Dátum:
ŽIVOT V LESE
Ako žije les
1. V lese žije veľa rozmanitých organizmov: baktérie, huby, rastliny a živočíchy. Prečiarkni, čo
nepatrí do lesa: smrek, jeleň, kura, maliny, dub, pes, buk, huby, rys, jabloň, srnec, odpadky.
2. Farebne vyznač – spoj čiarami, ako smrek a medveď závisia od neživej prírody.
Slnko – teplo svetlo
oxid uhličitý
smrek
medveď
kyslík pôda voda
3. Označ číslicami organizmy tak, aby tvorili potravový reťazec:
rys, semená šišiek, kuna, veverička.
4. Počas ročných období sa les mení. Doplň do tabuľky na správne miesto prírodné javy: rastliny
majú plody, rastliny klíčia, rastú prvé jarné kvety, listnaté stromy nemajú lístie, rozkvitajú byliny
a dreviny, je vegetačný pokoj.
ročné obdobie
prírodné javy
Jar
Leto
Jeseň
Zima
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2
Dátum:
život V LESE
Lesné dreviny
1. Označ na obrázku korunu, kmeň, korene.
2. V lese rastú ihličnaté a listnaté stromy.
Podčiarkni názvy listnatých stromov:
jedľa, borovica, breza, dub, smrek, buk, javor.
3. Pomenuj stromy, ku ktorým patria tieto listy.
Spoj čiarami list a príslušný plod.
.............................
.............................
.............................
Napíš, ktoré semená rozširuje vietor..................................................................................................
Ako sú semená prispôsobené na rozširovanie vetrom. .....................................................................
4. Počiarkni kry:
lieska, jelša, baza, lipa, hrab.
5. Napíš, aký je rozdiel medzi stromom a krom.
. ..........................................................................................................................................................
6. Ktoré lesné plody zbierame?
. ..........................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3
Dátum:
ŽIVOT VO VODE A NA BREHU
Hmyz žijúci vo vode a na brehu
1. Prečiarkni hmyz, ktorý nežije vo vode a pri vode:
vodomerka, šidlo, vážka, blcha, komár, potápnik.
2. Pri pobyte pri vode nás obťažujú niektoré druhy hmyzu. Napíš názov vonkajších parazitov. Ako
nám škodia?
....................................................................................................................................
.........................................
.............................................
3. Pozorne si pozri obrázok vážky a napíš, ako je prispôsobená
dravému spôsobu života.
...............................................................................................................
4. Ako sa chránime pred dotieravým hmyzom? ..................................................................................
5. Ako sa nazývam? Mám štíhle telo, dlhú hlavu, dlhé končatiny a som dravá. Okrem toho ,,meriam
vodu“.
.............................................................................
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
18
Dátum:
život VO VODE A NA BREHU
Vodné a brehové stavovce • Ryby
1. Vyznač na obrázku kapra párové a nepárové plutvy a bočnú čiaru.
2. Ktoré zmyslové orgány má kapor na hlave?
. ..........................................................................................................................................................
3. Utvor trojice slov z týchto pojmov: kapor, pstruh, bystriny, rybníky, dravý, všežravý.
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
4. Vyrieš doplňovačku a dozvieš sa, ako sa volá ryba, ktorá má hadovitý tvar tela. Rozmnožuje sa
v mori a vracia sa naspäť do riek.
Legenda:
1. obydlia včiel
2. beznohý plaz
3. bodavý hmyz
4. kôrovec žijúci v čistej vode
5. Ktorý druh dravej ryby je na konci potravového reťazca?
.......................................
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
19
Download

Ako žije les - MAPA Slovakia