Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Zálesie
zo dňa 29.10.2012
Na úvod starosta obce p. Ing. Meško privítal prítomných a oboznámil ich
s programom zasadnutia, ktoré zvolal na základe Z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, nakoľko zo
7 poslancov je prítomných 5. Ing. Stanislav Zajaček a p. Milan Brincko sa ospravedlnili.
Program zasadnutia :
1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení z 19.6.2012
4. Námety a pripomienky občanov
5. Plnenie rozpočtu Obce Zálesie za I. polrok 2012
6. Zmena rozpočtu RO č.2/2012
7. Schválenie zmien a doplnkov ÚP 1/2011 a VZN č.3/2012
8. Rôzne:
a) Darovacia zmluva na rozšírenie komunikácie
b) Zámenná zmluva
c) Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce
v prospech ZSE Distribúcia, a.s. a Telefónica, s.r.o. Bratislava
d) Povoľovanie individuálnych akcií
9. Záver
Následne starosta informoval, že bod 7. Schválenie zmien a doplnkov ÚP 1/2011 a VZN č. 3/2012
nie je možné zaradiť do programu nakoľko stanovisko KSÚ v Bratislave podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších
predpisov nebolo do zasadnutia OZ doručené. P. starosta obce dal hlasovať o programe po
vypustení bodu č. 7. Poslanci jednohlasne schválili.
Ad 1. Za zapisovateľa určujem p. Čechovú.
Za overovateľov zápisnice určujem p. Mgr. Miroslavu Hladkú a p. Ing. Tomáša Biskupiča.
Ad 2. Do návrhovej komisie navrhujem: p. Ing. Dušana Grňu, Ing. Zuzanu Červenkovú a Ing.
Mariána Pergera.
Ad 3. Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia vykonala pani kontrolórka.
Ad 4. Námety a pripomienky občanov
Na zasadnutie sa dostavili občania Veselej ulice, p. Rožňovec z Muškátovej ulice.
p. Rožňovec prišiel na zasadnutie OZ požiadať za deti a športovcov či mi nebolo možné
osadiť streetballový kôš a basketbalovú dosku v starom parku prípadne v novom parku.
Poslanec p. Perger reagoval, že táto požiadavka už bola vznesená od p. Vazana a p. Milku.
Bolo by dobré stretnutie všetkých vyššie menovaných spolu s p. Červenkovou a p.
Jezberovou. P. starosta pripomenul, že osadenie v novom parku po dobu 5 rokov od
kolaudácie nie je možné z dôvodu, udržateľnosti projektu. Takže do úvahy
padá len starý park.
p. Šlachta bol hovorcom občanov z Veselej ulice , ktorí sa dostavili na zasadnutie OZ
z viacerými pripomienkami. Pozemok na konci Veselej ulice, o ktorý sa nikto nestaral
a nebol známy ani vlastník, občania Veselej ulice upravili do stavu v ktorom je dnes,
čiže pozemok vyčistili a udržiavajú ho už viac rokov . Na časti pozemku bolo bývalé
smetisko, ktoré bolo zahrnuté čiže nevhodné na zakladanie nových stavieb.
Teraz po rokoch sa objavil vlastník, ktorý sa vyjadril, že pozemok trávnatú plochu, detské
ihrisko, umelo vytvorený kopec žiada uviesť do pôvodného stavu, nakoľko chce požiadať
o zmenu ÚP a následne pozemok predať na výstavbu RD s čím my nesúhlasíme. P. Šlachta
požiadal starostu obce o verejný prísľub, že po dobu kým budete starostom nebude v tejto
lokalite zmena ÚP.
p. starosta odpovedal, že môže dať tento prísľub, nakoľko vôbec nie je v pláne rozširovať
ÚP obce.
Ďalšia požiadavka p. Šlachtu a obyvateľov Veselej ulice – osadenie značky slepá ulica,
a zákaz vstupu áut nad 3,5 t. Firma Prodom stav realizuje výstavbu v blízkosti Veselej
ulice v lokalite Ku kanálu a často vodiči nákladných áut, omylom zablúdia na Veselú ulicu
a majú problém sa na konci otočiť, keďže cesta je úzka.
Ďalej upozornil, že dopravné zrkadlo, ktoré je umiestnené, na križovatke ciest Terchovská,
Starobystrická, Veselá je rozbité od nákladných áut, ktoré realizujú výstavbu v lokalite Ku
kanálu.
Ďalej upozornil na vynášanie blata zo stavby v lokalite Ku kanálu na Terchovskú
a Starobystrickú ulicu požiadal starostu, aby upozornil stavebníka, aby dodržiavali
podmienky stavebného povolenia čiže, aby komunikáciu po výjazde áut očistili.
