SMMM STAJ BAŞLATMA
1. Birbirini izleyen aşamalarda sürekli ve seri olarak kitle
halinde ürün elde edilen işletmelerde, bu teknikle uyumlu
olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Safha maliyet sistemini kullanan bir üretim işletmesinde Ekim
ayında gerçekleşen miktar hareketlerine ve yarı mamullerin
tamamlanma derecelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tamamlanma Derecesi
Miktar
hareketleri DİMMG DİG
GÜG
Değişken maliyet sistemi
Standart maliyet sistemi
Safha maliyet sistemi
Sipariş maliyet sistemi
Normal maliyet sistemi
2. Aşağıdakilerden hangisi safha maliyet sisteminde her bir
safhada yapılan işlemlerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
MALİYET MUHASEBESİ TEST 6
Üretime
başlanan
60.000
birim
Tamamlanan
40.000
Birim
DSYM
20.000
birim
%100
%50
%60
Bu bilgilere göre, işletmenin sırasıyla direkt ilk madde
ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarlarının sayısı nedir?
Birim eşdeğer ürün maliyetlerinin belirlenmesi
Bozuk mamullerin maliyetinin belirlenmesi
Dönem sonu yarı mamul maliyelerinin belirlenmesi
Hammadde açısından tamamlanan mamullerin mamul
ambarına alınması
Eşdeğer ürün miktarlarının belirlenmesi
A)
B)
C)
D)
E)
60.000 - 40.000 - 40.000
60.000 - 50.000 - 52.000
60.000- 10.000-12.000
60.000 - 50.000 - 40.000
0 - 50.000-48.000
3. Safha maliyet sisteminde eşdeğer birimler kullanılmasının amacı nedir?
A)
B)
C)
Birim maliyetlerde safhalar arasında dalgalanmayı önleyebilmek
Mamul çeşitliliğini tekdüzen içerisinde tanımlamak
Üretim maliyetlerindeki değişkenliği birim maliyet hesabında göz önüne alabilmek
Firenin etkisini birim maliyetlere yansıtabilmek
Tamamlanmış ve tamamlanmamış birimleri aynı ölçekle
ifade edebilmek
7. Safha maliyet sisteminde, ortalama maliyet yöntemi ile
ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
f
u
D)
a
E)
t
h
o
c
4. Aşağıdakilerden hangisi safha maliyet sisteminde bir a
safhadaki toplam eşdeğer ürün miktarını gösterir?
.
n
A) Yarı mamul miktarı X Tamamlanma derecesi
e
B) Mamul miktarı + ( Yarı mamul miktarı X Tamamlanma
t
derecesi)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
B)
C)
D)
E)
Eşdeğer mamul miktarı hesaplanırken, dönem başı yarı
mamul stokları üzerinde bir önceki dönemde yapılan işlemler cari dönemde yapılmış gibi kabul edilir.
Dönem başı yarı mamul stoklarının üretimine bir önceki
dönemde başlandığı kabul edilmez.
Dönem başı yarı mamul stoklarına ilişkin bir önceki dönemde yapılmış giderler cari döneme eklenir.
Dönem başı yarı mamul stokları mamul haline getirilmeden yeni birimlerin üretimine başlanmaz.
Dönem başı yarı mamul stoklarına ait önceki dönemde
yapılmış maliyetler, cari dönemin maliyetlerine eklenerek birim eşdeğer mamul maliyeti hesaplanır.
Dönem sonu yarı mamul miktarı - ( Yarı mamul miktarı
X Tamamlanma derecesi)
Yarı mamul miktarı + Mamul miktarı
Mamul miktarı X Tamamlanma derecesi
8. Safha maliyet sistemini ağırlıklı ortalama maliyet yöntemiyle
birlikte uygulayan üretim işletmesinde, miktar hareketlerine
ve yarı mamullerin tamamlanma derecelerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
5. Safha maliyet sistemini uygulayan bir işletmede, hammadde
açısından tamamlanma derecesi %100 olan yarı mamullerin
mamul haline gelmesi için %60 daha işlem görmesi gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
A)
Miktar
hareketleri
Yarı mamullerin direkt işçilik açısından tamamlanma derecesi %40 ve genel üretim gideri açısından tamamlanma derecesi %60'dır.
Yarı mamullerin direkt işçilik ve genel üretim giderleri
açısından tamamlanma derecesi %40'dır.
Yarı mamullerin tamamlanma derecesi %60'dır.
Yarı mamullerin direkt işçilik açısından tamamlanma derecesi %60 ve genel üretim giderleri açısından tamamlanma derecesi %40'dır.
Yarı mamullerin direkt işçilik ve genel üretim giderleri
açısından tamamlanma derecesi %60'dır.
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
DBYM
4.000 br
İlk safhadan
devir alınan
36.000 br
DSYM
6.000 br
Fire
Tamamlanma
Dereceleri
DİMMG
İşlem
%100
%60
%0
%90
0 br
Bu bilgilere göre, işletmenin hammadde giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı ne kadardır?
A)
B)
C)
D)
E)
1
28.200
26.600
24.000
34.000
29.400
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
9. Safha maliyet sisteminde, dönem başı yarı mamul stoklarının, içinde bulunulan dönemde üretimine başlanıp bitirildiğini varsayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
12. “S” üretim işletmesi üretim maliyetlerini safha maliyet sistemine göre hesaplamaktadır. İşletmenin Ekim 2005 dönemine
ait bilgileri aşağıdaki gibidir:
İlk giren ilk çıkar yöntemi
Son giren ilk çıkar yöntemi
Ortalama maliyet yöntemi
Standart maliyet yöntemi
Fiili maliyet yöntemi
Üretimine başlanan :
25 000
Tamamlanıp devredilen :
17 000
Dönem sonu yarı mamul stokları : 8 000
Ekim 2005
dönemi
Maliyetleri
Direkt ilk madde ve
malzeme
10. Ortalama maliyet varsayımı altında, birim eşdeğer maliyetler
hammadde açısından 2,80 TL ve şekillendirme açısından
2,00 TL olan bir işletmede tamamlanan ürün sayısı 20.000
olup, dönem sonu yarı mamullerin eş değer birimleri ise
hammadde açısından 5.000 eşdeğer birim ve şekillendirme
açısından 1.250 eşdeğer birimdir. Bu veriler kullanıldığında
dönem sonu yarı mamul maliyeti kaç TL dir?
A)
B)
C)
D)
E)
11.
Safha maliyet sistemini ortalama maliyet yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim işletmesinde, üretim safhasının eşdeğer ürün maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
f
Birim eşdeğer
ürün maliyetleri
DİG
GÜG
0.6
0.1
0.2
Üretimi
Tamamlanıp
devredilen
20.000br
20.000 br
20.000 br
Dönem başı
Yarı mamul
stokları
6.000 br
6.000 br
6.000 br
Dönem sonu
Yarı mamul
stokları
4.000 br
2.000 br
2.000 br
u
a
t
h
o
c
a
.
n
e
t
Bu bilgilere göre; üretime yüklenen toplam maliyet kaç
TL’dir.
A)
B)
C)
D)
E)
21.000 TL
26.400 TL
24.200 TL
18.000 TL
23.000 TL
1 210 000 TL
%90
Direkt İşçilik
436 000 TL
%60
Genel Üretim
Giderleri
872 000 TL
%60
13. Üretimini tek safhada gerçekleştiren “ESÇELİK” üretim işletmesinin Temmuz 2008 dönemi üretim ve maliyet bilgileri
aşağıdaki gibidir:
Donem başı yarı mamul stokları:
Tamamlanma dereceleri:
Direkt İlk Madde ve Malzeme
Şekillendirme
6.000 birim
%60
%50
Donem başı yarı mamul stoklarının maliyeti:
Direkt İlk Madde ve Malzeme:
180.000 TL
Şekillendirme:
240.000 TL
Donem içinde üretimine başlanan
Donem içinde uretimi tamamlanan
Donem sonu yarı mamul stokları
Tamamlanma dereceleri:
Direkt İlk Madde ve Malzeme
Şekillendirme:
Donem gideri:
Direkt İlk Madde ve Malzeme
Şekillendirme:
24.000 brm
22.000 brm
?
brm
%70
%60
600.000 TL
900.000 TL
Bu bilgilere göre işletmenin donem sonu yarı mamul
stokları kaç birimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
Dönem sonu
yarı mamul
stokları
Tamamlanma
dereceleri
Bu bilgilere göre döneme ait eşdeğer birim başına toplam maliyet kaç TL dir?
A) 90
B) 100
C) 110
D) 115
E) 120
15.300
16.500
17.000
18.700
19.200
DİMMG
MALİYET MUHASEBESİ TEST 6
2
8.000
6.000
5.000
4.000
1.440
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
14. Safha (evre) maliyet sistemini kullanan “X” Uretim İşletmesinin Ekim ayındaki miktar hareketleri ve doneme ait maliyet
bilgileri aşağıdaki gibidir:
16. Safha (evre) maliyet sistemini İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) yöntemiyle birlikte uygulayan bir üretim işletmesinde, miktar hareketlerine ve yarı mamul stoklarının tamamlanma derecelerine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Tamamlanma
Derecesi
Miktar Direkt İlk
Hareket- Madde
leri
ve
(Birim)
Malz.
Üretimine
20.000
Başlanan
Üretimi
15.000
Tamamlanan
DS
Yarı Mamul
5.000
Stokları
Maliyetler
Direkt
İşçilik
Tamamlanma Derecesi
Miktar
Hareketleri Hammadde Şekillendirme
Genel
Üretim
Giderleri
-
-
-
-
-
-
%100
%40
%80
800.000
TL
510.000
TL
190.000
TL
Dönem başı
yarı mamul
stokları
Üretimine
yeni
başlanan
Üretimi
tamamlanan
Dönem sonu
yarı mamul
stokları
Bu bilgilere göre, direkt işçilik için birim eşdeğer urun
maliyeti kaç TL dir?
A)
B)
C)
D)
E)
MALİYET MUHASEBESİ TEST 6
15.000 br
%100
%60
%100
%40
50.000 br
60.000 br
5.000 br
Bu bilgilere göre, işletmenin şekillendirme acısından toplam eşdeğer urun miktarı kaç birimdir?
10
30
40
80
100
A)
B)
C)
D)
E)
48.000
51.000
53.000
54.000
56.000
15.
Üretimini tek safhada gerçekleştiren “PRS” Üretim İş- f
letmesinin Nisan 2009 dönemine ait üretim ve stok verileri u 17. FİFO yöntemine göre, birim eşdeğer maliyetler hammadde
aşağıdaki gibidir:
acısından 3,19 TL ve şekillendirme acısından 2,12 TL olan
a
bir işletmede, donem başı ve donem içi olmak üzere toplam
Donem başı yarı mamul stokları
60.000 birim
t
üretim maliyetleri 122.125 TL dir.
Donem sonu yarı mamul stokları
20.000 birim
h
Bu işletmede donem sonu yarı mamullerinin eşdeğer biDonem içinde üretimine başlanan 90.000 birim
o
rimleri hammadde acısından 5.000 eşdeğer birim ve şeDonem Sonu Yarı Mamul Stokları
c
killendirme acısından 1.250 eşdeğer ise içinde bulunulan
Tamamlanma Dereceleri
donemde tamamlanan mamullerin maliyeti kaç TL dir?
a
Direkt ilk madde ve Malz. Acısından% 90
.
n
Bu bilgilere göre üretimi tamamlanıp bir sonraki safhaya e
t
devreden mamul miktarı kaç birimdir?
Şekillendirme acısından
A)
B)
C)
D)
E)
% 60
80.000
81.000
90.000
120.000
130.000
A)
B)
C)
D)
E)
106.435
105.700
103.525
102.282
101.527
18. Ortalama maliyet varsayımı altında, birim eşdeğer maliyetler
hammadde acısından 2,80 TL ve şekillendirme acısından
2,00 TL olan bir işletmede tamamlanan urun sayısı 20.000
olup, donem sonu yarı mamullerin eş değer birimleri ise
hammadde acısından 5.000 eşdeğer birim ve şekillendirme
acısından 1.250 eşdeğer birimdir.
Bu veriler kullanıldığında donem sonu yarı mamul maliyeti kaç TL’dir?
A)
B)
C)
D)
E)
15.300
16.500
17.000
18.700
19.200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
D
E
B
E
B
D
D
C
10 11 12 13 14 15 16 17 18
B
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
3
A
C
A
B
E
C
C
B
[email protected]
Download

mikro iktisat sts soruları