WINTES – SQL
Strana 1 / 5
Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia
Na pomenovanie „výkonu rozhodnutia“ sa v praxi zaužívalo pomenovanie „exekúcia“. V praxi sa môžeme
stretnúť s rôznymi typmi exekúcií, napr.:





Exekúcia vykonávaná súdnym exekútorom
Daňová exekúcia vykonávaná správcom dane
Správna exekúcia vykonávaná správnym orgánom
Súdny výkon rozhodnutia vo veci maloletých
Súdny výkon rozhodnutia na vymáhanie súdnych pohľadávok
Typy zrážok v programe ktoré WINTES vypočítava tretinovým systémom






Bežné výživné - súdne rozhodnutie
Nedoplatok výživného, dlžné výživné
Pohľadávky uznané súdom prednostné
Pohľadávky uznané súdom neprednostné
Rozhodnutia iných orgánov prednostné
Rozhodnutia iných orgánov neprednostné
(vždy prednostná pohľadávka)
(vždy prednostná pohľadávka)
DM 521
DM 522
DM 523
DM 523
DM 524
DM 524
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy
V prípade vykonania exekúcie zrážkami zo mzdy exekútor doručí najskôr príkaz na začatie exekúcie a neskôr
príkaz na vykonanie exekúcie. V oboch prípadoch do vlastných rúk:



platiteľovi mzdy, teda zamestnávateľovi,
oprávnenému,
povinnému, teda zamestnancovi.
Doručením exekučného príkazu vstupuje do celého procesu zamestnávateľ a vzniká mu povinnosť vykonávať
zrážky zo mzdy povinného a zrazené sumy nevyplácať povinnému. Zamestnávateľ plní aj ďalšie súvisiace
povinnosti (oznamovacie, evidenčné). Pri zmene platiteľa (zamestnávateľa) pokračuje nový zamestnávateľ v
zrážkach pre vymáhané pohľadávky, pričom pohľadávky si zachovajú svoje získané poradie.
Povinný
Je to osoba v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu, ktorá dlhuje peniaze. Dňom, keď sa platiteľovi
mzdy (zamestnávateľovi) doručí exekučný príkaz na začatie exekúcie, povinný, teda zamestnanec stráca právo
na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok. Zamestnávateľ je povinný realizovať zrážky
zo mzdy pri výkone rozhodnutia, a to v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby.
Oprávnený
Subjekt, ktorým môže byť fyzická aj právnická osoba, v prospech ktorej sa výkon rozhodnutia realizuje.
Platiteľ mzdy
Ide o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca, u ktorého je potrebné realizovať exekučné zrážky zo
mzdy na základe výkonu rozhodnutia; zamestnávateľ nie je účastníkom exekučného konania, ale pri výkone
rozhodnutia zohráva podstatnú úlohu. Odo dňa doručenia exekučného príkazu na vykonanie exekúcie je povinný
vyplácať oprávnenému sumy zrazené zo mzdy povinného a plniť ďalšie povinnosti:
1.
je povinný vyžiadať si od zamestnanca, ktorého prijíma do pracovnoprávneho vzťahu, potvrdenie
vystavené tým, u koho bol naposledy zamestnaný, o tom, či bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo
exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech; ak bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo
exekučný príkaz, nový zamestnávateľ to oznámi bezodkladne exekútorovi, ktorý vydal tento príkaz;
Platí od verzie 8.09.A01
WINTES – SQL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Strana 2 / 5
nevyplatiť mzdu povinnému (zamestnancovi), resp. tú časť mzdy, ktorá je určená na uspokojovanie
vymáhanej pohľadávky, a to odo dňa doručenia exekučného príkazu na začatie exekúcie (zrazená suma
sa ukladá „do depozitu“ a v prípade obdržania exekučného príkazu na vykonanie exekúcie sa uložená
čiastka z depozitu uvoľní a zašle sa oprávnenému, príp. exekútorovi);
realizovať zrážky zo mzdy odo dňa doručenia exekučného príkazu na začatie exekúcie až do času,
kým nie je pohľadávka oprávneného uspokojená alebo kým súd exekúciu nezastaví;
realizovať zrážky zo mzdy v určenom poradí a výške podľa príslušného nariadenia alebo vo výške,
na ktorej sa oprávnený a povinný dohodli (o čom platiteľa mzdy upovedomí exekútor);
zasielať zrazenú sumu oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi po doručení exekučného príkazu na
vykonanie exekúcie (ak sa vykonané zrážky majú vyplatiť niekoľkým oprávneným osobám,
zamestnávateľ môže zaslať celkovú zrazenú sumu exekútorovi a ten sám ju v zodpovednej výške zašle
oprávneným osobám);
spravovať poradie vymáhaných pohľadávok;
oznamovať exekútorovi skutočnosti, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy z dôvodu:

