2014- 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM
1.SINIFLAR
VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU
Sayın Veli,
2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız ve uygulayacağımız programla
ilgili olarak sizleri bilgilendirdiğimiz ilk mektubumuzdur.
Okulumuz açılalı 1 hafta oldu. Öncesindeki haftada oryantasyon çalışması yaptık. Bu günler içinde
yaptığımız çalışmaları sizlere de iletmek ve birlikte yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz.
Oryantasyon haftasında ve birinci haftada amacımız; çocuklarımızı okula alıştırmak, kendilerini,
okulunu, arkadaşlarını tanımada yardımcı olmaktı.
Yazmaya başlamadan önce el kaslarını geliştirici çizgi çalışmaları yaptık.
Okulda ve sınıfta uyulması gereken kuralları öğrenmeleri, onların rahat, düzenli bir ortamda
çalışmalarına ve akademik başarılarını artırmalarına temel olacaktır. Öncelikle söz alarak konuşmayı,
konuşan arkadaşını ve öğretmenini dinlemeyi, arkadaşları ile iyi geçinmeyi, sorumluluk sahibi olmayı
öğretmek hedeflerimizin başında geliyor.
Okulumuzda uygulanan Değerler Eğitimi kapsamında;
Eylül- Ekim aylarında “SEVGİ”, Kasım ayında ise “ARKADAŞLIK” konuları işlenecektir.
Sizlerin de bizlere vereceğiniz destekle daha birçok olumlu ve kalıcı davranışlar kazanacaklarına
inanıyoruz.
Hepimizi heyecanlandıran ilk okuma – yazma çalışmalarına “e” sesini vererek başlamış
bulunuyoruz. Bu sese önümüzdeki günlerde yenileri eklenecek.
Verilen seslerden heceler, hecelerden yeni sözcükler ve üretilen sözcüklerden cümleler
oluşturacağız. Yeni şeyler keşfetmek yavrularımızı heyecanlandıracaktır.
Yeni sesler öğrenildikçe çocuklarımızı destekler ve başardıkları için duydukları mutluluğu
paylaşırsak, başarılarının ve öğrenme isteklerinin daha da artacağını hepimiz biliyoruz. Onların bizden
görecekleri ilgi ve sevgiye her şeyden daha çok gereksinimleri var.
Bu mektupta; 15 Eylül – 14 Kasım tarihleri arasında Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi ders
programları ile ilgili yapılan planlamalarda yer alan kazanımları, etkinlikleri ve pekiştirici çalışmalarımızı
da bulacaksınız.
Yıl boyunca çocuklarımızın eğitim ve öğretimi adına bizlere vereceğiniz destek için teşekkür ederiz.
1.SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI
ÖĞRENME ALANI: DİNLEME
1. Dinleme Kurallarını Uygulama
1. Dinlemeye hazırlık yapar.
2. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.
3. Görgü kurallarına uygun dinler.
2. Dinlediğini Anlama
1. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
2. Duyduğu sesleri ayırt eder.
3. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder.
4. Dinlediklerini zihninde canlandırır.
5. Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına (5N 1K) cevap arar.
6. Dinlediklerinin konusunu belirler.
7. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.
8. Konuşmacı, konuşma ortamı ve içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir.
9. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.
10. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
11.Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
12. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
13. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır.
14. Dinlediklerinde hikaye unsurları belirler.
15. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
16. Başlıktan harekete dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.
17. Duyduğu seslerle harfleri eşleştirir.
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme
1. Metni takip ederek dinler.
2. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler/izler.
3. Eğlenmek için masal, hikâye, şarkı, tekerleme, tiyatro vb. dinler/izler.
ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA
1. Konuşma Kurallarını Uygulama
1. Konuşmaya hazırlık yapar.
2. Dinleyicilerle göz teması kurar.
3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
4. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
5. Kelimeleri doğru telâffuz eder.
6. Akıcı konuşur.
7. Sesine duygu tonu katar.
8. Konuşmalarında beden dilini kullanır.
9. Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır. .
10. Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, kültürel, ahlâkî, sosyal vb.) uygun konuşur.
11. Konuşma konusunu belirler.
2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme
1. Kendine güvenerek konuşur.
2. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
3. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır.
4. Konuşmasını görsel sunuyla destekler.
5. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
6. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
7.konuşması, konuşma içeriği ve konuşma ortamı hakkında düşünce belirtir.
8. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır.
9. Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb. hakkında konuşur.
10. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir.
11. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.
12. Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular.
3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma
1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.
3. Topluluk önünde konuşur.
4. Üstlendiği role uygun konuşur.
5. Masal, hikaye, fıkra veya filmi tekniğine uygun anlatır.
6. Deneyim ve anılarını anlatır.
7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.
8. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur.
ÖĞRENME ALANI: YAZMA
1. Yazma Kurallarını Uygulama
1. Yazmaya hazırlık yapar.
2. Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır.
3. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar.
4. Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.
5. Matematiksel ifadeleri doğru yazar.
6. Anlamlı kelimeler yazar.
7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular.
9. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
10.İş birliği yaparak yazar.
11.Dikte etme çalışmalarına katılır.
12. Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.
13. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluşturarak yazar.
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU
1. Görsel Okuma
1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
2. Trafik ışıklarının anlamını bilir.
3. Rakamlarda verilen mesajları sorgular.
4. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
5. Kitle iletişim araçları ile (gazete, dergi, TV9 verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.
6. Beden dilini yorumlar.
7. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.
8. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
9. Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.
10. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.
11. Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.
12. Metin ve görsel ilişkisini sorgular.
2. Görsel Sunu
1. Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.
2. Duygu, düşünce ve bilgilerini görselleştirmede renkleri kullanır.
3. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.
4. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır.
5.Cümleleri görsellerle ifade eder.
1. ATATÜRKÇÜLÜK KAZANIMLARI
1. Atatürk’ün hayatını anlatan kitapları okumaya istek duyar
2. Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili anıları okur/dinler.
3. Atatürk’ün ailesi ve çocukluğuyla ilgili görseller hakkında konuşur.
4. Atatürk’ün çocukluğuyla ilgili anıları okur/dinler.
5. Atatürk’ün ailesiyle ilgili anıları okur/dinler.
6. Atatürk’ün ailesiyle ilgili fotoğraflardan hareketle, Atatürk’ün ailesiyle ilgili cümleler yazar.
7. Atatürk’ün anne, baba ve kardeşini gösteren bir aile ağacı oluşturur.
8. Millî Mücadele ile ilgili bir şiiri topluluk önünde okur.
9. Cumhuriyetle ilgili dinlediği bir şiirden zihninde canlandırdıklarını görselleştirir.
10. Cumhuriyetle ilgili bildiği bir şiiri arkadaşıyla paylaşır.
11. Cumhuriyetle ilgili bildiği bir şiiri topluluk önünde okur.
ARA DİSİPLİN KAZANIMLARI
Özel Eğitim Kazanımı
1. Yazılı ve sözlü yönergelere uyar
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımı
1.Günlük yaşam becerileri gelişir (temizlik, beslenme, adres-telefon bilme, yardım isteme vb.)
2. Topluluk önünde kendini ifade eder.
DİĞER DERSLER
1. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.
2. Milli bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.
3. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir.
4. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşünceleri özgür bir şekilde ifade eder.
5. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurar.
1.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIMLARI
İşte Ben
1-Boy ve kilolarını aileleriyle birlikle belirleyerek kaydederler.
2-Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır.
Duygularımın Yüzleri Var
1-Çeşitli resimlerden yararlanılarak duygular ve duyguların ifadesi üzerine konuşulur.
2-Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder.
Bir Günümüz
1-Bir gün boyunca yaptıklarını anlatırlar.
Ben de Katılabilir miyim?
1-Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur.
Hata Yapabiliriz
1-Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.
İşte Benim Sınıfım
1-Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında,
önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanır.
Kurallar Her Yerde
1-Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar
Oyumuzu Kullanalım
1-Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.
Haydi Seçime!
1-Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklar.
Hangi Kulüpte Olmalıyım?
1-Kulüp ve diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetir.
Bayrağımız ve Marşımız
1-Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.
Atatürk
1-Atatürk’ün hayatı ile ilgili doküman toplar ve poster hazırlar.
Farklıyız
1-Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder.
Arkadaş İlişkileri
1-Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.
Arkadaş Olalım
1-Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar.
Afiyet Olsun
1-Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.
Sırada mısın?
Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.
Arkadaşlarımla Eğleniyorum
1-Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya
istekli olur.
Sınıfımızın Eşyaları
1-Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır.
Şeref Köşesi
1-Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri
hakkında sorular sorar.
MATEMATİK DERSİ KAZANIMLARI
1-Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.
2-Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.
3-Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.
4-Bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.
5-Eş nesnelere örnekler verir.
6-Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.
7-Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.
8-Rakamları okur ve yazar.
9-Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar.
10-Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.
11-Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.
2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA, TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK, BAŞARI VE
MUTLULUKLAR DİLERİZ.
1.Sınıf Zümre Öğretmenleri
Download

1.sınıflar veli bilgilendirme