Zbierka úloh zo slovenského jazyka
pre 6. ročník základnej školy
Upravené podľa ISCED 2
Helena Turanovičová
2011
Obsah
1. Zvuková rovina jazyka a pravopis ......................................................................................... 3
2. Významová (lexikálna) rovina ............................................................................................... 5
3. Tvarová (morfologická) rovina ............................................................................................. 7
Podstatné mená ........................................................................................................................... 7
Prídavné mená .......................................................................................................................... 10
Slovesá ..................................................................................................................................... 13
Príslovky................................................................................................................................... 16
4. Syntaktická (skladobná) rovina - syntax ............................................................................. 18
Srnka veselo poskakuje po lese. ........................................................................... .............. 19
Riešenia .................................................................................................................................... 20
1. Zvuková rovina jazyka a pravopis ....................................................................................... 20
2. Významová (lexikálna) rovina ............................................................................................. 22
3. Tvarová (morfologická) rovina ........................................................................................... 24
Podstatné mená ......................................................................................................................... 24
Prídavné mená .......................................................................................................................... 27
Slovesá ..................................................................................................................................... 30
Príslovky................................................................................................................................... 33
4. Syntaktická (skladobná) rovina - syntax ............................................................................. 35
Použitá literatúra: ..................................................................................................................... 37
2
1. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Rozdeľ slová na slabiky a označ prízvučnú a neprízvučnú slabiku! (prízvučnú –
podčiarkni dvomi čiarami, neprízvučnú – jednou)
Dobrá výhovorka, hotový groš.
Bielym kvitne, zeleným narastie, červeným odpadne.
Silná vôľa všetko zdolá.
Komu nieto rady, tomu niet pomoci.
Označ prízvuk v týchto slovných spojeniach!
k dverám, pri tebe, nad tým, v obchode, ponad les, cez prázdniny,
s priateľmi, v oknách, pred tabuľou, na vŕšok, pri brehu
Zvislými čiarami vyznač prestávku v reči!
A veru pán gróf bol bohatý. Preto mal aj on dvorného šaša. Šašo bol mrzké človieča.
Bol aj hrbatý, aj krpatý. Bol však aj múdry a prefíkaný.
Pred ním sa museli mať na pozore urodzení páni, či panie, či grófi, či šľachtici.
Vo vetách vyznač slová, na ktorých je dôraz!
Jún je horúci mesiac. Od juhu vanie suchý a teplý vzduch. Na oblohe sa rozťahuje
rozpálené slnko. V povetrí sa objavujú omámené pavúčiky.
Na dvere už klope ozajstné leto.
Vyznač šípkou melódiu vety!
Mám doma veľkého psa.
Kde si bola včera?
Zvoní!
Boli ste na návšteve?
Žiaci sa tešili na výlet.
Máš nové šaty?
3
Doplň údaje v tabuľke!
1) Podľa významu vety doplň znamienko = . ? !
2) Urč druh vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho).
3) Napíš, akú melódiu má veta = stúpavú alebo klesavú.
veta
znamienko
druh vety
melódia
Neutekaj
Ako to urobíme
Ideš do kina
Nech už odíde
Čítaj rýchlejšie
Učím sa nerád
Doplň nasledujúce tvrdenia!
Zvukové vlastnosti reči nazývame aj .......................... vlastnosti reči.
Všetky zvolacie vety majú ................................... melódiu.
Len opytovacie zisťovacie vety majú ................................... melódiu.
Prestávka v reči znamená ................................ prúdu reči.
Ak prestávka vzniká z potreby nadýchnuť sa voláme ju ......................................
prestávka.
Vyslovenie významovo najdôležitejšieho slova vo vete nazývame .........................
Výraznejšie vyslovenie slabiky nazývame .................................
Dôraz je v pokojnej reči na ....................................... slove.
Prízvuk je v slovenčine na .................................. slabike.
Rýchlosť vyslovovania slabík, slov a viet nazývame.............................
Doplň znamienko!
Bola si včera v škole
Choď k zubárovi
Nie, bolel ma zub
Ešte si to rozmyslím
4
2. Významová (lexikálna) rovina
Vyber vhodné predpony a od slovesa písať utvor nové slová.
-nad -pre -pod -za -v
-od -pri -vz -s -vy -pred
-ne -roz -po -bez -zo
Podčiarkni slová, ku ktorým sa predpona nehodí.
od-: stredy, písať, kresliť, párať
nad-: hodiť, školou, skočiť, vypísať
pod-: liezť, stolom, jesť, páliť
pred-: zimou, povedať, domom, kresliť
za-: točiť, chrbtom, letieť, dverami
Usporiadaj slabiky a utvor z nich sloveso.
PO PRI NAŤ PO
..................................................
PO NE ČÚ VAŤ
..................................................
VAŤ SPE VO VY
..................................................
ZBIE VY RAŤ
..................................................
CHRÁ NIŤ ZA
..................................................
Podčiarkni podstatné mená, ktoré nepatria k zveličeným pomenovaniam, vyber vhodné
podstatné mená a utvor z nich zdrobneniny.
domisko, ihrisko, bludisko, psisko, kohútisko, dievčisko, zhorenisko, daždisko, autisko,
bojisko, letisko, lesisko, mravenisko, chlapčisko, kusisko, cvičisko, kabátisko
5
Utvor zložené slová, zakrúžkuj hlásku, ktorou sú spojené.
..........................................
TLČ
PIESOK
..........................................
KRUP
HUBA
..........................................
ŠTRK
LEKÁR
..........................................
NOS
BITIE
..........................................
OLEJ
HLTAN
..........................................
ZVER
MAĽBA
Roztratené písmená správne zoraď a dostaneš informáciu o tom, aká časť jazyka sa
zaoberá tvorením slov:
S
V
Á
B
N
L
O
A
O
Á
S
Z
Ako nazývame hrdinu z rozprávky, ktorý
lomí drevo .................................................................
váľa buky ...................................................................
miesi železo ...............................................................
má bradu po lakeť......................................................
má zlaté vlasy .................................................................?
Doplň zložené slovo.
Kávu varíme v ............................................ .
Voda k nám prichádza ................................... .
Kto drží groše pevne v ruke je ........................................ .
Rušeň riadi .............................................. .
6
3. Tvarová (morfologická) rovina
Podstatné mená
Doplň hlásky..
Ženích sa ani na krôčik nevzdialil od nevest_. Z mušl_ nájdených na pobreží _gejského
mora si urob_la pekný náhrdelník. Cez púšť Sahara neustále putujú karaván_. V cieli
cest_ nemohli skryť sklamanie. Intrigy a úskoky dopomohli hlavnému hrdinov_ získať
poklad_ starých Inkov. Do ázijských step_ prichádza čoraz viac zvedavco_. Na severe
_meriky nosili _ndiánky svojské šat_ a čelenk_. Slz_ radost_ vypadli dedov_ z oč_ pri
pohľade na svojho niekoľkodňového vnúčika.
Podstatné mená daj do správneho tvaru.
Bolo to koncom /január/ ...................... . Nastala strašná chujava, sneh sa vznášal a víril
po/ulice/ ............................... i /uličky/ .............................. . Obločné /tabule/.....................
na /domy/ .................................. boli polepené /sneh/.............................., zo /strechy/
................................ sa rútil v celých /mraky/ ......................... a ľudia sa ponáhľali, bežali,
leteli a navzájom sa chytali za ruky, na /chvíľa/ ................................. sa podržali, aby mali
dajakú /opora/ ............................... . Sane a kone boli ako napudrované, sluhovia stáli na
zadnom konci saní odvrátení od nich a viezli sa chrbtom proti /vietor/ ............................. .
/Chodec/ .......................išli iba za saňami a /vozy/ ......................., ktoré sa pohybovali
v hlbokom /sneh/ .............................. len celkom pomaly.
V každom riadku podčiarkni podstatné meno, ktoré má iný skloňovací vzor.
o
o
o
o
čerešne, v kuchyni, akcia, o slečne, šanca, palicu, do práce, sudkyňa
radosti, bez chuti, s masťou, spoločnosť, bez soli, myši, s hrdosťou, v básni
na Slovensku, na poli, jablko, gesto, semená, o stredisku, hniezdo, pero
Marek, o dedovi, hlupáci, sprievodcovi, žiak, učiteľovi, súper, športovci
7
Doplň i, í/ y, ý a k podstatným menám priraď vzory.
do vod_ , rybár_, na zem_, hus_, cesta údol _ m, oblak_, pred rokm_, vážn_ m_
očam_, na tvár_, so zdrav _ m, dve izb _, vtip_, autor_, na územ _, posledné pokus_
belos _, múdri lekár_ s drzými úsmevm_, spadol do tráv _,
Spoj tvar podstatného mena s vhodnou predložkou.
do
návšteve
zeme
pri
súhlasu
za
v
prácou
pre
dome
bez
zábavu
Označ rad, v ktorom sú iba vlastné podstatné mená.
A/ SLOVENSKO, EDUARD, MARS, ČIERNE MORE, SUSED
B/ EURÓPA, RIEKA, ZUZANA, MALÁ FATRA
C/ PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK, KOLOMAN, JUPITER, ŠTRBSKÉ PLESO
D/ DUNAJ, BIELE KARPATY, BENEDIKT, SLOVENSKÉ PLESÁ
Podčiarkni rad, v ktorom sú iba abstraktné podstatné mená.
radosť, pečenie, vľúdnosť, plavba ,skok
huslista, hustota, počítač, slnko, papier
reťaze, palice, dlane, piesne, jablone
stromy, domy, správy, kríky, úsmevy
Vyhľadaj a správne prepíš slová s chybami.
zapečatené lysty zo Stredoveku, obrovské vlni mŕtveho mora, horiace strechi domou,
hokejové puky, vandalmy zničené zastávky, pár zničených rukavýc, ideálna dovolenka
v grécku, vysoké tatri, túžba žiť v miery, základná škola v Mojmírovciach, Bábkové
divadlo, ulica J.Kráľa, stratené obrazi, vlnobytie severného mora, vianočné sviatky
8
Podstatné mená daj do určeného tvaru.
problém - N pl. ....................................., tón - G pl. ..........................................
inžinier - N pl. ......................................, čižma - I sg. .......................................
lístie - I sg. ..........................................., obranca - N pl. ...................................
čerešňa - G pl. .................................... , hus - N pl. ........................................
Prepíš správne.
nitra, atlantický oceán, veľká dolina /obec/, stredná škola, námestie slobody, praha,
taliansko, základná škola mojmírovce, bratislavský hrad, ulica janka kráľa, nízke tatry,
dunaj, štrbské pleso /jazero/, nové mesto nad váhom, jupiter, slovák, Martin
Podčiarkni všetky podstatné mená v texte, vypíš podstatné mená v genitíve.
Každých pár sekúnd zíde niekde vo svete z montážnej linky v automobilovom závode
úplne nové auto. Pri výrobe každého auta boli použité také suroviny ako železná ruda, síra
a piesok. Auto sa skladá z viac ako 30 000 súčiastok. Veľká časť tejto skladačky sa
zostavuje na akomsi obrovskom dopravnom páse. V každej časti závodu sa montujú iné
súčiastky, napríklad v karosárni sa montuje strecha, ale sedadlá sa už montujú inde. Prvé
takto vyrobené auto bol Fordov Model T Ford.
Urč pád a vzor podstatných mien.
Podstatné mená
vo svete
suroviny
pri výrobe
piesok
v časti
sedadlá
pád
vzor
Vlastnosti a činnosti pomenuj podstatným menom
láskavý ................................. opravovať ..................................
plachý
.................................
buchotať ...................................
9
Prídavné mená
Urč druh prídavného mena.
silný - ........................
sestrin - .........................
mäkký - ........................
nočný - ......................
múdrejší - ......................
plastový - .....................
banská - ....................
najhlbší - .......................
líščí - ............................
Doplň údaje v tabuľke.
Prídavné meno
susedovi /chlapci/
z jemnej/látky/
o sestriných /hosťoch/
k mlynárovmu/kolesu/
od sviežeho/vzduchu/
nad líščou/norou/
slamené/strechy/
o haďom/jede/
Rod
Číslo
Pád
Vzor
Ku každému prídavnému menu pridaj vhodné podstatné meno.
mladý ........................
slávni ..........................
ustatý ...........................
lakomý .......................
dobrí ..........................
starí ..............................
Prepíš správne.
Chamtivý ľudia často prídu o všetko. Postupovali úzkim chodníkom za jasním svetlom.
Šmíkali sa na opadaních listoch. V rozprávke sa pýsalo o škaredích ježibabách. Páčia sa
jej knihi s farebnejšímy ilustráciami. Doliehal k nim príjemný hlas harmoniky.
Najšikovnejšým žiakom udelili diplomy. Orlým zrakom pozeral na nás. Mladý športovci
zostali po zápase hladný a smädní.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
10
Utvor privlastňovacie prídavné mená podľa vzoru páví a utvor L sg.
Podstatné meno Privlastňovacie prídavné meno Lokál singuláru
holub
včela
orol
líška
medveď
sova
Zo slov v zátvorke utvor privlastňovacie prídavné mená.
/ Hanka/ priateľ - ..............................................................................................................
/ predavačka/ zákazníci - .................................................................................................
/ strýko/ koleso - ...............................................................................................................
