4. SINIFLAR
BÜLTEN
2
ARALIK
Dakika ile saniye arasındaki ilişki açıklandı.
Saat-dakika ve dakika-saniye arasında dönüşümler yapıldı.
Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkiler açıklandı.
Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözüldü ve kuruldu.
KESİRLER
Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler, kesrin birimlerinden elde edilerek isimlendirildi.
Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirler sayı doğrusunda gösterildi.
Kesirler karşılaştırıldı.
Eşit paydalı en çok dört kesir, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralandı.
Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesir, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralandı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ZAMANI ÖLÇME
01
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
OCAK
02
KESİRLER-KESİRLERLE TOPLAMA İŞLEMİ
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarı belirlendi.
Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapıldı.
KESİRLER-KESİRLERLE ÇIKARMA İŞLEMİ
Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapıldı.
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemler çözüldü ve kuruldu.
ONDALIK KESİRLER
Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğu belirlendi.
Ondalık kesirler virgül kullanarak yazıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Matematik dersi
etkinlik
örneklerimiz...
03
MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ
Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade edildi.
Gazların kütlesinin olduğunu göstermek için deney tasarlandı.
Kütle birimleri (kg-g/g-kg) birbirine çevrildi. Sıvıların hacimler ölçülüp L ve ml cinsinden belirtildi.
Hacim birimleri (L-ml/ml-L) birbirine çevrildi.
Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerildi; bu yöntemle bir katının hacmi ölçüldü.
Ölçü birimlerinde uluslar arası sistemi kabul etmenin insan ilişkileri ve ticaret açısından önemi açıklandı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ARALIK
04
MADDENİN DEĞİŞİMİ
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramları ayırt edildi.
Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verildi.
Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisi örnekleriyle açıklandı.
Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiği, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemi açıklandı.
05
ISI VE SICAKLIK
Farklı maddelerin sıcaklığı termometre ile ölçüldü ve ‘C ile ifade edildi.
Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney tasarlandı.
Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımı yapıldı.
Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimleri deneyle gösterildi.
Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğü deneyle gösterildi.
Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kuruldu.
OCAK
Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğu fark edildi.
Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğu deneyle gösterildi.
Bildiği saf ve karışık maddeler listelendi.
Bazı maddelerin suda çözündüğü, bazılarının ise suda çözünmediği fark edildi.
Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlandı.
Erime ile çözünme arasındaki fark açıklandı.
Topraktaki tuzun yağmur suları ile çözünüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ile ilişkisi kuruldu.
Saf madde ile karışım arasındaki fark açıklandı.
Uygun bazı karışımların süzme yöntemi ile ayrılabileceği tahmin edildi.
Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağı, buharlaştırmanın bir seçenek olduğu fark edildi.
Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerildi.
Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğu, hazır yiyeceklerden örnekler verilerek açıklandı.
Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerildi.
Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulu açıklandı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
06
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
07
HAREKETLİ VARLIKLARI GÖZLEMLEYELİM
Hareket eden varlıklara kendi çevrelerinden örnekler verildi.
Hareket eden varlıkların hareket özellikleri hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade edildi.
Varlıklar hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırılarak sınıflandırıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Fen ve Teknoloji
dersi
çalışmalarımızdan
örnekler..
08
Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat etme,
Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanma, sunulan görsellerden yararlanma,
Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurma çalışmaları yapıldı.
Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb.dinleme ve izleme,
Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin etme,
Dinlediklerini başkalarıyla paylaşma,
Seçici ve katılımcı dinleme,
Dinlediklerinde ‘’hikaye unsurları’’ nı belirleme,
Dinlediklerinin konusunu belirleme ve konuya uygun farklı başlıklar bulma,
Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırma,
Şiir ve müzik dinletilerine katılır ve dinlediği şiirin ana duygusunu belirleme,
Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin etme çalışmaları yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
DİNLEME
09
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
KONUŞMA
10
Masal hikaye fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatma, Konuşmasında söz varlığını kullanma,
Sebep-sonuç ilişkileri kurma, olayları oluş sırasına göre anlatma, önemsediği bilgileri vurgulama,
Kendine güvenerek konuşma, Topluluk önünde konuşabilme,
Bilgi vermek amacıyla konuşabilme, Konuşmalarında mizahi ögelere yer verme,
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okuma, Okuduklarında karşılaştırmalar yapma,
Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanma,
Konuşmasını konuşma içeriğini ve konuşma ortamını değerlendirme,
Konuşmalarında betimlemeler yapma, Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade etme,
Konuşmalarını özetleyebilme,
Konuşmasının başında ve sonunda dikkat çekici ve çarpıcı ifadeler kullanma,
Üstlendiği role uygun konuşma,
Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme çalışmaları yapıldı.
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırma,
Verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin etme,
Okumasını, okuma ortamını değerlendirme,
Okuduklarından çıkarımlar yapma, okurken önemli yerleri belirleme,
Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanma,
Okuduklarında karşılaştırmalar yapma, Okuduklarının ana fikrini belirleme,
Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin etme,
Okuduklarından çıkarımlar yapma,
Metin içi ve metin dışı anlam kurma,
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirleme,
Anlama tekniklerini kullanma,
Paylaşarak okumaktan zevk alma,
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapma,
Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırma,
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin etme,
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırma,
Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirleme ve sorgulama,
Okuduğu şiirin ana duygusunu belirleme,
Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanma,
Metnin türünü dikkate alarak okuma ve metinler arası anlam kurma, Serbest okuma yapma,
Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapma,
Okuduklarını başkalarıyla paylaşma,
Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırma,
Bilgi edinmek için okuma çalışmaları yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
OKUMA
11
YAZMA
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanma,
Yeni öğrendiği kelimeleri yazılarında kullanma,
Yazısına uygun başlık belirleme, Yazılarında söz varlığından yararlanma,
Yazılarında ana fikre yer verme, Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verme,
Yazısını anlam ve biçim açısından değerlendirme, Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazma,
Hikâye yazma, Sorular yazma, Formları yönergelerine uygun doldurma,
Mektup yazma, Şiir yazma, Kısa oyunlar ve ikna edici yazılar yazma İş birliği yaparak yazma,
Yazılarında betimlemeler yapma, İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazma,
Yazılarında önem belirten ifadeleri kullanma,
Formları yönergelerine uygun doldurma
Yazılarında karşılaştırmalar yapma çalışmaları yapıldı.
12
GÖRSEL OKUMA ve GÖRSEL SUNU
Resim ve fotoğrafları yorumlama,
Sunuma hazırlık yapma,
Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanma, içeriğe uygun görseller seçip kullanma,
Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazma,
Bilgi toplamak amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanma,
Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunma,
Metin ve görsel ilişkisini sorgulama çalışmaları yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Türkçe dersi
etkinliklerimizden
örnekler…
13
Çevresinde meydana gelen hava olayları gözlemlenerek, bulgularının resimli grafiklere aktarılması,
Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt etme,
Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda
bulunma,
Doğal afetler karşısında hazırlıklı olma,
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt edebilme,
İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunma,
Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirme çalışmaları yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ARALIK
14
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
15
OCAK
Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirme,
Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirme,
Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanma,
Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturma,
İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirme çalışmaları yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Vakfımızın 129. yılını
kutladık.
«Doğuda Bir Kardeşim Var»
Projesine destek verdik.
16
1.HAFTA
Super Minds kitabından “Two Return Tickets” adlı konuya başlandı. Öğrenciler bir yolculuk sırasında bilet alma
aşaması üzerine diyaloglar inceledi. Öğrenciler şiir türü üzerinde yoğunlaştılar. Şiir yazarken önemli olan ses uyumu
üzerinde duruldu.
2.HAFTA
Yolculuk sırasında bilet alma konulu drama çalışmaları yapıldı. İkili gruplar halinde diyaloglar oluşturuldu ve bunlar
sınıf sahnesinde canlandırıldı. Geçmiş zaman konusu kapsamında düzensiz fiiller üzerinde duruldu. Sürekli geçmiş
zaman konusuna giriş yapıldı, öğrencilerin bu konuda sadece farkındalık kazanmaları sağlandı. Öğrenciler kafiyeli
kelimeler bularak, kendi şiirlerini yazdılar.
3.HAFTA
Öğrenciler zaman belirteçlerini ( in-on-at) çalıştılar. Verilen çeşitli davetiyelerde bu belirteçleri doğru boşluklara
yerleştirdiler. Saatler konusu işlendi. Öğrenciler yolculuk temasına paralel olarak farklı yerlere giden trenlerin
saatlerini söylediler. Hikaye yazma çalışıldı. Bir hikayede olması gereken öğeler üzerinde duruldu.
