BİLİMSEL PROGRAM
3 Nisan 2014, Perşembe
17
Salon 1
Salon 2
07:30 - 08:15
08:30 - 09:30
09:30 - 10:30
Salon 3
Salon 4
Salon 5
TGHYK Sınavı Soru Örnekleri
ile Akciğer Kanseri Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Atila Akkoçlu, Hüseyin Yıldırım
Gürsel Çok
YUVARLAK MASA
Astım Tedavisinde Basamak Azaltma: Kime,
Ne Zaman, Nasıl?
Oturum Başkanları:
Yavuz Selim Demirel, Dilşad Mungan
YUVARLAK MASA
Akciğer Kanserinde EGFR ve KRAS
Mutasyonları ve Tedaviye Yansımaları
Oturum Başkanları:
Ahmet Selim Yurdakul, Bahar Kurt
t Güncel
t
Basamak Tedavisi
Arzu Yorgancıoğlu
t Akciğer
t
Kanserinde Genetik Özellikler
Emin Kansu
t Nasıl
t Basamak Azaltalım?
Dilşad Mungan
t
t Patolojik
İncelemeler Açısından Yaklaşım
Nalan Akyürek
t Ne
t Zaman Tedaviyi Keselim, Tedavi Kesilen
Hastayı Nasıl Takip Edelim?
Gülfem Çelik
t
t Klinik
Açıdan Tedavide Yaklaşım
Pınar Yıldız
YUVARLAK MASA
Kolonizasyon mu Enfeksiyon mu? Nasıl
Ayıralım?
Oturum Başkanları:
Ayşın Şakar, Güngör Ateş
KONFERANS
Oturum Başkanları:
Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Yıldız
t Kolonizasyon
t
ve Enfeksiyon Nedir?
Ayşın Şakar
t
t Etiyoloji
ve Mekanizmalar
Sanjay Sethi
t KOAH:
t
Yeni Mekanizmalar ve Tedavi Hedefleri
Peter Barnes
t Hasta
Bina Sendromu ve İç Ortam Hava Kirliliği
t
Mohd Sabir
YUVARLAK MASA
KOAH’da Doğru Tedaviyi Seçmek
Oturum Başkanları:
Ertürk Erdinç, Sevgi Saryal
t t GOLD 2011 Rehberi: Genel
Değerlendirme
Ali Kocabaş
t t Pediatrik Astım Etiyolojisi
ve Prognostik Süreçte Epitel
Değişikleri
Hasan Yüksel
t t Düşük Riski Ancak Fazla
Semptomu Olan Hastada Tedavi
t t KOAH’da Epitel Değişiklikleri
Seçenekleri
Tunçalp Demir
Lütfi Çöplü
t t Yüksek Alevlenme Riski Olan
Hastada Tedavi Seçenekleri
Nurhayat Yıldırım
KARŞIT GÖRÜŞ
Terminal Hastaya Palyatif
Olarak Mekanik Ventilasyon
Desteği Verelim mi?
Oturum Başkanları:
Turgay Çelikel, Kürşat Uzun
t t Verilmelidir
Stefano Nava
t t Verilmemelidir
Turgay Çelikel
t
t Mikrobiyolojik
Ayırıcı Tanı
Hüsnü Pullukçu
YUVARLAK MASA
Pediatrik ve Erişkin Akciğer
Hastalıklarında Bronş Epiteli
Oturum Başkanları:
Arzu Balkan, Özge Soyer
t t Hava Yolu Epitel
Restorasyonunda Güncel ve
Gelecek Tedaviler
Özge Soyer
YUVARLAK MASA
Olgu Örnekleri ile Özel
Durumlarda Bronkoskopi
Uygulamaları
Oturum Başkanları:
Toros Selçuk, Murat Sezer
t t Yoğun Bakım Hastalarında
Bronkoskopi
Ömer Özbudak
t t Bağışıklığı Baskılanmış
Hastalarda Bronkoskopi
Sulhattin Aslan
YUVARLAK MASA
Akciğer Naklinde
Uygun Donör Sağlanması
Oturum Başkanları:
Clemens Aigner, Turgay Çelikel
t t YBU’de Beyin Ölümü Farkındalığı
ve Organ Bağışı
Güner Kaya
t t Uygun Akciğer Donörü
Clemens Aigner
t t Beyin Ölümünde Akciğer Nasıl
Korunur?
Mert Şentürk
YUVARLAK MASA
Pediatrik Pulmoner Tümörlere
Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Ali Veral, Nural Kiper
t t Klinik Yaklaşım
Bülent Karadağ
t t Radyolojik Yaklaşım
Hüdaver Alper
t t Patolojik Yaklaşım
Megan Dishop
t t Masif Hemoptizi,Yabancı
Cisim Obstrüksiyonu gibi Acil
Durumlarda Bronkoskopi
Meltem Tor
10:30
11:00
18
KAHVE ARASI
KAHVE ARASI
19
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
11:00 - 12:30
ANA OTURUM
Sağlık ve Hukuk Açısından Göz Yaşartıcı
Gazların Kullanımı
Oturum Başkanları:
Elif Dağlı, Fatma Evyapan
t Göz
t Yaşartıcı Gazlar Nedir? Neden Kullanılır?
Peri Arbak
t
t Gazeteci
Gözüyle Toplumsal
Olay Kontrolü
Sedat Ergin
t Hukuk
Açısından Biber Gazı
t
Turgut Kazan
t Gezi
t Olaylarında Biber Gazı Solunum Etkileri
Eda Uslu
12:30
13:30
ÖĞLE ARASI
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu: Bağışıklığı
Baskılanmış Hastalarda Akciğer
Enfeksiyonları
Oturum Başkanları:
Abdullah Sayıner, Füsun Öner Eyüboğlu
13:30 - 15:00
t Derin
t
Nötropenik Hastada Pnömoni
Oğuz Kılınç
PANEL
Dört Soru ile Obstrüktif Uyku Apne Sendromu
Oturum Başkanları:
Mehmet Karadağ, Tansu Ulukavak Çiftçi
t OSAS’da
t
Malüliyet Nasıl Değerlendirilir?
Çağlar Çuhadaroğlu
t OSAS
Hastalarında Preoperatif Değerlendirme
t
Farklı mıdır?
Hikmet Fırat
t Organ Transplant Alıcısında Diffüz
t Solid
İnfiltrasyonlarla Seyreden Pnömoni
Pervin Korkmaz Ekren
t Uyku Apne Hastasını Tedavi Etmeli miyiz?
t Her
Sadık Ardıç
t
t Uzun
Süre Steroid/İmmünosüpresif Tedavi
Alan Hastada Kaviter Lezyon
Ayşe Yılmaz
t
t Uyku
Apnesinde PAP Tedavisi Kullanımına Bağlı
Sorunlar ve Çözümleri Nelerdir?
Oğuz Köktürk
t Non-Enfeksiyöz
Süreç
t
Özlem Özdemir Kumbasar
ÖĞLE ARASI
PANEL
Temel ve Klinik Bilimsel
Araştırmalarda Ortaklık
Geliştirme
Oturum Başkanları:
Öner Dikensoy, Feyza Erkan
t t Türkiye’de Akciğer Hastalıkları
Alanında Temel Bilimsel
Araştırmaların Durumu
Figen Deveci
t t Klinik Araştırmalara Temel
Bilimsel Araştırmaların Katkısı
ve Önemi
Neşe Atabey
t t Temel ve Klinik Araştırmalarda
Çalışmacılar Arasında Ortaklık:
ABD Deneyimi
Patricia W. Finn
PANEL
Pulmoner Metastazektomi
Oturum Başkanları:
Hakan Kutlay, Göktürk Fındık
t t Pulmoner Metastazektomi
Endikasyonları, Hasta Seçimi,
Prognostik Faktörler
Tamer Altınok
t t Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve
Olguya Göre Seçimi
Gökhan Yüncü
PANEL
Kistik Fibrozis’te Klinik Sorunlar
Oturum Başkanları:
Uğur Özçelik, Remziye Tanaç
t t Yenidoğan Taraması ile Tanı Alan
Hastaların Takibi
Peter Sly
t t Pseudomonas Kolonizasyonunda
Erken Eradikasyon ve Kronik
İnfeksiyon
Figen Gülen
t t Örnek Olgularla Metastazektomi: t t Pulmoner Rehabilitasyon
Ebru Yalçın
Farklı Merkez Deneyimleri
Semih Halezeroğlu ve
t t Yeni Tedaviler
Reha Çelik
Peter Sly
t t Ülkemizde Bu Alanda Ortaklık
Geliştirmek için Yapılabilecekler
Ayşe Bilge Öztürk
15:00
15:30
20
KAHVE ARASI
KAHVE ARASI
21
15:30 - 16:30
Salon 1
KONFERANS
Halk Sağlığına Adanmış
Bir Ömür: İZZETTİN BARIŞ
Oturum Başkanları:
A. Fuat Kalyoncu, Lütfi Çöplü
t Türkiye’de
t
Bir Hekim Olarak İzzettin Barış
Enis Barış
t
t Dünya
Bilim Çevreleri Gözüyle İzzettin Barış
Gunnar Hillerdal
16:30 - 17:15
GÜNCEL KONU
Sosyal Süreçler Karşısında Uzmanlık Örgütü
Oturum Başkanları:
Haluk Çalışır, Ali Kahraman
Levent Akyıldız
Salon 2
YUVARLAK MASA
Tüberküloz ve Damgalanma
Oturum Başkanları:
Dilaver Taş, Bektaş Kısa
t Hekim
t
Bakışı
Sinan Bodur
Salon 3
Salon 4
YUVARLAK MASA
PAH Tedavisinde Yenilik Var mı?
