Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zálesie
zo dňa 11.12.2012
Na úvod starosta obce p. Ing. Meško privítal prítomných a oboznámil ich s programom
zasadnutia, ktoré zvolal na základe Z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko zo 7
poslancov je prítomných 7.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z 29.10.2012
4. Námety a pripomienky občanov
5. Činnosť komisií
6. Plnenie rozpočtu Obce Zálesie za III. Q 2012
7. Zmena rozpočtu RO č.3/2012
8. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
9. Návrh rozpočtu obce Zálesie na rok 2013
a výhľadové rozpočty na roky 2014 a 2015
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
11. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zálesie
na I. polrok 2013
12. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra
13. Schválenie zmien a doplnkov ÚP 1/2011 a VZN č.3/2012
14. Rôzne:
a) Plán zasadnutí OZ na rok 2013
15. Záver
Následne starosta doplnil bod rôzne nasledovne:
b) výmera dovolenky starostu
c) UŠ – Pri jazere II ako územnoplán. Podklad po schválení ZaD č.
1/2012
d) nájomná zmluva - nájom pozemku 1,44 m2 na umiestnenie
vodomernej šachty
e) ÚP BSK
p. starosta obce dal hlasovať o programe po doplnení. Poslanci jednohlasne program schválili.
Ad. 1 Za zapisovateľa určujem p. Čechovú
Za overovateľov zápisnice určujem p. M. Brincku a p. Ing. M. Pergera
Ad. 2 Do návrhovej komisie navrhujem: p. Mgr. M. Hladkú, p. Ing. D. Grňu, p. Ing. T. Biskupiča
Ad. 3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vykonala pani kontrolórka.
Ad. 4. Na zasadnutie sa dostavili občan Veselej ulice p. Šlachta – poďakoval za vysprávkovanie
Terchovskej a Starobystrickej ulice o ktoré požiadali zástupcovia Veselej ulice na
predchádzajúcom zasadnutí OZ
-
pripomenul ešte potrebu zaasfaltovať 3 rozkopávky a to jednu na začiatku
Starobystrickej ul. druhú na konci Starobystrickej ulica, tretiu na začiatku Terchovskej ul.
-
zatiaľ neosadené zrkadlo na križovatke Starobystrická, Terchovská, Veselá p. starosta,
že bude zabezpečené firmou Prodom
-
ďalej sa informoval čo je s označením Veselej ulice /slepá ul. a zákaz vozidiel nad 3,5
t/, p. starosta odpovedal, že značenie Veselej ul. bude riešiť s p. Ing. Urbanom pri budovaní
pokračovania Veselej ul.
-
ďaľej pripomenul, že nebol odhrnutý sneh na Veselej ul p. starosta odpovedal, že
pokiaľ boli na ulici odstavené vozidlá nebolo možné s odhŕňačom prejsť akonáhle bude cesta
uvolnená tak bude odhrnutá
Ďalej sa dostavil p. Šelepák, ktorý prišiel kvôli osadeniu 2 retardérov na Starobystrickej
ul. tak ako im bolo povolené obcou. Občania, ktorý prechádzajú Starobystrickou ul. sa
sťažujú na predmetné retardéry a to najmä kvôli tomu, že sú osadené 2 za sebou vo
vzdialenosti 13 m. p. starosta odpovedal, že táto záležitosť bude doriešená na zasadnutí
stavebnej komisie.
Ad 5. Činnosť komisií
Za finančnú komisiu predniesla p. Mgr. M. Hladká
-
príprava rozpočtu na rok 2013
-
riešili poplatky za vývoz kom. odpadu na rok 2013
-
riešili sme zníženie poplatku p. Jančovej Martiny v MŠ
-
riešili sme,
že by bolo znova vhodné dať výzvu obyvateľom obce, ktorí nie sú
prihlásení k trvalému pobytu, aby obci uhradili finančný príspevok vo výške podielových daní
-
p. Ing. D. Grňo podal návrh obísť neprihlásených ľudí, každý poslanec si vezme pár
domov
Za kultúrnu komisiu predniesla p. Ing. Z. Červenková
-
povedala o akciách, ktoré už boli usporiadané a to stavba Gešajovských mlynov
-
Zálesie má talent
-
Mikuláš pre deti
-
chystá sa v tomto roku ešte vianočná burza
Za stavebnú komisiu predniesol p. M. Brioncko
Povedal, že sa vyjadrí na budúcom zasadnutí OZ
Ad 6. Plnenie rozpočtu za II. kvartál 2012
p. starosta povedal, že materiál ste dostali spolu s pozvánkou slovo odovzdal p. Ing.
Fülöpovej, ktorá materiál prečítala. Poslanci nemali žiadne pripomienky. /Príloha zápisnice
č. 1/
Ad 7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2012
p. Ing. Fülöpová prečítala predložení materiál, ktorí bol poslancom doručený spolu s
pozvánkou. /Príloha zápisnice č. 2/ Poslanci nemali žiadne pripomienky
Ad 8. VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad. P. starosta povedal, že návrh VZN č. 3/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vyvesený vo
verejnej tabuli od 8.11.2012 do 10.12.2012 neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany
občanov. Poslanci nemali žiadne pripomienky. /Príloha zápisnice č. 3/
Ad 9. Návrh rozpočtu obce Zálesie na rok 2013 a výhľadové rozpočty na roky 2014 a 2015
Návrh predniesla p. Mgr. Hladká a zodpovedala otázky poslancov. Po prerokovaní
poslanci nemali žiadne pripomienky. /Príloha zápisnice č. 4/
Ad 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu. P. starosta odovzdal slovo p. Ing.
Fülöpovej, ktorá povedala, že stanovisko dostali poslanci spolu s ostatnými materiálmi.
Poslanci nemali žiadne pripomienky. /Príloha zápisnice č. 5/
Ad 11. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zálesie na I. polrok 2013
Predniesla p. Ing. Fülöpová. /Príloha zápisnice č. 6/
Ad 12. Schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra.
Po krátkej porade poslancov p. Mgr. Hladká povedala, že sa poslanci jednohlasne rozhodli
odmeny nevyplatiť, ale vyplatiť 13 plat p. Ďuranovi na čo p. starosta povedal, že odmeny
a platy zamestnancov obce sú v kompetencii starostu. Poslanci odmeny hlavnej kontrolórke
obce neschválili.
Ad 13. Schválenie zmien a doplnkov ÚP 1/2011 a VZN č.3/2012
p. starosta odovzdal slovo p. Čechovej, ktorá povedala, že ZaD č. 1/2011, že návrh zmien
a doplnkov bol vypracovaný v novembri 2011, v decembri prebehlo pripomienkové
konanie, následne sa riešiteľ ZaD č. 1/2011 vysporiadal z pripomienkami. Celý materiál
bol v auguste odoslaný na KSU na preskúmanie v zmysle § 25 zák.č. 50/1976 Zb.
/stavebný zákon/. Po preskúmaní KSÚ v Bratislave ako príslušný orgán územného
plánovania súhlasí s predložením návrhu ZaD č. 1/2011 ÚP obce Zálesie na schválenie
Obecným zastupiteľstvom. Zároveň bolo schválené aj VZN č. 3/2012 /Príloha zápisnice č.
7/
Ad 14. Rôzne:
a)
Plán zasadnutí OZ na rok 2013
Plán zasadnutí predložila p. Ing. Fülöpová /Príloha č.8/
b)
výmera dovolenky starostu
návrh predložila p. Ing. Fülöpová
na základe §2 ods. 2 Z.č. 253/1994 Z.z. v z.n.p.:
za primerané použitie Zákonníka práce ( Z.č. 311/2001 Z.z. v z.n.p. ) považuje, ak
bude mať starosta dovolenku v rovnakom rozsahu ako zamestnanci obce
v rovnakej vekovej skupine;
po schválení starosta obce, doplní Pracovný poriadok obce Zálesie o ustanovenie:
„Starosta má nárok na dovolenku v rovnakom rozsahu ako zamestnanci obce.“
c)
UŠ – Pri jazere II ako územnoplán. Podklad po schválení ZaD č. 1/2012
p. starosta povedal, že UŠ sa vypracovávala zároveň s ZaD č. 1/2011 v tom istom čase
prebehlo aj pripomienkové konanie. Po vysporiadaní spracovateľa s pripomienkami
a schválení ZaD č.1/2011 je predložená aj UŠ – Pri jazere II OZ. /Príloha č.9/
d) nájomná zmluva - nájom pozemku 1,44 m2 na umiestnenie vodomernej šachty.
Jedná sa o pozemok p.č. 1133/15 k. ú. Zálesie vo vlastníctve obce, rozmery šachty
1200 x 1200 mm, nájom v sume 30,-€ ročne Jedná sa o pozemok na Muškátovej
ul. podľa vyjadrenia BVS a.s. nie je iná možnosť napojenia 4 rod. domov na
pozemkoch p.č. 1136/8, 1136/6, 1136/7, 1133/5 len umiestn. VŠ 10 m od
verejného vodovodu čo vychádza na pozemku obce. Možnosť rozšírenia ver.
vodovodu cez súkromný pozemok nie je možná.
e) ÚP BSK
informáciu o spracovávaní Územného plánu BSK podal starosta obce
f) pripomienka p. Ing. Pergera k činnosti stavebného úradu v Ivanke pri Dunaji.
Nakoľko jeho výhrady neustále pretrvávajú poslanci doporučili p. Ing. Pergerovi
doručiť písomne na Ob. úrad do Zálesia okruh problémov, ktoré ho zaujímajú
a v ktorých nebol dodržaný stavebný zákon do termínu 31.1.2013. P. starosta
zabezpečí aby stavebný úrad na konkrétne otázky p. Ing. Pergera pripravil podklady
k nahliadnutiu aj pre ostatných poslancov. V mesiaci február bude zvolaná pracovná
porada za účasti stavebného úradu k predloženým otázkam bude podané vysvetlenie.
Ad 15. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým príjemné vianočné sviatky
a všetko dobré do Nového roku a ukončil zasadnutie.
Download

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva