KONGREYE DAVET
Deðerli Meslektaþlarýmýz,
Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda
gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Belek, Antalya’da düzenlenecektir.
20 yýldýr ülkemizin uluslararasý katýlýmlý en büyük kongrelerini düzenleyen vakfýmýz, 10. yýldönümünde sizlere gerek
bilimsel gerekse de sosyal açýdan eþsiz bir kongre düzenlemek üzere hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Pek çok konuda
ülkemizdeki ilk uygulamalarý baþlatan TAJEV olarak, onuncu kongremizi 2013 yýlý ilkbaharýnda Antalya’da yeni
açýlan ve bölgenin en güzel oteli olan Titanic Deluxe Hotel - Belek'te gerçekleþtireceðiz.
Kongrelerimize kadýn hastalýklarý ve doðum camiasýnýn yoðun ilgisi her zaman en büyük gurur kaynaðýmýz olmuþtur.
En son dokuzuncusunu Antalya’da gerçekleþtirdiðimiz kongremize hekimlerimizin yoðun ilgisi 1400 katýlýmcý ile
kendisini göstermiþtir. Üç ayrý salonda paralel oturumlarýn yapýldýðý kongremize 15 ülkeden 360 bildiri gönderilmiþtir.
Kongre bilimsel programýmýzda düzenli olarak yer alan kongre öncesi kurslar, uygulamalý eðitimler, uydu
sempozyumlarý ve yuvarlak masa toplantýlarýna ek olarak bu sene, canlý cerrahiler ve pek çok yenilik ile bilimsel
içeriðimizi zenginleþtirdik. Daha önceki kongrelerimizde olduðu gibi, bu sene de uluslararasý derneklerle olan ortak
oturumlarýmýza AAGL ile ortak düzenlediðimiz endoskopi oturumu ve NOGGO ile ortak düzenlediðimiz onkoloji
oturumu ile devam ediyoruz. Genç araþtýrmacýlarýn ilgisini arttýrýcý ve bilimsel faaliyetlere teþvik edici ödüllerimiz
2014 kongresinde de verilmeye devam edecektir. Bu kongremizde de kendi alanýnda son sözü söyleme etkinliðine
sahip çok sayýda uluslararasý bilim adamý davet edilmiþtir ve özel içeriklerle bilgi ve deneyimlerini katýlýmcýlarla
paylaþmalarý saðlanacaktýr.
Ülkemizde bu alanda çalýþan tüm hekimleri 1995 yýlýndan itibaren bir çatý altýnda toplayan kongremizin nice 20’li
yýllarý bulmasý hepimizin dileðidir. Lütfen takvimlerinize 30 Nisan 2014’ü iþaretlemeyi unutmayýn.
Saygýlarýmýzla,
Prof. Dr. Cihat Ünlü
Kongre Baþkaný
Prof. Dr. Peter Mallmann
Kongre Baþkaný
KOMÝTE VE KURULLAR
TÜRK ALMAN JÝNEKOLOJÝ KONGRESÝ
DÜZENLEME KURULU
BAÞKANLAR
Cihat Ünlü, Ýstanbul
Peter Mallmann, Köln
ÖMÜR BOYU ONURSAL ÜYE
Camran Nezhat, Palo Alto
BÝLÝMSEL SEKRETARYA
Gazi Yýldýrým, Ýstanbul
Batuhan Özmen, Ankara
DÜZENLEME KURULU
Erkut Attar, Ýstanbul
Eray Çalýþkan, Kocaeli
Emine Çetin, Hamburg
L. Cem Demirel, Ýstanbul
A. Kubilay Ertan, Leverkusen
M. Faruk Köse, Ýstanbul
Dieter Maas, Stuttgart
M. Murat Naki, Ýstanbul
H. Taylan Öney, Bremen
Erol Tavmergen, Ýzmir
Yaprak Engin Üstün, Yozgat
Yusuf Üstün, Düzce
Klaus Vetter, Berlin
Cemil Yaman, Linz
Emine Yüksel, Berlin
YABANCI KONUÞMACILAR
Michel Abou Abdallah
Lübnan
Gökhan Kýlýç
ABD
Mohamed Aboulghar
Mýsýr
Dieter Maas
Almanya
Rainer Bald
Almanya
Peter Mallmann
Almanya
Uzi Beller
Ýsrail
Camran Nezhat
ABD
Xavier Bosch
Ýspanya
Ceana Nezhat
ABD
Oumar Camara
Almanya
Farr Nezhat
ABD
Emine Çetin
Almanya
Gülten Oskay-Özçelik
Almanya
Salim Daya
Kanada
Taylan Öney
Almanya
Jan Deprest
Belçika
Pasquale Patrizio
ABD
Thomas Dimpfl
Almanya
Eckhard Petri
Almanya
Ovrang Djahanbakhch
Ýngiltere
Marc Possover
Ýsviçre
Jacques Donnez
Belçika
Shailesh Puntambekar
Hindistan
Tim Draycott
Ýngiltere
Ingo Runnebaum
Almanya
Thomas Ebner
Avusturya
Ertan Sarýdoðan
Ýngiltere
Kubilay Ertan
Almanya
Jalid Sehouli
Almanya
Anna Fagotti
Ýtalya
Michael Stark
Almanya
Ulrich Gembruch
Almanya
Boris Tutschek
Almanya
Kai-Sven Heling
Almanya
Christos A Venetis
Yunanistan
Wolfgang Henrich
Almanya
Gerard H.A. Visser
Hollanda
Peter Hillemanns
Almanya
Diethelm Wallwiener
Almanya
Wolfgang Holzgreve
Almanya
Paul Alan Wetter
ABD
Peter Humaidan
Danimarka
Cemil Yaman
Avusturya
Karl Oliver Kagan
Almanya
Emine Yüksel
Almanya
Ömer Kýlavuz
Almanya
Errico Zupi
Ýtalya
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
Öðle Yemeði
ISUOG
ERKEN FETAL
GELÝÞÝM
Kahve Arasý
ISUOG
ERKEN FETAL
GELÝÞÝM
KURS 1
/
AÇILIÞ KONFERANSI - Geleceðin Cerrahý: Ýlerideki Cerrahiler ve Evrim Süreci
Camran Nezhat - Ömür Boyu Onursal Üye
AÇILIÞ KOKTEYLÝ
19:00 - 19:45
19:45 - 22:00
Kongre Baþkaný - Peter Mallmann
OFÝS
PRATÝÐÝNDE
HÝSTEROSKOPÝ
Kahve Arasý
OFÝS
PRATÝÐÝNDE
HÝSTEROSKOPÝ
AÇILIÞ SEREMONÝSÝ
Kongre Baþkaný - Cihat Ünlü
BAÞLANGIÇ
AÞAMASI
KOLPOSKOPÝ
Kahve Arasý
Kahve Arasý
LAPAROSKOPÝK VE
ROBOTÝK CERRAHÝ:
TEMEL EÐÝTÝM VE
SÜTUR ATMA
LAPAROSKOPÝK VE
ROBOTÝK CERRAHÝ:
TEMEL EÐÝTÝM VE
SÜTUR ATMA
Öðle Yemeði
Öðle Yemeði
BAÞLANGIÇ
AÞAMASI
KOLPOSKOPÝ
OFÝS
PRATÝÐÝNDE
HÝSTEROSKOPÝ
LAPAROSKOPÝK VE
ROBOTÝK CERRAHÝ:
