Dohoda
o ukončení zmluvného vzťahu
vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov reg. č. N 75/2006, zo dňa 19. 10. 2006
medzi zmluvnými stranami:
Prenajímateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
IČ DPH:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
00 492 736
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B
Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
2020298786
SK2020298786
a
Nájomca:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení::
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
00 304 557
Mgr. Peter Pilinský, starosta
VÚB, a. s. Bratislava
421032/0200
2020879212
Článok I
Predmet dohody
1)
Dňa 19. 10. 2006 uzavreli Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť ako
prenajímateľ a Mestská časť Bratislava - Rača ako nájomca, Zmluvu o nájme podľa §
663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov reg. č. N 75/2006,
ktorej predmetom je nájom nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 738/6 o výmere 1 593 m2
k. ú. Rača. Účelom nájmu je využívanie tejto nehnuteľnosti (v správe DPB, a. s.
v zmysle Zmluvy o spravovaní majetku hlavného mesta SR Bratislava) k realizácii
investičného zámeru – polyfunkčného centra Rača a to na dobu určitú, do schválenia
zverenia Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy do správy Mestskej
časti Bratislava – Rača.
2)
Účastníci tejto dohody sa dohodli na ukončení nájomného vzťahu vyplývajúceho zo
Zmluvy o nájme podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov reg. č. N 75/2006, zo dňa 19. 10. 2006, dohodou ku dňu účinnosti tejto
dohody.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1)
Práva a povinnosti neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2)
Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená. Účastníci tejto dohody si dohodu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti
jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3)
Táto dohoda sa vyhotovuje v troch originálnych vyhotoveniach, pričom jedno
vyhotovenie dostane prenajímateľ a dve vyhotovenia nájomca.
4)
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle nájomcu
podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
V Bratislave, dňa 28.02.2012
V Bratislave dňa 27.02.2012
Prenajímateľ:
Nájomca:
Dopravný podnik Bratislava,
akciová spoločnosť
Mestská časť Bratislava - Rača
Ing. Ľubomír Belfi, v.r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Mgr. Peter Pilinský, v.r.
starosta
Download

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu