Ödev Tarihi
:......................................
Ödev Kontrol Tarihi :......................................
Kontrol Eden
:......................................
LYS
COĞRAFYA
Ödev Kitapçığı 1
(TM-TS)
• Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi
• Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi
• Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý
Adý Soyadý :...........................................................
BÝREY DERSHANELERÝ COÐRAFYA ÖDEV KÝTAPÇIÐI
Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.’e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve
sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz
yayýmlanamaz.
1.
Türkiye’nin ýlýman kuþakta yer almasý, aþaðýdakilerden hangisini etkiler?
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
6.
Aþaðýdakilerden hangisinde iklimin etkisi yoktur?
A) Turizm etkinlikleri
A) Dað sýralarýnýn uzanýþýný
B) Akarsu rejimleri
Birey Dershaneleri
B) Ortalama yükseltisini
C) Bitki örtüsünü
D) Akarsularýn boylarýný
C) Gelgit olayý
D) Doðal bitki örtüsünün daðýlýþý
E) Erozyon
2.
Aþaðýdakilerden hangisi bir bölgede deðiþik iklim tiplerinin görüldüðünü kanýtlar?
A) Akarsularýn bol su taþýmasý
(1995/ÖYS)
7.
Birey Dershaneleri
(1998/ÖYS)
Birey Dershaneleri
E) Saat dilimini
A) Çeþitli tarým ürünlerinin yetiþtirilebilmesi
B) Doðal bitki örtüsünün farklýlýk göstermesi
C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken baþlamasý
B) Nüfus yoðunluðunun fazla olmasý
Birey Dershaneleri
E) Erozyonun þiddetli olmasý
(1996/ÖYS)
Zeytin, muz, incir, çay, kahve, kauçuk vb. yeryüzünün
belli kesimlerinde yetiþebilen bitki çeþitleridir.
Bu bitkilerden birçoðunun Türkiye’de yetiþmesi aþaðýdakilerden hangisine baðlanabilir?
E) Daðýnýk ve toplu yerleþmelerin görülmesi
(1990/ÖYS)
8.
Türkiye’de, kurak geçen bir yýl içinde aþaðýdakilerin
hangisinde azalma olmasý beklenmez?
A) Ekili - dikili alanlarýn yüzölçümünde
B) Tarýmsal üretim miktarýnda
C) Otlaklarýn veriminde
A) Bol yaðýþlý bir ülke olmasýna
D) Akarsu debilerinde
B) Daðlýk bir ülke olmasýna
E) Taban suyu seviyelerinde
Birey Dershaneleri
Ýklim özellikleri benzer olan iki bölge arasýnda, baþka bazý
özellikler bakýmýndan da benzerlik olmasý beklenir.
Aþaðýdakilerden hangisi bu özelliklerden biri deðildir?
A) Doðal bitki örtüsü
B) Tarýmsal etkinlik
C) Yeraltý zenginliði
D) Akarsu rejimi
E) Konut tipi
(1993/ÖYS)
A) Ulaþým hizmetlerini
B) Tarým ürünlerinin çeþitliliðini
C) Orman daðýlýþýný
Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde, hem karasal iklimin
hem de Akdeniz ikliminin görüldüðü yerler vardýr.
Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisinin nedenlerini açýklamada bu bilgiden yararlanýlabilir?
A) Tarým ürünlerinin çeþitlilik göstermesi
B) Hayvancýlýðýn önemli bir geçim kaynaðý olmasý
C) Sulama olanaklarýnýn fazla olmasý
D) Birim alandan elde edilen verimin yüksek olmasý
E) Makineli tarýma elveriþli düzlüklerin bulunmasý
(2006/ÖSS)
Birey Dershaneleri
Türkiye’de çeþitli iklimlerin görülmesi, aþaðýdakilerden hangisini en az etkiler?
10. Bir bölgedeki yaðýþ düzeninde meydana gelecek uzun
süreli deðiþiklik, o bölgede aþaðýdakilerin hangisini
etkilemez?
A) Tarým ürünleri çeþitliliði
B) Jeolojik yapý
E) Akarsu uzunluklarýný
(1994/ÖYS)
Birey Dershaneleri
C) Doðal bitki örtüsü
D) Toprak çeþitlerini
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
(2001/ÖSS)
9.
Birey Dershaneleri
(1985/ÖYS)
Birey Dershaneleri
E) Ýklimin çeþitliliðine
Birey Dershaneleri
D) Tarýmýn geliþmiþ olmasýna
Birey Dershaneleri
C) Tarým alanlarýnýn geniþliðine
5.
Birey Dershaneleri
D) Endüstrinin yoðun olmasý
4.
D) Çeþitli akarsu rejimlerinin görülmesi
Birey Dershaneleri
C) Bitki örtüsünün çeþitli olmasý
3.
Aþaðýdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirinden farklý
iklim özelliklerinin görüldüðüne bir kanýt olamaz?
2
D) Mera hayvancýlýðý
E) Erozyon þiddeti
(1999/ÖSS)
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
11.
II
V
15. Ýnsanlar tarafýndan aðaç kesilerek, yakýlarak ormanlarýn
ortadan kaldýrýlmasý sonucunda oluþan bozkýrlara “antropojen bozkýr” denir.
I
Buna göre, bir bölgenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi, o bölgedeki bozkýrýn antropojen olduðunun bir
göstergesi olabilir?
Birey Dershaneleri
IV
III
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
C) II ve V
E) IV ve V
B) Farklý otsu bitki türlerinin olmasý
C) Yerleþmelerin farklý olmasý
D) Yer yer orman aðacý topluluklarýnýn görülmesi
E) Geniþ düzlüklerin yer almasý
Birey Dershaneleri
Yukarýdaki Türkiye haritasýnda numaralanmýþ yerlerin
hangilerinde görülen erozyonun baþlýca nedenleri,
bitki örtüsünün seyrekliði ve yaðýþlarýn düzensizliðidir?
Birey Dershaneleri
A) Topraklarýn tarýma elveriþli olmasý
(1997/ÖSS)
ðýdakilerden hangisidir?
A) Erozyonu yavaþlatarak barajýn ömrünü uzatmak
B) Yeni orman alanlarý kazanmak
C) Baraj çevresinde yaban hayatýný zenginleþtirmek
16. Akdeniz Bölgesi’nde yetiþen otsu bitkilerden birçoðunun
yüzeyi kadife gibi tüylerle kaplýdýr. Bu durum, bitkinin
bölge koþullarýna uyma çabasýnýn bir sonucudur.
Birey Dershaneleri
12. Baraj çevrelerinin aðaçlandýrýlmasýnýn temel amacý aþa-
Birey Dershaneleri
(1999/ÖSS)
Bitkinin böyle bir özelliðe sahip olmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir?
E) Çevreyi güzelleþtirmek
(2004/ÖSS)
Birey Dershaneleri
A) Erozyonun þiddetli olmasý
D) Baraj çevresine yerleþmeyi önlemek
B) Yaðýþýn genellikle yaðmur olarak düþmesi
C) Yazýn buharlaþmanýn þiddetli olmasý
D) Günlük sýcaklýk farkýnýn yüksek olmasý
13.
E) Topraktaki kil oranýnýn fazla olmasý
III
I
(1987/ÖSS)
Birey Dershaneleri
II
IV
(2001/ÖSS)
14. Ýç Anadolu’da, bazý yerleþim merkezleri çevresindeki
korunmuþ alanlarda orman aðaçlarýnýn yetiþebilmesi,
bu bölgeyle ilgili olarak neyi düþündürür?
