Lendak
Občasník o živote obyvateľov obce
Číslo 3 • október 2011 • Ročník XV • Cena 0,50 €
ŠKOLSKÝ ROK UŽ V NOVEJ MATERSKEJ ŠKOLE
5. septembra nastúpili deti bavenia kuchyne, bola celková
do nových priestorov Mater- suma stavby materskej školy
skej školy na Školskej ulici navýšená na 1 618 774,69 €.
č. 3, susediaca so základnou
Zápisom odovzdania staveškolou.
Návrh stavebne integrovať
materskú školu k základnej škole, v existujúcom
školskom areáli obce Lendak, bol prediskutovaný s
odborníkmi a schválený v
obecnom zastupiteľstve. Po
schválení najoptimálnejšieho
riešenia nasledovalo vyhotovenie projektu (generálny
projektant Ing. arch. Rudolf
Kruliac), vydanie stavebného povolenia a vyhlásenie
dodávateľa stavebných prác.
Investorom novej budovy
materskej školy bola Obec
Lendak. O dodávateľovi
sa rozhodlo vo výberovom
konaní. Novostavbu podľa
schváleného projektu, ktorý odobrilo v územnom a
stavebnom konaní množstvo organizácii, vrátane
hygienikov, realizovala firma
Harcek a spol., spoločnosť
s ručením obmedzeným. S
touto firmou obec podpísala
zmluvu o dielo s termínom
ukončenia najneskôr do septembra 2011. Cena podľa
zmluvy a dodatkov bola 1
280 555,76 €.
Rozhodnutím o zmene
stavby počas výstavby a
projektovej dokumentácie,
taktiež dozariaďovaním vy-
niska stavby 5. mája 2009 sa ná do užívania kolaudačným
začali zemné práce a výstavba rozhodnutím 14. júla 2011.
budovy novej materskej školy,
Novostavba materskej školy
ktorá bola ukončená a odovzda- pozostáva z jedného podzemného podlažia a troch nadzemných podlaží. Deti tu
majú k dispozícii šesť herní
prepojených so spálňami,
sociálne zariadenia, šatne,
telocvičňu, kuchyňu so školskou jedálňou, ktorá slúži
aj pre stravníkov základnej
školy.
Je potrebné doriešiť odvod dažďovej vody z celej
budovy mimo vstupných
priestorov materskej školy,
oplotenie areálu materskej
školy a následne doplniť
dvor o detské ihrisko potrebné ku hrám počas všetkých
ročných období.
Sťahovanie zo starej škôlky do nových priestorov
zabezpečili zamestnanci materskej školy a pracovníci
prevádzkarne obce Lendak,
za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Robili sme všetko pre to,
aby deti nastúpili do esteticky pripravených priestorov a
cítili sa tu príjemne.
Nedá mi nespomenúť
dvoch tragicky zosnulých otcov rodín, Tomáša Neupauera
a Františka Lizáka, ktorí zahynuli pri výstavbe spojovacej
chodby medzi materskou a
základnou školou. V modlitbách na nich spomíname.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
EVA HUDÁČKOVÁ
2
Samospráva
Lendak 3/2011
Uznesenie z ôsmeho mimoriadneho zasadania OcZ, konaného 21. 6. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/37/ Schvaľuje: a) prijatie terminovaného úveru (ďalej len „úver“)
vo výške 100 000,- € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko,
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej zmluve, b) vystavenie vlastnej vista
blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z úveru.
/38/ Ukladá:a) riadiť sa uznesením č. /37/a), termín: ihneď, zodpovedný: prednostka OcÚ.
Uznesenie z deviateho riadneho zasadania OcZ, konaného 1. 8. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/39/ Berie na vedomie: a) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ za šk. r. 2010/2011, b) správu o výchovno-vzdelávacích
výsledkoch MŠ za šk. r. 2010/2011, c) správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZUŠ za šk. r. 2010/2011, d) správu o plnení daní
a poplatkov za I. polrok 2011, e) správu o sociálnej starostlivosti v
obci, f) žiadosť o stavebnú uzáveru p. Kataríny Stolárovej, bytom
Lendak, Poľná 14 a p. Márie Halčinovej, bytom Lendak, Zadná
hora1, g) žiadosť Jána Budzáka a Anny Budzákovej, bytom Lendak,
Tatranská 10 o odklonenie jarku „Lenivý“, h) monitorovaciu správu
o výsledkoch programového rozpočtu obce Lendak k 30.06.2011.
/40/ Schvaľuje: a) text kroniky za I. polrok 2011, b) hospodárenie
obce za I. polrok 2011, c) hospodárenie ZŠ v Lendaku za I. polrok
2011, d) hospodárenie MŠ v Lendaku za I. polrok 2011, e) hospodárenie ZUŠ v Lendaku za I. polrok 2011, f) zverenie obecného
majetku – budova MŠ súpisné č. 1146 orientačné č. Školská 3 na
par. č. 701/5 s príslušenstvom (parkovisko par. č. 701/6 a zast. pl.
par. č. 701/7) do správy riaditeľke MŠ v Lendaku, g) VZN č. 3/2011
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosť
školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec, h) VZN
č. 4/2011 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak, i) novú
podobu webovej stránky obce Lendak tak, ako ju predložil Mgr.
Marek Žmijovský a uviesť ju do prevádzky 02.09.2011, j) pracovnú
komisiu v zložení: Ing. Suchanovský O., Ing. Budzák J., Selvek J.,
Bekeš M., Hudáček P., starosta obce, Neupauerová D., účt. PrO
na: - analýzu ekonomickej efektívnosti príspevkovej organizácie:
- návrh právnej formy novej organizácie, - návrh štruktúry novej
organizácie, - popis a normovanie pracovných činnosti potrebných
pre obec, - príprava ďalších podkladov potrebných pre rozhodnutie
o zriadení novej organizácie tak, aby zabezpečovala služby pre obec
od 01.01.2012, k) navýšenie rozpočtu MŠ o vlastné príjmy podľa
prílohy priloženej k zápisnici OcZ, l) hospodárenie PrO za I. polrok
2011, m) úpravu jednotlivých položiek rozpočtu PrO podľa prílohy
priloženej k zápisnici OcZ.
/41/ Zamieta: a) žiadosť Milana Vidu, bytom Lendak, Revolučná
53, o zámenu pozemkov z dôvodu komplexného riešenia MK v
roku 2012.
/42/ Ukladá: a) prednostke OcÚ vypracovať dohodu o pracovnej
činnosti medzi Obcou Lendak a novým administrátorom web
stránky, Mgr. Marekom Žmijovským, v zmysle prílohy č. 3 tohto
materiálu s platnosťou od 02.09.2011, termín: 31.08.2011, zodpovedný: prednostka OcÚ b) zvolať vlastníkov pozemkov z lokality
za Vysokou horou ohľadom presmerovania jarku „Lenivý“, termín:
20.08.2011, zodpovedný: predseda inv. komisie, c) riadiť sa uznesením č. /40/f), termín: 31.08.2011, zodpovedný: Bc. Čižiková
Budzáková d) riadiť sa uznesením č. /40/i), termín: 02.09.2011,
zodpovedný: Mgr. Žmijovský M. e) odpovedať v zmysle uznesenia
č. /41/a), termín: 10.08.2011, zodpovedný: Bc. Čižiková Budzáková f) riadiť sa uznesením č. /40/m), termín: r. 2011, zodpovedný:
ved. PrO.
Uznesenie z desiateho riadneho zasadania OcZ, konaného 5. 9. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/43/ Berie na vedomie: a) informáciu šéfredaktora Občasníka Lendak o obecných novinách, b) správu o činnosti hlavnej kontrolórky
za I. polrok 2011.
/44/ Schvaľuje: a) zloženie jednotlivých inventarizačných komisií
a termín prevedenia inventúry podľa prílohy priloženej k zápisnici
z OcZ.
/45/ Ukladá: a) uskutočniť dodatočný zápis detí do MŠ, termín:
do 13.9.2011, zodpovedný: riaditeľka MŠ, b) vykonať kontrolu
správnosti výpočtu spotreby el. energie – vodojem, šatne pri futbalovom ihrisku, pizzeria, bar, skutočná spotreba /fyzicky/, správnosť
uzavretia nájomnej zmluvy a záväzkov z nej vyplývajúcich a porovnanie s účtovným stavom, termín: najbližšie OcZ, zodpovedný:
hl. kontrolórka c) zaslať list Ministerstvu školstva, znenie ktorého
prijalo na zasadaní dňa 5.9.2011, ako prílohu k žiadosti o vyradenie
zo siete škôl a školských zariadení a následnom zaradení Spojenej
školy v Lendaku do siete škôl a školských zariadení., termín: ihneď,
zodpovedný: prednostka OcÚ.
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §
28 ods. 5, 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6, 140 ods. 9 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „nariadenie“/.
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lendak č. 1/2011 o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej
škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom
je obec sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „literárno-dramatický odbor/
suma 2 €“ nahrádza sumou „0 €“ a vypúšťajú sa slová „polročne
10 €“ a za slová „/hudobný odbor/ sa suma 2,6 €“ nahrádza sumou
„0 €“ a vypúšťajú sa slová „polročne 13 €“.
2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová „literárno-dramatický odbor/
suma 2,2 €“ nahrádza sumou „0 €“ a vypúšťajú sa slová „polročne
11 €“ a za slová „/hudobný odbor/ sa suma 3,2 €“ nahrádza sumou
„0 €“ a vypúšťajú sa slová „polročne 16 €. Druhý nástroj – mesačne
2 €, polročne 10 €“.
3. V § 3 sa vypúšťa ods. 2.
4. V § 5 ods. 2 písm. a) sa za slová „desiata vo výške“ suma „0,26
€“ nahrádza sumou „0,25 €“ , za slová „olovrant vo výške“ sa suma
„0,20 €“ nahrádza sumou „0,21 €“, za slová „Spolu“ sa suma „1,06
€“ nahrádza sumou „1,05 €“.
5. V § 5 ods. 2 písm. b) sa za slová „obed vo výške“ suma „0,90
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
Samospráva
3
spolu 2,33 €“.
€“ nahrádza sumou „0,87 €“.
Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným
6. V § 5 ods. 2 písm. c) sa za slová „obed vo výške“ suma „0,96
zastupiteľstvom v Lendaku dňa 01.08.2011.
€“ nahrádza sumou „0,95 €“.
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa
7. V § 5 ods. 3 v druhej vete sa za slovo „výške“ suma „1,06 €
PAVEL HUDÁČEK V. R., STAROSTA OBCE
+ 1,28 € réžia spolu 2,34 €“ nahrádza sumou „1,05 € + 1,28 € réžia 1.9.2011
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 4/2011
o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak
Obecné zastupiteľstvo obce Lendak sa podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 470/2005 o pohrebníctve uznesením č. 40/h uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
b) obstarávateľa pohrebu,
Úvodné ustanovenie
c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak
1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Lendak o správe a prevádzko- obstarávateľom pohrebu bola obec.
vaní pohrebiska na území obce Lendak (ďalej len „prevádzkový poriaPrevádzkareň obce zabezpečuje tieto služby súvisiace s prevádzkodok pohrebiska“) je vydaný so súhlasom Regionálneho úradu verejného vaním pohrebiska:
zdravotníctva v Poprade číslo KK 1402/2006 zo dňa 5.10.2006.
1. správu a údržbu pohrebiska,
2. Obec Lendak prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom zriade2. správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
nej príspevkovej organizácie – Prevádzkarne obce Lendak so sídlom
3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.
Kostolná 14, 059 07 Lendak.
§5
§2
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska
Základné pojmy
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
Na účely prevádzkového poriadku pohrebiska:
1. prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzko1. ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telá,
vým poriadkom pohrebiska,
2. ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní,
2. prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky a pochovať
3. pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo ich,
podzemnej hrobky na pohrebisku,
3. viesť evidenciu hrobových miest a pohrebiska,
4. pohrebisko je cintorín,
4. zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri
5. hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade
hrobu, podzemnej hrobky,
s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
6. transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských po5. písomne informovať po 40 rokoch o zrušení hrobového
zostatkov,
miesta,
7. konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pocho6. ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej
vávajú,
tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel
8. tlecia doba je doba, po ktorú musia byť ľudské ostatky uložené si vyžiadať posudok úradu, na základe tohto posudku upraviť prev hrobe,
vádzkový poriadok pohrebiska,
9. exhumácia je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.
7. počas trvania pohrebného miesta zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta
§3
okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné
Predmet
prevádzkovanie pohrebiska. V tom prípade je povinný informovať
Prevádzkový poriadok pohrebiska upravuje:
o pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu,
1. rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,
8. dodržať dĺžku tlecej doby podľa zákona, v prípade zistenia
2. povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska a osôb vykonávajúcich potreby primeraného predĺženia tlecej doby si vyžiadať na tento
činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky pohrebiska,
účel posudok úradu a na základe tohto posudku upraviť prevádzkový
3. povinnosti nájomníkov hrobových miest,
poriadok.
4. povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním
poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta,
§6
5. čas, kedy je pohrebisko prístupné verejnosti,
Povinnosti nájomcu hrobových miest
6. spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na po1. uzatvoriť nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom pohrebiska,
chovávanie,
2. nájomca hrobového miesta je povinný na vlastné náklady
7. dĺžku tlecej doby,
udržiavať prenajaté hrobové miesto v stave zodpovedajúcemu za8. spôsob nakladania s odpadmi,
chovaniu dôstojnosti hrobového miesta,
9. cenník služieb.
3. odpad z hrobového miesta je povinný nájomca uložiť do
zbernej nádoby na to určenej.
§4
Služby poskytnuté na pohrebisku
§7
Na pohrebisku sa prevádzkujú tieto práce:
Povinnosti návštevníkov pohrebiska
1. výkopové práce súvisiace s pochovaním,
1. zákaz vodenia psov, robiť hluk, šliapať po hroboch, odhadzovať
2. pochovanie do hrobovej jamy alebo podzemnej hrobky,
odpadky mimo určeného miesta alebo na to určenej nádoby,
3. vykonanie exhumácie na základe žiadosti:
2. zákaz vynášať ozdobné predmety a kvety z hrobov,
a) orgánov činných v trestnom konaní,
3. zákaz vstupu osobným i nákladným automobilom okrem vo-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
4
Samospráva
Lendak 3/2011
§ 11
zidiel pohrebných služieb a vozidiel správcu,
Dĺžka
tlecej
doby
4. zákaz vstupu s bicyklami,
Ľudské
ostatky
musia
byť
uložené
v
hrobe najmenej do uplynu5. zákaz vysádzania stromov a kríkov,
tia
tlecej
doby,
ktorá
podľa
zloženia
pôdy
musí trvať najmenej 10
6. zákaz zhromažďovania sa okrem konania pohrebov a pietnych
rokov.
Dĺžku
tlecej
doby
pre
pohrebisko
ustanoví
prevádzkovateľ
zhromaždení.
pohrebiska v prevádzkovom poriadku pohrebiska na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu a posudku Úradu verejného
§8
zdravotníctva.
Čas
Dĺžka tlecej doby schválená Regionálnym úradom verejného
Pohrebisko je prístupné verejnosti neobmedzene.
zdravotníctva so sídlom v Poprade je 30 rokov.
§9
§ 12
Spôsob pochovávania
Spôsob
nakladania
s odpadmi
Vykonávaním pochovávania, služieb spojených s pohrebom a
Odpadky
a
podobné
predmety/
suché
kytice, vence/sa musia
prvou úpravou hrobu sú poverení pracovníci, ktorých určí vedúci
ukladať
len
na
vyhradené
miesta,
zakazuje
sa spaľovanie odpadu.
prevádzkarne obce.
