-um\III\
11\1111111\111\11\"'
11\ 1\
>lSv99St>6 ~~OdM
~l! DOPRAVNÝ PODNIK
~
~
BRATISLAVA
Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Gabriela Ferenčáková - starostka
Hraničiarska 144
851 10 Bratislava
Váš
list značky
/ zo dňa
Naša
značka
10168/2000/2014
Vybavuje
Bratislava
Ing. Solničková
30.6.2014
Vec: Zrušenie školského spoja
Vážená pani starostka,
oznamujeme Vám, že od začiatku školského roka 2014/2015 neuvažujeme s obnovením
premávky školského spoja Č. 18, ktorý v uplynulých školských rokoch zabezpečoval prepravu žiakov z Čunova do základných škôl v Rusovciach a Jarovciach. Svoje rozhodnutie odôvodňujeme
nasledovne:
Od 30. 6. 2014 v záujme posilnenia prepravnej kapacity pre mestské časti Čunovo, Rusovce a Jarovce sú v pracovných dňoch na linkách Č. 91 a 191 vypravované klbové vozidlá. Vozidlo,
ktoré školský spoj vykonávalo, premávalo v rámci MHD na linke Č. 91. Od začiatku raňajšej premávky vykonávalo spoje na tejto linke, potom bolo z linky stiahnuté, vykonalo školský spoj
a následne sa opäť zaradilo na linku. To znamená, že po zmene typu vozidiel pri zachovaní premávky školského spoja by aj tento spoj malo vykonávať klbové vozidlo. Po preverení miestnych
podmienok sme zistili, že komunikácie na vývojovej a Kovácsovej ulici v Rusovciach a Mandl'ovej
a Kožušníckej ul. v Jarovciach, po ktorých školský spoj doteraz premával, nie sú vhodné pre premávku klbového vozidla (šírka, potrebný väčší priestor na odbočovanie a parkovanie osobných
automobilov po obidvoch stranách). Zároveň vzhl'adom na počet žiakov, ktorí školský spoj využívali, by vyťaženosť klbového autobusu bola minimálna. Z prevádzkových dôvodov a kvôli prepravnej
kapacite na linke Č. 91 nie je možné, aby školský spoj naďalej vykonávalo krátke vozidlo, pretože
by muselo premávať na všetkých spojoch linky, ktoré by v rámci MHD vykonávalo.
Klbové vozidlo príslušného spoja linky Č. 91 v čase prepravy žiakov do škôl svojou kapacitou bude posta čov ať na pohodlnú prepravu žiakov aj ostatných cestujúcich v úseku Čunovo - Jarovce.
S pozdravom
b ,PltA."r.1'i' POOHIK
l.•.!."fISLA\.fA,C'I.s.
L'
",. VC
I
tlnka1
va ,
4
Ing. Bronislav Weigl
riaditel' úseku prevádzky a techniky
Na vedomie:
Základná škola s
Základná škola s
Miestny úrad MČ
Miestny úrad MČ
materskou
materskou
Bratislava
Bratislava
školou, vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce
školou, Trnková 1, Bratislava - Jarovce
- Rusovce, vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce
- Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava - Jarovce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 81452 Bratislava 1, tel.: +421-2-5950 1111, fax: +421-2-5950 1400, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto, Čislo účtu: 48009012/0200, IČO: OO 492 736, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK 2020298786
IBAN:SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX,
Registrácia: Okresný súd Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č.607/B
Download

",. VCva ,