KALP KAPAĞI HASTALIKLARI VE
CERRAHİSİ
AHMET ERDOĞAN SHMYO
Öğr. Gör. Dilek KARAMAN
KALP KAPAĞI HASTALIKLARI
(VALVÜLER KALP HASTALIKLARI)
MİTRAL KAPAK HASTALIKLARI
1-MİTRAL STENOZU
2-MİTRAL YETMEZLİĞİ
AORT KAPAK HASTALIKLARI
1- AORT STENOZU
2-AORT YETMEZLİĞİ
TRİKÜSPİT KAPAK HASTALIĞI
1-TRİKÜSPİT STENOZU
2-TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ
KALP KAPAĞI HASTALIKLARI
(VALVÜLER KALP HASTALIKLARI)
 Atrio-ventriküler kapaklar (mitral ve triküspit) sistol anında
kanın ventrikülden atriyuma geriye akımını önler.
 Diyastolde atrio-ventriküler kapak kendiliğinden açılır.
 Semilunar (aortik ve pulmoner) kapaklar diyastol anında
pulmoner arter ve aortadan kanın geriye ventrikül içine
akımını önler.
KALP KAPAĞI HASTALIKLARI
(VALVÜLER KALP HASTALIKLARI)
 Kapak hastalıklarında 2 önemli fonksiyonel bozukluk ortaya
çıkar
 Valvüler regürjitasyon (yetmezlik) ; kapak tendonlarının
elastikiyetini kaybetmesi sonucu tam kapanamaması
nedeniyle kanın geriye kaçmasıdır.
 Valvüler stenoz (darlık); kapak açıklığının daralması sonucu
kanın ileri doğru akışının engellenmesiyle oluşur.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
MİTRAL STENOZ (DARLIĞI)
 Mitral kapakçıkların ve kordaların anatomik bozukluğu
nedeniyle mitral kapağın diastolde iyi açılamamasıdır.
 Etiyoloji; romatizmal veya konjenital orjinli olabilir. Sol
atriyum tümörleri ve yaşlılarda mitral kapak halkasının
kireçlenmesi sonucu darlık oluşabilir.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
MİTRAL STENOZ
PATOFİZYOLOJİSİ VE
KOMPLİKASYONLARI
 Sol atriyumdan kanın sol ventriküle çıkışı mitral açıklığın
kapanması sonucu güçlükle olur.
 Sol atriyum basıncı yükselir. Sol atriyum hipertrofiye uğrar.
 Sol atriyumun genişlemesine bağlı olarak pulmoner ven ve
pulmoner arter basıncı artar pulmoner hipertansiyon oluşur.
 Pulmoner hipertansiyon nedeniyle sağ ventrikül hipertrofisi
oluşur.
 Sağ kalp yetmezliği gelişebilir.
 Mitral darlıklarda sol atriyumda trombüsler oluşabilir ve kopan
parçalar arteriyel embolilere sebep olabilir.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI













MİTRAL STENOZ
BELİRTİ VE BULGULARI
Darlığın dercesiyle paralellik gösterir.
Darlık az ise semptom yok yada eforla oluşur.
Darlık ileri derecede ise dispne,
Çarpıntı hissi
Doku hipoksisi nedeniyle yorgunluk, halsizlik
Klasik mitral yüzü görüntüsü( yanak ve dudaklar kirli kırmızı)
Ses kısıklığı
Sık tekrarlayan akc enfeksiyonları
Bronşial kapillerin rüptürü sonucu hemoptizi
3temel dinleme bulgusu
Kalp sesinin şiddetlenmesi
Mitral açılma sesinin bulunması
Diyastolik üfürüm
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
MİTRAL STENOZ
TEDAVİSİ
 Pulmoner baskıyı azaltmak için tuz kısıtlanır ve oral
diüretikler verilir.
 Yatak istirahatine alınır
 Enfeksiyon tekrarını önlemek için antibiyotik uygulanır.
 Semifovler pozisyonuna getirilir
 Cerrahi olarak mitral valvülektomi yada mitral kapak
replasmanı yapılır.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
MİTRAL YETMEZLİĞİ
Mitral yaprakçıkların mitral açıklığı tam kapatamama
durumunda oluşan yetersizliktir.
Sistol esnasında sol ventrikülden sol atriyuma
geriye kan akımı olur.
Etiyolojisi; en önemli neden akut eklem
romatizmasıdır. Mitral halkasının genişlemesi,MI,
bakterial endokardit, travma, kas (korda tendinalar)
fonksiyon bozuklukları da nedenler arsındadır.
TANI; apeksten dinlendiğinde sistolik üfürüm(
murmur) duyulur.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
MİTRAL YETMEZLİĞİ
PATOFİZYOLOJİSİ
 Anatomik değişiklikten dolayı sol ventrikülden geriye kaçan
kandan dolayı sol atriyumun basıncı yükselir, akc’lerden
dönen kanda sol atriyuma basınç yaptığı için hipertrofik hale
gelir.
 Sol atriyum basınç yüksekliği akc’lerde konjesyona sebep
olur.
 Sol atriyumdan sol ventriküle yüksek miktarda ve hızla dolan
kan ventrikülde hipertrofi yaratır.Genişleyen ventrikül aortaya
az kan atar, kalp out-put’u düşer
 Out-put’un düşmesi taşikardi ve periferik vazokonstrüksiyona
neden olur.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI







MİTRAL YETMEZLİĞİ
BELİRTİ VE BULGULARI
Yorgunluk,
Halsizlik
Pulmoner konjesyon nedeni ile ;
Efor dispnesi
Çarpıntı
Öksürük
Pulmoner ödem
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
MİTRAL YETMEZLİĞİ
TEDAVİSİ
 Dispne ve yorgunluğu artıran fizik aktivite kısıtlanır
 Sodyum kısıtlanır
 Kardiyak out-put’u artırmak için kardiyak glikozitler
verilir.
 Antikuagülan tedavi uygulanır
 Cerrahi tedavi:Açık kalp cerrahi yöntemiyle;
valvüler replasman(kapak değiştirilmesi) yada
valvuloplasti (kapak onarımı) yapılır.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT STENOZU
 Sol ventrikül ile aort arasındaki kapağın tam olarak
açlılammasıdır.Çevre ile 3-4 cm olan alan, darlık olduğunda
2 cm’ye kadar iner.
 Etiyolojisi;
 Konjenital kökenli
 Romatizmal kökenli
 Bakterial endokardit kökenli
 Atheroskleroz kökenli
 Tanı; dinlemekle duyulan ejeksiyon (fışkırır) tipinde sistolik
üfürümdür.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT STENOZU
PATOFİZYOLOJİSİ
 Aort kapağı daraldığında sistolde ventrikül tam anlamı ile
kanı boşaltamaz ve kompansasyon mekanizması
uygulayarak hipertrofik hale gelir.
 Hipertrofik ventrikül miyokardın oksijen gereksinimini artırır
ve koroner arterlere de baskı yapar. Baskıyla beraber
iskemi ve anjina gelişir.
 Giderek sol kalp yetmezliği de görülebilir.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT STENOZU
BELİRTİ VE BULGULARI
 % 50 ‘sinden fazlası daralmadıkça önemli hemodinamik
değişiklikler görülmez.
 İlerlemiş vakalarda
 Dispne
 Senkop
 Anjina pektoris
 Boyun damarların yayılan titreşim (tril)
 Geç yükselen nabız
 Deride renk solgunluğu görülür
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT STENOZU
TEDAVİ
 Konjestif kalp yetmezliği tedavisi için;
 Dijital, diüretikler ve Na+ kısıtlaması yapılır.
 Cerrahi tedavi;açık kalp cerrahisi yöntemiyle kapak
replasmanı yapılır.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT YETMEZLİĞİ
 Diyastol sırasında aort kapağının iyi kapanamaması sonucu
kanın aortadan yüksek basınç altında sol ventriküle geri
kaçması olayıdır.
 Etiyolojisi;
 Akut eklem romatizması,
 Bakteriyal endokardit,
 Sifiliz,
 Aort anevrizması,
 Aort kökünün hipertansif atherosklerotik dilatasyonu neden
olur.
 Tanı;EKG, tele, anjiyografi yapılarak konur.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT YETMEZLİĞİ
PATOFİZYOLOJİSİ
• Hem aort hem de atriyumdan gelen kan, sol ventrikülün
diastolik yüklenmesine ve atım volümünün artmasına yol
açar.
• Sol ventrikül total kalp hipertrofi gelişir.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
AORT YETMEZLİĞİ
BELİRTİ VE BULGULAR
Aort yetmezliği tek başına başlaması kaydıyla semptomsuz
devam eder. Semptomlar sol ventrikül yetmezliği kaynaklıdır.
 Eforla gelen dispne
 Paroksisimal gece dispnesi
 Akc ödemi
 Çarpıntı
 Terleme
 Düşük diyastolik basınç
 Anjina pektoris
 Baş dönmesi
 Nabız ritmik parmağa vurur kaçar ve sıçrayıcı niteliktedir.
 Hepotomegali, ayak bileklerinde ödem ve asit birikimi olur.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI




AORT YETMEZLİĞİ
TEDAVİ
Sol ventrikül yetmezliği dijital ve diüretiklerle hafifletilir.
Tuzdan kısıtlı diyet verilir.
Bakteriyal endokarditt uygun antibiyotikle tedavi edilir.
Cerrahi tedavi;açık kalp cerrahisi yöntemiyle yapay kapak
dikilir.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
TRİKÜSPİT STENOZU
Sağ atriyum ve sağ ventrikül arasında bulunan üç
kapakçıklı triküspit kapağın darlığıdır.
Etiyolojisi;
 Akut eklem romatizması en önemli nedenidir.
 Karsinoid tümör,
 Sistemik lupus eritomatozus
 Konjenital bozukluklar neden olabilir.
 Kadınlarda erkeklerden 4-5 kat daha fazla görülür.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
TRİKÜSPİT STENOZU
PATOFİZYOLOJİSİ
Romatizmaya bağlı olarak triküspit yaprakçıklarının
kısalmasıyla açıklığın daralması sonucu, sağ atriyumdan
sağ ventriküle kan akışı yavaşlar sağ atriyumda birikir.
Böylece kalbe olan venöz dönüşüm engellenir.Venöz
basınç artar ve sağ ventrikül out-put’u azalır.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI







TRİKÜSPİT STENOZU
BELİRTİ VE BULGULAR
Düşük out-put nedeniyle erken yorulma
Kilo kaybı
Hipotansiyon
Sağ kalp yetmezliği semptomları
Hepatomegali
Jugular ven dolgunluğu
Siroz ve sarılık
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI





TRİKÜSPİT STENOZU
TEDAVİ
Dijital
Na+ kısıtlı diyet
Diüretik
Fiziksel aktiviteler kısıtlanır
Cerrahi tedavi; valvuloplasti ya da valvul replasmanı yapılır
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ
 Triküspit yaprakçıklarının triküspit alanını tam
kapatamamasıdır.
 Etiyoloji;
 Herhangi bir nedenle sağ ventrikül hipertrofisi,
 Mitral darlığı,
 Pulmoner hipertansiyon,
 Bakteriyal endokardit,
 Akut eklem romatizması,
 Travma,
 Sağ ventriküle yerleştirilen piller (pacing)sayılabilir.
 Tanı;ekg’de AF, sağ dal bloğu, telede büyümüş sağ atriyum
görülür.
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI









Dispne
Siyanoz
Ödem ve asit
İştahsızlık
Regürjitasyon
Bulantı ve kusma
Boyun venlerinde dolgunluk
İkter
Düzensiz nabız
TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ
BELİRTİ VE BULGULAR
VALVÜLER KALP
HASTALIKLARI
TRİKÜSPİT YETMEZLİĞİ
TEDAVİ
 Romatizmal ateş ve bakteriyal endokarditten
korunmadır.
 Cerrahi tedavi; kapak değişimi yada onarımıdır.
KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Üç tip kapak tamiri vardır.
Annüloplasti
Valvuloplasti
Kommissürotomi (valvotomi)
KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Annüloplasti
 Kapak yetmezliklerinde genişlemiş
annülüsün ya da kapak halkasının
cerrahi olarak tamiridir.
 Dikiş
yada
protez
halka
kullanılarak annülüs daraltılır.
 Daha çok mitral yetmezlik ve
triküspit
yetmezliklerinde
uygulanan bir tedavi şeklidir
KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ
ANNÜLOPLASTİ
KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ
VALVULOPLASTİ
Yırtılan kapak yaprakçıklarının dikilerek
tamir edilmesidir.
KALP KAPAĞI HASATLIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMİ
Kommissürotomi ( Valvotomi)
Kapakçık darlığında birbirine yapışmış olan
kapakçık yaprakçıklarının ayrılarak kapakçık
açıklığının genişletilmesi işlemidir.
Kommissürotomi daha çok mitral ve triküspit
kapak darlıklarında kullanılan bir yöntemdir.
Komissürotomi öncesi ve sonrası
mitral kapakçık
Bozulmuş olan kalp kapakçığının
değiştirilmesi
Bozulmuş olan kalp kapakçığının tamiri
mümkün değilse bu kapakçık kalpten
çıkarılır ve yerine yeni bir kapakçık
yerleştirilir.
Yerleştirilen yeni kapakçık mekanik veya
biyolojik olabilir.
Bozulmuş olan kalp kapakçığının
değiştirilmesi
Günümüzde pek çok yapay kapak çeşidi
vardır.
Hangi tip kapak kullanılacağına hastanın
değerlendirilmesinden sonra karar verilir.
Mekanik kapakçık yerleştirimi
Mekanik kapakçıklar insan vücudu ile tamamen
uyumlu mekanik parçalardan oluşurlar.
Bu kapakçıklar, polyester kumaştan örülmüş bir
halka içerisine yerleştirilen iki pyrolite karbon
yaprakçıktan oluşur.
Mekanik kapaklar
Avantajları:
Mekanik kalp kapakçıkları çok dayanıklıdır.
Ömür boyu kullanım için tasarlanmışlardır.
Dezavantajları:
İçerisindeki yabancı maddeler nedeniyle, bu kapakçığın
yerleştirildiği hastalar ömür boyu kan sulandırıcı
(antikoagülan) ilaç almak zorundadır.
Kan sulandırıcı ilaçlar mekanik kalp kapakçığı üzerinde
kan pıhtısı oluşmasını önleyerek pıhtı nedeniyle
meydana gelebilecek felç veya kalp krizi riskini azaltırlar.
Biyolojik kapakçık yerleştirimi
Biyolojik kalp kapakçıkları insan veya
hayvandan elde edilirler. Bazı tiplerinde
kapakçığı güçlendirmek ve yerleştirilmesini
kolaylaştırmak için biyolojik olmayan ilave
parçalar da bulunur
Biyolojik kapaklar
Üç çeşit biyolojik kapakçık vardır: domuz,
inek veya insan kaynaklı kapakçıklar.
Biyolojik kapaklar
Avantajları
İlave bir hastalık bulunmadığı sürece
(atriyal fibrillasyon gibi) hastalar ömür
boyu kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç
kullanmak zorunda kalmazlar.
Biyolojik kapaklar
Dezavantajları
Mekanik kalp kapakçıkları kadar dayanıklı değildirler. 1017 yıl sonra değiştirilmeleri gerekebilmektedir.
Hastaya
yerleştirilecek
biyolojik
veya
mekanik
kapakçığın seçiminde hastanın tercihi de önemlidir.
Genç hastaların, mekanik veya biyolojik kapakçığı tercih
ederken ömür boyu ilaç kullanmanın vereceği sıkıntıya
karşılık hayatlarının ileri bir döneminde yeniden ameliyat
olma riski ile karşı karşıya kalabileceklerini düşünerek
kararlarını vermeleri gerekmektedir.
Bozulmuş olan kalp kapakçığının
değiştirilmesi
Cerrah kalbe ulaşmak için sternetomi yaparak
göğüs kemiğini açar. Ameliyatın sonunda bu
kemik çelik tellerle tekrar birleştirilir. Kemiğin
kaynaması yaklaşık 6 hafta sürer.
Kapakçık ameliyatı başında kalbin geçici olarak
durdurulması gerekir.
Bu süre içinde kan dolaşımı bir kalp-akciğer
makinesi tarafından gerçekleştirilir.
Bozulmuş olan kalp kapakçığının
değiştirilmesi
Ameliyat sonunda kalp ve akciğerler tekrar devreye
sokulur ve normal işlevlerine devam eder.
Kapakçıklara cerrahi müdahele sırasında kalbin içi açılır.
Kapakçığın hasar görmüş kısımları veya tamamı çıkarılır.
Yeni kapak eskisinin yerine sağlam bir şekilde dikilir.
Kalp kapatılır ve tekrar çalışmaya başlatılır
Bozulmuş olan kalp kapakçığının
değiştirilmesi
Kalp kapakçık ameliyatının
riskleri şunlardır
Akciğer sorunları ve solunum sıkıntısı ve
yetmezliği
Aşırı kanama
Kalp ritminde ilaç veya kalp pili gerektiren
bozukluklar
Enfeksiyon
Kanı sulandırıcı ilaçlardan dolayı ortaya
çıkabilecek sorunlar
Kalp krizi
beyin kanaması
TEŞEKKÜRLER…..
Download

Kalp Kapağı Hastalıkları ve Cerrahisi