Odvoz
odpadu
zabezpečuje
prevádzkareň
obce – prevádzkovateľ
O tom, na ktorej sekcii cintorína má byť pochované telo zosnulej
pohrebiska
každý
párny
týždeň.
osoby, rozhoduje vedúci Prevádzkarne obce Lendak.
Telo mŕtveho sa ukladá len po jednom do každého hrobu a po
§ 13
dvoch do dvojhrobky.
Cenník
služieb
Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú pohrebné služby a
Ceny
pre
výkop
jednotlivých
typov
hrobov a hrobiek a pochovainé stavebné práce sú povinní ohlásiť každú svoju činnosť na cinnie
zosnulých
určuje
vyšší
územný
celok
po prerokovaní s obcou.
toríne vedúcemu prevádzkarne a vykonať ich len po súhlase alebo
Ceny
sú
nasledovné:
vzájomnej dohode. Po ukončení prác sú uvedené osoby povinné na
1. detský hrob malý
32,- €
svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný materiál.
2.
detský
hrob
veľký
60,- €
Pri realizácii činností, vyplývajúcich z vykonania pohrebu sa
3.
obyčajný
hrob
76,- €
musia dodržiavať právne predpisy, rešpektovať pokyny a technické
4.
obyčajný
hrob
–
ručný
výkop
medzi
hrobmi
106,€
podmienky určené vedúcim prevádzkarne obce.
5.
jednomiestna
hrobka
50,€
Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečí pri pochovávaní a exhu6.
dvojmiestna
hrobka
70,€
mácií prevádzku na pohrebisku tak, aby nerušil verejný poriadok,
7.
trojmiestna
hrobka
90,€
vylúčila sa možnosť nákazy a boli dodržané bezpečnostné predpisy
Úhrada
za
pochovanie
ďalšieho
zosnulého
do
dvojhrobky
alebo
na ochranu zdravia pri týchto prácach.
trojhrobky
je
40,€
(cena
je
vrátane
DPH).
Pred pochovaním treba prevádzkovateľovi pohrebiska predložiť
Jednorazová úhrada za prenájom hrobového miesta pre rodákov,
vykonanú lekársku prehliadku t.j. úmrtný list.
ktorí nemajú trvalý pobyt v obci je 100 % na príslušný typ hrobu.
§ 14
§ 10
Sankcie
Plán miest na pochovávanie
Porušovanie ustanovení tohto prevádzkového poriadku je
Správca cintorína a domu smútku je povinný mať situačný plán
priestupkom
a postihuje sa podľa § 48 zákona SNR č. 372/1990
cintorína, ktorý je rozčlenený na sekcie a viesť v ňom evidenciu
Zb.
o
priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
voľných miest. Spôsob rozčlenenia cintorína na sekcie určí obecné
zastupiteľstvo na návrh prevádzkovateľa. Na požiadanie ho predloží
§ 15
občanom k nahliadnutiu.
Účinnosť
Nik nemá nárok na prednostné prepožičanie určitého hrobového
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom
miesta.
16.08.2011.
Nie je dovolené pochovávať na staré hrobové miesta, ale len po
PAVEL HUDAČEK V. R. , STAROSTA OBCE
sekciách na cintoríne.
KRAJSKÝ STAVEBNÝ ÚRAD V PREŠOVE, ROZHODNUTIE, VEREJNÁ VYHLÁŠKA
petície na zastavenie stavby kostola
Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov
Číslo: 2011-640/2660-3/SP-ZV V Prešove 14. 9. 2011
Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy,
ako príslušný orgán podľa ust. § 3 ods. 5 a § 4 písm. b) ods. 1 zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa § 58 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na
základe spoločného odvolania Márie Halčínovej, bytom Zadná hora
č. 1, Lendak, Kataríny Stolárovej, bytom Poľná č. 14, Lendak a spol.
preskúmal rozhodnutie Obce Lendak č.j.: SP/07-003/11-Šk zo dňa 15.
3. 2011 a rozhodol takto:
Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) z a m i e t a odvolanie a rozhodnutie Obce Lendak č.j.: SP/07003/11-Šk zo dňa 15.03.2011 potvrdzuje.
Odôvodnenie
Obec Lendak, ako príslušný stavebný úrad, vydala dňa 15.03.2011
podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie č.j.: SP/07-003/11-Šk
o umiestnení stavby: „Novostavba Rímsko - katolíckeho kostola v obci
Lendak“, na pozemkoch pare. č. KN-C 2/1 a 2/2 v katastrálnom území
Lendak, pre navrhovateľa Rímskokatolícku cirkev, farnosť Lendak so
sídlom Kostolná č. 134/55, Lendak. Umiestnenie stavby je zakreslené v
doloženej situácii v mierke 1:1000.
Proti uvedenému rozhodnutiu podali v zákonom stanovenej lehote v
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
Samospráva
zmysle § 54 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní spoločné
odvolanie Mária Halčínová, bytom Zadná hora č. 1, Lendak; Katarína
Stolárová, bytom Poľná č. 14, Lendak a spol. (ďalej len odvolatelia), v
ktorom uvádzajú, že sa odvolávajú v mene celej petície na zastavenie
stavby kostola na mieste škôlky a zbúrania škôlky, lebo nie sú takí, aby
jedno búrali a kostol stavali, a to na násype v priestranstve prítomnej
škôlky a stavebný úrad, že to má zobrať na vedomie.
Stavebný úrad v súlade s § 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania o podanom odvolaní a určil im lehotu na vyjadrenie 5 dní
odo dňa doručenia oznámenia verejnou vyhláškou.
K odvolaniu sa vyjadril Ing. arch. Rudolf Kruliac, ul. Jilemnického
č. 341, 059 52 Veľká Lomnica, ktorý svoje vyjadrenie zhrnul do šiestich
bodov:
1. Umiestnenie kostola v riešenej lokalite bolo už v Územnom pláne
obce Lendak, ktorý bol spracovaný roku 1993, schválený 1996. Taktiež
umiestnenie bolo v aktualizácii územného plánu z roku 2005.
2. V rámci územného konania verejnou vyhláškou neboli vznesené
žiadne pripomienky.
3. V odvolaní uvádzaná petícia nebola doručená ani obci Lendak
(Obecný úrad v Lendaku), ani na farský úrad. Znenie, obsah a požiadavka
petície nie sú známe.
4. Nie je známy ani vzťah uvádzaných osôb v odvolaní k umiestneniu
navrhovanej stavby kostola a mená nie sú čitateľné.
5. Z odvolania nie sú známe ani dôvody odvolania.
Krajský stavebný úrad v Prešove, ako príslušný odvolací orgán,
preskúmal napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu v súlade s ustanovením § 59 ods. 1 správneho poriadku a porovnal ho so všeobecne záväznými právnymi predpismi v tejto veci aplikovateľnými, ako aj dôvodmi
odvolateľov a zistil nasledovný stav prerokovanej veci:
Navrhovateľ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lendak so sídlom
Kostolná č. 134/55, Lendak podala dňa 18. 1. 2011 Obci Lendak, ako
príslušnému stavebnému úradu, návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby: „Novostavba rímsko - katolíckeho kostola
v obci Lendak“, na pozemkoch parc. č. KN-C 2/1 a 2/2 v katastrálnom
území Lendak.
Navrhovateľ k návrhu predložil projektovú dokumentáciu pre územné
konanie vypracovanú oprávnenou osobou, kópiu katastrálnej mapy dotknutého územia v mierke 1:1000, situáciu v mierke 1:250, širšie vzťahy
v mierke 1:1000 a k pozemkom navrhnutým na zastavanie navrhovateľ
preukázal vlastníctvo listom vlastníctva č. 150 vydaný správou katastra
v Kežmarku.
Stavebný úrad oznámením č. SP/07-002/11-Šk zo dňa 26. 1. 2011
oznámil účastníkom konania, dotknutým orgánom a zainteresovaným
právnickým a fyzickým osobám začatie územného konania verejnou
vyhláškou podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a
v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona na stavbu: „Novostavba rímsko
- katolíckeho kostola v obci Lendak“ a súčasne nariadil na prerokovanie
návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.
2. 2011 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lendak,
s upozornením, že účastníci územného konania môžu svoje námietky a
pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie na tomto konaní, inak sa na
ne neprihliadne. Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou bolo
vyvesené na úradnej tabuli obce Lendak dňa 28. 1. 2011 a zvesené dňa
15. 3. 2011 a pätnásty deň od vyvesenia vyhlášky bol považovaný za
deň doručenia.
Upozornil tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 ods. 4
stavebného zákona v odvolacom konaní nebude prihliadať na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej
lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na možnosť účastníkov konania
dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného splnomocnenia predloženého pred začiatkom tohto ústneho pojednávania.
Diecézna liturgická komisia Spišského biskupstva v dekanáte Poprad
vo svojej správe zo zasadnutia Liturgickej komisie podtatranských deka-
5
nátov v Lendaku zo dňa 1. 2. 2011, ktorá sa zišla za účelom posúdenia
projektu stavby nového kostola, podľa poverenia diecézneho biskupa
Mons. Františka Tondru prípisom č. 109/10/mj uviedla, že sa oboznámila
s plánmi projektu v nasledujúcich oblastiach:
1. Lokalizácia stavby: Stavba nového kostola bude lokalizovaná do
bezprostrednej blízkosti starého kostola. Miestny farár odôvodnil tento
zámer tým, že kostol sa nachádza v strede obce a preto sa týmto zámerom
obec nerozdelí. Taktiež starosta obce vyjadril svoj názor, že kostol lokalizovať do inej oblasti by bolo stavebne veľmi náročné na inžinierske siete.
Potom vzdialenosť nového kostola v prípade lokalizácie na stavebnom
pozemku patriacom farskému úradu by bola vzdialená približne asi 1000
m od starého kostola, čo vôbec nie je nijako rozhodujúce pre návštevnosť
veriacich. Totiž rádius vzdialenosti do terajšieho kostola v celom Lendaku
je približne v celom okruhu do 1000 m.
2. Potrebnosť stavby nového kostola: Obec má neustále veľmi
silný vzrastajúci trend. Ku 31. decembru 2010 bolo v Lendaku 4992 obyvateľov. Za posledných štyridsať rokov počet obyvateľov vzrástol takmer
o sto percent. Nič nenasvedčuje tomu, žeby tento nárast obyvateľstva v
Lendaku poklesol. Z tejto príčiny je tu oprávnený dôvod požiadavky
výstavby nového kostola, ktorý bude slúžiť na liturgické zhromaždenie
veľkého počtu veriacich. Riešenie nemožno vidieť v tom, žeby sa zväčšil
počet sv. omší v nedeľu a vo sviatky, pretože klíma kostola to jednoducho
neunesie. Vzduch v preplnenom kostole je presýtený veľkou vlhkosťou
a aby sa mohol vzduch vymeniť, na to je potrebné viac času. Okrem
toho, keď je v kostole veľmi veľká vlhkosť, potom to veľmi škodí aj
vzácnym pamiatkam, ako sú napr. oltáre a vzácny románsky kríž, ktoré
sú takouto nepriaznivou mikroklímou ohrozované. Týmito skutočnosťami
je odôvodnená požiadavka výstavby nového kostola.
3. Architektúra: Architektonická štúdia, ktorú vypracoval Ing.
arch. Rudolf Kruliac je efektná a zároveň podriadená celkovej situácii
tohto priestoru pri veľmi vzácnej stavbe gotického kostola kruhovitého
pôdorysu a je esteticky a účelne vklinená do tohto priestoru. Kapacita
kostola má obsahovať približne 1 800 miest z toho asi 700 na sedenie.
V architektonickej štúdii sú zakomponované v strešnej časti aj svetlíky,
ktoré pri prevádzke kostola môžu spôsobovať problémy, v zime veľký
úbytok tepla, rosenie a v lete zas silné žiarenie a prehrievanie kostola, čo
môže byť pre účastníkov bohoslužieb veľmi nepríjemné. Preto liturgická
komisia odporúča preverenie tohto problému a požaduje k tejto veci ešte
odbornú diskusiu.
4. Náklady na stavbu: Náklady na stavbu podľa odborných posudkov budú činiť približne 1 207 500 €. Farský úrad tohto času disponuje
približne 6 mil. Sk, pričom aj veriaci sú ochotní prispieť pri realizácii
tohto diela finančne a tiež aj manuálnou prácou. Obecný úrad je taktiež
ochotný prispieť finančne a pomôcť pri realizácii diela.
5. Stanoviská kompetentných inštitúcií: Niektoré kompetentné
inštitúcie dali svoje kladné vyjadrenia k tomuto stavebnému zámeru. Sú
to tieto inštitúcie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v
Poprade, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Obec Lendak, Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku,
Obvodný úrad - odbor civilnej ochrany v Kežmarku, Archeologický
ústav, Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Slovák Telekom a.s.
Bratislava a Distribúcia SPP a.s. Bratislava.
V závere svojej správy liturgická komisia uviedla, že na základe
uvedených faktov sa prikláňa k názoru, že požiadavka výstavby nového
kostola je opodstatnená, výber staveniska je odôvodnený objektívnymi
okolnosťami a preto navrhuje aby biskupský úrad vydal povolenie na
realizáciu stavby nového kostola v danej lokalite.
Z ústneho pojednávania zo dňa 15.02.2011 bol spísaný záznam, v
ktorom je uvedené, že Ing. arch. Rudolf Kruliac oboznámil účastníkov
konania s projektovou dokumentáciou pre územné konanie a so širšími
väzbami návrhu umiestnenia nového kostola a na základe výkladu
spracovateľa dokumentácie sa vyjadrila Ing. arch. Iveta Bujnová ako
zástupkyňa Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Poprad
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
6
Lendak 3/2011
Samospráva
- Spišská Sobota, že stanovisko k výstavbe kostola predložila písomne
a zároveň upozornila na skutočnosť, že po prejednaní návrhu dňa 11. 1.
2011 bola daná možnosť hľadania novej lokality pre novostavbu kostola
a že ak stavebný úrad vydá územné rozhodnutie o umiestnení stavby
tak, ako je stavba navrhovaná, Krajský pamiatkový úrad Prešov bude
požadovať vykonať archeologický prieskum pred realizáciou stavby.
V zázname je uvedené, že ten bol prítomným prečítaný a na znak
súhlasu prítomnými podpísaný. Prílohu záznamu tvorí prezenčná listina.
Účastníci konania na pojednávaní nevzniesli žiadne pripomienky ani
námietky.
K plánovanému zámeru umiestnenia stavby sa v konaní vyjadrili tieto
dotknuté orgány: Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku, ako
príslušný orgán ochrany prírody č. 2011/53/002-Kr zo dňa 11. 1. 2011;
Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku ako príslušný orgán
odpadového hospodárstva č. OÚŽP/1096-002/2010-Ká zo dňa 28. 12.
2010, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
č. KK 3476/2010 zo dňa 10. 1. 2011; Východoslovenská distribučná,
a.s. Košice č. 86/JH/5283410/20010 zo dňa 20. 12. 2010; Distribúcia
SPP a.s. Bratislava č. TD /Hn/4088/2010 zo dňa 20. 12. 2010; Okresné
riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku č.j.: ORHZ KK1-33/2011 zo dňa 21. 1. 2011; Slovak Telekom a.s. Bratislava, Poštová
č. 180, Košice č. 13 770 10 Poprad zo dňa 21. 12. 2010; Obvodný úrad
v Kežmarku, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v Kežmarku
č, 11/2011/01283-2 zo dňa 19. 1. 2011; Archeologický ústav SAV Nitra, pracovisko Spišská Nová Ves č. 10/2011-SNV zo dňa 11. 1. 2011,
Krajský pamiatkový úrad Prešov - pracovisko Poprad Spišská Sobota č.
PO-11/232-03/1816/Bj zo dňa 11.02.2011 a Obec Lendak, starosta obce
Pavel Hudáček, č. 1937/2010 zo dňa 25. 1. 2011.
Stavebný úrad posúdil podaný návrh, projektovú dokumentáciu a
vyjadrenia dotknutých orgánov a dňa 15. 3. 2011 vydal rozhodnutie č.j.:
SP/07-003/11-Šk, ktorým povolil umiestnenie stavby: „Novostavba
Rímsko - katolíckeho kostola v obci Lendak“, na pozemkoch pare.
č. KN-C 2/1 a 2/2 v katastrálnom území Lendak, pre navrhovateľa
Rímskokatolícku cirkev, farnosť Lendak so sídlom Kostolná č. 134/55,
Lendak, s odôvodnením, že umiestnenie stavby vyhovuje ustanoveniam
stavebného zákona, vyhlášky MŽP SR číslo 453/2000 Z. z., stavba je v
súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Obce Lendak a s
cieľmi a zámermi v území a že umiestnením stavby nebudú ohrozené
záujmy spoločnosti ani obmedzené práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania.
Vyjadrenia dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní stavebný
úrad skoordinoval a požiadavky z nich plynúce zapracoval do podmienok
rozhodnutia. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol
sám, predložil ho v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní spolu so spisovým materiálom a výsledkami doplneného konania odvolaciemu orgánu. Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého
rozhodnutia na podklade stavebným úradom predloženého spisového
materiálu v danej veci nezistil pochybenie prvostupňového orgánu pri
vydávaní rozhodnutia ani v konaní, ktoré mu predchádzalo.
K námietkam v odvolaní uvádzame:
Podľa § 37 ods.l stavebného zákona, podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol
spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie
územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad
obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné
podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené
pri miestnom zisťovaní.
Podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom
konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné
prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov;
preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne
predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky,
podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod.,
pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.
Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad v územnom
konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a ich
vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Navrhovaná stavba je v súlade s územným plánom zóny obce Lendak,
schváleným Obecným zastupiteľstvom v Lendaku dňa 26.01.1996 pod
číslom uznesenia 52,1/96.
Navrhovaná stavba spĺňala všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona, projektová dokumentácia overená
v konaní bola vypracovaná oprávnenou osobou - autorizovaným architektom a navrhovanou stavbou nebude ohrozený verejný záujem, život
a zdravie osôb, životné prostredie ani požiarna ochrana.
Projektová dokumentácia obsahovo zodpovedá § 3 ods. 4 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona a taktiež zodpovedá vyhláške MŽP SR č. 532/2002
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
Stavebný úrad dodržal procesný postup vzťahujúci sa na územné
konanie uvedený v oddiele 8 stavebného zákona. K navrhovanej stavbe sa vyjadrili vyššie uvedené dotknuté orgány, ich stanoviská neboli
záporné ani protichodné a vyplýva z nich, že z hľadiska nimi sledovaných a chránených záujmov navrhovanú stavbu: „Novostavba Rímsko
- katolíckeho kostola v obci Lendak“ v predmetnej lokalite je možné
umiestniť. Všetky požiadavky, prípadne opatrenia z nich vyplývajúce
stavebný úrad zahrnul v rozhodnutí do podmienok pre umiestnenie stavby
a projektovú prípravu.
Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy po
oboznámení sa s obsahom spisového materiálu a s postupom stavebného
úradu pri vydávaní napadnutého rozhodnutia, nezistil v napadnutom rozhodnutí, ani v konaní, ktoré mu predchádzalo, také nedostatky, pre ktoré
by sa rozhodnutie muselo považovať za nesprávne a muselo byť preto
zmenené alebo zrušené. Stavebný úrad postupoval v súlade s príslušnými
ustanoveniami stavebného zákona a správneho poriadku.
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné rozhodnúť
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní konečné a nie je možné proti nemu podať odvolanie.
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Ing. Pavel Slaninka prednosta
Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa
ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho
orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa
súčasne vyvesí na úradnej tabuli Obce Lendak a bude zverejnené aj na
internetovej stránke Krajského stavebného úradu v Prešove.
Vyvesené dňa: 23. 9. 2011
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. PAVEL SLANINKA, PREDNOSTA
7
Lendak 3/2011
Samospráva
� odpustenie mesačného poplatku za televízny kábelový rozvod
DOTAZNÍK, sociálne služby v Lendaku
pre držiteľov preukazu ŤZP,
Vážení občania,
v zmysle § 83 Zák. č. 448/2008 o sociálnych službách a o
zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
znení neskorších predpisov obec vypracováva komunitný plán
sociálnych služieb. Prosíme Vás o dôkladné prečítanie a starostlivé vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť ako materiál k
zostaveniu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lendak.
Cieľom dotazníkového prieskumu je zistiť potreby občanov
– súčasných i potencionálnych prijímateľov sociálnych služieb
a vypracovať plán zodpovedajúci riešeniu konkrétnych požiadaviek a problémov.
Identifikácia sociálnej skupiny:
� študent SŠ, VŠ
� zamestnaný
� nezamestnaný
� starobný dôchodca � invalidný dôchodca � osamelý rodič
Vek
� 15 – 18 rokov � 19 – 26 rokov � 27 – 36 rokov
� 37 – 46 rokov � 47 – 61 rokov � 62 a viac rokov
Požiadavky týkajúce sa sociálnych služieb v obci:
1. Aký problém súvisiaci so sociálnou oblasťou sa vás dotýka?
� starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutého občana,
� starostlivosť o občana vo vysokom veku, ktorý nie je schopný
zabezpečiť si starostlivosť o svoju osobu samostatne,
� výchovné problémy detí a mládeže,
� požívanie alkoholických nápojov vo zvýšenej miere,
� týranie v rodinách,
� iné (prosím uveďte) ....................................................
2. Na aký druh sociálnych služieb, prípadne formu pomoci jednotlivým sociálnym skupinám by mala obec sústrediť svoju pozornosť v
blízkej budúcnosti?
� podpora viacdetných rodín,
� podpora rodín s novorodencami,
� jednorázové sociálne pôžičky,
� stravovanie dôchodcov (s príspevkom obce),
� vytvorenie priestoru pre realizáciu detí a mládeže,
� vytvorenie priestoru pre stretávanie dôchodcov,
� organizovanie podujatí pre rodiny s ťažko zdravotne postihnutými deťmi,
� zníženie dane z nehnuteľnosti pre vlastníkov - občanov starších
ako 62 rokov samostatne žijúcich, občanov v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ŤZP,
� iné (prosím uveďte) ..................................................
3. Ktorú z vyššie uvedených sociálnych služieb považujete za
prioritu č. 1 (najpotrebnejšiu)?
....................................................................................................
.............................................
4. Využívajú osoby z vášho okolia poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v okolí obce (okres Kežmarok, Poprad)?
� áno
� nie
5. Privítali by ste vybudovanie sociálneho zariadenia v obci?
� áno
� nie
6. Na aký druh sociálneho zariadenia by obec mala sústrediť
svoju pozornosť do budúcna?
....................................................................................................
.............................................
7. Prosím uveďte ďalšie návrhy, ktoré by prispeli k rozvoju
sociálnych služieb v obci Lendak. Pri návrhoch berte ohľad na
obmedzené možnosti rozpočtu obce Lendak a snahu o budovanie technickej infraštruktúry, ktorá v súčasnosti predstavuje
prioritu pri tvorbe rozpočtu obce.
..................................................................................................
......................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ďakujeme za čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka. Veríme,
že Vaše úsilie bude nápomocné pri vypracovaní kvalitného Komunitného plánu obce Lendak na obdobie rokov 2011 – 2014.
Vyplnený dotazník môžete doručiť na Obecný úrad v Lendaku do
schránky na prízemí úradu, alebo osobne na sekretariáte.
DOBROČINNÁ PÚŤ NA BICYKLI PO SLOVENSKU ZA 5 DNÍ
Vonkajšia teplota 7° až 9°, bočný vietor a neutíchajúci dážď. Ako sa hovorí, počasie, v ktorom by ste vonku nevyhnali ani psa. A predsa,
napriek nečasu, partia ľudí šľapajúcich na bicykloch a otáčajúcich pedále handbikeov úspešne zdolávala cestné kilometre. Aj to je scéna, ktorá
sa odohrala na päťdňovej púti známych osobností a hendikepovaných športovcov po Slovensku. OZ Parasport24 vďaka podujatiu vyzbieralo
peniaze na zakúpenie handbikeov pre tých, ktorí si ich z vlastného vreckanemôžu dovoliť. Tikety mali úspech. V mestách sa vyzbieralo vyše
1700 eur, z toho v Lendaku 211.- €. VERONIKA CVINČEKOVÁ
Do Lendaku, kde nás čakala kopa detí v pršiplášťoch a predstavitelia miestnej samosprávy, sme dorazili totálne mokrí, vyfúkaní a skrehnutí.
Našťastie sa nás ujali dobrí ľudia a na miestom obecnom úrade sme strávili príjemné chvíle v teple, s kávou, čajom a aj čímsi tuhším, čo ocenila
predovšetkým Monika. Potom sme zamierili na Tatranskú Lomnicu. Vedúci jazdy nás už ale na
bicykle nepustil. Počasie bolo také hnusné, že ďalší deň by minimálne polovica z nás absolvovala
trasu do Bešeňovej v sanitkách, druhá polovica by zahynula cestou. V Lomnici sme od mesta
Vysoké Tatry dostali poukaz na 250 eur za predané tikety Tipsportu. Mohol si ich kúpiť každý a
vyhrať zaujímavé ceny. Tie
peniaze idú samozrejme na
dobrú vec - pre občianske
združenie Parasport 24.
Z DENNÍKA J. MEČIARA
JANN
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
8
Škola
ANALÝZA DOPADOV ZRIADENIA SPOJENEJ ŠKOLY V OBCI LENDAK
Pracovná skupina na vypracovanie analýzy dopadov zriadenia
Spojenej školy v zložení: Ing. Ján Budzák, Bc. Michal Neupauer,
Mgr. Ľubomír Mačko – schválená uznesením OcZ č. 27/l.
Po fiškálnej decentralizácií od 1. 1. 2005 sú základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí financované prostredníctvom tzv. podielových
daní. Inač povedané, je to originálna kompetencia obce a obec
prostredníctvom svojich samosprávnych organov rozhoduje o
financovaní jednotlivých škôl a školských zariadení.
Doterajšia prax v obci Lendak bola taká, že štatutári jednotlivých škôl a školských zariadení predložili finančné požiadavky prostredníctvom obecného rozpočtu a tie im boli v drvivej
väčšine prípadov odsúhlasené. Na prvý pohľad by sa zdalo,
že všetko bolo v poriadku, ale až podrobnejšia analýza vývoja
financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci
Lendak nám preukázala, že to tak nie je. Problematické obdobie
nastalo hlavne po roku 2008, kedy sa naplno prejavili dôsledky
celosvetovej hospodárskej krízy, ktorá v konečnom dôsledku
znamenala aj priam drastický prepad základného príjmu našej
obce, a síce podielových daní.
V tejto analýze sme skúmali príjmy a výdavky jednotlivých
škôl a školských zariadení od roku 2007, aby bolo možné porovnať vývoj za jednotlivé roky až po súčasnosť a zároveň nám táto
analýza aspoň čiastočne naznačila trendy vývoja.
Jednotlivé údaje boli čerpané či už z platnej legislatívy, výkazu
škôl a školských zariadení 40-01, záverečných účtov obce a za rok
2011 boli čerpané údaje aj z pôvodného návrhu rozpočtu obce a
schváleného rozpočtu po prijatí VZN.
Materská škola so školskou jedálňou
Tabuľka č. 1: Materská škola so ŠJ + stravníci (žiaci ZŠ)
Rok
Hodnota
koeficientu
Prepočítaný
počet
žiakov
PD na
bežné
výdavky
MŠ+ŠJ
2007
2008
2009
2010
2011*
2011**
57,6 €
61,0 €
59,7 €
48,4 €
61,39 €
61,39 €
3 997
3 688
4 123
4 619
4 123
4 123
201 909 €
197 297 €
215 867 €
196 062 €
221 978 €
221 978 €
Prepočítaný
PD na sku- PD spolu na MŠ Výdavky
Percentuálny
skutočný
točný počet so ŠJ a skutočobce na
podiel výdavpočet stravRozdiel
stravníkov ných stravníkov prevádzku
kov na preníkov – žia– žiakov ZŠ
– žiakov ZŠ
a mzdy
vádzku a mzdy
kov ZŠ
54
3 110 €
205 020 € 191 257 €
93,29 % 13 763 €
32
1 952 €
199 249 € 201 906 €
102,84 % -5 657 €
24
1 433 €
217 300 € 249 149 €
114,66 % -31 849 €
30
1 452 €
197 514 € 266 323 €
134,84 % -68 809 €
216
13 260 €
235 239 € 240 277 €
102,14 % -5 038 €
216
13 260 €
235 239 € 322 959 €
137,29 % -87 720 €
Zdroj: vlastné spracovanie
Vysvetlivky: platia v zásade pre všetky tabuľky
Hodnota koeficientu – výška hodnoty koeficientu na jedného
prepočítaného žiaka sa vypočíta nasledovne: 0,40 x výnos dane
z príjmov fyzických osôb/prepočítaný počet žiakov k 15. 9. za SR
(použité znaky x – násobenie, / – delenie)
Prepočítaný počet žiakov – sa vypočíta vynásobením počtu žiakov
podľa údajov štatistického výkazu škôl 40-01 k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka a koeficientu obtiažnosti podľa prílohy č. 3
Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
PD na bežné výdavky MŠ+ŠJ – príjmy z podielových daní na
žiakov MŠ, ktoré sú vypočítané vynásobením hodnoty koeficientu,
prepočítaného počtu žiakov a koeficientom 0,877 (87,7 % bežné
výdavky; 12 % kapitálové výdavky; 0,3 % správne výkony originálnych kompetencií vykonávané OcÚ)
2011* po prijatí zásad financovania originálnych kompetencií v
školstve (do 30. 4. 2011 podľa poslednej úpravy rozpočtu)
2011** pôvodná požiadavka školy
Náklady na prevádzku v MŠ so ŠJ
Graf č. 1: Vývoj percentuálneho podielu na prevádzku a mzdy – MŠ so ŠJ+stravníci ZŠ
Úvodom treba uviesť, že na financovanie tzv. originálnych kompetencií
obec dostáva od štátu prostriedky
prostredníctvom podielových daní.
Zároveň MF odporúča napočítaný balík
rozdeliť na prevádzkové a kapitálové
výdavky, a to v pomere 87,7 % a 12,3
%. Zásady prerozdeľovania finančných
prostriedkov prijaté VZN č.2/11 toto
odporúčanie preberajú.
V našej analýze sa budeme zaoberať iba prevádzkovými nákladmi.
To znamená, že náklady za jednotlivé
roky budeme porovnávať k akémusi
etalónu, t.j. odporúčaniu MF, čo budeme považovať za 100 %.
