Fact sheet pre EVOLUTION Dynamic Fund
(EUR) 05/2014
CIEĽ INVESTÍCIE
Cieľom investičnej politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosiahnutie vysokého výnosu,
kedy je nutné vziať do úvahy tomu primerané riziko, pričom sa investuje len do investícií s
atraktívnym pomerom šancí/rizík. Hlavné smerovanie investícií je do rozvíjajúcich sa krajín.
KOMENTÁR K TRHU (MÁJ 2014)
Aj keď burzová pranostika na máj tvrdí „Sell in May and go away“ ( V máji predaj a odíď ),
vyvíjali sa akciové trhy pozitívne. Stiahnutie väčšiny ruských vojenských síl z ukrajinskej
hranice sa v polovici mesiaca postaralo o upokojenie. Zotavil sa nielen ruský akciový index
RTS, ale aj indexy v jednotlivých krajinách. Index spotrebiteľskej dôvery stúpol ako v USA,
tak i v eurozóne a už nízka volatilita týchto trhov sa ďalej znížila. Týmto optimizmom bola
ale negatívne ovplyvnená cena zlata, ktorá klesla o 3.25 %. Ďalšiu optimistickú náladu v
USA by mohol vyvolať index PMI, ktorý v máji opäť rástol. Oproti tomu v Európe tento index
mierne poklesol, ale investori na európskych akciových trhoch stále vykazujú býčí trend. To
dokazuje aj veľký príliv kapitálu do amerických ETF, ktoré investujú v Európe. Aj rozvíjajúce
sa trhy, ktoré v indexe počas konca sledovaného mesiaca opäť mierne klesli, vykazovali
pozitívne kapitálové toky.
INFORMÁCIE O VÝKONNOSTI
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS EUR:
2014
2013
január február marec apríl
máj
jún
júl
august sept
okt
nov
dec
rok
-1,96%
0,42%
0,84%
0,73%
3,51%
-
-
-
-
-
-
-
3,51%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,00%
-2,22% -3,20%
január február marec apríl
máj
jún
júl
august sept
okt
nov
dec
rok
-4,63%
0,93%
3,19%
-0,61%
4,96%
-
-
-
-
-
-
-
3,61%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,54%
-2,98% -3,51%
TOP 5 POZÍCIÍ
Pozícia
Goldman Sachs Next 11
Bellevue African Opportunities
Franklin Templeton Asian Growth
Schroder Middle East
Schroder Frontier Markets
Kategória
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Manažér fondu:
International Capital Management AG,
FL-Ruggell
Depozitár:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG,
FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
menšie riziko
typicky menšie výnosy
1
2
vyššie riziko
typicky vyššie výnosy
3
4
Podielová trieda
Číslo ISIN
Objem fondu
Prvé vydanie
podielov
Obchod s podielmi
Porovnávací index
MSCI EMERGING MARKETS INDEX EUR (POROVNÁVACÍ INDEX):
2014
2013
Správcovská spoločnosť:
CAIAC Fund Management AG,
FL-Bendern
Región
Hraničné trhy
Afrika
Ázia
Hraničné trhy
Hraničné trhy
%
9,85%
8,97%
8,43%
7,92%
6,67%
Použitie zisku
Emisný príplatok
Investičné
rozhodnutia max.
Odkup
Performancefee s
High-Water Mark
Poplatok
obchodnému miestu
max.
Jednorazový vklad
Pravidelné
investovanie
5
6
7
Class EUR
LI0210946104
€ 11.067.966.07.11.2013
denne
MSCI Emerging
Markets Index v
EUR
kapitalizovaný
5%
0,9%
0%
ANO
1,6%
od € 2.500.od € 50.-/mes.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
EVOLUTION Value Fund Dynamic v EUR vzrástol vo vykazovanom mesiaci o 3,51 % . Za tento rast vďačíme našim investíciám na
Akcie
90,51%
Akcie
// //
90,51%
rozvíjajúcich sa trhoch. Relevantný príspevok vytvoril Goldman Sachs Next11, ktorého expozícia v portfóliu
sa od
apríla neustále zvyšuje.
Total
Return
5,76%
Podobne sme profitovali z pozícií vo východnej Európe, za čo vďačíme upokojeniu konfliktu medzi Ruskom
a
Ukrajinou.
Menší prínos k
Total Return // //
5,76%
výkonu sme zaznamenali na hraničných trhoch, pričom ale príjemne prekvapil Blízkych východ. Na druhej Likvidita
strane leží
však
3,73% Bangladéš, v
Likvidita // //
3,73%
ktorého prípade index MSCI klesol o 3.59 % a Vietnam, ktorého konflikt s Čínou o špecifické ostrovné oblasti vyvoláva v regióne neistotu.
