9
Nr. 1/2015
Vážení členovia, milí priatelia!
Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zasielať nám príspevky. Radi Vám uverejníme aktuálne informácie o Vašej spoločnosti, nových produktoch a
službách, ktoré môžu zaujať našich čitateľov. SROK ponúka svojim členom túto možnosť ako bezplatnú službu pre všetkých členov. Neváhajte a zašlite nám
nemeckú a slovenskú verziu Vášho príspevku ako aj Vaše firemné logo mailom na adresu [email protected] Viac informácií Vám ochotne poskytneme na našom
telefonnom čísle 00421/2/63536787,88.
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde!
Wir möchten Sie gerne auf eine Möglichkeit hinweisen, ihrerseits Beiträge an uns zu senden. Wir veröffentlichen gerne Informationen über Ihr Unternehmen
und neue allfällige Produkte und Dienstleistungen, die für andere Mitglieder vom Interesse sein können. Die SOHK bietet diese Leistung kostenlos allen
Mitgliedern an. Wir laden Sie herzlich ein, die deutsche und slowakische Version Ihres Beitrages und Ihr Firmenlogo per Mail an [email protected] zu senden.
Mehr Informationen erhalten Sie unter der Nummer 00421/2/63536787,88.
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde,
Vážení členovia, milí priatelia,
rád by som Vám úvodom zaželal všetko dobré do nového roka
2015, hlavne veľa zdravia a úspechov v pracovnom ako aj v
osobnom živote.
Rok 2015 bude pre našu Slovensko-rakúsku obchodnú komoru
tak rokom zmien ako aj rokom kontinuity. Tí z Vás, ktorí sa
zúčastnili valného zhromaždenia komory zrejme tušia, čo mám
na mysli.
Pre tých, ktorí sa nezúčastnili, si dovoľujem
informovať o personálnych zmenách, ktoré nastali v prezídiu a
na poste prezidenta komory.
Pán Dkfm. Josef Altenburger sa, po jedenástich rokoch, počas
ktorých zastával funkciu prezidenta komory, vzdal zo
zdravotných dôvodov k 31.12.2014 svojej funkcie a vo voľbách
do predstavenstva, ktoré boli súčasťou programu valného
zhromaždenia, sa rozhodol nekandidovať. Valné zhromaždenie
udelilo pánovi Dkfm. Josefovi Altenburgerovi za jeho zásluhy tak
na rozvoji Slovensko-rakúskej obchodnej komory, ako aj na
rozvoji hospodárskych a politických vzťahov medzi Slovenskom
a Rakúskom počas jeho pôsobenia v komore, ale aj v pozícií
obchodného radcu Rakúska na Slovensku, čestné členstvo v
našej komore. Rád by som sa ešte raz poďakoval pánovi Dkfm.
Josefovi Altenburgerovi za jeho 11 ročné pôsobenie v našej
komore , za jeho veľmi hodnotný osobný a ľudský prístup
podporujúci dobré medziľudské vzťahy v komore a všeobecne
za celkovú angažovanosť na poli slovensko-rakúskych
hospodárskych vzťahov .
Za nových členov predstavenstva a prezídia boli zvolení pani
Ing. Mária Berithová, generálna sekretárka našej komory a pán
Mag. Herbert Pfeiffer. Prezídium komory poverilo funkciou
prezidenta Slovensko-rakúskej obchodnej komory od 1.1.2015
pani Ing. Máriu Berithovú, ktorá bude naďalej zastávať aj
pozíciu generálnej sekretárky komory. Pani Ing. Mária Berithová
pôsobí v komore od januára 2007 po boku Dkfm. Josefa
Altenburgera, a preto verím, že v osobe našej novej prezidentky
nachádzame kontinuitu v úspešnom smerovaní a rozvoji aktivít
našej a Vašej Slovensko-rakúskej obchodnej komory a vy
kompetentnú a mimoriadne angažovanú osobu, na ktorú sa
môžete s dôverou obrátiť, a ktorá vždy rada príjme Vaše
pripomienky a návrhy a podá Vám spolu so svojimi
spolupracovníkmi pomocnú ruku.