Pri analýze vývoja financovania
materskej školy so ŠJ (ďalej len
MŠ) sme zistili niekoľko závažných
faktov. Do pozornosti dávame hlavne
údaj v predposlednom stĺpci tabuľky,
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
2011* po prijatí zásad financovania originálnych kompetencií v školstve
Zdroj: vlastné spracovanie
2011** pôvodná požiadavka školy
Lendak 3/2011
9
Škola
ktorý je zároveň znázornený aj v grafe. Tu máme možnosť vidieť, že
kým v roku 2007 MŠ dostala od obce na prevádzku a mzdy 93,29
% z napočítaných podielových daní na bežné výdavky, tak v roku
2010 to už bolo 134,84 % a na rok 2011 bola požiadavka, ktorá by
znamenala, že obec okrem napočítaných prostriedkov dá MŠ najviac
na prevádzku a mzdy 87 720,- €. A tu je si potrebne uvedomiť jedno
z ekonomických pravidiel, že „ každé rozhodnutie mať niečoho viac,
zároveň znamená rozhodnutie mať niečoho menej“. To môže napr.
znamenať aj to, že keď dáme viacej na prevádzku školy, budeme
mať menej na splácanie úveru na výstavbu materskej školy, alebo
to dofinancujeme z rozpočtu inej organizácie.
Základná umelecká škola
Tabuľka č. 2: Základná umelecká škola
Rok
2007
2008
2009
2010
2011*
2011**
Hodnota koeficientu
57,6 €
61,0 €
59,7 €
48,4 €
61,39 €
61,39 €
Prepočítaný
počet žiakov
2 359
3 113
2 680
2 670
2 525
2 525
PD na bežné výdavky ZUŠ
119 165 €
166 536 €
140 316 €
113 333 €
135 944 €
135 944 €
Výdavky obce na
Percentuálny podiel
prevádzku a mzdy
na prevádzku a mzdy
102 105 €
85,68 %
160 692 €
96,49 %
145 180 €
103,47 %
130 661 €
115,29 %
134 500 €
98,24 %
145 477 €
107,01 %
Graf č. 2: Vývoj percentuálneho podielu na prevádzku a mzdy – ZUŠ
Rozdiel
17 060 €
5 844 €
-4 864 €
-17 328 €
1 443 €
-9 533 €
Pri analýze ZUŠ môžeme
vyjadriť konštatovanie, že
výsledky sú rádovo priaznivejšie ako tomu bolo pri MŠ,
ale trend je v podstate rovnaký, kým v roku 2007 bolo
na prevádzku a mzdy potrebných 85,68 % napočítaných
prostriedkov z podielových
daní, tak v ďalších rokoch
je zaznamenaný evidentný
nárast.
Vysvetlivky:
2011* po prijatí zásad financovania originálnych kompetencií v školstve
2011** pôvodná požiadavka
školy
Zdroj: vlastné spracovanie
Centrum voľného času
Tabuľka č. 3: Centrum voľného času
Rok
2007
2008
2009
2010
2011*
2011**
2011***
Hodnota koeficientu
57,6 €
61,0 €
59,7 €
48,4 €
61,39 €
61,39 €
61,39 €
Prepočítaný
počet žiakov
3 015
1872,2
1 924
3 529,8
1 942,4
1 942,4
1 942,4
PD na bežné výdavky CVČ
152 303 €
100 157 €
100 735 €
149 829 €
104 577 €
104 577 €
104 577 €
Vysvetlivky:
2011* po prijatí zásad financovania originálnych kompetencií v
školstve, pri CVČ v tomto roku výnimka – na prevádzku a mzdy
len 59,7 % podiel z napočítaných prostriedkov
2011** pôvodná požiadavka školy
2011*** pri uplatnení VZN bez výnimky
Zdroj: vlastné spracovanie
Výdavky obce na
Percentuálny podiel
na prevádzku a mzdy
prevádzku a mzdy
43 384 €
28,49 %
48 662 €
48,59 %
58 837 €
58,41 %
75 918 €
50,67 %
69 266 €
66,23 %
79 800 €
76,31 %
104 577 €
100,00 %
Rozdiel
108 919 €
51 495 €
41 898 €
73 911 €
35 311 €
24 777 €
0€
Z nášho pohľadu veľmi zaujímavé výsledky sme zistili pri CVČ,
kde máme možnosť sledovať, že výdavky na prevádzku a mzdy
ani v jednom roku sledovaného obdobia nedosiahli ministerstvom
odporúčaných a VZN prijatých 100 % z napočítaných prostriedkov
na bežné výdavky. Pričom je potrebné zdôrazniť, že kým v prípade
MŠ a ZUŠ nedošlo v sledovanom období k žiadnym zmenám výšky koeficientu obtiažnosti podľa prílohy č. 3 Nariadenia vlády č.
Pokračovanie na strane 10
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
10
Škola
Lendak 3/2011
Pokračovanie zo strany 9
668/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov, ktorý ma výrazný vplyv
Graf č. 2: Vývoj percentuálneho podielu na prevádzku a mzdy – CVČ
na konečný objem
finančných zdrojov,
tak v prípade CVČ sa
tento z počiatočných
5 znížil na súčasných
3,2 čo je pokles o
36 %.
Výsledky v tomto
prípade nás vedú k
čiastočnému záveru, že
ich ovplyvnila hlavne tá skutočnosť, že
CVČ nefunguje ako
samostatný subjekt,
ale ako súčasť ZŠ.
V tomto prípade
by sme mali brať do
úvahy aj skutočnosť,
že CVČ v tomto roku reálne dostane na
Vysvetlivky:
prevádzku a mzdy
2011* po prijatí zásad financovania originálnych kompetencií v len 66,23 % z napočítaných prostriedkov na bežné výdavky.
školstve, pri CVČ v tomto roku výnimka
Ak počítame, že v nasledujúcom roku v súlade s VZN dostane
2011** pôvodná požiadavka školy
100 %, tak pri tohtoročných číslach si polepší o 35 311,- €. V
2011*** pri uplatnení VZN bez výnimky
prípade spojenia školy, by sme nehovorili, že si polepší CVČ,
Zdroj: vlastné spracovanie
ale Spojená škola.
Školský klub detí
Tabuľka č. 3: Školský klub detí
Rok
2007
2008
2009
2010
2011*
2011**
Hodnota koeficientu
57,6 €
61,0 €
59,7 €
48,4 €
61,39 €
61,39 €
Prepočítaný
počet žiakov
125
180
150
90
108
108
PD na bežné výdavky ŠKD
6 314 €
9 629 €
7 854 €
3 820 €
5 815 €
5 815 €
Výdavky obce na
Percentuálny podiel
prevádzku a mzdy
na prevádzku a mzdy
7 469 €
118,29 %
8 664 €
89,97 %
9 593 €
122,15 %
9 882 €
258,68 %
6 109 €
105,06 %
10 800 €
185,74 %
Rozdiel
-1 155 €
965 €
-1 739 €
-6 062 €
-294 €
-4 985 €
Vysvetlivky:
Vzhľadom na to, že počas sledovaného obdobia bol počet
2011* po prijatí zásad financovania originálnych kompetencií v žiakov veľmi nízky a pritom kolísal, na financovaní ŠKD sa to
školstve
prejavilo percentuálne výraznými navýšeniami.
2011** pôvodná požiadavka školy
Na tomto mieste sa dá konštatovať, že pri súčasnom nastavení
Zdroj: vlastné spracovanie
financovania školstva platí: malý subjekt – nestabilný subjekt.
Záver analýzy vývoja
Z dôvodu zistených skutočností, ktoré sú uvedené v tabuľkách
a grafoch, bolo potrebné, aby obec zadefinovala jasné pravidlá
financovania originálnych školských kompetencií, lebo filozofia,
ktorá tu bola uplatňovaná doteraz /školy požiadali, obec dala/
je možno „ľúbivá“, ale realizovateľná len tam, kde nemajú obmedzené finančné zdroje, čo, žiaľ, nie je prípad našej obce. A
práve preto poslanci obecného zastupiteľstva konsenzom prijali
VZN, v ktorom sú jasne zadefinované pravidlá ako obec naloží
s prostriedkami, ktoré dostane prostredníctvom podielových
daní na žiakov škôl a školských zariadení v obci. Prijatie týchto
pravidiel zároveň nastolilo legitímnu otázku, či školy a školské
zariadenia (okrem CVČ) dokážu „prežiť“. Že to bude veľmi
ťažké, potvrdzuje niekoľko skutočností:
1. MŠ a ZUŠ predložili do pôvodného návrhu rozpočtu obce
požiadavky, ktoré prekračujú množstvo pridelených prostriedkov
po prijatí VZN (viď tabuľky, grafy).
2. Pri počiatočných škrtoch v rozpočtoch MŠ a ZUŠ, ešte pred
prijatím VZN, obe organizácie vyjadrili zásadný nesúhlas so
znižovaním školských rozpočtov a argumentovali „rušením tried,
zvyšovaním poplatkov, zánikom školy a pod.
Otvorenou ostáva otázka, či po prijatí VZN, kedy napr. príjmy
MŠ budú ešte nižšie ako po počiatočných „škrtoch“, dokážu „samostatné“ školy ekonomicky prežiť. Momentálny stav je taký,
že školy po prijatí VZN avizujú, že pedagogickí a prevádzkoví
zamestnanci budú mať len tarifné platy, možno začnú uvažovať
o zvyšovaní poplatkov, či vyjadrenia: „Je to návrh, ktorý vedie k
likvidácii tohto druhu záujmového vzdelávania v obci.“ „Návrhy
rozpočtov boli upravené, nakoľko to bolo možné (pri výrazne
väčšej sume s akou reálne môžu počítať). Žiadna ďalšia úprava
rozpočtu už nie je možná,“ a pod.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
Škola
11
Na základe analýzy vývoja financovania škôl, obec mala
pri financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva v
podstate len dve možnosti:
1. Zachovanie doterajšieho trendu, ktorý bol z ekonomického
hľadiska neudržateľný.
2. Prijatie transparentných zásad financovania.
Obec sa prijatím VZN rozhodla pre druhú možnosť, čo ale
znamená radikálne škrty v jednotlivých rozpočtoch škôl a školských zariadení, pri očakávanom trende pomalého rastu ekonomiky a z toho vyplývajúcom pomalom raste podielových daní,
dlhodobé problémy so zabezpečením financovania škôl.
Sú len štyri možnosti riešenia:
1. Školy navrhnú konkrétne opatrenia na riešenie problémov
tak, že zabezpečia motivačné odmeňovanie zamestnancov, primeraný nákup učebných pomôcok a plné pokrytie prevádzkových
nákladov, (očakávame návrhy škôl).
2. Obec zabezpečí ďalšie zdroje mimo VZN na dofinancovanie
škôl, (pri súčasnej ekonomickej situácii v obci nepravdepodobné).
3. Bude prijaté racionalizačné opatrenie – spojenie škôl, kde sa
dá očakávať pri efektívnom hospodárení priestor aj na osobné
ohodnotenie a odmeny.
a) Zvýšená efektivita práce spoločným spracovávaním miezd, personalistiky a účtovníctva – vyššia špecializácia a odbornosť.
b) Spoločné zabezpečovanie materiálno technického zázemia,
znížené náklady na učebné pomôcky (myslíme tým napr. ozvučovaciu techniku, strojové vybavenie na údržbu, pomôcky, ktorých
požívanie sa prelína učivom všetkých škôl, ...).
c) Zjednodušené používanie priestorov škôl na niektoré činnosti
pre všetky školy – napr. využívanie telocviční, areálu školy,
odborných učební Hv, Vv a pod.).
d) združovanie finančných prostriedkov na nákup spoločných
učebných pomôcok, výstavbu detského ihriska, ...).
Tieto dopady je ťažko priamo vyčísliť, ale nemožno pri zrelej
úvahe poprieť ich reálnu výhodnosť.
4. Poslednou možnosťou je ponechať školy v doterajšom režime a čakať ako to „dopadne“. Túto možnosť považujeme za
najmenej zodpovednú s najväčším rizikom pre rozpočet s rizikom na negatívny dopad na deti a pravdepodobne s kolapsom v
najbližších rokoch.
Z uvedených štyroch možností je podľa nášho názoru
najlepším riešením možnosť č. 3 – spojenie škôl.
Komisia súčasne odporúča obci, aby po vzore CVČ a ŠKD
zrušila od 1. 9. 2011 príspevok od rodičov v ZUŠ. (Očakávame
od tohto kroku posilnenie hlavne kolektívnych foriem činností
žiakov). Zo skúsenosti vieme, že zrušenie poplatkov znamenalo
nárast počtu žiakov a v konečnom dôsledku viacej príjmov nielen
na prevádzku a mzdy, ale aj na kapitálové výdavky.
Finančné dopady spojenia škôl
Návrh organizačnej štruktúry Spojenej školy
Pracovná komisia požiadala dotknuté organizácie
o upravené rozpočty, kde budú zahrnuté aktuálne
zmeny. Komisii boli zo strany MŠ a ZUŠ poskytnuté
upravené rozpočty, podľa ktorých uvedené organizácie majú problém dodržať VZN obce Lendak
č. 2/2011. O určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy
so školskou jedálňou a školských zariadení so sídlom
na území obce Lendak, konkrétne § 5 ods. 1, kde je
uvedené: Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené
finančné prostriedky použiť na mzdy a prevádzku v
pomere 9:2. Pri ZUŠ je pomer vylepšený v prospech
miezd aj napriek chýbajúcim osobným príplatkom a
pridelení plnej výšky príjmov na mzdy (zachovanie
trendu by znamenalo zanedbanie údržby, nákupu a
obnovy učebných pomôcok). MŠ všetky príjmy určila
na zabezpečenie prevádzkových nákladov, pričom
pokrýva len najnutnejšie výdaje a pri náraste v novej
budove je predpoklad vytvorenia deficitu.
Vyčíslenie úspor na obslužné činnosti sme nevedeli
urobiť, lebo sme nedostali k dnešnému dňu podklady
k súčasnej výške nákladov, okrem ZŠ, ŠKD a CVČ.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je ťažko uviesť
konkrétne finančné dopady, ale z pohľadu škôl ide o
výraznú zmenu, nakoľko výška pridelených prostriedkov sa sumárne nemení, ale zriadením spoločnej školy sa pri niektorých nákladových položkách výrazne
zredukujú náklady. Napríklad namiesto štyroch bude
jedno účtovníctvo so šiestimi nákladovými strediskami, namiesto štyroch bude jedno poštovné, namiesto
troch bude jeden telefonický paušál, namiesto troch
bude jeden audit, namiesto štyroch bude jeden bankový poplatok – predpokladáme nižšie náklady ako
pri štyroch či troch i keď vieme, že tu neplatí priama
úmernosť. Veľkú váhu má skutočnosť, že suma 35
311 €, ktorú dostane navyše CVČ, by v prípade spojenia „putovala“ na účet Spojenej školy.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
12
Farnosť
LEVOČSKÉ ZVONY ODOVZDAŤ SA JEŽIŠOVI...
Aj tento rok sa niekoľko našich
odvážnych farníkov vydalo na púť
k Levočskej Panne Márii. Všetci
sme si niesli vo svojich srdciach
úmysly. Počas cesty nám pršalo.
Dážď Božích milostí sme naozaj
pocítili, keď sme sa všetci poklonili
na Mariánskej hore našej milej Matičke. Tu sme jej mohli vyžalovať
všetky svoje radosti i bolesti. Ona,
naša dobrá Matka, nám jediná
rozumie... Povzbudení na duši a aj
trochu oddýchnutí sme sa vydali
na spiatočnú cestu naplnení Božím
požehnaním.
Tohtoročnej púte sa zúčastnila
i Alexandra Majerčáková, žiačka
druhého ročníka, vlastne naša najmladšia a najodvážnejšia pútnička.