A) Bulunduðu enlemlere göre daha sýcak olduðunu
B) Yýllýk yaðýþlarýn düzenli olduðunu
C) Doðal bitki örtüsünün tümüyle gerçek bozkýr olmadýðýný
D) Ýklimin karasal olmadýðýný
E) Ormanýn kolayca yetiþtirilebileceðini
(1984/ÖSS)
Birey Dershaneleri
E) IV ve V
Birey Dershaneleri
D) III ve IV
C) II ve III
Birey Dershaneleri
B) I ve V
Yukarýda, tütün üretiminin Türkiye’deki coðrafi daðýlýþý
görülmektedir.
Ýklim koþullarý ve yerþekilleri de düþünüldüðünde,
tütün için varýlabilecek doðru yargý aþaðýdakilerden
hangisi olur?
A) Tütün Ege Bölgesi’ne özgü bir bitkidir.
B) Tütün ekimi 500 m yüksekliklere kadar çýkabilmektedir.
C) Tütünün ekim alanlarý genellikle volkanik bölgelerdir.
D) Tütün genellikle yaz yaðýþý isteyen bir bitkidir.
Birey Dershaneleri
A) I ve II
17.
Birey Dershaneleri
Don olayý çok az görülen ve yaz kuraklýðý olmayan
yerlerde yetiþebilen bir bitki, yukarýdaki haritada
numaralarla gösterilen alanlarýn hangilerinde yetiþtirilebilir?
Birey Dershaneleri
V
E) Tütün yurdumuzda görülen iklim tiplerine uyabilen bir
bitkidir.
3
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
(1984/ÖYS)
18. Aþaðýdaki yerlerden hangisinde yerleþik hayat yoktur?
B) Ýzlanda
C) Avustralya
D) Madagaskar
E) Antarktika
(1993/ÖYS)
Birey Dershaneleri
A) Grönland
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
22. GÖZLEM : Daðlarda yükseklik arttýkça sýcaklýk ve nem
miktarý azalýr.
SONUÇ : Daðlarýn yüksek kesimlerinde, yaþam koþullarý alçak kesimlerdekine göre daha elveriþsizdir.
dýðýnda, bu bölgede aþaðýdaki özelliklerden hangisine
sahip olan yerler, yerleþmeye diðerlerine göre daha
elveriþlidir?
A) Göl kýyýsýnda bulunan
Birey Dershaneleri
19. Ekvatoral bölgenin coðrafi koþullarý göz önüne alýn-
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
I
B) Akarsu aðý sýk olan
V
IV
Ekvator
Birey Dershaneleri
D) Bitki örtüsü gür olan
E) Geniþ düzlükleri bulunan
Birey Dershaneleri
(1998/ÖYS)
III
Haritada gösterilen daðlar üzerinde numaralanmýþ
yerlerin hangisinde yaþam koþullarý, yukarýdaki sonuç
yargýsýnýn aksine, 2000 metre dolayýnda, çevresindeki
daha düþük yükseltilerdekine göre daha elveriþlidir?
A) I
C) Yükseltisi 1000 - 3000 m arasýnda olan
II
B) II
C) III
D) IV
E) V
(2002/ÖSS)
23. Türkiye’de buðday hasadýnýn çeþitli yörelerde farklý
zamanlarda baþlamasý aþaðýdakilerin hangisinden
kaynaklanmaktadýr?
A) Toprak çeþidinden
B) Bakým yönteminden
yerleri, dýþýndaysa alçak yerleri yerleþim alaný olarak
seçmiþ olmalarý, aþaðýdakilerden hangisini örneklendirir?
A) Dünya’daki her yerin yerleþmeye elveriþli olduðunu
B) Uygarlýk düzeyinin, yerleþim alaný seçimine etkisini
Birey Dershaneleri
20. Ýnsanlarýn, 30° enlemleri arasýnda daha çok yüksek
Birey Dershaneleri
C) Sýcaklýk farkýndan
D) Ýklimin insan yaþamýna etkisini
E) Gelir kaynaklarýnýn insanlarýn yaþamýna etkisini
Birey Dershaneleri
C) Ulaþýmýn insan yaþamýna etkisini
(1981/ÖSS)
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
oranla yerleþmeye daha elveriþlidir.
Bu durum, iki bölgenin hangi bakýmdan farklý olmasýnýn bir sonucudur?
E) Ekim zamanýndan
(1981/ÖSS)
24. Aþaðýdakilerden hangisi Kuzeydoðu Anadolu’da
yetiþen ürünlerin diðer bölgelerdekinden daha geç olgunlaþmasýnýn nedenlerinden biridir?
A) Olgunlaþma döneminde sýcaklýðýn düþük olmasý
B) Olgunlaþma döneminde yaðýþ miktarýnýn az olmasý
C) Kaliteli tohum kullanýlmamasý
D) Akarsu aðýnýn seyrek olmasý
Birey Dershaneleri
21. Ekvatoral kuþakta And Daðlarý, aþaðý Amazon bölgesine
D) Ekim yönteminden
E) Tarýmda makine kullanýmýnýn yetersiz olmasý
(1996/ÖYS)
25. Türkiye’nin her bölgesinde sebze bitkileri yetiþtirilir.
Ancak bir sebzenin olgunlaþmasý bölgeden bölgeye farklý aylara rastlar.
Buna göre, doðal yetiþme koþullarý göz önüne alýndýðýnda, fasulyenin hangi bölgede en geç olgunlaþmasý beklenir?
B) Ýklim
A) Ege
C) Ulaþým olanaklarý
D) Yer yapýsý
C) Ýç Anadolu
E) Yeraltý kaynaklarý
(1990/ÖSS)
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
Birey Dershaneleri
A) Denize yakýnlýk
4
B) Akdeniz
D) Güneydoðu Anadolu
E) Doðu Anadolu
(1990/ÖYS)
Ýç Anadolu Bölgesi’nin iç kesimlerinde daha çok taþ ve
topraðýn, kuzeyindeki daðlýk kesimlerde ise aðacýn kullanýldýðý görülmektedir.
Bu durum aþaðýdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
Birey Dershaneleri
26. Köy ve kasabalardaki konutlarda yapý malzemesi olarak,
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
30. “Karadeniz Bölgesi’nde orman yetiþtirmek Akdeniz
Bölgesi’ne göre daha kolaydýr.”
Bu kolaylýðý saðlayan etmen aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Yamaç eðimi
C) Erozyon
A) Konut büyüklüðünün, yöreden yöreye deðiþtiðine
D) Temel gereksinimlerin her yerde birbirine benzediðine
E) Teknolojinin geliþmesiyle doðal çevreye olan baðýmlýlýðýn azaldýðýna
Birey Dershaneleri
C) Doðal çevrenin, insan yaþayýþý üzerinde etkili olduðuna
A) Kongo Havzasý
B) Kuzey Afrika
C) Ýngiltere’nin güney kýyýlarý
D) Güneydoðu Asya
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
Bu genellemeye göre, aþaðýdaki yerlerden hangisinde
yapý malzemesi olarak kerpiç kullanýmýnýn yaygýn
olmasý beklenir?
Birey Dershaneleri
olarak kullanýlan yapý malzemesi arasýnda yakýn bir iliþki
vardýr. Örneðin, bitki örtüsünün cýlýz olduðu kurak ve yarý
kurak yerlerde kerpiç yapýlar daha çok görülür.
(1984/ÖYS)
31. Türkiye’de orman yangýnlarý, Batý ve Güney kesimlerine
(1991/ÖSS)
27. Bir yerin coðrafi koþullarý ile o yerdeki konutlarda yaygýn
D) Nemlilik
E) Toprak türü
Birey Dershaneleri
B) Konut tipinin, yerleþme birimi büyüklüðüne baðlý olduðuna
B) Sýcaklýk
E) Batý Avrupa
göre Kuzey kesimlerinde çok daha azdýr.