/ tiger/ skok - ....................................................................................................................
/ brat/ hostia - ...................................................................................................................
/mesto/ park - ...................................................................................................................
/kameň/ chodník - ............................................................................................................
/jeseň/ lístie - ...................................................................................................................
Nájdi v texte prídavné mená a urč ich vzor..
Žila raz v meste na Rozprávkovom námestí Červená čiapočka. Bývala s mamičkou
i ockom v peknom novom byte. Raz ráno ju zobudilo nepríjemné zvonenie mobilu.
Stará mama ochorela. Dostala vraj vtáčiu chrípku. Vnučka nelenila a hneď sa vybrala
za ňou. Zobrala si zväzok kľúčov od bratovho auta a vyrazila. Na diaľnici pritlačila na
plynový pedál a o chvíľu už bola v babičkinom náručí. Privítala ju zdravá babička
ponúkla jej sviežu jahodovú limonádu a voňavý koláč. Hladný vlk zbytočne vyčkával
pred chalúpkou. Vlčí hlad ho vyhnal naspäť do hory.
Niektoré slová v texte „zamrzli“. Uprav ich do správneho tvaru.
Je CHLAD ráno a SNEH deky prikryli všetky DIERY strechy. TEPLO piecka, LIPA
čaj a KRIŠTÁĽ kvety na oknách. ZIMA čas prišiel, svet je celý v MӒ KKÝ perinách.
11
Priraď správne prirovnania.
čierny ako
dobrý ako
pekný ako
studený ako
červený ako
zelený ako
biely ako
žaba
krv
sneh
kus chleba
tráva
obrázok
uhoľ
Dvojice slov oprav a rozdeľ na podstatné a prídavné mená.
bistrí stríko, kobilí pisk, pišní ritieri, milí sinovia, ukrité mišky, nerozbitná miska,
víborné pískanie, síkorkin úkrit, síta Miška, neobičajní mislitelia,
podstatné mená
prídavné mená
Vo vete nájdi antonymá a urč ich gramatické kategórie a vzor.
Aj malé žabky sa môžu raz zmeniť na veľké ropuchy.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Doplň správne príponu -ová/-ova, -ina/-yňa .
citrón . . . malinovka, strýkov . . . udica, mäs . . . plnka, tvaroh . . . plnka, brat . . .
kamarátka, ľad . . . kryha, lekár . . . ordinácia, brankár . . . lopta, malin . . . zmrzlina,
Jakub . . . kniha, sused . . . záhrada, čokolád . . . torta, šunk . . . saláma,
susedk . . . dcéra, nová poslank . . . , známa plavk . . . , Jank . . . sestra, susedk . . .
dcéra, milá zástupk . . . , babk . . . vnučka, šoférk . . . vina, spolujazdk . . .
12
Slovesá
Vylúšti tajničku.
hvízdať
naliať
úctivo, zdvorilo žiadať
pofúkať, poduť
dať za peniaze
vystrekovať sliny
pohybovať sa vo vode
Ť
Ť
Ť
Ť
Ť
Ť
Ť
P
P
P
P
P
P
P
Vyfarbi slovesá vždy zvratné.
Bojí sa
Píše si
Učí sa
Brieždi sa
Smeje sa
Maľuje si
Váži sa
Stmieva sa
Stalo sa
Umyl sa
Čuduje sa
Vyznač slovo, ktoré do radu nepatrí.
o letí, krúti, videl, hlási sa, odpočíva
o maskovali, tlačili, tisla, hneval, velí
o zaspievam, počujem, budem tancovať, roztopíme, polejem
o videl by, bol by spieval, prišiel by, zaspal by, vedel
o priskočil, uletel, prídem, zjedol, napísal
Z podstatného mena utvor neurčitok slovesa a z neho 1.osobu prítomného času,
podmieňovací spôsob.
telefón - ..................................
......................................
diktát - ....................................
......................................
trest - ......................................
......................................
13
Doplň tabuľku pre pomocné sloveso byť.
byť
Prítomný
čas
Minulý
čas
Budúci
čas
Rozkazovací
spôsob
Podmieňovací
spôsob
1. osoba
sg.
som
2. osoba
sg.
3. osoba
sg.
je
1. osoba
pl.
bol si
bol
boli sme
bude
budeme
buď!
buďme!
bol by si
boli by
sme
2.osoba
pl.
ste
3.osoba
pl.
budú
Napíš sloveso, ktoré zodpovedá nasledujúcemu vysvetleniu.
Zaoberať sa niečím v myšlienkach
Hlasno hovoriť
Hlasom utvárať tóny a spájať ich do melódie
Prejavovať radosť
Doplň hlásky, zvratné slovesá podčiarkni.
Keď sa jašteričky dostal_ na slnce, bl_šťali sa ako zlaté. Také jašteričky Adam ešte
nev_del. Nahol sa pozorne nad ne, aby ich nesplaš_l a aby zblízka v_del to čudo.
Jašteričky sa jednako poplašil_ a zm_zli pod skalou. Zm_zli, ale čosi zostalo za nimi.
Adam pozerá na to a v_dí zlatý prášok. Vzal z neho trošku medzi prsty, či sa nem_li.
Darmo si potom oči pretieral, bolo to zlato.
14
Nájdi v tabuľke slovesá v podmieňovacom spôsobe a použi ich vo vete.
povedal
vyhral som
kúpia
nevieš
spali
bude volať
bol by som
išiel
poďakujte
spi
verili by
sme
nechali ste
vezú
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Vytvor rozkazovací spôsob pre 2. osobu jednotného čísla.
umyť, pustiť, ukryť, dobyť, utekať, jesť, mlieť, pribiť, spať, rozryť, natrieť, zahrať
............................
............................
............................
..............................
............................
............................
............................
..............................
............................
............................
............................
..............................
Vo frazeologizmoch chýbajú slovesá, doplň ich. Pomôž si slovami v zátvorke.
Kto na dva stolce ___________, najskôr na zem ____________ .
Kôň _________ štyri nohy, a predsa sa ____________.
Vrana k vrane ____________, rovný rovného si _______________.
/ mať, sadať, padať, potknúť sa, hľadať/
Doplň správne i/í, y/ý.
Zo zelenej tráv_ húskam dobre tráv_. Dostal nové farb_ a už s nimi farb_.
Dedo má dve kos_, s radosťou nimi kos_. Ťava má dva hrb_, ale málokedy sa hrb_.
Majú nové voz_, pohodlne sa v nich voz_. Často máva zápal_ hrdla, hneď sa mu
zapál_. Vždy má nejaké ozdob_, rada sa nimi ozdob_. Les krásne šum_, mám rád
tieto šum_. Kúpil dva lep_, starý už zle lep_.
15
Príslovky
Priraď k začiatkom viet správne príslovky.
Vrátime sa .............................
Musím to urobiť ....................
Usmieval sa ...........................
Rozpráva plynule ...................
Môj kamarát sa správa ......................
Našiel si cestu ...................................
po anglicky
šibalsky
priateľsky
zajtra
domov
dnes
Doplň do tabuľky príslovky alebo prídavné mená.
PRÍSLOVKY PRÍDAVNÉ MENÁ
pomaly
letecký
povýšenecky
slovensky
turecký
sebecký
chlapčensky
pekne
odvážny
vysoký
sviežo
teplo
dlhý
Utvor antonymá k príslovkám, tie ktoré sa dajú vystupňuj.
o
o
o
o
o
o
dnes ..................................................................................................................
dobre ................................................................................................................
vysoko ..............................................................................................................
sprava ..............................................................................................................
doma ................................................................................................................
krivo .................................................................................................................
Rozlíš príslovky od predložkových spojení. Príslovky podčiarkni.
Naoko sa tvárili veľmi slušne. Na oko si musel dať obväz. Natrafila na vlas
v polievke. Chlapci boli navlas rovnakí. Knihu odložil nabok. Na bok si prikladal
studené obklady. Rodina ostala pohromade. Prešiel po hromade kamenia. Bežal
s vetrom opreteky. O preteky sa už prestal zaujímať. Pohladkal ju po ruke. Vždy mal
poruke nejakú výhovorku. Báseň museli recitovať spamäti.
16
Zaraď príslovky do tabuľky.
dávno, šeptom, náročky, doma, potichu, hore, pohodlne, včera, schválne, dnes,
naschvál, vpravo
KDE?
KEDY?
PREČO?
AKO?
Vyber príslovky, ktoré sa dajú stupňovať, vystupňuj ich.
Dnes je vonku pekne. Hovorí veľmi pomaly. Tieto cukríky sú veľmi tvrdé. Často si
veselo pospevovala. Dnes sa dobre vyspala. Rezko kráča. Stále sa tvári hlúpo. Rýchlo
sa naučil báseň naspamäť. Stál uprostred a ľahko sa rozhodol, kadiaľ má ísť.
Doplň do tabuľky správne stupňovanie.
1.stupeň
pomaly
pekne
2.stupeň
3.stupeň
horšie
najvyššie
najlepšie
Doplň do slov prípony tak, aby vznikla príslovka.
pekn__
dobr__
smutn__ vesel__
šikovn__
múdr__
blízk__
ľahk__
únavn___ po slovensk__
písomn__
farebn__
dlh__
mil__
drah__
hlúp__ chladn__
smel__ výborn__
K príslovke doplň antonymum.
zle
príjemne
vľavo
vzadu
včera
múdro
blízko
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
17
4. Syntaktická (skladobná) rovina - syntax
Zmeň oznamovaciu vetu: Zajtra pôjdeme o pol šiestej do kina., na vetu.
opytovaciu ...................................................................................................................
rozkazovaciu................................................................................................................
želaciu .........................................................................................................................
Podčiarkni vo vetách podmet a napíš, akým slovným druhom je vyjadrený!
Tento ma okradol. ..........................................................
Kvety už zvädli. .............................................................
Múdrejší ustúpi. ............................................................
Pri okienku sa tlačia tipujúci. ........................................
Muchy idú za svetlom. ..................................................
Tvoj brat ešte spí. .........................................................
Do prísloví doplň prísudky.
Vrana vrane oko
Sýty hladnému
Čo oko
to srdce
zo psa slanina ani z vlka baranina.
Komu sa
tomu sa
Ku každému podmetu doplň prísudok.
Mama
otec
deti
18
Vypíš prisudzovacie sklady.
Brat je veľmi vysoký. ............................................
Prechádzame sa po parku. ......................................
Dieťa prenikavo plače. ...........................................
Myslím na domáce úlohy. ......................................
Doplň hlásky, vypíš z textu podmety a prísudky.
Petra si kúpila pastelové farb_. Horí sused_ina chalupa. Výr_ sedia ticho na stromoch.
Naše hor_ sa zelenajú. Kr_vý klinec sa ťažko prib_ja. Maliar farb_ izbu vesel_mi
farbami. Školský batoh sa m_ r_chlo pokazil. S_lný vietor v_ri prach. Janko kriv_ ústa
od k_slého jablka. Na zuboch mám malé kaz_.
PODMET
PRÍSUDOK
Prečítaj si vetu a napíš za ňu ďalšiu s nevyjadreným podmetom tak, aby
nadväzovala na predchádzajúcu.
Srnka veselo poskakuje po lese. ...........................................................................
Horský potok rezko žblnkoce. ...........................................................................
Líška sa skryla vo svojej nore. ...........................................................................
Doplň prísudok alebo jeho chýbajúcu časť. Celé prísudky podčiarkni.
Kristínka musí vytrvalo _______________ na hrazde.
Lucia _______________ veselú pesničku.
Peter začal ______________ na klavíri.
Naši cyklisti mohli ______________ tieto preteky.
Miško ______________ k narodeninám novú futbalovú loptu.
19
Riešenia
1. Zvuková rovina jazyka a pravopis
Rozdeľ slová na slabiky a označ prízvučnú a neprízvučnú slabiku! (prízvučnú –
podčiarkni dvomi čiarami, neprízvučnú – jednou)
Dob - rá vý – ho – vor - ka, ho – to - vý groš.
Bie - lym kvit - ne, ze – le – ným na – ras - tie, čer – ve - ným od – pad - ne.
Sil - ná vô - ľa všet - ko zdo - lá.
Ko - mu nie - to ra - dy, to - mu niet po – mo - ci.
Označ prízvuk v týchto slovných spojeniach!
k dverám, pri tebe, nad tým, v obchode, ponad les, cez prázdniny,
s priateľmi, v oknách, pred tabuľou, na vŕšok, pri brehu
Zvislými čiarami vyznač prestávku v reči!
A veru pán gróf bol bohatý.
človieča.
Bol aj hrbatý,
Šašo bol mrzké
aj krpatý.
Bol však aj múdry a prefíkaný.
Pred ním sa museli mať na pozore urodzení páni,
či panie,
či grófi,
či
šľachtici.
Vo vetách vyznač slová, na ktorých je dôraz!
Jún je horúci mesiac. Od juhu vanie suchý a teplý vzduch. Na oblohe sa rozťahuje
rozpálené slnko. V povetrí sa objavujú omámené pavúčiky.
Na dvere už klope ozajstné leto.
Vyznač šípkou melódiu vety!
Mám doma veľkého psa.
Kde si bola včera?
Zvoní!
Boli ste na návšteve?
Žiaci sa tešili na výlet.