A ako to všetko vnímala ona? Podelila sa s nami o svoje zážitky:
„Volám sa Alexandra Majerčáková, mám osem rokov a chcela
by som sa s vami podeliť o môj
zážitok z púte do Levoče. Začalo
ta takto: Môj ocko sa ma spýtal,
či by som s ním išla na púť do
Levoče. Moja odpoveď bola jasná:
„Áno!“ Mamka síce mala obavy, či
takúto púť zvládnem, ale nakoniec
súhlasila. Vyrazili sme skoro ráno a
hoci počasie bolo upršané, náladu
som mala dobrú, lebo som sa tešila
na stretnutie s Pannou Máriou.
Počas cesty sme sa veľa modlili a
ja som svoje modlitby obetovala za
obrátenie hriešnikov a aby som túto
cestu zvládla.
Keď sme prišli na hôrku, tak
som sa v tichosti poďakovala, že
som prešla taký kus cesty. Od únavy som hneď zaspala a s Pannou
Máriou som sa stretla až na druhý
deň v nedeľu. Ďakovala som Panne
Márii za veľa vecí a hlavne za moju
dvojmesačnú sestričku. Mala som
ešte dosť sily na to, aby som zvládla
pešo cestu domov.
Cesta domov bola trochu náročnejšia, ale zvládla som ju. Keď
sme prišli do Lendaku, niesla som
veniec. Hoci ma boleli nohy a bola
som celá mokrá, mala som dobrý
pocit, keď som zbadala mamu. Veľmi som sa zaradovala. Moja mama
mala v očiach slzy. Boli sme ešte
poďakovať Pánu Bohu za šťastný
návrat. Ďakujem aj môjmu ockovi,
ktorý ma povzbudzoval celú cestu.
Už teraz sa teším na ďalšiu púť k
Panne Márii.“
SR. MARTA
Vraj jediná cesta k skutočnému šťastiu. Áno, samozrejme,
však to majú v „náplni práce“
kňazi, rehoľné osoby. O čo je
prekvapivejšie, keď niečo také
žijú „obyčajní ľudia“ a mladí!
„Už nemôžem behať, ale
ako na olympiáde by som vám
chcela odovzdať pochodeň:
Máte len jeden život; stojí za
to prežiť ho dobre...“ napísala mladučká talianka, ktorá
zomrela ako devätnásťročná.
Chiara Luce Badanová. Toto
mladé dievča blahorečil Benedikt XVI. 25. septembra
2010. Teda pred rokom. Takže
odkaz devätnásťročnej Chiary
je aktuálny.
29. októbra 1971 uzrelo
svetlo sveta dlho očakávané
dieťatko manželov Badanovcov, ich jediná dcéra Chiara. Desať rokov sa manželia
modlili, aby im Pán požehnal
dieťa – „Milujem Pána, lebo
vypočul môj prosebný hlas“
(Ž 115) napadá ma v súvislosti
s narodením Chiary, tohto vymodleného dieťaťa.
Už od detstva bola obklopovaná láskou, dostalo sa jej
tak veľa, že ju mohla plnými
dúškami rozdávať. Bola veľmi veselé, energické dievča,
veľmi rada športovala – hrala
tenis, mala veľa snov – najväčší stať sa lekárkou a pomáhať
deťom v Afrike.
Rodičia ju viedli od mala
k viere a Chiara to myslela
vážne. Veď už ako deväťročná
spoznala Hnutie Fokoláre a tak
si zamilovala ich spiritualitu,
že sa onedlho stala členkou
GEN (nová generácia Hnutia
Fokoláre – sú to mladí ľudia,
usilujúci sa žiť spiritualitu
jednoty radikálne. Stretávajú
sa v malých skupinkách, kde
dostávajú silu prameniacu z
Ježišovej
prítomn o s t i
medzi nimi ako to
aj On sám
prisľúbil:
„Kde sú
d v a j a
alebo traja zhromaždení
v mojom
mene“,
teda v jeho láske.
A túto
Ježišovu
lásku sa
snažia
odovzdávať ďalej
a nielen
slovom,
viac svojím spôsobom
života.)
Mladí
túžia po radikálnosti v rôznych
formách, Chiara si zvolila
radikálnosť evanjelia, ktoré
pravidelne čítavali na stretnutia Hnutia s mladými. Tu
objavovali posolstvá evanjeliových textov a samozrejme
sa ich snažili preniesť i do
osobných životov. Chiara bola
zapálená – horlivo zapálená za
evanjelium.
Čo však neznamená, že bola
„mimo“, naopak bola veľmi
obľúbená medzi svojimi rovesníkmi. Samozrejme, že sa
jej páčili i chlapci, ale vždy si
vedela udržať zdravý odstup.
Rada tancovala, chodila si
sadnúť s kamarátmi do blízkej
kaviarne, aby sa mohli porozprávať. Raz na otázku mamy,
či po večeroch vonku hovorí
priateľom o Ježišovi, odpovedala: „Ja nepotrebujem v bare
s priateľmi hovoriť o Kristovi.
Ja ho tam chcem prinášať.“
V podstate viedla úplne normálny život mladého dievčaťa.
Možno až na to, že každodenne
chodila na svätú omšu a vôbec
to nepovažovala za záťaž,
práve naopak, cítila, že len tu
dostáva silu, tu „dočerpáva
palivo“, aby mohla ďalej rozdávať okolo seba lásku.
A bol tu ešte tenis, veľmi
rada hrala tenis a práve v lete
1988 počas tenisového zápasu
pocítila náhle strašnú bolesť,
až jej vypadla raketa z ruky.
Až podrobné lekárske vyšetrenia určili príčinu veľmi silnej
bolesti. Diagnóza znela: agresívna a veľmi bolestivá forma
rakoviny kostí s metastázami.
Začali sa série chemoterapií,
po ktorých nasledovali dve
operácie. Chiara mala vtedy
17 rokov, vypadali jej vlasy,
mávala bolesti, väčšinu času
trávila v nemocnici... ale napriek všetkému sa snažila žiť
normálne.
V nemocnici často navštevovala drogovo závislé dievča
trpiace hlbokou depresiou.
Nechcela myslieť len na seba,
na svoju bolesť, únavu, ktorá
je spojená s takou vážnou
chorobou – chcela sa jednoducho rozdávať, chcela pomáhať. „Potom budem mať čas
spať,“ hovorievala. Dokonca
i vtedy, keď ležala pripútaná
na nemocničné lôžko, našla
formu, akou môže pomôcť.
Zbierala našetrené peniaze a
všetky ich dala kamarátovi,
ktorý odchádzal na misie do
Afriky, jej dávny sen. Povedala
mu: „Ja ich nepotrebujem. Ja
mám všetko.“
Keď utrpenie silnelo a mala
čoraz menej síl, neprestala
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
13
Farnosť
opakovať: „Ježišu, ak to chceš,
chcem to aj ja... Pre teba, Ježišu...“
Tomografia a ďalšie vyšetrenia nepriniesli nádej. Bolesť sa stupňovala, ale Chiara
ju nechcela tlmiť morfiom.
„Odoberá mi jasnú myseľ a
ja už môžem Ježišovi obetovať
len utrpenie. Chcem s ním
ešte chvíľu niesť jeho kríž,“
vysvetľovala.
Počas svojej choroby, ak
mohla, písala listy. Napísala
i Chiare Lubichovej, zakladateľke Hnutia Fokoláre. Jeho
členovia dostávajú v určitý
čas nové meno. Ona ho dostala v odpovedi na svoj list:
„Ďakujem aj za fotografiu.
Tvoja rozžiarená tvár hovorí
o tvojej láske k Ježišovi. (...)
.... Chiara Luce (Klára Svetlo)
je meno, ktoré som vybrala pre
teba. Je to Božie svetlo, ktoré
víťazí nad svetom.“ Odteraz
má Chiara teda nové meno:
Chiara Luce. Stála pred ňou
nová úloha, byť svetlom... A tú
skutočne naplnila do bodky.
Jej postoj bol úžasným svedectvom pre tých, čo boli
počas choroby pri nej. Lekári,
zdravotné sestry, priatelia z
Hnutia Fokoláre, kamaráti z
bydliska, dokonca i miestny
biskup... Vyžarovala z nej
radosť a pokoj, ako to všetci
títo ľudia dosvedčili. A prečo?
„Ježiš mi dal túto chorobu v
správnej chvíli, poslal mi ju,
aby som ho znova našla.“ To
je odpoveď mladého dievčaťa.
Koľká múdrosť a odvaha,
odkiaľ ju načerpala? Keď sa
jej kardinál Saldarini, ktorý
ju prišiel raz navštíviť, opýtal
odkiaľ má zázračné svetlo,
ktoré vyžaruje z jej krásnych
očí, odpovedala, samozrejme
nesmelo: „Snažím sa veľmi
milovať Ježiša...“
Sama sa cítila obklopená
Božou pozornou starostlivosťou. Raz povedala: „Keby sme
boli vždy pripravení na všetko,
koľko znamenia by nám Boh
posielal! Pochopila som, ako
často Boh prejde tesne okolo
nás, a my si to ani nevšimneme.“
Choroba postupne pokračo-
vala. Chiare ochrnuli nohy. Do
svojho zápisníka si poznačila:
„Dôležité je splniť Božiu vôľu
(...) Veľmi rada som sa bicyklovala, ale Boh mi vzal nohy.
Dal mi však krídla... Keby
som sa mala rozhodnúť medzi
možnosťou chodiť a možnosťou
ísť do neba, bez váhania by
som si vybrala nebo. Teraz ma
zaujíma už len jedno... Chcem
ísť k Ježišovi...“.
Uvedomovala si vážnosť
svojho stavu i to, že lekárske
možnosti sú obmedzené. Táto
forma rakoviny bola v tom
čase totiž neliečiteľnou. Až
do konca chcela zostať verná
opustenému Ježišovi. Aj svoj
pohreb chcela prežiť ako svoju
svadbu. Dôkladne mame vysvetlila, že chce byť oblečená
v svadobných šatách, ako má
byť ozdobený kostol. Chcela,
:aby deň jej odchodu do neba
bol dňom radosti. Veď predsa
ide do domu svojho Otca.
Aké hlboké tajomstvo. Smrť
je pre nás návratom domov.
Ako často na to zabúdame, bojíme sa smrti, samozrejme, je
to následok dedičného hriechu,
ale mladá Chiara nám ukazuje,
že tu nie je miesto pre strach,
je to vlastne radosť, ideme
tam, kde nám bude už dobre...
Zvláštne. Je to tak a predsa
tomu tak málo veríme.
Čas Chiarinej svadby nastal
v skoré nedeľné ráno 7. októbra
1990. Je to deň sviatku Ružencovej Panny Márie. Práve
Mária ju voviedla do Ježišovho
náručia. Devätnásťročná Chiara sa stala zrelou pre nebo. Jej
posledné slová boli slovami
úplného odovzdania sa Božej
vôli: „Ciao, mama. Buď šťastn á , p re t o ž e
ja som šťastná.“
Je to veľmi silné svedectvo mla dého dievčaťa.
Okolo nás je
veľa utrpenia, bolesti.
Nechápeme
tomu všetkému, často
obviňujeme
Boha, ale veď
On nám predsa nikdy nedá
niečo, čo by
bolo nad naše sily. „Boh
nás nedovolí
skúšať nad
naše sily, ale
so skúškou dá
aj schopnosť,
aby sme mohli vydržať.“ (1Kor 10,13)
Chiara milovala naozaj dokonca, ako Ježiš, jej Ženích.
Rozhodla sa po svojej smrti
darovať očné rohovky niekomu, kto by mohol vďaka nim
opäť vidieť...
Na jej pohrebe sa zišlo okolo
dvetisíc ľudí. Z nariadenia starostu zostali ten deň zatvorené
všetky obchody. Dojatý biskup
Maritano pri kázni na pohrebe
povedal: „Toto je plod kresťanskej rodiny, kresťanského
spoločenstva, výsledok Hnutia,
ktoré žije vo vzájomnej láske a
má Ježiša vo svojom strede.“
Práve tento biskup dal podnet k začatiu procesu, ktorého
výsledkom by bolo blahorečenie mladej Chiary Luce. Svätý
Otec Benedikt XVI. uznal
hrdinské čnosti mladej Chiary
a na základe potvrdeného zá-
zraku, ktorý sa stal práve na
jej orodovanie, vydal dekrét
o blahorečení, ktoré prebehlo
v Ríme vo svätiny Matky božej lásky. Boli prítomní i jej
rodičia: mama Maria Teresa,
otec Ruggero. V ten rok (2010)
mali práve päťdesiate výročie
svojho sobáša. Krajší darček si
ani nemohli priať.
Toto krásne životné svedectvo by som ukončila slovami
biskupa z Acqui, Mons. Livia
Maritana, ktorý Chiaru poznal
osobne. Nimi vysvetlil dôvod,
ktorý ho inšpiroval k rozhodnutiu, aby bola táto mladá
dievčina blahorečená:
„Jej svedectvo je dôležité
najmä pre mladých ľudí. Stačí
sa zamyslieť nad tým, ako
prežívala chorobu, nad ohlasom, ktorý vzbudila jej smrť.
Nemohli sme nechať zapadnúť do zabudnutia také veľké
svedectvo. Svätosť je potrebná
aj dnes. Je potrebné pomôcť
mladým nájsť orientáciu, cieľ
života, pomôcť im prekonávať ich neistotu a samotu, ich
nezodpovedané otázky z neúspechov, chvíle, keď sa ocitnú
zoči-voči bolesti, smrti. Mladých nezískajú teoretické prednášky, je potrebné svedectvo
života. V rozhovoroch s ňou
som si všimol zrelosť, ktorou
prevyšovala svoje rovesníčky.
Pochopila podstatu kresťanstva:
Boh na prvom mieste;
Ježiš, s ktorým mala spontánny, bratský vzťah;
Mária ako vzor;
ústredné postavenie lásky;
zodpovednosť za ohlasovanie
evanjelia.
Toto všetko spečatené skúsenosťou utrpenia a smrti, ktorej
sa neobávala, ale ju očakávala,
ktorá urobila jej život skutočne
výnimočným.“
Blahoslavená Chiara, oroduj za nás a za našu mládež.
SR.
FOTO:
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MARTA
HTTP://WWW.FOCOLARE.
SK/SITES/DEFAULT/FILES/
FOTO%20WEEB.JPG; HTTP://
WWW.ILCOFANETTOMAGICO.IT/
WP-CONTENT/UPLOADS/CHIARA-
LUCE-01.JPG
Lendak 3/2011
14
Šport
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA – O ROK STARŠIA
Už po piatykrát sa počas
prázdnin otvorili brány športovej
olympiády žiakov základnej školy. Aj keď počasie nebolo celkom
príjemné, o to väčšia radosť bola
z pohybu a športového zápolenia
rovesníkov. V priebehu piatich
dní žiaci súťažili v mnohých
športových disciplínach. Nechýbali rôzne druhy behov, lezecká
stena, skok do výšky a diaľky.
Najväčšou obľubou boli športové hry. Zasúťažili si vo futbale,
basketbale, stolnom tenise, či
volejbale.
Vyvrcholením každého dňa
bolo ocenenie najlepších športovcov, či vyhodnotením najlepšieho družstva a odovzdanie
medailí. Výsledky jednotlivých
disciplín:
Skok do diaľky – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Veronika
Halčinová, II.B; 2. Veronika
Hudačeková, I.D; 3. Lucia Galliková, I. C. 3. – 4. ročník:
1. Mária Birošíková, IV.B; 2.
Lenka Suchanovská, IV.C; 3.
