Fact sheet pro EVOLUTION Dynamic Fund
(CZK) 05/2014
CÍL INVESTICE
Cílem investiční politiky fondu EVOLUTION Dynamic Fund je dosažení vysokého výnosu, kdy
je nutné vzít v úvahu přiměřené riziko, přičemž se investuje jen do investic s atraktivním
poměrem šancí/rizik. Investice jsou směřovány především do rozvíjejících se zemí.
KOMENTÁŘ K TRHU (KVĚTEN 2014)
I když burzovní pranostika na květen tvrdí „Sell in May and go away“ (V květnu prodej
a odejdi), vyvíjely se akciové trhy pozitivně. Stažení většiny ruských vojenských sil z
ukrajinské hranice se v polovině měsíce postaralo o uklidnění. Zotavil se nejen ruský akciový
index RTS, ale i indexy v jednotlivých zemích. Index spotřebitelské důvěry stoupl jak v USA,
tak v eurozóně a již nízká volatilita těchto trhů se dále snížila. Tímto optimismem byla ale
negativně ovlivněna cena zlata, která klesla o 3.25 %. Další optimistickou náladu v USA by
mohl vyvolat index PMI, který v květnu opět rostl. Oproti tomu v Evropě tento index mírně
poklesl, ale investoři na evropských akciových trzích stále vykazují býčí trend. To dokazuje i
velký příliv kapitálu do amerických ETF, které investují v Evropě. I rozvíjející se trhy, které v
indexu v průběhu konce vykazovaného měsíce opět poněkud poklesly, vykazovaly pozitivní
kapitálové toky.
INFORMACE O VÝKONNOSTI:
EVOLUTION VALUE FUND DYNAMIC CLASS CZK:
2014
leden
únor
břez
dub
květ
červen červ
srp
září
říjen
listop
pros
rok
-
-1,12%
3,08%
0,30%
2,52%
-
-
-
-
-
-
4,28%
-
leden
únor
břez
dub
květ
červen červ
srp
září
říjen
listop
pros
rok
-
-0,79%
3,62%
-0,51%
4,95
-
-
-
-
-
-
7,43%
-
TOP 5 POZIC
Pozice
Goldman Sachs Next 11
Bellevue African Opportunities
Franklin Templeton Asian Growth
Schroder Middle East
Schroder Frontier Markets
Kategorie
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Akciový fond
Obhospodařovatel fondu:
International Capital Management AG,
FL-Ruggell
Depozitář:
Raiffeisen Privatbank Lichtenstein AG,
FL-Vaduz
Rizikový a výnosový profil
menší riziko
typicky menší výnosy
1
2
vyšší riziko
typicky vyšší výnosy
3
4
Podílové třídy
Číslo ISIN
Objem fondu
První vydání podílů
Obchod s podíly
Srovnávací index
MSCI EMERGING MARKETS INDEX CZK (POROVNÁVACÍ INDEX):
2014
Administrátor:
CAIAC Fund Management AG,
FL-Bendern
Region
Hraniční trhy
Afrika
Asie
Hraniční trhy
Hraniční trhy
%
9,85%
8,97%
8,43%
7,92%
6,67%
Použití zisku
Emisní příplatek
Investiční rozhodnutí
max.
Odkup
Performancefee s
High-Water Mark
Poplatek
obchodnímu místu
max.
Jednorázový vklad
Pravidelné
investování
5
6
7
Class CZK
LI0210946112
€ 11.067.966.17.02.2014
denně
MSCI Emerging
Markets Index in
CZK
kapitalizovaný
5%
0,9%
0%
ANO
1,6%
od CZK 65.000.od CZK 1.000.-/
měs.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
EVOLUTION Value Fund Dynamic v EUR vzrostl ve vykazovaném měsíci o 3,51 %. Za tento růst vděčíme našim investicím na rozvíjejících
Akcie
//
se trzích. Relevantní příspěvek vytvořil Goldman Sachs Next11, jehož expozice v portfoliu je od dubna
neustále
zvyšována. Podobně
Akcie
// 90,51%
90,51%
jsme profitovali z pozic ve východní Evropě, za což vděčíme uklidnění konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.
Menší
přínos
k výkonu jsme
Total
Return
//
Total Return // 5,76%
5,76%
zaznamenali na hraničních trzích, přičemž ale příjemně překvapil Blízkých východ. Na druhé straně leží ovšem
Bangladéš,
v jehož případě
//
se index MSCI snížil o 3.59 % a Vietnam, jehož konflikt s Čínou o specifické ostrovní oblasti vyvolává Likvidita
v regionu
nejistotu. Krátkodobý
Likvidita
// 3,73%
3,73%
propad trhu o 11 % na začátku měsíce byl ovšem do konce vykazovaného měsíce smazán.
STRUKTURA PORTFOLIA
Rozdělení podle investiční třídy (%)
Rozdělení podle regionů (podíl akcií) (%)
Asie
Asie //
// 41,83%
41,83%
Hraniční
Hraniční trhy
trhy //
// 23,78%
23,78%
Akcie // 90,51%
Akcie // 90,51%
Total Return // 5,76%
Total Return // 5,76%
Afrika
Afrika //
// 8,97%
8,97%
Likvidita // 3,73%
Likvidita // 3,73%
LATAM
LATAM //
// 7,96%
7,96%
Globálně
Globálně //
// 8,06%
8,06%
Východní Evropa // 5,67%
Východní Evropa // 5,67%
Likvidita // 3,73%
Likvidita // 3,73%
Asie//
//41,83%
41,83%
Asie
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 05/2014
DŮLEŽITÉ INFORMACE O FONDU
ŠANCE
• Nadprůměrné šance na výnos prostřednictvím investice do růstově silných rozvíjejících se zemí
• Profitování z nejlepších produktů největších investičních společností na světě
• Profitování ze zásadních odhadů trhu od externích a nezávislých top odborníků
• Redukce rozsahu výkyvů prostřednictvím aktivního řízení portfolia a široké diverzifikace
• Transparentní a prokazatelné investiční chování
RIZIKA
• Vyšší šance na výnos je vždy spojena s vyšším rizikem ztráty, které za zvláštních okolností může vést k výrazným
ztrátám investovaného kapitálu.
• Investice do akcií a dluhopisů podléhají tržním výkyvům. Hodnota podílů ve fondu i vznikající výnosy mohou například
z důvodu změn na kapitálových trzích klesat nebo stoupat. Investice do rozvíjejících se zemí podléhají, i přes jejich
velké růstové šance, vyšším výkyvům.
• Podíly ve fondu mohou být příznivě i nepříznivě ovlivněny změnami směnného kurzu příp. úroků.
• Další riziko je riziko likvidity.
Odkazujeme navíc na detailní popis rizik, spojených s investiční politikou fondu, které jsou uvedeny v ‚Podstatných
informacích pro investory‘ (KIID) a v aktuálním prodejním prospektu.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Čtěte pozorně následující upozornění a informujte se u Vašeho nezávislého investičního poradce.
Dokument slouží výhradně jako marketingové sdělení pro informaci investorů. Nenahrazuje podrobné investiční poradenství
nebo vysvětlení rizik, ani nepředstavuje nabídku nebo doporučení ke koupi, prodeji či držení podílů ve fondech. Nepovažuje
se ani za pobídku k takové nabídce. Dokument nezohledňuje Vaše individuální poměry (jako např. finanční poměry a Vaši
ochotu nést riziko); není proto vyloučeno, že pro Vás tyto investiční fondy nejsou vhodné. Proto byste se měli předtím, než
se rozhodnete pro některý fond, rozhodně poradit s profesionálním odborníkem na investice.
Nejlepších možných výsledků lze dosáhnout jen při správném poměru šancí a rizik. V investičním fondu tak
může hodnota a výnos investice stoupat, ale také klesat, což může při vzniku určitých okolností vést ke ztrátám
- až k úplné ztrátě - vloženého kapitálu. Vývoj hodnot v minulosti nepřipouští žádné spolehlivé závěry pro budoucí vývoj
fondu. Ve výpočtu výkonu nejsou zohledněny výlohy za nákup a prodej, ani jiné externí daně a výlohy.
Vzhledem k tomu, že tento dokument nezohledňuje individuální daňové důsledky investice, měli byste se před podpisem
smlouvy poradit v této věci s Vaším daňovým poradcem. Tento dokument nepředstavuje žádnou finanční analýzu; nebyl
proto zhotoven v souladu s předpisy pro finanční analýzy.
Aktuální prospekty a sdělení klíčových informací („KIID“) jsou k dispozici v německém jazyce zdarma na domovské stránce
www.lafv.li jakož i v sídle správcovské společnosti (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487
Bendern) a v platebním a informačním místě v České republice (Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,
Česká republika).
EVOLUTION Dynamic Fund CZK, Factsheet 05/2014
Download

05 2014 EVOLUTION Dynamic Fund - CZK