TEMEL EÐÝTÝM VE
SÜTUR ATMA
BAÞLANGIÇ
AÞAMASI
KOLPOSKOPÝ
Öðle Yemeði
Kahve Arasý
OFÝS
PRATÝÐÝNDE
HÝSTEROSKOPÝ
KURS 5
Kahve Arasý
LAPAROSKOPÝK VE
ROBOTÝK CERRAHÝ:
TEMEL EÐÝTÝM VE
SÜTUR ATMA
KURS 4
Kahve Arasý
BAÞLANGIÇ
AÞAMASI
KOLPOSKOPÝ
KURS 3
18:30 - 19:00
ISUOG
MERKEZÝ SÝNÝR
SÝSTEMÝ & FETAL
EKOKARDÝYOGRAFÝ
Kahve Arasý
ISUOG
MERKEZÝ SÝNÝR
SÝSTEMÝ & FETAL
EKOKARDÝYOGRAFÝ
Öðle Yemeði
KURS 2
ÝNFERTÝLÝTEDE
TEDAVÝ
SONUÇLARININ
OPTÝMÝZASYONU
Öðle Yemeði
ÝNFERTÝLÝTEDE
TEDAVÝ
SONUÇLARININ
OPTÝMÝZASYONU
Kahve Arasý
ÝNFERTÝLÝTEDE
TEDAVÝ
SONUÇLARININ
OPTÝMÝZASYONU
KURS 6
BÝR BAKIÞTA KURSLAR
30 Nisan 2014, Çarþamba
19:30
23:00
08:30
08:40
08:50
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
ÝNFERTÝLÝTE
Salon 2
ENDOSKOPÝ
AAGL - TAJEV
Ortak Oturumu
PERÝNATOLOJÝ
PERÝNATOLOJÝ
ÝNFERTÝLÝTE
PCOS
Kahve Molasý
ÝNFERTÝLÝTE
Fertilitenin
Korunmasý
UYDU SEMPOZYUMU
Öðle Yemeði
UYDU SEMPOZYUMU
ONKOLOJÝ
Korunma
UYDU SEMPOZYUMU
Kahve Molasý
KEYNOTE KONUÞMA
ÝNOVASYON
Salon 1
Salon 3
ÝNFERTÝLÝTE
Salon 2
ONKOLOJÝ
Over
ÝNFERTÝLÝTE
JÝNEKOLOJÝ
Salon 3
ÝNFERTÝLÝTE
Kahve Molasý
SÖZLÜ VE
VÝDEO
BÝLDÝRÝLER
PERÝNATOLOJÝ
Tekrarlayan
ENDOMETRÝOZÝS
ONKOLOJÝ
Gebelik
NOGGO - TAJEV
Kayýplarý
Ortak Oturumu
CANLI
CERRAHÝ
Öðle Yemeði
UYDU SEMPOZYUMU
ENDOSKOPÝ
Kahve Molasý
KEYNOTE KONUÞMA
JÝNEKOLOJÝ
Salon 1
2 Mayýs 2014, Cuma
PERÝNATOLOJÝ
Fetal Saðlýk
ÜROJÝNEKOLOJÝ
OBSTETRÝK
PERÝNATOLOJÝ
Ýlk Trimesterde
Görüntüleme
ONKOLOJÝ
1 Mayýs 2014, Perþembe
ÝNFERTÝLÝTE
Endokrinoloji
Salon 2
Kahve Molasý
ÝNFERTÝLÝTE
GALA GECESÝ
PERÝNATOLOJÝ MENOPOZ VE
Erken Doðum OSTEOPOROZ
OBSTETRÝK
Doðum
CANLI
CERRAHÝ
Öðle Yemeði
UYDU SEMPOZYUMU
PERÝNATOLOJÝ ENDOMETRÝOZÝS
Kahve Molasý
UYDU SEMPOZYUMU
ÜROJÝNEKOLOJÝ
Salon 1
Salon 3
SÖZLÜ VE
VÝDEO
BÝLDÝRÝLER
ONKOLOJÝ
Uterus
ENDOSKOPÝ
ÝNFERTÝLÝTE
3 Mayýs 2014, Cumartesi
BÝR BAKIÞTA BÝLÝMSEL PROGRAM
1 - 3 Mayýs 2014
Kurs Direktörleri:
Emine Çetin, Kai-Sven Heling
12:50 - 14:00 Öðle Yemeði
Kurs Direktörleri:
Emine Çetin, Yaprak Engin Üstün
09:00 - 09:30 Ýlk trimesterda görüntüleme - FMF Londra ve
ISUOG kýlavuzlarý
Emine Çetin
09:30 - 09.50 Ýlk trimesterda görüntüleme - Ultrason ve serum
markerlarýnda güncel durum
Karl Oliver Kagan
09:50 - 10.10 Serbest fetal DNA - Prenatal tanýmada yeni
stratejiler
Karl Oliver Kagan
12:50 - 14:00 Öðle Yemeði
10:30 - 10:50 Ýnvaziv prosedürler - Hala gerekli mi?
Emine Çetin
10:50 - 11:30 Erken anomali taramasý
Kai-Sven Heling
11:30 - 12.00 Erken fetal ekokardiyografi
Kai-Sven Heling
12:00 - 12.30 Birinci trimesterda çoðul gebelikler
Karl Oliver Kagan
12:30 - 12:50 Preeklampside görüntüleme, aspirinin dönüþü?
Yaprak Engin Üstün
10:10 - 10:30 Kahve Molasý
*Uluslararasý Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Derneði
(ISUOG) onaylýdýr.
** Katýlýmcýlara ISUOG bandrollü sertifika verilecektir.
*Uluslararasý Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Derneði
(ISUOG) onaylýdýr.
** Katýlýmcýlara ISUOG bandrollü sertifika verilecektir.
16:00 - 16:30 Univentriküler kardiyak kusurlar
Kai-Sven Heling
16.30 - 17.00 Fetal serebral sonografi - ISUOG kýlavuzlarý ve
dahasý
Boris Tutschek
17:00 - 17.30 Serebral anomaliler
Kai-Sven Heling
17:30 - 18.00 Nöral tüp defekti
Karl Oliver Kagan
15.30 - 16.00 Kahve Molasý
14:00 - 14:30 Fetal ekokardiyografinin fetal sirkülasyon ve
metodolijisi (ISUOG kýlavuzlarý, B modu, renkli
Doppler, STIC)
Kai-Sven Heling
14:30 - 15:00 Ýlk trimester fetal ekokardiyografi
Emine Çetin
15:00 - 15:30 Ýkinci trimester fetal ekokardiyografi
Ulrich Gembruch
ISUOG - MERKEZÝ SÝNÝR SÝSTEMÝ &
FETAL EKOKARDÝYOGRAFÝ
ISUOG - ERKEN FETAL GELÝÞÝM
Kahve Molasý
OTURUM 4
Oturum Baþkaný: Kunter Yüce
16:30 - 17:40 Ýnteraktif olgu sunumlarý
Kunter Yüce, Nejat Özgül
16:00 - 16:30 Kahve Molasý
OTURUM 3
Oturum Baþkanlarý: Yýlmaz Dikmen, Macit Arvas
14:30 - 14:50 HSIL (+ASC-H) kolposkopi
M. Ali Vardar
14:50 - 15:10 Ýnvaziv serviks kanseri kolposkopi
Ali Haberal
15:10 - 15:30 Servikal premalign lezyonlarda sitoloji ve
histoloji yönetimi
Macit Arvas
15:30 - 15:50 Kriyoterapi, LEEP ve konizasyon
Fýrat Ortaç
15:50 - 16:00 Tartýþma
13:30 - 14.30 Öðle Yemeði
OTURUM 2
Oturum Baþkanlarý: Nejat Özgül, Gökhan Tulunay
12:00 - 12:20 Kolposkopi’ye giriþ
Kunter Yüce
12:20 - 12:40 Normal serviks kolposkopisi
Coþan Terek
12:40 - 13:00 Anormal transformasyon zonu kolposkopisi
Gökhan Tulunay
13:00 - 13:20 LSIL (+ASC-US) kolposkopisi
M. Faruk Köse
13:20 - 13:30 Tartýþma
11:30 - 12:00
OTURUM 1
Oturum Baþkanlarý: Derin Kösebay, Kunter Yüce
10:30 - 11:00 HPV enfeksiyonlarý ve epidemiyolojisi
Ali Ayhan
11:00 - 11:20 Serviks kanserinde tarama nasýl yapýlmalýdýr?
Nejat Özgül
11:20 - 11:30 Tartýþma
Kurs Direktörleri:
Kunter Yüce, M. Faruk Köse
BAÞLANGIÇ AÞAMASI KOLPOSKOPÝ
KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarþamba
15-45 - 17:30 Simülasyon ile birebir uygulama
16:15 - 17:30 Simülasyon (4 Eðitici)
Temel enstrümantasyon
El-göz ayarý
Sütur atma
AÇILIÞ SEREMONÝSÝ
Kongre Baþkaný - Cihat Ünlü
AÇILIÞ KONFERANSI - Geleceðin Cerrahý: Ýlerideki Cerrahiler ve Evrim Süreci
Camran Nezhat - Ömür Boyu Onursal Üye
AÇILIÞ KOKTEYLÝ
19:00 - 19:45
19:45 - 22:00
14:30 - 16:00 ENDOMETRÝUM
14:30 - 14:50 IVF sikluslarýnda embriyo transferinin
optimizasyonu
Ulun Uluð
14:50 - 15:10 Luteal faz desteði
Nafiye Yýlmaz
15:10 - 15:30 Ýnce ve dirençli endometriumun tedavisi
Ruþen Aytaç
15:30 - 15:50 Ýntrauterin endometrial patolojilerin yönetimi
Münire Erman Akar
15:50 - 16:00 Tartýþma
13:30 - 14:30 Öðle Yemeði
12:00 - 13:30 OVER
12:00 - 12:20 Hastaya göre KOH protokolleri
Gürkan Bozdað
12:20 - 12:40 PCOS’lu hastalarda KOH problemleri
Barýþ Ata
12:40 - 13:00 Kötü cevaplýlarda sonuçlarýn optimizasyonu
Bülent Haydardedeoðlu
13:00 - 13:20 ART’de ovaryen stimülasyona LH aktivitesi
eklemek
Cristos Venetis
13:20 - 13:30 Tartýþma
11:30 - 12:00 Kahve Molasý
10:00 - 11:30 STÝMÜLASYON PROTOKOLLERÝ
10:00 - 10:20 ART sikluslarýnýn endokrin nitelikleri
Sebiha Özkan
10:20 - 10:40 ART sikluslarýnýn görüntülenmesi:
Nasýl ve ne zaman?
Batuhan Özmen
10:40 - 11:00 IUI sikluslarýnda ortak protokoller
Candan Ýltemur Duvan
11:00 - 11:20 En iyi durumda en iyi stimülasyon:
IVF sikluslarý
Cem Atabekoðlu
11:20 - 11:30 Tartýþma
09:55 - 10:00 Kursa giriþ - Hedefler ve amaçlar
Cem Demirel
18:30 - 19:00
/
ÝNFERTÝLÝTEDE TEDAVÝ
SONUÇLARININ OPTÝMÝZASYONU
Kurs Direktörleri:
Cem Demirel, Batuhan Özmen
Kongre Baþkaný - Peter Mallmann
15:30 - 15:45 Kahve Molasý
16:00 - 16:15 Kahve Molasý
13:30 - 14:30 Öðle Yemeði
14:30 - 14:50 Anormal uterin kanamada histeroskopi
Vedat Atay
14:50 - 15:10 Histeroskopide yeni geliþmeler ve araçlar
Özay Oral
15:10 - 15:30 Histeroskopide problemler ve komplikasyonlar
Gürkan Arýkan
12:00 - 12:20 Histeroskopik myomektomi
Iþýk Üstüner
12:20 - 12:40 Histeroskopik sineþiyolizis
Yýlmaz Þahin
12:40 - 13:00 Histeroskopik septum rezeksiyonu:
Ne zaman? Nasýl?
Ercan Baþtu
13:00 - 13:20 Açýklanamayan infertilite ve IVF’te histeroskopi
Hikmet Hassa
13:20 - 13:30 Tartýþma
14:30 - 14:50 Laparoskopik histerektomi teknikleri:
Temel prensipler
Eray Çalýþkan
14:50 - 15:10 Laparoskopik myomektomi teknikleri:
Temel prensipler
Mert Göl
15:10 - 15:30 Laparoskopik cerrahide komplikasyonlar
Murat Api
15:30 - 15:50 Robotik cerrahide komplikasyonlar
Gökhan Kýlýç
15:50 - 16:00 Tartýþma
13:30 - 14:30 Öðle Yemeði
12:00 - 13:30 Simülasyon (4 Eðitici)
Temel enstrümantasyon
El-göz ayarý
Sütur atma
11:30 - 12:00 Kahve Molasý
10:00 - 10:20 Ekipman, enstrümantasyon ve operasyon öncesi
hazýrlýk
Yusuf Üstün
10:20 - 10:40 Endikasyonlar, dayanýlýrlýk ve hassasiyet
Yýlmaz Güzel
10:40 - 11:00 Ofis histeroskopi: Teknikler
Turan Çetin
11:00 - 11:20 Histeroskopik polipektomi
Ali Kolusarý
11:20 - 11:30 Tartýþma
10:00 - 10:20 Laparoskopi ve pelvik anatominin temelleri
Shailesh Puntambekar
10:20 - 10:40 Laparoskopide enstrümantasyon ve enerji
modaliteleri
Taner Usta
10:40 - 11:00 Robotik cerrahi: Temel bilgiler, enstrümentasyon
ve pozisyonlandýrma
M. Murat Naki
11:00 - 11:20 Laparoskopik cerrahinin püf noktalarý
Gazi Yýldýrým
11:20 - 11:30 Tartýþma
11:30 - 12:00 Kahve Molasý
Kurs Direktörleri:
Yusuf Üstün, Gazi Yýldýrým
OFÝS PRATÝÐÝNDE HÝSTEROSKOPÝ
Kurs Direktörleri:
Eray Çalýþkan, Gazi Yýldýrým
LAPAROSKOPÝK VE ROBOTÝK CERRAHÝ:
TEMEL EÐÝTÝM VE SÜTUR ATMA
KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarþamba
12:50 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
12:00 - 12:50 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
12:00 - 12:50 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü
Servikal olgunlaþma ve doðum
indüksiyonunda güncel yaklaþýmlar
Tim Draycott
12:50 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
10:40 - 11:00 Klinik uygulamada ofis histeroskopi
Cem Demirel
11:00 - 11:20 Adenomyozis ve yönetimi
Ceana Nezhat
11:20 - 11:40 Laparoskopik cerrahinin komplikasyonlarý ve
yönetimi
Shailesh Puntambekar
11:40 - 12:00
12:50 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
12:00 - 12:50 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
10:40 - 11:00 Gebelik takibinde piramidi tersine çevirmek
Cenk Sayýn
11:00 - 11:20 Ýlk trimester görüntülemede yenilikler
Emine Çetin
11:20 - 11:40 Ýlk trimester fetal ekokardiyografide limitleri
zorlamak
Ömer Kýlavuz
11:40 - 12:00 Ýlk trimester sorunlarýnýn deðerlendirmesi
Karl Oliver Kagan
10:40 - 12:00 PERÝNATOLOJÝ
Ýlk Trimesterde Görüntüleme
Oturum Baþkanlarý: Karl Oliver Kagan, Bülent Tandoðan
10:40 - 12:00 ENDOSKOPÝ
AAGL - TAJEV
Ortak Oturumu
Oturum Baþkanlarý: Franklin D. Loffer,
Ceana Nezhat, Gazi Yýldýrým
10:00 - 10:15 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:15 KAHVE MOLASI
10:15 - 10:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
09:30 - 10:00 SALON 1
Keynote Konuþma
09:30 - 10:00 SALON 1
Keynote Konuþma
10:15 - 10:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
08:30 - 08:50 Histerektomi sonrasý serviks kanseri tanýsýnda
yaklaþým
Hasan Bozkaya
08:50 - 09:10 Erken evre serviks kanserinde cerrahi
Ali Ayhan
09:10 - 09:30 Over kanserinden korunma - Ölüm oranlarýný
azaltmak için etkili bir strateji
Uzi Beller
08:30 - 09:30 ONKOLOJÝ
Prof. Dr. Hikmet Yavuz anýsýna
Oturum Baþkanlarý: Demir Özbaþar, Orhan Ünal
SALON 3
08:30 - 08:50 Geç foliküler fazda progesteron düzeyi ve IVF
sonrasý hamilelik oraný: Mevcut durum ve
ufuklar
Christos A. Venetis
08:50 - 09:10 Laboratuvar ortamýnda neden bazý embriyolarýn
geliþimi duruyor?
Thomas Ebner
09:10 - 09:30 Embriyoskopi klinik baþarýyý arttýrdý mý?
Ege N. Tavmergen Göker
08:30 - 09:30 ÝNFERTÝLÝTE
Oturum Baþkanlarý: Serdar Dilbaz, Erol Tavmergen
SALON 2
10:40 - 11:00 Yeni servikal tarama stratejileri
Murat Naki
11:00 - 11:20 Anormal servikal patolojilere yaklaþým
Kunter Yüce
11:20 - 11:40 HPV'ye baðlý hastalýklarýn epidemiyolojisi
Xavier Bosch
11:40 - 12:00 HPV aþýlarýnda güncel durum
M.Faruk Köse
10:40 - 12:00 ONKOLOJÝ
Korunma
Oturum Baþkanlarý: Derin Kösebay, Ateþ Karateke
10:15 - 10:40 UYDU SEMPOZYUMU
Selenyum ve vajina & serviksin
immünolojik savunmasý
Johannes C.Huber
10:00 - 10:15 KAHVE MOLASI
09:30 - 10:00 Keynote Konuþma
Oturum Baþkanlarý: Yaprak Engin Üstün
Maternal kanýn noninvaziv prenatal tanýsý: 20
yýllýk araþtýrmanýn sonucunda klinik uygulama
Wolfgang Holzgreve
08:30 - 08:50 Jinekolojide robotik cerrahi; Pazarlama
stratejisi mi, gerçek bir yenilik mi?
Kubilay Ertan
08:50 - 09:10 Ýnfertilite tedavisi için overyan stimülasyonda
yeni yaklaþýmlar
Nikolaos Polyzos
09:10 - 09:30 Dokunma duyusuyla telecerrahi:
Cerrahinin geleceði
Michael Stark
08:30 - 09:30 ÝNOVASYON
Oturum Baþkanlarý: Oktay Kadayýfçý, Mohamed Aboulghar
SALON 1
16:20 - 16:40 Plasenta invazyon anomalilerinin sonografik
tanýsý (Plasenta inkreta) ve klinik gidiþata etkisi
Boris Tutschek
16:40 - 17:00 Obstetrikte 3-4 boyutlu ultrasonografi
Cansun Demir
17:00 - 17:20 Diyabet, fetal izlem ve doðum zamanlamasý
Özlem Pata
17:20 - 17:40 Gestasyonel troboflastik hastalýklarda güncel
yaklaþým
Sinan Özalp
17:40 - 18:00 Akýlcý ilaç kullanýmý
Yýlmaz Güzel
16:20 - 18:00 PERÝNATOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Cansun Demir, Ömer Kýlavuz
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
14:40 - 15:00 Fetal minimal invaziv cerrahi
Ulrich Gembruch
15:00 - 15:20 Fetal yüz anomalileri
Kai-Sven Heling
15:20 - 15:40 Fetal abdomen duvarý ve gastrointestinal
sistem anomalileri
Rýza Madazlý
15:40 - 16:00 Fetal nörosonografi
Kai-Sven Heling
14:40 - 16:00 PERÝNATOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Ulrich Gembruch, Mehmet Ali Yüce
Uzun etkili rekombinant FSH ile klinik deneyim
Cem Demirel
Overyan stimülasyonda klinik pratik nasýl
geliþmekte; IVF tedavisinin geleceði
Nikolaos Polyzos
13:40 - 14:40 UYDU SEMPOZYUMU
16:20 - 16:40 PCOS: Yeni perspektifler
Michel Abou Abdallah
16:40 - 17:00 PCOS'ta ovulasyon indüksiyonunda birinci
basamak tedavi seçenekleri
Bülent Baysal
17:00 - 17:20 Adolesanda PCOS
Faruk Buyru
17:20 - 17:40 PCOS’ta laparoskopik overyan cerrahi
Kemal Özerkan
17:40 - 18:00 PCOS gebeliklerinde perinatal yönetim ve
sonuçlar
Tamer Mungan
16:20 - 18:00 ÝNFERTÝLÝTE
PCOS
Oturum Baþkanlarý: Jacques Donnez, Gürkan Bozdað
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
16:20 - 16:40 Pelvik taban rekonstrüksiyonu ve yönetimi
Eckhard Petri
16:40 - 17:00 Apikal prolapsusun konvansiyonel cerrahisi
Fuat Demirci
17:00 - 17:20 Vajinal sakrokolporektopeksi: Meþ kullanmadan
yeni prolapsus cerrahisi
Peter Hillemanns
17:20 - 17:40 Meþ teknolojisinde en son geliþme: Tokalý meþler
Akýn Sivaslýoðlu
17:40 - 18:00 Prolapsus cerrahisinde anahtar noktalar
Fulya Dökmeci
16:20 - 18:00 ÜROJÝNEKOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Peter Mallmann, Ýsmail Mete Ýtil
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
14:40 - 15:00 Kadýnlar vajinal doðuma göre tasarlanmýþtýr,
sezaryene göre deðil
Gerard H.A. Visser
15:00 - 15:20 Makat geliþlerde doðum
Cemil Yaman
15:20 - 15:40 Vakum-Forseps: Obstetrikte yeri
Lütfü Önderoðlu
15:40 - 16:00 Sezaryen doðumun optimizasyonu:
Ýnsan evrimine etkileri neler?
Michael Stark
14:40 - 16:00 OBSTETRÝK
Oturum Baþkanlarý: Faik Mümtaz Koyuncu, Emine Yüksel
14:40 - 16:00 ÝNFERTÝLÝTE
Fertilitenin Korunmasý
Oturum Baþkanlarý: Talip Gül, Ege N. Tavmergen Göker
14:40 - 15:00 Kanserde fertilitenin korunmasýnda son durum
ve sosyal nedenlerle fertilitenin geciktirilmesi
Pasquale Patrizio
15:00 - 15:20 Kriyoprezervasyon sonrasý hamilelik ve overyan
doku nakli
Jacques Donnez
15:20 - 15:40 Meme kanserinde ovülasyon indüksiyonu ve
fertilitenin korunmasý
Murat Sönmezer
15:40 - 16:00 Yaþa baðlý AMH ölçümü ile overyan rezerv
deðerlendirmesi
Salim Daya
13:40 - 14:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
13:40 - 14:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
12:40 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
11:50 - 12:40 UYDU SEMPOZYUMU
KOH Protokollerinde LH'ýn Yeri,
Eklenmeli mi?
