Soudní překlad z německého jazyka
Důležité informace pro investory
Předmětem tohoto dokumentu jsou důležité informace pro investora o tomto fondu. Nejedná se o žádný
propagační materiál. Tyto informace jsou předepsané ze zákona a měly by Vám vysvětlit podstatu tohoto fondu a
rizik spojených s investicemi do něj. Doporučujeme Vám si tento dokument pečlivě přečíst, abyste se mohli při
svém investování správně rozhodovat.
DRFG UCITS Bond Fund
Valor: 25511129
ISIN: LI0255111291
Správcovská společnost: CAIAC Fund Management AG
Cíle a investiční politika
Cílem investiční politiky fondu je nezávisle na vývoji
ukazatele, ke kterému se porovnává výkonnost fondu,
(benchmark), dosažení střednědobě až dlouhodobě
pozitivních kapitálových zisků a výnosů. Usiluje se o to,
aby se každý kalendářní rok uzavřel s pozitivním vývojem.
Fond je mezinárodní penzijní fond. V závislosti na situaci
na trhu se různě zaměřuje na cílové investice. Investiční
universum zahrnuje v první řadě pohledávkové cenné
papíry a jiné nástroje, do kterých je inkorporovaný dluh,
jako půjčky, dluhopisy, dluhopisy s nulovým kuponem,
variabilně úročené půjčky, směnitelné a opční obligace,
zástavní listy, cenné papíry kryté finančními pohledávkami
a cenné papíry zajištěné hypotékami a jiné finanční
nástroje přinášející úroky. OGAW přitom může investovat
také do úročených cenných papírů, které vydávají emitenti
s nižší bonitou. Kromě toho se smí investovat do
certifikátů, jiných OGAW (max. 10 %) a strukturovaných
produktů.
Referenční měnou fondu je EUR. Výnosy a kurzovní zisky
nebudou vypláceny, ale budou opět investovány do fondu.
Investoři mohou po správcovské společnosti dvakrát
měsíčně požadovat odkup podílů.
Fond není podle okolností vhodný pro investory, kteří by
chtěli získat zpět své peníze z fondu v časovém horizontu
kratším
než
tři
roky.
Rizikový a výnosový profil
1
2
Nižší riziko
Obvykle nižší výnos
3
4
5
6
7
Vyšší riziko
Obvykle vyšší výnos
Tento výpočet rizikového a výnosového profilu se
opírá o data z minulosti; předpovídat budoucí vývoj
není možné. Uvedené kategorie rizika nejsou
zaručeny a mohou se v budoucnosti měnit. Ani
fond, který je zařazen do kategorie 1, neznamená
bezrizikovou investici.
Fond je zařazen do kategorie 3, protože cena za
jeho podílovou jednotku obvykle poměrně málo
kolísá, a proto jsou rizika ztráty i šance na zisk
relativně nízké.
Následně uvedená rizika nemají na zařazení
žádný bezprostřední vliv, mohou však být pro
fond významná:
• Úvěrová rizika: Fond může část svého majetku
investovat do dluhopisů. Jejich emitenti se mohou
za určitých okolností stát insolventními, což může
vést k částečné nebo úplné ztrátě.
• Rizika likvidity: Fond může investovat část svého
majetku do finančních nástrojů, které mohou za
určitých okolností získat relativně nízkou úroveň
likvidity, což by mohlo ovlivnit likviditu fondu.
• Operační rizika: Fond se může stát obětí
podvodu nebo jiných trestných činů. Může utrpět
chyb
ztráty z důvodu
nedorozumění
nebo
zaměstnanců správcovské společnosti nebo třetích
osob nebo být poškozen na základě vnějších vlivů,
např. přírodních katastrof.
• Rizika cílového fondu: Správci aktiv cílového
fondu jednají navzájem nezávisle. Kvůli tomu se
mohou používat stejné nebo protichůdné strategie s
následkem kumulování rizik nebo vzájemného
vynulování šancí.
• Riziko derivátů
Následující rizika mohou být spojená s deriváty a
také deriváty založenými na indexu:
- nabytá termínovaná práva mohou propadnout
nebo může dojít ke snížení hodnot;
- riziko ztráty může být neurčitelné a přesahovat
také případné jistoty;
- obchody, u kterých jsou vyloučená rizika, popř.
se mají omezit, se případně nemohou nebo se
mohou realizovat jen za ztrátovou tržní cenu;
- riziko ztráty se může zvýšit, jestliže jsou závazky
z těchto obchodů nebo z nich nárokovaný
protivýkon v zahraniční měně;
- nepatrné změny základní hodnoty nebo indexu
mohou mít za následek velké výkyvy hodnoty
derivátu.
Podrobný popis rizik a upozornění na další rizika naleznete v prospektu v kapitole Rizika.
Důležité informace pro investory
Náklady
Poplatky a jiné náklady, které zaplatíte, se použijí na úhradu nákladů na správu a opatrování majetku fondu,
včetně prodeje a distribuce podílů fondu.
na vývoj hodnoty fondu
Jednorázové náklady před nebo po provedení
investice:
Zde vykázané běžné náklady jsou odhadované
Poplatek za vydání
max. 5 %
náklady.
(ve prospěch distribuce)
Poplatek za odkup
žádný
Toto je maximální částka, která bude odečtena z Vašich peněz
před provedením investice / před vyplacením výnosů.
Náklady, které budou fondem odečteny během
jednoho roku:
Běžné náklady
cca 1,385 % p. a.
Náklady, které musí uhradit fond za určitých
okolností:
Poplatky vázané
ne
Uvedení dosavadních běžných nákladů
možné, neboť se jedná o nové vydání.
Výroční
zpráva fondu obsahuje
k přesně vypočteným nákladům.
není
podrobnosti
Jsou obsaženy poplatky závislé na vývoji hodnot a
nebudou vykázány zvlášť.
Dosavadní vývoj hodnot
Vývoj hodnot v minulosti nemusí být spolehlivým
indikátorem budoucího vývoje hodnot.
Dosud ještě nebyly předloženy žádné údaje o vývoji
hodnot za úplný kalendářní rok.
Proto nelze aktuálně prezentovat žádné užitečné
údaje o předchozím vývoji hodnot.
Fond obdržel povolení od Úřadu pro dohled nad finančním trhem (FMA) dne 18. září 2014.
Praktické informace
Depozitářem fondu je Volksbank AG, Feldkircherstrasse 2, FL-9494 Schaan.
Prospekt a aktuální zprávy, aktuální ceny podílů i další informace o fondu naleznete zdarma v německém jazyce
na internetových stránkách Lichtenštejnského sdružení pro investiční fondy LAFV (Liechtensteinischer
Anlagefondsverband) www.lafv.li nebo si je můžete zdarma vyžádat od společnosti CAlAC Fund Management
AG.
Fond podléhá lichtenštejnským daňovým zákonům. To může mít vliv na to, jak budete ohledně svých příjmů
z fondu zdaňováni.
Společnost CAIAC Fund Management AG může být činěna odpovědnou jen na základě prohlášení obsaženého v
tomto dokumentu, které je zavádějící, nesprávné nebo se neshoduje s příslušnými částmi prospektu UCITS.
Tento fond je zaregistrován v Knížectví Lichtenštejnsko a regulován Úřadem pro dohled nad finančním trhem
Lichtenštejnska (FMA).
Tyto důležité informace pro investory jsou správné a odpovídají stavu ke dni 22. srpnu 2014.
Download

Klíčové informace pro investory