Lendak
Občasník o živote obyvateľov obce
Číslo 2 • 2013 • Ročník XVII • Cena 0,50 €
JUBILEÁ A VÝROČIA V ROKU 2013
Tento rok nesie sa v znamení
veľkých dejinných medzníkov
a udalostí. Možno až neskoršia
história bude s odstupom času
hodnotiť odstúpenie Sv. Otca
Benedikta XVI. a voľbu nového
pápeža Františka z „druhého konca
sveta“. Rok viery, ktorý prežívame,
v ktorom máme prehĺbiť a osobne
žiť svoju vieru. 1150. výročie príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila
a Metoda k našim predkom. 50.
výročie ukončenia II. Vatikánskeho
koncilu, 21. všeobecného cirkevného snemu. 700. výročie príchodu
Strážcov sv. Hrobu Jeruzalemského
do Lendaku a s tým zaokrúhlené
výročie farnosti Lendak.
Ak môžem pokračovať osobne,
50. výročie kňazskej vysviacky,
23. júna 1963, a mnohí z nás si
spomínajú na svoje jubileá, sobáše
a výročia narodenia.
Žijeme v tomto čase a určitom
priestore. V toku dejín si nás Pán
vyvolil a dal nám existenciu a
život. Sme účastníkmi a svedkami
spomenutých dejinných udalosti.
Všemohúci nás zapojil do týchto
skutočnosti, aby sme sa na nich
osobne podieľali. Logika nás núti
zamyslieť sa, že sme tu, ale nemuseli sme byť. Namiesto nás
tu mohol byť niekto iný. Pretože
nie sme na tomto svete náhodou
a Boh nás tu chce mať, niečo od
nás očakáva, zaiste i to, aby sme
k vyššie spomenutým historickým
medzníkom a udalostiam zaujali
určitý konkrétny postoj, ktorý sa
nám ponúka. Nenechajme sa iba
unášať časom a kalendárom. Ďakujme Pánovi za svoj život v jeho
plnosti a rozmanitosti. Učme sa
od dejín, lebo sú učiteľkou života
a pripojme svoj osobný podiel na
ich dotváraní.
MARIO ANTON HRTUS O. PRAEM
BABKA SA DOŽILA 100 ROKOV
50 ROKOV KŇAZSTVA
„Kňazstvo je dar, ktorý som Vám dal“ (Nm 18,7 d). Dôstojný pán
farár, Mario Anton Hrtus O. Praem, priblížil sa 23. jún 2013, deň,
keď oslavujete svoje päťdesiatročné kňazské jubileum. Je to plodná
kniha Vašej služby Bohu a pastoračnej činnosti, sú to každodenné
chvíle hlásania Božieho slova a vysluhovania sviatostí, je to dlhoročné
spolužitie s rôznymi životnými osudmi veriacich. Z úprimného srdca
Vám ďakujeme za Vašu obetavú službu v našej farnosti. Dovoľte nám
zaželať Vám do ďalších dní Vášho kňazského života hlavne potrebné
zdravie. Prajeme Vám, aby ste naplnili svoje predsavzatia a aby ste nám
svojím pôsobením pomohli zachovať vzácne dedičstvo viery pre nás i
pre budúce generácie. V modlitbách Vám vyprosujeme hojnosť Božích
milostí a ochranu Matky Božej. Nech Vás Pán zachová vo svätosti a
naďalej požehnáva plody Vášho úsilia.
VAŠI FARNÍCI Z LENDAKU
Pani Rozália Majerčáková, večnosti. V modlitbách spomíname
rod. Koščáková, z Lendaku sa 23. s láskou a úctou, všetci, čo sme Vás
RED.
mája 2013 dožila 100 rokov. Ide poznali a i nepoznali.
o druhú občianku z Lendaku od
r. 1995, ktorá sa dožila takéhoto
požehnaného veku. (V roku 1995,
29. apríla, oslávila 100 rokov jej
predchodkyňa Katarína Lizáková, tak ako iné mestá
rod. Nebusová.)
ale z Lendaku je
Na víkend sa chystala veľká ku Bohu krajšia cesta --slávnosť, babka bola čulá, no pre
zdravotné problémy musela na- Ja túžim po Bohu
vštíviť lekára. Jej stav sa natoľko a Boh túži po mne
zhoršil, že 30. mája 2013 odišla do len vzájomná láska
k večnosti nás pozve --Otec, Syn, Duch Svätý
je stála veleba
len ona dá krídla
na cestu do neba --MIRO JOZEF REPKA
Foto: archív rodiny
LENDAK JE
POD NEBOM
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Z jubilejnej a ďakovnej sv. omše, 24. 6. 2013
Farnosť
2
Lendak 2/2013
PAMIATKA NA 1. SV. PRIJÍMANIE Z RÚK DUCHOVNÉHO OTCA M. A. HRTUSA, O. PRAEM.
PRÍĎ, PANE JEŽIŠU!
Každý deň v sebe ukrýva
niečo krásne. Keď si to všimneme, uvidíme krásu celého nášho
života. Jeden deň bol však pre
95 detí z Lendaku ešte krajší.
Dňa 12. mája 2013, s veľkým
očakávaním, prijali prvýkrát do
svojich čistých sŕdc eucharistického Spasiteľa.
Prvé sväté prijímanie je krásny a vzácny deň s nezabudnuteľnou atmosférou, ktorý s radosťou
očakávali nielen deti, ale aj ich
rodičia, starí rodiča a vlastne
celé rodiny. Spomienky na tento
sviatočný deň vždy zohrejú dušu
a srdce človeka a pomáhajú aj pri
prekonávaní prekážok a ťažkostí
každodenného života.
Našim prvoprijímajúcim deťom
želáme, aby si pocity z tohto okamihu navždy zapamätali, aby si ich
hlboko zapísali do svojich sŕdc s
tým, že čokoľvek ich v živote postihne, môžu sa spoliehať na Pána
Ježiša, ktorý ich bude v Eucharistii
sprevádzať po celý život a aby v
budúcnosti s rovnakou radosťou a
láskou, ako v tento deň, pristupovali
ku každej svätej omši a ku každému
svätému prijímaniu.
SR. ĽUBOMÍRA
Tešil som sa, že som dostal prvýkrát Ježiša a že som sa vyspovedal
zo svojich hriechov.
CYRIL
Najviac som sa tešil, že som do
srdca prijal Pána Ježiša.
MIKULÁŠ
Mám čistú dušu a môžem prijímať Ježiša.
JANKO
Všetko som zvládla a prijala
som Ježiša do svojho srdca.
MÁRIA
Dostal som ruženec a Ježiš prišiel do môjho srdca.
TOMÁŠ
Bol to môj najlepší deň.
DOMINIK
Najviac som sa tešil, keď som
prijal Pána Ježiša. A tiež, keď som
čítal čítanie od ambóny. MÁRIO
Som rád, že som prijal Ježiša do
srdca a páčila sa mi výzdoba, ktorú
pre nás urobili naše mamky.
DENIS
Mohol som prijať Ježiša do srdca a bol som rád, že svietilo slnko a
bolo teplo.
TOMÁŠ
Mne sa páčila kázeň a občerstvenie na fare. No najviac to, že som
mohla prijať Ježiša do srdca.
VERONIKA
Najkrajší zážitok včerajška bol
pri sv. prijímaní, keď som Ježiša
prijal do svojho čistého srdca a
tešil som sa, že celá naša rodina
bola pokope.
SAMKO
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
3
Farnosť
Lendak 2/2013
Najkrajší zážitok nedele bol,
keď som prijal Pána Ježiša, ako
som spieval a ako sme sa stretli na
dvore.
TOBIÁŠ
Veľmi som sa tešila, že môžem
prijať Pána Ježiša. Páčilo sa mi aj
fotenie v kostole.
JARKA
Ježiško, ďakujem Ti, že si mi
prišiel do srdiečka. Ďakujem Ti aj
za všetky darčeky.
RÓZKA
Ježišu, som veľmi šťastná, že si
prišiel do môjho srdca. Veľmi sa mi
páčilo, keď som Ťa prijala. Bola
som rada, že som sa mohla vyspovedať. Že sme boli v krojoch. Boli
sme krásni. Mali sme pre mamky
ruže a dobrý obed.
KRISTÍNKA
Môj najkrajší zážitok bol, keď
som prijal Ježiška do svojho srdca.
Ďalší veľký zážitok bol, keď som si
obnovil krstné sľuby. Stal som sa
prvoprijímajúcim.
STANKO
Páčilo sa mi, keď som prijal
Ježiša do srdiečka. Na konci omše
sme spievali a pri obnove krstných
sľubov nám horeli sviečky.
JAKUB
Bola som rada, že som mohla
čítať prosbu za učiteľov a do srdiečka som prijala Pána Ježiša.
LÍVIA
Páčilo sa mi,ako sme išli do kostola, ako moja spolužiačka čítala
na sv. omši a že sme všetci dostali
Ježiška pod spôsobom chleba.
VALENTÍNA
Obnovili sme si krstné sľuby, do
srdiečka som prijal Pána Ježiša a
spoločne sme sa fotili. KRISTIÁN
Prvýkrát prišiel do môjho srdca
Pán Ježiš pod spôsobom chleba,
ktorý sa za nás obetoval na kríži.
KAROLÍNA
Moja najkrajšia vec v kostole
bola prijať Pána Ježiša do môjho
srdiečka. Po prvýkrát som ho prijala.
ANIČKA
Najkrajší zážitok bol, že som na
sv. omši prijal Pána Ježiša Krista
v svätej hostii. Bol to veľmi veľký
zážitok.
JANKO
ticho a každý sa tam modlil. Prosil
o niečo dona Bosca a rozmýšľal.
Ja som sa tam tiež veľa modlil.
O don Boscovi som vedel už od
svojich 4 rokov a mám ho veľmi
rád. Prosil som ho za celú našu
rodinu, aby sme boli spolu, zdraví
a šťastní. JOZEF
Pri don Boscovi som načerpala veľa síl do
ďalšieho života
a prosila som
o zdravie celej
rodiny. Môj najväčší zážitok
bol v tom, že
som bola v blízkosti svätca, ktorý
je ochrancom mládeže.
BARBORA
Bola som pri patrónovi mládeže
a mohla som sa modliť pri jeho pozostatkoch. Bol to pre mňa veľmi
silný zážitok.
HELENA
PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH V LEVOČI
NA MARIÁNSKEJ HORE, 9. 6. 2013
RELIKVIE DONA BOSCA
25. 4. 2009 sa z Kostola Panny Márie Pomocnice v Turíne
v Taliansku, kde je don Bosco
pochovaný, vydala na cestu okolo
sveta jeho relikvia (časť jeho
telesných pozostatkov starostlivo
uložená vo voskovej figuríne s
jeho podobizňou).