4.HAFTA
Write Right kitabına “Pizza is delicious” adlı konuyla giriş yapıldı. Öğrenciler bu üniteyle en sevdikleri yiyeceği
anlatacakları kısa bir paragraf üzerine çalıştılar. Bu paragrafta öğrenciler ne tür bir yiyecek sevdiklerini, bu yiyeceğin
nerelerde yenilebildiğini, bunu ne kadar sıklıkla yediğini, bu yiyeceği yapmak için gereken malzemeleri ifade ettiler.
Bir hikayede sorulan soruların cevaplarının nasıl bulunduğu üzerinde duruldu. Hikayeyinin giriş-gelişme-sonuç
bölümlerinin nasıl oluşturulacağı tartışıldı.
5.HAFTA
Super Minds kitabından “Police “ adlı üniteye başlandı. Bu üniteyle kişilerin fiziksel özellikleri belli sıfatlar kullanılarak
tanıtıldı. Öğrenciler farklı resimler seçerek bu kişileri tanıttılar. Bu konuyu pekiştirmek amaçlı “Kim Bakalım?” adlı
oyun oynandı. Öğrenciler öğrendikleri öğeler doğrultusunda kendi hikayelerini oluşturdular.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ARALIK
17
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
OCAK
18
1. HAFTA:
Super Minds kitabından “Police “ adlı üniteye devam edildi. Ünitenin hikayesi izlendi ve ardından
öğrenciler hikayeyi canlandırdılar. “Had to” yapısı üzerinde duruldu. Öğrenciler onlara verilen farklı
durum kartlarına bakarak” had to” yapısını kullanarak cümleler oluşturdular.
2.HAFTA
“Write Right “ kitabından Amusement Park adlı konuya başlandı. Öğrenciler gittikleri bir eğlence
merkezini tanıttılar. Bu yerleri tanıtırken oradaki oyuncakları, bu oyuncaklara kaç defa bindiklerini ve
burada yapabilecekleri diğer aktiviteleri anlattılar.
3.HAFTA
Öğrenciler dönem boyunca öğrendikleri kelimeleri, dil yapılarını çalışma kağıtları, oyunlar, drama
aktiviteleri aracılığıyla tekrarladılar.
4.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
İngilizce dersi
çalışmalarımızdan
örnekler..
19
ARALIK
OCAK
Yaya kaldırımı olmayan yollarda uyulması gereken kuralları uygulama,
Taşıtlara biniş ve iniş kurallarını uygulama çalışmaları yapıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Kara yolunda karşıya geçiş kurallarını uygulama çalışmaları yapıldı.
20
İslam dininin temizliğe verdiği önemin farkında olma,
Beden ve giysi temizliğine özen gösterme
Manevi temizliğin ne olduğunu kavrama
Allah “ın sevgisini kazanmada temizliğin önemini yorumlama
OCAK
Fatiha süresini ezbere okuma ve anlamını söyleyebilme
Hz. Muhammed’ in doğduğu çevrenin dini, sosyal ve ekonomik özelliklerini örnekler vererek
açıklama
Hz. Muhammed’in aile büyüklerini tanıma
Hz. Muhammed’in doğumu, çocukluk ve gençlik yılları hakkında bilgi sahibi olma
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ARALIK
21
ARALIK
2. Hafta:
Yeni yılın yaklaşması sebebiyle öğrencilerimiz yeni yıla girmenin heyecanını yansıtan resim çalışmalarına başladılar.
Çalışmalar ev ortamında ya da dışarıda yaşanan duyguları ifadesiyle yapıldı. Tasarım önce çizgisel olarak kağıda
aktarıldı. Dersi bir tanesinde uygulamalı sınav yapıldı.
3. Hafta:
Yeni yıl resimleri renklendirme çalışması yapıldı. Gerektiğinde simler pullar kullanılarak çalışma tamamlandı.Yeni yıl
çalışmaları okul duvarlarında sergilendi.
4. Hafta:
Duyguları ifade edici çalışmalar ve Yarışma resimlerine devam edildi. Ön tasarımlar oluşturuldu.
4.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
1. Hafta:
Duyguları ifade edici çalışmalar da öğrencilerimiz hem yarışma konularına biraz eğildiler. Barış, çevre ve çocuk,
hayalimdeki araba, doktorlar ve Sağlık konularında resim çalışmalarına başlandı.
23
OCAK
4.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
1. Hafta:
Kar tatili nedeniyle birçok düzeyde çalışma yapılamadı. Ders yapılan sınıflarda yarışma resimlemeye devam edildi.
