SC-HİPEK
UYGULAMASI
Prof. Dr. Cumhur Yeğen
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı-İstanbul
• Peritoneal Carcinomatosis (PC),
peritoneal membranın kendinden veya
abdominal organlardan (GI veya Gyn)
peritona direkt yayılım sonucu ortaya çıkar
• mesothelioma
• primer peritoneal seroz kanser
• Abdominal malignitelerin %20-30 unda
tumor rekürrensi yanlızca karın içindedir.
Mekanizma
• intraperitoneal ilaç düzeyi >sistemik
• peritonun venöz drenajı portal ven
• hepatik mikrometastazlar
• SC'yi takiben hemen yapılan KT
submilimetrik hastalığın kontrolünü ve
adhezyonların gelişimi ile ilaçlardan
etkilenemeyecek tümör hücresi sorununu
çözer.
• İntraperitoneal olarak verilmiş bir ilacın
penetrasyon derinliğinin
maksimum 3-5 mm olduğu tahmin
edilmektedir.
• Rezidüel tümör çapı en büyük 2.5 mm
olarak sağlanırsa,
tam bir sitoredüktif cerrahi yapılmış
olarak kabul edilir.
• Deneysel ve klinik kanıtlar malign
hücrelerin 41-43°C'de selektif olarak
canlılıklarını kaybettiklerini göstermektedir.
• Isı + kemoterapötik ilacın kombinasyonu ile
sinerjistik artmış bir sitotoksisite ortaya
çıkar.
TEKNİK
• HIPEC
• tümör sitoredüksiyonu tamamlandıktan
sonra
• herhangi bir rekonstriksiyon veya
diversiyon işleminden önce yapılmalıdır.
• Barsak kesi yüzeylerinin kemoterapi
solusyonu ile buluşmasının sağlanması ve
anastomotik rekürrensin minimize
edilmesi.
• Kemoterapi solüsyonu
(mitomycin-c, oxaliplatin, irinotican, cisplatin)
• ilaç departmanı tarafından hazırlanmış ve
ışık geçirmez bir muhafaza içinde
ameliyathaneye getirilmelidir
• Genel olarak iki yöntem bulunmaktadır:
• Açık abdomen
• Kapalı abdomen
Coliseum tekniği
• Tüm abdomene ısıtılmış ilacın eşit dağılımını
sağlar
• Isı kaybı fazladır, hipertermiye ulaşma
güçlüğü yaratabilir
• Ameliyathane personeli ilaca maruz kalabilir
• Cerrah manuple ettiği için temastan olumsuz
etkilenebilir
• Aerosol etkisi ile inhale edilebilir.
Kapalı teknik
• Kateterler ve ısı probları yerleştirilip karın
kapatılır, perfuzyon kapalı devre devam eder
• Karın duvarı manuel olarak hareket
ettirilebilir
• Perfuzyon sıvısı yüksek hacimde olduğu için
karın içi basınç yüksek olur; ilacın doku
penetrasyonunu arttırır.
• Eğer anastomozlar yapılacaksa karın açılır;
gerekmiyor ise bir miktar perfuzat karın
içinde bırakılarak işlem sonlandırılır.
• Avantajları:
• Hızla hipertermiye ulaşılır ve devamı
sağlanır
• Ameliyathane personelinin temas veya
aerosol etkisi ile ilaçla teması minimaldir
• Dezavantajı:
• Kemoterapötiğin eşit dağılamaması
Anestezistin rolü
• Aşırı yüklenmeye neden olmadan kristaloid
ve kolloidleri kullanarak uygun CVP ve idrar
çıkışı sağlamak
• Pulmoner ve serebral ödem gelişimini
engellemek
• HIPEK başladıktan sonra minimal idrar çıktısı
100 ml/15 dak olması renal toksisitenin
önlenmesi için zorunludur.
• Özofagus ısı probu (39°Cyi bulabilir)
• Baş ve boyuna buz torbaları koyarak soğutucu
önlemler alınmalıdır
• Postoperatif mortalite %3-8
• Posoperatif morbidite %23-60
• Septik şok en önemli ölüm sebebidir.
• Major intraabdominal komplikasyonlar:
anastomoz kaçakları
barsak perforasyonu
 intraabdominal enfeksiyonlar
• Major medikal komplikasyonlar;
 pulmoner enfeksiyonlar
 akut böbrek yetmezliği
• Nötropeni (grade 3 ve 4)
• Rezeksiyon ve anastomoz adedi ile
cerrahinin süresi ve komplikasyon oranları
arasında ilişki bulunmuştur
Download

SC-HİPEK UYGULAMASI