Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava,
IČO: 00 492 736, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 607/B, podľa § 9a
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
na najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objekte vozovne Jurajov dvor v Bratislave,
k. ú. Nové Mesto, za účelom parkovania špeciálneho vozidla
za nasledovných súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ/Prenajímateľ
Obchodné meno:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (DPB, a. s.)
Sídlo:
Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava
V zastúpení:
Ing. Ľubomír Belfi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:
00 492 736
Registrácia:
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.607/B
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže
Prenájom nebytových priestorov v objekte vozovne Jurajov dvor, k. ú. Nové
Mesto,
Hala –priestory strediska trakčného vedenia bývalá hasičská zbrojnica)
Objekt haly sa nachádza v areáli vozovne Jurajov dvor na juhu vozovne. Hala (bývalá
hasičská zbrojnica) je murovaná stavba s dvomi plechovými bránami pre vjazd
nákladných vozidiel a plechovými dverami pre vstup osôb. Pôdorys haly je 76,25 m 2.
V hale je jedna montážna jama prislúchajúca k jednému vjazdu. V prípade potreby si
nutné úpravy musí nájomca vykonať na vlastné náklady. V hale je stropné osvetlenie,
prípojka vody, hydrant a vykurovanie je z areálového zdroja zabezpečené radiátormi.
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, tel.: +421-2-5950 1111, fax: +421-2-5950 1400, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto, Číslo účtu: 48009012/0200, IČO: 00 492 736, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK 2020298786
IBAN:SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX, Registrácia: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.607/B
Miestnosť v objekte vrátnice Rožňavská
Miestnosť (prezliekareň, administratívne vybavenie) sa nachádza v objekte bývalej
hasičskej zbrojnice. Pôdorys miestnosti je výmere 27,10 m2. Podlaha miestnosti je
betónová pokrytá krytinou z PVC. Miestnosť je vykurovaná a na strope sú
nainštalované neónové osvetľovacie telesá.
Špecifikácia tvorí Prílohu č. 1
Nájomná zmluva bude obsahovať tieto podmienky:
V prípade nevyhnutnosti investície zo strany nájomcu do predmetných priestorov
bude dohodnuté:
- Stavebné úpravy a udržiavacie práce vykoná nájomca na vlastné náklady bez nároku
na ich náhradu,
- Nájomca bude povinný pred započatím stavebných úprav predložiť prenajímateľovi
rozpis plánovaných stavebných úprav a udržiavacích prác a návrh rozpočtu za účelom
odsúhlasenia rozsahu stavebných úprav a určenia predbežnej výšky nákladov.
- V súlade s § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov bude nájomca oprávnený vo vlastnom mene vykonávať odpisy technického
zhodnotenia vyššie uvedeného objektu.
3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa
Meno:
Ing. Ľubomír Mačura
Telefón:
+42159502576, +421903 504 858
e-mail:
[email protected]
4. Doba nájmu
Zmluva o nájme uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bude uzatvorená na dobu určitú
do 31.12.2019.
5. Účel nájmu a min. výška nájomného
Parkovanie špeciálneho vozidla
Nebytové priestory v tejto skladbe:
minimálna cena za nájom
a) hala
76,25 m²
45,- €/m²/rok + DPH
b) miestnosť
27,10 m²
45,- €/m²/rok + DPH
Dodávka elektrickej energie, dodávky tepla, TÚV, vodné a stočné nie sú zahrnuté
v nájomnom a preto náklady za tieto služby budú uhrádzané osobitne.
6. Podmienky účasti uchádzača v súťaži
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby – živnostníci, právnické osoby, príp. občianske
združenie. Každý účastník súťaže pri podaní návrhu predloží vyhlasovateľovi:
6.1. - fyzická osoba – živnostník – Výpis zo živnostenského registra (nie starší ako jeden
mesiac)
- právnická osoba – Výpis z obchodného registra (nie starší ako 1mesiac)
- občianske združenie – stanovy a registráciu, popis predmetnej činnosti.