Cieľom tejto cesty je, aby
don Bosco navštívil každý saleziánsky dom na celom svete a
späť do Turína doputoval v roku
2015, keď sa bude oslavovať 200
rokov od jeho narodenia. Doteraz
relikvia prešla celou Severnou
a Južnou Amerikou, Áziou,
Oceániou, Afrikou a západnou
Európou.
My sme mali možnosť uctiť si
ju v dňoch 16.-17. apríla 2013 v
Kostole svätého Jána evanjelistu v
Poprade – Veľkej. SR. ĽUBOMÍRA
O tejto udalosti nám píšu
žiaci, ktorí sa tam s don Boscom
stretli: Bol to veľký zážitok, byť
v blízkosti dona Bosca. Modlili
sme sa pri ňom a svoje prosby sme
mohli napísať. Som rada, že som
tam bola.
PATRÍCIA
Mne sa páčilo, že tam bolo
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
4
Farnosť
Lendak 2/2013
PREDAJ POZEMKOV PRE VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV
biskupským úradom.
Záujemcovia o kúpu pozemku
môžu adresovať žiadosť na rímskokatolícku cirkev, farnosť Lendak,
s uvedením: meno a priezvisko,
tel. číslo, rok narodenia, adresua
bydliska a číslo pozemku, o ktorý
je záujem.
Predaj pozemku je podmienený
súhlasom hosp. rady farnosti a
biskupským úradom.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
PDF vytvorené pomocou skúšobnej verzie pdfFactory Pro www.pdffactory.sk
SITUÁCIA
ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMOV
LOKALITA PREDNÁ HORA - LENDAK
II. E T A P
A
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lendak, má pozemky na predaj pre výstavbu rodinných domov v
lokalite „Predná Hora“ v Lendaku. Z predaja stavebných pozemkov finančné prostriedky budú použité
na výstavbu rímskokatolíckeho kostola v Lendaku, ktorý je v realizácii. Hotový je suterén a základy.
Na uvedenú lokalitu zástavby individuálnej bytovej výstavby (rodinné domy), je vydané
právoplatné územné rozhodnutie, celá lokalita je vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu, je vyhotovený a zapísaný v katastri geometrický
plán s odčlenením stavebných pozemkov. V súčasnosti sa
spracováva projektová dokumentácia na miestnu
komunikáciu, elektrické vedenie, verejné osvetlenie, dažďovú a splaškovú kanalizáciu,
verejný vodovod.
Cena za 1 m2 stavebného pozemku je určená súdnoznaleckým
posudkom a hospodárskou radou farnosti
na 33 €, ktorá
je odsúhlasená
5
Farnosť
Lendak 2/2013
VÍKEND MLADÝCH NA KAMENNEJ BANI V KEŽMARKU
Pre 20 mladých ľudí, prevažne
z našej farnosti, sa stal víkend v
dňoch 5. – 7. apríla 2013 domovom
modlitby a pokoja. Absolvovali
duchovné cvičenia v Kláštore redemptoristiek na Kamennej bani v
Kežmarku, ktoré sa niesli v duchu
apoštolátu ľudskej a duchovnej po-
hostinnosti rehoľných sestier, aby vít. JANN
dali svojmu životu hlbší zmysel.
Spolu sa modlili, rozprávali i zabávali. Hovorili o rodine, vzťahoch
a vnútorných potrebách. Mladí si
víkend pochvaľovali, škoda, poznamenali, že v našej obci nie sú
takéto možnosti duchovných akti-
FARSKÁ PÚŤ NA VELEHRAD
V dňoch 27. - 28. apríla 2013 sa
konala jubilejná púť našich farníkov na Velehrad.
Cestou navštívili najstaršie pútnické miesto na Slovenku, ktorým
je Skalka pri Trenčíne, miesto
pôsobenia a smrti našich svätcov
Andreja - Svorada a Benedikta. Na
tomto mieste slávili svätú omšu a spoločne prosili o posilnenie viery v
našich rodinách. Potom už nasledovala púť na Velehrad, pútnické miesto,
ktoré už dlhé roky zjednocuje všetkých, ktorí sem prichádzajú Bohu
ďakovať za našich vierozvestcov – Sv. Cyrila a Metoda.
Počas cesty sa spoločne modlili, spievali a pán farár p. Mário, Anton
Hrtus, ich cestou oboznamoval s našou národnou históriou. Príchod na
Velehrad bol veľmi milý a srdečný,
a to vďaka sestričkám z Kongregácie sv. Cyrila a Metoda, ktoré pochádzajú z Lendaku. Patrí im veľká
vďaka, lebo okrem ubytovania a
stravy, sa postarali aj o duchovný
program pobytu na Velehrade.
V nedeľu, po slávnostnej svätej
omši a obede, pútnici pokračovali v putovaní na mariánsku horu Hostýn. Tu podľa tradície Matka Božia zachránila národ pred tatárskymi
a tureckými vojskami. Po spoločnej modlitbe svätého ruženca a svätej
omši sa, naplnení mnohými duchovnými zážitkami a vďační Bohu za
ochranu a požehnanie, vrátili do svojich domovov. Boh nech je za všetko
oslávený.
SR. ĽUBOMÍRA
100 ROKOV OD SMRTI BLAHOSLAVENEJ ULRIKY Z HEGNE MILOSRDNEJ SESTRY
Svätého kríža v nemeckom Pro- ta, ktorý je najväčším prejavom hoslavenej Ulriky povzbudia na
SVÄTÉHO KRÍŽA
vinciálnom dome v Hegne. Stalo jeho lásky, sformoval jej život. našej osobnej ceste viery a nech
Sestra Ulrika Nischová sa narodila 18. septembra 1882 v malom
meste Mittelbiberach – Oberdorf.
Nasledujúci deň bola pokrstená
a dostala meno Františka. Až rok
po jej narodení sa mohli rodičia,
ktorí žili v najkrajnejšej chudobe,
zosobášiť.
Ako najstaršie dieťa musela
pomáhať v domácnosti a už skoro
prispievať svojím zárobkom na
živobytie veľkej rodiny. Po skončení školy pracovala Františka ako
slúžka najprv vo svojej domovine,
naposledy v Rorschachu vo Švajčiarsku. Tu ťažko ochorela a v nemocnici ju ošetrovali ingenbohlské
sestry Svätého kríža. Toto stretnutie bolo pre Františku posledným
podnetom k tomu, aby vstúpila
do kláštora k Milosrdným sestrám
sa to 17. októbra 1904.
Pri prijatí do noviciátu dostala
meno sestra Ulrika. 24. apríla 1907
zložila prvé rehoľné sľuby. Len
krátkych deväť rokov bola Ulrika
Nischová sestrou Svätého kríža
a vykonávala svoju službu ako
„druhá kuchárka” podľa charizmy
krížových sestier: „Celkom Ukrižovanému, a preto celkom blížnemu,
ako zástupkyňa Kristovej lásky.”
V obetavej kuchynskej službe bola
pozitívne zmýšľajúcim a milujúcim
človekom. Boha hľadala a nachádzala vo všetkých udalostiach svojho
života. Ticho, pokorne a pokojne
prežívala svoje osobné utrpenia
a v nich vždy viac dozrievala k
hlbokému zjednoteniu s Kristom.
Verila v milosrdnú Božiu lásku – z
tejto lásky „bez miery“ rozdávala
iným. Všetky spolusestry i služobné
dievčatá si ju vážili a milovali pre
jej úctu, priateľskosť i sesterskosť,
ktorou do duší vlievala dôveru a nádej.
V jej prítomnosti sa
nesmelo povedať
žiadne zlé slovo o
neprítomnom človeku.
Kríž Ježiša Kris-
Cez ustavičné bolesti hlavy, k
tomu ťažké pochybnosti vo viere
a pretrpené „tmavé noci duše”
mala účasť na Ježišovom kríži.
Namáhavá telesná práca a odriekavý spôsob života podlomili sestre
Ulrike zdravie a sily.
15. júla 1912 prišla ťažko chorá
do sesterskej nemocnice v Hegne.
Plná lásky, odovzdanosti Bohu a
vo veľkej túžbe po nebi prežívala
posledné dni svojho pozemského
života.
Sestra Ulrika zomrela 8. mája
1913 ako 31-ročná.
1. novembra 1987, na Sviatok
všetkých svätých, ju v Ríme pápež
Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú.
Stala sa patrónkou kuchárok,
žien v domácnosti a pre svoj mladý
vek aj študentov, ktorí sa k nej utiekajú najmä v čase skúšok.
Nech aj nás myšlienky bla-
nám pomáha svojím mocným
príhovorom u toho, ktorého celým svojím životom milovala a
nasledovala.
Je to dobré znamenie, keď nás
milý Boh navštevuje krížom, lebo
nám tým chce pomôcť do neba.
Na ceste do neba musíme kráčať
po tŕňoch.
Aké to bude šťastie, keď sa v nebi
znova uvidíme! Ako sa už teraz na
to tešíme! A ako budeme milému
Bohu ďakovať za všetky kríže, ktoré
na nás zoslal! Až potom spoznáme
ich hodnotu.
Láska nepozná mieru.
Bez modlitby nijaká milosť,
bez milosti nijaká radosť a nijaký
pokoj.
Všetko pre milého Spasiteľa.
SR. ĽUBOMÍRA
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
TRUHLICA S RELIKVIAMI
ULRIKY
NISCHOVEJ V HEGNE
BLAHOSLAVENEJ
6
Farnosť
Lendak 2/2013
PAMIATKA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA
Spišský biskup Štefan Sečka
udelil 26. mája 2013 vo farskom
Kostole sv. Mikuláša v Lendaku
181 birmovancom sviatosť birmovania. O sviatosti birmovania
sa hovorí, že je to v podstate svi-
DOBRÝ PASTIER
atosť kresťanskej dospelosti. Vo
sviatosti birmovania prijímame
Ducha Svätého, ktorý je darom
lásky, pokoja, radosti a odpustenia. Uzdravuje, oslobodzuje,
posilňuje a narovnáva, aby sme
spoznali ten jedinečný obraz
Boha, ktorý sa v nás chce realizovať. Nech táto udalosť prinesie
hojnosť darov Ducha Svätého
našim a všetkým birmovancom,
aby ich viera bola ozajstná a živá,
len tak budeme silný a nič ju nezničí.
JANN
František: Nehľadajme inú bránu, pohodlnejšiu cestu, iba a len
Ježiša P: 3, 22. 4. 2013 15:29, ZAH
Vatikán 22. apríla (RV) - Evanjelium o Dobrom Pastierovi, v ktorom
sa Ježiš nazýva bránou k ovciam, bolo centrom dnešnej homílie Františka. Na svätej omši v kaplnke Domu sv. Marty boli prítomní niektorí
zamestnanci Tlačového strediska Vatikánu, páter Federico Lombardi
SJ, jeho riaditeľ, tiež zástupca riaditeľa páter Ciro Benedettini a niektorí
technici Vatikánskeho rozhlasu.