Peter Humaidan
10:30 - 10:50 Jinekolojik cerrahi - nereye gidiyor?
Diethelm Wallwiener
10:50 - 11:10 Laparoskopik supraservikal histerektomi (LSH)
vs. Endometrial ablasyon (EA): On yýllýk gözlem
Errico Zupi
11:10 - 11:30 Laparoskopik sinir koruyucu radikal
histerektomi
Shailesh Puntambekar
11:30 - 11:50 Pelvik sinir fonksiyonlarýnýn kontrol ve onarýmý
için LION prosedürü
Marc Possover
10:30 - 11:50 ENDOSKOPÝ
Oturum Baþkanlarý: Hikmet Hassa, Shailesh Puntambekar
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
12:40 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
12:40 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
11:50 - 12:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
11:50 - 12:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
10:30 - 11:50 ÝNFERTÝLÝTE
Oturum Baþkanlarý: Dieter Maas, Fatma Ferda Verit
10:30 - 11:50 ONKOLOJÝ
Over
Oturum Baþkanlarý: Farr Nezhat, Sinan Özalp
10:30 - 10:50 IUI - prognostik faktörler ve sonuçlarý:
IUI yapalým mý?
Cem Fýçýcýoðlu
10:50 - 11:10 Antagonist sikluslarýnda zamanlama - Nasýl
yapýlabilir, klinik sonuçlarý etkiliyor mu?
Barýþ Ata
11:10 - 11:30 IVF laboratuvarýnda yeni geliþmeler ve hasta
saðlýðýna etkileri
Dieter Maas
11:30 - 11:50 Oosit/embriyo kalitesinin non-invaziv
öngörüsünde kümülüs hücreleri
Thomas Ebner
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:00 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 10:50 Adneksiyal kitlelere yaklaþým
Özcan Balat
10:50 - 11:10 Over kanseri tarama stratejileri
Macit Arvas
11:10 - 11:30 Erken ve ileri evre overyan kanserde laparoskopi
ve robotik cerrahinin yeri
Farr Nezhat
11:30 - 11:50 Ýleri evre over kanseri: Tam tümör
rezeksiyonunda zorluklar - Üst batýn,
multiorgan cerrahisi ve HIPEC
Ingo Runnebaum
09:30 - 10:00 SALON 1
Keynote Konuþma
09:30 - 10:00 SALON 1
Keynote Konuþma
09:30 - 10:00 Keynote Konuþma
Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü
Ekstragenital endometriozis - Barsak, mesane,
üreter, diyafram, akciðer ve karaciðer dahil
Camran Nezhat
08:30 - 08:50 G noktasý, anatomik, histolojik ve fonksiyonel
deðerlendirme
Bora Cengiz
08:50 - 09:10 Medikal abortus uygulamalarý
Berna Dilbaz
09:10 - 09:30 Kronik pelvik aðrýda yeni tedavi modaliteleri
Rukset Attar
08:30 - 08:50 IVF baþarýsýný artýrmada kritik noktalar
Recai Pabuçcu
08:50 - 09:10 Üremeye yardýmcý tedavinin geleceði:
Önümüzdeki 5 yýl
Pasquale Patrizio
09:10 - 09:30 Üremeye yardýmcý ve rekonstrüktif cerrahi:
Ne durumdayýz?
Batuhan Özmen
08:30 - 08:50 Jinekoloji eðitimimiz ve yeni trendler:
Nasýl uyum saðlayabiliriz?
Paul Alan Wetter
08:50 - 09:10 Kök hücre araþtýrmasýna Nobel Ödülü 2012:
Jinekologlar neleri bilmeli?
Wolfgang Holzgreve
09:10 - 09:30 Fibroidler ve yeni medikal tedaviler:
Çalýþmalarýmýz
Gökhan Kýlýç
08:30 - 09:30 JÝNEKOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Moþe Benhabib, Salim Erkaya
SALON 3
08:30 - 09:30 ÝNFERTÝLÝTE
Oturum Baþkanlarý: Recai Pabuçcu, Batuhan Özmen
SALON 2
08:30 - 09:30 JÝNEKOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Wolfgang Holzgreve, Gürkan Arýkan
SALON 1
16:20 - 16:40 Erken IUGR teþhisi kolay, tedavisi zor;
Geç IUGR teþhisi zor, tedavisi kolay
Gerard H.A. Visser
16:40 - 17:00 Monokoryonik ikiz doðumun komplikasyonlarý
Jan Deprest
17:00 - 17:20 Spina bifidanýn tanýsýnda yeni ilk trimester
ultrason markerlarý
Wolfgang Henrich
17:20 - 17:40 Fetal zekanýn geliþimi
Alper Tanrýverdi
16:20 - 17:40 PERÝNATOLOJÝ
Fetal Saðlýk
Oturum Baþkanlarý: Jan Deprest, Mehmet Yýlmazer
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
14:40 - 15:00 Rekto-vajinal endometriozis: Jinekoloðun ikilemi
Jacques Donnez
15:00 - 15:20 Endometriozis cerrahisinde over rezervi
Gürkan Uncu
15:20 - 15:40 Endometriozise baðlý kanser ve klinik
uygulamaya etkisi
Farr Nezhat
15:40 - 16:00 Endometriozis cerrahisinde komplikasyonlar
Ceana Nezhat
14:40 - 16:00 ENDOMETRÝOZÝS
Oturum Baþkanlarý: Camran Nezhat, Kutay Biberoðlu
13:40 - 14:40 CANLI CERRAHÝ
Oturum Baþkan: Ceana Nezhat
Cerrah:
16:20 - 16:40 Peritoneal sývý, endometriozis ve fallop
tüplerinde silier vuru frekansý
Ovrang Djahanbakhch
16:40 - 17:00 Tekrarlayan implantasyon baþarýsýzlýðýnda yeni
ne var?
Bülent Urman
17:00 - 17:20 IVF baþarýsýzlýðýndan sonra laparoskopinin yeri:
Ne zaman ve neden?
Mustafa Bahçeci
17:20 - 17:40 AMH ve Stimülasyon Stratejimiz
Bülent Berker
17:40 - 18:00 IVF'te ovaryen stimülasyon gören kötü
cevaplýlara androjen ve androjenik ajan
kullanýmý: Çözüm bu mu?