Váš Jaroslav Ružička
I. Viceprezident Slovensko-rakúskej obchodnej komory
einleitend möchte ich Ihnen alles Gute ins neue Jahr 2015, vor
allem viel Gesundheit, Erfolg im beruflichen wie im Privatleben
wünschen.
Das Jahr 2015 wird somit für unsere Slowakisch-österreichische
Handelskammer ein Jahr des Wandels als auch der Kontinuität.
Diejenigen, die an der Generalversammlung der Kammer
teilnahmen, ahnen wohl, was ich damit meine. Für die, welche
nicht dabei waren, erlaube ich mir, über Personaländerungen zu
informieren, die im Präsidium als auch auf dem Posten des
Präsidenten der Kammer stattgefunden haben.
Herr Dkfm. Josef Altenburger trat nach elf Jahren, in denen er
die Funktion des Präsidenten der Kammer innehatte, aus
gesundheitlichen Gründen zum 31.12. 2014 zurück und
beschloss, in den Wahlen in den Vorstand, die Bestandteil des
Programms der Generalversammlung waren, nicht mehr zu
kandidieren. Die Generalversammlung erteilte Dkfm. Josef
Altenburger für seine Verdienste an der Entfaltung der
Slowakisch-österreichischen Handelskammer als auch der
Entwicklung wirtschaftlicher und politischer Beziehungen
zwischen der Slowakei und Österreich während seines Wirkens
in der Kammer, sowie in der Position des Handelsrates von
Österreich in der Slowakei die Ehrenmitgliedschaft in unserer
Kammer. Für seine 11-jährige Aktivität in unserer Kammer,
seinen sehr wertvollen persönlichen und menschlichen Zutritt,
der gute zwischenmenschliche Beziehungen förderte und das
allgemeine
Engagement
im
Bereich
der
slowakischösterreichischen Wirtschaftsbeziehungen möchte ich mich beim
ihm noch einmal bedanken.
Zu neuen Mitgliedern des Vorstands und Präsidiums wurden
Frau Ing. Mária Berithová, die Generalsekretärin unserer
Kammer und Herr Mag. Herbert Pfeiffer gewählt. Das Präsidium
der Kammer betraute Frau Ing. Mária Berithová ab dem 1.1.
2015 mit dem Posten der Präsidentin der Slowakischösterreichischen Handelskammer, welche weiterhin auch die
Position der Generalsekretärin der Kammer bekleiden wird. Frau
Ing. Mária Berithová ist seit Januar 2007 neben Herrn Dkfm.
Josef Altenburger in der Kammer tätig und ich glaube daher,
dass wir in der Person unserer neuen Präsidentin Kontinuität in
der erfolgreichen Ausrichtung und Weiterentfaltung der
Aktivitäten Ihrer und unserer Slowakisch-österreichischen
Handelskammer und Sie eine kompetente und außerordentlich
engagierte Person finden, an die wir uns mit Vertrauen wenden
können, die immer gerne Ihre Bemerkungen und Vorschläge
beherzigt und Ihnen zusammen mit ihren Mitarbeitern mit Hilfe
und Rat beisteht.
Ihr Jaroslav Ružička - I. Vizepräsident der Slowakischösterreichischen Handelskammer
POZÝVAME VÁS
02/02/2015 QUO VADIS SLOVENSKÁ JUSTÍCIA
Slovensko – rakúska obchodná komora v spolupráci s advokátskou
kanceláriou Noerr s.r.o. si Vás dovoľuje srdečne pozvať na
pracovné raňajky s ministrom spravodlivosti SR na tému:
„Quo vadis slovenská justícia“

Vplyv rekodifikácie Občianskeho súdneho poriadku na
vymožiteľnosť práva v Slovenskej republike

Zlepšovanie podnikateľského prostredia
Prednášajúci
JUDr. Tomáš Borec
Minister spravodlivosti SR
WIR LADEN SIE EIN
02/02/2015 QUO VADIS SLOWAKISCHE JUSTIZ
Die Slowakisch-Österreichische Handelskammer in
Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Noerr s.r.o. erlaubt
sich Sie herzlich zum Arbeitsfrühstück mit dem Justizminister der
Slowakischen Republik zum Thema:
„Quo vadis slowakische Justiz“
einzuladen.