Máš nové šaty?
20
Doplň údaje v tabuľke!
4) Podľa významu vety doplň znamienko = . ? !
5) Urč druh vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho).
6) Napíš, akú melódiu má veta = stúpavú alebo klesavú.
znamienko
druh vety
melódia
!
rozkazovacia
klesavá
Ako to urobíme
?
opytovacia
klesavá
Ideš do kina
?
opytovacia
stúpavá
Nech už odíde
.
želacia
klesavá
Čítaj rýchlejšie
!
rozkazovacia
klesavá
Učím sa nerád
.
oznamovacia
klesavá
veta
Neutekaj
Doplň nasledujúce tvrdenia!
Zvukové vlastnosti reči nazývame aj prozodické vlastnosti reči.
Všetky zvolacie vety majú klesavú melódiu.
Len opytovacie zisťovacie vety majú stúpavú melódiu.
Prestávka v reči znamená prerušenie prúdu reči.
Ak prestávka vzniká z potreby nadýchnuť sa voláme ju fyziologická prestávka.
Vyslovenie významovo najdôležitejšieho slova vo vete nazývame dôraz.
Výraznejšie vyslovenie slabiky nazývame prízvuk.
Dôraz je v pokojnej reči na poslednom slove.
Prízvuk je v slovenčine na prvej slabike.
Rýchlosť vyslovovania slabík, slov a viet nazývame tempo reči.
Doplň znamienko!
Bola si včera v škole ?
Choď k zubárovi
!
Nie, bolel ma zub
.
Ešte si to rozmyslím .
21
2. Významová (lexikálna) rovina
Vyber vhodné predpony a od slovesa písať utvor nové slová.
-nad -pre -pod -za v
-od -pri vz -s -vy -pred -ne -roz
-po -bez -zo
Podčiarkni slová, ku ktorým sa predpona nehodí.
od-: stredy, písať, kresliť, párať
nad-: hodiť, školou, skočiť, vypísať
pod-: liezť, stolom, jesť, páliť
pred-: zimou, povedať, domom, kresliť
za-: točiť, chrbtom, letieť, dverami
Usporiadaj slabiky a utvor z nich sloveso.
PÍ PRI NAŤ PO
POPRIPÍNAŤ
PO NE ČÚ VAŤ
NEPOČÚVAŤ
VAŤ SPE VO VY
VYSPEVOVAŤ
ZBIE VY RAŤ
VYZBIERAŤ
CHRÁ NIŤ ZA
ZACHRÁNIŤ
Podčiarkni podstatné mená, ktoré nepatria k zveličeným pomenovaniam, vyber vhodné
podstatné mená a utvor z nich zdrobneniny.
domisko, ihrisko, bludisko, psisko, kohútisko, dievčisko, zhorenisko, daždisko, autisko,
bojisko, letisko, lesisko, mravenisko, chlapčisko, kusisko, cvičisko, kabátisko
22
Utvor zložené slová, zakrúžkuj hlásku, ktorou sú spojené.
TLČHUBA
TLČ
PIESOK
KRUPOBITIE
KRUP
HUBA
ŠTRKOPIESOK
ŠTRK
LEKÁR
NOSOHLTAN
NOS
BITIE
OLEJOMAĽBA
OLEJ
HLTAN
ZVEROLEKÁR
ZVER
MAĽBA
Roztratené písmená správne zoraď a dostaneš informáciu o tom, aká časť jazyka sa
zaoberá tvorením slov:
S
L
O
V
Á
N
S
V
Á
B
N
S
O
B
A
L
O
A
O
Á
Z
Á
S
Z
Ako nazývame hrdinu z rozprávky, ktorý
lomí drevo LOMIDREVO
váľa buky VALIBUK
miesi železo MIESIŽELEZO
má bradu po lakeť LAKTIBRADA
má zlaté vlasy ZLATOVLÁSKA
Doplň zložené slovo.
Kávu varíme v kávovare.
Voda k nám prichádza vodovodom .
Kto drží groše pevne v ruke je držgroš .
Rušeň riadi rušňovodič .
23
3. Tvarová (morfologická) rovina
Podstatné mená
Doplň hlásky..
Ženích sa ani na krôčik nevzdialil od nevesty. Z mušlí nájdených na pobreží Egejského
mora si urobila pekný náhrdelník. Cez púšť Sahara neustále putujú karavány. V cieli cesty
nemohli skryť sklamanie. Intrigy a úskoky dopomohli hlavnému hrdinovi získať poklady
starých Inkov. Do ázijských stepí prichádza čoraz viac zvedavcov. Na severe Ameriky
nosili Indiánky svojské šaty a čelenky. Slzy radosti vypadli dedovi z očí pri pohľade na
svojho niekoľkodňového vnúčika.
Podstatné mená daj do správneho tvaru.
Bolo to koncom januára . Nastala strašná chujava, sneh sa vznášal a víril
po uliciach i uličkách. Obločné tabule na domoch boli polepené snehom, zo striech
sa rútil v celých mrakoch a ľudia sa ponáhľali, bežali, leteli a navzájom sa chytali za
ruky, na chvíľu sa podržali, aby mali dajakú oporu . Sane a kone boli ako napudrované,
sluhovia stáli na zadnom konci saní odvrátení od nich a viezli sa chrbtom proti vetru .
Chodci išli iba za saňami a vozmi, ktoré sa pohyboval v hlbokom snehu len celkom
pomaly.
V každom riadku podčiarkni podstatné meno, ktoré má iný skloňovací vzor.
o
o
o
o
čerešne, v kuchyni, akcia, o slečne, šanca, palicu, do práce, sudkyňa
radosti, bez chuti, s masťou, spoločnosť, bez soli, myši, s hrdosťou, v básni
na Slovensku, na poli, jablko, gesto, semená, o stredisku, hniezdo, pero
Marek, o dedovi, hlupáci, sprievodcovi, žiak, učiteľovi, súper, športovci
Doplň i, í/ y, ý a k podstatným menám priraď vzory.
do vody,
rybári, na zemi, husi, cesta údolím, oblaky, pred rokmi, vážnymi
očami, na tvári, so zdravím, dve izby, vtipy, autori, na území, posledné pokusy
belosi, múdri lekári s drzými úsmevmi, spadol do trávy,
24
Spoj tvar podstatného mena s vhodnou predložkou.
do
pri návšteve do zeme
pri
za
v
bez súhlasu
pre
za prácou v dome
bez
pre zábavu
Označ rad, v ktorom sú iba vlastné podstatné mená.