Christos A. Venetis
16:20 - 18:00 ÝNFERTÝLÝTE
Oturum Baþkanlarý: Teksen Çamlýbel, Turan Çetin
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
16:20 - 17:40 SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER
Oturum Baþkanlarý: Filiz Avþar
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
14:40 - 15:00 Ýleri evre overyan kanserde neoadjuvan
kemoterapinin rolü
Oumar Camara
15:00 - 15:20 Tekrarlayan overyan kanserde cerrahi
Jalid Sehouli
15:20 - 15:40 Jinekolojik malignitesi olan yaþlý hastalarda
yönetim: Mevcut durum
Kubilay Ertan
15:40 - 16:00 Over kanserinin yönetiminde CA 125'in yeri
Gülten Oskay Özçelik
14:40 - 16:00 ONKOLOJÝ
NOGGO - TAJEV
Ortak Oturumu
Jinekolojik malignitede cerrahi teknikler ve
prensipleri
Oturum Baþkanlarý: Jalid Sehouli, Kubilay Ertan
14:40 - 16:00 PERÝNATOLOJÝ
Tekrarlayan Gebelik Kayýplarý
Oturum Baþkanlarý: Ertan Sarýdoðan, Sedat Kadanalý
14:40 - 15:00 Tekrarlayan gebelik kayýplarýna güncel yaklaþým
Sedat Kadanalý
15:00 - 15:20 Tekrarlayan gebelik kayýplarýnda antifosfolipid
sendrom
Yakup Kumtepe
15:20 - 15:40 Prenatal CMV (Sitomegalovirüs)
enfeksiyonunda inovatif tedavi seçenekleri;
Leverkusen programý
Rainer Bald
15:40 - 16:00 Tekrarlayan gebelik kayýplarýnda laparoskopik
serklaj
Ertan Sarýdoðan
13:40 - 14:40 SALON 1
CANLI CERRAHÝ
13:40 - 14:40 SALON 1
CANLI CERRAHÝ
KAHVE MOLASI
12:40 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
11:50 - 12:40 UYDU SEMPOZYUMU
Post-partum kontrasepsiyon
10:50 - 11:10 Myelomeningoselin in utero onarýmý
Jan Deprest
11:10 - 11:30 Fetal anemi; sebep ve tedavisinde son durum
Rainer Bald
11:30 - 11:50 Kongenital diyafragmatik fýtýðýn in utero
yönetimi
Jan Deprest
10:30 - 10:50
10:30 - 11:50 PERÝNATOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Kubilay Ertan, Gökhan Yýldýrým
10:15- 10:30
Oturum Baþkaný: Cihat Ünlü
Oral kontraseptifleri seçerken kriterimiz ne
olmalý, kimlere vermeliyiz?
Berna Dilbaz
09:30 - 10:15 UYDU SEMPOZYUMU
08:30 - 08:50 Urge inkontinansýn cerrahi tedavisi: Eski bir
probleme yeni bir yaklaþým
Peter Mallmann
08:50 - 09:10 Alloplastik materyallerle ilgili FDA bildirisine
nasýl tepki verelim?
Eckhard Petri
09:10 - 09:30 Ürojinekolojide kalite yönetimi ve
kanýta dayalý týp
Thomas Dimpfl
08:30 - 09:30 ÜROJÝNEKOLOJÝ
Oturum Baþkanlarý: Niyazi Aþkar, Fuat Demirci
SALON 1
09:30 - 10:15 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
10:15 - 10:30 KAHVE MOLASI
09:30 - 10:15 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
10:15- 10:30
10:30 - 11:50 ENDOSKOPÝ
Oturum Baþkanlarý: Oumar Camara, Fatih Þendað
10:30 - 10:50 Nöropatik pelvik aðrýnýn nöropelviolojik
yönetimi
Marc Possover
10:50 - 11:10 Endoskopik pelvik ve retroperitoneal anatomi
Ahmet Göçmen
11:10 - 11:30 Laparoskopik myomektomi: Teknik ve sonuçlar
Gazi Yýldýrým
11:30 - 11:50 Single port histerektomi
Fatih Þendað
11:50 - 12:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
12:40 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
10:30 - 11:50 ENDOMETRÝOZÝS
Oturum Baþkanlarý: Bülent Týraþ
10:30 - 10:50 Erken endometriosis tanýsý yapýlabilir mi,
yapýlmalý mýdýr?
Kutay Biberoðlu
10:50 - 11:10 Endometriozisin medikal tedavisi
Gürkan Uncu
11:10 - 11:30 Endometriozisli infertil hastaya yaklaþým
Bülent Gülekli
11:30 - 11:50 Endometriomanýn IVF sonuçlarýna etkisi
Bülent Týraþ
11:50 - 12:40 SALON 1
UYDU SEMPOZYUMU
12:40 - 13:40 ÖÐLE YEMEÐÝ
KAHVE MOLASI
08:30 - 08:50 OHSS tedavisine güncel yaklaþým
Hüseyin Görkemli
08:50 - 09:10 MILD stimülasyon protokolleri
Erol Tavmergen
09:10 - 09:30 GnRH antagonist protokolünün optimal
kullanýmý
Peter Humaidan
08:30 - 09:30 ÝNFERTÝLÝTE
Oturum Baþkanlarý: Mustafa Küçük, Hüseyin Görkemli
SALON 3
08:30 - 08:50 PCOS ve AMH
Cem Atabekoðlu
08:50 - 09:10 Prematür over yetmezliði: Güncel yaklaþým
Levent Þentürk
09:10 - 09:30 Üreme týbbýnda innovatif geliþmeler
Timur Gürgan
08:30 - 09:30 ÝNFERTÝLÝTE
Endokrinoloji
Oturum Baþkanlarý: Cazip Üstün, Taylan Öney
SALON 2
16:20 - 16:40 Erken doðum: Korunma, taný ve tedavisi
Taylan Öney
16:40 - 17:00 Ýkiz gebelikte antenatal yönetim
Lütfü Önderoðlu
17:00 - 17:20 Geç baþlangýçlý FGG: Fetal izlem ve doðum
zamanlamasý
Özlem Pata
17:20 - 17:40 Obstetrikte progesteron kullanýmý
Eray Çalýþkan
16:20 - 17:40 PERÝNATOLOJÝ
Erken Doðum
Oturum Baþkanlarý: Sevim Dinçer Cengiz, Mekin Sezik
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
14:40 - 15:00 Doðumhanede ultrasonografi
Wolfgang Henrich
15:00 - 15:20 Plasenta adezyon anomalilerinde yönetim
Yusuf Üstün
15:20 - 15:40 Acil obstetrik kanamalarda önleme ve cerrahi
algoritma
Yavuz Þimþek
15:40 - 16:00 Anne ölüm olgularýndan çýkarýlacak dersler
Yaprak Engin Üstün
14:40 - 16:00 OBSTETRÝK
Doðum
Oturum Baþkanlarý: Ali Baloðlu, Mustafa Eroðlu
13:40 - 14:40 CANLI CERRAHÝ
Radikal histerektomi ve pelvik
lenfadenektomi
Oturum Baþkaný: Farr Nezhat
Cerrah: Anna Fagotti
19:30 - 23:00
GALA GECESÝ
16:20 - 16:40 Menopoz yaþý öngörülebilir mi?
Sezai Þahmay
16:40 - 17:00 Menopoz: Ortak görüþler ve fikir ayrýlýklarý
Michel Abou Abdallah
17:00 - 17:20 Menopozal hormon tedavisinde yeni konsept:
Doku selektif östrojen kompleksleri
Hakan Seyisoðlu
17:20 - 17:40 Osteoporoz tedavisinde jinekoloðun yeri ve
önemi
Fatih Durmuþoðlu
16:20 - 17:40 MENOPOZ VE OSTEOPOROZ
Oturum Baþkanlarý: Gülay Kurtay, H.Cemal Ark
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
16:20 - 17:40 SÖZLÜ VE VÝDEO BÝLDÝRÝLER
Oturum Baþkanlarý:
16:00 - 16:20 KAHVE MOLASI
14:40 - 15:00 Endometrial hiperplazi yönetimi
Sinan Özalp
15:00 - 15:20 Endometrium kanserinde cerrahi
Fýrat Ortaç
15:20 - 15:40 Jinekolojik onkolojide fertilite koruyucu tedaviler
Ateþ Karateke
15:40 - 16:00 Endometriyal kanserin laparoskopik yönetimi:
15 yýllýk takiple oluþan kendi verilerimiz dahil
randomize kontrollü çalýþma sonuçlarý
Ingo Runnebaum
14:40 - 16:00 ONKOLOJÝ
Uterus
Oturum Baþkanlarý: Fýrat Ortaç, Ali Kolusarý
14:40 - 16:00 ÝNFERTÝLÝTE
Oturum Baþkanlarý: Nedim Çiçek, Þahin Zeteroðlu
14:40 - 15:00 YÜT sonrasý doðan çocuklarýn geleceði
Mohamed Aboulghar
15:00 - 15:20 GnRHa ile tetikleme - En ileri teknik
Peter Humaidan
15:20 - 15:40 Luteal faz desteði - Niçin halen
bireyselleþtirmiyoruz?
Hakan Yaralý
15:40 - 16:00 Ýnfertil hastalarda ultrasonografiyi nasýl
kullanalým?
Þahin Zeteroðlu
13:40 - 14:40 SALON 1
CANLI CERRAHÝ
13:40 - 14:40 SALON 1
CANLI CERRAHÝ
GENEL BÝLGÝLER
Kongre Tarihi ve Yeri
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihlerinde Titanic Deluxe Hotel, Belek - Antalya’da
düzenlenecektir.
Kongre Dili
Kongre dili Türkçe ve Ýngilizce’dir. Oturumlarda Ýngilizce – Türkçe simültane tercüme yapýlacaktýr. Slaytlar Ýngilizce
olacaktýr.
Kredilendirme
Kongre, kredilendirilmesi için Türk Tabipleri Birliði Sürekli Týp Eðitimi (STE) ve Avrupa Sürekli Týp Eðitimi
Kredilendirme Komisyonu (EACCME®) onayýna sunulmuþtur.
Davet Mektubu
Kayýt iþlemini yaptýran tüm katýlýmcýlara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katýlýmcýnýn
kurumundan izin almasýna yardýmcý olmak amacýný taþýmaktadýr.
Yaka Kartý
Tüm katýlýmcýlar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayýt masasýndan yaka kartlarýný temin edebilirler. Kongre süresince
tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartý takýlmasý gerekmektedir.
Katýlým Sertifikasý
Kongreye kayýt yaptýran tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikasý verilecektir.
Kongre Web Sayfasý
Kongre ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak takip edebilmeniz amacý ile web sayfasý oluþturulmuþtur. Kongrede
sunulmasý istenilen bildiriler özet þeklinde www.tajev2014.org web sayfasý aracýlýðý ile toplanacaktýr.
Stand Alanlarý
Kongre süresince ilaç, týbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarýnda ürün sahibi firmalarýn, ürünlerini sergileyebilmesi
amacýyla geniþ bir alan ayrýlmýþtýr. Sergi alanlarýna giriþte kongre kaydý yaptýrmýþ olma þartý aranmaktadýr.
OTEL BÝLGÝLERÝ
TITANIC DELUXE HOTEL - BELEK
2013 baharýnda açýlan, doðal çam ormanlarý içindeki bu 600 odalý lüks tesis, Beþgöz Nehri'nin yanýnda bölgenin en
saklý plajlarýndan birine uzanýyor. Otel misafirleri, Titanic Deluxe Hotel'in her noktasýna hakim muhteþem doða
manzarasýný, özenle konumlanmýþ beþ restoran ve on dört barda, gastronomik lezzetler eþliðinde yaþýyorlar.
KAYIT BÝLGÝLERÝ
Kongre Kayýt Ücretleri
Kongre Kayýt Ücretleri
Uzman
250 EUR
Asistan - Öðrenci - Hemþire
175 EUR
Refakatçi - Firma Temsilcisi
125 EUR
Kurs Kayýt Ücretleri
Kurslar
Ücretler
ISUOG - Erken Fetal Geliþim
175 EUR
ISUOG – Merkezi Sinir Sistemi & Fetal Ekokardiyografi
Kolposkopi
Laparoskopik ve Robotik Cerrahi: Temel Eðitim ve Sütur Atma
125 EUR
Ofis Pratiðinde Histeroskopi
Ýnfertilitede Tedavi Sonuçlarýnýn Optimizasyonu
Kayýt ve kurs ücretlerine %18 KDV ilave edilecektir.
Tüm katýlýmcý ve firma temsilcilerinin kayýt olmasý zorunlu olup yukarýda belirtilen kayýt ücretlerine; bilimsel
toplantýlara katýlma, kongre çantasý ve özet kitaplarý, sergi alanýna giriþ ile sosyal aktiviteler dahildir.
Kesin kayýt, ödeme ile kesinlik kazanýr; kayýt ücretlerinin kongre hesabýna yatýrýlmasý ve ödemeye dair belgenin
kongre organizasyon sekretaryasýna e-posta yada faks kanalýyla gönderilmesi gerekmektedir.
Kurslara katýlým öncelik sýrasýyla sýnýrlýdýr ve kontenjana baðlý olarak kabul edilebilecektir.
Kayýt iþlemleri kongre sitesi aracýlýðýyla online kayýt sistemi kullanýlarak kredi kartý ile yapýlabilmektedir.
KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ
Konaklama Ücretleri
Oteller
Ücretler
Tek Kiþik Oda
Çift Kiþilik Odada
Kiþi Baþý
580 EUR
390 EUR
Ela Quality Hotel
690 EUR
520 EUR
Papillon Ayscha Hotel
635 EUR
480 EUR
Titanic Deluxe Hotel - Belek
U!
LD
DO
Konaklamasýz Dýþ Katýlýmcý Ücreti / 4 Günlük
200 EUR
Konaklama ücretlerine %8 KDV ilave edilecektir.
Fiyatlar 4 gecelik (30 Nisan 2014 giriþ, 4 Mayýs 2014 çýkýþ) paket fiyatlar olup, otel her þey dahil sistemi ile
çalýþmaktadýr.
Konaklama ücretlerinin kongre hesabýna yatýrýlmasý ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasýna
e-posta yada faks kanalýyla gönderilmesi gerekmektedir.
Dýþarýdan katýlým ücretine dahil olan servisler; Kongre merkezine 08:00 - 19:00 saatleri arasýnda 4 gün giriþ
(30 Nisan, 1-2-3 Mayýs), günlük kahve molalarý, öðle yemekleri ve açýlýþ kokteylidir. Konaklamasýz dýþ katýlýmcý
ücretine %18 KDV ilave edilecektir.
Konaklama iþlemleri kongre sitesi aracýlýðýyla online kayýt sistemi kullanýlarak kredi kartý ile yapýlabilmektedir.
Kongre Hesap Bilgileri
Hesap Adý
Banka Adý
Þube
Swift Kod
TL Hesap No
TL IBAN No
EURO Hesap No
EURO IBAN No
: Optimist Turizm Org. Serv. Tic. Ltd. Þti.
: Türkiye Ekonomi Bankasý
: Kýzýltoprak Þubesi (489)
: TEBUTRIS489
: 17750299
: TR13 0003 2000 0000 0017 7502 99
: 17750300
: TR83 0003 2000 0000 0017 7503 00
Ýptal ve Ýade Þartlarý
06 Aralýk 2013 tarihinden itibaren iptal ve iade kabul edilememektedir.
BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ
ÖZET BAÞVURUSU SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR VE GÖNDERÝM
KURALLARI
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanýlarak www.tajev2014.org web sitesi üzerinden online olarak ve ÝNGÝLÝZCE
gönderilmelidir. Sistemden baðýmsýz olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya Ýngilizce olmayan bildiri özetleri
kabul edilmeyecektir. Ýnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde ayný þekilde basýlacaðý için yazým
hatalarýna dikkat edilmesi gerekir.
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:
7 Mart 2014
Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalýþma, klinik çalýþma ve özgün olgu sunumlarý þeklinde, bilimsel geliþmeye
katkýda bulunabilecek özellikte olmalý ve sonuç mesajý vermelidir. Ýnternet üzerinden gönderilen özetler ayný þekilde
basýlacaðý için yazým hatalarýna dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazým hatalarýndan yazarlar sorumludur.
Yazým Kurallarý
1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktýr.
2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanýlmamalýdýr.
3. Ýsimler sadece ilk harf büyük olacak þekilde küçük harflerle yazýlmalýdýr. Yazarlarýn çalýþtýklarý kurumlarýn ad
ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
4. Özet baþlýðýnýn sadece ilk harfi büyük yazýlmalýdýr. (Kýsaltmalar istisnadýr.)
5. Özet içinde kýsaltma kullanýlmasý halinde, kýsaltmanýn açýk adý parantez içinde belirtilmelidir.
6. Özette çalýþmanýn amacý ve kullanýlan yöntemler kýsaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayýsal ayrýntýyla birlikte
özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açýklanmalýdýr.
7. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç baþlýklarý kullanýlarak yazýlmalýdýr.
8. Özetin tamamý, baþlýk adý, yazarýn adý, soyadý hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriðine bakýlmaksýzýn deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
Dikkat Edilecek Noktalar
1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanýz “Yeni Kullanýcý” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
2. Kayýt iþleminden sonra sayfadaki açýklamalar size yardýmcý olacaktýr. Verilen mesaj ve açýklamalarý dikkatle
okuyunuz.
3. Ýnternet üzerinden gönderilen özetler ayný þekilde basýlacaðý için yazým hatalarýna dikkat edilmesi gerekmektedir.
4. Özet gönderme iþleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarýný saklayýnýz.
5. Bildirinizle ilgili tüm deðerlendirme sürecini e-posta ve parolanýzla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
Gönderim esnasýnda teknik destek ya da sorularýnýz için:
Minduce Bilgi Ýletiþim Teknolojileri Ltd.
Tel: +90 216 410 44 14
E-posta: [email protected]
Bildirilerin Deðerlendirilmesi
Deðerlendirme internet üzerinden araþtýrmacýlarýn ad/soyad ve kurumlarý gizli tutularak, Bildiri Deðerlendirme
Komitesi’nce yapýlacaktýr. Bildirinin deðerlendirmeye alýnabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydýný en geç
7 Mart 2014 tarihine kadar tamamlamasý gerekmektedir. Deðerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazýsý
olarak gönderilecektir.
ÖDÜLLER ve SUNUM BÝLGÝLERÝ
ÖDÜLLER
En Ýyi Bildiri Ödülleri
30 Nisan - 4 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi kapsamýnda en iyi
3 bildiriye ödül verilecektir. Kongre bilimsel kurulu tarafýndan deðerlendirilecek olan bildiri ödülleri finansal olarak
Bayer HealthCare tarafýndan desteklenecektir. Bu ödülün amacý, meslektaþlarýmýzýn araþtýrma çalýþmalarýnda
gösterdikleri verimliliði takdir ederek, gelecek yýllarda özellikle genç meslektaþlarýmýzý teþvik etmektir.
En Ýyi Bildiri Ödülü : 3.000 TL
En Ýyi 2. Bildiri Ödülü : 2.000 TL
En Ýyi 3. Bildiri Ödülü : 1.000 TL
Dr. Aysun - Cihat Ünlü Özel Ödülü
X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi kapsamýnda Endoskopik Cerrahi alanýnda gönderilen ve kabul edilen bildiriler
arasýnda yapýlacak seçime istinaden en iyi bildiriye 4.000 TL deðerinde Dr. Aysun - Cihat Ünlü Özel Ödülü verilecektir.
SUNUM BÝLGÝLERÝ
Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalýdýr. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek þekilde
düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralý bölümünde sergilenecektir.
Posterler yerlerine yapýþkan hamur aracýlýðý ile tutturulacak bunun dýþýnda herhangi bir malzeme kullanýlmasýna
izin verilmeyecektir. Poster yapýþtýrma konusunda poster sahiplerine yardýmcý olunacaktýr.
Slaytlar
Lütfen slaytlarýnýzý hazýrlarken;
1. Slaytlarýnýzda 7’den fazla satýr bulunmamasýna,
2. Her satýrdaki kelime sayýsýnýn 6’yý aþmamasýna,
3. Slaytlarýn yatay olarak hazýrlanmasýna,
4. Çok geniþ içerikli tablolarýn slaytlarda yer almamasýna,
5. Slaytlarýn Ýngilizce hazýrlanmasýna özen gösteriniz.
Video Bildiriler
1. Videolar formatlanarak ve Ýngilizce olarak gönderilmelidir.
2. Video süresi 8 dakikayý aþmamalýdýr.
3. Video üzerindeki seslendirme Ýngilizce olmalýdýr.
4. Sisteme yüklenecek olan Video en fazla 30 mb. olmalýdýr. Önerilen formatlar WMW veya MPEG formatlarýdýr.
5. Video özetinizi ve videonuzu sisteme yükledikten sonra, Videonuzun orijinal CD/DVD’sini en geç 7 Mart 2014
tarihine kadar Rauf Kýnay adýna Opteamist Turizm’in Ýletiþim sayfasýnda bildirilen adresine göndermeniz
gerekmektedir.
JTGGA - 2. Uluslararasý Obstetrik &
Jinekoloji Araþtýrma Ödülleri
Araþtýrma ödülleri; Türk Alman Jinekoloji Eðitim, Araþtýrma ve Hizmet Vakfý’nýn (TAJEV) resmi yayýn organý
“Journal of Turkish German Gynecology Association”ýn (JTGGA) web sayfasý aracýlýðýyla
(www.jtgga.org) gönderilen Jinekoloji & Obstetrik ve ilgili alanlarda kabul edilen makale sahipleri arasýndan
yapýlacak deðerlendirmede en iyi 3 araþtýrmacý veya araþtýrma grubuna verilecektir.
Bu ödüllerin amacý, araþtýrma projelerinde yer alan meslektaþlarýmýzýn emeklerini ödüllendirmek ve
genç meslektaþlarýmýzý gelecek yýllar için cesaretlendirmektir.
2. Uluslararasý Obstetrik & Jinekoloji Araþtýrma Ödülleri için online sistem aracýlýðýyla gönderilen makaleler
bilimsel katký, orijinallik ve içerik açýsýndan baðýmsýz hakemler tarafýndan deðerlendirilecek ve
kabul edilen makaleler JTGGA’da yayýmlanacaktýr.
Ödül sahipleri JTGGA’nýn 2014 yýlý Mart sayýsýnda ilan edilecek ve ödüller X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi
açýlýþ töreninde takdim edilecektir.
Ayrýca, En Ýyi Makale’de yer alan baþyazar X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi’ne ücretsiz kayýt ve
konaklama paketi ile ödüllendirilecek ve bu makale kongre programý dahilinde bir Sözlü Sunum olarak sunulacaktýr.
A
L
KA
E G Ö N DE
Ý
28
RÝ
M
M
Dergimiz Artýk
Pubmed Central’de
Þubat
2014
SO
N TA R Ý H
Ý
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
BÝLÝMSEL SEKRETARYA
Doç. Dr. Gazi Yýldýrým
Yeditepe Üniversitesi Týp Fakültesi
E-mail : [email protected]
Doç. Dr. Batuhan Özmen
Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi
E-mail : [email protected]
ORGANÝZASYON SEKRETERYASI
Opteamist Turizm & Organizasyon
Feneryolu Mah. Baðdat Cad. Celal Turþucu Sokak, No:4
Burç Sitesi B Blok, Zemin Kat D:19 - 20, 34724
Kadýköy / Ýstanbul - Türkiye
Tel : +90 (216) 414 11 11
Faks : +90 (216) 414 65 44
E-mail : [email protected]
Web : www.opteamist.com
Download

KURS PROGRAMI / 30 Nisan 2014, Çarşamba