GENÇ NÖROLOGLAR
FELLOWSHIP PROGRAMLARI- ULUSLAR
ARASI VE ULUSAL BURSLAR
Dr. Fahrettin Ege
EFNS-young neurologists
 EFNS Fellowship Programme
 Amaç, nöroloji bilgilerini arttırmak isteyen genç
ve aktif nörologların, bilimsel projelerde
çalışmasını ve esas olarak farklı ülkelerde
nöroloji pratiği üzerine çalışmalarını
desteklemek, ve böylece yeni ve uluslar arası
bağlantılar yaratmaktır. Buna uygun olarak,
araştırma çalışması, kişinin kendi ülkesi
dışındaki, Avrupa’daki bir akademik nöroloji
departmanında gerçekleştirilir.
EFNS-young neurologists
Bilimsel
 Klinik nöroloji/nörobilim konusunda en
fazla 10 Avrupalı genç nörologu,
araştırma çalışmalarında desteklemek
için burs verilir.
 Süre: 3-12 ay (tercihen 12 ay)
 Miktar: Konuk olunan enstitünün maaş
ölçeğine uyumlu olarak, aylık 2000 €’ya
kadar destek + yol masrafları karşılanır.

EFNS-young neurologists
Eğitimsel
Doğu Avrupalı en çok 5 genç nörolog için,
yabancı bir (klinik) laboratuvarda/araştırma
enstitüsünde, en güncel Avrupa nörolojik
standartları konusunda eğitim alması için burs
verilir.
 Süre: en çok 6 ay
 Miktar: Konuk olunan enstitünün maaş
ölçeğine uyumlu olarak, aylık 2000 €’ya kadar
destek + yol masrafları karşılanır.


EFNS-young neurologists
Hak edenler: EFNS üyesi olan
ülkelerdeki, Avrupadaki bir akademik
nöroloji departmanına üye olan 38 yaşını
aşmamış kişiler (1972 ve sonrasında
doğanlar)
 Yer: Başvurunun yapıldığı ülke dışındaki
Avrupadaki bir akademik nöroloji
departmanı

EFNS-young neurologists

Başvuru materyali:
Başvuru formu
 Özgeçmiş
 Yayın listesi
 Doğum tarihini gösteren belgenin kopyası
 Proje tanımı (3 A4 sayfasını geçmeyek şekilde, en çok
12 punto, referansları içerecek). Açıklamalar şunları
içermeli: arka-plan, amaçlar, yöntem, zaman tablosu,
referanslar.
 Departman başkanının tavsiye mektubu
 Konuk olunacak enstitü kürsüsünün onayı

EFNS-young neurologists

Başvuru için son tarih: 31 aralık, EFNS
başkanlığına mektub ile.

Önemli not: başvurular el yazısı
olmayacak, daktilo/bilgisayar ile
yazılacak
EFNS-young neurologists
Başvuru ve formlar EFNS’ye e-mail ile
gönderilmelidir
[email protected]
Bunun yanında, 2 başvuru seti, yani orijinal + 1
kopyası mektupla gönderilmelidir (fax geçerli
değildir)
 EFNS Head Office
Breite Gasse 4/7
1070 Vienna
Austria

ENS-young neurologists

ENS, 3-6 süresince burs vermektedir. Kabul
edilebilir bir rapor ve daha fazla bir süre için
başvuru halinde, bu süre uzatılabilir. Aylık
2000 € verilir. Öncelikli olarak ENS
toplantılarına aktif olarak katılan genç
nörologlar içindir.

Başvuranların 40 yaşını aşmamış olması ve
akademik bir nöroloji departmanının üyesi
olması gerekir. Başvuranlar ve/veya
başvuranın kendisinin ya da konuk olacağı
departmanın ENS toplantılarında aktif olması
gerekir.
ENS-young neurologists
 Şu belgeler gereklidir:
 Başvuru formunda belirtilen formata göre
yazılmış proje tanımı
 Konuk olunan enstitünün yazısı (fellowship şefi
olan başkan veya idare kadrosu)
 Başvuranın özgeçmişi (yayınlarla birlikte)
 ENS toplantılarında başvuranın ve/veya
kendisinin veya konuk olacağı enstitünün
sunduğu bilimsel bildiriler
 Kimlik veya pasaport kopyası
ENS-young neurologists
Başvurun orijinali ve 5 kopyası şu adrese
gönderilmelidir: (son başvuru: kasım
sonu)
 Prof. Heinz Reichmann
European Neurological Society
Peter Merian-Strasse 80
P.O. Box
4002 Basel / Switzerland

ECTRIMS-young neurologists
ECTRIMS, doktora sonrası geç
nörobilimcilerin MS’le ilişkili temel, klinik
ve araştırma yeteneklerini ve eğitimlerini
geliştirmek amacıyla, onlara fellowship
programı öneriyor. Programın amacı bilgi
değişimini en yükseğe çıkarmak ve MS’e
odaklanan iyi eğitimli araştırmacı bilim
adamlarını arttırmak. Her sene için en
çok 2 kişi desteklenir.
ECTRIMS-young neurologists






Hak edenler:
MD, PhD, ScD
Üst ünvanın fellowship programına başlamadan önce
alınması gerekir
Başvuru zamanının, doktora sonrası 5 yılı geçmemesi
gerekir.
Başvuranların 40 yaşını aşmamış olması gerekir,
istisnalar değerlendirilebilir.
ECTRIMS üyesi ülkelerdeki veya Avrupa
coğrafyasındaki kişiler kabul edilir ve Avrupadaki bir
laboratuvarda veya klinikte fellowship programına
başlar.
ECTRIMS-young neurologists
Araştırma planı:
 ECTRIMS araştırma fellowship programı
araştırma-odaklıdır. Fellowship süresi içinde
ikna edici bir temel, klinik veya araştırma
projesini yürütmelidirler.
 MS ile ilişkili herhangi bir konu ele alınabilir.
 Araştırma planı, konuk olunacak enstitünün
etik kurulu veya hayvan koruma kurulu
tarafından değerlendirilir. Ödenek ayrılmadan
önce sertifikasyonun alınmış olması gerekir.

ECTRIMS-young neurologists
Süre 1 ya da 2 yıldır
 1 yıldan daha az sürecek programlar sadece
belirli şartlarda kabul edilir ve bunun
başvururken detaylı bir şekilde belirtilmesi
gerekir.
 Başlangıç, akademik yılın güz döneminde
olacaktır. ECTRIMS’den yanıt geldikten
sonraki 6 aylık süre içinde veya doktoranın
tamamlanmasından sonraki 6 ay içinde
olacaktır.

ECTRIMS-young neurologists
Yıllık 50.000 € burs verilecektir.
 Seyahat, kitaplar, dergiler vs. için ek
ödeme yapılmayacaktır
 Fellow’ların ECTRIMS kongrelerine
katılması ve sunum yapması beklenir
 ECTRIMS, kongre giderlerini
karşılayacaktır.

ECTRIMS-young neurologists
ECTRIMS araştırma gözden geçirme komitesi
üyelerince, kişiler fellowsip’e kabul edilir.
Başvurular aşağıdaki maddelere göre
değerlendirilecektir:
 Yeterlilik, eğitim geçmişi, kariyer planları
 Fellowship şefinin ve konuk olunacak
enstitünün yeterlilikleri ve özellikleri
 Araltırma planı, bilimsel nitelik, innovasyon,
fizibilite, konuk olacağı enstitü şefinin, kendi
enstitüsünün referans mektuplarının niteliği.

ECTRIMS-young neurologists
BAŞVURU:
 ([email protected]) veya
(www.ectrims.eu) adreslerine on-line
başvuru.
 Özgeçmiş ve yayınların listesi
 6 sayfayı geçmeyecek, figürleri tabloları
ve referansları içeren araştırma projesi
tanımı.

ECTRIMS-young neurologists





[email protected] adresine 1 aralık’a
kadar gönderilecek ek belgeler.
Konuk olunacak enstitü şefinin referans
mektubu, özgeçmişi, yayın listesi
Konuk olunacak enstitü idaresinin kabul notu
Kişinin kendi kliniğinin yazacağı, yeterlilikleri
ve kariyeri hakkındaki yazı.
ECTRIMS tarafından, kişiye 15 Mart’a kadar
cevap verilir.
TND-genç nörologlar








Nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlarda çalışmakta olan ve mesleki bilgisini
artırmak, nörolojinin bir alanında kendisini geliştirmek isteyen nöroloji uzmanı
üyelere verilir. Bu üyeler yurt içi ya da yurt dışı merkezlerde eğitim gördükleri 3-6
aylık süre boyunca desteklenirler. Gerekli hallerde bu süre yeniden başvuru
yapılarak en çok 6 ay daha uzatılabilir. Başvurunun kabul veya reddine TND
yönetim kurulu karar verir.
Bu destekten nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlar tarafından görevlendirilen
üyeler yararlanabilir. Başvuruya ana bilim dalı başkanlığının ya da klinik şefliğinin
onay yazısı ile gidilecek kurumun kabul yazısı eklenmelidir.
İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla
eğitime gideceği, bunun kurumuna ve ülke nörolojisine sağlayacağı muhtemel
katkı konusunda bir rapor da sunması gereklidir.
Yurt içi merkezlerde eğitim için destek başvurularına öncelik tanınır. Yurt içindeki
bir kuruluşta yapılabilecek proje veya eğitim için, yurt dışına gitme isteği kabul
edilmez.
Başvurular her yıl ocak ve haziran aylarında yapılır.
Her üye yalnızca bir kez bu destekten yararlanabilir. Desteklenecek üye sayısı
ayrılan bütçe ile sınırlıdır.
Aylık destek miktarı her yıl TND Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Yurt dışı eğitim destek burslarından asistan hekimler de yararlanabilir.
Download

Sunum Burslar