Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zálesie
zo dňa 24.6.2013
Na úvod starosta obce p. Ing. Meško privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia,
ktoré zvolal na základe Z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko zo 7
poslancov sú prítomní 4 . P. Ing. Stanislav Zajaček a p. Ing. Tomáš Biskupič sa ospravedlnili. P.
Ing. M. Perger sa neospravedlnil.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z 29.4.2013
4. Námety a pripomienky občanov
5. Činnosť komisií
6. Záverečný účet obce Zálesie za rok 2012
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Zálesie
za rok 2012
8. Správa nezávislého audítora
9. Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
10. a) Prijatie úveru na rekonštrukciu komunikácie
b) Stanovisko hl. kontrolóra k prijatiu úveru
11. Rôzne:
a) Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zálesie
na II. polrok 2013
b) Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
c) Darovacie zmluvy na rozšírenie komunikácie
d) Informácie starostu obce
12. Záver
p. starosta obce dal hlasovať o programe. Poslanci jednohlasne program schválili.
Ad. 1 Za zapisovateľa určujem p. Čechovú
Za overovateľov zápisnice určujem p. Ing. Dušana Grňu a p. Milana Brincku
Ad. 2 Do návrhovej komisie navrhujem: p. Mgr. M. Hladkú, p. Ing. Zuzana Červenkovú
Ad. 3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vykonala pani kontrolórka Ing.
Fülöpová
Ad 4. Námety a pripomienky občanov
Na zasadnutí sa zúčastnili p. Sihelník, ktorý sa opýtal p. starostu kedy sa budú realizovať
spomalovače na Turčianskej ulici, p. Gavurník sa v tej istej veci spýtal, či vie obec zabezpečiť
projekčne spomalovače
p. starosta odpovedal – obec bude v tomto roku zabezpečovať spomalovač pri parku na ul. Ignáca
Gešaja, na iných uliciach ak si chcú občania realizovať musia si ich vybudovať z vlastných
finančných zdrojov, pred realizáciou musia požiadať obec o vyjadrenie k drobnej stavbe.
p. Sihelník – mal otázku či sa aj tento rok plánuje akcia na Veselej ulici
p. starosta odpovedal, že túto akciu neorganizuje obec, ale občania Veselej ulice
p. Sihelník požiadal p. starostu, či by mohol byť informovaný o dátume a čase konania akcie
p. Sihelník sa ďalej spýtal na pálenie vo vykopaných jamách na Veselej ul., hasenie zabezpečovali
hasiči z DHZ Zálesie
p. starosta odpovedal, že vie o tomto probléme a bude kontaktovať vlastníkov pozemkov na
ktorých sú jamy vykopané
p. Sihelník sa ďalej spýtal na kapacitu MŠ odpovedala p. Mgr. Hladká kapacita MŠ je malá máme
43 detí
p. Bené – prišla ako zástupkyňa obyvateľov bývajúcich v okolí Red Pubu, ktorí podali sťažnosť
na rušenie nočného kľudu a požadujú - zmeniť otváracie hodiny, nakoľko problém nie je len
v lete, ale počas celého roka. Otváracie hodiny sa nedodržiavajú, aj keď zavrú návštevníci si
nakúpia alkohol a pokračujú ďalej na otvorenej terase a hluk je dlho do noci. Požiadala
o uzatvorenie terasy.
P. Bené povedala, že pravidelne volajú políciu čo chceli aj zdokladovať spolu s podanou
sťažnosťou, ale polícia môže výpisy výjazdov poskytnúť len št. organizáciam p. starosta prisľúbil,
že výpisy výjazdov si vyžiada a problém bude riešiť v čo najkratšom čase.
Ad 5. Činnosť komisií
p. Mgr. Hladká – za finančnú komisiu v poslednom štvrťroku nemali žiadne zasadnutie
p. Ing. Červenková – spomenula akcie poriadané kultúrnou komisiou a to: kotvenie mlynov,
čistenie Malého Dunaji, MDD, ktoré bolo nadmieru úspešné odmenených bolo 200 detí
spoluorganizátormi boli ŠK Sokol Gešajov, Dobrovoľný hasiči, p. RNDr. Koza
pozval skupinu Predmierčanku, zabezpečil helikoptéru pre deti, Majo Fačkovec zabezpečil
vozenie detí na pramici.
Ďalej spomenula Beh susedov, ktorí za obec zabezpečoval Ing. Stanislav Zajaček s p. starostom
p. Brincko – činnosť stavebnej komisie – riešili sme žiadosť f. PEMAK STAV s.r.o.
o vyjadrenie k umiestneniu zástavby RD na parcele č. 1182/3, 1188/254 k. ú. Zálesie, st. komisia
odporučila žiadateľom vstúpiť do jednania s ostatnými vlastníkmi pozemkov v uvedenej lokalite
a vypracovať urbanistickú štúdiu.