Einfluss der Rekodifizierung der Zivilprozessordnung
auf die Einforderbarkeit des Rechts in der
Slowakischen Republik

Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen
Vortragende
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Generálny riaditeľ Sekcie civilného práva MS SR
JUDr. Tomáš Borec
Justizminister der Slowakischen Republik
JUDr. Juraj Palúš
Generálny riaditeľ Sekcie legislatívy MS SR
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.
Generaldirektor der Zivilrechtsektion des Justizministeriums der
SR
Moderuje: JUDr. Jaroslav Ružička, CSc.
Viceprezident SROK
Dátum, čas a miesto
JUDr. Juraj Palúš
Generaldirektor der Sektion der Legislative des
Justizministeriums der SR
2. február 2015 o 9:00 hod.
Registrácia od 8:30 hod.
Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A
Moderiert: JUDr. Jaroslav Ružička CSc. Vizepräsident SOHK
Jazyky: slovenčina/nemčina – simultánne tlmočenie
2. Februar 2015 um 9:00 Uhr
Registration ab 8:30 Uhr
Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A
Vstup zdarma pre členov SROK.
Účastnícky poplatok pre nečlenov: 39 €
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Bližšie informácie a pozvánku nájdete aj na
www.sohk.sk
Datum, Zeit und Ort
Sprache: slowakisch / deutsch – Simultanübersetzung
Eintritt frei für SOHK-Mitglieder,
für Nichtmitglieder 39 €.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Weitere Informationen, Einladung und Antwortkarte
unter www.sohk.sk.
05/02/2015 DAŇOVÝ SEMINÁR
05/02/2015 STEUERSEMINAR
Združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku
Vás pozýva na Daňový seminár na tému:
Informelle Vereinigung der Auslandshandelskammern in
der Slowakei erlauben sich Sie herzlich zum Steuerseminar
zum Thema
“Zmeny v daňovej legislatíve 2015”
pod záštitou Ministerstva financií SR
Prednášajúci
Wilfried Serles, Managing Partner, Grant Thornton
Bart Waterloos, Partner, VGD
Dátum, čas a miesto
Hotel Crowne Plaza, London Conference Room,
Bratislava
5. február 2015 od 13.30 do 17.00
(13.30 – 14.00 Registrácia účastníkov / 14.00 – 17.00
Seminár a diskusia)
Účastnícky poplatok:
pre členov komôr bez poplatku, pre nečlenov: 29 €
Jazyk: Angličtina so slovenským prekladom
Počet miest obmedzený – nutná rezervácia!
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Bližšie informácie a pozvánku nájdete aj na
www.sohk.sk
G
e „Änderungen in der Steuerlegislative 2015“
n
unter
der Schirmherrschaft des Finanzministeriums der Slowakischen
e
Republik einzuladen.
r
á
Vortragende
l
Wilfried Serles, Managing Partner, Grant Thornton
n
Bart Waterloos, Partner, VGD
y
Datum, Zeit und Ort
Hotel Crowne Plaza, London Conference Room,
p
Bratislava
a
5. Februar 2015 von 13.30 bis 17.00 Uhr
r
(13.30 – 14.00 Uhr Registration / 14.00 – 17.00 Seminar und
t
Diskussion)
n
Teilnehmerbeitrag:
e
für Kammermitglieder gebührenfre, für Nichtmitglieder 29 €.
r
/
Sprache: Englisch mit slowakischer Übersetzung
G
Die Plätze sind begrenzt, bitte melden Sie sich an!
e
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
n
Nähere Informationen, Einladung und Antwortkarte
e
unter www.sohk.sk.
r
a
l
PREHĽAD USKUTOČNENÝCH PODUJATÍ
VERANSTALTUNGEN RÜCKBLICK
15/01/2015 NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV
PLATNÝCH OD 1. JANUÁRA 2015
15/01/2015 NOVELLEN DER STEUERGESETZE
GÜLTIG AB 1. JÄNNER 2015
Nový rok sme otvorili tradičným novoročným seminárom „Novely
daňových zákonov platných od 1. januára 2015“, ktorý pre
Vás pripravila Slovensko – rakúska obchodná komora v
spolupráci so spoločnosťou IB Grant Thornton Consulting, k.s.,
KPMG Slovensko, s.r.o. a Porsche Slovakia, s.r.o. 15. januára
sa v priestoroch spoločnosti PORSCHE Slovakia zišlo viac ako 50
hostí. Nová prezidentka SROK, pani Mária Berithová privítala hostí
novoročným prípitkom.
Pán Ing. Richard Farkaš, CSc. z KPMG Slovensko, s.r.o.
účastníkom predstavil Novelu účtovných predpisov k 31.12.2014 a
od 1.1.2015, pán Dr. Wilfried Serles z IB Grant Thornton
Consulting, k.s. sa v svojej prednáške venoval aktuálnym daňovým
otázkam medzi SR a AT a pani Ing. Zdenka Kováčová z
Ministerstva financií SR priblížila novelizáciu zákona o dani z príjmov.
Po zaujímavých prednáškach nasledovalo pohostenie.
Das neue Jahr eröffneten wir mit dem traditionellen Neujarseminar
„Novellen der Steuergesetze gültig ab 1. Jänner 2015“ das die
Slowakisch-Österreichische Handelskammer in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft IB Grant Thornton Consulting, k.s., KPMG
Slovensko, s.r.o. a Porsche Slovakia, s.r.o. organisierte. Am 15.
Januar 2015 versammelten sich in den Räumlichkeiten der
Gesellschaft PORSCHE Slovakia mehr als 50 Gäste. Die neue SÖHKPräsidentin, Frau Mária Berithová empfang die Gäste mit einem Glas
Sekt. Herr Ing. Richard Farkaš, CSc. aus KPMG Slovensko, s.r.o.
stellte
den
Teilnehmern
die
Änderungen
in
den
Rechnungslegungsvorschriften zum 31.12.2014 und ab 1.1. 2015 vor,
Herr Dr. Wilfried Serles aus IB Grant Thornton Consulting, k.s.
widmete sich dem Thema: „Aktuelle Steuerfragen zwischen der
Slowakei und Österreich“ und Frau Ing. Zdenka Kováčová aus dem
Finanzministerium der SR eröffnete das Thema: „Novelle des
Einkommensteuergesetzes“. Nach interessanten Präsentationen folgte
ein Buffet.
15/01/2015 NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV PLATNÝCH OD 1. JANUÁRA 2015 –
NOVELLEN DER STEUERGESETZE GÜLTIG AB 1. JÄNNER 2015
SLOVENSKO-RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH- ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER
Kutlíkova 17, P.O. Box 228 814 99 Bratislava Tel. 00421/2/63 53 67 87,88, Fax. 00421/2/63 53 67 89,
mail: [email protected], www.sohk.sk
NEWS Z OBLASTI PRÁVA A LEGISLATÍVY RECHTS- UND LEGISLATIVE NEWS
Od 01. januára 2015 nadobudla účinnosť časť novely nariadenia vlády SR, ktorá určuje veľkosť písma v spotrebiteľskej
zmluve a súvisiacich dokumentoch, pričom stanovila, že ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté
vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou
zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm.
Prezident Slovenskej republiky vrátil späť na prerokovanie Národnej rade SR novelu Obchodného zákonníka, ktorá mala
nadobudnúť účinnosť od 1.1.2015. Poslancom Národnej rady SR sa nepodarilo veto prezidenta Slovenskej republiky prelomiť a novela
Obchodného zákonníka bude v roku 2015 opätovne predložená Národnej rade SR na prerokovanie. Novela Obchodného zákonníka zavádza nový
inštitút a to tzv. spoločnosť v kríze. Za spoločnosť v kríze sa považuje, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Štatutárny orgán, ktorý zistí, že
spoločnosť je v kríze, má vykonať všetko potrebné na jej odvrátenie, pričom musí zvolať najvyšší orgán spoločnosti a vypracovať návrh
opatrení na jej prekonanie. Dôležitým je inštitút plnenia nahradzujúceho vlastné imanie. Ide najmä o plnenie, ktoré bolo poskytnuté v zákone
vymedzenými osobami obchodnej spoločnosti, ktoré sa majetkovo alebo inak podieľajú na riadení spoločnosti. Ak je spoločnosť v kríze alebo by
sa spoločnosť dostala do krízy, takéto plnenie nemožno vrátiť a ak bolo takéto plnenie vrátené, za uvedené zodpovedajú osoby, ktoré sú
štatutárnymi orgánmi spoločnosti. Za účelom evidencie vylúčených fyzických osôb novela zavádza tzv. register diskvalifikácií. Register
diskvalifikácie je register, v ktorom sa vedú osoby, ktoré nemôžu byť účinne ustanovené ako členovia štatutárnych resp. dozorných orgánov
obchodných spoločností a družstiev.
Novela Obchodného zákonníka má priniesť zároveň aj viaceré zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Jednou z
podstatných zmien je, že ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu
výzvou, ktorej obsahom bolo vyjadriť sa k návrhu na konkurz, predpokladá sa, že je platobne neschopný.
Novelou zákona o zdravotnom poistení, s účinnosťou od 01. januára 2015 bola zavedená odpočítateľná položka. Odpočítateľná
položka je koncipovaná podobne ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa zákona o daniach z príjmu, ktorá znižuje základ dane
daňovníka pred výpočtom dane, s tým rozdielom, že odpočítateľná položka zníži podľa zákonom ustanovených podmienok vymeriavací základ
zamestnanca na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie. Maximálna ročná odpočítateľná položka vo výške 4.560 euro sa
uplatní u zamestnanca a jeho zamestnávateľa vtedy, ak príjem zamestnanca v roku 2015 nepresiahne sumu 6.840 euro. Zavedením
odpočítateľnej položky sa zvýši čistá mzda zamestnancom s nízkymi príjmami a zároveň sa vykompenzuje zamestnávateľom zvýšenie mzdových
nákladov, ktoré súvisia so zvýšením minimálnej mzdy v roku 2015 až na sumu 380 euro/mesiac, čo v porovnaní s rokom 2014 je vysoký
medziročný nárast, predstavuje zvýšenie minimálnej mzdy až o 7,95 %.
Ministerstvo financií SR vypracovalo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa v roku 2015 zmení a
doplní zákon o účtovníctve nasledovne:
a)
subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami budú povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné
informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu,
b)
veľké skupiny uvedú vo výročnej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných
orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov,
c)
dopĺňa sa pokuta za nevedenie účtovníctva alebo neschopnosť účtovnej jednotky preukázať vedenie účtovníctva.
Túto rubriku pre Vás pripravuje náš člen
Alianciaadvokátov, www.aliancia.sk
Am 01. Januar 2015 ist die Novelle der Anordnung der Regierung der SR in Kraft getreten, die die Größe der Schrift in den
Verbraucherverträgen und zusammenhängenden Dokumenten bestimmt, wobei die Novelle bestimmt, dass der Lieferant
pflichtig ist, die Bestimmungen des Verbrauchervertrages, sowie die Bestimmungen der allgemeinen Handelsbedingungen
oder in den anderen Vertragsdokumenten, die mit dem Verbrauchervertrag zusammenhängen, mit der Schrift in der Höhe min.
1,9 mm anzugebenDer Präsident der Slowakischen Republik hat dem Nationalrat der SR die Novelle des Handelsgesetzbuches
zurückgegeben, die am 1.1.2015 in Kraft treten sollte. Die Abgeordnete der Nationalrat der SR haben nicht das Vetorecht des
Präsidenten der Slowakischen Republik gebrochen und die Novelle des Handelsgesetzbuches wird wieder in 2015 dem Nationalrat zur
Erörterung vorgelegt. Die Novelle des Handelsgesetzbuches bestimmt ein neues Institut und zwar die sog. Gesellschaft im Krach. Für solch eine
Gesellschaft ist diejenige Gesellschaft gehandelt, die im Bankrott ist oder ihr der Bankrott droht. Das Statutarorgan, das feststellt, dass die
Gesellschaft im Krach ist, sollte alle notwendige Handlungen für die Abwendung vom Krach machen, wobei er pflichtig ist, das höchste Organ
der Gesellschaft einzuberufen und einen Vorschlag für die Abwendung des Krachs vorzubereiten. Das Institut der Leistung, die das eigene
Kapital ersetzt, auch wichtig ist. Es geht um eine Leistung, die der Gesellschaft von den im Gesetz bestimmten Personen gewährt wurde, die
sich an der Verwaltung der Gesellschaft mit dem Vermögen oder anders teilnehmen. Wenn die Gesellschaft im Krach ist oder in den Krach
kommen könnte, kann solch eine Leistung nicht zurückgegeben werden. Falls die Leistung zurückgegeben wurde, sind die Statutarorgane der
Gesellschaft dafür verantwortlich. Zum Zweck der Evidenz der ausgeschiedenen natürlichen Personen führt die Novelle sog. Register der
Disqualifikationen ein. In diesem Register sind diejenigen Personen geführt, die nicht als die Mitglieder der Statutarorgane bzw.
Aufsichtsorganen der Gesellschaften und Genossenschaften berufen werden können.
Die Novelle des Handelsgesetzbuches sollte auch mehrere Änderungen des Gesetzes über Konkurs und Restrukturalisierung
bringen. Eine der Änderungen ist, wenn es nicht möglich ist, die Geldforderung gegen den Schuldner in Exekution beizutreiben, oder der
Schuldner seine in einer Aufforderung bestimmte Pflicht nicht erfüllt, sich zum Antrag auf Konkurs zu äußern, vermutet man, dass er
zahlungsunfähig ist.
Die Novelle des Gesetzes über die Gesundheitsversicherung, die vom 01. Januar 2015 wirksam ist, hat einen absetzbaren
Betrag eingeführt. Dieser absetzbare Betrag ist ähnlich wie der pauschale Freibetrag von dem Steuergrund für den Steuerzahler gemäß dem
Gesetz über Einkommensteuer konzipiert, die den Steuerwert des Steuerzahlers vor der Steuerberechnung erniedrigt. Unterschied ist, dass
absetzbarer Betrag gemäß den im Gesetz bestimmten Bedingungen den Bemessungsgrundlage des Angestellten zum Zweck der Bezahlung des
Versicherungsbeitrags auf die öffentliche Gesundheitsversicherung erniedrigt. Maximal absetzbarer Betrag in der Höhe von 4.560,- EUR pro Jahr
wird bei dem Angestellten und seinem Arbeitgeber in solch einem Fall geltend gemacht, wenn das Einkommen des Angestellten in 2015 nicht
höher als 6.840,- EUR wird. Durch den absetzbaren Betrag wird der Nettolohn des Angestellten mit niedrigen Einkommen höher und zugleich
wird die Erhöhung der Gehaltskosten, die mit der Erhöhung des Minimallohns in 2015 bis zum 380,- EUR/monatlich zusammenhängen, des
Arbeitgebers kompensiert. Im Vergleich zum 2015 bedeutet das hohen zwischenjährlichen Anstieg und Erhöhung des Minimallohns um 7,95 %.
Das Finanzministerium der SR hat einen Gesetzvorschlag vorbereitet und in den Legislativprozess vorgelegt, der in 2015 das
Gesetz über die Buchhaltung ändert und ergänzt wie folgt:
a)
die Subjekten des öffentlichen Interesses mit mehr als 500 Angestellten werden pflichtig, im Jahresbericht auch weitere nicht
finanzielle Informationen über die soziale Umgebung, über die Einhaltung der Menschenrechte und Kampf gegen die Korruption und
das Bestechungssystem anzugeben,
b)
große Gruppen geben im Jahresbericht auch die Beschreibung der Vielfaltpolitik an, die sie in den Verwaltungs-, Leitungs- und
Aufsichtsorganen erheben, vor allem in der Beziehung zum Alter, Geschlecht, Ausbildung und professionellen Erfahrungen der
Mitglieder,
c)
die Strafe für die Nicht-Führung der Buchhaltung oder für die Unfähigkeit der Buchungseinheit die Führung der Buchhaltung zu
beweisen ergänzt wird.