Posledná pripomienka – kedy sa budú opravovať jamy a výtlky na Terchovskej
a Starobystrickej ul.
p. starosta reagoval na pripomienku – v letnom období sa budovali ešte nejaké kanalizačné
prípojky po ukončení budovania prípojok by podľa kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydal
OÚ ŽP a doplnil KÚ ŽP komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Kedže do zimného
obdobia nie je reálne oprava komunikácii, tak som dal spraviť 3 ponuky na vysprávkovanie
jám a výtlkov na týchto uliciach. Po predložení týchto ponúk sa na pracovnej porade
rozhodneme na ďaľšom postupe.
.
Ad 5. Plnenie rozpočtu Obce Zálesie za I. polrok 2012
p. starosta povedal, že materiál ste dostali spolu s pozvánkou odovzdal slovo p. Ing.
Fülöpovej, ktorá materiál prečítala. /Príloha zápisnice č. 2/ Poslanci nemali žiadne
pripomienky
Ad 6. Zmena rozpočtu RO č.2/2012
p. Ing. Fülöpová prečítala návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2012. /Príloha zápisnice č. 3/ Poslanci nemali žiadne pripomienky
Ad 7. Rôzne:
a) Darovacia zmluva na rozšírenie komunikácií
- na Ivanskej ulici p.č. 1165/41 o výmere 32 m2 druh pozemku zastavaná plocha od Želmíry
Rakytovej, bytom Kratinova 45/2346, Martin.
- na Veselej ulici p.č. 1318/472 o výmere 19 m2 druh pozemku orná pôda od Adelheidy
Živnej, bytom Stropkovská 103/9, Bratislava.
- na rozšírenie komunikácie na Lesnej ulici p.č. 1486/8 o výmere 24 m2 druh pozemku zastav.
plocha od Petra Borša, bytom Belinského 1055/7, Bratislava
- na rozšírenie komunikácie na Lesnej ulici p.č. 1226/58 o výmere 104 m2 druh pozemku orná
pôda od Ing. Vladimíra Jurgu, bytom Zlatovská 23, Trenčín a Petra Bognera, bytom Jarná 7,
Trenčín
b) Zámenná zmluva
zámennú zmluvu medzi účastníkmi obec Zálesie a Ing. Ľuboš Harmata, Mgr. Andrea
Harmatová Filová
K zámennej zmluve bol vypracovaný GP Ing. Jurajom Suchanským pod číslom 21/2012, zo
dňa 10.7.2012 úradne overený Katastrálnym úradom Bratislava Správou katastra Senec dňa
20.8.2012, číslo 980/2012, bol pozemok parcela registra C parc. č. 1150/51 rozdelený na dva
pozemky a to:
Pozemok parcela registra C parcelné číslo 1150/51 o výmere 587 m2 orná pôda
Pozemok parcela registra C parcelné číslo 1150/473 o výmere 14 m2 orná pôda
Geometrickým plánom vyhotoveným autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Jurajom
Suchanským zo dňa 10.7.2012 pod číslom 21/2012, úradne overený Katastrálnym úradom
Bratislava Správou katastra Senec dňa 20.8.2012, číslo 980/2012, bol pozemok
parcela
registra C parc. č. 1150/37 rozdelený na dva pozemky a to:
Pozemok parcela registra C parcelné číslo 1150/37 o výmere 389 m2 záhrada
Pozemok parcela registra C parcelné číslo 1150/472 o výmere 14 m2 záhrada
Predmet zámennej zmluvy je zámena:
Obec zamieňa pozemok
∙ Pozemok parcela registra C parcelné číslo 1150/473 o výmere 14 m2 orná pôda
za
∙ Pozemok parcela registra C parcelné číslo 1150/472 o výmere 14 m2 záhrada patriaci
Ing. Ľubošovi Harmatovi, Mgr. Andrei Harmatovej Filovej
Zámenná zmluva sa vykoná bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.
c) Zriadenie vecného bremena na pozemkoch obce v prospech ZSE Distribúcia, a.s. a Telefónica,
s.r.o. Bratislava
- zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej energetiky a.s. –
a) zriadenie a uloženie plánovanej stavby;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami budúcim oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu
a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b);
na pozemku p.č. 1130/1,1130/60,1130/19,1148/11,1149/4 v k. ú. Zálesie
- zriadenie vecného bremena v prospech Telefónica Slovakia, s.r.o. –
a) právo uloženia a vedenia elektrickej prípojky a umiestnenie trafostanice
b) právo vstupu a vjazdu s akýmikoľvek dopravnými prostriedkami a motorovými aj
nemotorovými strojmi a mechanizmami
c) údržbu, prevádzku, opravy, revízie, rozšírenia, odstránenia, rekonštrukcie elektrickej
prípojky na pozemku p.č. 1176 a časť pozemku 1161/47 v k. ú. Zálesie
d) Povoľovanie individuálnych akcií
p. starosta informoval poslancov o sťažnosti, ktorá bola doručená na Ob. úrad po akcii na Veselej
ul., ktorá bola povolená do 02.00 hod. Poslanci doporučili p. starostovi povolovať takéto
súkromné akcie do 24.00 hod
Ad 8. Záver
Starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Download

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva