12/23/2014
Microsoft Excel
Excel
Bir hesap tablosu (spreadsheet) programıdır.
Excel, her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç
duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan bir uygulama programıdır.
Operasyonlar
•
•
•
•
•
•
•
Kısa Yollar
Hücre seçmek
Hücreye formül girmek
Hücreleri kullanarak işlem yapmak (A1=B1-C1)
Hücre eklemek ve silmek
Satır eklemek ve silmek
Sütun eklemek ve silmek
Kopyala Yapıştır
Excel hücrelerine veri girişi
• Tarih ve saat, tarih ve saat seri sayılarını tarih
değeri olarak görüntüler.
• Yüzde Oranı, hücre içeriğini 100 ile çarpar ve
sonucu bir yüzde simgesi ile birlikte görüntüler.
• Kesir, girilen veriyi kesirli görüntüler.
• Bilimsel, 2 basamaklı ondalıktan sonra ne kadar
devam ettiğini görüntüler.
Excel hücrelerine veri girişi
• Metin, hücre içinde sayı bile olsa metin olarak
yorumlar. Hücre tam olarak girildiği gibi
görüntülenir.
• Özel, Posta Kodu, Telefon Numarası, Sigorta
numarası gibi özel biçimleri olan verileri
belirlenmiş biçimde görüntüler.
• İsteğe Uyarlanmış, isteğinize göre
biçimlendirdiğiniz hücrelerle özel kodlamalar ya
da biçimler görüntülenir.
1
12/23/2014
Veri Girme
Hücre Biçimlendirme
Örnek Veriler
Aritmetik Operatörler
Operatör
+
*
/
^
Formüller
• Formüller = işareti ile başlar.
• Formül yazarken boşluk verilmez. (formülde tırnak içi
metin geçiyorsa bu metinde verilebilir)
• Formülde açılan parantez sayısı kadar kapatılan
parantez bulunmalıdır.
• Formül yazarken sabit sayılar, hücre adları ve bölge
adları kullanılabilir.
• =A3*15
• A3 hücresindeki sayı ile
15 sayısının çarpımı.
• =(B2+C2+D2)/3
• B2, C2 ve D2
hücrelerini toplayıp 3’e böler.
Toplama
Çıkartma
Çarpma
Bölme
Üstel
Aritmetik Operatörler
• A1 hücresiyle B1 hücresine iki değer girin.
C1 hücresine bu iki hücrenin değerlerinin
toplamını hesaplatın.
• B3 hücresine bu iki değerin farkını
hesaplatın.
• Doğum tarihinizden
bu güne kaç gün
geçmiştir.
2
12/23/2014
Veri Serileri Girme
Karşılaştırma Operatörleri
Operatör
=
>
<
>=
<=
<>
Eşittir
Büyüktür
Küçüktür
Büyük eşittir
Küçük eşittir
Eşit değildir
Karşılaştırma Operatörleri
Problem Çözümü
• A1 hücresiyle B1 hücresine iki değer girin.
C1 hücresine bu iki hücrenin değerlerinin
birbirine eşit olup olmadığını kontrol
ettiren komutu yazın.
• B3 hücresine bu iki değerden A1 in B1 den
büyük olup olmadığını yazdırın.
• B5 hücresine bu iki değerden A1 in B1 den
farklı olup olmadığını yazdırın.
• Vize (%40) ve final (%60) sınavlarınızın
ortalamasını bulan ve ortalama 50 ve
üzerinde ise DOĞRU değilse YANLIŞ
gösteren bir tablo oluşturalım.
FORMÜLLER
Formül yazılırken dikkat
edilmesi gereken hususlar:
•
•
Formül yazımına başlamadan önce eşittir
işareti konulur. Örnek: =A1+A2
Birden çok hücre aralığındaki hücreler
hesaplanmak istenirse : işareti kullanılır. Örnek:
=TOPLAM(A1:A9)
3
12/23/2014
FORMÜLLER
Formüller
TOPLA(A1:A12)
Bir sütunda bulunan birden fazla hücrenin içeriğini toplamak için
kullanılır.
Yukarıdaki örnekte A1 hücresi ile A12 hücresi arasındaki tüm
değerler toplanır.
MİN(A1:A8)
En küçük sayıyı bulmak için kullanılır.
Yukarıdaki örnekte A1 ile A8 arasındaki hücrelerde "En Küçük"
sayıyı bulur
Formüller
=MAK(A1:A8)
En büyük sayıyı bulmak için kullanılır.
Yukarıdaki örnekte A1 ile A8 arasındaki
hücrelerde "En Büyük" sayıyı bulur.
Grafik Oluşturma
• Excel’de sayısal verilerden oluşan bir tablonun sayısal verilerin
artış-azalışını görmek için grafik oluşturulabilir.
• Bir tablo ile ilgili grafik hazırlarken şu aşamalar takip edilebilir :
• =Karekök (….)
• =Mutlak(…..)
• =Mod(bölünen;bölen)
• Tablomuzun üzerinde grafiğini oluşturacağımız bölüm seçilir.
(Tabloun X ve Y eksenlerini tanıtan etiketler de seçilmelidir.)
• Ekle menüsünden Grafik
seçeneğine veya Standart
araç çubuğundan Grafik Sihirbazı
düğmesine basılır.
Fonsiyonlar (Eğer Komutu)
(IF)
Alıştırmalar
• EĞER(şart;doğru ise;yanlış ise)
• Vize ve final sınavlarınızın ortalamasını bulan ve ortalama 50
ve üzerinde ise “Geçti” değilse “Kaldı” gösteren bir tablo
oluşturalım.
BAŞLA
Ortalamayı Hesapla
GEÇTİ yaz
DOĞRU
Eğer
ortalama 50
den büyük
eşit
YANLIŞ
• =EĞER(A1>65;”EVET”;”HAYIR”)
• =EĞER(A2>A3;C5;C6)
• =EĞER(A3<=A1;C1+C2;C3*C5)
• =A1<A2
• =EĞER(A3>=A1;C1+C3;EĞER(A4>=A2;C4+C3;C5))
KALDI yaz
4
12/23/2014
Mantık Operatörleri
VE İşlevi
• Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU olarak değerlendirilirse
DOĞRU'yu döndürür; bir ya da daha fazla bağımsız değişkeni
YANLIŞ olarak değerlendirilirse YANLIŞ'ı döndürür.
• VE(mantıksal1, [mantıksal2], ...)
• VE
• YADA
• DEĞİL
YADA İşlemi
DEĞİL İşlemi
• Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU'ysa DOĞRU'yu verir; tüm
bağımsız değişkenler YANLIŞ'sa da YANLIŞ'ı verir.
• YADA(mantıksal1;mantıksal2;...)
• Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. Bir değerin
belirli bir değere eşit olup olmadığını denetlemek istediğinizde
DEĞİL fonksiyonunu kullanın.
• DEĞİL(mantıksal)
Alıştırmalar
=VE(A2>A3; A2<A4)
15, 9'dan büyük ve 8'den küçük müdür?
(YANLIŞ)
=YADA(A2>A3; A2<A4)
15, 9'dan büyük ya da 8'den küçük müdür?
(DOĞRU)
=DEĞİL(A2+A3=24)
15 artı 9, 24'e eşit değil midir? (YANLIŞ)
=DEĞİL(A5="Dişliler")
A5 "Dişliler"e eşit değil midir? (YANLIŞ)
=YADA(A5<>"Dişliler“;A6 = "Tuşlar")
A5 "Dişliler"e veya A6 "Tuşlar"a eşit değil
midir? (DOĞRU)
=EĞER(YADA(DEĞİL(A1>A2);A6<A3);5;8)
5
12/23/2014
Başvuru işlevleri
• : (İki nokta üst üste) Belirtilen iki başvuruyu da
içermek üzere arasındaki bütün hücreleri kapsar.
• A1:A4 Yazıldığında “den” anlamı kazanır, A1’den
A4’e kadar tüm hücreleri(A1,A2,A3,A4) kapsar.
• Ör: =TOPLA (A2:A4) sonucunda 32 değeri
döndürür
• ; (Noktalı virgül) Yalnızca belirtilen başvuruları
belirtir.
• A2;A4 Yazıldığında “ve” anlamı kazanır, A2 ve A4
hücrelerini kapsar. Resimde “TOPLA” işlevi ile
birlikte kullanıldığında bu iki hücreyi toplayıp 23
sonucunu verir.
• =TOPLA(A2;A4) sonucunda 23 değeri döndürür
Alıştırma
• 97 sayısının 2-20 ye
kadar herhangi bir
sayıya tam olarak
bölünmediğini
gösteren bir tablo
hazırlayın.
Alıştırma
• Çeşitli para birimlerini birbirine dönüştüren bir
Excel sayfası oluşturalım
• Dolar TL
• TL Dolar
• Euro TL
• TL Euro
• Fibonaci serisini oluşturun
Alıştırmalar
• 3. Sayı tahmin oyunu. Kullanıcı 0 – 100 arasında
bir sayı tutacak. Excel bu sayıyı tahmin etmeye
çalışacak. Kullanıcı Excel’in tahmin ettiği sayının
kendi sayısından büyük yada küçük olduğu
bilgisini verecek.