Oturum Başkanları:
Benan Müsellim,
Zeynep Pınar Önen
KARŞIT GÖRÜŞ
Operabl KHDAK Olgularında
İntraoperatif Lenf Nodu
Disseksiyonu Ameliyat Şeklini
Değiştirir mi?
Oturum Başkanları:
Salih Topçu, Bedrettin Yıldızeli
t t PAH’da İnflamasyonun Rolü
Gülfer Okumuş
t
t Toplumsal
Bakış
Onur F. Erer
t t PAH’da Kombinasyon Tedavisi
Gül Öngen
t
t Hasta
Bakışı
Selda Kunduz
t t Beşinci PAH Sempozyumunda
t t Ameliyat Şeklimi Değiştirmem
Neler Değişti?
İrfan Taştepe
Gül Öngen ve Gülfer Okumuş
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
İ. Kıvılcım Oğuzülgen, Füsun Kalpaklıoğlu
t Vitamin
t
D ve Astım-Allerjik Hastalıklar
Zeynep Mısırlıgil
Salon 5
KONFERANS
Ulusal Rehberler Nasıl
Hazırlanmalı?
Oturum Başkanları:
Refika Ersu, Thomas W. Ferkol
Thomy Tonia
t t Ameliyat Şeklimi Değiştiririm
Akif Turna
GÜNCEL KONU
Ağır ARDS’de Güncel
Yaklaşımlar
Oturum Başkanları:
Can Sevinç, Begüm Ergan
KONFERANS
Akciğer Kanserinde İdame
Tedavisi
Oturum Başkanları:
Atila Akkoçlu, Meral Gülhan
Stefano Nava
Ufuk Yılmaz
t Başlangıçlı Astım
t Geç
Münevver Erdinç
KONFERANS
Nöromusküler Hastalıklarda
Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının
Rolü
Oturum Başkanları:
Öznur Yıldız,Tülay Yarkın
t t Nöromusküler Hastalıklarda
Solunumsal Değerlendirme
Sevgi Saryal
17:15 - 18:15
t t Nöromusküler Hastalıklarda
Solunumsal Sorunların Yönetimi
ve Pulmoner Rehabilitasyon
Pınar Ergün
22
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
Akuttan Kroniğe Akciğer Embolisinde
Yeni Çağ
Oturum Başkanı: Gül Öngen
Alerjik Rinit ve Astım Üzerine
Etkileri
KOAH ve Astım Tedavisinde
Güncel Çalışmalarla İKS/LABA
Kombinasyonlarının Etkinlik ve
Güvenlilik Verileri
Oturum Başkanı: Mehmet Polatlı
Cemal Cingi, Gülfem Çelik
Numan Ekim, Gülfer Okumuş
t t PATHOS Çalışması’nın Dizaynı ve
Elde Edilen Veriler
Christer Janson
t t KOAH, İKS ve Pnömoni İlişkisi
Samy Suissa
t t Astım, İKS, Pnömoni ve Diğer
Enfeksiyon Tabloları İlişkisi
Haluk Türktaş
t t Soru-Cevap
Mehmet Polatlı
23
!"!#$%"&'()*(+#
!"#$ %"&#'$()"*)+,
24
,&-./01&234,5&6780
25
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
07:30 - 08:15
TGHYK Sınavı Soru Örnekleri ile
Diffüz İnterstisyel ve Sistemik
Akciğer Hastalıkları Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Oğuz Uzun, Göksel Altınışık
Metin Akgün
08:30 - 09:30
YUVARLAK MASA
VTE Tedavisinde Yeni Gelişmeler
Oturum Başkanları:
Gül Öngen, Altay Şahin
t Yeni
t Antikoagülanlar
Numan Ekim
t
t Pulmoner
Emboli Ayaktan Tedavi Edilebilir mi?
