Základní škola Bohuslavice, okres Prostějov
Bohuslavice 19, 798 56
PROJEKT SPOLEČNÁ CESTA - SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH
MATERIÁLŮ
Číslo projektu
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
CZ.1.07/1.4.00/21.3255
VY_32_ INOVACE_ Z.7
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_Z.7.101
VY_32_INOVACE_Z.7.102
Anotace o možnosti využití
Výukový materiál slouží žákům k názornému vysvětlení vývoje
kontinentů. Součástí prezentace je i internetový odkaz na schéma
pohybu kontinentů od Pangei až po současné uspořádání.
K následnému upevnění učiva slouží pracovní list, který je doplněný o
samostatný list obsahující správné řešení.
Výukový materiál slouží k popisu polárních oblastí. Prezentace
obsahuje základní informace o Arktidě a Antarktidě a vymezuje hlavní
rozdíly mezi těmito oblastmi. K upevnění učiva slouží pracovní list,
jehož součástí je i správné řešení.
VY_32_INOVACE_Z.7.103
Prezentace popisuje povrch Severní Ameriky pomocí animačních
prvků, psaných textů a obrázků. Ve vyučovací hodině lze využít také
pracovní list, který je zaměřen na upevnění učiva obsaženého v
prezentaci.
VY_32_INOVACE_Z.7.104
Výukový materiál je zaměřen na vodstvo Severní Ameriky. Žáci se
prostřednictvím jednotlivých odkazů v prezentaci dozvídají informace
o vybraných severoamerických řekách, jezerech a vodopádech. V
pracovním listě si následně zopakují získané informace a procvičí práci
s atlasem. Prezentace je rozdělena do tří oddílů (jezera, řeky,
vodopády). Kliknutím na domeček v pravém horním rohu se vrátíte do
hlavní nabídky. Kliknutím na žluté podtržené pojmy se zobrazí bližší
informace.
VY_32_INOVACE_Z.7.105
VY_32_INOVACE_Z.7.106
VY_32_INOVACE_Z.7.107
VY_32_INOVACE_Z.7.108
VY_32_INOVACE_Z.7.109
VY_32_INOVACE_Z.7.110
VY_32_INOVACE_Z.7.111
VY_32_INOVACE_Z.7.112
VY_32_INOVACE_Z.7.113
VY_32_INOVACE_Z.7.114
Prezentace obsahuje sérii vlajek severoamerických a středoamerických
států. Úkolem žáků je přiřadit ke každé vlajce stát, kterému náleží.
Žáci mohou pro vyhledávání využít atlas či internet.
Výukový materiál se zabývá charakteristikou USA. Prezentace
obsahuje informace o poloze, rozloze, správním členěním, státních
symbolech, významných městech, obyvatelstvu a hospodářství USA. V
pracovním listě si žáci nabyté informace procvičí a upevní.
Prezentace může sloužit vyučujícímu jako obrazová a textová podpora
při výuce vodstva Jižní Ameriky. Obsahuje obrázky a zajímavosti k
řekám Amazonka a Paraná a jezeru Titicaca. V závěru prezentace se
nacházejí otázky a úkoly zaměřené na práci se slepou mapou a s
internetem.
Výukový materiál obsahuje informace a úkoly na téma amazonského
pralesa. V průběhu čtení textu jsou žáci motivováni k zamyšlení či
vyhledávání různých informací. Také dochází k propojení tématu s
učivem zeměpisu z 6. ročníku a s environmentální výchovou.
Výukový materiál je zaměřen na tři největší africké řeky – Nil, Kongo
a Zambezi. Závěr prezentace je věnován Viktoriiným vodopádům.
Součástí informačního textu jsou doplňující otázky, které mají žáka
motivovat k vlastnímu zamyšlení a k aktivitě s atlasem nebo
internetem.
Výukový materiál se zabývá základními charakteristikami povrchu
Afriky (pouště, Velká příkopová propadlina, pohoří). Text je doplněn o
obrázky a názorná schémata. Ke každé kapitole náleží sada úkolů,
které žáci vypracují do pracovního listu.
V prezentaci jsou žáci informováni o hlavních rysech afrického
obyvatelstva (vývoj počtu, rozložení, rasová struktura a sídla). Text je
proložen úkoly, které žáci vypracují do svého sešitu, popř. je mohou
zodpovědět ústně. Pomocí úkolů jsou také vytvářeny mezipředmětové
vztahy (především s dějepisem).
Prezentace je vytvořena testovou formou, při níž si žáci zopakují a
upevní základní znalosti o afrických státech. V první části žák zakreslí
do slepé mapy (viz přiložený pracovní list) několik vybraných států. Ve
druhé části žáci zaškrtávají políčka u těch odpovědí, o kterých se
domnívají, že jsou správné. V poslední části si mohou své odpovědi
zkontrolovat.
Pracovní list slouží jako pomůcka k upevnění a procvičení učiva
zaměřeného na arabskou severní Afriku. Žáci pracují se slepou mapou,
přiřazují hlavní města, luští doplňovačku a procvičují práci s atlasem.
Některé úkoly jsou vypracovány tak, aby vytvářely mezipředmětovou
vazbu s dějepisem. Součástí pracovního listu je i správné řešení.
Učební materiál se skládá z prezentace a pracovního listu. Prezentace
zabývající se zeměmi Guinejského zálivu a střední Afriky obsahuje text
a úkoly, které žáci následně vypracují do pracovního listu. Při
vypracovávání úkolů si žáci procvičí především práci s atlasem.
Součástí pracovního listu je i správné řešení.
VY_32_INOVACE_Z.7.115
VY_32_INOVACE_Z.7.116
VY_32_INOVACE_Z.7.117
VY_32_INOVACE_Z.7.118
VY_32_INOVACE_Z.7.119
VY_32_INOVACE_Z.7.120
Učební materiál je zaměřen na region jižní Afriky. Žáci získají
poznatky o rasovém složení obyvatel regionu vč. rasové segregace,
Jihoafrické republice a Zimbabwe. Prezentace obsahuje úkoly pro
aktivní práci žáků s internetem, školním atlasem světa a učebnicí.
Jejich výsledky si zapíší do přiloženého pracovního listu.
Výukový materiál je určený k procvičování a upevňování učiva. Žáci si
odpovídáním na otázky zopakují učivo zaměřené na kontinent Afrika.
Pracovní list je určen k upevnění a procvičení učiva týkajícího se
polohy Asie. Žáci si procvičí práci na slepé mapě a formou otázek a
úkolů si upevní učivo z předchozí vyučovací hodiny.
Učební materiál slouží k procvičení a upevnění učiva (členitost, povrch
a vodstvo Asie) formou zábavné vědomostní soutěže Riskuj.
Výukový materiál se zaměřuje na problematiku obyvatelstva Asie. Je
rozdělen do několika témat (počet obyvatel, hustota a zalidnění, lidské
rasy a náboženství). Každá kapitola je doplněna úkoly. K jejich
správnému vypracování žáci pracují s internetem nebo s učebnicí.
Učební materiál slouží k procvičení a upevnění učiva (regiony Asie)
formou zábavné vědomostní soutěže AZ kvíz.
e-mail autora: [email protected]
Download

Zeměpis 7. třída - zsbohuslaviceukonice.cz