DVOJmeSaČNík kUBíNSkyCH kaTOLíkOV • ROČNík xxI • 04/2013
Aj oči ovplyvňujú krásu
našej duše
Zážitky leta
Prehľad mnohých aktivít,
ktoré ste prežívali v lete
Strany 4-8
Malo byť chladné
leto
Dva kaplánske
roky v Kubíne
ako nás informácie formujú
i deformujú
Strany 12-14
Ohliadne sa za nimi
v rozhovore
miroslav Žmijovský
Strana 9
editorial
Milí čitatelia,
prežili sme leto s tým pravým letným
počasím. Ale na začiatku leta sme také
vyhliadky nemali. Keby sme sa držali
predpovedí, ktorými nás atakovali
správy v júni, tak by sme sa chystali
na najchladnejšie leto v Európe od
roku 1816! Lenže realita nakoniec
bola celkom iná. A tak sa práve táto
informácia a skutočnosť stali podnetom
k hlavnej téme tohto čísla. Zamyslenie
nad tým si prečítate z pera nášho nového
kaplána, novokňaza Mareka Jamricha.
Ďalšou významnou udalosťou
v Katolíckej cirkvi boli Svetové dni
mládeže v Brazílii. Slovensko i niektoré
okolité štáty pripravili paralelné národné
stretnutia mládeže. Ružomberok sa tak
pre našu krajinu stal dejiskom veľkej
akcie, ktorú bolo treba dopredu dobre
pripraviť, naplánovať, zabezpečiť po
mnohých stránkach. Ruku k dielu pridali
i dolnokubínski dobrovoľníci. Niektoré
informácie zo zákulisia vám teda
ponúkame z prvej ruky.
Program pre deti pripravili na
prázdniny i sestry saleziánky v
pobytovom i putovnom tábore...
Mládežníci putovali do Levoče, na
Babiu horu, cestovali do Námestova...
Niektorí farníci boli v Medžugorí... Ako
sa všetkým vodilo a čo pozažívali, to
sa dozviete, ak si prečítate príspevky v
Udalostiach z farnosti.
S kaplánom Žmijovským sa ešte
obzrieme za obdobím jeho pôsobenia
v našej farnosti , predstavíme poslednú
tému Druhej diecéznej synody a
priblížime život jedného zo svätcov
cirkvi. Nezabudnite na Detský kútik!
Niektorí možno omladnete.
Príjemné čítanie!
V júli sme v našej farnosti privítali nových kňazov.
Mgr. Marek Jamrich, rodák z Ľubochne.
Prichádza ako novokňaz na svoje prvé kaplánske miesto práve do
našej farnosti. Má šiestich súrodencov, viac o sebe možno prezradí
v rozhovore, ktorý pripravujeme do budúceho čísla.
Mgr. Ľuboš Močáry, rodák z Ružomberka.
Vysvätený bol v roku 1995, k nám prichádza z farnosti Oravské Veselé
a z poverenia otca biskupa Štefana bol vymenovaný za kooperátora –
výpomocného duchovného pre pastoráciu v Dolnooravskej nemocnici.
eva Murínová
Príspevky a námety
do Farského listu zasielajte na
e-mail: [email protected]
Snímka na titulnej strane:
Veronika Jurčíková
D VOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV . V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C ENZOR :
Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Marek Jamrich, Mgr. Renata Jedláková, PhDr. Zuzana Machajová,
Ľudovít Oravec, Monika Kočalková, Petra Jurčáková, Mgr. Martin Farbák. I MPRIMATUR : Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, Spišské
Podhradie, 13. 12. 2000 pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 800 ks. Uzávierka budúceho dvojčísla je
10. októbra 2013. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo e-mailom na adresu: farskylist.dk@
gmail.com. Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FaRSkÝ LIST 04|2013
Posolstvo kríža – nádej
TEXT: MARiáN KATReNČíK, KAPLáN • SNímka: iNTeRNeT
J
án Pavol II. hovorí: „Ježišov kríž nie je len
tajomstvom, ktoré treba kontemplovať a uctievať, je aj slovom, ktoré treba prijať a ktorému sa treba zveriť. Je posolstvom, ktoré treba
ohlasovať, aby sa stalo pre všetkých zdrojom spásy.
Posledným slovom, ktoré objasňuje strašná skutočnosť bolesti, ako aj každú podobu nespravodlivosti a
násilia, útlaku a smrti, je určite slovo kríža.
Kríž má dve strany: na jednej strane ohlasuje nepopierateľnú skutočnosť utrpenia i smrti, žaluje na
zlobu a biedu osobného života aj ľudských dejín, na
druhej strane vyhlasuje víťazstvo nad zlom a nad
smrťou, čiže lásku Boha, ktorý odpúšťa, očisťuje, navracia život.“ (Nebojte sa pravdy, s. 82.)
„Ukrižovanie sa naozaj stáva vyvýšením Krista.
Na kríži sa začína zmŕtvychvstanie. Preto sa kríž stáva konečnou platnou mierou všetkých vecí stojacich
medzi Bohom a človekom. Kristus meria tie veci práve
tým meradlom. Živý Boh sa stretáva so svetom na kríži.
Stretáva sa cez Kristovu smrť. Toto stretnutie sa deje úplne pre človeka. Občas si kladieme otázku, prečo sa toto
stretnutie živého Boha s človekom odohralo na kríži. Prečo sa muselo odohrať práve takto? Sám Kristus na to dáva
odpoveď: „Ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich
hriechoch.“ (Jn 8,24) (Ján Pavol II: Ježiš Nazaretský)
Kríž v živote človeka, nech je už akýkoľvek, môže
priviesť k úzkosti a dokonca aj k zúfalstvu a vzbure,
no môže vyprovokovať aj návrat k Bohu.