24
2. Hafta:
Konusu verilen yarışma konularına devam edildi. Renklendirme çalışmaları yapıldı ve bir konuyu bitiren öğrencimiz diğer
konuya geçti.
3. Hafta:
Uygulamalı sınav yapıldı. Sınavı biten öğrencilerimiz resim çalışmasına devam etti.
3. Hafta:
Öğrenelim Öğretelim Projesi kapsamında «Kübizm» konusuna başlandı.Kübizm akımı nedir? Akımın özellikleri nelerdir?
Önde gelen temsilcileri kimlerdir? Picasso hayatı ve eserleri ile ilgili araştırma kağıtçığı dağıtıldı. Resim çalışmalarına
devam edildi.
4.SINIF BÜLTENİ aralık ocak
Hayal Gücünü
Geliştirici
Çalışmalar’da
yarışmalara
hazırlanan
öğrencilerimizin
çalışmaları.
25
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ARALIK
1. Hafta:
Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
Öğrendiği seslerin önce kısalık uzunluk, daha sonra incelik kalınlık özellikleri üzerinde duruldu.
«Katyusha» adlı şarkı deftere yazıldı. Notaları piyano eşliğnde çalışıldı.
2.Hafta:
Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
Öğrendiği seslerin önce kısalık uzunluk, daha sonra incelik kalınlık özellikleri üzerinde duruldu.
«Katyusha» melodika ile çalışıldı.
3.Hafta:
Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
Öğrendiği seslerin önce kısalık uzunluk, daha sonra incelik kalınlık özellikleri üzerinde duruldu.
«Samanyolu» şarkısı deftere yazıldı. Piyano eşliğinde notaları çalışıldı.
4.Hafta:
Müziklere kendi oluşturduğu basit ritm kalıplarıyla eşlik eder.
«Samanyolu» şarkısı melodika ile çalışıldı.
5.Hafta:
Müziklere kendi oluşturduğu basit ritm kalıplarıyla eşlik eder.
• Öğrenilen şarkılar terar edildi. Öğrenciler tek tek dinlenildi.
27
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
OCAK
28
1. Hafta:
Dinlediği müziklerdeki anlatım ögelerini (gürlük değişikliklerini) fark eder.
2.Hafta:
Müziklerle ilgili araştırmalarda bilişim teknolojilerinden yararlanır.
3.Hafta:
Kendi oluşturduğu ezgileri seslendirir.
Seslerin temel özellikleri ayırt edildi. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanıldı.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Müzik dersimizden
örnekler…
29
1.Hafta: Jimnastikte öne takla çalışması minderde uygulandı.
2. Hafta: Jimnastikte geriye takla çalışması minderde uygulandı .bireysel ve eşli ve grupla bir
nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynar.
3. Hafta: Jimnastik kasasına iniş ve çıkış çalışmaları yapıldı. Çeviklik koordinasyon denge ve
esnekliğin bir arada kullanılması gereken durumlarda vücut yönetim becerileri sergiler.
4. Hafta: Jimnastik ve koordinasyon çalışmaları birlikte uygulandı. Özeleşmiş hareketlerle ilgili ilke ve
kuralları bilir.
5. Hafta : Fiziksel etkinliklerde üstelendiği rollerin sorumluklarını yerine getirir.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
ARALIK
31
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
OCAK
32
1. Hafta: Voleybol saha ölçüleri ve oyun temel kuralları nelerdir? Ve oyundaki görev ve sorumluluklar nelerdir? Temel
duruş ve parmak pas çalışmaları yapıldı.
2. Hafta: Voleybolda Temel duruş - parmak pas yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Farklı fiziksel etkinlikleri kendine
güven duyarak yapar.
3. Hafta: Voleybolda manşet pas nasıl alınır? Manşet alırken pozisyonumuzda nelere dikkat etmeliyiz. Fiziksel
etkinliklerde araç gereçleri ve alanları paylaşır.
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
4. Sınıflar olarak
Temel Jimnastik ve
Voleybol
çalışmaları yapıldı.
33
SAKIZ SARDUNYA
SAKIZ SARDUNYA
İstanbul'da sakin bir mahallede bir kız çocuğu yaşardı. İsmini hiç mi hiç sevmeyen...
Hem akıllı, hem meraklıydı. Çok da konuşkandı. Anne babasına ve öğretmenlerine
durmadan sorular sorardı. Zavallı büyükler, onun zekâsına yetişmekte zorlanırdı!
Bir atlası vardı sürekli karıştırdığı ve pek çok kitabı....
Hayaller kurmaya bayılırdı. Bir gün okulun kütüphanesinde hiç beklemediği bir sürprizle
karşılaştı. Rafların arasında tuhaf bir küre parlıyordu. Bulan herkesi unutulmayacak
bir yolculuğa çıkaran sihirli bir küre!
EFHİMA, yani Efsaneler, Hikâyeler ve Masallar Ülkesi ‘ne uzanan rengârenk bir
maceraya atılmaya hazır mısınız?
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Yazar Adı: Elif Şafak
Yayınlayan: Doğan Egmont Yayıncılık
35
YAŞASIN Ç KARDEŞLİĞİ
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Yazar Adı: Behiç Ak
Yayınlayan: Günışığı Kitaplığı
36
Ali okul ödevi için gerekli olunca, arayıp tarasa da nüfus kâğıdını bulamaz.
Yenisi için başvurur. Böylece şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıkar:
Ali’nin soyadı kayıtlarda, sonuna Ç eklenip “Hoşgörüç” olarak yanlış
yazılmıştır. Babası öfkeli, Ali’yse Ç harfinden pek memnundur.
Tek bir harf, bambaşka biri yapacaktır onu ve işte sosyal paylaşım
sitesinde de, okulda da “Bay Ç” olarak tanınmıştır bile.
Ancak, her şeyin tüketilip çöpe atıldığı bir dünyada,
Ali Hoşgörüç nasıl direnecektir?..
ANNE BEN NİYE DOYUMSUZUM?
Yazar Adı: Ayşe Yanık
Yayınlayan: Hayy kitap
Günümüzde anne babaların ortak derdi çocuklarının elindeki ile yetinmemesi,
paylaşmayı bilmemesi, aldıkları hiçbir şeye değer vermemesi ve sevinmemesi, sürekli
yeni bir şeyler istemesi.
Anne Ben Niye Doyumsuzum? İşte bu ve benzeri sıkıntılarınıza 'merhem' oluyor ve
hem çocuklarınızı hem de kendinizi doyumsuzluk hastalığından kurtarmanın
formüllerini veriyor.
Modern zamanların insanları olarak, 'gereksiz tüketim' konusunda çoğu kez çaresiz
kalıyoruz. Elimizdekilere şükür etmek yerine hep daha fazlanın, daha iyinin, daha
güzelin, daha yeninin peşinde koşuyoruz. 'Daha'lara ulaşmak için anın güzelliklerine
sırtımızı dönüyoruz. Bu arayışın sonu ise mutluluk getirmiyor. 'Doymak' ve
çocuklarımızı 'doyurmak' mümkün olmuyor. Sürekli tüketimin sonucu sürekli
doyumsuzluk oluyor. Doyumsuzluk ise ruhsal çöküntüleri, ayrılıkları, hastalıkları
tetikliyor. Doyumsuzluk, sosyal yolla geçen, her kesimden insanın yakalandığı ve
tedavi edilmediğinde ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara neden olabilen 'çok bulaşıcı'
bir virüs aslında!
4.SINIF BÜLTENİ aralık-ocak
Doyumsuzluk, içsel bir fakirleşme ile yani maneviyatı yok edip onun boşluğunu
maddeyle doldurmaya çalışmakla tarif edilebilir. Oysa madde dışında değer
verdiklerimiz içsel olarak bizleri zenginleştirir; başta ailemiz ve akrabalarımız,
arkadaşlarımız, komşularımız ve onlarla yürüttüğümüz manevi ilişkiler bizleri mutlu
kılar. Tabii ki, bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve menfaate dayalı
olmaması temel koşuldur!
37
Bülten sorumluları
Tuğçe AKIN
Sınıf Öğretmenleri
Arzu TANIL
Nevin ŞAHİN
Tuba DURUCU
Güner YILMAZ
Zehra GÜÇLÜ
Branş Öğretmenleri
Aylin BAŞAR
Cana KOÇAK
Hafize TEZCAN
Aylin BAŞAR
Tülay ÖZGÜL
Z. Gaye GÜLERYÜZ
Tuğçe ÖZKARDEŞLER
Burcu TEZCAN
Aylin SEMİZ
Duygu ŞENTÜRK
Uygu Gözde GÖRAY
Zuhal Ezgi ONAT
Kütüphane Sorumlusu
Sezi ARI
Download

Bülteni pdf olarak indirmek için lütfen buraya tıklayınız.