V evanjeliu, ktoré nám ponúkla dnešná liturgia slova, Ježiš hovorí, že
kto nevchádza do ovčinca bránou, nie je pastier. Jedinou bránou, ktorá
vedie do Božieho kráľovstva, do Cirkvi – opakovane zdôraznil Svätý Otec
– je tento Ježiš. „Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade,
je zlodej alebo zbojník.“ Teda je to niekto, kto chce mať z toho výhody
pre seba, alebo niekto, kto chce liezť, „liezť hore“. „Aj v kresťanských
spoločenstvách sú takíto horolezci, však? Hľadajú sami seba, vedome
či nevedome sa tvária, že chcú vojsť, ale sú zlodeji a lúpežníci. Prečo?
Pretože kradnú Ježišovu slávu, chcú vlastnú slávu. To je to, čo Ježiš
povedal farizejom: „Vy si lichotíte jedni druhým.... Akoby náboženstvo
bolo tak trochu obchodom. Ja pochválim teba, ty zasa mňa. Ale toto nie
je prechádzaním cez pravú bránu. Bránou je Ježiš a kto nevchádza cez
túto bránu, mýli sa. Ale ako mám vedieť, ktorá brána je pravá? Ako mám
vedieť, že táto brána je tá Ježišova? Zober si blahoslavenstvá a rob to, čo
hovoria blahoslavenstvá. Buď pokorný, chudobný, tichý, spravodlivý.“
Avšak Ježiš nie je len bránou, pokračoval Svätý Otec. On je aj
cestou. Existuje množstvo chodníčkov, možno výhodnejších. Ale sú
zradné, nie sú správne, sú klamné. Cestou je iba Ježiš: „Niektorí z vás
poviete: Otče, vy ste fundamentalista! Nie, jednoducho toto povedal Ježiš:
«Ja som brána, ja som cesta», aby nám dal život. Jednoducho povedané,
existuje jedna krásna brána, brána lásky, brána, ktorá nesklame, nie je
falošná. Vždy hovorí pravdu; s nehou a láskou. Ale v nás je stále to, čo
bolo príčinou prvotného hriechu, je to tak? Máme túžbu mať kľúč na
interpretáciu všetkého, kľúč a moc ísť svojou cestou, nech by bola akákoľvek, túžbu nájsť svoju bránu, nech by ňou bolo čokoľvek.“
„Niekedy“ – dodal pápež – „sme v pokušení byť príliš pánmi seba samých, nie synmi a pokornými služobníkmi Pána. To je pokušenie hľadať
iné dvere alebo okná, cez ktoré by sme vstúpili do Božieho kráľovstva.
Ale vstupuje sa len cez bránu, ktorej meno je Ježiš. Vstupuje sa len cez
bránu, ktorá nás zavedie na cestu – jedinú cestu, ktorá sa nazýva Ježiš a
vedie do života, ktorý sa volá Ježiš. Všetci tí, ktorí robia niečo iné – hovorí
Pán –, ktorí preliezajú oknom, sú zlodeji a vykrádači. Pán je jednoduchý,
nehovorí komplikovane. On je jednoduchý.” František nás teda na základe
dnešného evanjelia vyzýva, aby sme si vyprosovali milosť klopať neustále
na túto pravú, správnu bránu: „Niekedy je uzavretá, je nám smutno, prežívame hlboký zármutok, máme problém
zaklopať na túto bránu.
Nechoďme hľadať iné
dvere, ktoré sa zdajú
byť jednoduchšie, pohodlnejšie, na dosah
ruky. Vždy hľadajme
len tú istú bránu: Ježiša! Ježiš nás nesklame,
nepodvedie, Ježiš nie
je zlodej, okrádač. On
dal svoj život za mňa.
Každý z nás si musí
povedať toto:
„Ty, ktorý si dal
svoj život za mňa,
prosím, otvor, aby
som mohol vstúpiť.”
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 2/2013
Kultúra
MODLITBY ZA POČATÉ DETI
7
Bratislava 1; Gymnázium J. F. Rimavského Levoča 1; Gymnázium
sv.T. Akvinského Košice 2; Gymnázium Šrobárova Košice 1; Športové
gymnázium Košice 3; Gymnázium sv. E. Steinovej Košice 1; Cirkevné
gymnázium Spišská Nová Ves 1; Gymnázium D. Tatarku Poprad 2; SOŠ
zdravotná Bratislava 1; SOŠ zdravotná Ružomberok 2; SOŠ zdravotná
Poprad 2; Stredná zdravotná škola Košice 1; Stredná stavebná a geodet.
škola Košice 1; Súkromná SOŠ Poprad 3; SOŠ Horný Smokovec 13;
Súkromná SOŠ Poprad 6; SOŠ Podolínec 1; Stredná priemyselná škola
Poprad 8; Obchodná akadémia Poprad 4; Obchodná akadémia Stará
Ľubovňa 3; SOŠ pedagogická Levoča 1; SOŠ technická Poprad 3; SOŠ
elektrotech. Poprad – Matejovce 2; SOŠ – učebné odbory: SOŠ Okružná
Poprad 9; SOŠ Horný Smokovec 5; Súkromná SOŠ Poprad 1. SPOLU:
77
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Aj tento rok sa podarilo zorganizovať cyklistickú akciu
Modlitieb za počaté deti. Akcia trvá od 29.6.2013 do 13.7. 2013.
Tu je trasa a jednotlivé zastávky modlitieb:
29.6. Kežmarok – 8.00 slávnostná sv. omša, farský kostol + pochod
za život ku nemocnici; Poprad – 12.00 modlitby pri nemocnici; 30.6.
Brezno – 8.00 sv. omša, Kostol Nanebovzatia Panny Márie + pochod
ku nemocnici; B. Bystrica – 16.00 sv. omša, nemocničná kaplnka +
modlitby; 1.7. Zvolen – 10.30 modlitby pri nemocnici, 12.00 sv. omša,
Kostol svätej Alžbety; Žiar nad Hronom – 16.30 sv. omša, Kostol
Sedembolestnej Panny Márie + pochod ku nemocnici; 2.7. Bojnice
– 17.30 sv. omša Kostol svätého Martina + pochod ku nemocnici; 3.7.
Žilina – 12.00 sv. omša, Farský kostol Najsvätejšej Trojice + pochod
ku nemocnici; Pov. Bystrica – 18.30 sv. omša, farský kostol + pochod
ku nemocnici; 4.7. Ilava – 10.00 modlitby pri nemocnici; Trenčín
– 15.00 sv. omša, Kostol svätej Anny + pochod za život ku nemocnici;
5.7. Piešťany – 8.00 sv. omša, Kaplnka Sedembolestnej Panny (jezuiti) + pochod za život ku nemocnici; Trnava – 17.00 sv. omša, Kostol
Najsvätejšej Trojice + pochod ku Poliklinike Družba; 6.7. Bratislava
– 12.00 sv. omša, Kostol svätého Martina + pochod za život ku Modrému kostolíku; Šaštín Stráže; 7.7. Velehrad – 10.00 sv. omša k slávnosti
príchodu svätého Cyrila a Metoda; 8.7. Brno – 15.30 sv. omša, Kostol
sv. Janú (minoriti) + pochod za život k nemocnici na Obilním trhu; 9.7.
Svitavy – 18.00 sv. omša, Kostol sv. Jiljí + modlitby pri nemocnici;
10.7. Pardubice – 18.00 sv. omša, Kostol sv. Bartolomeja + pochod
ku nemocnici; 11.7. Praha – 17.30 sv. omša, Kostol sv. Ignáca z Loyoly + pochod za život k Nemocnici u Apolináře; 12.7. Žlutice; 13.7.
Cheb; 14.7 . 8.50 sv. omša Kostel sv. Mikuláše; 14.7. Kulmach, 15.7.
Hassfurt, 16.7. Lohrhaupten, 17.7. Frankfurt n. Mohanom, 18.7.
Bingen, 19.7. Neuwied, 20.7. Köln, 21.7. Maastricht, 22.7. Brusel,
23.7. Dunkerque, 24.7. Dover, 25.7. Londýn, 31.7. návrat domov.
JÁN HUDÁČEK
Program:
10.30 hod. sv. omša
12.00 hod. živá pozvánka - po obci prejdú furmani s povozmi,
ľudové hudby, súboristi
14.30 hod. program na pódiu Pod Kicorou: Deti z MŠ v Lendaku,
FS a orchester z Gródka nad Dunajcem - Poľsko, FS Šafrán z ČR,
FS KICORA, Ľudová hudba ALEGRO, ukážky plieskania bičom,
maľovanie na tvár, sólisti ...
18.00 hod. Disco - voľná zábava
Nebudú chýbať detské atrakcie, rýchle občerstvenie, dobrá
hudba - Dj BADY.
POZVÁNKA
2013 zbierku použitého oblečenia. Do zbierky priniesli občania
Obecný úrad Lendak v spo- veci o váhe cca 4 tony. Zbierka
lupráci s Diakonií Broumov, poslúži ľuďom v núdzi i ako
vyhlásil v termíne 10. – 11. 4. materiál k ďalšiemu priamemu
spracovaniu. Všetkým darcom
ĎAKUJEME!
Jann
ZBIERKA ŠATSTVA
PREHĽAD O PRIJATÍ ŽIAKOV 2012/2013
NA STREDNÉ ŠKOLY
Počet žiakov 9. roč.: 97, z toho: v gymnáziách: 15; v SOŠ s matur.: 58;
v SOŠ (bez mat.): 23; neschopný zaradenia: 1
Počty žiakov zaradených do gymnázií, SOŠ v okrese Kežmarok:
Gymnázium P.O.H. v Kežmarku: 3; HA Kežmarok: 1; Do SOU s
maturitou v okrese Kežmarok: SOŠ Kušnierska, Kežmarok: 3; SOŠ
Garbiarska, Kežmarok: 3; Učebné odbory v okrese Kežmarok: SOŠ
Kušnierska, Kežmarok: 5; SOŠ Garbiarska, Kežmarok: 3; SOŠ Slav.
cesta, Kežmarok: 1. SPOLU: 19
Počty žiakov zaradených do gymnázií, SOŠ, SOU – s maturitou +
bez maturity + názvy škôl mimo okresu Kežmarok
Gymnázia a stredné odborné školy: Gymnázium Matky Alexie
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
8
Zo života obce
PO ZÁSAHU GUĽOVÉHO BLESKU
Lendak, 22. 6. 2013 popoludní
Lendak 2/2013
POČÍTAČOVÉ KURZY
V mesiaci jún 2013, od. 5. do 27. , vďaka absolvenskej praxi Petra Neupauera na obecnom úrade v Lendaku, sa podarilo otvoriť počítačový kurz
pre začiatočníkov a pokročilých. Učebňa bola vybudovaná z vlastných,
štátnych a európskych peňazí, vďaka projektu Multimediálna bezbariérová učebňa. Projekt:2005-OPZI-32A-PO-0137. Záujem prejavilo 16
študentov, čo je na našu učebňu veľa, nakoľko máme k dispozícii len 12
počítačov, avšak vypomohli si vlastnými notebookmi. Cena celého kurzu
bola symbolická, 3,32 € na osobu. Hoci kurz trval len mesiac, študenti si
pochvaľovali a chceli by pokračovať v zdokonaľovaní sa práce na počítači. Počas štúdia sa oboznámili s internetom, e-mailom, Wordom, Excelom
a PowerPointom. Verím, že získané vedomosti zúžitkujú v osobnej i
pracovnej činnosti.