Kríž v sebe skrýva aj určitú hrôzu – tú mu ale nesmieme zobrať. Veď až antika poznala kríž ako jeden
z najhroznejších nástrojov smrti. A tak sa nedivme,
že sa stále odmieta, že sú mnohí, ktorým prekáža pohľad na kríž. Prináša do ich životov určité zhrozenie,
zdesenie, odpor. No človek dnešných dní potrebuje aj
zhrozenie nad sebou samým a nad svojou pohodlnosťou. Musí sa zhroziť nad samým sebou, aby sa mohol
nakoniec dostať na správnu cestu. Čo je tou správnou
cestou? Kto ju ukazuje človeku dnešných dní? Práve
Ukrižovaný, ktorý sa na nás pozerá z dreva kríža a ponúka nám správnu cestu. Nie je to však žiadny stroskotanec života, úbohá ľudská troska, nijaký zúfalec. Je
to Dobrota, ktorá práve v hrôze kríža pripravuje pre
nás začiatok nového života. Tak ako píše blahoslavený
Ján Pavol II., ukrižovanie Ježiša Krista sa stáva jeho
vyvýšením. Aj človek prijatím vlastného osobného
kríža do svojho života začína cestu vlastného vyvýšenia, ktoré sa zavŕši v nebeskej sláve.
Kríž, znak potupnej smrti, zrady človeka, znak veľkej lásky Boha k človeku, znak Božieho milosrdenstva,
znak odpustenia, ktorý vlieva do života človeka nádej.
FaRSkÝ LIST 04|2013
3
Udalosti vo farnosti
V Námestove je
vždy dobre
Svetové dni
mládeže v
Ružomberku
T
ento rok sa už po 23. krát uskutočnil
festival Verím, Pane v Námestove. Od
18.do 22. júla sa mladí z celého Slovenska
stretli na hornej Orave, aby si spoločne
vychutnávali slovenskú gospelovú hudbu
a festivalové tvorivé dielne.
Mnohí si prišli na svoje pri známych
skupinách, ako sú Lamačské chvály, Križiaci, Credo, Boží šramot&Gospel Familly, Kéfas či Richard Čanaky, ktoré na festivale nemohli chýbať.
Mladí tiež využívali svoj voľný čas v
tvorivých dielňach, v ktorých sa naučili
aranžovať kvety, vyrábať drôtené šperky,
vystupovať v divadle a hrať v skutočnej
kapele.
Počas festivalu nechýbali aj každodenné sväté omše, ktoré celebroval Juraj
Drobný, či duchovné osvieženie pre mladých vo forme duchovného poradenstva,
sviatostí zmierenia, duchovnej obnovy
alebo poklony Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
K dobrej nálade prispeli svojím talentom i mladí z našej farnosti, a to moderovaním festivalu, hraním na pódiu či
vystupovaním v divadle. Usporiadateľov
prekvapila veľká účasť mládeže aj napriek
tomu, že program bol skrátený o jeden
deň. „Bol to síce kratší, ale o to intenzívnejšie prežitý čas na festivale. Veď v Námestove je vždy fajn. A to nielen preto, že
sa tu spieva, ale aj preto, že sú tu priatelia,
ktorí sú priateľmi Krista,“ komentovala
festival s úsmevom účastníčka Veronika.
Radosť rozdávaním
rastie
pohostili. Domov sa vracali trochu unavení, no šťastní z možnosti ohlasovať evanjelium.
T
áto veta sa stala mottom dvoch koncertov, ktorými chcel mládežnícky spevokol obohatiť a potešiť obyvateľov Chlebníc
a Pucova. Koncom júna dobre naladení
vyrazili najskôr do kostolíka Nanebovzatia
Panny Márie v Chlebniciach. Cieľom bolo
spevom odovzdať posolstvo nádeje a radosti z Krista, ktorý nás miluje. V našom podaní odznelo 10 piesní, medzi ktoré patrili aj
Radosťou veľkou, Oh happy day, Írske požehnanie a Kráľovná Nebeská. Každá pieseň bola uvedená citátmi zo Svätého písma
a bolo vidno, že sa tieto slová i piesne dotýkali sŕdc všetkých prítomných. S blížiacim
sa koncom koncertu bolo badať zmenu nálady poslucháčov. S účinkujúcimi sa lúčili
povzbudení a s úsmevom na tvári. To bol
najväčší dar spevákom, keď videli prítomných usmiatych a šťastných.
Posilnení sladkou odmenou pokračovali do kostola sv. Ondreja v Pucove, kde
sa k účinkujúcim ľudia pridávali spevom a
potleskom. Domáci ich po skončení štedro
4
FARSKÝ LIST 04|2013
P
Miriam Nováková
Snímky: Miroslav Žmijovský
Po zábavnom i duchovnom programe
sa všetci spoločne rozlúčili na záverečnej
nedeľnej svätej omši, ktorá ukončila celý
festival.
Martina Kuhajdová
Snímky: Dušan Sotoniak
Letná párty
P
osledný júnový víkend sa naši mladí
spoločne zabavili na juniálese,
ktorý sa konal v priestoroch Cirkevnej
základnej školy. Tento rok mal juniáles
prívlastok „Summer party“ (letná párty).
Spoločná zábava, o ktorú sa postaral DJ
Stopo, trvala až do polnoci. Množstvo
dobrej hudby a zábavy bolo odmenou pre
našich mladých, ktorí sa počas školského
roka aktívne zapájali do života vo farnosti.
Na párty prišli aj vzácni hostia, ktorí
nám predviedli svoj talent v choreografii
a zaspievali známu slovenskú pieseň.
Po vydarenom tanečnom večere sme sa
všetci tešili na začínajúce prázdniny, ktoré
nás čakali.
Monika Kočalková
Snímka: Dušan Sotoniak
očas posledného júlového víkendu sa
konalo v Ružomberku niečo veľké...
niečo národné. Mesto ruží malo česť
hostiť Národné stretnutie mládeže, ktoré
bolo alternatívou pre tých, ktorí sa nemohli
zúčastniť Svetových dní mládeže so Svätým
Otcom v Rio de Janeiro.
Národné stretnutie mládeže s názvom
R13 ponúkalo možnosť prispieť rukou k dielu vo forme dobrovoľníctva a túto ponuku
sme využili aj my, mladí z Dolnokubínskej
farnosti. Stali sme sa súčasťou stravovacieho
tímu, ktorý počas celej akcie rozdal viac ako
13-tisíc litrov tekutín, 350 kíl chleba a 9- tisíc
rožkov, 1,5 tony ovocia a zeleniny, 3-tisíc horaliek a nespočítateľné množstvo úsmevov.
Čo sa však skrýva za nádherným týždňom, ktorý sme strávili v službe druhým?
Organizátori si uvedomovali, že práve práca
dobrovoľníkov má nezastupiteľné miesto pri
úspešnom zvládnutí celej organizácie. Práve
preto sme strávili v Ružomberku aj celý prípravný týždeň, počas ktorého sme sa formovali po tímovej i duchovnej stránke, pretože
práve dobrovoľníci musia byť prvými svedkami Krista. Celodenná práca bola doplnená večerným spoločným programom, vďaka
ktorému sme spoločne vytvárali jednotnú,
dobre fungujúcu „mašinériu”, ktorá sa mala
postarať o to, aby sa posledný víkend zapísal
hrubými písmenami v srdciach trojtisícového davu mladých kresťanov zo Slovenska a
susedných krajín.
Prišiel dlho očakávaný víkend... Pri registrácii začínala mať plné ruky práce, ubytovací tím plnil školy mladými kresťanmi a
nás čakala náročná úloha: nasýtiť túto masu
ľudí! Slová „Vy im dajte jesť!" sme si vybrali
za svoje heslo. Dvadsaťšesť dobrovoľníkov
zozbieralo niekoľko „chlebov“ a pár „rýb“
Stretnutie mladých
na Babej hore
T
retí augustový víkend sa mladí z Dolného
Kubína zúčastnili druhého ročníka
Stretnutia mladých v Oravskej Polhore, ktorý
bol zároveň už sedemnástym výstupom na
Babiu horu. Program začal v piatok poobede
prednáškou kňaza Mariána Kuffu, ktorý
svojím darom reči nechal v ich srdciach
množstvo nádherných myšlienok, ktoré ich
majú priviesť na cestu dobra. Po svätej omši
bolo prichystané pohostenie, ktoré prichystali
a vybralo sa medzi účastníkov stretnutia.
Myslím, že sme si na začiatku ani neuvedomovali, čo nás čaká. Nebolo jednoduché
nakŕmiť toľko ľudí, pričom skoré ranné
vstávanie, doplnené neskorým zaspávaním
dostatočne uberali na silách, ale každé jedno
„ďakujem” či milý úsmev nás presviedčali,
že to, čo robíme, je dobré dielo, pre ktoré sa
oplatí obetovať. Popri námahe a starostiach
tento víkend priniesol nespočetné množstvo
skvelých a zábavných zážitkov. V sobotu sa
dokonca na obede a večeri zastavili aj otcovia biskupi; arcibiskup Stanislav Zvolenský a
jeho pomocný biskup Jozef Haľko. Ich bezprostrednosť nám ukázala, že aj v najvyššej
cirkevnej hierarchii figurujú ľudia s mládežníckym duchom.
Po splnení povinností sa nám podarilo
zúčastniť sa aj veľkej časti programu. Piatkový otvárací ceremoniál, ktorý sa niesol
v duchu brazílskych rytmov, sobotné veľké
Expo reholí a inštitútov, práca v skupinkách,
či nedeľná omša nad Kalváriou, ktorú celeb-
roval kardinál Jozef Tomko..., to všetko je len
zlomok pestrého, úžasného a do bodky pripraveného programu. No a k tomu ešte Boh
a jeho majstrovská ruka, vďaka ktorej bola
R13-ka určite kresťanskou akciou roka! Nezabudnuteľný čas, počas ktorého sme sa neustále presviedčali, že ak je Boh s nami, kto
je proti nám? S jeho pomocou sa dalo všetko
vyriešiť, hoci aj to, že nečakane pribudlo 300
stravníkov.
Skončila sa nedeľná omša, utíchol posledný potlesk pre organizátorov a my sme
sa vrátili do svojich domovov naplnení milosťami, posilnení vo viere a odhodlaní bojovať svoj každodenný boj proti sebe samým,
proti svojej lenivosti, sebeckosti, aby sme tak
v službe druhým dokázali vydávať svedectvo
o Kristovi a svojím životom naplnili príkaz
Ježiša: Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Mt 28, 19).
šikovné polhorské gazdinky. Kvôli tomu si
mohli naplno užiť večerné koncerty a zábavu.
Piatkový večer ukončili adoráciou a odobrali
sa spať do školy. V sobotu ráno vyrazili
autobusom ku Hájovni, kde začala púť s
relikviou bl. Jána Pavla II. na horu. Počasie
bolo priaznivé, čo pridalo dobrej nálade
a radostnému kroku. Doobedný výstup
ukončili svätou omšou, ktorú celebroval
biskup František Rábek. V kázni poukázal
na mladosť, jej nezastupiteľné miesto v
živote kresťana, pričom zdôraznil, že mladí
musia vedieť, kam a s kým idú.Odpoveď je
“S Kristom a do neba!” Po skončení omše
zostúpili dole, aby povzbudenie zo stretnutia
s Bohom rozdávali ďalej a tiež kvôli guľášu,
ktorý príjemne zahrial telo i ducha.
Andrea Draganová
Snímky: Petra Jurčáková
Mária Matisová
Snímka: Lucia Podstrelená
FARSKÝ LIST 04|2013
5
Udalosti vo farnosti
Služobnica vo
všedných veciach
S
talo sa už peknou tradíciou, že mládežníci z našej farnosti začínajú letné
prázdniny s obrovskými ruksakmi, dobrou obuvou a ružencami v ruke. Veru,
nie je reč o ničom inom, ako o pešej púti
za našou nebeskou matkou Máriou. Náročné putovanie si vyžaduje požehnanie
a práve to im udelil pán kaplán Jamrich
v stredu ráno 4. júla, kedy sa spoločne s
úsmevmi na perách vybrali do Levoče.
S pribúdajúcimi dňami i odchodenými
kilometrami rástol počet otlakov, ktoré
ich presvedčili o tom, že táto púť prinesie dobré ovocie, lebo „Čo nič nestojí, za
nič nestojí!”. A mnohí sa zhodli v tom,
že tento rok si so sebou niesli veru ťažké
úmysly, preto ich niekedy už nohy riadne
boleli.
Stredu šťastne prešli kopcami, dolinami až do Kráľovej Lehoty, kde natiahli
svoje unavené nožičky a s obrovskou radosťou sladko prespali prvú noc. Dobre
spravili, lebo vo štvrtok ich čakala „asfaltová prechádzka” popri Čiernom Váhu,
ktorá ich opäť priblížila o kúsok bližšie k
vytúženému cieľu. Z Liptovskej Tepličky
Oravský festival
vážnej hudby
N
ádherné tóny vážnej hudby zazneli koncom júla v Kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej. Ako tretí zo série koncertov
tohtoročného leta v rámci festivalu Oravaklasik mali poslucháči možnosť si vypočuť tu v Dolnom Kubíne diela z repertoáru
kresťanského komorného orchestra ZOE,
6
FARSKÝ LIST 04|2013
to už bol len deň chôdze, jeden jediný
deň a boli v cieli!
V deň sviatku svätých Cyrila a Metoda
sa im podarilo doraziť do Levoče, aby námahu, obetu a všetky nesené úmysly položili k nohám Panny Márie, ktorá za nás v
nebi oroduje.
Sobotné doobedie putovali po stopách
solúnskych bratov, aby si tak počas plynúceho Roku viery pripomenuli ich život,
misiu na Veľkej Morave, ale aj putovanie
do Ríma či posolstvo, ktoré po sebe zanechali. Pripravená „pokladovka“ preverila
šikovnosť, rýchlosť a vedomosti, ktoré boli
nevyhnutné na získanie olivového vavrína
pre víťazov. No potom už nasledoval čas
pre Boha, stíšili sa, otvorili srdcia a so stanmi a karimatkami sa vybrali na Mariánsku
horu. Otvoril sa priestor na rozjímanie,
ktoré bolo ponúknuté v pestrosti duchovného programu. Počas celej sobotnej noci
mali možnosť modliť sa modlitbu posvätného ruženca, zúčastniť sa na svätých omšiach a mnoho iného. Vyvrcholením bola
nedeľná svätá omša, ktorú celebroval J.
Em. kardinál Franc Rodé, C.M., ktorý vo
svojom príhovore pripomenul, že Panna Mária bola služobnicou vo všedných
veciach. V každodennosti slúžila Bohu a
nestavala svoju osobu do popredia. Preto
by sme mali práve vo svojich rodinách byť
Kristovými svedkami; všetko, čo robíme,
nech robíme pre Krista.
Takto duchovne posilnení sa mohli
spokojne vrátiť do svojich domovov, v ktorých môžu posolstvo Panny Márie - oddanosť jej služby pre druhých - žiť každý
jeden deň.
tentoraz pod výnimočným umeleckým
vedením Daniela Turčinu, rodáka zo Žaškova.
Poslucháči v žiadnom prípade nezostali sklamaní. Známejšie koncerty pre
dva sólové nástroje Vivaldiho, romantická suita Griega i pre naše publikum nové
dielo P. Warlocka zaujali svojou štýlovou
pestrosťou, no najmä vďaka výkonom sólistov. Koncert bol výnimočný aj vďaka
našim dolnokubínskym sólistkám, Barbo-
re Kapalovej a Zuzane Vajdulákovej, ktoré
sa predstavili koncertom pre dvoje huslí od
Vivaldiho. V závere príjemne prekvapilo
dielo súčasného sýrskeho autora Kareema
Roustoma svojimi pre nás nezvyklými židovsko-arabskými motívmi a umeleckým
výkonom sólistu D. Turčinu.
Výborný výkon vystupujúcich, výborný
zážitok pre poslucháčov.
Andrea Draganová
Snímky: Veronika Jurčíková
Do Medžugoria
za Božou láskou
V
polovici augusta sa skupina veriacich
z našej farnosti zúčastnila púte do
Medžugoria. Iniciatíva vyšla zo Zboru
svätej Kataríny Alexandrijskej a k jej členom sa pridali pútnici rôznych vekových
kategórií. Išli tam s myšlienkou odpútať
sa od všedného, zmaterializovaného sveta, priblížiť sa srdcom Bohu, počúvať ho.
Niektorí tu už boli niekoľkokrát, iní išli
po prvýkrát možno v nádeji, že keď sa tu
dejú zázraky, že aj oni nejaký zažijú. Áno,
stane sa zázrak, a to vtedy, keď odhalíme
Božiu prítomnosť v našom srdci, a potom prostredníctvom vzájomnej lásky aj
jeden v druhom.
Zážitkov z putovania po miestach, kde
sa vizionárom zjavila a dodnes zjavuje
Matka Božia, bolo veľa. Medzi najsilnejšie patrí výstup na Podbrdo, miesto zjavenia. Panna Mária si vybrala drsné pro-
stredie plné skál, vyprahnutej, slnkom
spálenej zeme chudobnej na zeleň, ale v
tej drsnosti je neobyčajná krása. Odtiaľ
pozýva všetkých ľudí do „školy lásky a
pokoja", aby tu cez modlitbu, pôst a silnú vieru získali pokoj a ten šírili ďalej.
Najsilnejšími „zbraňami" sú modlitba
ruženca, slávenie svätej omše, sviatosť
zmierenia, čítanie Svätého písma, poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, poklona pred krížom, zmyslom ktorých je vytváranie podmienok pre pokoj.
Za zmienku stojí aj výstup na Križevac. Je to na pohľad nevysoký vrch, ale
výstup naň je namáhavý, pretože cesta
vedie po skalnatom teréne s vysokou náročnosťou. Tu si mnohí mohli potvrdiť,
že nie rovná cesta, ale cesta s prekážkami
vedie k Bohu. Po tejto „krížovej ceste"
na vrchole pri pokľaknutí pred krížom
pocítili úľavu, veď nezdolali len úskalia
cesty, ale aj sami seba a v tichej modlitbe
intenzívnejšie pocítili prítomnosť Boha v
srdci.