6.2. Overené čestné prehlásenie, že navrhovateľ nemá žiadne záväzky voči príslušnému
daňovému úradu, sociálnej poisťovni, ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni, nie je
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, tel.: +421-2-5950 1111, fax: +421-2-5950 1400, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto, Číslo účtu: 48009012/0200, IČO: 00 492 736, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK 2020298786
IBAN:SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX, Registrácia: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.607/B
6.4.
6.5.
v likvidácii ani v konkurze, ani že voči nemu nie je vedené žiadne exekučné
konanie.
Finančnú zábezpeku nepožadujeme
Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.
7. Obsah súťažného návrhu
Súťažný návrh záujemcu musí obsahovať.
7.1. ponuku výšky nájomného za m2/rok plochy nebytových priestorov
7.2. účel využitia nebytových priestorov
7.3. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súťaži podľa bodu 6.
8. Termín obhliadky
Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky predmetu nájmu so zástupcom
správcu objektu Ing. Mačurom na telef. č. +421259 50 2576, +421903 504 858
9. Spôsob podávania súťažných návrhov
Navrhovatelia sú povinní doručiť záväzné súťažné návrhy v zalepenej obálke
s uvedením obchodného mena a sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom
registri, alebo fyzickej osoby zapísanej v živnostenskom registri na adresu:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Právny referát
Olejkárska 1
814 52 Bratislava
Osobne do podateľne DPB, a. s. s označením „OVS – parkovanie špeciálneho vozidla
Jurajov dvor“– NEOTVÁRAŤ“
10. Lehota na podávanie súťažných návrhov
Záväzné súťažné návrhy je možné podávať v termíne do 18. 11. 2014 do 15,00 hod.
Pri záväzných súťažných návrhoch doručených poštou je rozhodujúci dátum
podateľne DPB, a. s..
Záväzné súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť, dopĺňať ani
upravovať.
Do súťaže nemožno zaradiť návrhy, ktoré boli predložené po termíne určenom
v týchto súťažných podmienkach, ani návrhy, ktorým obsah nezodpovedá súťažným
podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne.
Navrhovatelia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s účasťou v súťaži.
11. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov
- výška ponúkaného nájomného – váha kritéria
100 %
12. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke najneskôr 01. 12. 2014.
Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh bude upovedomený písomne najneskôr
v lehote 10 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Zmluva o nájme bude uzatvorená do
30 dní od zverejnenia výsledkov súťaže. Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli,
budú o tejto skutočnosti upovedomení písomne.
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, tel.: +421-2-5950 1111, fax: +421-2-5950 1400, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto, Číslo účtu: 48009012/0200, IČO: 00 492 736, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK 2020298786
IBAN:SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX, Registrácia: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.607/B
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
13.1. Kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.
O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení.
Zrušenie súťaže bude uverejnené na internetovej stránke www.dpb.sk.
13.2. Predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu.
13.3. Odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
13.4. V prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek
vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch, vyradiť návrh z verejnej
obchodnej súťaže.
V Bratislave dňa 28.10.2014
Ing. Ľubomír Belfi, v. r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1, tel.: +421-2-5950 1111, fax: +421-2-5950 1400, www.dpb.sk
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto, Číslo účtu: 48009012/0200, IČO: 00 492 736, DIČ: 2020298786, IČ DPH: SK 2020298786
IBAN:SK98 0200 0000 0000 4800 9012, BIC(SWIFT):SUBASKBX, Registrácia: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.607/B
skladové priestory (hala)
strediska TV
miestnosť vrátnice
(bývalá požiarna zbrojnica)
27.10m2
76.25m2
SKLADOVÉ PRIESTORY TRAKČNÝCH VEDENÍ JURAJOV DVOR (POŽIARNA ZBROJNICA)
VRÁTNICA ROŽŇAVSKÁ JURAJOV DVOR
Download

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže