BIRADS 0 ve 1 mamografi
bulguları olan postmenapozal
hastalarda US tetkikinin tanıya
katkısı
Tosun A, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Tosun SA, Espiye Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Özkaya E, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Amaç:
• Memede ağrı şikayeti ile başvuran
BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 0 ve
1 mamografi bulguları olan postmenapozal
hastalarda rutin ultrasonografi (US)
kullanımının etkinliğini araştırmak
MAMOGRAFİ BIRADS
Kategori 0: İlave görüntüleme yöntemlerine
ihtiyaç var (Tek yöntemle kesin kanaat
edinilemeyen olgular)
Kategori 1: Normal mamogram (Kanser lehine
bulgu saptanmayan tetkik)
Kategori 2: Benign bulgular (kist vb iyi huylu
olduğu kesin olan bulgular taşıyan inceleme)
Kategori 3: Muhtemelen benign bulgular
(saptanan bulgunun altından bir kanser çıkma ihtimali
maksimum %2 olan olgular)
Kategori 4: Şüpheli bulgular (kanser ihtimali %2-95
olan bulgular içeren grup)
4A: hafif derecede kuşkulu (Malignite ihtimali % 2-10)
4B: orta derecede kuşkulu (malignite ihtimali % 10-50)
4C: ileri derecede kuşkulu (malignite ihtimali % 50-95)
Kategori 5: Yüksek olasılık ile malignite
düşündüren bulgular (Malignite ihtimali % 95-99
olan bulgular içeren olgular)
Kategori 6: Malign olduğu bilinen (biyopsi ile
verifiye) ancak henüz kesin tedavi uygulanmamış
olgular
MAMOGRAFİ
BIRADS US Kategorileri
Materyal-Metod:
• Fizik muayenesi normal olan BIRADS 0 ve
1 mamografi bulguları saptanan 18
hastaya rutin ultrasonografi tetkiki yapıldı.
• Anamnez bilgilerine sahip olmayan
radyolog tarafından mamografi tetkikleri
değerlendirildi.
• Yine aynı radyolog tarafından mamografi
tetkikini takiben bilateral meme US tetkiki
uygulandı.
• US ile bulunan ek bilgilerle mamografi
tetkikleri tekrar gözden geçirildi.
Bulgular:
• 18 hastanın US bulguları değerlendirildiğinde,
• 1 hastada (%5,5) maligniteyi düşündürecek belirsiz sınırlı ve
lobule konturlu heterojen hipoekoik solid lezyon saptandı
(BIRADS 5).
• 2 hastada (%11) yoğun içerikli komplike kist gözlendi.
(BIRADS 3).
• 2 hastada (%11) intramamar lenf nodu mevcuttu.
• 7 hastada (%39) birden fazla sayıda anekoik kistler izlendi.
BIRADS 0
•
•
•
•
42 yaşında bayan hasta,
Rutin muayene, özellik yok
Rutin mamografi: BIRADS 0
Ne yapalım ?
- eski tetkik !!!
- US korelasyonu
• US korelasyonu sonucunda;
- Sol memede 10x12 mm boyutlarında
spiküle görünümde solid kitle: BIRADS 5
-----> Sol MRM + Aksiller Diseksiyon
BIRADS 1
•
•
•
•
45 yaşında bayan hasta,
Rutin muayene, özellik yok
Rutin mamografi: BIRADS 1
Ne yapalım ?
- eski tetkik !!!
- US korelasyonu
• - eski tetkikleri:
• 2 yıl önceki US incelemesinde, sağ memede
yoğun içerikli fakat ince cidarlı komplike kist
bulunmuş, boyut değişikliği yok.
• BIRADS 2
Sonuç:
• Çalışmamız sonucunda BIRADS 0 ve 1
mamografi bulguları olan postmenapozal
hastalara uygulanacak olan US tetkikinin
tanıya ek bulgular verdiği görülmektedir.
• US tetkiki bu olgularda ek tetkik olarak
kullanılabilir ancak, yoğun iş yükü olan
rutin görüntüleme programlarında kabul
görmesi için daha çok verileri içeren
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Teşekkür ederim…
Download

Alptekin Tosun