Zeynep Pınar Önen
t
t Günümüzde
Vena Kava İnferior Filtreleri
Koray Güven
YUVARLAK MASA
Pediatrik İnterstisyel Akciğer
Hastalıklarında Güncel Bilgiler
Oturum Başkanları:
Handan Zeren, Uğur Özçelik
t Klinik
t
Güncel Bilgiler
Nural Kiper
t Radyolojik
Güncel Bilgiler
t
Hüdaver Alper
t Patolojide
Güncel Gelişmeler
t
Megan Dishop
YUVARLAK MASA
Mesleki Astım
Oturum Başkanları:
Emel Kurt, Arif Çımrın
YUVARLAK MASA
KOAH’da Alevlenmeler ve
Rehberler: Tartışmalı Konular
Oturum Başkanları:
Abdullah Sayıner, Öznur Yıldız
t t Mesleksel Astımın Ülkemizdeki
Sıklığı, Mesleki Astım Tanım ve t t Alevlenme Tanımı,
Tanısı
Değerlendirme ve Tanısı
Dilşad Mungan
Mehmet Polatlı
t t Mesleksel Astım Takibi ve
t t Alevlenmelerin Önlenmesi
Tedavisi, Birincil ve Üçüncül
Sibel Atış
Koruma
Emel Kurt
YUVARLAK MASA
Uyku ile İlişkili Hipoksemi/
Hipoventilasyon Sendromları
Oturum Başkanları:
Bülent Çiftçi, Gökhan Kırbaş
t t Genel Bakış ve Fizyopatoloji
Tansu Ulukavak Çiftçi
t t Tanı
Ahmet Ursavaş
t t Tedavi
Levent Karasulu
09:30 - 10:30
t t Mesleksel Astım Tanısı
Konulmasında Tıbbi ve Hukuki
Sorunlar
Figen Atalay
26
OLGU SUNUMU
Gelin-Görün-Bilin:
İnteraktif Olgu Sunumları
Oturum Başkanları:
Rabia Engin Ünver, Yücel Kırlangıç
KONFERANS
Primer Silier Diskinezi:
Genetikten Kliniğe
Oturum Başkanları:
Elif Dağlı, Bülent Karadağ
Tartışmacılar:
Çetin Atasoy
Eyüp Sabri Uçan
Thomas W. Ferkol
Konuşmacılar:
Başak Burgazlıoğlu
Tuğçe Hürkal
Namşan Yıldız
Çağla Pınar Taştan Uzunmehmetoğlu
YILIN MAKALELERİ
Pulmoner Rehabilitasyonda
Yenilikler
Oturum Başkanları:
Meral Boşnak Güçlü,
Zeynep Pınar Önen
t t KOAH’da Pulmoner
Rehabilitasyon Programları
Sema Savcı
t t KOAH’da Komorbiditelerin
Yönetiminde Pulmoner
Rehabilitasyon
Deniz İnal İnce
t t KOAH Dışı Akciğer
Hastalıklarında Pulmoner
Rehabilitasyon
Dicle Kaymaz
YUVARLAK MASA
Tüberküloz Kontrolünde
Bildirimin Önemi ve Aktif
Sürveyans
Oturum Başkanları:
Sinem Köyman, Şeref Özkara
YUVARLAK MASA
Toplumda Gelişen Pnömonide
Biyobelirteçlerin Rolü
Oturum Başkanları:
Aykut Çilli, Numan Ekim
t t Tüberküloz Bildirimleri ve
Mevzuat
Asiye İnan Süer
t t Toplumda Gelişen Pnömonilerde
Kullanılan Biyobelirteçler
Nelerdir?
Aykut Çilli
t t Aktif Sürveyans Deneyimi
Suha Özkan
t t Tanı ve Tedavideki Yeri
Gökay Güngör
t t Aktif Sürveyansın Ülke Genelindet t Prognozla İlişkisi
Sezai Taşbakan
Yayılması
Seher Musaonbaşıoğlu
27
Salon 1
10:30
11:00
Salon 2
Salon 3
KAHVE ARASI
Salon 4
Salon 5
KAHVE ARASI
ANA OTURUM
Küresel İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerini
Önleyebilir miyiz?
11:00 - 12:30
Oturum Başkanları:
Mehmet Hamdi Muz, Hasan Bayram
t İklim
t Değişikliği Beklenenden Hızlı mı
Gelişiyor?
Gürdal Tuncel
t Değişikliğinin Sağlık Etkileri
t İklim
Hasan Bayram
t
t Yasalar
ve Sözleşmeler Değişikliği
Durdurabilecek mi?
Semra Cerit
12:30
13:30
ÖĞLE ARASI
13:30 - 15:00
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Yoğun Bakımda
Sık Karşılaşılan Zor Olgular
Oturum Başkanları:
Zuhal Karakurt, Gül Gürsel
t ARDS
t
Begüm Ergan
t IPF
t
Emin Akkoyunlu
t KOAH
ve OHS
t
Müge Aydoğdu
t Kifoskolyoz
t
Aydın Çiledağ
t Pnömonektomi
t
Ezgi Özyılmaz
t ALS
t
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
28
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Sigara Bırakma Tedavisinde
Hastalara Nasıl Yaklaşıyorum?
Oturum Başkanları:
Esra Uzaslan, Zeynep Aytemur
Ali Nihat Annakkaya
Aslı Görek Dilektaşlı
Atilla Uysal
Banu Salepçi
Funda Öztuna
Seren Arpaz
ÖĞLE ARASI
PANEL
Dirençli Tüberküloz Tedavisi Deneyim ve Sorunlar
Oturum Başkanları:
Tülin Sevim, Haluk Çalışır
PANEL
Akciğer Kanserinde Palyatif
Tedavi
Oturum Başkanları:
Ahmet Bircan,
Sadettin Çıkrıkcıoğlu
PANEL
Diffüz Parankim Akciğer
Hastalıklarında Tartışmalı
Konular, Yeni Gelişmeler
Oturum Başkanları:
Füsun Öner Eyüboğlu,
Enver Yalnız
t t Dünyada ve Türkiye’de Dirençli
t t Palyatif Radyoterapi Yaklaşımları
Tüberküloz Epidemiyolojisi
t t DPAH’da Tüm Hastalarda
Esra Kaytan Sağlam
Aylin Babalık
Otoantikorları Araştırmak
t t Dirençli Tüberküloz Moleküler t t Ağrıya Yaklaşım
Gerekli midir?
Meltem Uyar
Biyolojisi ve Tanısı
Göksel Altınışık
Serir Özkan
t t Beslenmeye Yaklaşım
t t Kollajenozlarda UIP Paterni
Ülkü Yılmaz
t t Dirençli Tüberküloz Tedavisi
Tedavi Edilmeli midir?
Tülin Sevim
Nesrin Moğulkoç
t t Terminal Dönem Hastaya Genel
Yaklaşım
t t Dirençli Tüberküloz Hasta Takibi
t t IPF Tedavisinde Rehberlerden
Tuncay Göksel
Şeref Özkara
Sonra Ne Değişti?
Haluk Türktaş
29
Salon 1
15:00
15:30
KARŞIT GÖRÜŞ
Zarar Azaltma ve e-Sigara:
Bir Strateji Olarak Tütün Kontrolü
Mücadelesinde
Oturum Başkanları:
Oğuz Kılınç, Ayşegül Karalezli
15:30 - 16:30
Salon 2
Salon 3
KAHVE ARASI
KONFERANS
Akılcı İlaç Kullanımında Solunum İlaçları
Oturum Başkanları:
Metin Görgüner, Ramazan Demir
Nurdan Köktürk
YUVARLAK MASA
Astımda Viral ve Bakteriyel
Etkileşimler
Oturum Başkanları:
Feyza Erkan, Nermin Çapan
16:30 - 17:15
Salon 5
YUVARLAK MASA
2014 Tıp Ortamını Anlamak
Üzere
Oturum Başkanları:
Adem Yılmaz, Levent Akyıldız
YUVARLAK MASA
TGHYK: Uzmanlık Eğitimi,
Akreditasyon, Resertifikasyon
Oturum Başkanları:
Ali Kocabaş, Atila Akkoçlu
t Kullanılmalıdır
t
Constantine Vardavas
t t Astım Ataklarında Tetikleyici
Olarak Virüslerin Rolü
Berrin Ceyhan
t t 2014: Tıbbın Sosyal, Ekonomik, t t TGHYK Yönergesi Esasları, Kurul
Politik Etkileşim Çerçevesi
ve Komisyonlar ve Görevleri
Levent Akyıldız
Filiz Koşar
t
t Kullanılmamalıdır
Elif Dağlı
t t Astım ve Atipik Etkenler
Dane Ediger
t t Dönüşen Üretim Biçimleri ile
Birlikte Değişen Hekimlik
(Post-Fordist Tıp)
İnan Keser
t t Astım Gelişimi ve Şiddetinde
S. Aureusun Rolü
Serhat Çelikel
17:15 - 18:15
Salon 4
KAHVE ARASI
KONFERANS
Göğüs Cerrahisinde İnovatif Teknikler
Oturum Başkanları:
Mustafa Yüksel, Semih Halezeroğlu
t t Göğüs Hastalıklarında Aşırı
Teşhis
Zeki Kılıçaslan
KONFERANS
Okul Öncesi Dönemde Hışıltı:
Hangisi Astım?
Oturum Başkanları:
Derya Ufuk Altıntaş, İpek Türktaş
KONFERANS
Sağlık Çalışanlarında
Solunumsal Tehditler
Oturum Başkanları:
Arif Müezzinoğlu, Bayazıt İlhan
Peter Sly
Fatma Evyapan
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
UYDU SEMPOZYUMU
Yeni GOLD 2014 Evrelemesine
göre: A’dan D’ye KOAH Tedavisi
“ Sen Çok Yaşa ”
Diego Gonzalez Rivas
GÜNCEL KONU
Yeni Küresel Viral Tehditler
Oturum Başkanları:
Eyüp Sabri Uçan, Hasan Kaynar
t t Uzmanlık Eğitimde İstenenler
Hayati Bilgiç
t t Akreditasyon Esasları
Atila Akkoçlu
t t Resertifikasyon Esasları
Filiz Koşar
GÜNCEL KONU
PET: Akciğer Hastalıklarında
Kullanımı
Oturum Başkanları:
Arzu Balkan, Recep Işık
Hakan Erdem
t Açılış t
t Astım
t
İle Yaşam: Bir Anadolu Belgeseli
Tayfun Talipoğlu
t
t Rehberlerin
Işığında Güncel Astım Tedavisi
Dilşad Mungan
t
t Astım
Tedavisine Pratik Yaklaşım
Ali Fuat Kalyoncu
Moderatör:
Esra Uzaslan
Seyfettin Ilgan
Nebil Özgentürk
Abdullah Sayıner
Oğuz Kılınç
Leonardo Fabbri
t
t Tartışma
30
31
!"!#$%"&'()*(+#
!"#$ %"&#'$()"*)+,
32
9&-./01&234,5&6780:;</.