Silný zážitok prežili aj z ľudí, ktorí sa usmievajú, hoci im na hlavu páli
neúprosné slnko, večer s nimi sadali k
modlitbe ruženca a zostávali s nimi aj
počas omše. Modlili sa síce rôznymi jazykmi, ale všetci rovnako velebili Boha.
Všetko, čo zažili, ich stmelilo, vymazalo roky, boli z nich len vysmädnutí
ľudia ovlažujúci sa modlitbou, dychtivo
načúvajúci posolstvám, ktoré prostredníctvom vizionárov zanecháva Matka
Božia.
Medžugorie je miesto, odkiaľ si pútnik odnáša najviac zážitkov v srdci. Veď
aj páter Slavko Barbarič, ktorého pútnikom netreba predstavovať, napísal: „Ak
sa hocikde na svete modlí, potom sa to
môže povedať o Medžugorí, ak sa niekde spovedá, potom sa to môže zažiť v
Medžugorí, ak hocikde Cirkev napreduje, ten pokrok možno spoznať v Medžugorí, ak sa hocikde umožňujú podmienky pre jubilejné odpustenie, potom sa to
umožňuje v Medžugorí.
Janka Ondirková
Snímky: Martina Špániková
Magdaléna Kondrlová
Požehnanie áut
P
rvú augustovú nedeľu sa po dopoludňajších omšiach vo farskom kostole i
na Brezovci už tradične v našej farnosti
konalo požehnanie automobilov, ktoré
využili desiatky motoristov. Samotnému
pokropeniu svätenou vodou predchádzala krátka modlitba a prosba o pomoc na
cestách všetkých patrónov.
A keďže v dnešnej dobe mnohí z nás
trávime veľa času na cestách a nielen
autá, ale aj iné dopravné prostriedky sa
stali bežnou súčasťou nášho života, je
potrebné prosiť o ochranu nad našimi životmi. Hoci požehnanie auta nenahradí
bezpečnú jazdu a dodržiavanie pravidiel,
Božia priazeň je v dnešnom svete potrebná na každom našom kroku.
Zuzana Machajová
FARSKÝ LIST 04|2013
7
Udalosti vo farnosti
Rozhovor
Hľadajme kľúče od
Božieho kráľovstva
Neodchádzam ďaleko,
len za kopec
D
ruhý júlový týždeň usporiadali sestry
saleziánky – sr. Martina a sr. Anka s
animátormi v Bobrovci tradičný detský
tábor. Deti prežili dni plné zábavy i poznávania, tentokrát však so špeciálnou
motiváciou – získať štyri kľúče od truhlice pokladov. Za prvým z nich sa vydali po
náučnom tatranskom chodníku pod Sivý
vrch. Po náročnej turistike úspešne zvládli
aj kvíz o tatranskej prírode a histórii. Cesta
k druhému kľúču viedla cez rôzne oblasti
umenia, ako maľovanie, modelovanie či
pletenie náramkov. Tretí kľúč deti získali od
významných vedcov Newtona, Archimeda-
sa, Galilea a Joula za pozornosť pri skúmaní fyzikálnych javov a taktiež za riešenie
logických úloh. Posledný kľúč do tábora
venoval don Bosco, keď chlapci aj dievčatá
ako on vyskúšali chôdzu po lane, žonglovanie, výrobu topánok a šitie a spoznali jeho
životný príbeh.
Keď po nájdení všetkých kľúčov deti
objavili a odomkli samotný poklad v starej
zvonici, uvideli v truhlici opäť len kľúče.
Poklad tábora sa predsa rozdával už pri ich
hľadaní – hry, súťaže, zručnosti, vedomosti
i každodenné sväté omše, ktoré v detských
srdciach zanechali úprimnú radosť – kľúč
od Božieho kráľovstva.
Text: Monika Kočalková • Snímka: Archív M. Žmijovského
V knihe Kazateľ sa píše, že všetko má svoj čas. Svoj čas ma prísť,
zotrvať i odísť. Tak to je aj v prípade nášho kaplána Miroslava
Žmijovského. Od 12. júla po dvojročnom pôsobení odišiel z
poverenia otca biskupa na svoje štvrté pôsobisko.
Štefan Knaperek
Snímky: archív SCVČ Laura
ponúka duchovný náhľad na veci a udalosti
v živote spoločenstva príp. spoločnosti,
formuje deti a mládež (odhaľuje výtvarné,
literárne či spisovateľské talenty), prináša
rozhovory, ponúka duchovnú formáciu,
hovorí o problémoch doby, dáva podnety
pre formáciu farského spoločenstva atď.
Medzi vaše záľuby patrí príroda a
fotografovanie. Využili ste v rámci
voľného času ponuky, ktoré so
sebou prináša život na Orave?
Myslím si, že v rámci možnosti áno. Každý
región Slovenska nám má čo ponúknuť a
Orava nie je výnimkou. Rád si zaspomínam
na rôzne výletiky po okolí, nádherný západ
slnka na Vyšnokubínskych skalkách či
Mariánsky výstup na Choč. Samozrejme,
že vždy s fotoaparátom, aby som si mohol
uchovať milé spomienky a často sa k nim
vracať.
Odchádzate od nás do farnosti
Hruštín. Pomôžu vám skúsenosti,
ktoré ste u nás v pastorácií
získali?
Pamätáte sa na vaše prvé pocity,
keď ste k nám do Dolného Kubína
prišli?
Myslím, že také normálne, ale v duchu
som sa tešil. Možno i preto, že som nešiel
na neznáme miesto. Strávil som tu istý čas
ako diakon (v roku 2005), kedy som mal
možnosť spoznať ľudí a vytvoriť priateľstvá.
Putovný tábor plný
rytierov
Prvý rok ste mali na starosti
filiálku Vyšný Kubín, potom
prípravu na sviatosť birmovania.
Ako hodnotíte tento čas?
„Z
a Boha a za národ,“ aj tieto slová kričali deti z putovného tábora, ktorý
sa konal od 12. do 16. augusta pod vedením sestry Anky, FMA a Marcely Krškovej,
ASC.
Hlavnou témou celého puťáku bolo rytierstvo. Všetky deti sa za celých päť dní
snažili stať rytiermi plnením rôznych úloh,
ktorými cvičili svoju pamäť i zručnosť. Popri tom putovali a navštevovali malebné
miesta nášho Slovenska, ako sú Roháče,
Vrátna a Leštinský artikulárny kostolík.
Našim malým rytierom počasie prialo
v každom dni na hranie rytierskych hier či
rytierskych zápasov, ktorými sa cvičili na
skutočný boj.
Vyvrcholenie celého putovného tábora sa konalo na Gäceľských lúkach, kde sa
všetky deti pasované za rytierov stretli v
skutočnom boji proti Turkom. Rytieri pod
vedením najväčšieho rytiera sv. Juraja za8
FARSKÝ LIST 04|2013
hnali Turkov a spoločne oslávili víťazstvo
na svätej omši v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.
Počas celého tábora sa deti poriadne
zabávali, pričom sa tešili na každodenný
program, ktorý im pripravili ich animátori.
Martina Kuhajdová
Snímky: archív SCVČ Laura
Na Vyšný Kubín budem spomínať rád
aj preto, že kostolík priam ponúka
rodinnú atmosféru. Hoci je navonok
maličký, človek niekedy žasne, koľko
veriacich sa doň zmestí. A bolo vidieť,
že veriaci si vážili svojou účasťou každú
svätú omšu, keďže ich nemali toľko ako v
meste. Iste neopakovateľné bolo slávenie
Veľkonočného trojdnia, Vianoc, ktoré túto
rodinnú atmosféru len utvrdzovali.
Druhý rok môjho pôsobenia som mal
na starosti prípravu birmovancov. Mojím
zbožným želaním bolo, aby sa prípravy
zúčastnili tí, ktorí po sviatosti skutočne
túžia. Ako však vieme, realita je iná a
mnohí pristupujú k tejto sviatosti, žiaľ
i pre nedostatočnú kresťanskú výchovu
v rodine, prakticky ako neveriaci ľudia,
sú motivovaní birmovným darom či
tradičným zvykom – jednoducho preto, že
tak robia všetci. To možno prinieslo i do
tejto prípravy isté sklamanie, ale na druhej
strane i veľa pozitívnych podnetov. Touto
cestou chcem poďakovať i mládežníckemu
spevokolu, ktorý túto prípravu sprevádzal
svojím spevom a príkladom života viery.
A treba sa nám i naďalej za dnešnú mládež
modliť, aby si Duch Svätý a mladí k sebe
spoločnú cestu viery čoraz viac nachádzali.
Počas dvoch rokov som mal na starosti
aj slávenie fatimských sobôt. Keďže k
mariánskej úcte mám blízko, veľmi som sa
tomu tešil. Každé stretnutie bolo spojené
aj s duchovnou obnovou. Tešil som sa
postupnému
narastajúcemu
záujmu
veriacich i zo strany mladých. Mojím
snom bolo, aby to bol deň, ktorý spojí
všetkých členov Ružencového bratstva
a ružencových spoločenstiev na jednej
spoločnej modlitbe. Hádam sa to časom
podarí zrealizovať.
Aktívne ste pracovali v redakčnej
rade nášho časopisu. Ako
vnímate úlohu farského periodika
v pastorácií?
V súčasnej dobe sa číta málo, ale vidíme, že
média majú dnes veľkú moc. A tak i farský
časopis dáva možnosť: informovať farské
spoločenstvo (čo sa stalo, čo sa plánuje, kto
nás navštívil atď.), pre kňaza dáva možnosť
formovať i touto cestou (hovoriť o rôznych
témach, aj o ktorých sa nehovorí z ambony),
Každá farnosť je iná, každá má svoje
špecifiká, ktoré je potrebné spoznať. A teda
aj pastoračná činnosť v nich sa bude líšiť.
Všade i ako kňaz načerpávam rôzne životné
skúsenosti, ktoré sa snažím v živote správne
využiť k dobrému. A tak je to aj v tomto
prípade a to i vďaka dobrému kolektívu,
ktorý sme na fare vytvárali.
Akou myšlienkou, posolstvom sa
s nami chcete rozlúčiť?
Ľudia dnešnej doby sa radikálne menia
vzhľadom na zmeny v našej spoločnosti.
Týchto zmien môžeme pozorovať každým
rokom viac a viac. Ustupujú tradičné
hodnoty (tradičné náboženstvo, klasická
rodina, úcta k autorite) a stále viac sa
vtláčajú liberálne tendencie. Je príliš veľa
toho, čo sa dnes človeku ponúka a mnohí
to nevedia kriticky zhodnotiť. Aj z toho
pochádza tak veľa osobných zranení. Ale
jedno je stále isté – v každom človeku je
obrovská priepasť, ktorú môže zaplniť len
Boh. Nikto túto priepasť nezaprie a každý
akoby čakal, kedy stretne niekoho, kto mu
pomôže túto túžbu naplniť. A tak by som
všetkým čitateľom odkázal: Vážte si vieru
ako svoje osobné presvedčenie. Naučte sa ju
vedieť vyjadriť navonok, nehanbiť sa za ňu.
A potom nebyť sám, vážiť si spoločenstvo.
Vytvárať spoločenstvo v rámci farnosti. Ako
veriaci nemôžeme žiť sami. Viera potrebuje
aj spoločenstvo. Nebojte sa niečo urobiť
pre svoju vieru. Samo sa nič nespraví. A ak
človek urobí jeden krok k Bohu, tak Boh
urobí sto krokov k človeku. 
FARSKÝ LIST 04|2013
9
zo sveta cirkvi
Nový biskup pre
Trnavskú diecézu
Svätý Otec František vymenoval
vo štvrtok 11. júla 2013 nového
trnavského arcibiskupa. Stal sa ním
doterajší apoštolský administrátor
Mons. Ján Orosch. Otec arcibiskup
Ján Orosch si pred deviatimi rokmi
zvolil biskupské heslo: „Corde
videre“ – „Vidieť srdcom“, k čomu
ho inšpirovala osobnosť a služba sv.
Vincenta de Paul, pokorného služobníka chudobných. Tento svätec
je už od malička jeho duchovným
sprievodcom.
-tk kbs-
Zmena názvu
Konferencia biskupov Slovenska
(KBS) na jednom zo svojich plenárnych zasadnutí schválila zmenu
názvu zbierky „Halier sv. Petra“ na
„Zbierka na dobročinné diela Svätého otca“, ktorá sa bude od budúceho
roka konať vždy v poslednú júnovú
nedeľu. Zbierka sa koná každý rok
v celom katolíckom svete na sviatok
sv. apoštolov Petra a Pavla alebo v
najbližšiu nedeľu. Po prvýkrát sa
uskutočnila v 9. storočí v Anglicku,
keď kráľ Albert vyzbieral peniaze
na pomoc pre pápeža. Oficiálne ju
zaviedol v roku 1860 pápež Pius IX.
-tk kbs-
Stretnutie Taizé bude v
Štrasburgu
V poradí 36. európske stretnutie
komunity Taizé pri príležitosti
konca roka sa po minuloročnom
Ríme uskutoční v Štrasburgu.
Zúčastniť by sa na ňom mali v
dňoch od 28. decembra 2013 do 1.
januára 2014 tisíce mladých vo veku
17 – 35 rokov. Ide o pokračovanie
Púte dôvery na zemi, ktorú začal
zakladateľ komunity brat Roger
ešte v sedemdesiatych rokoch 20.
storočia. Francúzske mesto bolo za
dejisko ďalšieho stretnutia zvolené
pre svoju geografickú polohu. Ako
sa uvádza na internetovej stránke
komunity, Štrasburg je mestom
„križovatky kultúr a stal sa dôležitým znamením nádeje, potrebnej
na budovanie Európy založenej na
solidarite“.
-tk kbs-
Virtuálna návšteva hrobu svätého
Františka
Svetové dni mládeže s pápežom
Františkom
A
plynul iba týždeň od otvorenia medzinárodného stretnutia mladých v Rio de Janeiro a Krakovská arcidiecéza v rekordne krátkom čase spustila webové stránky budúcich Svetových dní mládeže 2016 (www.krakow2016.com). K niektorým komorným
udalostiam brazílskej apoštolskej cesty sa vrátime. Pomohol nám v tom Vatikánsky
rozhlas.
Prvá z nich sa odohrala na pôde chudobnej štvrti Varginha, kde pápež vošiel do jedného z obydlí. Vstúpili sme do malého domu rodiny, ktorá o našej návšteve predtým
nevedela. Priestor bol skutočne stiesnený - tak štyri krát päť metrov - a vo vnútri bolo
najmenej 20 ľudí, od 15-dňového novorodenca až po 93-ročnú babičku. Všetci boli
veľmi dojatí a keď sa z toho trochu spamätali, začali Svätému otcovi vkladať do rúk
všetky malé deti, ktoré tam boli, a on jednému po druhom žehnal. Nakoniec sa spolu
pomodlili Otče nás a Zdravas Mária, hovorí hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi a dodáva, že vo favele došlo i na ekumenické kontakty - pápež František srdečne
prehovoril s pastorom "Cirkvi Božej" a veriaci tejto evanjelickej cirkvi ho požiadali o
požehnanie vody.
Svätému Otcovi tiež veľmi záležalo na stretnutí s mladými väzňami. Bolo to šesť
mladých chlapcov a dve dievčatá, všetci neplnoletí, každý z mladých sa tak dostal k
slovu. Najmä najmladšie dievča toho malo veľa na srdci, prečítala pápežovi dlhý list
svojich spoluväzenkýň a zaspievala mu vlastnú pieseň. Pápež požehnal predmety, ktoré
si priniesli a podpísal sa im na fotografie. Mladí mu potom odovzdali zvláštny darček
- obrovský ruženec z polystyrénu s krížom, ktorý niesol nápis Candelaria nunca mais!
Už nikdy Candelaria! Polhodinka s mladistvými väzňami prebehla bez prítomnosti
televíznych kamier. Rovnako ako vysluhovanie sviatosti zmierenia v adoračnom stane
mestského parku Boa Vista. Svätý otec v ňom udelil sviatosť zmierenia piatim účastníkom Svetových dní - trom Brazílčanom, jednej Talianke a Venezuelčanke.
"Bol som veľmi nervózny. Keď sa ale môj pohľad stretol s jeho a on sa na mňa usmial,
pripadalo mi, že hovorím s Otcom, že mám pred sebou Ježiša. Potom som sa už vôbec
necítil nesvoj, naopak, bol som úplne pokojný. Bolo to celé spontánne - hovoril som
po portugalsky a pápež mi odpovedal v španielčine. Som si istý tým, že môj život bude
oddnes úplne iný," zveril sa po spovedi 21-ročný Renan Souza. Pápež František mal i
ďalšiu možnosť k osobnému stretnutiu s mladými pútnikmi.
Dvanásť z nich pozval na obed - päť dvojíc zastupovalo päť svetadielov, šiesta potom
hostiteľskú krajinu. O svoje zážitky sa mladí potom podelili na následnom brífingu, o
ktorom referoval korešpondent Vatikánskeho rozhlasu Sergio Centofanti:
Paula z Kolumbie, ktorá ostatným tlmočila, hovorila o pápežovej výzve ku komunitnému životu. Nie ste ostrovy, povedal mladým ľuďom Svätý otec a vyzýval ich, aby
sa dávali druhým. Upozornil tiež, že by každý z nich mal mať duchovného otca a spovedníka, rovnako, ako ho má pápež. Pavlína z Ruska cíti po stretnutí s pápežom veľkú
zodpovednosť - naplnilo ju vierou, energiou, nádejou a radosťou. Teraz chce ona sama
tieto dary odovzdávať svojmu okoliu. A konečne Tompson z Nového Zélandu poukázal
na výzvu Svätého Otca, aby sa stali živými svedkami Ježiša Krista. Ako? Tým, že budú
i malé veci vykonávať s láskou.