.
JANN
Rodina p. Majerčáka z Tatranskej ulice ĎAKUJE všetkým, ktorí
sa zúčastnili hasenia požiaru a poskytli akúkoľvek pomoc.
BAČOVKA NA KOĽYMBARGU
Janko Nebus, náš rodák, sa pustil tento rok do bačovky. Koľymbarg
– miestny kopec, na ktorom má rozložený košiar, sa už viac rokov nekosí
a keď, tak iba miestami. Obišiel vlastníkov, o ktorých mal vedomosť,
aby si prenajal lúky na pasenie, zakúpil stádo o počte 250 ks a pustil sa
do neľahkej roboty. Z nadojeného mlieka vyrába syr. Plánuje urobiť aj
kolibu pre návštevníkov salaša, no všetko záleží od vývoja, ako to pôjde
ďalej. Taktiež sa blíži zima a ovce bude treba prezimovať a nakŕmiť.
Ďalšia neľahká úloha, ktorú musí zvládnuť.
Bačovka v Lendaku je dôkazom toho, že Lendačania majú aj dnes
zmysel a chuť pre prácu. Roboty sa neboja a vieru v Boha si chránia.
Držíme Jankovi palce a prajeme všetko dobré. Za redakciu JANN
Absolventi kurzu
OBNOVENÉ LAVIČKY PRED ÚRADOM
Foto zľava: Ján Nebus - bača, Jozef Hudáček a Jozef Žmijovský
- juhasi.
ZBERNÉ NÁDOBY
PRE ŠATSTVO
Od 10. apríla 2013 sa po našej obci
rozmiestnili štyri zberné nádoby na
šatstvo, textílie a obuv, ktoré sa vyprázdňujú minimálne jedenkrát za dva týždne.
Nájdete ich pri škole, na trhovisku, pri
obecnom úrade a v miestnej časti Dvor.
JANN
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
POHĽAD Z KOĽYMBARGU NA OBEC LENDAK.
9
Oznamy
Lendak 2/2013
HĽADÁME SLOVENSKÉ HUDOBNÉ TALENTY ZÁLOHOVÉ PLATBY ZA VODNÉ A STOČNÉ
Reprezentujem televíznu produkčnú spoločnosť NUNEZ NFE,
ktorá pripravuje nový hudobný program zameraný výhradne na
hudbu žánrov ako folkór, dychová hudba, country, folk, revival
(známe slovenské, české a svetové evergreeny) a hudbu, ktorú je
najjednoduchšie označiť ako „svadbová muzika“. V skratke - ide o
dobrú, nefalšovanú, pôvodnú slovenskú ľudovú zábavu.
Nakoľko vyššie spomínané - ľudová hudba – folklór
hudobné žánre nemajú na sloven- - štylizovaná ľudová hudba
skom mediálnom trhu náležitý - trampské piesne
priestor, nový program ponúka - revival music
slovenským profesionálnym, polo- - ambientná hudba
profesionálnym a dokonca aj ama- - šanzóny v slovenskom jazyku
térskym hudobným zoskupeniam (prerábky známych šanzónov)
a sólistom možnosť prezentovať - ruské a balkánske prespievané
svoju tvorbu širokej slovenskej klasiky
verejnosti.
S vybranými interprétmi natoV prvom rade máme záujem číme (na naše náklady) obrazový
o interprétov, ktorí majú vydané, materiál („klipy“), ktorý bude od
resp. nahrané CD alebo DVD. Pri- začiatku septembra tvoriť obsah
pravovaný program by mal slúžiť nového televízneho programu.
zároveň ako podpora predaja ich Podkladom pre natáčanie by
hudobných nosičov.
malo byť práve vyššie spomíAk tvoríte zaujímavú kapelu, nané CD.
budeme veľmi radi, ak pomôžete
V prípade, že máte záujem, budostať vašu tvorbu na televízne ob- deme radi, ak sa nám prihlásite.
razovky slovenských domácností
Tvorme obsah médii spolu a
a predstaviť tak vaše majstrovstvo sledujme v nich to, čo máme radi.
a pôvodnú slovenskú hudbu čo
S vďakou a pozdravom
najväčšiemu počtu ľudí.
MATÚŠ PETREK
Budujeme priestor pre nasledujúce hudobné žánre:
Mobil: +421 911 700 551
- klasické „repete“ a „svadobné“
E-mail: [email protected]
hity
Postal address: NUNEZ NFE
- dychovka
s.r.o., Nad Dunajom 6, 841 04
- country
Bratislava.
ZVÝŠENIE CENY PITNEJ VODY
Vedenie Prevádzkarne obce Lendak týmto oznamuje, že je možné v
kancelárii Prevádzkarne obce Lendak zálohovo platiť za vodné a stočné.
Vyúčtovanie zálohových platieb sa uskutoční dvakrát do roka po jesennom
a jarnom odpise.
JÁN LIZÁK, VEDÚCI PRO
UPOZORNENIA
Upozorňujeme občanov na dodržiavanie VZN č.6/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lendak a zákazu napájania
dažďovej a povrchovej vody na splaškovú kanalizáciu.
Za porušenie zákazu bude uložená pokuta.
Obec Lendak a Prevádzkareň obce Lendak upozorňujú občanov,
že prijatím Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 3/2012 zo dňa
7.1.2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 zo dňa 7.11.2011
sú povinní pripojiť nehnuteľnosť na splaškovú kanalizáciu do
31.7.2013.
KONTAKT NA PORUCHY KÁBLOVKY
0907 772 377 alebo 052 77 23 776
VÝZVY
Vyzývame občanov, ktorým bola doručená kúpna zmluva na vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, nech túto zmluvu prídu
podpísať na matriku obce Lendak, 2. poschodie, k p. Žofii Stupákovej.
Pracovníci prevádzkarne obce vykonali odpis stavu vodomerov v
celej obci. Platbu za odber vody je potrebné uhradiť čo najskôr na prevádzkarni obce počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:30 hod.
Vyzývame občanov z ulíc, na ktorých sa plánuje asfaltovanie ciest a
nemajú doposiaľ vyústenie z dvora do dažďovej kanalizácie, nech tak
urobia ešte pred samotným asfaltovaním.
Kedy začneme asfaltovať a ktoré cesty?
OZNAM K ZMENE CENY ZA DODÁVKU PITNEJ VODY Otázka na p. starostu, Pavla Hudáčeka.
NA ROK 2013 Vedúci Prevádzkarne obce Lendak týmto oznamuje, že
cena za dodávku pitnej vody sa upravuje od 1.10.2013 zo sumy 0,2656
Začať chceme ešte toho roku. Samozrejme záleží na viacerých
€ za 1 m3 bez DPH na sumu 0,332 € za 1 m3 bez DPH, s DPH 0,40
úkonoch,
ktoré je potrebné vykonať. V súčasnej dobe máme ukončený
€/ 1m3. Nová cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom bola
výber verejného obstarávateľa na verejné obstarávanie a na stavebný
schválená obecným zastupiteľstvom dňa 11.3.2013.
dozor. Verejné obstarávanie na výstavbu a rekonštrukciu MK sme začali.
Predpokladaný termín výberu dodávateľa na realizáciu diela je koniec
augusta, začiatok septembra. Zároveň prebieha rokovanie s bankami o
poskytnutí úveru. O najvýhodnejšej ponuke a výške rozhodne OcZ. O
tom, ktoré cesty sa budú ako prvé asfaltovať bolo rozhodnuté na rokovaní OcZ dňa 11. 3. 2012. Ide o nasledovné ulice: Mlynská, Kostolná,
MUDr. Janíková,
Partizánska, Zadná, časť Tatranskej, Potočnej a Revolučnej. Verím, že
oznamuje, že v detskej ambulancii sa bude v mesiaci júl a august ordi- obec bude pokračovať v asfaltovaní aj na ďalších uliciach.
novať následovne: od 1.7.2013 do 12.7.2013 a od 29.7. 2013 do 9.8.2013
do 10:30 hod. vrátane stredy, z dôvodu zastupovania v Holumnici.
Poradňa pre malé deti bude každý deň od 9:00 – 10:30 hod. Súrne
prípady budú ošetrené po 10:30 v Holumnici.
Od 15.7.2013 do 26.7.2013 a od 12.8.2013 do 23.8.2013 od 11:00
hod. z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Milková.
ORDINAČNÉ HODINY V ZDRAVOTNOM
STREDISKU POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
MUDr. Janík,
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
oznamuje, že v gynekologickej ambulancii sa v dňoch od 15.7.2013 do
26.7.2013 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať
bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Kežmarku.
POSLANCI V TERÉNE
10
Samospráva
Lendak 2/2013
UZNESENIE z tridsiateho prvého riadneho zasadania OcZ, konaného 11. 3. 2013 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo: /128/ Prerokovalo: a) v zmysle § 11 ods.