33
Salon 1
Salon 2
Salon 4
Salon 5
07:30 - 08:15
TGHYK Sınavı Soru Örnekleri ile AKG
Güncellemesi
Oturum Başkanları:
Nurhayat Yıldırım, İlknur Başyiğit
Candan Öğüş
YUVARLAK MASA
KOAH Doğal Seyrine Bakış
Oturum Başkanları:
Ferah Ece, Sema Umut
08:30 - 09:30
Salon 3
t KOAH
t
Doğal Seyri Nasıl Değerlendirilmeli?
Sema Umut
t
t Farklı
Fenotiplerde KOAH Seyri Farklı mı?
Elif Şen
t
t KOAH’da
Biyobelirteçlerin Prognostik Önemi
Var mı?
Nurdan Köktürk
YUVARLAK MASA
Türkiye’de Tütün Kontrolü; 2013-2017
Perspektifi
Oturum Başkanları:
Çağla Uyanusta Küçük, Sertaç Polat
YUVARLAK MASA
Neden MECOR ‘a Katılmalı?
Oturum Başkanları:
Oya İtil, Arzu Yorgancıoğlu
KARŞIT GÖRÜŞ
Türkiye Verileri Eşliğinde
Akciğer Transplantasyonu:
Palyatif Cerrahi mi, Küratif
Cerrahi mi?
Oturum Başkanları:
Figen Gülen,
Nurettin Karaoğlanoğlu
t Türkiye’de
t
Tütün Sektöründe Yaşanan Dönüşüm
Derya Gültekin Karakaş
t t MECOR Türkiye Deneyimi
(Akademik Katkıları)
Zuhal Karakurt
t TTD
t Tütün Kontrolü Raporu
Osman Elbek
t t MECOR Yurtdışı Deneyimi
Özge Yılmaz
t t Palyatif Cerrahi
Adnan Sayar
t Ulusal
Tütün Kontrolü Eylem Planı
t
Sertaç Polat
t t MECOR’dan Beklentiler
Canan Karaman
t t Küratif Cerrahi
Cemal Asım Kutlu
YUVARLAK MASA
Pediatrik Nöromusküler
Hastalıklarda Solunum ve
Beslenme Sorunları
Oturum Başkanları:
Nevin Uzuner, Fuat Gürkan
t t Nöromusküler Hastalıklarda
Solunum Sorunları
Zeynep Seda Uyan
t t Nöromusküler Hastalıklarda
Solunum Sorunlarının Tedavisi
Deniz Doğru
09:30 - 10:30
t t Nöromusküler Hastalıklarda
Beslenme Sorunları
Sedat Öktem
KARŞIT GÖRÜŞ
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında YRBT’yi
Kim Değerlendirmeli?
Oturum Başkanları:
Hatice Türker, Çiğdem Biber
YUVARLAK MASA
Sağlık Kurumlarında Tüberküloz Eğitimi Nasıl
Olmalı? (Mevcut Durum ve Önerilerle)
Oturum Başkanları:
Hayati Bilgiç, Tülin Çağatay
t Klinisyen
t
Değerlendirmeli
Levent Tabak
t Tıp
t Fakültelerinde
Zeki Kılıçaslan
t
t Radyolog
Değerlendirmeli
Macit Arıyürek
t
t Göğüs
Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminde
Haluk Çalışır
YILIN MAKALELERİ
Akciğer ve Plevra Maligniteleri
Oturum Başkanları:
Dilek Ernam, Serap Hastürk
Meftun Ünsal
Ahmet Bircan
Nazan Şen
YUVARLAK MASA
Yoğun Bakım Yan Dal
Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Moderatör:
Zuhal Karakurt
Tartışmacılar:
Engin Uçar
Gül Gürsel
Arzu Topeli İskit
YUVARLAK MASA
Diyafragma Paralizisi ve
Evantrasyonuna Minimal İnvaziv
Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Levent Elbeyli, Ali Özdülger
t t Diyafragma Paralizisi ve
Evantrasyonu: Etyoloji ve Tanısal
Yaklaşım
Ali Özdülger
t t VATS ile Diyafragma Plikasyonu
İrfan Yalçınkaya
t
t Diğer
Uzmanlıklar ve Mesleki Gelişim
Oya İtil
t t Diyafragmatik Pacing
Aydın Şanlı
10:30
11:00
34
KAHVE ARASI
KAHVE ARASI
35
Salon 1
Salon 2
Salon 3
Salon 4
Salon 5
11:00 - 12:30
ANA OTURUM
Güncel Sağlık Politikalarının Neden Olduğu
Sorunlar ve Hekimlik Üzerine Etkileri
Oturum Başkanları:
Özdemir Aktan, Muzaffer Metintaş
t Sağlıkta
t
Dönüşüm Neden Gerekliydi? Neler
Yapıldı? Neler Yapılamadı?