Ad 6. Záverečný účet obce Zálesie za rok 2012
p. starosta informoval, že materiál poslanci OZ dostali spolu s pozvánkou, materiál bol vyvesený
vo verejnej tabuli od 7.6.2013 do 24.6.2013, poslanci nemali k uvedenému žiadne pripomienky
/príloha zápisnice č. 1/
Ad 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Zálesie za rok 2012
p. starosta odovzdal slovo p. Ing. Fülöpovej, ktorá materiál predniesla aj s vysvetlivkami.
/príloha zápisnice č. 2/
Ad 8 Správa nezávislého audítora
p. starosta prečítal správu v ktorej závere sa píše:
„ Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú
situáciu obce Zálesie k 31.12.2012, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci
k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve“
/príloha zápisnice č. 3/
Ad 9 Informácia o výsledku kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
p. starosta informoval o výsledku kontroly vrátane prijatých opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov, na základe listu z NKÚ celá správa je k nahliadnutiu na Obecnom úrade alebo
na stránke NKÚ.
Ad 10 a) Prijatie úveru na rekonštrukciu komunikácií,
návrh p. starostu zobrať úver 24.000,-€ na opravu ulíc Starobystrickej a Terchovskej
v najkritickejších častiach. Poslanci s podaním návrhom súhlasili.
Obnova kontokorentného úveru vo výške 20.000,-€ , ktorý je bankou schválený od 1.7.2013
Poslanci s návrhom súhlasili.
10 b) Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatím úverom
p. starosta odovzdal slovo p. Ing. Fülöpovej, ktorá preverila v súlade so zák. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách úz. samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
dodržiavanie podmienok na prijatie úveru 24.000,-€ a skonštatovala, že obec spĺňa podmienky na
prijatie úveru. Taktiež preverila prijatie kontokorentného úveru v zmysle cit. zákona
a skonštatovala, že obec spĺňa podmienky na prijatie úveru. /príloha zápisnice č. 4,5/
Ad 11 a) Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zálesie na II. polrok 2013.
p. starosta dal návrh doplniť o bod 5 a to
Kontrola plnenia prijatých opatrení vyplývajúcich z kontroly NKÚ. Poslanci s uvedeným
návrhom súhlasili. /príloha zápisnice č. 6/
b) Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
p. starosta odovzdal slovo p. Ing. Fülöpovej , ktorá záznam prečítala. Záver záznamu : Kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky. /príloha zápisnice č. 6/
c) Darovacie zmluvy na rozšírenie komunikácii
- pozemku na rozšírenie komunikácie Ku gaštanu p.č. 1161/174 o výmere 35 m2 druh
pozemku záhrada od Juraja Slučiaka bytom Poštová 504/6, Bratislava
-
pozemku na rozšírenie komunikácie Súbežná ul. p.č. 1525/176 o výmere 65 m2 druh
pozemku orná pôda od Ing. Adriany Šimorovej a Ing. Stanislava Šimora bytom Bratislava,
Cabanova 13/G
-
pozemku na rozšírenie komunikácie Súbežná ul. p.č. 1525/137 o výmere 101 m2 druh
pozemku orná pôda od Štefana Nému, bytom Bratislava, Romanova 42
-
pozemku na rozšírenie komunikácie Dunajská ulica p.č.1239/129 o výmere 84 m2 druh
pozemku záhrada od RNDr. Jána Kozu a MUDr. Boženy Kozovej, bytom Zálesie, Poľná 20
d) Informácie starostu obce
- p. starosta informoval o ponukách na dodávku a montáž značiek, navrhol vytvoriť komisiu,
ktorá by rozhodla, poslanci súhlasili
- informoval o podpísaní Zmluvy na BSK na príspevok 500,- € na Záleskú divadelnú púť
- ďalej informoval o Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného
bremena SPP – distribúcia, a.s.
a) umiestnenie a prevádzka plynovodu
b) vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu sa vzťahuje
na
celú
výmeru
pozemkov
parcely
registra
„C“
p.
č.
1318/382,1525/149,1525/148,1525/160,1525/159,1525/118,1318/287,1318/251,1318/387,
parcely registra „E“ p.č. 1107/2 katastrálne územie Zálesie, obec Zálesie, okres Senec,
zapísané na LV č. 340 vedený Správou katastra Senec, parcely registra „C“ p.č. 1318/386,
1318/384 katastrálne územie Zálesie, obec Zálesie, okres Senec, zapísané na LV č. 1386
vedený Správou katastra Senec. Poslanci s uvedením návrhom súhlasili
p. starosta odovzdal slovo poslancom – p. Mgr. Hladká informovala o Rade školy
- ďalej informovala, že je vypísané výberové konanie na riaditeľa MŠ v stredu 26.6.2013
o 17..00 hod. bude na Obecnom úrade otváranie obálok
- ďalej upozornila, že v MŠ je prasknutá stena, treba to pozrieť. P. starosta s p. Brinckom pôjdu
stenu pozrieť
- ďalšia požiadavka z MŠ – zakúpenie čerpadla na polievanie
Ad 12. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, poprial pekný večer.
Download

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva