SMMM STAJ BAŞLATMA
1.
Bir üretim işletmesinin Mart ayı (P) cinsi malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir.
Tarih
Açıklama
Miktar
01 Mart
06 Mart
14 Mart
06 Mart
23 Mart
Başlangıç
Satın alınan
Ü. Gönderilen
Satın alınan
Ü. Gönderilen
200 kg
800 kg
500 kg
500 kg
200 kg
4.
4 000
12 000
10 000
-
Yukarıdaki bilgilere ve Hareketli Ortalama Maliyet
Yöntemine göre Mart ayı sonunda stok değeri kaç
TL’dir.
A)
B)
C)
D)
E)
9 000
10 200
11 400
11 600
14 400
5.
2.
Bir üretim işletmesinin Mart ayı (Q) cinsi malzemeye
ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir.
Tarih
01 Mart
07 Mart
11 Mart
16 Mart
22 Mart
27 Mart
Açıklama
Başlangıç
Satın alınan
Ü. Gönderilen
Satın alınan
Ü. Gönderilen
Satın alınan
Miktar
40
60
30
100
70
200
Brm.Fiy. Tutar
5
10
20
30
200
600
2 000
6 000
f
u
a
t
h
Yukarıdaki bilgilere ve Tartılı Ortalama Maliyet Yön- o
temine göre Mart ayında üretime gönderilen ilk c 6.
a
madde ve malzemenin değeri kaç TL’dir.
.
n
A) 1400
e
B) 1600
t
C) 1800
D) 2200
E) 2400
3.
İlk giren ilk çıkar yöntemine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Fiyatların yükseldiği ortamlarda bu yönetimi kullanan bir işletmede, elde edilen karlar görülürden
daha düşük hesaplanacaktır.
B) Enflasyon ortamında, Bilançoda stokların cari fiyata en yakın düzeyde olma olasılığı yaratılabilecektir.
C) Bu yöntem özellikle dayanıksız ürünler var olduğunda, bozulma (çürüme) nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan kaçınmaya olanak sağlar.
D) Fiyatların yükseldiği bir dönemde bu yöntemi kullanan bir işletme daha yüksek hesaplanan dönem
karı nedeniyle aşırı vergi ödemesi ile karşı karşıya
kalır.
E) Bu yöntemde ilk olarak satın alınan malzeme ilk
olarak üretime sevk edilir.
Brm.Fiy. Tutar
20
15
20
-
MALİYET MUHASEBESİ / HAFTA TEKRARI 1
Fiyatların düştüğü dönemde, en yüksek malzeme
stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını veren
stok değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Gerçek parti maliyet yöntemi
Tartılı ortalama maliyet yöntemi
Hareketli ortalama maliyet yöntemi
Son giren ilk çıkar yöntemi
İlk giren ilk çıkar yöntemi
Elbise üreten işletmede haziran ayında 200 TL’lik astar
ve tela üretim hattına gönderilmiştir. Bu süreci tanımlayan maliyet muhasebesi kavramı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Harcama
Maliyet
Gider
Zarar
Dönem gideri
Bir üretim işletmesinin ilk madde ve malzeme hareketleri aşağıdaki gibidir.
Tarih
01 Eylül
05 Eylül
09 Eylül
12 Eylül
18 Eylül
Açıklama
Başlangıç
Satın alınan
Ü. Gönderilen
Satın alınan
Ü. Gönderilen
26 Eylül Satın alınan
Miktar
7.
Brm.Fiy. Tutar
100
200
250
300
310
10
20
30
-
1000
4000
9 000
-
400
40
16 000
A)
B)
C)
D)
E)
Son giren ilk çıkar (LİFO) yöntemine göre 18 Eylül
tarihinde üretime sevk edilen malzeme maliyeti kaç
TL’dir.
A)
B)
C)
D)
E)
Belirli bir dönemde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bir gelir elde edilmesi dışında, arızi iş ve
olaylardan dolayı kullanılan veya tüketilen varlıkların hasılattan düşülen, yararı tükenmiş maliyetlerine ne ad verilir?
Arızi zarar
Bilanço yaklaşımında zarar
Gelir yaklaşımında zarar
Sürekli zarar
Brüt zarar
9 100
10 300
4 500
12 400
16 000
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
1
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
8.
Mamuller ne zaman gidere dönüşür?
13. Birim başına düşünüldüğünde üretim hacmindeki
değişme ile ters orantılı bir şekilde değişen maliyet
aşağıdakilerden hangisidir?
İlk madde malzemenin üretimde kullanılmasıyla
Satıldığında
İlk madde ve malzeme satın alındığında
Üretimi tamamlanan mamulün ambara gönderilmesiyle
E) İlk madde ve malzeme satıldığında
A)
B)
C)
D)
9.
A)
B)
C)
D)
E)
Mamullere yüklenmeyip dönemin gelir tablosuna
aktarılan giderlere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
10. İşletmenin yapısına bağlı olamayan ve işletmenin
faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapılması zorunlu
olmayan giderlere ne ad verilir.