Krátkodobý prepad trhu o 11 % na začiatku mesiaca bol však do konca vykazovaného mesiaca zmazaný.
ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA
Rozdelenie podľa investičnej triedy (%)
Rozdelenie podľa regiónov (podiel akcií) (%)
Ázia
41,83%
Ázia
// //
41,83%
Hraničné
trhy
23,78%
Hraničné
trhy
// //
23,78%
Akcie
Akcie////90,51%
90,51%
Afrika
8,97%
Afrika
// //
8,97%
Total
TotalReturn
Return//
//5,76%
5,76%
Globálne
8,06%
Globálne
// //
8,06%
Likvidita
Likvidita////3,73%
3,73%
LATAM//
7,96%
LATAM//
7,96%
Východná
Európa
5,76%
Východná
Európa
// //
5,76%
Likvidita//
3,73%
Likvidita//
3,73%
Ázia////41,83%
41,83%
Ázia
EVOLUTION Dynamic Fund EUR, Factsheet 05/2014
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O FONDE
ŠANCE
• Nadpriemerné šance na výnos prostredníctvom investície do rastovo silných rozvíjajúcich sa krajín
• Profitovanie z najlepších produktov najväčších investičných spoločností na svete
• Profitovanie zo základných odhadov trhov od externých a nezávislých top odborníkov
• Redukcia rozsahu výkyvov prostredníctvom aktívneho riadenia portfólia a širokej diverzifikácie
• Transparentné a preukázateľné investičné správanie
RIZIKÁ
• Vyššie šance na výnos sú vždy spojené aj s vyšším rizikom straty, ktoré môže vo výnimočných situáciách viesť k
výrazným stratám investovaného kapitálu.
• Investície do akcií a dlhopisov podliehajú trhovým výkyvom. Hodnota podielov vo fonde i vznikajúce výnosy môžu
napríklad z dôvodu zmien na kapitálovom trhu klesať alebo stúpať. Investície do rozvíjajúcich sa krajín podliehajú,
napriek vyšším šanciam na rast, vyšším výkyvom.
• Podiely vo fonde môžu byť pozitívne ale i negatívne ovplyvnené zmenami výmenného kurzu príp. zmenami úrokov.
• Ďalšie riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme naviac na detailný popis rizík, spojených s investičnou politikou fondu, ktoré sú uvedené v ‚Kľúčových
informáciách pre investorov‘ (KIID) a v aktuálnom predajnom prospekte.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Čítajte pozorne nasledujúce upozornenia a informujte sa u Vášho poradcu.
Dokument slúži výlučne ako marketingová správa pre informáciu investorov. Nenahrádza podrobné investičné poradenstvo
alebo vysvetlenie rizík, ani nepredstavuje ponuku alebo odporučenie ku kúpe, predaju alebo držaniu podielov vo fondoch.
Nepovažuje sa ani za výzvu k takejto ponuke. Dokument nezohľadňuje Vaše individuálne pomery (ako napr. finančné pomery
a Vašu ochotu niesť riziko); to však neznamená, že podielové fondy nie sú určené pre Vás. Predtým ako sa rozhodnete pre
jeden z fondov, mali by ste si nechať poradiť profesionálnym investičným odborníkom.
Najlepšie možné výsledky možno dosiahnuť len pri správnom pomere šancí a rizík. Tak môže v podielovom
fonde hodnota a výnos investície stúpať, ale aj klesať, čo pri vzniku istých skutočností môže viesť k stratám –
až k úplnej strate vloženého kapitálu. Vývoj hodnôt v minulosti nepripúšťa žiadne spoľahlivé závery pre budúci vývoj
fondu. Vo výpočte výkonu nie sú zohľadnené výdavky za nákup a predaj, ani iné externé dane a výdavky.
Keďže tento dokument nezohľadňuje individuálne daňové dôsledky investovania, mali by ste sa pred podpísaním zmluvy
poradiť s daňovým poradcom. Tento dokument nepredstavuje žiadnu finančnú analýzu; preto nebol zhotovený v súlade s
predpismi pre finančnú analýzu.
Aktuálne prospekty a oznámenie kľúčových informácií („KIID“) sú k dispozícii v nemeckom jazyku zadarmo na domovskej
stránke www.lafv.li ako i v sídle správcovskej spoločnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2,
FL-9487 Bendern) a v platobnom a informačnom mieste na Slovensku (Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3 / P.O.Box 42, 850
05 Bratislava, Slovensko).
EVOLUTION Dynamic Fund EUR, Factsheet 05/2014
Download

Fact sheet pre EVOLUTION Dynamic Fund