Diese Informationen bereitet für Sie unser Mitglied
Alianciaadvokátov, www.aliancia.sk
Wir sind
... ein Bauunternehmen, das 1997
gegründet wurde und dank unserer
langjährigen Erfahrung können
wir wirklich gute Arbeit bieten. Wir
realisieren jede Art vom Bau, von
kleinem Innenausbau, zum Bau von
Häusern und Firmen.
Wir arbeiten mit unterschiedlichen
slowakischen Unternehmen im
Bereich der Verarbeitung von
Holz (Fenster, Türen, Treppen, ...),
Kunststoff- und Aluminiumfenster,
Schlösser (Stahlkonstruktionen,
Geländer, ...) und Anbietern von
Baustoffen zusammen. Eine
langfristige Zusammenarbeit
und ein gegenseitiges Vertrauen
ermöglichen uns konkurrenzlose
Preise anzubieten.
Adresse:
Mostná 13, 949 01 Nitra
ICO 47 182 245
Kontaktieren Sie uns per Telefon:
+421 911 230 320
Bei Fragen wenden Sie sich an uns,
wir beraten Sie gerne:
offi[email protected]
www.areabau.sk
Hallo, wir sind
Baumeister
My sme
... stavebná firma, ktorá vznikla už
v roku 1997 a na základe našich
dlhoročných skúseností vieme
ponúknuť naozaj kvalitnú prácu.
Ponúkame realizáciu stavieb
akéhokoľvek druhu, od menších prác
v interiéri až po stavby rodinných
domov či firiem.
Spolupracujeme so slovenskými
renomovanými firmami z oblasti
drevovýroby (okná, dvere,
schodiská,..), plastových
a hliníkových okien, zámočníctva
(oceľové konštrukcie, haly,
zábradlia,..) a s dodávateľmi
stavebného materiálu. Dlhoročná
spolupráca a vzájomná dôvera
nám umožňuje zabezpečiť
bezkonkurenčné ceny.
Adresa:
Mostná 13, 949 01 Nitra
ICO 47 182 245
Kontaktujte nás cez telefón:
+421 911 230 320
Vaše otázky radi zodpovieme aj na:
offi[email protected]
www.areabau.sk
Ahoj, my sme
stavbári
smart - znacˇ ka Daimler AG
Originál
>> Nový smart fortwo
– 97 g/ k m
, em i s i e CO 2: 108
sm a r t for fou r : kom b i no v a n á sp ot r eba pa l iv a : 4 ,7– 4 , 2 l /10 0 k m
– 93 g/ k m
, em i s i e CO 2: 104
sm a r t for t wo: kom b i no v a n á sp ot r eba pa liv a : 4 , 5 – 4 , 2 l /10 0 k m
Fouriginál
>> Nový smart forfour
www.smart.com • www.motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, [email protected]
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, [email protected]
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, [email protected]
>>Der neue smart fortwo
smart – eine Marke der Daimler AG
Das Original
93 g/k m
i n i e r t: 10 4 –
is s i one n kom b
s m a r t f o r t w o: K ra f t s t of f v e r b rau c h kom bi n i e r t: 4 ,5 – 4 , 2 l /10 0 k m, CO 2- E m
– 97 g/ k m
8
0
1
:
t
r
ie
n
i
s s i onen kom b
s m a r t f o r f ou r : K ra f ts t of f v e r b rau c h kom b i ni e r t : 4,7– 4 , 2 l/10 0 k m , CO 2- E m i
Das Fouriginal
>>Der neue smart forfour
www.smart.com • www.motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Filiale Tuhovská 5, tel.: +421 2 4929 4555, [email protected]
Filiale Hodonínska 7, tel.: +421 2 4929 4399, [email protected]
Filiale Panónska cesta 31, tel.: +421 2 6829 4111, [email protected]
Download

01/2015 - Slovensko-Rakúska obchodná komora