4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, návrh zmien a doplnkov Územného plánu obce
Lendak v členení lokalít „A až O“ nasledovne: „A“ súčasný stav: plocha
TTP, navrhovaný stav: plocha priemyselnej výroby - areál zberného
dvora miestnej prevádzkarne (lokalita severne od zastavaného územia v
predĺžení ul. Partizánskej), „B“ súčasný stav: plocha športu a rekreácie,
navrhovaný stav: rozšírenie zástavby IBV (lokalita v predĺžení ulice
Pod Kicorou), „C“ súčasný stav: plocha zástavby IBV, navrhovaný
stav: plocha pre šport (lokalita pri futbalovom ihrisku), „D“ súčasný
stav: plocha športu a rekreácie, navrhovaný stav: rozšírenie zástavby
IBV (lokalita západne od futbalového ihriska), „E“ súčasný stav: poľnohospodárska pôda, navrhovaný stav: plocha pre rozšírenie zástavby
IBV (lokalita západná časť obce, „F“ súčasný stav: plocha pre zástavbu IBV, navrhovaný stav: zmena trasovania miestnych komunikácií
(lokalita južne od čerpacej stanice PHM), „G“ súčasný stav: plocha
pre zástavbu IBV, navrhovaný stav: plocha pre zástavbu občianskej
vybavenosti (lokalita predajňa železiarstva a stavebnín), „H“ súčasný
stav: plocha pre zástavbu IBV, navrhovaný stav: trasovanie miestnej
komunikácie (lokalita západne od potoka Rieka), „I“ súčasný stav:
plocha pre zástavbu IBV, navrhovaný stav: trasovanie chodníka (lokalita
pri potoku Rieka), „J“ súčasný stav: zástavba IBV, navrhovaný stav:
parkovisko a verejná zeleň (lokalita Zadná hora a Na úbočí), „K“ súčasný
stav: poľnohospodárska pôda, navrhovaný stav: plocha pre rozšírenie
zástavby IBV (lokalita severná časť obce), „L“ súčasný stav: plocha
občianskej vybavenosti – základná škola, navrhovaný stav: rozšírenie
zástavby IBV, občianska vybavenosť - obchod a služby (lokalita Pod
krížom), „M“ súčasný stav: plocha pre zástavbu IBV, navrhovaný stav:
trasovanie miestnej komunikácie (lokalita severne od ul. Sv. rodiny), „N“
súčasný stav: plocha pre zástavbu IBV, navrhovaný stav: trasovanie
miestnej komunikácie (lokalita severne od ČOV), „O“ súčasný stav:
plocha pre zástavbu IBV, navrhovaný stav: zmena na verejnú zeleň
(lokalita pôvodný morový cintorín), ktoré spracoval Ing. arch. Rudolf
Kruliac, autorizovaný architekt, č. o.: *0290 AA*.
/129/ Berie na vedomie: a) správu o činnosti na oddelení kultúry, vzdelávania, mládeže a športu za rok 2012, b) správu o požiarnej ochrane
v obci, c) abdikáciu poslanca Ing. Jána Budzáka na predsedu a člena
finančnej komisie, d) správu o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov
ÚPN Obce Lendak, e) výsledky prerokovania návrhu zmien a doplnkov
ÚPN Obce Lendak, f) výsledok posúdenia návrhu zmien a doplnkov ÚPN
Obce Lendak, Obvodným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej
politiky, ako príslušným orgánom územného plánovania, vyjadrenom
v stanovisku č. ObÚ-PO-OVBP-2013/319-962 zo dňa 11.03.2013, g)
vyhodnotenie súťaže vyhlásenej pre stredoškolských a vysokoškolských
študentov s trvalým pobytom v obci Lendak o najlepšiu písomnú prácu
na tému „Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Lendak“,
h) list Prešovského samosprávneho kraja č. 2572/2013/OZ-003 zo dňa
6. marca 2013 vo veci ošetrovania detí z obce Výborná.
/130/ Súhlasí: a) s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach vyhodnotenia prerokovania návrhu zmien a doplnkov ÚPD Obce
Lendak.
/131/ Schvaľuje: a) zmeny a doplnky Územného plánu obce Lendak,
b) VZN č. 2/2013, ktorým sa mení na dopĺňa VZN zo dňa 26.01.1996,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov ÚPN Obce Lendak,
c) VZN č. 3/2013 o prijímaní detí do MŠ, d) cenu za dodávku pitnej vody
verejným vodovodom vo výške 0,332 € bez DPH/m3 s DPH 0,40 €/m2
s platnosťou - po jarnom odpise vody, e) zmenu uznesenia č. /102/b) o
dopravnom značení nasledovne: - ruší zvislú značku „Zákaz zastavenia“, - zavádza časové obmedzenie pre celú parkovaciu plochu, okrem
vyhradených miest pre autobusy, v pracovných dňoch od 700 hod. do
16.00 hod. na max. 30 minút, - vyhradzuje jedno parkovacie miesto pre
osobné auto KK 467 AY, f) harmonogram výstavby MK v obci nasledovne: - majetkoprávne vysporiadanie do 03/2013 (závažné prípady do
04/2013), - vyjadrenia a stanoviská príslušných orgánov k PD na MK do
konca marca 2013, - stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby
do 15.5.2013, - verejné obstarávanie na dodávateľa a stavebný dozor 4
mesiace od vyhlásenia súťaže, - realizácia august 2013, g) odkúpenie
pozemkov od PUS Lendak na MK za 1 €, h) poradie rekonštrukcie a
výstavby MK v obci podľa prílohy priloženej k uzneseniu.
/132/ Ruší: a) uznesenie č. /33/a) zo dňa 06.06.2011.
/133/ Žiada: a) starostu obce, pozvať na najbižšie zasadanie OcZ, t.j.
08.04.2013, starostku obce Výborná a detskú lekárku v obci Lendak
MUDr. Janíkovú.
/134/ Ukladá: a) odpovedať na žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na činnosť CVČ nasledovne: - pre žiakov nad 15 rokov
finančné prostriedky neposkytnúť, - pre žiakov do 15 rokov poskytnúť
finančné prostriedky vo výške 90 % z dotácie určenej obci na činnosť
CVČ, 10% vyplatiť až po naplnení príjmovej časti rozpočtu v položke
výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve, a to len v prípade, že nenavštevuje CVČ v obci Lendak, termín: ihneď, zodpovedný:
prednostka OcÚ, b) zverejniť záväznú časť zmien a doplnkov ÚPN Obce
Lendak, - vyvesením na úradnej tabuli a na info kanáli najmenej 30 dní,
- doručením dotknutým orgánom štátnej správy, termín: ihneď a do 30
dní, zodpovední: Neupauer, Bc. Čižíková Budzáková, c) vyhotoviť o
obsahu zmien a doplnkov ÚPN Obce Lendak registračný list a spolu s
kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR ako ústrednému orgánu územného plánovania,
termín: do 30 dní, zodpovedný: Ing. Šterbák V., d) uložiť čistopis zmien a
doplnkov ÚPN Obce Lendak s označením textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti schvaľovacou doložkou v obci, na stavebnom úrade
a Obvodnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky spolu
s výpisom uznesenia o schválení, termín: 3 mesiace, zodpovedný: Ing.
Šterbák V. e) požiadať dopravný inšpektorát, odbor dopravy a cestnej komunikácie o odsúhlasenie zmeny v zmysle uznesenia č. /131/e), termín:
30.04.2013, zodpovedný: prednostka OcÚ, f) vyplatiť odmenu vo výške
100 €, Štefanovi Halčinovi, bytom Lendak, Letná 44, za predloženú súťaž
„Nakladanie s tuhým komunálnym odpadom v obci Lendak“, termín:
apríl.2013, zodpovedný: Girgová M., g) riadiť sa uznesením č. /131/c),
termín: stály, zodpovedný: zástupkyňa MŠ, h) riadiť sa uznesením č.
/131/d), termín: po jarnom odpise stály, zodpovedný: ved. PrO.
Obecné zastupiteľstvo:
/135/ Berie na vedomie: a) správu o činnosti Webového portálu obce
Lendak – 2. polrok 2012, b) správu o plnení daní a poplatkov za rok
2012, c) správu starostu obce o CO, d) informáciu starostu obce o PPP
projektoch, e) abdikáciu hlavnej kontrolórky k 30. 4. 2013.
/136/ Schvaľuje: a) Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme televízneho a
káblového rozvodu Lendak č. 01/2012, b) inventarizáciu a vyradenie
majetku za rok 2012, c) úpravu rozpočtu vo výdavkovej časti na položkách
nasledovne: - audit z 2800 € na 1560 €, - výstavba MK z 265 168 € na
283 879 €, - úprava parkovania pred OcÚ z 0 na 200 €, - multiprístup na
i-samospráva z 0 na 229 €, - kontaktný bod zo 700 € na 200 €, - spoluúčasť
– čistiaca technika zo 17 400 € na 0.
/137/ Ukladá: a) zverejniť, prostredníctvom webovej stránky, infotextového kanálu a najbližšieho vydania občasníka Lendak, mzdové a odvodové výdavky na starostu, hlavného kontrolóra a jednotlivých poslancov
obecného zastupiteľstva obce Lendak za roky 2011 a 2012 podľa prílohy,
Termín: ihneď, Zodpovedný: prednostka OcÚ, b) doplniť archív občasníka Lendak na Webovom portály obce Lendak o všetky čísla od roku
1997 do roku 2012, termín: 30.09.2013, zodpovedný: prednostka OcÚ,
c) riadiť sa uznesením č. /136/b), termín: 30.06.2013, zodpovedný: Bc.
Čižíková Budzáková, d) riadiť sa uznesením č. /136/c), termín: r. 2013,
zodpovedný: Oprendeková.
UZNESENIE z tridsiateho druhého riadneho zasadania OcZ, konaného 8. 4. 2013 na OcÚ v Lendaku
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 2/2013
11
Samospráva
UZNESENIE z tridsiateho tretieho riadneho zasadania OcZ, konaného 6. 5. 2013 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo: /138/ Berie na vedomie: a) na základe žiadosti bez obrubníkov, 2) variant vyčistiť, dorovnať, asfalt s obrubníkmi, cesta
občanov a odporúčania investičnej komisie úpravu MK Lemeje (500 €), šírky 6 m s dažďovou kanalizáciou. Parkovacie miesta pri kultúrnom
b) na základe odporúčania investičnej komisie úpravu rozpočtu na dovoz dome. Tatranská II. – smerom od križovatky na T. Kotlinu po kríž na
jedného kamióna rúr v sume 2 800 € na Lenivý potok, c) informáciu koniec ulice 1) variant - bez obrubníkov, vyčistiť, dorovnať, asfalt, 2)
starostu obce o prijatí petície občanov o ukončenie nájomnej zmluvy v variant – s obrubníkmi, vyčistiť, dorovnať, asfalt.
obecnom zdravotnom stredisku pre MUDr. Antona Jakubíka, d) infor- /140/ Vyhlasuje: a) výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného
máciu starostu obce o rokovaní s bankami o možnostiach úveru na MK kontrolóra obce s týmito požiadavkami: - úväzok: 40 hod. mesačne,
- minimálne úplné stredné vzdelanie, - bezúhonnosť, - doložiť doklad o
e) informáciu starostu obce o opatrovateľskej službe.
registra trestov nie starší ako
/139/
Schvaľuje:
a)
hospodárenie
obce
za
rok
2012
–
záverečný
účet
Lendak 1/2013
���������� vzdelaní, - profesijný životopis, - výpis z11
a hodnotiacu správu, b) hospodárenie Spojenej školy za rok 2012, c) 3 mesiace (je možné doložiť v deň konania voľby), - výhodou znalosť
zámer
zámeny pozemkov par.č. 1011/2 o výmere 16 m2 za časť par.č. legislatívy samosprávy. Odmeňovanie: v zmysle § 18c zákona č. 369
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
1012
ako prípad hodný osobitného zreteľa, d) rozsah prác na MK
nasle- /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uzávierka
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
prihlášok: 07.06.2013 do 15.00 hod., Termín konania voľby: 01.07.2013
dovne:
Mlynská – dva varianty: 1) tak ako je to, ponechať obrubníky
na základe
�������������������������������������������������������������������a����������������������������������������������������
chodník, vyčistiť, dorovnať a asfaltovať 2) nové
obrubníky,
použiť 0 16,00 hod.
����������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������zámkovú
dlažbu z pôvodných chodníkov. Prepojenie Mlynská��������������������������������������������������������������������
– Nová, /141/ Ukladá:
�������������������������������������������������������������a) zverejniť výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra
križovatka
Školská – odvodnenie, bez obrubníkov, vyčistiť, dorovnať,
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�� ��������
�����������
���������� ����
�������������
���������
�����������������������������������������������������������asfalt.
Zadná
ulica: odvodnenie
– otvorená
priekopa
od hlavnej
cesty, obce v MR, na úradnej tabuli, na info kanále, web stránke, Podtatranských
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
1)
variant – obrubníky, vyčistenie, dorovnanie, asfalt, 2) variant
– bez novinách, Obecných novinách v zmysle uznesenia č. /140/a), termín:
������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
obrubníkov, vyčistiť, dorovnať, asfalt, Kostolná – Partizánska – vyčistiť, ihneď, zodpovedný: prednostka OcÚ, b) riadiť sa uznesením č. /139/a),
�������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������dorovnať,
asfalt. Pri každom cintoríne parkovacie miesta, pri�����������������������������������������������������������������
kríži len termín: stály, zodpovedný: Oprendeková S., c) riadiť sa uznesením č.
����������������������������������������������������������������
zodpovedný: riaditeľ SŠ, d) zverejniť oznámenie
spevnenie
so štrkodrvou, ukončiť pred mostom. Tatranská –��������������������Tatranská
Potočná /139/b), termín: stály,
������������������������������������������������������������
II.������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
–�������������������������������������������������������������������
Revolučná: začiatok na križovatke smerom na T. Kotlinu, ukončenie
pri o zámere zámeny pozemkov v zmysle uznesenia č. /139/c), termín:
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
lavičke
– prechod na Partizánsku. 1) variant – vyčistiť, dorovnať,
asfalt, 15.05.2013, zodpovedný: prednostka OcÚ.
�����������������������������������������������������������������
UZNESENIE
z tridsiateho štvrtého riadneho zasadania OcZ, konaného 3. 6. 2013 na OcÚ v Lendaku
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
Obecné
zastupiteľstvo: /142/ Konštatuje: a) zánik mandátu poslanca poskytnutie úveru z jednotlivých bánk, c) informáciu starostu obce o vý����������������������
Mgr.
Pavla Hudáčeka, bytom Lendak, Revolučná 42, v zmysle�����������������������������������������������������
§ 25 ods. sledku kontroly z verejného obstarávania
��������na dodávateľa stavby „Prístavba
��� ������
��������Zb.
���������
����� ������
����������
���������������������������������������������������������
2������������
písm. c) zákona
č. 369/1990
o obecnom
zriadení
v znení neskorších
základnej školy – jedáleň s kuchyňou, so zázemím a materská škola“.
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
predpisov,
b) že bol vykonaný prepis textu kroniky za rok 2012.
/145/ Schvaľuje: a) hospodárenie obce za I.Q 2013, b) hospodárenie
�����������������������������������������������������������������
��������������������
�����������������������������������
/143/
Vyhlasuje:
a)
na
uprázdnené
miesto
poslanca,
Mgr.
Štefana
Su- Spojenej školy za I.Q 2013,�c)
hospodárenie PrO za I.Q 2013, d) zrušenie
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
chanovského,
bytom
Lendak,
Letná
36
a
konštatuje,
že
novozvolený
nájmu v obecnom zdravotnom stredisku pre Ledent s.r.o., MUDr. Anton
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
poslanec
zložil zákonom predpísaný sľub.
Jakubík, gen. Svobodu 45, 059 07 Ľubica
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
/144/
Berie na vedomie: a) abdikáciu poslanca, Mgr. Pavla Hudáčeka,
/146/ Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /145/ d), termín: ihneď, zodpoSPRACOVALA: GALLIKOVÁ
���������������������������������������������������������������
bytom
Lendak, Revolučná 42, b) informáciu o prehľade podmienok za vedný: Ing. Čižíková Budzáková.
���������������������������������������������������������������������
����
���������������������������
Funkcia
����
������
������
������������ ����������������
�������������
���������
�������
���������
����������������
��������
��������
��������
�
�����������������������
������������
�
�
�
��
�
���������������������
������������
�
�
�
��
��
��������������������������
������������
�
�
�
��
�
�����������������������������
������������
�
�
�
��
�
�����������������������
������������
��
�
�
7
�
���������������������
������������
�
�
�
��
�
���������������������
������������
�
�
�
��
�
����������������������
������������
�
�
�
��
�
���������������������������
������������
�
�
�
�
�
��������������������
������������
�
�
�
�
�
����������������������������
������������
�
�
�
��
��
����������������
��
���������������������������������������������������������������������
����
��������������������������
Funkcia
����
������
������
����������� ����������������
�������������
���������
��������
���������
����������������
��������
��������
��������
�
�����������������������
������������
���
������
������
��
�
���������������������
������������
������
������
������
����
�
����������������
��
��������������������������
������������
������
�����
������
���
�
�����������������������������
������������
������
������
������
��
�
�����������������������
������������
������
�����
������
7
�
������������
������
�����
������
�
�
������������
�����
�����
������
�
�
���������������������
���������������������
����������������������
���������������������������
��������������������
����������������������������
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
������������
�����
�����
������
��
�
������������
������
������
������
��
�
������������
������
�����
�����
���
�
������������
������
������
������
��
7
ZREKONŠTRUOVANÁ KAPLNKA
RUŽENCOVEJ P. MÁRIE NA
BREDVIZE MILANOM GALLIKOM
12
Kultúra
KONCERT LENDACKÝCH DETÍ
V piatok ráno, 17.5.2013, ma moja dcéra Zuzka pozvala na popoludňajší koncert žiakov našej umeleckej školy. Spočiatku som
neuvažoval o tom, že sa ho zúčastním, ale nakoniec sme sa, spolu s
manželkou, rozhodli podporiť svoju ratolesť. Urobil som to však aj z
akejsi zvedavosti a aj z toho dôvodu, že kultúrnych podujatí v našej
obci je veľmi málo.
Koncert bol zameraný na prezentovanie umeleckých zručností žiakov v hre na klavíri, keyboarde a v hre na husliach. Vystúpilo mnoho
detí, úplných začiatočníkov, ale aj veľmi pokročilých absolventov.
Výkony boli závislé od dĺžky štúdia jednotlivých detí. Mimoriadne sa
mi páčila myšlienka moderátora programu, ktorý zdôraznil, že jedným
z hlavných cieľov je naučiť deti vystupovať na verejnosti. Mnohé
z nich zápasili s trémou, s tým, že urobili chybu, ale práve takéto
skúsenosti ich posunú dopredu. Ako Lendačan som skôr zvyknutý na
harmoniku, za štandard hudobného vzdelania považujem klavír, o to
viac ma prekvapilo, ako veľa žiakov sa u nás venuje hre na husle. Pre
začiatočníka ide o mimoriadne ťažký nástroj. Sám som niekedy dávno
na vojenčine hrával v kapele na kontrabas a viem, že trafiť správnu polohu prstu na strune v nástroji, kde nie sú pražce a ešte navyše dodržať
aj optimálnu intenzitu stlačenia struny, si vyžaduje mnoho a mnoho
NOC S ANDERSENOM TENTORAZ
V SPOJENEJ ŠKOLE LENDAK
Minulý rok sa na našej prvej
„Noci s Andersenom“ zúčastnilo
10 detí, keďže priestory našej
obecnej knižnice sú malé a sama
by som asi viac detí nezvládla.
Pre veľký a živý záujem detských
čitateľov som sa tento rok, cez
mojich čitateľov, spojila s našimi
učiteľkami zo Základnej školy v
Lendaku. Ujali sa celej akcie a vymysleli deťom nádherný program.
Deti na úvod náležite privítali
vzácneho hosťa pána „Andersena“ a predstavili mu, ako sa žije
u nás v Lendaku. Celý večer ho
sprevádzali jeho verní – Snehová
ODCHOD DO DÔCHODKU
Začali sa prázdniny, deti sa
tešia na dni voľna a učitelia na zaslúženú dovolenku. No dvaja naši
učitelia, kolegovia, sa v septembri
za katedru do našej školy nevrátia.
Odišli na zaslúžený pedagogický
odpočinok. Našim lendackým
deťom venovali celú svoju pedagogickú kariéru. Mgr. Mária Kušionová, dlhoročná učiteľka v prvom
ročníku, naučila nejedno dieťa z
Lendaku čítať i písať. Hádam nie
je v našej dedine dom, v ktorom by
nebýval jej žiak. Pán učiteľ Zoltán
Pavličko učil staršie deti. Počas
svojej celoživotnej učiteľskej praxe v Lendaku spoznával svojich
žiakov nielen v škole, ale aj v ich
rodinnom prostredí. (Veď pozná
mnohé rodiny aj podľa miestnej
prezývky.) 12.6.2013 sa s nimi
oficiálne rozlúčil starosta našej obce, Pavel Hudáček. Poďakoval sa
im za ich celoživotnú pedagogic-
Lendak 2/2013
hodín tréningu a perfektný hudobný sluch. Obdivujem tieto decká,
držím im palce, aby sa nedali znechutiť počiatočnými neúspechmi a
aby vytrvali. Pokiaľ viem, náš folklór nemá vlastnú lendackú goralskú
muziku, snáď títo mladí huslisti tento nedostatok odstránia. Páčili sa
mi však aj vystúpenia klaviristov a klaviristiek, často sa prezentovali
v spoločnom vystúpení so svojou učiteľkou.
Chcem takto verejne poďakovať pedagógom ZUŠ-ky za to, že vedú
deti k umeniu a že zvyšujú ich vzdelanostnú úroveň. Pán moderátor,
okrem iného, spomenul, že sme jediná škola tohto typu na Slovensku,
ktorá funguje bez poplatkov. Úprimne povedané, som hrdý na to,
že sme to na zastupiteľstve presadili a hlasovaním podporili, dáva
to rovnosť šancí a rovnakú možnosť umelecky sa vzdelávať pre
všetky deti, bez ohľadu na ich sociálnu situáciu. Zároveň som rád,
že sa nepotvrdili katastrofické scenáre o zániku ZUŠ-ky, keď sme na
zastupiteľstve presadzovali jej spojenie so ZŠ. Trocha ma sklamala
nízka účasť verejnosti na tomto podujatí, chýbal mi tam zástupca
vedenia školy, ale hlavne zástupca oddelenia kultúry v obci. Myslím
si, že pri lepšie zvládnutej propagácii tejto akcie by aj účasť verejnosti
bola vyššia. Držím palce pedagógom a deťom, aby vytrvali vo svojom
úsilí a naďalej pozitívne propagovali a reprezentovali našu obec.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
kráľovná, Cínový vojačik, Princezná na hrášku, Malá morská
panna a jeho hlavným pobočníkom
bol Jack. Noci s Andersenom sa
zúčastnilo 50 detí. V skupinkách
predstavovali „Andersenovi“ naše
zvyky a tradície, a tak postupne po
stanovištiach spĺňali jednu úlohu za
druhou a „Andersen“ ich so svojím
zodpovedným tímom pozorne sledoval. Deti si samy zvinuli tradičný
kysnutý závin (cesto im učiteľky
pripravili dopredu). Vyrábali kvety
z krepového papiera, zdobili flitrami mašličky ku kroju a nevynechali
z tejto úlohy ani chlapcov. Všetci
poctivo plnili úlohy, „Andersen„
bol totiž nielen veľmi zvedavý,
ale aj veľmi prísny. Zoznámili ho
aj s jednotlivými časťami kroja.
Dievčatá aj chlapci si priniesli
vlastné kroje, do ktorých sa obliekli
a ďalšou ich úlohou bolo predviesť
aj jeho zloženie, čo vôbec nie je ľahké ani pre dospelých. Na ďalšom
stanovišti si zatancovali pri našej
ľudovej hudbe, ktorú prišli zahrať
kú prácu pre našu
obec. Touto cestou
sa zase lúčime my,
žiaci – terajší žiaci,
žiaci - rodičia i žiaci
- starí rodičia. Veru,
čas sa zastaviť nedá. Z celého srdca
ĎAKUJEME a do
ďalšej životnej etapy prajeme len to
najlepšie.
MARB
súrodenci Špakovci a veruže bolo
veselo. „Andersen“ spoznal aj naše
ľudové piesne. No a na jednom
zo stanovíšť si overil, či deti jeho
rozprávky naozaj čítajú, ako to
tvrdili. Deti mali karty úloh, na
ktoré dostávali podpis od vedúcich
stanovíšť. Kto by nemal čo i jeden
podpis, hrozil mu od „Andersena„
trest v podobe väzenia v pivnici.
Pri všetkých tých úlohách deti ani
nezbadali ako pokročila nočná
hodina. Po splnení všetkých úloh
si každý zjedol svoj vlastnoručne
zvinutý koláč, osviežil sa čajom a
poďho za pokladom do telocvične.
Po tme iba s baterkou to vyzeralo
náramne dobrodružne, ani „Andersen“ nemal odvahu. Túto úlohu
nechal na svoj tím. Rozlúštením
indícii sa dostali k pokladu, kde
ich čakalo sladké prekvapenie. Po
splnení úloh ešte hygiena a šup do
spacákov. Noc s Andersenom sa
nám naozaj vydarila a už teraz sa
tešíme na ďalší rok.
BC. JANA BADOVSKÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
13
Kultúra
Lendak 2/2013
MAJSTROVSTVÁ SR V ŠACHU MLÁDEŽE
V dňoch 6. až 13. apríla 2013
sa v Ľubovnianskych Kúpeľoch
uskutočnili Majstrovstvá SR mládeže v šachu. Konajú sa pravidelne
každý rok, zvyčajne vždy v inom
kraji, napriek tomu organizátori zo
šachového oddielu Stará Ľubovňa
presvedčili vedenie Slovenského
šachového zväzu o svojich kvalitách a toto podujatie im bolo
pridelené po druhýkrát za sebou.
Súťažiaci musia byť registrovaní
šachisti, pričom sú rozdelení do
kategórií podľa veku a pohlavia.
Hralo sa v priestoroch zotavovne
SOREA počas ôsmich dní dokopy
na 9 kôl, spravidla švajčiarskym
systémom. Okrem pondelka, kedy
sa hrali 2 zápasy, ostatné dni sa v
každej kategórii vždy hral iba jeden zápas s tempom 2 x 90 minút
+ 30 sekúnd bonus na ťah a so
zapisovaním ťahov. Jedna partia
tak bežne trvala okolo 3 hodín, vo
výnimočných prípadoch aj vyše
piatich hodín, čo kládlo značné nároky na psychickú záťaž hráčov.
Lendacký mládežnícky šach
mal zastúpenie v 5-tich kategóri-
ách. Najviac sa darilo, z môjho
pohľadu, a najvýraznejšie sa presadil Mário Dudaško (SOŠ), ktorý
získal 5 bodov z 9-tich možných
a vo veľmi silnej konkurencii obsadil, v kategórii chlapcov do 16
rokov (CH 16), pekné 15. miesto.
Chcem podotknúť, že v tejto skupine bolo prihlásených celkovo
36 hráčov. Pekne hrali aj ďalší.
Štefan Dudaško (IX.B) v kategórii
CH 16 získal 4 body a celkovo
obsadil 26. miesto. Sám so svojím umiestnením nebol spokojný,
často partie končil remízou. Verím,
že nájde sebavedomie a v blízkej
budúcnosti bude súperov porážať.
Rozhodne na to má predpoklady.
Paľko Stolár (V.B) a Julian Koščák
(V.D) v kategórii CH 12 získali po
3,5 bodu a obsadili 26. resp. 28.
miesto. Od Paľka sme očakávali
viac, Julian splnil cieľ, získal body
s tzv. ELO hráčmi, čo sa určite
prejaví na jeho ratingu.
Krásne vystúpenie predviedli
dievčatá. Zuzka Hudáčeková
(SOŠ) v kategórii D 18 obsadila
4. miesto, i keď bola papierovo
najslabšou hráčkou, získala 2 body
a len tesne jej unikla medaila. Ivanka Stolárová (III.C) v kategórii D
10 obsadila 6. miesto so ziskom
3,5 bodu. Cenné na jej výsledku
je hlavne to, že v 5. kole zvíťazila
nad hráčkou, ktorá má o 237 bodov
vyššie hodnotenie v ELO rebríčku.
Katka Dudašková (IV.C) sa taktiež
nestratila a so ziskom 4 bodov
obsadila, v kategórii D 12, celkovo
11. miesto, určite má potenciál na
to, aby to v ďalšom roku bolo ešte
lepšie.
Celkovo sa M SR zúčastnilo
220 hráčov z celej republiky. Do-
minovali mládežníci zo šachových
bášt ako sú Liptovská šachová
škola, či hráči a hráčky z oblasti
juhu Slovenska. Chcem uviesť,
že práve v týchto lokalitách už
úspešne prebieha projekt Šach na
školách, ktorý sme v tomto roku
rozbehli aj my. Deckám ďakujem
za vzornú reprezentáciu, všetci výkonmi dokázali, že patria do širšej
slovenskej špičky vo svojich kategóriách. Verím, že v budúcnosti
to bude ešte lepšie a že šach bude
Lendačanom prinášať stále radosť
a úspech. ING. TOMÁŠ HUDÁČEK,
VEDÚCI ŠACHOVÉHO KRÚŽKU
VYHODNOTENIE LIGY MLÁDEŽE SPIŠA V ŠACHU JEDNOTLIVCOV V SEZÓNE 2012/2013
zák Tomáš – VII.A (1 turnaj – 93
bodov)
Chlapci do 19 rokov: 3. Dudaško Mário – SOŠ PP (5 turnajov
– 389 bodov) 5. Dudaško Štefan
– IX.B (5 turnajov – 382 bodov)
14. Neupauer Michal – IX.B (3 turnaje – 258 bodov) 28. Lizák Pavol
– IX.B (1 turnaj – 85 bodov)
Ako je možné z prehľadu vidieť,
silnejšia konkurencia je u chlapcov,
veľmi cenné sú však všetky umiestnenia na stupňoch víťazov. Ďakujem za podporu a finančné krytie
vedeniu Spojenej školy Lendak.
Deťom držím palce a prajem im
veľa vytrvalosti a trpezlivosti v ich
ďalšom šachovom napredovaní.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ŠACHOVÉHO KRÚŽKU
Dievčatá do 8 rokov: 6. Neupauerová Janka – II.A (účasť na 2
turnajoch – celkovo 198 bodov)
Dievčatá do 11 rokov: 1. Stolárová Ivana – III.C (5 turnajov – 396
bodov) 2. Dudašková Katarína
– IV.D (5 turnajov – 393 bodov)
10. Lizáková Emília – II.C (1 turnaj – 97 bodov) 11. Neupauerová
Stanislava – II.B (1 turnaj – 93
bodov)
Dievčatá do 19 rokov: 5. Hudáčeková Zuzana – SOŠ KK (1 turnaj
– 100 bodov) 6. Hudáčeková Lucia
– Gy KK (1 turnaj – 99 bodov)
Chlapci do 11 rokov: 2. Stolár
Pavol – V.B (5 turnajov – 395
bodov) 12. Koščák Julian – V.D
(3 turnaje - 284 bodov) 20. Ripka
Stanislav – III.C (2 turnaje – 170
bodov) 26. Majerčák Matej – IV.C
(2 turnaje – 163 bodov) 32. Lizák
Michal – V.A (1 turnaj – 89 bodov)
34. Neupauer Tomáš – III.B (1
turnaj – 86 bodov) 35. Koščák Miroslav – III.B (1 turnaj – 85 bodov)
36. Suchanovský Mário – II.A (1
turnaj – 83 bodov)
Chlapci do 14 rokov: 19. Li-
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK, VEDÚCI
Máme za sebou ďalší ročník populárnej šachovej súťaže
mládeže. V priebehu sezóny sa uskutočnilo 5 samostatných
turnajov, pričom tretie kolo sme zorganizovali u nás v Lendaku.
Celkovo sa tohto seriálu turnajov zúčastnilo 137 detí a to nielen
z regiónu Spiša, ale aj z Liptova, Šariša či z Košíc. Z roka na rok
rastie konkurencia, medzi účastníkmi boli aj majstri Slovenska
z predošlých období. Aj preto som rád, že ani naši mládežníci sa
nestratili, tí skúsenejší obsadili medailové pozície, začiatočníci
získali prvé skúsenosti z týchto podujatí. Prehľad umiestnenia
lendackých detí uvádzam po jednotlivých kategóriách. Chcem
ešte uviesť, že za prvé miesto sa udeľovalo 100 bodov a za každé
ďalšie o jeden bod menej. Do celkového poradia sa započítali 4
najlepšie umiestnenia z 5-tich možných.
14
Kultúra
DEŇ RODINY
V nedeľu 2. júna 2013 v poobedňajších hodinách sa v Lendaku
konal Deň rodiny, ktorý organizačne a finančne zabezpečoval
Obecný úrad v Lendaku v spolupráci s Farským úradom v Lendaku
a Spojenou školou v Lendaku.
Hlavnou myšlienkou Dňa rodiny
je: „Aby deti otcov mali, aby mali
mamy“ s podtitulom „Príď to povedať nahlas“.
Podporiť prirodzenú rodinu
založenú na manželstve jedného
muža a jednej ženy, ktorí s láskou
prijímajú deti, prišlo na ihrisko
DEŇ MATIEK
V každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni
so sviatkami. Je jeden sviatok,
na ktorý by sme nemali nikdy
zabudnúť - tým je deň našich
najbližších a najdrahších bytostí,
Deň matiek. Mama, slovo, ktoré
zaznie z úst malého dieťaťa často
ako prvé.
Toto slovo dáva zmysel už aj
malému dieťaťu, aj keď mu ešte
úplne jasné iné slová nie sú. Mama znamená istotu, lásku a porozumenie. Už vtedy je matka s
dieťaťom v harmónii, keď sa ešte
Lendak 2/2013
v Lendaku viac než 40 mladých
rodín. Začali sme spoločnou modlitbou a pokračovali súťažami.
Radosť bolo vidieť nielen na tvárach detí, ale aj ockov a mamičiek.
Oslavu Boha, ktorý nám daroval
rodinu, sme zakončili v kostole na
adorácii v spojení so Svätým Otcom a veriacimi celého sveta. To, že
v čase tejto akcie nepršalo, dokonca
svietilo slniečko, bol dôkaz Božej
dobroty a požehnania.
Všetkým, čo pri akcii pomáhali,
ďakujeme. Nech žije svätý Trojjediný Boh v našich srdciach i v srdciach všetkých ľudí a nech žehná naše
rodiny.
RED.
ani nenarodilo, a preto si uctime
svoje mamy v tento dôležitý deň,
ktorý je venovaný len im.
Každé dieťa chce svojej mame vyčarovať úsmev na tvári,
tie najmenšie vlastnoručným
darčekom, niektoré obľúbenými
kvetmi. Dňa 19. 5. 2013 sa konal
Deň matiek, ktorý už tradične
organizuje Obecný úrad v Lendaku, cez odd. kultúry. Program
pre mamičky pripravili naši
najmenší, no nedali sa zahanbiť
ani žiaci základnej a umeleckej
školy a ani žiaci z centra voľného
času v Lendaku. Všetkým, čo
sa pričinili o príjemné nedeľné
popoludnie, ďakujem.
JÁNN
,,Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
Pre ocka jednu,
druhú mame.“
MILAN RÚFUS
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
15
Lendak 2/2013
FRANTIŠEK
Jorge Mario Bergoglio
13. 3. 2013
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Kaleidoskop
16
POZVÁNKA NA DUCHOVNÉ CVIČENIA RODÍN
V mene sestier redemptoristiek v Kežmarku Vás pozývam na duchovnú obnovu
do nášho kláštora od 6. do 9. augusta 2013.
Program začína v utorok o 16.00 hod. a končí
v piatok obedom. Cieľom je, aby rodiny a ich
príbytky boli požehnaním pre všetkých. Túto obnovu bude viesť Glória
z Bostonu, je to manželka s veľkou
skúsenosťou modlitby, zrelá vekom aj
duchom. Na Slovensko chodí evanjelizovať už niekoľko rokov. Môžete si byť
istí, že učenie bude naozaj obohacujúce
a oslobodzujúce.
Cena za jeden manželský pár je 50 €,
a ak by boli deti, tak sa cena dohodne.
Je tu možnosť účasti na celodennom
programe so stravou za 8.- €/deň/osoba. Ak by si sa pre financie nemohol
zúčastniť, daj nám vedieť a niečo
vymyslíme.
Prihlášky a bližšie info na tel. č.:
– 0905 772 998, Ján Neupauer.
VAŠA RODÁČKA HANKA
15.7. – 21.7.2013; 5. 8.-11. 8. 2013: Pozývame Vás prežiť týždeň v Centre pre rodinu
na Sigorde, v spoločenstve ďalších rodín. V
rámci programu prázdninového týždňa sme
pre Vás pripravili program naplnený zábavou
a rôznymi voľnočasovými aktivitami, tvorivé
dielne, výlet do prírody, spoločenské hry a ďalšie
aktivity nielen pre deti. Taktiež je pripravený
čas rodinnej modlitby, duchovného slova, či
filmové večery.
Kurz Zbav nás zlého; 6. – 8. 9. 2013: Kurz
Zbav nás zlého nám odkrýva pôsobenie zlého
ducha v živote človeka. Hovorí o taktike a spôsobe boja zlého a o vstupných bránach, cez ktoré
vstupuje do života človeka. Tiež hovorí o tom, že
víťazstvo nad zlým je v Ježišovi Kristovi a ďalších skutočnostiach súvisiacich s touto témou.
Kurz je od 18 rokov a vedie ho o. Jozef Maretta.
Príspevok na kurz je 40 € na osobu.
Kurz Rút; 27.9. – 29.9. 2013; 25.10 – 27.
10. 2013: Ide o evanjelizačný kurz pre manželov,
ktorého zmyslom je posilniť, oživiť a uzdraviť
vzťah manželov prostredníctvom poznania a
obrátenia sa k plánu Boha pre kresťanské manželstvo. Príspevok je 80 € na manželský pár.
Kurz Billingsovej ovulačnej metódy
– druhá časť; 11.10. – 13.10.2013: Centrum
pre rodinu na Sigorde Vás pozýva na kurz Billingsovej ovulačnej metódy, ktorý organizuje v
spolupráci s Donum vitae. Kurz je určený záujemcom z radov snúbencov, manželov, učiteľov,
katechétov, budúcim lektorom Billingsovej
metódy. Privítame všetkých, ktorí chcú poznať
tajomstvo zrodu života a získať kľúče
od svojej plodnosti, aby mohli vedome
spolupracovať s Pánom na stvoriteľskom
diele. Príspevok na kurz je 40 €.
Kurz Filip; 8.11. – 10.11.2013: Pozývame Vás na evanjelizáčny kurz Filip, na
ktorom zaznejú základné pravdy pre náš
život. Je to kurz, počas ktorého sa môžete
stretnúť s milujúcim Bohom a Stvoriteľom a tiež sa viac otvoriť pôsobeniu
Svätého Ducha. Kurz sa organizuje pre
tých, ktorí absolvovali kurz Rút. Príspevok je 40 € na osobu.
Duchovné cvičenia pre rozvedených
a nesviatostne sobášených; 15.11. –
17.11.2013: Ľudia žijúci v nesviatostnom
zväzku tiež zdieľajú s ostatnými Božiu
starostlivosť. Nie sú exkomunikovaní, sú
naďalej členovia Cirkvi, hoci z rôznych
dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia sa od
sviatosti pokánia a Eucharistie. Sú medzi
nimi veľké rozdiely, ako je veľký rozdiel
medzi tým, kto opantaný hriechom sa dokonale odvrátil od Boha i svojho partnera,
zanechal vernosť a neplní si ani základnú
povinnosť voči svojim deťom a tým, kto
opustený a ponížený našiel po čase blízku
osobu a žije s ňou v nesviatostnom zväzku. Príspevok je 40 € na osobu.
Kontakt: [email protected];
http://www.centrumsigord.sk.
Prajeme Vám veľa milosti a požehnaO. JOZEF A O. PETER
nia od Pána.
Lendak 2/2013
TAJNIČKA
Istý kráľ mal prekrásny prsteň a troch synov. Každý z nich túžil po prsteni. Keď kráľ zomrel, zanechal
svojim synom tri prstene a odkaz, v ktorom stálo: ,,
Moji drahí synovia, jeden z týchto prsteňov je pravý
a dva sú falošné. Láskavosť a štedrosť jedného z vás
ku všetkým ľuďom bude znakom toho, že máte pravý
prsteň.“ Každý z nich bol do konca svojho života dobrý,
aby dokázal, že práve on má ten pravý prsteň. Tajnička
ukýva názov príbehu.
1. závod na tavenie rudy
2. starorímska bohyňa cti
3. kňaz v starom zákone
Prázdninové týždenné pobyty pre rodiny s deťmi a iné
4. najlepší priateľ
človeka
5. slovenská rieka
6. umŕtvenie ( medicínsky)
7. náuka o skladbe tela
10. ohradená psia búda
8. biely kôň
MONIKA KOŠČÁKOVÁ
9. tŕstie
Správne odpovede zasielajte do redakcie časopisu Lendak osobne do schránky na obecnom
úrade, poštou na adresu redakcie, príp. e-mailom
na adresu: [email protected] najneskôr do
31. augusta 2013. Do e-mailu treba uviesť meno a
adresu odosielateľa.
RED.
Lendak, júl 2013 - Občasník o živote obyvateľov obce. Šéfredaktor: Ján Neupauer. Redakčná rada: Monika Budzáková, Ing. Miroslava Sisková, Sr. Ľubomíra
Kollárová. Editor: Mária Neupauerová, Damián Neupauer, Jana Badovská. Jazyková redaktorka: PaedDr. Mária Budzáková. Grafická úprava: Ondrej Neupauer a
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Ján Neupauer. Fotograf a fotografie: Ján Neupauer, Ing. Tomáš Hudáček, František Fudaly, Damián Neupauer, Sr. Ľubomíra, archív ZŠ. Kresba: Patrícia Badovská.
Názov a sídlo vydavateľa: Obec Lendak, OcÚ, Kostolná 14, 05907 Lendak, IČO: 00326321. Adresa redakcie: Redakcia časopisu Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak, tel.:052/4685871, fax: 052/4685873, e-mail: [email protected]; www.lendak.sk. Adresa inzercie: Totožná s redakciou. Uzavierka: 30 dní pred vydaním
čísla. Rozširuje: obecný úrad, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: Tlačiareň
Kežmarok, Priekopa 21, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/4523207. Náklad: 500 ks. Evidenčné číslo: EV 685/08. ISSN 1335-3845.
Download

Prezrieť - obec LENDAK