Kuzeyde orman yangýnlarýnýn az olmasýnýn nedeni
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Orman içi yerleþmelerin daðýnýk olmasý
B) Orman alt sýnýrýnýn kýyýdan baþlamasý
C) Nem oranýnýn fazla olmasý
D) Ormanlarýn daha çok yamaçlarda yer almasý
E) Orman içi ulaþým aðýnýn geliþmiþ olmasý
(1991/ÖSS)
32. Aþaðýdaki bölümlerin hangisinde orman ürünleri ve
ormancýlýk önemli bir gelir kaynaðýdýr?
A) Ýç Batý Anadolu Bölümü
(1993/ÖSS)
olmasýnda aþaðýdakilerden hangisi en çok etkilidir?
Birey Dershaneleri
28. Türkiye’nin iç bölgelerinin orman bakýmýndan fakir
B) Batý Karadeniz Bölümü
C) Adana Bölümü
D) Konya Bölümü
E) Hakkari Bölümü
B) Ortalama yükseltinin fazla olmasý
C) Toprak örtüsünün ince olmasý
D) Yeraltý sularýnýn yetersiz olmasý
E) Tarým alanlarýnýn geniþ olmasý
(1994/ÖYS)
29.
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
A) Yaðýþýn yetersiz olmasý
(1992/ÖYS)
33. Türkiye’de kereste fabrikalarýnýn çoðunun Karadeniz
Bölgesi’nde yer almasýnýn temel nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Tarým alanlarýnýn dar olmasý
Birey Dershaneleri
B) Ham maddenin bol olmasý
C) Nüfusun yoðun olmasý
D) Su kaynaklarýnýn bol olmasý
E) Ulaþým olanaklarýnýn artmasý
A) Akarsu aðý
B) Yükselti
C) Erozyon
D) Toprak çeþidi
E) Nem oraný
(1987/ÖSS)
34. Aþaðýdakilerden hangisi ormanlarýn tahrip edilmesi
sonucu ortaya çýkan sorunlardan biri deðildir?
Birey Dershaneleri
Buna göre, orman daðýlýþýný etkileyen temel etken aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Yabani hayvan türlerinin azalmasý
B) Su taþkýnlarýnýn artmasý
C) Erozyonun artmasý
Birey Dershaneleri
Yukarýdaki haritada Türkiye’de orman alanlarýnýn daðýlýþý
görülmektedir.
Birey Dershaneleri
(1993/ÖYS)
5
D) Hava kirliliðinin artmasý
E) Otlaklarýn verimsizleþmesi
(1998/ÖSS)
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
tarým ürünleri arasýnda nem ihtiyacý en az olan bitkilerdendir.
Tarým alanlarýnýn, bitkilerin nem ihtiyaçlarýna göre bölümlere ayrýlarak kullanýldýðý düþünülürse, mercimek
tarýmý için en uygun bölge aþaðýdakilerden hangisidir?
39. Türkiye’de iki farklý ürünün yetiþtirildiði alanlar I ve II numaralý haritalarda gösterilmiþtir.
I.
Birey Dershaneleri
A) Güneydoðu Anadolu Bölgesi
Birey Dershaneleri
35. Türkiye’nin az çok her tarafýnda yetiþebilen mercimek,
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
B) Doðu Anadolu Bölgesi
C) Karadeniz Bölgesi
(1984/ÖSS)
36. Ýç Anadolu Bölgesi’nde nisan ayýnýn yaðýþlý, temmuz
ayýnýn kurak geçmesi buðday verimini artýrmaktadýr.
Birey Dershaneleri
Buna göre, bu bölgede buðday verimi aþaðýdakilerden
hangisi ile ilgilidir?
Birey Dershaneleri
E) Ege Bölgesi
Birey Dershaneleri
D) Marmara Bölgesi
A) Yýl içinde yaðýþlý gün sayýsý
B) Yýllýk yaðýþýn miktarý
(1989/ÖSS)
37. Bir ülkede;
I. Tarýmda yýllýk tahýl üretiminin yýllar arasýnda deðiþiklik
göstermesi
II. Hayvan daðýlýþý ile doðal bitki daðýlýþý arasýna benzerlik olmasý
III. Nüfusun daðýlýþý ile yýllýk ortalama yaðýþ daðýlýþý arasýnda benzerlik olmasý
Birey Dershaneleri
E) Topraðýn yaðýþý sýzdýrma derecesi
B) Hayvancýlýk geliþmiþ yöntemlerle yapýlmaktadýr.
Birey Dershaneleri
o ülke için aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrular?
A) Yaþam büyük ölçüde doða koþullarýna baðlýdýr.
(1981/ÖYS)
38. Bir çiftlikte, bir mevsim boyunca üretilen süt miktar-
Birey Dershaneleri
larýyla o çevreye düþen yaðýþ miktarý arasýnda, hangi
durumda bir paralellik görülür?
Birey Dershaneleri
E) Ýklim karasal özelliklere sahiptir.
Birey Dershaneleri
C) Nüfus sorunlarý büyük ölçüde giderilmiþtir.
D) Tarým alanlarýndan en iyi þekilde yararlanýlmaktadýr.
A) Hayvan sayýsý çoksa
B) Ahýr hayvancýlýðý yapýlýyorsa
E) Hayvanlar iyi cins ise
(1981/ÖSS)
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
Birey Dershaneleri
C) Mera hayvancýlýðý yapýlýyorsa
D) Hayvanlar büyükbaþ ise
Buna göre, yetiþme koþullarý bakýmýndan I. haritadaki
ürünü II. haritadaki üründen ayýran en önemli özellik
aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Humus bakýmýndan zengin topraklarda yetiþebilmesi
B) Geniþ düzlüklerde yetiþebilmesi
C) Olgunlaþma döneminde yüksek sýcaklýða gereksinim
duymasý
D) Suya olan gereksinimin fazla olmasý
E) Þiddetli rüzgarlara kapalý yerlerde yetiþebilmesi
(1991/ÖSS)
40. Aþaðýdakilerden hangisi, Türkiye’de küçükbaþ hayvancýlýðýn yoðun olduðu yörelerin bir özelliðidir?
A) Yýllýk ortalama yaðýþ miktarýnýn fazla olmasý
Birey Dershaneleri
D) Yýl içindeki düþen yaðýþýn biçimi
Birey Dershaneleri
C) Yaðýþýn yýl içindeki daðýlýþý
II.
6
B) Tarým gelirlerinin yüksek olmasý
C) Akarsu aðýnýn sýk olmasý
D) Bozkýrlarýn geniþ yer tutmasý
E) Yaz mevsiminin serin geçmesi
(1991/ÖYS)
41. Türkiye’de kesilen küçükbaþ hayvan baþýna ortalama
12,6 kg, büyükbaþ hayvan baþýna ise bunun 5 katýndan
daha fazla (ortalama 64,7 kg) et elde edildiði halde,
büyükbaþ hayvan üretiminin daha az olmasý hangi nedene baðlanabilir?
A) Türkiye’de kösele üretiminin yeterince geliþmemiþ
olmasýna
B) Dokuma endüstrisinin büyük ölçüde yün ve tiftiðe
baðlý olmasýna
C) Büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinin külfetli olmasýna
D) Küçükbaþ hayvanlarýn et ve sütünün daha besleyici
olmasýna
E) Doðal koþullarýn küçükbaþ hayvan üretimine daha
uygun olmasýna
(2006/ÖSS)
I
II
Dað
Çayýrlarý
Ýğne Yapraklý
Orman
Dað
Çayýrlarý
Ýğne Yapraklý
Orman
Karma Orman
Karma Orman
Bozkýr
Yayvan Yapraklý Orman
Birey Dershaneleri
42.
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
45. Türkiye’deki bir X yöresinde yer þekillerinin engebeliliði Y
yöresine göre daha fazladýr.
Bu durum, X yöresi ile ilgili aþaðýdaki yargýlarýndan
hangisine ulaþmada yeterlidir?
A) Yol yapým giderleri daha fazladýr.
B) Tarým dýþý sektörler daha çok geliþmiþtir.