Haydar Sur
t
t Sağlıkta
Dönüşüm Hekimleri Nasıl Etkiledi?
Ahmet Selim Yurdakul
t
t Sağlık
Politikaları Göğüs Hastalıkları Uzmanlık
Alanını Nasıl Etkiledi?
Füsun Fakılı
t
t Neler
Düzeltilebilir? Hekimlerimizin Sorunlarını
Nasıl Azaltabiliriz? Çözüm Yolları Nelerdir?
Sedat Altın
12:45 - 13:30
12:30
13:30
ÖĞLE ARASI
UYDU SEMPOZYUMU
Konuşmacılar: Wim Wuyts, Thomas Geiser
13:30 - 15:00
OLGU SUNUMU
İnteraktif Olgu Sunumu:
Venöz Tromboembolide Sorunlu
Olgulara Yaklaşım
Oturum Başkanları:
Orhan Arseven, Münire Çakır
36
Konuşmacılar:
Şermin Börekçi
Enver Yalnız
Züleyha Kaya
Sinem İliaz
PANEL
KOAH’ da Temel Tedavi: Unuttuklarımız
Oturum Başkanları:
Hatice Türker, Ercüment Ege
t KOAH,
t
Eşitsizlik ve Yoksulluk: Nedenlerin Nedeni
Ali Kocabaş
t KOAH’da
Sigaranın Bırakılması: Her Yaşda
t
Yararlı mı?
Esra Uzaslan
t
t KOAH’da
Günlük Fiziksel Aktivite Önerileri:
Kişisel ve Toplumsal Düzeyde
Alev Gürgün
PANEL
Astım Tedavisinde Yeni Ne Var?
Oturum Başkanları:
Füsun Yıldız, Dilşad Mungan
PANEL
Preoperatif Değerlendirme
Oturum Başkanları:
Mustafa Özesmi,
Canan Hasanoğlu
t t Astım Tedavisinde Tiotropium’un
Yeri
t t Preoperatif Değerlendirmede
Haluk Türktaş
Temel İlkeler
Metin Özkan
t t Ağır Astımda Bronşiyal
Termoplasti
t t Genel Risk Faktörleri
Sevim Bavbek
Gamze Kırkıl
t t Biyolojik Ajanların Astım
Tedavisindeki Yeri
Berna Dursun
PANEL
Ülkemizde Pnömokonyozların
Tanı, İzlem Açısından Durumu
Nedir?
Oturum Başkanları:
Metin Çelikiz, Metin Akgün
t t Kömür İşçisi Pnömokonyozu
Tacettin Örnek
t t Kaynakçı Pnömokonyozu
Hilal Altınöz
t t Pulmoner Riskin
Değerlendirilmesi
Gaye Ulubay
t t Kot Kumlama Sektöründe Son
Durum
Metin Akgün
t t Postoperatif Komplikasyonlar
Aslı Görek Dilektaşlı
t t Diğer Silikozis Alanları
Peri Arbak
37
Salon 1
Salon 2
15:00
15:30
15:30 - 16:30
KONFERANS
Akciğer Kanseri Yönetiminde Göğüs
Hastalıkları Uzmanının Rolü Ne Olmalıdır?
Oturum Başkanları:
Sedat Altın, Ufuk Yılmaz
16:30 - 17:15
Salon 3
Salon 4
KAHVE ARASI
YUVARLAK MASA
OSAS Fenotipleri
Oturum Başkanları:
Sebahat Genç, Çağlar Çuhadaroğlu
t Fenotiplendirmenin
t
Önemi
David White
Tuncay Göksel
t
t Pozisyon
ve Apne İlişkisi
Selma Fırat Güven
t
t Uyku
Evreleri ve Apne İlişkisi
Ahmet Uğur Demir
KONFERANS
Bir Sağlık Kurumunda Tüberküloz
Enfeksiyon Kontrolü Nasıl Planlanır ve
Uygulanır?
