklu, prenatal takibi olmayan, sular› gelen sanc›l› gebe olarak klini¤imize baflvurdu. Yap›lan obstetrik USG’de; Ortalama 38 hafta, 1. gebeli¤i olan hastan›n
plasentas› anteriorda, amnion mayisi yeterli, prezentasyon bafl
gelifli olarak tespit edildi. NST reaktif olarak de¤erlendirildi.
AC transvers planda ölçümünde safra kesesi içinde hiperekejen
bir adet taflla uyumlu görüntü izlendi. Hastaya spontan vajinal
yolla 3230 g, 9/10 apgarl› bir k›z bebek do¤urtuldu. Postpartum 1. günde problemi olmayan anne ve bebek taburcu edilidi.
Anamnezinde etyolojik risk faktörleri saptanmayan olgu idiyopatik fetal safra kesesi tafl› olarak kabul edilip takibe al›nd›.
Sonuç: Fetal safra kesesi tafl›n›n etyolojisi tam olarak bilinmemekle beraber maternal ve fetal nedenler suçlanmaktad›r. Maternal nedenler aras›nda ablasyo plasenta, artm›fl östrojen seviyesi, narkotik kullan›m›, diabetes mellitus, ilaç kullan›m› (seftriakson, furosemid, prostoglanadin E2) yer almaktad›r. Fetal
nedenler ise Rh veya ABO uyuflmazl›¤›, konjenital anomaliler
(kardiyovasküler, gastrointestinal, ürogenital), genetik anomaliler (Trizomi 21), geliflme gerili¤i, oligohidroamnios, hepatit,
prenatal lökömoid reaksiyon ve idiyopatik nedenler olarak s›ralanabilir. Fetal safra kesesi tafllar› genellikle benign bir durum olup s›kl›kla do¤umdan sonraki ilk aylarda veya en geç bir
y›l içinde büyük ço¤unlu¤u kendili¤inden kaybolmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Prenatal tan›, fetal safra tafl›.
PB-022
Prenatal tan› konulan Fryns sendromu
Bülent Demir1, Süreyya Demir1, Faruk Demir2, Bar›fl Akcan2,
Selçuk Atalay1, Gülser Bingöl1, Emel Atao¤lu3, Ahmet Çetin1
1
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Kad›n
Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul; 2Adnan Menderes Üniversitesi
T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Ayd›n; 3T.C.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› Klini¤i, ‹stanbul
Fryns sendromu çok nadir görülen, otozomal resesif geçiflli
multipl konjenital anomaliler ile karakterize bir sendromdur.
Yaklafl›k olarak görülme s›kl›¤› 10.000 do¤umda 0.7’dir. Amac›m›z prenatal Fryns sendromu tan›s› konulan olguyu sunmakt›r. 25 yafl›nda, yabanc› uyruklu olan hasta sular›n›n gelmesi ve
sanc›lar›n›n bafllamas› nedeniyle klini¤imize baflvurdu. ‹lk gebeli¤i olan hastan›n antenatal takibinin düzenli olarak yap›lmad›¤› tespit edildi. Yap›lan fetal ultrasonografik muayenede düflük kulak ve mikrognati mevcuttu. Abdominal çevre transvers
kesitte incelenirken normal düzenli yap›da olmay›p ön duvarda çöküklük izlendi. AC’nin di¤er ölçümlere göre ortalama 4
hafta küçük oldu¤u tespit edildi. Abdominal organlar›n toraks
kavitesine do¤ru geçifl gösterdi¤i diyafragma hernisi izlendi.
Ekstremitelerinde sa¤ ayakta pes ekinovarus deformitesi, sol
ayak baflparmakta ileri derecede fleksiyon deformitesi mevcut-
Cilt 22 | Supplement | Ekim 2014
S45
Download

PDF Olarak İndir - Perinatal Dergi