Mária Hudáčeková, IV.A. 5. – 6.
ročník: 1. Klaudia Háberová,
VI.B; 2. Ľubomíra Budzáková,
VI.B; 3. Melánia Neupauerová,
V.D. 7. – 9. ročník: 1. Elena
Smoleňáková, VII.D; 2. Barbora
Hudačeková, IX.C; 3. Jana Neupauerová, VIII.B.
Skok do diaľky – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Patrik Hudák,
II.C; 2. Matej Majerčák, II.C; 3.
Jozef Halčin, II.A. 3. – 4. ročník:
1. Lukáš Hudáček, IV. B; 2.Filip
Hudák, IV. C; 3. Milan Selvek,
III.D. 5. – 6. ročník: 1. Roman
Lizák, VI.C; 2. Kristián Lizák,
V. B; 3.Ján Budzák, VI.D. 7.
– 9. ročník: 1. Ondrej Hudaček,
VIII.C; 2. Tomáš Čižík, VIII.B; 3.
Gabriel Žmijovský, VIII.A.
Malý futbal:
1. – 2. ročník: 1. Patrik Hudák,
Stanislav Birošík, Mário Birošík,
Matej Majerčák. 3. – 4. ročník:
1. Filip Hudák, Dávid Neupauer,
Lukáš Hudáček, Ján Halčin. 2.
Milan Selvek, Ján Koščák, Tadeáš Hudák, Pavol Stolár. 3. Alexander Neupauer, Jozef Birošík,
Peter Halčin, Žofia Halčinová.
5. – 6. ročník: 1. Real Madrid:
Kristián Lizák, Kristián Gallik,
Andrej Gallik, Martin Batory,
Ján Halčin. 2. FK Tigre: Stanislav
Strela, Jozef Žmijovský, Šimon
Lizák, Roman Lizák, Ján Budzák,
Štefan Neupauer. 3. Gumkáči:
Katarína Galliková, Dávid Suchovský, Štefan Budzák, Peter
Majerčák, Patrik Budzák, Miroslav Hudák. 7. – 9. ročník: 1.
Juventus: Adrián Lizák, Ondrej
Hudáček, Ján Hudáček, Gabriel
Žmijovský, František Žmijovský,
Roman Girga. 2. FC Barcelona:
Jaroslav Budzák, Marcel Budzák,
Miloš Gallik, Marián Žmijovský,
Lukáš Koščák. 3. Vypínače:
Michal Neupauer, Tomáš Čižík,
Matúš Lizák, Ján Hudáček, Ondrej Majerčák, Katarína Majerčáková.
Bedminton:
Mladšie dievčatá: 1. Karolína
Majerčáková, V.B; 2. Františka
Grichová, VI.A; 3. Melánia Neupauerová, V.D. Staršie dievčatá:
1. Katarína Budzáková, VIII.C;
2. Barbora Hudáčeková, IX.C;
3.Marcela Halčinová, VIII.C.
Mladší chlapci: 1. Roman Lizák,
VI.C; 2. Kristián Lizák, V.B;
3. Benjamín
Halčin, V.B.
Starší žiaci:
1. Ondrej Hudáček, VIII.
C; 2. Gabriel
Žmijovský,
VIII.A; 3.
Matúš Lizák,
VIII.A.
Vy b í j a n á
mix:
3. – 4. ročník:
1. Draci, 2.
FC Lendak, 3.
Šmolkovia. 5.
– 6. ročník: 1. Simpsonovci, 2. Guroľky, 3. Štrkáči. 7. – 9. ročník: 1.
Narcisy, 2. Gumkáči, 3. Cicušky.
Lezecká stena – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Ivana Stolárová,
I.E. 3. – 4. ročník: 1. Simona Hudáková, IV.C; 2. Mária Birošíková, IV.B; 3. Agnesa Budzáková,
IV.B. 5. – 6. ročník: 1. Barbora
Hudáčková, V.A; 2. Klaudia
Haberová, VI.B; 3. Henrieta
Majerčáková (Poprad), VI.A.
7. – 9. ročník: 1. Marcela Halčinová, VIII.C; 2. Dominika
Halčinová, IX.A; 3. Barbora
Hudačková, IX.C.
Lezecká stena – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Mário Birošík,
I.E; 2. Marek Selvek, II.B; 3.
František Lizák, II.A. 3. – 4.
ročník: 1. Filip Hudák, IV.C;
2. Lukáš Hudáček, IV.B; 3. Ján
Koščák, III.D. 5. – 6. ročník:
1. Jozef Žmijovský, VI.B; 2.
Kristián Lizák, V.B; 3. Miroslav
Hudák, V.C. 7. – 9. ročník:1.
Ondrej Hudaček, VIII.C; 2.
František Žmijovský, VIII.C; 3.
Tomáš Čižík, VIII. B.
Beh na 60 m – dievčatá (náhradou bol člnkový beh z dôvodu
nepriaznivého počasia):
1. – 2. ročník: 1. Ema Majerčáková, II.B; 2. Ivana Stolárová, I.
E; 3. Kristína Hudáčková, II.C. 3.
– 4. ročník: 1. Simona Hudáková, IV. C; 2. Zdenka Koščáková,
IV.D; 3. Mária Lizáková, IV.D. 5.
– 6. ročník: 1. Klaudia Háberová, VI.B; 2. Františka Grichová,
VI.A; 3. Rozália Hudačeková
VI.D. 7. – 9. ročník: 1.Paulína
Lizáková, VIII.C; 2. Dominika
Halčinová, IX.A; 3.Marcela
Halčinová, VIII. C.
Beh na 60 m – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. František Lizák,
II.A; 2. Milan Hudák, I.C; 3.
Florián Zamkovský, II.A. 3. – 4.
ročník: 1. Dávid Neupauer, IV.
B; 2. Filip Hudák, IV.C; 3.Pavol
Stolár, III.B. 5. – 6. ročník: 1.
Kristián Lizák, V. B; 2. Roman Lizák, VI.C; 3. Štefan Budzák, V.C.
7. – 9. ročník: 1. Ondrej Hudáček,
VIII.C; 2. Ján Hudáček, VIII.B;
3.Gabriel Žmijovský, VIII. A.
Skok do výšky – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Ema Majerčáková, II.B; 2. Valentína Koščáková,
I.C; 3. Katarína Dudašková, II.C.
3. – 4. ročník: 1. Simona Hudáková, IV.C; 2. Lenka Suchanovská, IV.C; 3. Mária Lizáková,
IV. D. 5. – 6. ročník: 1. Klaudia
Háberová, VI.B; 2. Barbora
Hudáčeková, V.A; 3. Františka
Grichová, VI.A. 7. – 9. ročník:
1. Marcela Halčinová, VIII.C; 2.
Katarína Budzáková, VIII.C; 3.
Jana Neupauerová, VIII.B.
Skok do výšky – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Pavol Suchanovský, I.B; 2. Jozef Halčin,
II.A; 3. Milan Hudák, I.C. 3.
– 4. ročník: 1. Dávid Neupauer,
IV.B; 2. Filip Hudák, IV.C; 3.
Lukáš Hudáček, IV.B. 5. – 6.
ročník: 1. Kristián Lizák, V.B; 2.
Michal Budzák, VI.B; 3. Šimon
Lizák, VI.D. 7. – 9. ročník: 1.
Tomáš Čižík, VIII.B; 2. Ondrej
Hudáček, VIII.C; 3. Gabriel
Žmijovský, VIII.A.
Stretball – dievčatá:
5. – 6. ročník: 1. Anjeli, 2. Lakers, 3. Piatačky. 7. – 9. ročník:
1. Šmolinky, 2. Deviatačky, 3.
Brunetky.
Streetball – chlapci:
5. – 6. ročník: 1. Pomaranče,
2. Paradajky, 3. Papriky. 7. – 9.
ročník: 1. Ninja korytnačky, 2.
Hury, 3. Lendačania.
Vrh guľou – dievčatá:
1. Mária Halčinová, VII.A; 2.
Dominika Halčinová, IX.A; 3.
Katarína Budzáková, VIII. C.
Vrh guľou – chlapci:
1. Ondrej Hudáček, VIII.C; 2.
Tomáš Badovský, IX. B; 3. Ján
Gallik, IX. B.
Šach:
Mladšie dievčatá: 1 Ivana Stolárová, I.E; 2. Katka Dudašková,
II.C; 3. Nikola Jašňáková, V.C.
Staršie dievčatá: 1. Zuzana
Hudáčeková, IX.B; 2. Mária
Budzáková, VIII.B; 3. Katarína
Jašňáková, VIII.C.
Mladší chlapci: 1. Michal Lizák,
II.A; 2. Pavol Stolár, III.B; 3. Tomáš Lizák, V.A. Starší chlapci:
1. Mário Dudaško, VIII.A; 2.
Štefan Dudaško, VII.B; 3. Martin
Selvek, IX.A.
Stolný tenis:
Mladšie žiačky: 1. Klaudia Háberová, VI.B; 2. Františka Grichová,
VI.A; 3. Lenka Špaková, VI.A.
Staršie žiačky: 1. Erika Galliková, VIII.B; 2. Dominika Halčinová, IX.A; 3. Barbora Hudačeková,
IX.C. Mladší žiaci: 1.Roman
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
15
Šport
Lizák, VI.C; 2. Michal Budzák,
VI.B; 3. Ján Budzák, VI.D. Starší
žiaci: 1. Ondrej Hudáček, VIII.
C; 2. Ján Gallik, IX.B; 3.Gabriel
Žmijovský, VIII.A.
Jedenástky – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Milan Hudák, I.
C; 2. Florián Zamkovský, II.A; 3.
Pavol Suchanovský, I.B. 3. – 4.
ročník: 1. Ondrej Majerčák, IV.D;
2. Adam Neupauer, IV.D, 3. Lukáš Hudáček, IV.B. 5.– 6. ročník:
1. Ján Badovský, V.A; 2. Roman
Lizák, VI.C; 3. Kristián Lizák,
V.B. 7. – 9. ročník: 1. Tomáš
Kolodzej, IX.D; 2. Ján Hudáček,
IX.A; 3. Tomáš Čižík, VIII.B.
Jedenástky – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Kristína Hudačeková, II.C; 2. Ema Majerčáková, II.B; 3. Martina Majerčáková,
II.B. 3. – 4. ročník: 1. Agnesa
Budzáková, IV.B; 2. Zdenka
Koščáková, IV.D; 3. Mária Lizáková, V.D. 5. – 6. ročník:
1. Katarína Galliková, V.D; 2.
Katarína Birošíková, VI.B; 3.
Františka Grichová, VI.A. 7. – 9.
ročník: 1. Dominika Halčinová,
IX.A; 2. Štefánia Budzáková, VII.
D; 3. Mária Halčinová, VII.A.
Cezpoľný beh – chlapci (náhradou bol prekážkový beh):
1. – 2. ročník: 1. Milan Hudák, I.
C; 2. Štefan Budzák, II.C; 3.Gabriel Háber, II.C. 3. – 4. ročník:
1. Dávid Neupauer, IV.B; 2. Filip
Hudák, IV.C; 3. Lukáš Hudáček,
IV.B. 5. – 6. ročník: 1. Kristián
Lizák, V.B; 2. Miroslav Hudák,
V.C; 3. Šimon Lizák, VI.D. 7.
– 9. ročník: 1. Ján Hudáček,
IX.A; 2. Gabriel Žmijovský, VIII.
A; 3. Ondrej Majerčák, VII.D.
Cezpoľný beh – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Ema Majerčáková, II.B; 2.Vladimíra Birošíková, I.B; 3.Martina Majerčáková,
II.B. 3. – 4. ročník: 1. Mária
Lizáková, IV.D; 2. Simona Hudáková, IV.C; 3. Zdenka Koščáková, IV.D. 5. – 6. ročník:
1. Klaudia Háberová, VI.B; 2.
Veronika Stupáková, V.C; 3. Stanislava Girgová, V.D. 7. – 9.ročník: 1. Marcela Halčinová, VIII.
C; 2. Paulína Lizáková, VIII.C;
3. Patrícia Lizáková, VIII.C.
Behy na stredné strate – dievčatá:
1. – 2. ročník (200 m): 1. Martina Majerčáková, II.B; 2. Ivana
Stolárová, I.E; 3. Kristína Hudáčeková, II.C. 3. – 4. ročník (400
m): 1. Simona Hudáková, IV.D;
2. Zdenka Koščáková, IV.D;
3. Mária Birošíková, IV.B. 5.
– 6. ročník (600 m): 1. Klaudia
Háberová, VI.B; 2. Františka
Grichová, VI.A; 3. Katarína
Galliková, V.D. 7. – 9. ročník
(800 m): 1.Dominika Halčinová, IX.A; 2.Marcela Halčinová,
VIII.C; 3. Paulína Lizáková,
VIII.C.
Behy na stredné strate – chlapci:
1.– 2. ročník (200 m): 1. Pavol
Suchovský, II.B; 2.Milan Hudák,
I.C; 3.Štefan Budzák, II.C. 3. – 4.
ročník (400 m): 1. Filip Hudák,
IV.C; 2. Dávid Neupauer, IV.D;
3. Michal Majerčák, IV.C. 5. – 6.
ročník (800 m): 1. Pavol Stupák,
V.A; 2. Štefan Budzák, V.C; 3.
Kristián Lizák, V.B. 7. – 9. ročník
(1000 m): 1.Gabriel Žmijovský,
VIII.A; 2. Ján Hudáček, IX.A; 3.
Michal Neupauer, VII.B.
Štafetové behy - mix:
1. – 2. ročník: 1. Mustangy:
Pavol Suchovský, Ján Gallik,
Štefan Budzák, Štefan Smoleňák.
2. Svište: Pavol Suchanovský,
Mário Birošík, Valentín Hudák,
Stanislav Birošík.3. Šmolinky:
Ema Majerčáková, Monika Majerčáková, Viktória Majerčáková,
Karolína Halčinová. 3. – 4. ročník:
1. Škorpióny: Filip Hudák, Ondrej
Majerčák, Dávid Neupauer, Lukáš
Hudáček. 2. Horúce šípy: Alexander Neupauer, Tomáš Bobko,
Pavol Stolár, Adam Neupauer. 3.
Jamajčanky: Zdenka Koščáková,
Mária Birošíková, Mária Lizáková,
Simona Hudáková. 5. – 6. ročník:
1. Banány: Ján Budzák, Kristián
Gallis, Roman Lizák, Kristián
Lizák. 2. Strely: Šimon Lizák, Michal Budzák, Štefan Budzák, Ján
Badovský. 3. Šikmanky: Františka
Grichová, Ľubomíra Budzáková,
Klaudia Háberová, Patrícia Koščáková. 7. – 9. ročník: 1. No name:
Gabriel Žmijovský, Ján Hudáček,
Michal Neupauer, Ján Hudáček.
2. IQ-áči: Jozef Lizák, Tomáš
Kolodzej, Kristán Gallik, Adrián
Lizák. 3. Brunetky: Patrícia Lizáková, Paulína Lizáková, Marcela
Halčinová, Kristína Halčinová.
Hod kriketovou loptičkou –
dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Mária Budzáková, II.C; 2. Ema Majerčáková,
II.B; 3.Ivana Stolárová, I.E.
3. – 4. ročník: 1. Mária Birošíková, IV.B; 2. Simona Hudáková,
IV.C; 3. Mária Lizáková, IV.B. 5.
– 6. ročník: 1. Klaudia Háberová,
VI.B; 2. Karolína Koščáková,
V.C; 3. Františka Grichová,
VI.A. 7. – 9. ročník: 1. Dominika Halčinová, IX.A; 2. Katarína
Budzáková, VIII.C; 3. Klaudia
Koščáková, VIII.A.
Hod kriketovou loptičkou
– chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Stanislav Birošík, II.B; 2. Pavol Suchovský,
II.B; 3. Ján Gallik, II.B. 3. – 4.
ročník: 1. Alexander Neupauer,
IV.A; 2. Tomáš Bobko, IV.C; 3.
Filip Hudák, IV. C. 5. – 6. ročník:
1. Roman Lizák, VI.C; 2. Ján
Budzák, VI.D; 3.Kristián Lizák,
V.B. 7. – 9. ročník: 1. Tomáš
Kolodzej, IX.D; 2. Ján Hudaček,
VIII.B; 3. Ján Hudáček, IX.A.
Volejbal – mix:
1. Ninja korytnačky: Kristián
Gallik, Zuzana Hudáčeková,
Katka Majerčáková, Tomáš Kolodzej, Dominika Halčinová,
Štefánia Budzáková. 2. IQ-áči:
Klaudia Koščáková, Erika Galliková, Mirka Galliková, Katka
Budzáková, Matúš Lizák, Ján
Hudáček. 3. No name: Ján Hudáček, Adrián Lizák, Michal
Neupauer, Gabriel Žmijovský,
Michal Budzák, Filip Budzák.
Po olympijských dňoch je
dobojované. Jednotlivé disciplíny majú svojich víťazov.
Priemerne sa denné zúčastnilo
okolo 150 žiakov. Čo nás teší,
že prídu si ku nám zmerať sily
aj žiaci z iných škôl. Odovzdalo sa 450 medailí. Veríme, že
V. ročník Športovej olympiády
naplnil očakávania a prispel k
rozvoju pohybu a upevneniu
zdravia.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
16
Lendak 3/2011
Šport
LENDACKÁ JEDENÁSTKA 2011
Tradičnou akciou FK Lendak počas letnej prestávky je
súťaž v kopaní jedenástok. V
poradí už 11. ročník sa uskutočnil v nedeľu, 14. augusta
2011, na futbalovom ihrisku
pod Kicorou. Súťažilo sa v
4-roch kategóriách podľa pravidiel, ktoré sú bežné na týchto
súťažiach aj v okolí.
Súťaž oficiálne začala o
16.00 hodine kategóriou mladších žiakov. Najviac sa v nej
darilo Filipovi Hudákovi, trieda
IV.C, na druhom mieste skončil
Jozef Birošík a tretí bol Dávid
Neupauer, obaja zo IV.B triedy.
V kategórii starších žiakov sa
prvenstvo ušlo Tomášovi Čižíkovi z VIII.B, druhý bol Ondrej
Majerčák zo VII.D a na treťom
mieste skončil Ján Hudaček z
VIII.B triedy. Zaujímavou kategóriou bola súťaž dievčat a žien.
Prvenstvo získala Martina Hudáčeková, druhé miesto obsadila Dominika Lizáková
a tretia bola Ľudmila
Lizáková. Hlavnou a
najočakávanejšou súťažou bola kategória
mužov. Po tuhom boji si
prvenstvo odniesol Tomáš Neupauer s počtom
13 úspešných pokusov
po sebe, druhý skončil
Dominik Hudaček s 12
-timi zásahmi a na treťom mieste sa umiestnil
Marián Špak s 9-timi platnými pokusmi.
Víťazi získali diplomy a vecné
ceny, v hlavnej kategórii boli
rozdelené finančné prémie, na
ktoré prispel sponzor podujatia
Rastislav Koščák sumou 50 €,
plus bolo rozdelených 50 % z
výnosu štartovného.
FK Lendak ďakuje všetkým,
ktorí sa aktívne pričinili o bezproblémový priebeh tejto akcie.
Zvlášť ďakujeme obecnému
zastupiteľstvu za finančný
príspevok na ceny. Osobitné poďakovanie si zaslúžia brankári,
VOLEJBALOVÝ TURNAJ LENDAK 2011 – 4. ROČNÍK
V sobotu, 3. septembra 2011,
sa v telocvični ZŠ Lendak zišlo
celkovo päť amatérskych volejbalových tímov, aby si zmerali sily pod
vysokou sieťou. Podmienkou štartu
bolo miešané družstvo s účasťou
minimálne dvoch žien. Družstvá
boli z podtatranského regiónu,
konkrétne zo Slovenskej Vsi, z
Kežmarku – Flash, z Tatranskej
Lomnice – Tatrafit a družstvo repre-
zentujúce domácich – ZŠ Lendak.
Výnimkou bolo miešané družstvo
z Ružomberka, Žiliny a Kežmarku
s názvom RUŽIKE. Hralo sa systémom každý s každým na základe
vylosovania, pričom sa hralo na
dva hrané sety. Stretli sa skutočne
vyrovnané tímy a do poslednej
chvíle nebolo jasné ako všetko
dopadne. Po tuhých bojoch bolo
poradie nasledovné: Na 1. mieste sa
umiestnili hostia z Tatranskej Lomnice, na 2. mieste skončilo družstvo
zo Slovenskej Vsi a tím učiteľov
ZŠ Lendak obsadil 3. miesto. Na 4.
mieste skončilo Ružike a napokon
na 5. mieste sa umiestnilo družstvo
mládeže Flash. Všetky tímy získali
diplomy, prví traja boli odmenení
malými trofejami.
Turnaj mal výbornú športovú,
ale aj spoločenskú atmosféru. Pris-
a to konkrétne Tomáš Čižík a
Ondrej Majerčák za žiakov,
dievčatá a ženy a Dávid Volentier, Ondrej Hudáček a Jozef
Neupauer za mužov. Poďakovanie FK Lendak patrí taktiež
hlavnému organizátorovi Mgr.
Jánovi Stupákovi. Za ozvučenie
ďakujeme Milanovi Badovskému. Už teraz vopred pozývame
na ďalší ročník, ktorý by sa mal
uskutočniť poslednú júlovú
nedeľu v roku 2012.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
pel taktiež k pozitívnej propagácií
našej obce. Hostia, ktorí boli v
Lendaku po prvýkrát, neskrývali
obdiv nad podmienkami, ktoré
máme pre šport vytvorené, ale aj
nad úrovňou organizácie tohto
podujatia. Vďaka patrí všetkým
zúčastneným, predovšetkým však
organizátorom. Pevne verím, že sa
do ďalšieho ročníka aktívne zapojí
viac volejbalových amatérov z
radov občanov našej obce.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2011
Šach
ŠK CVČ LENDAK V SEZÓNE 2010/2011
Dňa 12. júla 2011 uplynul
presne jeden rok od registrácie
lendackého šachového klubu v
matrike Slovenského šachového zväzu (SŠZ) v Bratislave.
Vzhľadom k tomu, že klub zastrešuje naše centrum voľného
času, oficiálna skratka má podobu ŠK CVČ Lendak. Ku dňu
vzniku bolo zaregistrovaných
16 hráčov, v krúžku pracovalo
21 detí z Lendaku. Pozrime sa
na niektoré výsledky.
Oficiálna registrácia klubu
priniesla predovšetkým možnosť zúčastniť sa akcií, ktoré
zastrešuje SŠZ. Ide hlavne o
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov a družstiev a taktiež
o pravidelné sledovanie výkonnosti hráčov prostredníctvom
tzv. ELO bodov (podobne ako
to je v tenise).
Majstrovstvá SR v šachu
mládeže sa koncom marca
uskutočnili v Sliači. Trvali týždeň, na partiu bol čas 2 x 120
minút. Náš klub reprezentovali
súrodenci Stolárovci, mladšia
Ivana (I.E trieda) v kategórii
dievčat do 8 rokov a starší
Pavol (III.B trieda) v kategórii
chlapcov do 10 rokov, v sprievode svojich rodičov. Blízko
výrazného úspechu, podľa slov
trénera reprezentácie SR Petra
Palečka, blízko majstrovského
titulu bola Ivana, ktorá nakoniec skončila tesne štvrtá, čím
stratila možnosť reprezentovať
našu krajinu na podujatiach
ME, resp. MS. Bude treba popracovať na jej psychickej odolnosti, predsa len je to obrovská
záťaž na takéto malé deti.
Majstrovstvá SR v Rapid
šachu mládeže sa konali vo
februári v Ružomberku. Treba
povedať, že Rapid šach má
skrátené tempo, na zápas je k
dispozícii len 2 x 15 minút, čo
kladie vysoké nároky na hráčov
v oblasti teoretickej i psychickej prípravy. Náš klub reprezentovali piati hráči, okrem
súrodencov Stolárovcov to boli
súrodenci Dudaškovci, Štefan
(VII.B trieda) a Mário (VIII.
A trieda), obaja v kategórii
chlapcov do 14 rokov a Zuzana
Hudáčeková (IX.B trieda) v
kategórii dievčat do 16 rokov.
A práve naše dievčatá sa presadili, Ivana bola celkovo piata
a Zuzana získala 8. miesto, čo
v silnej konkurencii možno
považovať za úspech.
Novou súťažou pre lendacký šach bola súťaž družstiev.
Ako nováčik sme boli zaradení
do IV. ligy. Súťaž sa hrá na
ôsmich šachovniciach jednokolovo s tempom 2 x 180
minút na zápas. Neboli sme
len do počtu, dva zápasy sme
vyhrali, dva remizovali, a tak
celkovo z 10-tich účastníkov
sme obsadili 7. miesto.
Z ďalších individuálnych
ocenení treba spomenúť víťazstvo Zuzany Hudáčekovej v
okresnom kole šachu dievčat
v Kežmarku, 2. miesto Mária
a tretie Štefana na tom istom
podujatí v kategórii chlapcov. Tradične sme získavali
pódiové umiestnenia v tomto
ročníku Ligy mládeže Spiša, Ivana Stolárová celkovo
zvíťazila, Katarína Dudašková
z II.C triedy bola v kategórii
dievčat do 11 rokov celkovo
tretia, Zuzana Hudáčeková
zasa druhá. Z chlapcov uspeli
Pavol Stolár, celkovo druhý,
Mário Dudaško taktiež a Štefan
Dudaško skončil celkovo tretí.
Výrazným úspechom bola aj
finálová účasť Mária na Grand
prix SR v Rapid šachu v júni
v Martine. Vzorne reprezentovali klub aj ďalší hráči: Julián
Koščák – III.D, Tomáš Lizák
– V.A, Patrik Britaňák – IX.D a
Martin Selvek z IX.A triedy.
Touto cestou ďakujem všetkým šachovým nadšencom a
prajem veľa zdravia a úspechov v novej sezóne. Taktiež
ponúkam možnosť zapojiť sa
do práce v krúžku aj novým hráčom, začiatočníkom, šachu sa
hovorí kráľovská hra a ako taká,
dokáže priniesť človeku veľa
radosti a skúsenosti z poznania
samého seba. Ďakujem vedeniu
ZŠ Lendak za vytvorenie skvelých podmienok pre náš šport a
všetkým rodičom, pomocníkom
a sponzorom za akúkoľvek pomoc pre náš klub.
17
Mário Dudaško – VIII.A,
finalista GPX SR
Ivana Stolárová – I.E, víťazka
Ligy mládeže Spiša
Zuzana Hudáčeková – IX.B, majsterka okresu
ŠK CVČ Lendak – účastník IV. ligy sk. D 11
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
18
Lendak 3/2011
Rodina - súťaž
CENTRUM PRE RODINU – SIGORD VÁS POZÝVA
Kurz Rút
naplánovanej materskej nastúpila do práce, čo sme ja a naša dcéra Ester
21. – 23. 10. 2011 – Ide o evanjelizačný kurz pre manželov,
veľmi ťažko znášali. Bála som sa ju nechať na víkend bezo mňa, a tiež
ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť vzťah manželov
nemali sme ju komu nechať. Tak som tvrdohlavo trvala na odhlásení sa
prostredníctvom poznania a obrátenia sa k plánu Boha pre kresz kurzu. Ale môj manžel sa snažil zariadiť všetko, len aby sme šli. Po
ťanské manželstvo.
veľkom prehováraní som sa rozhodla, že pôjdem kvôli nemu. No počas
kurzu som sa hanbila za tento postoj a ďakovala som Pánovi za môjho
Kurz prípravy na manželstvo
24. – 27. 11. 2011 – Ak sa chystáte na svoj svadobný deň, alebo o manžela.
Každému, kto žije vo sviatosti manželstva, odporúčam zažiť kurz
ňom ešte len uvažujete, ak máte plnú hlavu predsvadobných príprav,
alebo sa okolo svadobných salónov ešte len prechádzate, urobte pre na vlastnej koži. Počuli sme veľmi silné prednášky. Niektoré veci sme
vašu spoločnú budúcnosť ešte niečo, čo váš vzťah posilní. Dajte už vedeli, ale akosi sme na ne pozabudli. Iné nám boli novinkou, alebo
vašej vysnívanej svadbe ešte jedno kritérium – kvalitnú prípravu. novým pohľadom, s ktorým sme sa ešte nestretli. Úžasným povzbudením
boli svedectvá prednášajúcich manželských párov. No najdôležitejší bol
Kontakt, prihlášky, informácie
čas milosti, ktorý sme prežívali my dvaja ako pár. Počuté pravdy sme
Zlatá Baňa, Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce, Tel: 0903 983 316, prijali nielen rozumom ale aj srdcom. Je veľmi dôležité, keď podľa toho
0903 983 317. Je to pri Prešove.
chce človek aj žiť. Náš manželsky vzťah, ktorý bol predtým dobrý, je
oveľa krajší. Prehĺbila sa naša láska. Začali sme sa viac spolu modliť a
Modlitebná SMS linka: 0904 738 649
E-mail: [email protected] – Máte otázky? Napíšte nám, Pán začal konať zázraky.
Manžel, v pondelok po kurze, mal stretnutie so šéfom, ktorý mu dal
radi ich zodpovieme!
podpísať výpovednú lehotu na tri mesiace. Podmienky vo výpovedi sa
nedali splniť. Pre manžela to bola veľká skúška dôvery, odovzdať svoju
Kurz Rút
DANKA A RASŤO prácu Bohu. V modlitbe a dôvere sme prosili nášho Boha. Prišlo veľké
Ja a Rasťo žijeme spolu vo sviatostnom manželstve šiesty rok. Pred požehnanie, nečakaný zvrat, manžela neprepustili, ale povýšili a zvýšili
rokom môj manžel mal túžbu ísť na nejaké duchovné cvičenie, trochu mu plat. Mesiac po kurze sme dostali najkrajší dar, aký môže Boh darovať
duchovne pookriať. V tom čase sme prežívali ťažké obdobie. Snažili manželom, bola som v požehnanom stave. O deväť mesiacov sa nám
sme sa o súrodenca pre našu dcéru Ester a nedarilo sa. Ja som to znášala narodila krásna zdravá Mária Rút.
Pozvali sme Boha do nášho manželstva a On nás učí zviditeľňovať
z mesiaca na mesiac ťažšie a ťažšie, čo vyvolávalo napätie aj v našom
manželskom vzťahu. A moju dôveru v Boha ničili pochybnosti. Dozve- našu jednotu. Preto povzbudzujem každého, kto žije v manželstve a aspoň
deli sme sa o kurze Rút, tak pri najbližšej návšteve nášho kňaza sme sa trošku mu na ňom záleží, nech zoberie svojho partnera a ide prežiť čas
na ten kurz opýtali. Namiesto odpovede nás ihneď telefonicky prihlásil. milosti. Ak máš plno výhovoriek, vedz, že pred 2000 rokmi Pán Ježiš robil
S manželkou ten kurz už absolvoval preto nám povedal, že ho treba zažiť množstvo zázrakov, uzdravoval, menil životy ľudí, ale len tým, ktorí šli
a nebudeme ľutovať. Lenže mne sa nechcelo. Veď naše manželstvo je to za ním. Tí, ktorí ostali doma, lebo nemali čas, mali veľa práce alebo inú
jedine, čo nám funguje. Ani okolnosti nám nepriali. Práve som namiesto výhovorku, nič nezažili. Zmeškali príležitosť zažiť živého Boha. JANN
SVEDECTVÁ -
BIRMOVKA, 12. 6. 2011
OSEMSMEROVKA
P M P O P R
C R O E A D
J A M N C O
E K U E I M
D E Z C N T
N T I I S R
O A K V E U
T E A A V K
K J E H Á A
A U T O L K
A B Ý N K N
R N Á Č E L
É R A D I Á
N C E N Í L
A CH O R V Á
JANN
ÚMRTIA
A
W
I
N
D
O
W
S
A
É
I
N
T
O
T
D
S
A
L
Ó
N
R
S
Y
R
H
Í
O
K
S
S
E
D
E
M
T
Š
K
O
L
A
K
R
L
K
A
T
O
L
P
E
T
O
S
M
R
Ť
V
V
O
T
E
H
L
A
O
Ž
S
M
E
D
V
E
Ď
S
M
U
R
I
V
O
N
T
T
I
G
E
R
Y
O
L
S
M
E
Ť
U
D
O
K
T
O
R
N
A
M
H
O
D
I
N
Y
I
L
O
B
CH
O
D
L
Y
K
E
Ž
M
A
R
O
K
K
O
Š
I
C
E
Š
Pre súťažiacich máme osemsmerovku, odpoveď obsahuje
20 písmen. Použité slová: ARÉNA, AUTO, DOKTOR,
DOM, HODINY, CHORVÁTSKO, KEŽMAROK, KLÁVESNICA, KNIHA, KOSTOL, KOŠICE, MEDVEĎ,
MONITOR, MURIVO, MUZIKA, MYŠ, NÁČELNÍK,
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
nár. 1956; 18. 7. Jozef Stupák,
nar. 1959; 6.8. Andrej Lizák, nar.
2. 7. Anna Galliková, r. Huda- 1945; 18. 8. František Koščák,
čeková, nar. 1934; 5.7. Ján Gallik, nar. 1960; 5. 9. Štefan Halčin,
NOHAVICE, OBCHOD, PC
JEDNOTKA, POPRAD, RADIÁTOR, RAKETA, RUKA,
SALÓN, SEDEM, SMEŤ,
SMRŤ, SYN, SYR, ŠKOLA,
TEHLA, TEPLOTA, TIGER,
VLKOLÍNEC,WINDOWS.
MÁRIO KOŠČÁK
Správna odpoveď z minulého čísla: Lendak je veľmi krásna dedina. Výhercovia: Gabika
Hudáčeková, Pod Kicorou 31,
Lendak a Karolína Petrasová,
Revolučná 71, Lendak. Ceny
si môžete prevziať v redakcii
časopisu. Správne odpovede z dnešnej osemsmerovky
zasielajte na adresu časopisu
Lendak, prípadne e-mailom
na adresu: [email protected], do konca novembra
2011.
REDAKCIA
nar. 1968; 5. 9. Anna Hudačková, vá, nar. 1944.
rod. Budzáková, nár. 1936; 11.
ŽOFIA. STUPÁKOVÁ,
9. Milan Koščák, nar. 1949; 19. 9.
MATRIKÁRKA OBCE
Helena Hudáková, rod. Koščáko-
OSLÁVENCOM
BLAHOŽELÁME!
19
Spoločenská kronika
Lendak 3/2011
50 rokov
September: Ján Gallik, Slnečná
21; Október: Gal Badovský,
Poľná 15; Ján Gallik, Pod Kicorou 11; Štefan Majerčák, Poľná
2; Andrej Fudaly, Hlavná 7;
November: Ondrej Špak, Nová
45; Ján Smoleňák, Revolučná 4;
Rozália Lizáková, Tatranská 114;
Veronika Stupáková, Jarná 11;
December: Mária Badovská, Sv.
Rodiny 46; Katarína Halčinová,
Hlavná 119; Veronika Čižíková,
Hlavná 46; Mária Hudáková,
Slnečná 53;
55 rokov
September: Mária Lizáková,
Partizánska 32; Mária Badovská,
Nová 81; Mária Birošíková; Pod
Kicorou 37; Ján Žmijovský, Jána
Pavla ll. 3; Október: František
Gallik, Potočná 22; František Hudaček, Tatranská 78; November:
Tomáš Neupauer, Kostolná 10;
Anna Oprendeková, Tatranská
152; Katarína Selveková, Vysoká
hora 32; December: Mária Majerčáková, Partizánska 14; Anna
Lizáková, Tatranská 136; Mária
Scholcová, Školská 4; Mária Neupauerová, Sv. Rodiny 16; Rozália
Majerčáková, Slnečná 11; Eva
Batoryová, Poľná 19; František
Budzák, Poľná 13; Ján Špak,
Hlavná 48; Štefan Koščák, Nová
15; Jozef Majerčák, Partizánska 2;
Ján Neupauer, Partizánska 57;
60 rokov
September: Helena Galliková,
Kostolná 29; Anna Hudáková,
Jarná 21; Október: Ján Lizák,
Školská 22; November: PhDr.
Katarína Budzáková, Slnečná
55; December: Anna Fudalyová,
Zadná 69; Ján Budzák, Hlavná
80; Tomáš Koščák, Na Kosorku
58; Ondrej Hudaček, Na Kosorku
56; Mária Dudašková, Tatranská,
122; Anna Lizáková, Školská 22;
Mária Suchanovská, Nová 50;
Júlia Badovská, Zadná 31;
65 rokov
September: Tomáš Halčin, Na
Kosorku 66; Michal Suchanovský, Tatranská 86; Október:
Andrej Neupauer, Pod Kicorou
25; Mária Ripková, Hlavná 138;
November: Ondrej Stolár, Poľná
14; December: Anna Suchanovská, Pod Kicorou 21; Mária
Majerčáková, Zadná 23; Milan
Gallik, Hlavná 88;
70 rokov
September: Tomáš Neupauer,
Tatranská 60; Október: Žofia
Majerčáková, Zadná 15; December: Ján Budzák, Hlavná 32;
75 rokov
September: Tomáš Budzák,
Mlynská 63; Október: Vincent
Neupauer, Potočná 20; Šimon
Bátory, Hlavná 74; November:
Mária Budzáková, Hlavná 89;
December: Viktória Hudačková,
Partizánska 56;
76 rokov
September: Mária Koščáková, Tatranská 97; November:
Mária Halčinová, Tatranská 98;
Katarína Selveková, Hlavná 59;
December: Katarína Neupauerová, Potočná 18; Tomáš Halčin,
Poľná 32; Mikuláš Jašňák, Mlynská 51;
78 rokov
December: Mária Halčínová,
Hlavná 119;
81 rokov
Október: František Budzák,
Hlavná 64; November: Katarína
Galliková, Hlavná 52;
82 rokov
Október: Havel Majerčák, Hlavná 8; November: Anna Lizáková,
Mlynská 37;
83 rokov:
Október: Katarína Gontkovská,
Potočná 2; December: Katarína
Smoleňaková, Hlavná 39; Mária
Hudačeková, Na Kosorku 31;
84 rokov
Október: Ján Fudaly, Nová 14;
Mária Majerčáková, Poľná 2;
85 rokov
Október: Mária Galliková, Kostolná 33; December: František
Budzák, Zadná 13;
87 rokov
September: Ružena Koščáková,
Tatranská 63; Október: Justína
Suchanovská, Mlynská 17; Mária Majerčáková, Revolučná 12;
December: Verona Čižíková,
Hlavná 46;
88 rokov
September: Mária Halčínová,
Potočná 32;
89 rokov
September: Ján Halčin, Na
Kosorku 23; Október: František
Gallik, Kostolná 33; December:
Katarína Lizáková, Tatranská 92;
Mikuláš Koščák, Hlavná 93;
SOBÁŠE
18. 6. Ondrej Halčin - Mária Hudáčeková; 25. 6. Ondrej Budzák Rozália Žmijovská; Jozef Kapoš Pavlína Budzáková; 16. 7. Michal
Bagi - Katarína Halčinová; 23. 7.
Štefan Beskyd - Mária Lizáková;
Ondrej Čižík - Mária Budzáková;
30. 7. Filip Hudák - Daniela Lizáková; 6. 8. Jozef Džurný - Jozefína
Špaková; 13. 8. Ján Stolár - Jana
Háberová; 20. 8. Anton Gallik
- Lýdia Budzáková; Ondrej Neupauer - Monika Budzáková; 27.
8. Daniel Halčín - Rozália Hudáková; 3. 9. František Jašňák - Jarmila Koščáková; Ján Frankovský
- Petronela Girgová; 10. 9. Tomáš
Budzák - Anna Majerčáková; 17.
9. Ján Háber - Veronika Budzáková; Marek Grich - Pavlína Vidová;
24.9. Miroslav Grich - Magdaléna
Bátoryová; Pavol Majerčák - Denisa Halčinová
SPOMÍNAME
NARODENIA
9. 6. Štefan Hudák; Dávid Molitoris; 12. 6. Tadeáš Majerčák;
15. 6. Erik Háber; 16. 6. Daniel
Majerčák; 17. 6. Ema Majerčáková; 18. 6. Milan Lizák; Tatiána
Lizáková; 26. 6. Patrik Maliňák;
29. 6. Tibor Badovský; Kristián
Gallik; 1.7. Gabriel Dvorčák; 4.
7. Nina Šandorová; 10. 7. Vanesa
Majerčáková; 12. 7. Dominik
Suchanovský; 14. 7. Marcela
Majerčáková; 19. 7. Marek Hudaček; Karolína Laufová; 21. 7.
Eva Koščáková; 24. 7. Andrea
Majerčáková; Mária Selveková;
3. 8. Ema Čižiková; 5. 8. Michaela Lizáková; 11. 8. Adrián
Majerčák a Šimon Majerčák;
15. 8. Filip Špak; 19. 8. Ružena
Badovská; 22. 8. Gregor Strela;
23. 8. Kristína Halčinová; 25. 8.
Lucia Hudačeková; 26. 8. Alena
Halčinová;
SPOLOČENSKÚ KRONIKU PRIPRAVILA:
ŽOFIA STUPÁKOVÁ, MATRIKÁRKA OBCE
Ahoj, Editka!
Prežili sme pár pekných chvíľ...Napr. keď prišiel do škôlky Mikuláš,
keď počítače a internet nepočúvali... Vždy, keď sme sa stretli rozprávala si o deťoch, ktoré si mala veľmi rada a ony Teba tiež. Celý život
si venovala deťom. Robila si pre nich všetko, najprv ako učiteľka a
neskôr ako riaditeľka MŠ Lendak, tešila si sa do novej škôlky. Aj tento
sen o krásnej, priestrannej škôlke s vlastnou telocvičňou pre deti sa Ti
naplnil. Mala si v pláne ešte veľa, čo si chcela deťom dať, žiaľ, náš
Pán, Ti pripravil inú, určite krajšiu cestu za šťastím a povolal Ťa do
nebeskej výšavy k sebe. S radostnou spomienkou a v modlitbách na
Teba spomíname a ďakujeme.
JÁN NEUPAUER
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
20
Kaleidoskop
PORADA KNIHOVNÍKOV
17. 8. 2011 sa prvýkrát v Obecnej knižnici v Lendaku uskutočnila
porada profesionálnych pracovníkov mestských a obecných knižníc
okresov Poprad a Kežmarok. Na porade sa zúčastnili pracovníčky
knižníc: Podtatranská knižnica Poprad, Kežmarok, Vysoké Tatry,
Štrba, Svit, Spišská Belá, Slovenská Ves, Spišská Stará Ves a Lendak. Programom schôdze boli informácie z jednotlivých knižníc,
ďalej ukončenie pracovnej činnosti v Obecnej knižnici Lendak p. H.
Oprendekovej a nástup po ukončení materskej dovolenky p.Bc. Jany
Badovskej.
BC. JANA BADOVSKÁ
Lendak 3/2011
ZBIERKA POUŽITÉHO ŠATSTVA
Občianske združenie Diakonie Broumov nás 9. augusta 2011
požiadalo opäť o usporiadanie jesennej zbierky použitého ošatenie.
V našej obci sa zbierka konala 12. – 13. 9. 2011 a vyzbieralo sa zhruba 2 tony oblečenie, pre ktoré prišiel kamión 21. 9. 2011. Diakonie
Broumov je poskytovateľom sociálnych služieb. Poskytuje azylové
ubytovanie ľuďom bez prístrešia. Zabezpečuje sociálnu rehabilitáciu
a v rámci tejto služby i pracovnú terapiu klientom, ktorí sú ťažko
umiestniteľní na trhu práce. Triedením textilného materiálu priamo
sprostredkujú svojim klientom prácu a zároveň pomáhajú životnému prostrediu. Použitý textil triedia, zhodnotia, poskytnú ľuďom v
núdzi, zbytok pripravia pre priemyselné spracovanie a cca 10 - 15%
likvidujú na vlastné náklady na skládkach. Bližšie informácie získate
na webových stránkach: www.diakoniebroumov.org.
Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
JANN
ZÁCHRANA 2011
Zábery z XXI. ročníka súťaže posádok záchranných zdravotných
služieb s medzinárodnou účasťou ZÁCHRANA 2011 – Lendak, lokalita Vysy Karasa. Začiatkom roka nás navštívili organizátori tejto
akcie, či by sa časť tejto
akcie nemohla odohrať
v našom blízkom okolí. Dohodli sme sa na
podmienkach, lokalite,
výbere furmana, a tak
akcia mohla prebehnúť
aj u nás. Súťažnou úlohou posádky bolo podať čo najlepšiu rýchlu
zdravotnú pomoc po
lesnom úraze. Furmanskej úlohy sa zhostili
Ján Nebus so synom.
Obec navštívilo 23.
9. 2011 20 posádok
RZP a 22 posádok RLP.
Bližšie sa o tejto akcii
dočítate na webových
stránkach: www.zachrana2011.sk.
JANN
FSK KICORA Z LENDAKU UČILA TANCOVAŤ
JAPONSKÉ TANEČNICE - 30. 6. 2011
JANN
Lendak - Občasník o živote obyvateľov obce. Šéfredaktor: Ján Neupauer. Redakčná rada: Monika Budzáková, Ing. Miroslava Sisková, Sr. Marta
Tarkošová. Editor: Mária Neupauerová, Mária Girgová. Jazyková redaktorka: PaedDr. Mária Budzáková. Grafická úprava: Ing. Monika Mazureková a
Ján Neupauer. Fotograf a fotografie: Ján Neupauer, Ing. Tomáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Monika Mazureková, Edita Pašinská, Archív ZŠ,
Archív MŠ, http://www.focolare.sk/sites/default/files/foto%20weeb.jpg; http://www.ilcofanettomagico.it/wp-content/uploads/Chiara-Luce-01.jpg Názov a
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
sídlo vydavateľa: Obec Lendak, OcÚ, Kostolná 14, 05907 Lendak, IČO: 00326321. Adresa redakcie: Redakcia dvojmesačníka Lendak, Kostolná 14, 059
07 Lendak, tel.:052/4685871, fax: 052/4685873, e-mail: [email protected]; www.lendak.sk. Adresa inzercie: Totožná s redakciou. Uzavierka: 30
dní pred vydaním čísla. Rozširuje: obecný úrad, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie
nevracia. Tlač: Tlačiareň Kežmarok, Priekopa 21, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/4523207. Náklad: 500 ks. Evidenčné číslo: EV 685/08. ISSN 1335-3845.
Download

Prezrieť - obec LENDAK