A) Deniz etkisine açýk olmasý
B) Yaz sýcaklarýnýn düþük olmasý
Birey Dershaneleri
I. bölgenin en alt kesiminde bozkýrlarýn yer almasý
aþaðýdakilerden hangisinin sonucu olabilir?
Birey Dershaneleri
C) Yýllýk yaðýþ miktarý daha azdýr.
Yukarýdaki þekilde, iki bölgedeki bitki kuþaklarýnýn yüksekliðe göre daðýlýþý gösterilmiþtir.
D) Nem oranýnýn düþük olmasý
E) Termik alçak basýnç alaný olmasý
43. Karadeniz kýyýlarýnýn gerçek uzunluðu ile kuþ uçumu uzaklýðý arasýndaki fark, Ege kýyýlarýna göre daha azdýr.
Bu durum, söz konusu kýyýlarýn aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan farklý olduðunu gösterir?
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
(1991/ÖYS)
Birey Dershaneleri
C) Buharlaþmanýn az olmasý
D) Göl sularý ile kaplý alanlar daha fazladýr.
E) Yerleþme yeri sayýsý daha fazladýr.
46. Yüzey þekillerinin farklýlýk göstermesi arazi kullanýmýný da
çeþitlendirir.
Aþaðýdakilerden hangisi bu yargýya bir örnek
deðildir?
A) Doðu Anadolu Bölgesi’nde baraj kurulmaya elveriþli
yerlerin bulunmasý
B) Batý Karadeniz Bölümü’nde kýþ sporlarý olanaklarýnýn
bulunmasý
C) Taþeli Platosu’nda hayvancýlýk faaliyetlerinin geçim
kaynaklarýndan biri olmasý
D) Bolu Yöresi’nde orman ürünleri ve ormancýlýðýn geliþmiþ olmasý
E) Kýyý Ege’de tarýmsal etkinliklerin yoðun olmasý
47. Türkiye’nin bir yöresinde,
• ekili-dikili alanlar oranýnýn az olduðu,
Birey Dershaneleri
A) Ortalama yükselti
B) Akýntýlarýn etkinliði
C) Daðlarýn kýyýya göre uzanýþý
• akarsularýn derin vadiler içinde aktýðý,
• yaylacýlýk olanaklarýnýn bulunduðu
gözlenmiþtir.
Birey Dershaneleri
D) Akarsu aðý sýklýðý
E) Jeolojik yapý
II
I
Birey Dershaneleri
V
IV
III
44. Akarsu yatak eðimlerinin az olduðu yerlerde akarsularýn
Birey Dershaneleri
akýþ hýzý az, biriktirme gücü fazladýr.
III
II
Yer þekilleri dikkate alýndýðýnda, yukarýdaki haritada
verilen yörelerin hangisinde akarsu akýþ hýzýnýn daha
fazla, biriktirme gücünün daha az olduðu söylenebilir?
B) II
C) III
D) IV
E) V
Birey Dershaneleri
I
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
V
IV
A) I
Yukarýda bazý özellikleri verilen yörenin, haritada numaralanmýþ bölgelerden hangisinde yer aldýðý söylenemez?
7
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
48. Aþaðýdakilerin hangisinde yer þekillerinin etkili olduðu söylenebilir?
A) Akarsu akýmlarýnýn ilkbaharda artmasýnda
B) Kayaçlarýn çözünme türünde
C) Hidroelektrik enerji potansiyelinde
D) Akarsu rejimlerinde
E) Nadasa duyulan ihtiyaçta
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
49. Aþaðýda, bir hava kütlesinin esme yönü ve ortamý verilmiþtir.
NEMLÝ HAVA
(soðuma oraný
100 m’de 0,5°C)
52. Ege’de daðlar kýyýya dik uzanýrken Karadeniz ve Akdeniz’de paralel uzanýr.
Buna göre, Ege Bölgesi ile ilgili olarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz?
Birey Dershaneleri
0°
30°C
15 °C
Doðal koþullarý düþünüldüðünde, bu hava hareketlerinin aþaðýdaki coðrafi bölümlerin hangisinde görülmesi beklenir?
A) Doðu Karadeniz
B) Ergene
C) Çatalca - Kocaeli
D) Konya
B) Korunaklý liman sayýsý daha fazladýr.
C) Gerçek alan ile izdüþümsel alan arasýndaki fark daha
fazladýr.
D) Denizelliðin etki alaný daha geniþtir.
E) Kýyý ile iç kesimler arasýnda ulaþým daha kolaydýr.
53. Türkiye’nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi engebeli ve yüksek olmasýnýn bir sonucu deðildir?
A) Kýþ mevsiminde, iç kesimlerde don olaylarýnýn fazla
olmasý
Birey Dershaneleri
E) Orta Fýrat
A) Kýyý uzunluðu daha fazladýr.
Birey Dershaneleri
3000 m.
Birey Dershaneleri
KURU HAVA
(ýsýnma oraný
100 m’de 1°C)
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
B) Tarýma ayrýlan alanlar oranýnýn az olmasý
C) Kýsa mesafelerde iklim özelliklerinin deðiþim göstermesi
uzanýþ doðrultusu verilmiþtir.
Birey Dershaneleri
Deniz
D) Kýþ turizmi olanaklarýnýn fazla olmasý
Birey Dershaneleri
50. Aþaðýda, bir kýyý bölgesi ve bu bölgede yer alan daðlarýn
E) Akarsulardan bazýlarýnýn kapalý havzalar içinde yer
almasý
54. Aþaðýdakilerden hangisi yer þekillerinin Türkiye’ye kazandýrdýðý özelliklerden biri deðildir?
A) Mevsimlerin belirgin olarak yaþanmasý
B) Yat turizmi açýsýndan önemli limanlara sahip olmasý
Birey Dershaneleri
A) Korunaklý liman sayýsý fazladýr.
C) Denizel etkinin alaný geniþtir.
D) Kýyýlarýn gerçek uzunluðu ile kuþ uçumu uzaklýðý arasýndaki fark fazladýr.
E) Akarsu rejimleri düzenlidir.
D) Yaylacýlýk olanaklarýnýn bulunmasý
E) Makine kullanýmýna elveriþli tarým alanlarý oranýnýn bölgeden bölgeye deðiþmesi
55. Daðlýk alanlarla ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine
ulaþýlamaz?
Birey Dershaneleri
B) Kýyý ile iç kesimler arasýndaki ulaþým kolaydýr.
C) Akarsularýn hidroelektrik potansiyellerinin fazla olmasý
Birey Dershaneleri
Buna göre, bölge ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi söylenemez?
A) Tarým alanlarý dar ve parçalýdýr.
B) Kýþ turizmi, akarsu sporlarý gibi turizm olanaklarý bulunur.
C) Tarýmda makine kullanýmýna elveriþli alanlar azdýr.
arttýrýr.
Birey Dershaneleri
V
IV
III
B) II
C) III
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
56.
II
V
III
D) IV
E) V
8
IV
I
Birey Dershaneleri
Buna göre, yukarýdaki haritada numaralanmýþ doðrultulardan hangisinde yapýlacak ayný standarttaki
yeni karayolunun yapým maliyeti daha fazla olur?
A) I
E) Yeraltý kaynaklarý bakýmýndan çeþitlilik fazladýr.
I
Birey Dershaneleri
II
D) Akarsularýn enerji potansiyelleri fazladýr.
Birey Dershaneleri
51. Yer þekillerinin engebeli olmasý yol yapým maliyetlerini
Yukarýdaki haritada verilen numaralanmýþ merkezlerden
hangisinde akarsularýn enerji potansiyeli daha azdýr?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
da, hangisinin gerçek alanýyla izdüþümsel alaný
arasýndaki farkýn diðerlerinden daha fazla olduðu söylenebilir?
A) Konya
B) Aðrý
D) Þanlýurfa
C) Edirne
E) Tekirdað
Birey Dershaneleri
57. Aþaðýdaki illerin yüzey þekilleri göz önüne alýndýðýn-
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
61. Aþaðýdaki bölümlerin hangisinde hem iklime hem de
yer þekillerine baðlý ulaþým güçlüðü diðerlerinden
daha fazladýr?
A) Yukarý Murat - Van
B) Adana
C) Çatalca - Kocaeli
58. Deniz kenarýndaki bir bölgede sýradaðlarýn kýyýya dik
ya da paralel uzanmasýnýn, aþaðýdakilerin hangisi üzerinde etkili olmasý beklenmez?
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
D) Güney Marmara
E) Ege
(2008/ÖSS)
62. Türkiye’de köyaltý yerleþim birimlerinden biri olan çiftlikler, yerleþim merkezlerinden uzakta, bir ya da birkaç evle
geniþ araziye sahip büyük tarýmsal iþletmelerdir.
Birey Dershaneleri
A) Kýyý þekilleri
B) Denizelliðin etki alaný
C) Hakim rüzgar yönü
D) Daðlarýn yükseltisi
I
II
III
59. Aþaðýdakilerden hangisi yer þekillerinin Ege Bölgesi’ne kazandýrdýðý özelliklerden biri deðildir?
D) Yat turizmi açýsýndan önemli limanlarýn olmasý
E) Enerji üretiminde termik santrallerin payýnýn olmasý
B) II
C) III
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
(2008/ÖSS)
Yüzey þekilleriyle iklim koþullarý göz önüne alýndýðýnda, yukarýdaki haritada numaralanmýþ yerlerin hangisi, çiftliklerin kurulmasýna diðerlerinden daha az elveriþlidir?
D) IV
E) V
(2006/ÖSS)
63. Akdeniz Bölgesi’nin genelde engebeli olmasýnýn,
Birey Dershaneleri
C) Ulaþým yollarýnýn genelde doðu - batý doðrultusunda
uzanmasý
V
A) I
A) Tarýmýn bölge ekonomisinde önemli yeri olmasý
B) Kýyý kesimde nüfus yoðunluðunun iç kesimlerden
fazla olmasý
IV
Birey Dershaneleri
(1999/ÖSS)
Birey Dershaneleri
E) Vadi tipleri
aþaðýdakilerden hangisi üzerinden en az etkili olduðu
söylenebilir?
A) Nüfus daðýlýþý
B) Kara ulaþýmý
C) Bitki örtüsü
D) Turizm olanaklarýnýn çeþitliliði
E) Sanayi ürünü çeþitliliði
Buna göre, Ege Bölümü’nde yüzey þekillerinin aþaðýdakilerin hangisi üzerinde etkili olduðu söylenemez?
64. Bir bölgede yaygýn ve yoðun olarak makineli tarým yapýl-
D) Kýyý ile iç kesimler arasýnda tarým ürünlerinin benzerlik
göstermesi
E) Korunaklý liman sayýsýnýn fazla olmasý
(2003/ÖYS)
masý, tarým alanlarýnýn geniþ ve engebeliliðin az olmasýna
baðlýdýr.
Buna göre, aþaðýdaki bölümlerin hangisinde makineli
tarýmýn en yaygýn olmasý beklenir?
A) Antalya Bölümü
B) Güney Marmara Bölümü
C) Doðu Karadeniz Bölümü
Birey Dershaneleri
C) Ýç bölgelerle kýyý arasýnda karayolu ulaþýmýnýn kolaylýkla yapýlmasý
Birey Dershaneleri
A) Kuzeye doðru gidildikçe orman üst sýnýrýnýn alçalmasý
B) Deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulmasý
(2000/ÖSS)
Birey Dershaneleri
yönünde uzanan daðlar ve bunlar arasýnda bulunan uzun
ve geniþ çöküntü alanlarý oluþturur.
Birey Dershaneleri
60. Ege Bölümü’nün önemli yüzey þekillerini, doðu-batý
9
D) Yukarý Murat - Van Bölümü
E) Yukarý Kýzýlýrmak Bölümü
(2001/ÖSS)
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
B) Hayvancýlýk
C) Yerleþme tipi
D) Madencilik
E) Ulaþým
(1989/ÖSS)
66. Arazinin çok daðlýk olduðu yerlerde, tarýmda makine kullanýmý zorlaþtýðýndan, tarým etkinlikleri büyük ölçüde
insan emeðine dayanýr.
Aþaðýdakilerin hangisinde verilenlerin ikisi de bu durum için birer örnektir?
A) Ýç Batý Anadolu Bölümü - Ergene Bölümü
Birey Dershaneleri
A) Tarla tarýmý
Birey Dershaneleri
kisi en azdýr?
B) Güney Marmara Bölümü - Ege Bölümü
saðlamasýna raðmen, Türkiye’de hayvan gücünden yararlanma ve basit araçlarýn kullanýmý sürmektedir.
Tarýmda tümüyle makineleþmeye geçilememiþ olmasýnda aþaðýdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur?
A) Tarým alanlarýnýn bir kýsmýnýn makineli tarýma elveriþsiz
olmasý
B) Tarým çalýþmalarýnýn kýsa süreli olmasý
C) Makine fiyatlarýnýn bazý üreticilerin ödeme gücünün
üstünde olmasý
E) Makineli tarýmýn ekonomik olamayacaðý kadar küçük
iþletmelerin bulunmasý
(1990/ÖSS)
D) Doðu Karadeniz Bölümü - Hakkari Bölümü
Birey Dershaneleri
71. Aþaðýdaki beþ grafik 1, 2, 3, 4 numaralý tarým ürünlerinin
C) Orta Karadeniz Bölümü - Konya Bölümü
beþ bölgedeki üretim miktarlarýný göstermektedir. Bu beþ
bölge yüzölçümü, birim alandan alýnan verim ve iklim
özellikleri bakýmýndan benzerdir.
(1999/ÖSS)
daðýlýþýný belirleyen önemli bir etkendir.
Buna göre, Türkiye’deki iklim koþullarýnýn aþaðýdakilerden hangisi üzerindeki etkisinin diðerlerine göre
daha az olduðu söylenebilir?
Birey Dershaneleri
67. Ýklim koþullarý ülkelerin beþerî ve ekonomik etkinliklerinin
Bin ton
600
500
400
300
200
100
0
Birey Dershaneleri
E) Orta Fýrat Bölümü - Adana Bölümü
70. Tarýmda makine kullanýmý, önemli ölçüde verim artýþý
D) Kýrsal kesimde, iþgücünün daha ucuz olmasý
Birey Dershaneleri
65. Aþaðýdakilerden hangisi üzerinde yer þekillerinin et-
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
Bin ton
600
500
400
300
200
100
0
B) Antalya Bölümü’nde turunçgil tarýmýnýn yapýlmasýnda
C) Erzurum - Kars Bölümü’nde büyükbaþ hayvancýlýða elveriþli otlaklarýn bulunmasýnda
Birey Dershaneleri
A) Ege Bölümü’nün kýyý kesiminde turizm etkinliklerinin
yapýlmasýnda
I
1
2 3
Ürün
A) Hayvancýlýk
B) Tarla tarýmý
C) Turizm
D) Ulaþtýrma
E) Endüstri
(1989/ÖYS)
69. Aþaðýdakilerden hangisi Doðu Karadeniz Bölümü’nde
yükseltinin fazla olmasýnýn sonuçlarýndan biri deðildir?
1
2 3
Ürün
Bin ton
600
500
400
300
200
100
0
4
Bin ton
600
500
400
300
200
100
0
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
lerden hangisinin payý en büyüktür?
Birey Dershaneleri
68. Doðu Anadolu Bölgesi’nin ekonomisinde aþaðýdaki-
4
III
D) Adana Bölümü’nde yaylacýlýðýn yaygýn olmasýnda
E) Yukarý Fýrat Bölümü’nde baraj yapýmýna uygun yerlerin
fazla olmasýnda
(2008/ÖSS)
Bin ton
600
500
400
300
200
100
0
II
1
2 3
Ürün
4
IV
1
V
1
2 3
Ürün
2 3
Ürün
4
4
Yüzey þekillerinin engebeliliði tarým alanlarýnýn geniþliði üzerinde etkili olduðuna göre, grafiklerden hangisinin ait olduðu bölgede yüzey þekillerinin daha engebeli olduðu söylenebilir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
(2003/ÖSS)
72. “Türkiye’de akarsular, saniyede akýttýklarý toplam su miktarý bakýmýndan fazla zengin sayýlmaz. Ancak enerji potansiyeli bakýmýndan oldukça zengindir.”
B) Akarsu yatak eðimlerinin fazla olmasý
C) Yaylacýlýðýn geliþmiþ olmasý
A) Akarsu yataklarýnda eðimin fazla olduðuna
B) Akarsu havzalarýnýn geniþ olduðuna
E) Fýndýk tarýmýnýn yaygýn olarak yapýlmasý
(2007/ÖSS)
Birey Dershaneleri
C) Akarsularýn kar suyuyla beslendiðine
D) Buzul göllerinin bulunmasý
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
Birey Dershaneleri
Bu durum aþaðýdakilerden hangisine kanýt olabilir?
A) Kýyý kesiminde nüfus yoðunluðunun fazla olmasý
10
D) Akarsu rejimlerinin düzensizliðine
E) Akarsularýn sýk sýk yatak deðiþtirdiðine
(1985/ÖYS)
aþaðýdaki bölgelerin hangisinde hidroelektrik potansiyelinin en fazla olduðu söylenebilir?
A) Marmara
B) Güneydoðu Anadolu
C) Ýç Anadolu
D) Ege
E) Doðu Anadolu
64,5
Ýsveç
60,0
Almanya
15,5
Ýngiltere
8,6
Hollanda
–
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
Fransa
Birey Dershaneleri
104,5
Yukarýdaki tabloda altý ülkenin hidroelektrik potansiyeli
verilmiþtir.
Bu ülkelerin hepsinde akarsular ve bu akarsularda yýl
boyunca yeterli akým olduðuna göre, tablodaki ülkelerin coðrafi koþullarý göz önüne alýndýðýnda, hidroelektrik potansiyelin aþaðýdakilerden hangisine baðlý
olduðu söylenebilir?
Birey Dershaneleri
Türkiye
Birey Dershaneleri
Ülke
Hidroelektrik Potansiyel
(milyar kWs/yýl)
beli ve yüksek olmasýnýn bir sonucu deðildir?
B) Kýyý kesimleriyle iç kesimlerde nüfus yoðunluðunun
farklý olmasý
C) Büyük akarsu aðýzlarýnda delta ovalarýnýn bulunmasý
D) Yol yapým giderlerinin yüksek olmasý
(1995/ÖSS)
74.
76. Türkiye'nin aþaðýdaki özelliklerinden hangisi, enge-
A) Kýþýn, iç kesimlerde don olaylarýnýn uzun sürmesi
Birey Dershaneleri
73. Türkiye’de doðal koþullar göz önüne alýndýðýnda,
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
E) Bitki türlerinin çeþitlilik göstermesi
(2004/ÖSS)
77. Arazideki engebeler arttýkça, ayný standarttaki karayollarýnýn kilometre maliyeti de artmaktadýr.
Buna göre, aþaðýdakilerin hangisinde verilen yerleþim
birimleri arasýnda yapýlacak yeni karayolunun kilometre maliyetinin en az olmasý beklenir?
A) Zonguldak - Ankara
B) Antalya - Burdur
C) Erzurum - Trabzon
D) Ýzmir - Denizli
E) Van - Hakkari
(1999/ÖSS)
78. Aþaðýdaki haritada Türkiye’de nüfus yoðunluðu fazla olan
bazý yöreler numaralarla gösterilmiþtir.
I
Birey Dershaneleri
A) Matematik konum
B) Yaðýþ rejimi
C) Bitki örtüsünün gürlüðü
II
IV
III
E) Yýllýk sýcaklýk ortalamasý
(1996/ÖSS)
Birey Dershaneleri
D) Yerþekillerinin engebeliliði
ni ve bu merkezleri birbirine baðlayan ayný standarttaki
karayollarý aðýný göstermektedir.
I. BÖLGE
II. BÖLGE
Birey Dershaneleri
75. Aþaðýdaki iki þekil, iki ayrý bölgedeki yerleþim merkezleri-
Bu yörelerden hangilerinin nüfus yoðunluðunun fazla
olmasýnda, endüstri kuruluþlarýnýn yoðun oluþu ile
geniþ ve verimli tarým alanlarýnýn varlýðý birlikte etkili
olmuþtur?
A) Yalnýz l
B) Yalnýz ll
50
km
25 000 nüfüslu yerleþim yeri
5 000 nüfüslu yerleþim yeri
Yalnýzca þekillerdeki bilgilere dayanarak, bu iki bölge
arasýnda hangi bakýmdan fark olduðu söylenebilir?
A) Nüfus yoðunluðu
C) Ulaþým sýklýðý
Birey Dershaneleri
25
C) l ve lll
E) lll ve IV
(1999/ipt.ÖSS)
79. Ýç Anadolu Bölgesi ile Doðu Anadolu Bölgesi, doðal
koþullarý göz önüne alýnarak bölge genelinde karþýlaþtýrýldýðýnda, Ýç Anadolu Bölgesi için aþaðýdaki yargýlardan hangisine varýlamaz?
A) Buðday daha erken olgunlaþýr.
B) Tarým alanlarý daha geniþtir.
B) Yerleþim tipi
C) Büyükbaþ hayvancýlýk daha yaygýndýr.
D) Ýdari bölünüþ
D) Yýllýk ortalama sýcaklýk daha fazladýr.
E) Yer þekilleri
(1999/ipt.ÖSS)
Birey Dershaneleri
0
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
D) ll ve IV
11
E) Yerþekilleri ulaþýma daha elveriþlidir.
(1994/ÖYS)
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
80. Güneþ ýþýnlarý Yer’in tamamýný kaplamasýna karþýn Ekvatoral bölgeler daha çok ýsýnýr.
Bu durum, aþaðýdakilerden hangisinin bir sonucudur?
84. Aþaðýda, doðusuyla batýsý arasýnda 5 meridyen, kuzeyiyle
güneyi arasýnda 5 paralel olan iki farklý bölge verilmiþtir.
Bölgelerin izdüþümsel alanlarýnýn birbirinden farklý olduðu
bilinmektedir.
Birey Dershaneleri
A) Yükseltinin
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
B) Dünya’nýn þeklinin
C) Dünya’nýn hareketlerinin
Birey Dershaneleri
D) Hava hareketlerinin
E) Kara ve deniz daðýlýþýnýn
I
II
Buna göre, bu iki bölge;
I. Ekvator’a olan uzaklýk,
II. Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzý,
81. Aþaðýdakilerden hangisi, Yerküre’nin þekline baðlý
Birey Dershaneleri
III. yeraldýklarý yarýmküre
olarak deðiþmez?
özelliklerinden hangisi bakýmýndan kesinlikle farklý olmasý beklenir?
B) Yalnýz II
Birey Dershaneleri
A) Yalnýz I
A) Güneþ ýþýnlarýnýn yere deðme açýsý
B) Paralellerin uzunluklarý
D) I ve II
C) Yalnýz III
E) II ve III
D) Bir merkezde, cisimlerin gün boyunca oluþan gölge
uzunluklarý
85. Aþaðýdaki þekilde konumlarý verilen X, Y ve Z uçaklarý yerden ayný yükseklikte ve hýzda doðuya doðru uçarak
Dünya çevresindeki turlarýný tamamlýyorlar.
K
Birey Dershaneleri
E) Meridyenler arasýndaki kuþ uçumu uzaklýk
Birey Dershaneleri
C) Dünya’nýn enlemlerdeki dönüþ hýzý
Z
23°27ý
82. Enlemleri farklý olan merkezlerin aþaðýdakilerden han-
A) Dünya’nýn bu noktadaki dönüþ hýzý
B) Güneþ ýþýnlarýnýn öðle saatindeki gelme açýsý
Birey Dershaneleri
C) Baþlangýç Meridyeni’ne olan uzaklýk
Y
Birey Dershaneleri
gisi bakýmýndan birbirinden farklý olduðu kesin deðildir?
D) Ekvator çizgisine olan uzaklýk
E) Cisimlerin öðle saatindeki gölge uzunluklarý
0°
X
23°27ý
G
Buna göre, aþaðýdakilerin hangisinde, bu uçaklar, turunu en erken tamamlayandan en geç tamamlayana
doðru sýralanmýþtýr?
Birey Dershaneleri
A) Z - Y - X
B) Z - X - Y
D) Y - X - Z
C) Y - Z - X
E) X - Y - Z
ralanmýþ bölgelerin doðu-batý doðrultusunda kuþ uçumu
uzaklýklarý aynýdýr.
B) II
C) III
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
D) IV
E) V
Birey Dershaneleri
60°
Buna göre, bölgelerin hangisinden 500 km doðuya
gidildiðinde, Baþlangýç Meridyeni’ne göre konumun
diðerlerine göre daha çok deðiþmesi beklenir?
A) I
86. Aþaðýda coðrafi koordinatlarý verilen bölgelerden hangisinde, güneþ ýþýnlarýnýn atmosfer içindeki yolu
diðerlerine göre daha fazladýr?
A)
10°
B)
0°
10°
10°
Birey Dershaneleri
V
Birey Dershaneleri
45°30° 15° 0° 15° 30°45°60°
40°
I
20°
III
0°
20°
II
40°
IV
Birey Dershaneleri
83. Aþaðýdaki þekilde, coðrafi koordinatlarý gösterilen numa-
12
0°
D)
60°
20°
30°
C)
45°
20°
50°
50°
40°
E)
0°
55°
40°
30°
10°
60°
50°
A) Güneþ ýþýnlarý Yerküre’nin tamamýný kaplamasýna raðmen her enleme farklý açý ile düþer.
B) Yer’in ekseni çevresindeki hareketi batýdan doðuya
doðrudur.
C) Güneþ ýþýnlarýnýn bir noktaya düþme açýsý gün boyunca deðiþir.
D) Yer kutuplardan basýktýr.
E) Güneþ sabah doðudan doðup öðle saati en yüksek
noktaya ulaþýr.
II. bir Baþlangýç Meridyeni’nin bulunmasý,
Birey Dershaneleri
Bu bilgilere dayanarak aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir?
I. ayný meridyen üzerinde yer alan merkezlerin Baþlangýç Meridyeni’ne olan uzaklýklarýnýn farklý olmasý,
III. uzunluklarýnýn birbirine eþit olmasý
özelliklerinden hangileri meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesinin sonucudur?
Birey Dershaneleri
• Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri’nin aþaðý kesimlerindeki donma süresi Hazar Denizi’nin kuzeyine
dökülen Volga Nehri’ne göre daha kýsadýr.
90. Meridyenlerle ilgili;
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
C) Yalnýz III
D) I ve III
E) II ve III
Birey Dershaneleri
• Kutuplarda buzullar geniþ yer tutar.
Birey Dershaneleri
87. • Akdeniz, Karadeniz’e göre daha tuzludur.
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
91.
Birey Dershaneleri
K
cisimlerin öðle saatindeki gölge uzunluðu, X noktasýnda
Y noktasýna göre daha uzundur.
Buna göre, X ve Y noktalarýnýn aþaðýdakilerden hangisi bakýmýndan birbirinden farklý olduðu söylenebilir?
Birey Dershaneleri
A) Yerþekilleri
Birey Dershaneleri
88. Türkiye’de yatay düzleme dik duran ayný uzunluktaki
B) Ekvator’a olan uzaklýk
C) Denize olan uzaklýk
40°
IV
III
20°
II
I
0°
20°
V
40°
Yukarýdaki þekilde konumu verilen K noktasýndan numaralanmýþ oklar yönünde hareket edildiðinde, hangisinde Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn deðiþmesi beklenmez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
D) Baþlangýç Meridyeni’ne göre konum
89. Güneþ’in doðma ve batma saatlerindeki alacakaranlýðýn
Birey Dershaneleri
süresi, merkezin Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýna baðlýdýr.
III
IV
II
0°
Birey Dershaneleri
V
Buna göre, haritada verilen numaralanmýþ noktalardan hangisinde alacakaranlýðýn süresi en kýsadýr?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
92. Aþaðýda bir bölgenin coðrafi koordinatlarý gösterilmiþtir.
40° 30° 20° 10° 0° 10°
A
B
C
D
50°
40°
30°
Bölgenin A ile B noktalarý arasýndaki kuþ uçumu uzaklýðý
C ile D noktalarý arasýndaki kuþ uçumu uzaklýðýna göre
daha azdýr.
Bu durum, aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir?
A) Yer’in kutuplardan basýk olmasýyla
B) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesiyle
Birey Dershaneleri
I
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
E) Ortalama yükselti
13
C) Yer’in ekseni çevresinde dönmesiyle
D) Yer ekseninin Ekvator’u dik kesmesiyle
E) Bir baþlangýç meridyeninin bulunmasýyla
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
93. Aþaðýdaki haritada numaralanmýþ bölgelerin doðu - batý
doðrultusundaki kuþ uçumu uzaklýklarý aynýdýr.
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
96. Aþaðýdaki Türkiye yýllýk izoterm haritasýnda, güneyden
kuzeye doðru sýcaklýklarýn düþtüðü görülmektedir.
IV
Birey Dershaneleri
II
Buna göre, matematik konumlarý tanýmlamak için yukarýdaki harita üzerinde paralel ve meridyenlerin çizildiði düþünüldüðünde, numaralanmýþ bölgelerin hangisinden daha az meridyen geçmesi beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
19°
Birey Dershaneleri
0°
V
13°
15°
16°
19°
19°
17°
18°
20° 21°
19°
20°
Haritada görülen bu durumun nedeni aþaðýdakilerden
hangisidir?
Birey Dershaneleri
III
14°
14°
A) Yer ekseninin Ekvator’a dik olmasý
B) Dünya’nýn ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru
dönmesi
Birey Dershaneleri
I
C) Güneþ ýþýnlarýnýn düþüþ açýlarýnýn farklý olmasý
D) Yer’in Güneþ’e olan uzaklýðýnýn yýl içinde deðiþmesi
Birey Dershaneleri
E) Yer’in kutuplardan basýk olmasý
97.
94. Aþaðýdaki tabloda, beþ bölgenin enlem ve boylam dereceleri verilmiþtir.
I
II
III
IV
V
15° – 20° G
35° – 40° K
50° – 55° G
55° – 60° K
65° – 70° G
45°– 50° D
10°– 15° B
30° – 35° B
95° – 100° D
5° – 10° B
Buna göre, bölgelerin hangisinde izdüþümsel alan diðerlerine göre daha azdýr?
B) II
C) III
D) IV
E) V
Birey Dershaneleri
A) I
B) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesi
C) Ayný meridyen üzerindeki merkezlerde Güneþ karþýsýndan geçiþ hýzýnýn farklý olmasý
D) Baþlangýç Meridyeni’nin doðu tarafýnda yerel saatin
batý tarafýndan ileri olmasý
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
Birey Dershaneleri
A) Meridyen daireleri uzunluðunun, Ekvator’un uzunluðuna yakýn olmasý
Birey Dershaneleri
olduðu savunulamaz?
Yukarýdaki haritada verilen merkezlerle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi, Dünya’nýn þekline bir kanýt olamaz?
A) Iðdýr’ýn yýllýk ortalama sýcaklýðý Çanakkale’ye göre
daha düþüktür.
B) Yerküre’nin ekseni çevresinde dönüþ hýzý Samsun’da
en azdýr.
C) Samsun ve Hatay’ýn Baþlangýç Meridyeni’ne olan uzaklýklarý farklýdýr.
D) Hatay’ýn ocak ayý ortalama sýcaklýðý Çanakkale’ye
göre daha yüksektir.
E) Hatay’da deniz turizmi mevsimi Samsun’a göre daha
önce baþlar.
98. • Ýki meridyen arasýndaki uzaklýk Ekvator’dan kutuplara doðru azalýr.
Birey Dershaneleri
95. Aþaðýdakilerden hangisinde, Dünya’nýn þeklinin etkili
E) Meridyenlerin birbirlerine paralel olmamasý
Iðdýr
Hatay
Birey Dershaneleri
Boylam
Dereceleri
Birey Dershaneleri
Enlem
Dereceleri
Birey Dershaneleri
Bölgeler
Samsun
Birey Dershaneleri
Çanakkale
14
• Yerküre’nin kendi ekseni çevresindeki hýzý, Ekvator’da yaklaþýk 1670 km/saat ile en fazladýr.
Bu bilgilere dayanarak Dünya ile ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisine varýlabilir?
A) Ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru hareket eder.
B) Küresel bir þekle sahiptir.
C) Kutuplardan basýktýr.
D) Ekseni çevresindeki hareketini 24 saatte tamamlar.
E) Yüzeyi engebelidir.
99. Ýki meridyen arasýndaki uzaklýðýn Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmasýnýn nedeni aþaðýdakilerden
hangisidir?
103.Güneþ ýþýnlarý, þekildeki gibi yerkürenin tamamýný kaplamasýna raðmen kutup bölgeleri daha az ýsýnýr.
K
Birey Dershaneleri
A) Dünya’nýn þeklinin geoid olmasý
Birey Dershaneleri
LYS Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1
B) Meridyen boylarýnýn eþit olmasý
C) Ekvator düzlemi ile ekliptiðin çakýþmamasý
Meridyenler arasýndaki uzaklýðýn deðiþmesi, aþaðýdakilerden hangisiyle açýklanabilir?
A) Yerin kutuplardan basýk olmasýyla
B) Meridyenlerin kutup noktalarýnda birleþmesiyle
C) Meridyen daireleri uzunluðunun, Ekvator’un uzunluðuna yakýn olmasýyla
D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasýnda
23° 27ý’lýk açý bulunmasýyla
E) Birbirini izleyen iki meridyen arasýnda 4 dakikalýk yerel
saat farký olmasýyla
Birey Dershaneleri
deðiþmezken, aralarýnda 1° lik fark bulunan iki meridyen
arasýndaki uzaklýk Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadýr.
G
Bu durumun nedenlerinden biri aþaðýdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nýn ekseni çevresindeki hareketi
B) Yer ekseninin eðik olmasý
C) Atmosferin kutuplarda daha yoðun olmasý
Birey Dershaneleri
100.Aralarýnda 1° lik fark bulunan iki paralel arasýndaki uzaklýk
D) Güneþ ýþýnlarýnýn kutuplara daha eðik gelmesi
E) Dünya’nýn Güneþ çevresinde hareketi
(1988/ÖYS)
Birey Dershaneleri
(1993/ÖYS)
104.Aþaðýdaki Dünya yýllýk izoterm haritasýnda, Ekvator’dan
kuzeye ve güneye gittikçe sýcaklýklarýn genellikle düþtüðü
görülmektedir.
Birey Dershaneleri
E) Paraleller arasýnda kalan meridyen yaylarýnýn eþit
olmasý
Birey Dershaneleri
D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi
B) b<c<a
C) c<a<b
D) a<b<c
E) b<a<c
(1997/ÖSS)
102.Normal koþullarda yeryüzünde sýcaklýk, Ekvator’dan
kutuplara doðru giderek azalýr.
B) Yer’in hareketlerinin
C) Hava hareketlerinin
D) Deniz etkisinin
E) Yükseltinin
(1987/ÖYS)
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
Birey Dershaneleri
A) Yer’in þeklinin
0°
20°
20°
40°
0°
60°
Haritada görülen bu durumun nedeni aþaðýdakilerden
hangisidir?
A) Dünya’nýn ekseninin Ekvator’a dik olmasý
B) Dünya’nýn ekseni çevresinde batýdan doðuya doðru
dönmesi
C) Güneþ ýþýnlarýnýn düþüþ açýlarýnýn farklý olmasý
D) Dönencelerden Ekvator’a doðru yýl boyunca rüzgar
esmesi
E) Dünya’nýn yörüngesinin elips þeklinde olmasý
(1997/ÖYS)
105.Kuzey Yarýmküre’de güneyden, Güney Yarýmküre’de ise
Birey Dershaneleri
Bu durum aþaðýdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Birey Dershaneleri
A) c<b<a
20°
10°
Birey Dershaneleri
Aþaðýdakilerden hangisinde, bu uçaklar, hýzý en az
olandan en fazla olana doðru sýralanmýþtýr?
40°
20°
Birey Dershaneleri
uçaðý ise Ekvator üzerinde, yerden ayný yükseklikten
uçarak Dünya çevresindeki turlarýný ayný sürede tamamlýyorlar.
60°
10°
(1999/ÖSS)
101.a uçaðý Kutup Dairesi, b uçaðý Yengeç Dönencesi, c
80°
–10°
0°
15
kuzeyden esen rüzgarlar ýlýtýcý etki yapar.
Bu durum, sýcaklýkla aþaðýdakilerden hangisi arasýndaki iliþkiyi gösterir?
A) Yerþekli
B) Enlem
D) Yükselti
C) Basýnç
E) Baký
(1990/ÖYS)
LYS - Coðrafya Ödev Kitapçýðý 1 (TM-TS )
D E R S H A N E L E R Ý
LYS COÐRAFYA ÖDEV KÝTAPÇIÐI - 1
CEVAP ANAHTARI
1-C
21 - B
41 - E
61 - A
81 - D
101 - D
2-C
22 - B
42 - D
62 - B
82 - C
102 - A
3-E
23 - C
43 - C
63 - E
83 - E
103 - D
4-C
24 - A
44 - E
64 - B
84 - D
104 - C
5-E
25 - E
45 - A
65 - D
85 - B
105 - B
6-C
26 - C
46 - D
66 - D
86 - E
7-E
27 - B
47 - D
67 - E
87 - A
8-A
28 - A
48 - C
68 - A
88 - B
9-A
29 - E
49 - A
69 - E
89 - A
10 - B
30 - D
50 - E
70 - B
90 - D
11 - D
31 - C
51 - D
71 - C
91 - B
12 - A
32 - B
52 - C
72 - A
92 - B
13 - C
33 - B
53 - E
73 - E
93 - E
14 - C
34 - E
54 - A
74 - D
94 - E
15 - D
35 - A
55 - E
75 - E
95 - D
16 - C
36 - C
56 - B
76 - C
96 - C
17 - E
37 - A
57 - B
77 - D
97 - A
18 - E
38 - C
58 - D
78 - E
98 - B
19 - C
39 - D
59 - E
79 - C
99 - A
20 - D
40 - D
60 - A
80 - B
100 - B
16
Download

LYS Coğrafya TM - TS Ödev Kitapçığı 01.qxp