A/ SLOVENSKO, EDUARD, MARS, ČIERNE MORE, SUSED
B/ EURÓPA, RIEKA, ZUZANA, MALÁ FATRA
C/ PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK, KOLOMAN, JUPITER, ŠTRBSKÉ PLESO
D/ DUNAJ, BIELE KARPATY, BENEDIKT, SLOVENSKÉ PLESÁ
Podčiarkni rad, v ktorom sú iba abstraktné podstatné mená.
radosť, pečenie, vľúdnosť, plavba, skok
huslista, hustota, počítač, slnko, papier
reťaze, palice, dlane, piesne, jablone
stromy, domy, správy, kríky, úsmevy
Vyhľadaj a správne prepíš slová s chybami.
zapečatené listy zo stredoveku, obrovské vlny Mŕtveho mora, horiace strechy domov,
hokejové puky, vandalmi zničené zastávky, pár zničených rukavíc, ideálna dovolenka
v Grécku, vysoké Tatry, túžba žiť v mieri, Základná škola v Mojmírovciach, bábkové
divadlo, Ulica J. Kráľa, stratené obrazy, vlnobitie Severného mora, vianočné sviatky
Podstatné mená daj do určeného tvaru.
problém - N pl. problémy
tón - G pl. tónov
inžinier - N pl. inžinieri
čižma - I sg. čižmou
lístie - I sg. lístím
obranca - N pl. obrancovia
čerešňa - G pl. čerešní / čerešieň
hus - N pl. husi
25
Prepíš správne.
Nitra, Atlantický oceán, Veľká Dolina /obec/, stredná škola, Námestie slobody, Praha,
Taliansko, Základná škola Mojmírovce, Bratislavský hrad, Ulica Janka Kráľa, Nízke
Tatry, Dunaj, Štrbské pleso /jazero/, Nové Mesto nad Váhom, Jupiter, Slovák, Martin
Podčiarkni všetky podstatné mená v texte, vypíš podstatné mená v genitíve.
Každých pár sekúnd zíde niekde vo svete z montážnej linky v automobilovom závode
úplne nové auto. Pri výrobe každého auta boli použité také suroviny ako železná ruda,
síra a piesok. Auto sa skladá z viac ako 30 000 súčiastok. Veľká časť tejto skladačky sa
zostavuje na akomsi obrovskom dopravnom páse. V každej časti závodu sa montujú iné
súčiastky, napríklad v karosárni sa montuje strecha, ale sedadlá sa už montujú inde. Prvé
takto vyrobené auto bol Fordov Model T Ford.
Urč pád a vzor podstatných mien.
Podstatné mená
vo svete
suroviny
pri výrobe
piesok
v časti
sedadlá
pád
lokál
nominatív
lokál
nominatív
lokál
nominatív
vzor
dub
žena
žena
dub
kosť
mesto
Vlastnosti a činnosti pomenuj podstatným menom
láskavý láskavosť opravovať oprava
plachý
plachosť
buchotať
buchot
26
Prídavné mená
Urč druh prídavného mena.
silný - akostné
sestrin - privlastňovacie
mäkký - akostné
nočný - vzťahové
múdrejší - akostné
plastový - vzťahové
banská - vzťahové
najhlbší - akostné
líščí - privlastňovacie
Doplň údaje v tabuľke.
Prídavné meno
susedovi /chlapci/
z jemnej/látky/
o sestriných /hosťoch/
k mlynárovmu/kolesu/
od sviežeho/vzduchu/
nad líščou/norou/
slamené/strechy/
o haďom/jede/
Rod
mužský
ženský
mužský
stredný
mužský
ženský
ženský
mužský
Číslo
plurál
singulár
plurál
singulár
singulár
singulár
plurál
singulár
Pád
nominatív
genitív
lokál
datív
genitív
inštrumentál
nominatív
lokál
Vzor
otcov
pekný
matkin
otcov
cudzí
páví
pekný
páví
Ku každému prídavnému menu pridaj vhodné podstatné meno.
mladý výhonok
slávni lekári
lakomý strýko
dobrí priatelia
ustatý človek
starí herci
Prepíš správne.
Chamtiví ľudia často prídu o všetko. Postupovali úzkym chodníkom za jasným svetlom.
Šmýkali sa na opadaných listoch. V rozprávke sa písalo o škaredých ježibabách. Páčia sa
jej knihy s farebnejšími ilustráciami. Doliehal k nim príjemný hlas harmoniky.
Najšikovnejším žiakom udelili diplomy. Orlím zrakom pozeral na nás. Mladí športovci
zostali po zápase hladní a smädní
27
Utvor privlastňovacie prídavné mená podľa vzoru páví a utvor L sg.
Podstatné meno Privlastňovacie prídavné meno Lokál singuláru
holub
holubí
o holubom
včela
včelí
o včeľom
orol
orlí
o orľom
líška
líščí
o líščom
medveď
medvedí
o medveďom
sova
soví
o sovom
Zo slov v zátvorke utvor privlastňovacie prídavné mená.
/ Hanka/ priateľ – Hankin
/ predavačka/ zákazníci - predavačkini
/ strýko/ koleso - strýkovo
/ tiger/ skok - tigrí
/ brat/ hostia - bratovi
/mesto/ park - mestský
/kameň/ chodník - kamenný
/jeseň/ lístie - jesenné
Nájdi v texte prídavné mená a urč ich vzor..
Žila raz v meste na Rozprávkovom námestí Červená čiapočka. Bývala s mamičkou
i ockom v peknom novom byte. Raz ráno ju zobudilo nepríjemné zvonenie mobilu.
Stará mama ochorela. Dostala vraj vtáčiu chrípku. Vnučka nelenila a hneď sa vybrala
za ňou. Zobrala si zväzok kľúčov od bratovho auta a vyrazila. Na diaľnici pritlačila na
plynový pedál a o chvíľu už bola v babičkinom náručí. Privítala ju zdravá babička
ponúkla jej sviežu jahodovú limonádu a voňavý koláč. Hladný vlk zbytočne vyčkával
pred chalúpkou. Vlčí hlad ho vyhnal naspäť do hory.
Červená – pekný, peknom – pekný, novom – pekný, nepríjemné – pekný, stará –
pekný, vtáčiu – páví, bratovho – otcov, plynový – pekný, babičkinom – matkin,
zdravá – pekný, sviežu – cudzí, jahodovú – pekný, voňavý – pekný, hladný –
pekný, vlčí – páví
Niektoré slová v texte „zamrzli“. Uprav ich do správneho tvaru.
Je chladné ráno a snehové deky prikryli všetky deravé strechy. Teplá piecka, lipový
čaj a krištáľové kvety na oknách. Zimný čas prišiel, svet je celý v mäkkých perinách.
28
Priraď správne prirovnania.