Sayı Oyunu
Üst
Alt Sınır Sınır
Tahmin
Büyük
0
100
50
50
100
75
DOĞRU
S_SAYI_ÜRET()
• 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı üretir.
Ör:
• A sütununda 10 adet rastgele sayı üretin.
• Bu sayıların toplamını ve ortalamasını bulun.
• Rastgele sayı miktarını 100 e çıkartıp tekrar
hesaplatın.
• 5 ile 10 arasında rastgele sayı üretin.
• 5 ile 10 arasında veya 15 ile 20 arasında rastgele
bir sayı üretin. Üretilen sayı 5 ile 10 arasında
yada 15 ile 20 arasında olsun.
• Ortalama 0,5 e yaklaşıyor mu ?
6
12/23/2014
Grafik Çizmek
PI
• 3.141592654
4,5
4
3,5
3
2,5
Seri 1
2
1,5
1
0,5
0
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
1,5
Trigonometrik Fonksiyonlar
1
• Sin, Cos, Tan, ATan
0,5
Seri 1
0
-1,5
-1
-0,5
Seri 2
0
0,5
1
1,5
Seri 3
-0,5
-1
-1,5
Alıştırma: Spiral
Yandaki spiral
şeklini
oluşturalım?
y
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
y
0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
0,2
0,4
0,6
0,8
1
• B2 hücresine =EĞER(TOPLAM(A1:C1)=1;1;"") yazın.
• B2 hücresini AU ve 30. satıra kadar kopyalayın
• V1 hücresine 1 yazın.
-0,8
7
12/23/2014
Fonksiyonlar
Sayfayı Bölmek
Fonksiyon
TOPLAM
BAĞ_DEĞ_SAY
ORTALAMA
MAK
MİN
EĞER
VE
YADA
DEĞİL
HATA Mesajları
• ##### hatasının : Bir hücreye girilen sayısal değer
hücrede görüntülenmek için çok geniş
• #BÖL/0! : bir formül 0’a (sıfır) bölerse, ortaya çıkar
• #YOK : bir değer, bir işlevde veya formülde
kullanılamıyorsa, ortaya çıkar
• #AD? : Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman
ortaya çıkar
• #BOŞ : kesişmeyen iki alanın bir kesişimini belirttiğiniz
zaman ortaya çıkar
Mutlak Adresler
• Otomatik işlemlerde değişmeyen adresler
• $A1
• $A$1
• A$1
HATA MESAJLARI
• #SAYI! : bir formüldeki veya işlevdeki bir sayıyla ilgili bir sorun
ortaya çıktığında oluşur.
• #DEĞER! : yanlış tür bir bağımsız değişken veya işlenen
kullandığında
Alıştırma
• Alıştırma : 4. Çarpım tablosu.
• Sabit adresli katsayı hesabı.
8
12/23/2014
İstatistiksel Fonksiyonlar
Formüller
Standart Sapma
•Formülleri göster
•Formülleri değerlendir
•Etkileyenleri izle
•Etkilenenleri İzle
•Formülleri hesapla
•Hesaplama seçenekleri
STDSAPMA
Tablolar
Fitreleme
• Ekle – Tablo
• Alıştırma
• No
• Ad
• Soyad
• Satış Miktarı
• Kar
Koşullu Biçimlendirme
Özet Tablo
9
12/23/2014
Durum Çözümleyicisi – Hedef
Ara
• Veri- Durum Çözümleyicisi-Hedef Ara
• Bir hücrenin değerini değiştirerek başka bir hücrenin değerini
istediğimiz bir değere ulaştırma işine yarar.
• Çözümden soruya gitmek için kullanılır.
Alıştırma
Hedef Ara Ör
• y=x^5-3*x^3+2 formülünde x in hangi
değeri için y 100 olur
Alıştırma
• Ör: Hangi sayının karekökü 17.5 yapar
• 1. Hedef arayı kullanarak saatte
75 km ile giderken 12 dakikada
kaç km gideceğinizi hesaplayın.
• 2. Hedef arayı kullanarak eğer 12
km yi 8 dakikada gitmişseniz
hızınız nediri hesaplayın
• 3. Hedef arayı kullanarak çevresi
10 cm olan çemberin yarı çapını
hesaplayın.
• 4. ax + by + cz = d a=1 b=2
d=12 y=2 z=1 x=1 ise c nedir?
• A1 Hücresine 100 değeri girin.
• A3 Hücresine =KAREKÖK(A1) yazın
• Veri Tabına tıklayın
• Durum çözümlemesine tıklayın
• Hedef araya tıklayın
• Ayarlanacak Hücre A3
• Sonuç hücre 17,5
• Değişecek hücre $A$1
Durum Çözümleyicisi – Hedef
Ara
Çözücü
• Çözümden probleme gitmek için kullanılır.