Oturum Başkanları:
Filiz D. Ağca, Serir Özkan
KONFERANS
Sarkoidozda Olgu Yönetimi
Oturum Başkanları:
Levent Tabak, Ahmet İlvan
Özlem Özdemir Kumbasar
Christian Popa
Salon 5
KAHVE ARASI
YUVARLAK MASA
Sepsis ve Hemodinamik
Monitörizasyon
Oturum Başkanları:
Ezgi Özyılmaz, Gökay Güngör
t t Sepsiste Yenilikler
Arzu Topeli İskit
YUVARLAK MASA
Olgularla Nadir Diffüz Parankim
Akciğer Hastalıkları
Oturum Başkanları:
Ali Nihat Annakkaya,
Gülcihan Özkan
t t Alveoler Hemoraji Sendromları t t Fleksibl Bronkoskopi Uygulama
Füsun Topçu
Yöntemleri
Erkan Çakır
t t Histiositozis X
t t Çocuk Göğüs Hastalıklarında
Oğuz Uzun
Fleksibl Bronkoskopi
t t Pulmoner Alveoler Proteinozis
Fazilet Karakoç
Benan Müsellim
t t Havayolu Sorunlarında
Bronkoskopik Tedavi
Gürsu Kıyan
t t Noninvaziv Hemodinamik
Monitörizasyon
Zuhal Karakurt
t t İnvaziv Hemodinamik
Monitörizasyon
Melda Türkoğlu
GÜNCEL KONU
Oturum Başkanları:
Mevhibe Esen Akkaya,
Öner Dikensoy
t t Akciğer Hastalıklarında Herbal
Tedaviler: Hastalardan Gelen
Sorulara Akılcı Yanıt Vermek İçin
Bilinmesi Gerekenler
Deniz Çalışkan
KONFERANS
Plevral Patolojilerde
Torakoskopinin Yeri
Oturum Başkanları:
Atila Akkoçlu, Pınar Yıldız
FORUM
Türk Toraks Derneği: KOAH’da
Koruma,Tanı ve Tedavi Raporu
Moderatörler:
Ali Kocabaş, Nurdan Köktürk
Muzaffer Metintaş
Katılımcılar:
Nurhayat Yıldırım
Ertürk Erdinç
Sibel Atış
Alev Gürgün
Mehmet Polatlı
Elif Şen
Lütfi Çöplü
t t miRNAlar’ın Akciğer Kanseri Tanı
ve Tedavisindeki Yeri
Yasemin Saygıdeğer Kont
KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ - 5 Nisan 2014, Cumartesi
BİLDİRİ OTURUMLARI
Salon 1
17:30 - 18:30
38
YUVARLAK MASA
Çocuk Göğüs Hastalıklarında
Bronkoskopinin Tanı ve
Tedavide Yeri
Oturum Başkanları:
Elif Dağlı, Ayşen Bingöl
GÜN
SAAT
SALON
Poster Oturumları
3 – 5 Nisan
12:30 – 13:30
Salon 6 - 8
Sözlü Sunum
Oturumları
3 – 5 Nisan
08:30 – 10:30 / 13:30 – 17:15
Salon 9 - 12
39
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI (18:30 – 19:30)
ÇALIŞMA GRUBU
Akciğer Nakli Ç. G.
Akciğer Patolojisi Ç. G.
GÜN
SALON
4 Nisan, Cuma
Salon 10
3 Nisan, Perşembe
Salon 12
ÇALIŞTAY PROGRAMLARI
Pletismografide Son
Gelişmeler:
Rezistans/Volüm Eğrisi
GÜN
SAAT
SALON
3 Nisan,
Perşembe
12:45 – 13:30
Salon 10
4 Nisan,
Cuma
12:45 – 13:30
Salon 9
5 Nisan,
Cumartesi
12:45 – 13:30
Salon 10
5 Nisan,
Cumartesi
12:45 – 13:30
Salon 9
Hans-Juergen Smith
Akciğer ve Plevra Maligniteleri Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 3
Astım Allerji Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 4
Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 5
Deneysel Araştırmalar Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 11
Göğüs Cerrahisi Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 1
Klinik Sorunlar Ç. G.
3 Nisan, Perşembe
Salon 2
KOAH Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 4
Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 12
Çocuk Göğüs Hastalıkları Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 3
Sağlık Politikaları Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 11
Solunum Sistemi Enfeksiyonları Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 5
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 9
Tanı Yöntemleri Ç. G.
4 Nisan, Cuma
Salon 2
3 Nisan, Perşembe
Salon 9
KOAH’ta Evde NIV:
Tartışmalı Konular
4 Nisan, Cuma
Salon 13
Stefano Nava
3 Nisan, Perşembe
Salon 13
Kronik Hastalarda Evde Non
İnvaziv Mekanik Ventilasyon:
Basınç Modlarının Kullanımı
Stefano Nava
Endobronşial Hacim
Küçültme Tedavisinde Coil
Uygulaması
Hans Klose
Tüberküloz Ç. G.
Tütün Kontrolü Ç. G.
Uyku Bozuklukları Ç. G.
40
41
Download

BİLİMSEL PROGRAM - Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi