ZO IOZ pri DPB, a.s. divízia Autobusy Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava
Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 551 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
Meno a priezvisko : ........................................................................................................
ktorý /á/ je ku dňu podpísania tejto dohody zamestnancom Dopravného podniku Bratislava, a.s
Číslo útvaru :
Osobné číslo :
/ ďalej iba „člen“ /
a
Odborovou organizáciou : Integrovaný odborový zväz Základná organizácia
Dopravný podnik Bratislava, a.s. divízia Autobusy,
Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava
Zastúpená
: Júliusom ORBANOM – predsedom ZO IOZ
IČO
: 42129869 033
Registrovanou : Organizačne číslo IOZ 05-1033-101
/ďalej iba „Odborová organizácia“/
Zmluvné strany uzatvárajú na základe ustanovení § 551 Občianskeho zákonníka a čl.9.
Stanov IOZ dohodu, že člen mesačné úhrady základného členského príspevku odborovej
organizácií vo výške 1 % čistého mesačného zárobku alebo peňažného plnenia
nahradzujúceho mzdu bude uhrádzať formou zrážky zo mzdy vykonávanej zamestnávateľom
DPB,a.s. vo výplatnom termíne na účet odborovej organizácie : SLSP č. ú. 11481137 / 0900.
Člen berie na vedomie, že je povinný zabezpečiť predloženie tejto dohody
zamestnávateľovi DPB, a.s. a akékoľvek zmeny vo svojich údajoch – resp. v pracovnom
zaradení, alebo ukončenie členstva v odborovej organizácií, bez zbytočného odkladu nahlásiť
zamestnávateľovi. Ak tak neurobí, zamestnávateľ je viazaný pri zrážkach zo mzdy
zamestnanca touto dohodou, pokiaľ medzi zamestnancom a zamestnávateľom pracovný
pomer trvá.
Okamihom predloženia tejto dohody zamestnávateľovi DPB, a.s., členom odborovej
organizácie je zamestnávateľ v zmysle ustanovení ods.2 a 3 §-u 551 Občianskeho zákonníka
povinný vykonávať dohodnuté zrážky zo mzdy.
Táto dohoda je vyhotovená v troch exemplároch, po jednom pre člena, odborovú
organizáciu a zamestnávateľa. Člen a zástupca odborovej organizácie svojím podpisom
zároveň potvrdzujú prevzatie jedného podpísaného vyhotovenia tejto dohody.
V Bratislave, dňa :..................
Členstvo v odb.org. od : ...................
.......................................................
Odborová organizácia
................................................
člen
Download

Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov - odbory