• Hedef ara komutuyla benzer şekilde çalışır.
• Farkı eğer probleme farklı kısıtlamalar getirmek
gerekiyorsa kulllanılan sistem.
10
12/23/2014
Alıştırma
Çözümleyici
• 1000 TL lik satış yapmak için
• Çocuk biletleri 3TL den satılıyor.
• Yetişkin biletleri 5TL den.
• Yaşlı biletleri 4TL den satılıyor.
• Maksimum bilet sayısı 220 olabilir.
• En az 20 çocuk bileti satılması isteniyor.
• En az 20 yaşlı bileti satılması isteniyor.
Makro
• Makro kaydetmek
• Makro kullanmak
• Göreceli adres kullanma
MATLAB
11
12/23/2014
Command Penceresi
• Komutları yazabildiğiniz ve hemen sonucunu
görebildiğiniz alan.
Editör
Workspace
• Komutlar bir araya
getirilebilir ve bir
dosya şeklinde
saklanabilir.
• Genellikle dosya
uzantısı
.m
dir.
Aktif Klasör
• Hafızada bulunan
değişkenleri gösteriri.
Matlab’i Kullanmaya Başlamak
• Çalışmakta
olduğunuz klasörü
gösterir. Yanındaki
ikonları kullanarak
aktif klasörünüzü
değiştirebilirsiniz.
• Command penceresinde
• date
• yazın. Enter tuşuna basın.
• Mevcut bulunduğunuz klasörü göstermek
• pwd
• yazın. Enter tuşuna basın.
• Bulunduğunuz klasörden bir üst klasöre çıkmak
• cd ..
12
12/23/2014
• Mevcut klasörleri ve dosyaları listelemek
Merhaba Dünya
• ls
• İstediğiniz bir klasörün içine girmek
• cd ‘C:\windows’
• Bir komut hakkında yardım almak (doc)
• doc ls
Basit Aritmetik İşlemler
• Toplama:
• 1+1 ya da plus(1,1)
• Çıkartma:
• 17-12 ya da minus(17,12)
• Çarpma:
• 5.*8 ya da times(5,8)
• Bölme:
Değişkenler
• Belli bir türe ait veriyi saklayan veri
deposudur.
• a = 3.5
• b = 4.1
• 17./9 ya da rdivide(17,9)
• Üs Alma:
• 99.^2 ya da power(99,2)
• a+b
• Karekök:
• sqrt(15)
• Ör: c  a 2  b 2 fonksiyonunda a=3 ve
b=4 ise c nin değeri ne olur.
• a=3
• b=4
• c=sqrt(a.^2+b.^2)
• y = ax2 + bx + c denklemini a = 2, b = 4, c =
8, x = 3.5 için y’nin aldığı değeri hesaplatın.
• c=a+b
Matrisler ve Seriler
• Matlab’da temel veri yapısı matristir. Bütün veriler matris
şeklinde tutulmaya ve işlenmeye çalışılır.
• Matrisi oluştururken köşeli parantezle başlanır. Satırdaki
elemanları boşluk karakteriyle ayırırız. Bir alt satıra ;
karakteriyle geçilir. Son olarak köşeli parantez kapatılır.
• a=[1 2 ; 3 4]
• a=
•
1 2
•
3 4
• b=[2 1; 0 1]
• b=
•
2 1
•
0 1
13
12/23/2014
• a+b
• d=a.*b
• ans =
• d=
• Transpoz
• a'
• Tersi
• >> inv(a)
• ans =
• ans =
•
•
3
3
3
5
•
•
2
0
• f=a-b
• c=a*b
• f=
• c=
•
•
-1
3
1
3
• Elemanlara Erişim
•
•
2
6
2
4
1
2
•
•
3
4
• Determinant
3
7
• >> a(2,:)
• >> a(1,1)
• ans =
•
1
•
•
• ans =
• 3 4
• >> a(:,1)
-2.0000 1.0000
1.5000 -0.5000
• >> det(a)
• >> a*inv(a)
• ans =
• ans =
•
•
•
-2
1.0000
0
0.0000 1.0000
Seriler
• >> t=1:1:10
• >> t=0:0.1:0.5
• t=
• t=
•
1
8
2 3
9 10
4
5
6
7
•
0 0.1000 0.2000
0.3000 0.4000 0.5000
• ans =
•
1
•
3
Alıştırma
• t = 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
serisini oluşturan komutu yazın.
• st= t.*2
• plot(t,st) komutunu kullanarak grafiğini çizin
Alıştırma
•y=5x2+6x+7
•[-2:0.1:2]
14
Download

Microsoft Excel - Umit D. Ulusar