čierny ako uhoľ
dobrý ako kus chleba
pekný ako obrázok
studený ako žaba
červený ako krv
zelený ako tráva
biely ako sneh
žaba
krv
sneh
kus chleba
tráva
obrázok
uhoľ
Dvojice slov oprav a rozdeľ na podstatné a prídavné mená.
bystrý strýko, kobylí pysk, pyšní rytieri, milí synovia, ukryté myšky, nerozbitná
miska, výborné pískanie, sýkorkin úkryt, sýta Miška, neobyčajní myslitelia,
podstatné mená
strýko, pysk, rytieri,
synovia, myšky, miska,
pískanie, úkryt, Miška,
myslitelia
prídavné mená
bystrý, kobylí, pyšní,
ukryté, nerozbitná,
výborné, sýkorkin,
sýta, neobyčajní
Vo vete nájdi antonymá a urč ich gramatické kategórie a vzor.
Aj malé žabky sa môžu raz zmeniť na veľké ropuchy.
malé – ženský rod, plurál, nominatív, pekný
veľké – ženský rod, plurál, akuzatív, pekný
Doplň správne príponu -ová/-ova, -ina/-yňa .
citrónová malinovka, strýkova udica, mäsová plnka, tvarohová plnka, bratova
kamarátka, ľadová kryha, lekárova ordinácia, brankárova lopta, malinová zmrzlina,
Jakubova kniha, susedova záhrada, čokoládová torta, šunková saláma,
susedkina dcéra, nová poslankyňa , známa plavkyňa , Jankina sestra, susedkina
dcéra, milá zástupkyňa , babkina vnučka, šoférkina vina, spolujazdkyňa
29
Slovesá
Vylúšti tajničku.
P
P
P
P
P
P
P
Í
O
R
O
R
R
L
S
L
O
V
E
S
Á
K
I
S
I
D
K
V
A
A
I
A
A
A
A
hvízdať
naliať
úctivo, zdvorilo žiadať
pofúkať, poduť
dať za peniaze
vystrekovať sliny
pohybovať sa vo vode
Ť
Ť
Ť
Ť
Ť
Ť
Ť
Vyfarbi slovesá vždy zvratné.
Bojí sa
Píše si
Učí sa
Smeje sa
Brieždi sa
Maľuje si
Váži sa
Stmieva sa
Stalo sa
Umyl sa
Čuduje sa
Vyznač slovo, ktoré do radu nepatrí.
o letí, krúti, videl, hlási sa, odpočíva
o maskovali, tlačili, tisla, hneval, velí
o zaspievam, počujem, budem tancovať, roztopíme, polejem
o videl by, bol by spieval, prišiel by, zaspal by, vedel
o priskočil, uletel, prídem, zjedol, napísal
Z podstatného mena utvor neurčitok slovesa a z neho 1.osobu prítomného času,
podmieňovací spôsob.
telefón - telefonovať
telefonoval by som, telefonovali by sme
diktát - diktovať
diktoval by som, diktovali by sme
trest -
trestať
trestal by som, trestali by sme
30
Doplň tabuľku pre pomocné sloveso byť.
byť
1. osoba
sg.
som
Prítomný
čas
Minulý
bol som
čas
Budúci
budem
čas
Rozkazovací
spôsob
Podmieňovací bol by
spôsob
som
2. osoba
sg.
si
3. osoba
sg.
je
1. osoba
pl.
sme
2.osoba
pl.
ste
3.osoba
pl.
sú
bol si
bol
boli sme
boli ste
boli
budeš
bude
budeme
budete
budú
buďme!
buďte
boli by
sme
boli by
ste
buď!
bol by si
bol by
boli by
Napíš sloveso, ktoré zodpovedá nasledujúcemu vysvetleniu.
myslieť
Zaoberať sa niečím v myšlienkach
Hlasno hovoriť
kričať
spievať
Hlasom utvárať tóny a spájať ich do melódie
Prejavovať radosť
tešiť sa
Doplň hlásky, zvratné slovesá podčiarkni.
Keď sa jašteričky dostali na slnce, blyšťali sa ako zlaté. Také jašteričky Adam ešte
nevidel. Nahol sa pozorne nad ne, aby ich nesplašil a aby zblízka videl to čudo. Jašteričky
sa jednako poplašili a zmizli pod skalou. Zmizli, ale čosi zostalo za nimi. Adam pozerá na
to a vidí zlatý prášok. Vzal z neho trošku medzi prsty, či sa nemýli. Darmo si potom oči
pretieral, bolo to zlato.
31
Nájdi v tabuľke slovesá v podmieňovacom spôsobe a použi ich vo vete.
povedal
vyhral som
kúpia
nevieš
spali
bude volať
bol by som
išiel
poďakujte
spi
verili by
sme
nechali ste
vezú
Bol by som išiel skôr domov, ale nechceli ma kamaráti pustiť.
Verili by sme ti, ale už si nás niekoľkokrát oklamal.
Vytvor rozkazovací spôsob pre 2. osobu jednotného čísla.
umyť, pustiť, ukryť, dobyť, utekať, jesť, mlieť, pribiť, spať, rozryť, natrieť, zahrať
umy! pusti! ukry! doby! utekaj! jedz! meľ! pribi! spi! rozry! natri! zahraj!
Vo frazeologizmoch chýbajú slovesá, doplň ich. Pomôž si slovami v zátvorke.
Kto na dva stolce sadá, najskôr na zem padá .
Kôň má štyri nohy, a predsa sa potkne.
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.
Doplň správne i/í, y/ý.
Zo zelenej trávy húskam dobre trávi. Dostal nové farby a už s nimi farbí.
Dedo má dve kosy, s radosťou nimi kosí. Ťava má dva hrby, ale málokedy sa hrbí.
Majú nové vozy, pohodlne sa v nich vozí. Často máva zápaly hrdla, hneď sa mu
zapáli. Vždy má nejaké ozdoby, rada sa nimi ozdobí. Les krásne šumí, mám rád tieto
šumy. Kúpil dva lepy, starý už zle lepí.
32
Príslovky
Priraď k začiatkom viet správne príslovky.
Vrátime sa zajtra.
Musím to urobiť dnes.
Usmieval sa šibalsky.
Rozpráva plynule po anglicky.
Môj kamarát sa správa priateľsky.
Našiel si cestu domov.
po anglicky
šibalsky
priateľsky
zajtra
domov
dnes
Doplň do tabuľky príslovky alebo prídavné mená.
PRÍSLOVKY
pomaly
letecky
povýšenecky
slovensky
turecky
sebecky
chlapčensky
pekne
odvážne
vysoko
sviežo
teplo
dlho
PRÍDAVNÉ MENÁ
pomalý
letecký
povýšenecký
slovenský
turecký
sebecký
chlapčenský
pekný
odvážny
vysoký
svieži
teplý
dlhý
Utvor antonymá k príslovkám, tie ktoré sa dajú vystupňuj.
o
o
o
o
o
o
dnes - zajtra
dobre - zle, horšie, najhoršie
vysoko - nízko, nižšie, najnižšie
sprava - zľava
doma - vonku
krivo - rovno, rovnejšie, najrovnejšie
Rozlíš príslovky od predložkových spojení. Príslovky podčiarkni.
Naoko sa tvárili veľmi slušne. Na oko si musel dať obväz. Natrafila na vlas
v polievke. Chlapci boli navlas rovnakí. Knihu odložil nabok. Na bok si prikladal
studené obklady. Rodina ostala pohromade. Prešiel po hromade kamenia. Bežal
s vetrom opreteky. O preteky sa už prestal zaujímať. Pohladkal ju po ruke. Vždy mal
poruke nejakú výhovorku. Báseň museli recitovať spamäti.
33
Zaraď príslovky do tabuľky.
dávno, šeptom, náročky, doma, potichu, hore, pohodlne, včera, schválne, dnes,
naschvál, vpravo
KDE?
KEDY?
dávno
včera
dnes
doma
hore
vpravo
PREČO?
náročky
schválne
naschvál
AKO?
šeptom
potichu
pohodlne
Vyber príslovky, ktoré sa dajú stupňovať, vystupňuj ich.
Dnes je vonku pekne. Hovorí veľmi pomaly. Tieto cukríky sú veľmi tvrdé. Často si
veselo pospevovala. Dnes sa dobre vyspala. Rezko kráča.. Stále sa tvári hlúpo.
Rýchlo sa naučil báseň naspamäť. Stál uprostred a ľahko sa rozhodol, kadiaľ má ísť.
pomaly – pomalšie – najpomalšie
dobre – lepšie – najlepšie
hlúpo – hlúpejšie – najhlúpejšie
ľahko – ľahšie - najľahšie
veselo – veselšie – najveselšie
rezko – rezkejšie – najrezkejšie
rýchlo – rýchlejšie – najrýchlejšie
Doplň do tabuľky správne stupňovanie.
1.stupeň
vysoko
pomaly
dobre
zle
pekne
2.stupeň
vyššie
pomalšie
lepšie
horšie
krajšie
3.stupeň
najvyššie
najpomalšie
najlepšie
najhoršie
najkrajšie
Doplň do slov prípony tak, aby vznikla príslovka.
peknE
múdrO
dobrE
smutnE veselO
šikovnE
blízkO ľahkO
únavnE po slovenskY
písomnE
farebnE
dlhO
milO
drahO
hlúpO chladnO
smelO výbornE
K príslovke doplň antonymum.
zle
príjemne
vľavo
vzadu
včera
múdro
blízko
dobre
nepríjemne
vpravo
vpredu
dnes
hlúpo
ďaleko
34
4. Syntaktická (skladobná) rovina - syntax
Zmeň oznamovaciu vetu: Zajtra pôjdeme o pol šiestej do kina., na vetu.
opytovaciu - Pôjdeme zajtra o pol šiestej do kina?
rozkazovaciu – Poďme zajtra o pol šiestej do kina!
želaciu - Kiež by sme mohli ísť zajtra o pol šiestej do kina.
Podčiarkni vo vetách podmet a napíš, akým slovným druhom je vyjadrený!
On ma okradol.
zámeno
Kvety už zvädli.
podstatné meno
Múdrejší ustúpi.
prídavné meno
Pri okienku sa tlačia tipujúci. prídavné meno
Muchy idú za svetlom.
podstatné meno
Tvoj brat ešte spí.
podstatné meno
Do prísloví doplň prísudky.
Vrana vrane oko nevykole
Sýty hladnému neverí
to srdce nebolí
Čo oko nevidí
Nebude
Komu sa
zo psa slanina ani z vlka baranina.
nelení
tomu sa
zelení
Ku každému podmetu doplň prísudok.
mama
oddychuj
e
otec
číta
deti
výskajú
35
Vypíš prisudzovacie sklady.
Brat je veľmi vysoký. brat je vysoký
Prechádzame sa po parku. /my/ sa prechádzame
Dieťa prenikavo plače. dieťa plače
Myslím na domáce úlohy. /ja/ myslím
Doplň hlásky, vypíš z textu podmety a prísudky.
Petra si kúpila pastelové farby. Horí susedkina chalupa. Výry sedia ticho na stromoch.
Naše hory sa zelenajú. Krivý klinec sa ťažko pribíja. Maliar farbí izbu veselými
farbami. Školský batoh sa mi rýchlo pokazil. Silný vietor víri prach. Janko kriví ústa
od kyslého jablka. Na zuboch mám malé kazy.
PODMET
PRÍSUDOK
Petra, chalupa, výry, hory,
klinec, maliar, batoh, vietor,
Janko, /ja/
si kúpila, horí, sedia, sa
zelenajú, sa pribíja, farbí, sa
pokazil, víri, kriví, mám
Prečítaj si vetu a napíš za ňu ďalšiu s nevyjadreným podmetom tak, aby
nadväzovala na predchádzajúcu.
Srnka veselo poskakuje po lese. Hľadá si potravu.
Horský potok rezko žblnkoce. Osviežuje nás chladnou vodou.
Líška sa skryla vo svojej nore. Utiekla pred pytliakom.
Doplň prísudok alebo jeho chýbajúcu časť. Celé prísudky podčiarkni.
Kristínka musí vytrvalo trénovať na hrazde.
Lucia spieva veselú pesničku.
Peter začal hrať na klavíri.
Naši cyklisti mohli vyhrať tieto preteky.
Miško dostal k narodeninám novú futbalovú loptu.
36
Použitá literatúra:
LUKAČKOVÁ, R., SOLČANSKÁ B.: 2009, Budem vedieť pravopis. Pedagogické
vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o., Bratislava 2009, ISBN 978-80-89160-70-9
LUKAČKOVÁ, R., SOLČANSKÁ B.: 2010, Budem vedieť pravopis. Pedagogické
vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o., Bratislava 2010, ISBN 978-80-89160-77-8
LAMPARTOVÁ, T.: 2006, Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov druhého stupňa
základných škôl a osemročných gymnázií. Vydalo Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Bratislava
roku 2006, ISBN 80-07-01417-9
LAMPARTOVÁ, T.: 2010, Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník
základných škôl. Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Bratislava 2010, ISBN 978-80-07-01877-8
KRAJČOVIČOVÁ, J., Slovenský jazyk pre 6. ročník. SPN 2009, ISBN 978-80-10-01787-4
CESNAKOVÁ, E.: 2008, Precvič si slovenčinu. Vydal AKTUELL, Bratislava 2008,
ISBN978-80-89153-53-4
www.zborovna.sk/
37
38
Download

Zbierka úloh zo slovenského jazyka