Direkt gider
Programlanmış gider
Değişken Gider
Sabit gider
Yapısal gider
A)
B)
C)
D)
E)
2 TL
8 TL
3 TL
7 TL
5 TL
Artık maliyet
Değişken maliyet
Sabit maliyet
Yarı değişken maliyet
Endirekt maliyet
14. “H” üretim işletmesinin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 60 TL, birim değişken maliyeti 30 TL ve yıllık toplam
sabit maliyeti 100.000 TL’dir. (X) toplam net satışları
ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak
işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?
Zarar
Maliyet
Bilanço yaklaşımında maliyet
Dönem gideri
Gelir yaklaşımında zarar
A)
B)
C)
D)
E)
MALİYET MUHASEBESİ / HAFTA TEKRARI 1
Kar= 0,50x – 100.000
Kar= 100x – 100.000
Kar= 50x – 100.000
Kar= 30x – 100.000
Kar= 0,60x – 100.000
15. Aşağıdakilerden hangisi dönem gideri değildir?
f
u
A) Satılan mamullerin maliyeti
a
B) Direkt işçilik gideri
t
C) Satış ıskontosu
h
D) Satış gideri
o
E) Satış iadeleri
11. Üretim Miktarı 2000 birim iken,
c
a
Birim sabit maliyetler 3 TL
.
Toplam Değişken maliyet 2.000 TL ise;
n
Üretim miktarı 1000 birime düştüğünde toplam ma- e
16. Aşağıdaki kalemlerden hangisi üretim maliyetleri
liyet kaç TL olur?
t
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Genel üretim giderleri
Ticari mallar
Direkt işçilik giderleri
Yarı mamuller
Direkt ilk madde ve malzeme giderleri
17. Aşağıdakilerden hangisi direkt işçilik değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dikim makinesinin başında çalışan işçi
Kesim makinesinin başında çalışan işçi
Sipariş için fazla çalışan işçi
Makine başında eğitim veren işçi
Kalıp makinesinin başında çalışan işçi
12. Yukarıdaki grafik aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplam Sabit Maliyet
Toplam Değişken Maliyet
Birim başına değişken maliyet
Birim başına sabit maliyet
Karma maliyet
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
2
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
18. İşletme tahmin ettiği yıllık izin ücretlerini aylık olarak üretime yükleme kararı aldığında alacak tarafında yer alan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
22. Üretim Miktarı 1.000 brm iken;
Toplam değişken maliyet 4TL
Toplam sabit maliyet 3 TL
Üretim miktarı 3.000 brm çıktığında birim üretim
maliyeti ne olur?
Gelecek Aylara ait Giderler
Peşin Ödenen Giderler
Diğer Çeşitli Borçlar
Gelir Tahakkukları
Maliyet Gider Karşılığı
A)
B)
C)
D)
E)
nan amortisman payı 0-199 birimlik faaliyet hacmi için
12.0000 TL’dir. Bundan sonraki yeni bir birimlik üretim
için yeni bir makineye gereksinim duyulmakta ve bu nedenle amortisman payı 5000 TL artmaktadır. Yukarı-
daki bilgilere göre söz konusu makinenin amortisman payı hangi gider türüne örnek oluşturur?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde
etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etme için
kullanılır?
Genel Yönetim Giderleri hesabına 100 TL
Direkt işçilik giderleri hesabına 110 TL
Genel Üretim Giderleri Hesabına 110 TL
Genel Üretim Giderleri Hesabına 100 TL
Genel Yönetim Giderleri hesabına 110 TL
20. İşletmenin aktifine kayıtlı olan makineleri için hesapla-
Yarı Sabit Giderler
Sabit Gider
Azalan Değişken
Artan Değişken
Değişken Gider
(A. Sercan DOĞAN tarafından)
5
3
2,8
4
3,5
(A. Sercan DOĞAN tarafından)
19. Mobilya üreten işletmede çalışan bir bakım işçisinin
saat ücreti 10 TL olup, normal çalışma süresi 8 saattir.
Aylık rutin bakım faaliyetleri fazla mesai yapan işçi günlük 10 saat çalışmıştır. Fazla çalışmalarda %50 zam
ödemesi yapılmakta olup, işçinin hak ettiği ücret
hangi hesaba ve kaç TL üzerinden kaydedilir?
A)
B)
C)
D)
E)
MALİYET MUHASEBESİ / HAFTA TEKRARI 1
A)
B)
C)
D)
E)
f
u
a
t
h
o
c
a
.
n
e
t
Gelir
Hasılat
Tükenmiş maliyet
Aktifleştirilmiş giderler
Gider
(Ahmet KAYMAZ tarafından)
Not : Soruları ile dersimize katkılarından dolayı Sn. Sercan
Doğan ve Sn. Ahmet Kaymaz’a teşekkür ederim. Sizlerde
hafta sonu derslerinde sorularınızın çözümünün yapılmasını istiyorsanız, o haftaki konuyla ilgili sorularınızı Cuma
günü akşamına kadar [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Lütfen bu adrese sadece sorularınızı gönderiniz.
21. Bir işletmenin üretim miktarı 4000 birim olduğunda toplam sabit maliyeti 10.000 TL, birim değişken maliyeti 6
TL gerçekleşmektedir. İşletmenin üretim miktarı 2500
birime düşürüldüğünde birim üretim maliyeti kaç TL
olur?
A)
B)
C)
D)
E)
10
5
4
8
6
(A. Sercan DOĞAN tarafından)
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
3
[email protected]
Download

mikro iktisat sts soruları