vzniku dočasnej PN trvajúcej viac ako desať dní; platiteľ mzdy je povinný túto skutočnosť
oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz na vykonanie exekúcie a zároveň ho
informovať, ktorá pobočka Sociálnej poisťovne bude zamestnancovi vyplácať nemocenské.
V takom prípade exekútor doručí exekučný príkaz príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.
Skončenie PN je platiteľ mzdy povinný bezodkladne oznámiť exekútorovi. Po skončení PN
vykonáva zrážky zo mzdy platiteľ mzdy;

nástupu zamestnanca na materskú dovolenku alebo že zamestnanec nastúpil na rodičovskú
dovolenku; zamestnávateľ je zároveň povinný oznámiť ukončenie čerpania tejto dovolenky a
nástup do zamestnania;

že povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli
vykonávať zrážky;

do 1 mesiaca oznámiť exekútorovi, ktorý vydal exekučný príkaz, že povinný ukončil u
zamestnávateľa pracovný pomer (prestal uňho pracovať);
predložiť exekútorovi vyúčtovanie vykonaných a odvedených zrážok a zoznam pohľadávok, pre ktoré
sa vykonávajú zrážky zo mzdy, s uvedením ich poradia;
vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, kde budú okrem iného uvedené náležitosti týkajúce
sa zrážok zo mzdy: poradie a výška pohľadávky, v prospech koho boli realizované.
Ak má platiteľ mzdy pochybnosti o správnosti vykonávaných zrážok zo mzdy, môže v súlade s § 78 EP
požiadať exekútora o určenie, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať a ak je
viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich. Treba si uvedomiť, že ak platiteľ mzdy
(zamestnávateľ) nevykoná zo mzdy povinného (zamestnanca) zrážky riadne a včas, príp. ich vykoná v menšom
alebo väčšom rozsahu, ako je určené, môže tak oprávnený, ako aj povinný v zmysle § 82 EP uplatniť proti
zamestnávateľovi na súde právo na vyplatenie súm, ktoré sa mali zo mzdy povinného zrážať alebo naopak
vrátenie súm, ktoré boli neprávom zamestnancovi zrazené.
Určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy povinného
Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy zamestnanca, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta:




preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb,
preddavky na zdravotné poistenie,
poistné na sociálne poistenie,
príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie a následne sa určí
zvyšok čistej mzdy, a to tak, že od čistej mzdy sa odpočítajú:
o nepostihnuteľná suma na povinného,
o nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu.

V praxi dochádza k rozdielnym názorom, či sa daňový bonus na účely určenia výšky čistej mzdy pre
výpočet exekučných zrážok má do nej započítať alebo nemá. V zmysle § 89 ods. 2 EP a § 277 ods. 2
OSP sa do čistej mzdy nezapočítava len prídavok na dieťa. O daňovom bonuse sa v týchto právnych
predpisoch nepojednáva. Exekútori však v tomto smere nie sú jednotní, ale akceptujú obe možnosti. V
tejto veci je možné použiť ustanovenie § 78 EP, kedy „Platiteľ mzdy je oprávnený požiadať exekútora o
určenie sumy, ktorá sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať a v prípade, ak je
viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich.“
Platí od verzie 8.09.A01
WINTES – SQL
Strana 3 / 5
V programe WINTES v údajoch o podniku na záložke základné údaje si môžete zvoliť či do základu pre výpočet
nepostihnuteľných častí sa má, alebo nemá započítavať daňový bonus.
Pre určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy je dôležité mať v matričnom súbore v evidencii pracovného pomeru
vyplnený počet vyživovaných osôb pre potreby zrážok výživného a počet vyživovaných osôb pre potreby
ostatných zrážok.
Nepostihnuteľné sumy
Z čistej mzdy, ktorá zostáva zamestnancovi, nesmie zamestnávateľ zraziť tzv. základnú sumu. Spôsoby jej
výpočtu sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 268/2009 Z. z., Zrážky zo mzdy je možné vykonať len do výšky
vymáhanej pohľadávky a jej príslušenstva. Základom pre výpočet zrážok je zvyšok čistej mzdy
povinného (zamestnanca). Ak zvyšok čistej mzdy povinného nedosiahne ani výšku nepostihnuteľných súm, ktoré
sa zamestnancovi nesmú zraziť, nie je možné exekučné zrážky vykonať.
V programe WINTES existuje legislatívny číselník
dodávaný autormi kde sú už nastavené všetky
parametre
pre
výpočet
čistej
mzdy
a nepostihnuteľných súm.
Upozorňujeme na správnu evidenciu dôchodkov, pretože od 11/2013 platia pre dôchodcov iné nepostihnuteľné
sumy
Platí od verzie 8.09.A01
WINTES – SQL
Strana 4 / 5
Mechanizmus výpočtu zrážok zo mzdy
Program WINTES vypočítava poradie zrážok tzv.
tretinovým systémom. Poradie zrážok z prvej,
alebo druhej tretiny si určuje program. Treba
pripomenúť že takto počíta WINTES len zrážky,
ktoré sú v matričnom súbore zrážok označené
s výpočtom sumy - legislatívny výpočet tretinovým
systémom „Po živ. minimum“.
V prípade, že si zvolíte napríklad zrážku bežného výživného a nastavíte iný spôsob vykonávania zrážky,
(napríklad Sumu) program nebude počítať túto zrážku tretinovým systémom.
Poradie ktoré im program WINTES pridelil si môžete skontrolovať v matričnom súbore zrážok.
Poradie ktoré program WINTES pridelil je potrebné je možné na záložke „Zrážky“ v matričnom súbore znova
prepočítať. Prepočítať poradie zrážok je potrebné pri prechode na verziu 8.09.A01
Platí od verzie 8.09.A01
WINTES – SQL
Strana 5 / 5
Zrážky z prvej tretiny
Zrážky z prvej tretiny sa zrážajú vždy v poradí v akom boli doručené zamestnávateľovi, bez ohľadu na to či ide
o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku. Rovnaké poradie dostanú pohľadávky s rovnakým dátumom
vzniku pohľadávky (doručenia zamestnávateľovi). Za rovnocenné pohľadávky považujeme tie, ktoré boli doručené
zamestnávateľovi v jeden deň bez ohľadu na to či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku
Ak zrazená suma na uspokojenie pohľadávok v rovnakom poradí nepostačuje, uspokoja sa pomerne, výživné
v pomere podľa výšky výživného, dlžné výživné a ostatné pohľadávky v pomere podľa výšky pohľadávky.
Zrážky z druhej tretiny
Z druhej tretiny čistej mzdy sa zrážajú len prednostné pohľadávky v poradí :

Bežné výživné

Dlžné výživné

Ostatné prednostné pohľadávky podľa poradia v akom boli doručené zamestnávateľovi
Ak druhá tretina nestačí na uspokojenie prednostnej pohľadávky, uspokojuje sa jej zvyšok z prvej tretiny, tu sa už
ale uspokojuje podľa poradia, ktoré pohľadávka získala v prvej tretine (dátum vzniku pohľadávky) bez ohľadu na
to či je prednostná, alebo neprednostná.
Špecifické postavenie medzi pohľadávkami má výživné. Ak sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny, uspokoja sa z
nej bez zreteľa na dátum vzniku pohľadávky najskôr pohľadávky výživného a to najprv bežné
výživné všetkých oprávnených a až potom nedoplatky na výživnom.
Ak zrazená suma na uspokojenie pohľadávok v rovnakom poradí nepostačuje, uspokoja sa pomerne.
Bežné výživné s výpočtom sumy - legislatívny výpočet tretinovým systémom „Po živ. minimum“ na základe
súdneho rozhodnutia dostane poradie 1 aj keď niektoré rozhodnutia bežného výživného majú neskorší dátum
vzniku pohľadávky.
Uspokojujú sa druhej tretiny ako prvé a sú rovnocenné bez ohľadu na dátum.
Ak je viacero rovnocenných pohľadávok na výživnom a druhá tretina nestačí na ich uspokojenie, rozdelí sa suma
zrazená z druhej tretiny medzi všetky zrážky výživného v pomere podľa výšky výživného.
Nedoplatok na výživnom s výpočtom sumy - legislatívny výpočet tretinovým systémom „Po živ. minimum“ na
základe súdneho rozhodnutia dostane poradie 2 aj keď niektoré rozhodnutia nedoplatku bežného výživného
majú skorší, alebo neskorší dátum vzniku pohľadávky. Uspokojujú sa druhej tretiny ako druhé a sú rovnocenné
bez ohľadu na dátum.
Ak je viacero rovnocenných pohľadávok na nedoplatku na výživnom a druhá tretina nestačí na ich uspokojenie,
rozdelí sa suma zrazená z druhej tretiny medzi všetky zrážky nedoplatku na výživnom v pomere podľa výšky
pohľadávky.
Ostatné prednostné pohľadávky sa uspokojujú podľa poradia v akom boli doručené zamestnávateľovi.
Ak je viacero rovnocenných ostatných prednostných pohľadávok a druhá tretina nestačí na ich uspokojenie,
rozdelí sa suma zrazená z druhej tretiny medzi všetky ostatné prednostné pohľadávky v pomere podľa výšky
pohľadávky.
Platí od verzie 8.09.A01
Download

Zrážky zo mzdy pri výkone rozhodnutia