Fact sheet pre EVOLUTION Dynamic Fund
(EUR) 12/2014 -
k: 31.12.2014*
CIEĽ INVESTÍCIE
Cieľom investičnej politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosiahnutie
vysokého výnosu, kedy je nutné vziať do úvahy tomu primerané riziko, pričom sa
investuje len do investícií s atraktívnym pomerom šancí/rizík. Hlavné smerovanie
investícií je do rozvíjajúcich sa krajín.
Rizikový a výnosový profil
menšie riziko
typicky menšie výnosy
KOMENTÁR K TRHU (DECEMBER 2014)
Prepad ceny surovej ropy vrhá negatívny tieň na konjunktúru štátov, ktoré sú
silne závislé od exportu tejto suroviny (napr. Venezuela alebo Rusko). Ruský
rubeľ sa navyše musel bojovať s masívnym prepadom svojho kurzu, na čo Ruská
centrálna banka reagovala zvýšením úrokov o 750 bázických bodov. Ekonomiky
rozvíjajúcich sa krajín rástli viac ako v prípade industriálnych štátov. Rovnako
to bude i v roku 2015. Tento rast bude ale ovplyvňovať zhoršujúca sa globálna
finančná situácia. Opätovné nad proporcionálne prepady kurzov rozvíjajúcich sa
trhov ukázali, že investori v prípade neistoty najprv opúšťajú svoje investície na
týchto trhoch, aj napriek tomu, že tieto majú najlepšie makroekonomické výhľady.
INFORMÁCIE O VÝKONNOSTI
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS EUR:
2014
2013
Správcovská spoločnosť:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Manažér fondu:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozitár:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
jan
feb
mar
apríl
máj
jún
júl
aug
sep
okt
nov
dec
-1,96%
0,42%
0,84%
0,73%
3,51%
-0,40%
3,11%
-
-
-
-
-
-
-
rok
1,65%
-2,29
-0,56
-0,78%
-5,50% -1,56%
-
-
-
-1,00%
-2,22% -3,22%
TOP 5 POZÍCIÍ
Pozícia
Nordea Stable EM Equity
Kategória
Akciový fond
Región
Emerging Markets
%
16,35%
Franklin Templeton Global Total Return
Amundi MSCI EM ETF
Cash
First State Asia Pacific Leaders
Total Return
ETF
Likvidita
Akciový fond
Globálne
Emerging Markets
10,96%
10,77%
7,92%
6,62%
Ázia
1
2
vyššie riziko
typicky vyššie výnosy
3
4
5
6
7
Podielová trieda
Class EUR
Číslo ISIN
LI0210946104
Objem fondu
€ 33.307.385.-
Prvé vydanie podielov
07.11.2013
Obchod s podielmi
denne
Porovnávací index
MSCI Emerging
Markets Index v EUR
Použitie zisku
kapitalizovaný
Emisný príplatok
5%
Investičné
rozhodnutia max.
0,9%
Odkup
0%
Performancefee s HighWater Mark
ANO
Poplatok obchodnému
miestu max.
1,6%
Referenčná mena tried
podielov
EUR
Minimálny vklad pre
pravidelnú investíciu
€ 50.-/mes.
Minimálny vklad pre
prvú jednorazovú
investíciu bez
€ 2.500.súbežného pravidelného
investovania
Minimálny vklad pre
prvú jednorazovú
investíciu so
súbežným pravidelným
investovaním
€ 500.-
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
EVOLUTION Dynamic Fund začal mesiac december s plnou investičnou kvótou. Od 5. decembra sa začali na základeAkciové
klesajúcich
ropy prepadať
Fondy cien
// 70,83%
investičné regióny Rusko, Latinská Amerika a Stredný východ. Začali sme portfólio rýchlo reinvestovať a kompletne sme
sa zbavili
napr.
Schroder Middel
Akciové
Fondy
// 70,83%
Total
// 15,18%
East a Oyster Emerging Opportunities. Rovnako tak sme sa kompletne zbavili investícií v Amundi ETF Emerging Markets.
I Return
keď sme
v tomto momente
Total
Return
// 15,18%
museli odpísať cez 9 %, dokázali sme do konca vykazovaného mesiaca tento prepad dohnať – to vďaka tomu, že sme
vyše
25
%
prostriedkov fondu
Likvidita
// 13,99%
umiestnili do Total Return produktov a do likvidity. Vysoká likvidita nám v januári umožní reagovať na nové príležitosti, Likvidita
hneď ako
trhy upokoja.
// sa
13,99%
ŠTRUKTÚRA PORTFÓLIA
Rozdelenie podľa investičnej triedy (%)
Rozdelenie podľa regiónov (podiel akciových fondov) (%)
Ázia // 32,88%
Ázia
// 32,88%
Hraničné
trhy // 10,28%
AkciovéFondy
Fondy////70,83%
70,83%
Akciové
Hraničné
// 10,28%
Afrika //trhy
4,77%
Total
TotalReturn
Return////15,18%
15,18%
Afrika
// 4,77%
Globálne
// 38,08%
Likvidita
Likvidita////13,99%
13,99%
Globálne
// 13,99%
38,08%
Likvidita//
Likvidita// 13,99%
*Pokiaľ nie je stanovené inak, vzťahujú sa všetky dáta
o výkonnosti
Ázia
// 32,88%k tomuto dátumu.
Ázia // 32,88%
EVOLUTION Dynamic Fund EUR, Factsheet 12/2014
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O FONDE
ŠANCE
• Nadpriemerné šance na výnos prostredníctvom investície do rastovo silných rozvíjajúcich sa krajín
• Profitovanie z vynikajúcich produktov najväčších investičných spoločností na svete
• Profitovanie zo základných odhadov trhov od externých a nezávislých top odborníkov
• Redukcia rozsahu výkyvov prostredníctvom aktívneho riadenia portfólia a širokej diverzifikácie
• Transparentné a preukázateľné investičné správanie
RIZIKÁ
• Vyššie šance na výnos sú vždy spojené aj s vyšším rizikom straty, ktoré môže vo výnimočných situáciách viesť k
výrazným stratám investovaného kapitálu.
• Investície do akcií a dlhopisov podliehajú trhovým výkyvom. Hodnota podielov vo fonde i vznikajúce výnosy môžu
napríklad z dôvodu zmien na kapitálovom trhu klesať alebo stúpať. Investície do rozvíjajúcich sa krajín podliehajú,
napriek vyšším šanciam na rast, vyšším výkyvom.
• Podiely vo fonde môžu byť pozitívne ale i negatívne ovplyvnené zmenami výmenného kurzu príp. zmenami úrokov.
• Ďalšie riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme naviac na detailný popis rizík, spojených s investičnou politikou fondu, ktoré sú uvedené v ‚Kľúčových
informáciách pre investorov‘ (KIID) a v aktuálnom predajnom prospekte.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Čítajte pozorne nasledujúce upozornenia a informujte sa u Vášho poradcu.
Tento každomesačný fact sheet slúži výlučne ako marketingová správa pre informáciu investorov. Nenahrádza podrobné
investičné poradenstvo alebo vysvetlenie rizík, ani nepredstavuje ponuku alebo odporučenie ku kúpe, predaju alebo
držaniu podielov vo fondoch. Nepovažuje sa ani za výzvu k takejto ponuke. Dokument nezohľadňuje Vaše individuálne
pomery (ako napr. finančné pomery a Vašu ochotu niesť riziko); to však neznamená, že podielové fondy nie sú určené pre
Vás. Predtým ako sa rozhodnete pre jeden z fondov, mali by ste si nechať poradiť profesionálnym investičným odborníkom.
Najlepšie možné výsledky možno dosiahnuť len pri správnom pomere šancí a rizík. Tak môže v podielovom
fonde hodnota a výnos investície stúpať, ale aj klesať, čo pri vzniku istých skutočností môže viesť k stratám –
až k úplnej strate vloženého kapitálu. Vývoj hodnôt v minulosti nepripúšťa žiadne spoľahlivé závery pre budúci vývoj
fondu. Vo výpočte výkonu nie sú zohľadnené výdavky za nákup a predaj, ani iné externé dane a výdavky.
Keďže tento dokument nezohľadňuje individuálne daňové dôsledky investovania, mali by ste sa pred podpísaním zmluvy
poradiť s daňovým poradcom. Tento dokument nepredstavuje žiadnu finančnú analýzu; preto nebol zhotovený v súlade s
predpismi pre finančnú analýzu.
Aktuálne prospekty a oznámenie kľúčových informácií („KIID“) sú k dispozícii v nemeckom jazyku zadarmo na domovskej
stránke www.lafv.li a ve slovenskom jazyku na www.evolution-funds.com, ako i v sídle správcovskej spoločnosti (CAIAC
Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern) a v platobnom a informačnom mieste na Slovensku
(Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3 / P.O.Box 42, 850 05 Bratislava, Slovensko). Dôrazne sa odporúča si tento dokument
prečítať.
EVOLUTION Dynamic Fund EUR, Factsheet 12/2014
Download

Fact sheet pre EVOLUTION Dynamic Fund