Yenidoğan Disritmileri
Dr. Alpay Çeliker
Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi
Yenidoğan Disritmileri
• Neonatal Bradikardi
– Hasta sinüs sendromu
– Atriyoventriküler bloklar
• Supraventriküler Taşikardi
• Ventriküler Disritmi
• Uzun QT Sendromu
Atriyal Bradikardi
• Sinüs Düğümü Depresyonu
– Otonomik etkiler
– Metabolik bozukluklar
• Sinüs Düğümünün Primer Bozuklukları
• Sinüs Düğümününden Uyarının
Atriyuma İletilmemesi
Sinüs Bradikardisi
• 12 lead EKG’de 100 atım/dk, 24 saatlik Holter
EKG’de <80 atım/dk altında kalp hızı
• Metabolik Problemler: Hipotiroidi, hipertiroidi,
hipoglisemi, hiperkalemi, hiperkalsemi
• KİBAS
• Hipoksi
• Artmış Vagotonik Cevap: İntübasyon, NG
irrigasyon, GÖR, oküler kompresyon
• İlaçlar: Antiaritmik ilaçlar, sedatif ajanlar
Sinüs Bradikardisini Taklit
Eden Ritm Bozuklukları
• İkinci Derece AV Blok
• Bloke Atriyal Prematür Atımlar
• Uzun QT Sendromu
• AV Tam Bloklar
Hasta Sinüs Sendromu
• Sinüs düğümünün zedelenmesi veya
intrensek sinüs düğümü bozuklukları
neticesinde olur.
• Kazanılmış Kalp Hastalıkları:
Kardiyomiyopati, miyokardit
• Konjenital Kalp Hastalıkları: ASD, AV
kanal, tek ventrikül, VKS yokluğu
• Genetik Bozukluklar: Kearns-Sayre
sendromu, uzun QT sendromu
Hasta Sinüs Sendromu
3,2 saniye pause
Atriyoventriküler Blok
• AV blokların % 50’sinde neden annede var
olan SSA/Ro and SSB/La oto antikorlarıdır. Bu antikorlar transplasental geçerek
fetal miyokardı ve iletim sistemini etkiler. Bunun neticesinde AV düğümde
granulasyon dokusu ve kollojen gözlenir.
• Otoimmün AV blok annede SLE, MKDH,
Sjögren sendromu, skleroderma ve
romatoid artrit varsa sık olarak izlenir.
İkinci Derece
Tip I ve II
AV Blok
p p p p p
AV Tam
Blok
QRS
QRS
AV BLOK
NORMAL
Otoimmün AV Blok
• Annede Anti-Ro ve Anti-La pozitifse
yenidoğanda AV blok gelişme riski %
5’dir. Bu oran tekrarlayan gebelikler
neticesinde 3 kat artabilir. Yüksek
otoantikor düzeyi ile AV blok gelişme
riski açısında bir ilişki yoktur.
• Annelerin % 50’si asemptomatiktir.%
98’inde anti Ro antikorları
pozitiftir.Annelerin % 50’sinde 1,5-2,5
yıl sonra kollojen doku hastalığı
belirtileri ortaya çıkar.
Klinik Bulgular
• Fetus: Fetal bradikardi ve fetal hidrops
en önemli bulgularıdır. Fetal EKO ile tanı
kesinleştirilebilir ve altta yatan kalp
hastalığı tanımlanabilir. % 90 oranında
bir semptom izlenmemektedir.
• Yenidoğan: Bradikardi, konjestif kalp
yetmezliği, beslenme problemlerine
neden olabilir. Hastalar EKO ve Holter
ile değerlendirilmelidir.
AV Blok & Konjenital Kalp
Hastalıkları
• Fetusta % 50 oranında kalp hastalığı
vardır.
– Heterotaksi sendromu % 49
– Atriyoventriküler diskordans % 24
oranında izlenir.
– Sol atriyal izomerizm fatal seyirlidir.
• Konjenital düzelmiş transpozisyon
• Ebstein anomalisi
Bradikardilerde Tedavi
• Altta yatan metabolik ve sistemik
problemlerin düzeltilmesi
• Atropin 0.01 mg/kg intravenöz bolus,
izoproterenol 5-10 g/kg/dk infüzyon
• Transtorasik veya transvenöz geçici
pacemaker
• Kalıcı kalp pili implantasyonu
– Kalp hastalığı var: <65 atım/dk
– Kalp hastalığı yok: <55 atım/dk
KALICI KALP PİLİ
Supraventriküler Taşikardi
• Atriyal Taşikardiler: % 25
– Ektopik atriyal taşikardi (EAT)
– Atriyal fibrilasyon ve flutter
– Kaotik atriyal taşikardi (KAT)
• WPW : % 60
• Atriyoventriküler Nodal Reentrant
Taşikardi
• Junctional Taşikardi (JET): % 10
Yenidoğan SVT
• Büyük kısmı reentry mekanizmasına bağlı
olarak gelişir. Paroksismal olup tedaviye
iyi yanıt verir.
• EAT, JET ve KAT devamlı taşikardi ile
seyrederler ve tedavileri güçtür. Bu
taşikardiler miyokard disfonksiyonuna
neden olabilir.
• Solukluk, siyanoz, irritabilite, beslenme
güçlüğü, takipne, aşırı terleme gibi
nonspesifik yakınmalara neden olur.
SVT’lerde Acil Tedavi
· Vagal manevralar
·
·
·
·
·
·
·
· Karotis masajı, oküler masaj, kusma refleksi,
buzlu su torbası, Valsalva manevrası
Adenozin 50-200 µg/kg IV bolus
VERAPAMİL KONTRENDİKEDİR
Digoksin IV bolus
Propafenone, Amiodarone
Transözefagal Pacing
DC senkronize kardiyoversion
Provoke eden faktörlerin düzeltilmesi
Pediatric Cardiac Emergencies
ADENOZİN
• Bir endojen purin nükleosididir.
• AV iletimde blok oluşturur.
• Birçok taşikardiyi sonlandırır.
– Aksesuar yollara bağlı taşikardiler
– AV nodal reentrant taşikardi
• Bazı taşikardilerde etkisizdir. Ancak
mekanizmanın belirlenmesini sağlar!!!
– Atriyal flutter, fibrilasyon
– Ektopik atriyal taşikardi
– Ventriküler taşikardi
Pediatric Cardiac Emergencies
Dar QRS Taşikardi
Adenozin Sonrası
Prematür Ventriküler Atımlar
• Oldukça sıktır.
• Hastalar kalp hastalığı ve uzun QT
sendromu yönünden araştırılmalıdır.
• Sistemik nedenler:
– Respiratuvar problemler
– Sempatomimetik ilaç kullanımı
– Elektrolit bozukluğu
• Kalp hastalığı yoksa tedavi gerektirmez!!!
Ventriküler Taşikardi
• Kardiyomiyopati ve kalp tümörleri
• İdiopatik
• Uzun QT, hiperadrenerjik polimorfik
VT ve Brugada sendromu
• Bazı antiaritmik ilaçlar
• Elektrolit dengesizlikleri
• İntrakranial kanama, tümör
Monomorfik
VT
Ventrikül Taşikardilerinde Acil
Tedavi
• Genellikle altta yatan kalp hastalığı bulunduğu
için hastalar hipotansiyon, şok gibi bulgular
sıktır.
• DC senkronize kardiyoversiyon
• Lidokain 1 mg/kg IV
• Procainamid 15 mg/kg IV
• Bretylium 5 mg/kg????
• Amiodarone 5/mg/kg***
Pediatric Cardiac Emergencies
KARDİYOVERSİYON
• Antiaritmiklere yanıt vermeyen veya
taşikardiye bağlı hemodinamik yönden kötü
hastalarda endikedir.
• Genel anestezi veya sedasyon gereklidir.
• Kullanılmakta olan antiaritmikler ciddi
ventriküler aritmilere neden olabilir!
• Doz 0.5-2 Joule/kg
• Sadece VF’ da defibrilasyon kullanılmalıdır!
• Embolizasyon riski yönünden dikkat!!!
Pediatric Cardiac Emergencies
Hayatı Tehdit Eden Taşikardiler
&
Sol Ventrikül Disfonksiyonu
oral Amiodarone
Gecikmiş Etki Zamanı
İntravenöz Amiodarone
IV AMIODARONE
Kronik Antiaritmik Tedavi
• Digoksin: En sık kullanılan antiaritmik ilaçtır.
WPW sendromunda kullanılması sakıncalıdır.
• Verapamil: Etkileri iyi bilinen antiaritmiklerdendir. Tetiklenen aktiviteye ikincil taşikardilerde
etkilidir. İV kullanımı kontrendikedir.
• -blokörler: özellikle otomatik aktiviteye bağlı
taşikardilerde önerilmektedir.
• Kinidin: Atriyal fibrilasyonda kullanılır. Proaritmik
etkisi belirgindir.
• D-sotalol, Propafenone: Tedavisi güç
taşikardilerde kullanılır.
• Amiodarone: Hayatı tehdit eden taşikardilerde
kullanılmalıdır.
Radyofrekans Kateter
Ablasyon
• Supraventriküler ve ventriküler
taşikardilerin kesin tedavi yöntemidir.
• Atriyal fibrilasyon ve bazı özel tip
ventrikül taşikardiler dışında etkin
olarak kullanılır.
• Yenidoğan döneminde antiaritmik
tedaviye yanıt vermeyen hayatı tehdit
eden taşikardilerde endike olabilir.
Etkinlik
Maliyet
Antiaritmikler
RFA
Yan etkiler
Uygulama
güçlüğü
ATP
Önceki tedavilerde
başarısızlık
WPW SENDROMU: RFA
Önce
Sonra
EAT: Ablasyon Öncesi-Sonrası
EKG
DI
aVR
DII
aVL
DIII
aVF
V1-6
DI
DII
aVR
aVL
DIII aVF
V1-6
Uzun QT Sendromu
• Çocuklarda görülme sıklığı 1/7000’dir.
• Polimorfik VT ve ventrikül fibrilasyonuna bağlı
senkop ve ani ölüme neden olur.
• EKG’de QT intervali uzamıştır ve T dalgası
değişiklikleri gözlenir.
• Repolarizasyon anomalisinin nedeni kardiyak iyon
(K ve Na) kanallarında gözlenen mutasyondur.
Bu mutasyona neden olan en az 5 gen
tanımlanmıştır.
• Bazı ilaçlar QT’yi uzatarak aynı ritm
problemlerine neden olabilir.
QT İntervalinin Ölçümü
R
Bazzet Formülü
R
QTc= QT intervali
RR
QTc= O.52 saniye
1.21 saniye
0.48 saniye
Polimorfik VT
SİDS
• Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda
% 0.1’dir.
• Kardiyak nedenleri arasında uzun
QT sendromu, SVT, VT ve AV
bloklarda bulunmaktadır.
• Aile öyküsü bulunan vakalarda
özellikle uzun QT sendromu
araştırılmalıdır
Download

Yenidoğan Disritmileri - doğumsal