COLUMNA VERTEBRALIS
THORAX
1
Prof.Dr.Yalçın KIRICI
COLUMNA VERTEBRALIS
Uzunluğu yeişkin erkekte 70 cm, kadında 60 cm.
Columna certebralis’in içindeki kanala, canalis
vertebralis denir. İçinde medulla spinalis ve
zarları bulunur. Medulla spinalis (omur ilik)
kanalın 2/3’nü doldurur
Columna vertebralis = 26 kemik (33 vertebra)
Hareketli vertebra sayısı = 24 (hareketsiz olan = 9)
Discus intervertebralis sayısı = 23 (C1-C2 YOK!!!)
COLUMNA VERTEBRALIS
COLUMNA VERTEBRALIS’İN 4 TANE
KAVSİ VARDIR
1.
2.
3.
4.
SERVİKAL KAVİS: C1 – T2 arası
TORAKAL KAVİS: T2 – T12 arası
LUMBAL KAVİS: T12 – L5 arası
SAKRAL KAVİS: L5 – Koksiks ucu
TORAKAL ve SAKRAL kavisler,
PRİMER kavislerdir.
ATLAS (C1)
T2
T12
SERVİKAL ve LUMBAL kavisler,
SEKONDER kavislerdir.
Servikal kavis, ilk 3 ayda (başı tutma)
Lumbal kavis 12-15 ay arası (yürüme)
gelişir
L5
KOKSİKS
UCU
SERVİKAL
VERTEBRALAR
Servikal vertebraların en
karakteristik özellikleri foramen
transversarium’larıdır. Bu
deliklerden a.v. vertebralis
geçer
ÇATAL
Processus spinosus’ları çatallıdır
(C7 hariç)
1,2 ve 7. atipiktir
127 = Yüz Yirmi Yedi = 3Y
Tuberculum caroticum; C6’dadır (ACC kompresyonu)
4
ATLAS; C1
Sulcus arteriae vertebralis
(bazen canalis arteriae
vertebralis) bu kemiktedir
VERTEBRA PROMINENS; C7
Processus spinosus’u en uzun servikal
vertebradır (bu nedenle vertebra
prominens adı ile bilinir. Baş fleksiyon
yaptığında ilk palpe edilen ps)
Processus spinosus’u çatalsız TEK!!!
servikal vertebradır
A. vertebralis, bir tek bu vertebranın
foramen transversarium’undan geçmez.
Sadece v. vertebralis geçer (bu nedenle
foramen’leri KÜÇÜKTÜR).
5
TORAKAL VERTEBRALAR
En karakteristik özellikleri;
corpus’larında ve processus
transversus’larında kaburga
başları için bulunan eklem
yüzleridir
T1; gövdesinde en fazla eklem
yüzü bulunan torakal vertebradır
(1.5 eklem yüzü)
T9; en az eklem yüzü (üst yarım)
6
LUMBAL VERTEBRALAR
Processus mammillaris ve processus accessorius bu vertebralara
özgü çıkıntılardır (T12’de de var olmasına rağmen)
7
OS SACRUM
CANALIS SACRALIS
CANALIS SACRALIS’DE
BULUNAN YAPILAR
Dura mater spinalis
Arachnoidea mater spinalis
Spatium subarachnoideum
Spatium epidurale
Spatium subdurale
Filum terminale
Ganglion spinale’ler
Cauda equina
Crista sacralis mediana
Lig.denticulatum
Conus medullaris
Pia mater YOK!!!
8
COLUMNA VERTEBRALIS

OS HYOIDEUM; hiçbir kemikle eklem yapmayan bu kemik, elle
boğulan kişilerde genellikle kırılır.

Vertebral osteoporoz; postmenapozal kadınlarda görülür ve en
yaygın torakal vertebralardadır.
COLUMNA VERTEBRALIS

Kyphosis; torakal kaviste aşırı artış olmasıdır. Toraks’ın
anteroposterior çapı artar. Adolesan kifozis, en yaygın şeklidir.

Dowager kifozisi, yaşlı kadınlarda osteoporoz’a bağlı, torakal
vertebralardaki kama şeklindeki kırıklar sonucu olur.

Lordosis; lumbal kavsin aşırı olmasıdır. Gebeliğin ileri
dönemlerinde fizyolojik olarak görülür.

Scoliosis; columna vertebralis’in en yaygın kavis bozukluğudur.
Torakal, lumbal veya torakolumbal birleşmede olan anormal
lateral kavislerdir. Torakal bölgedekiler genellikle sağa doğru
konveks, lumbal bölgedekiler ise sola doğru konvekstir. %7080’i idiyopatiktir. Pubertedeki kızlarda en çok görülen columna
vertebralis deformitesidir.
COLUMNA VERTEBRALIS
KAUDAL ANESTEZİ
Hiatus sacralis’ten epidural boşluğa anestezik madde verilme
işlemidir.
Bu uygulamada cornu sacrale’ler önemli anatomik işarettir.
COLUMNA VERTEBRALIS
Columna vertebralis’in kırıkları, çıkıkları ve
kırıklı-çıkıkları genellikle ani ve şiddetli
hiperfleksiyonda (otomobil kazalarındaki gibi)
olur. Yaralanmaların 2/3’ü torakolumbal
bölgede meydana gelir. En yaygın kırık tipi, bir
yada daha fazla sayıda vertebra gövdesinin
kırığı ile karakterize kama şeklindeki
kompresyon kırıklarıdır.
Vertebra kırığı şüphesi varsa, columna
vertebralis ekstensiyonda tutulmalıdır.
Fleksiyonda tutulursa medulla spinalis
yaralanabilir.
Kırık olgularının en sık görüldüğü torakal
vertebralar, T11 ve T12’dir.
T4 ve T5 vertebraların kırıklarında aorta
thoracica yaralanabilir.
COLUMNA VERTEBRALIS

Jefferson kırığı; servikal bölgeye
gelen şiddetli bir vertikal darbe
sonucu (baş üstü düşmeler) atlas’ın
arkusunda meydana gelen parçalı
kırıktır.

Hangman kırığı; axis’in bilateral
olarak pediküllerinden olan arkus
kırığıdır. Genellikle otomobil
kazalarında olan hiperekstensiyon
sonucu meydana gelir.
Hangman kırığı
TORAKS-KABURGALAR
12 çift kaburga var.
İlk 7 çifti sternum’la eklem
yapar. 8-10, 7’ye tutunarak
(indirekt) eklem yapar. 11 ve 12.
kaburga, serbest kaburgadır.
ARCUS COSTALIS’İ, 7-10. KABURGALAR YAPAR
7. KABURGA, KSİFOSTERNAL EKLEME TUTUNUR
ANGULUS INFRASTERNALIS, 7. KABURGALAR ARASINDAKİ AÇIDIR
15
STERNUM - COSTAE
 Sternum kırıklarının büyük bölümü
corpus sterni’dedir (özellikle orta
bölümünde).
 Kaburgaların en zayıf yeri, angulus
costae’nin hemen önüdür. Orta
sırayı oluşturan kaburgalar (5-8)
kırıkları en sık görülen
kaburgalardır
Download

PowerPoint Sunusu