Silné sociálne cítenie Františka sa prejavilo i v oficiálnych častiach programu. Pri
piatkovej krížovej ceste vedľa seba posadil na pódium skupinku argentínskych cartoneros, teda ľudí živiacich sa zberom papiera na mestských perifériách. Pápež sa s týmito ľuďmi veľmi priatelí. Ich typické oblečenie sme si mohli všimnúť už na otváracej svätej omši pontifikátu. Svätý otec ich pozval na Svetové dni mládeže a hneď po príchode
chcel vedieť, kde sú. Nebolo ľahké ich 53-člennú skupinku nájsť medzi 1,5 miliónom
ľudí, ale podarilo sa to, a doviedli ich až na pódium. Pápež si prial, aby na ňom zostali
počas celého trvania krížovej cesty, hovorí hovorca Svätej stolice.
A ešte jeden príbeh silnej viery a odvahy, ktorý sprevádzal Svetové dni mládeže v
Riu. Pápeža pred tamojšou katedrálou zastavila mladá manželská dvojica s novonarodenou dcérou, ktorá sa narodila bez mozgu. Hoci deti s podobnou vývojovou vadou sa
často rodia mŕtve alebo umierajú krátko po pôrode, dievčatko doteraz žije. Jej rodičia
nepristúpili na možnosť potratu, ktorý im v tomto prípade zákon povoľoval. Ich voľba
pápeža hlboko zasiahla. Vyslovil prianie, aby mu mladá rodina stála v blízkosti pri
záverečnej svätej omši, na znamenie prijatia života i jeho odovzdania do Božích rúk.
ž 18 miliónov ľudí zo 123 krajín navštívilo počas troch mesiacov hrob svätého Františka v Assisi, a to prostredníctvom web kamery situovanej v krypte pod hlavnou bazilikou. Najviac spojení bolo zaznamenaných z Talianska, no veľký počet virtuálnych návštev
bolo uskutočnených aj z USA, Nemecka, Kanady, Španielska či Argentíny. Hrob takýmto
spôsobom navštívili aj veriaci zo Spojených arabských emirátov, Bangladéša a Senegalu. S
komunitou bratov v Assisi sa 5. mája 2013 prostredníctvom videokamery tabletu spojil aj
pápež František, aby sa spolu s nimi pomodlil.
Hrobka sv. Františka sa tak stala akýmsi druhom spoločenskej komunikačnej siete. Ľudia z celého sveta zverejňujú svoje modlitby k svätému Františkovi aj na internetovej stránke komunity. Ako vysvetľuje jej správca páter Enzo Fortunato, texty modlitieb prichádzajú
každý deň. Na otázku, o čo v nich zvyčajne ľudia prosia, odpovedá: „V centre sú tri aspekty:
prosba, aby nám Pán pomohol niesť kríž vlastného života; vďačnosť za všetko, čo Pán koná
prostredníctvom postavy sv. Františka a láskavý pohľad a ochranu pre najmenších. Je mnoho otcov a mamičiek, ktoré zverujú svoje deti orodovaniu sv. Františka.“ Tamojší františkáni modlitby následne vytlačia a kladú na určitý čas k hrobu svätca. „Nechávame ich tam
a potom ich archivujeme. Celá komunita sa modlí a zveruje sv. Františkovi modlitby, ktoré
sem prichádzajú prostredníctvom siete,“ dodal františkánsky páter.
-tk kbs-
Rakúska katolícka charita vedie kampaň
P
rostredníctvom kampane "30-dňová-výzva" chce katolícka charita v Rakúsku upozorniť na súvislosť životného štýlu ľudí s problémom hladu vo svete. Počas 30 dní budú
účastníci programu dostávať každý deň SMS správu s tipom na to, ako šetriť zdroje a životné prostredie a tak prispieť k zlepšeniu celosvetového problému hladu, píše sa na internetovej stránke katolíckej charity.
Životný štýl západných krajín je úzko spojený s problémom hladu vo svete. Uvedomelejší štýl života by nielen dokázal znížiť náklady, ale by aj pozitívne ovplyvnil problém s
výživou v chudobnejších krajinách. Cieľom kampane je poukázať na možnosti šetrnejšieho
životného štýlu, prostredníctvom ktorých sa krok za krokom dá dosiahnuť zmena a osobne
prispieť k svetovej "budúcnosti bez hladu".
-tk kbs-
Prvá encyklika pápeža Františka
V
o Vatikáne začiatkom júla oficiálne zverejnili text novej pápežskej encykliky. Prvá encyklika pápeža Františka, ktorá z podstatnej časti vyšla z pera Benedikta XVI., je venovaná
téme viery, ako to vyjadruje jej názov Lumen fidei (Svetlo viery). Obsahom korešponduje s
Rokom viery, ktorý vyhlásil Benedikt XVI. a ktorého slávenie pokračuje aj počas pontifikátu
pápeža Františka.
Vyše 80-stranová encyklika je rozvrhnutá do štyroch kapitol. Názov každej z nich tvorí
motto v podobe biblického citátu. Prvá časť nesie názov „Uverili sme v lásku“ (1 Jn 4,16).
Hovorí o viere z pohľadu jednotlivca a z pohľadu dejín. Vieru vysvetľuje ako spoľahnutie sa na
Boha, ktorý je vo svojom vzťahu k nám spoľahlivý, pričom najvyšším vyjadrením tejto spoľahlivosti je život Ježiša Krista. Mottom druhej časti encykliky sú slová proroka Izaiáša: „Ak neuveríte, neporozumiete“ (Iz 7,9). Človek sa prijatím Božieho daru lásky stáva schopným vnímať
svet novými očami. Ďalej podrobnejšie hovorí o vzťahu viery a rozumu a o úlohe viery v teológii. Tretia časť je venovaná otázke odovzdávania viery. Nadpis „Odovzdávam vám to, čo som
prijal“ je prevzatý z listu sv. Pavla Korinťanom (1 Kor. 15,3). Cirkev je tu charakterizovaná ako
Matka, ktorá nás učí rozprávať jazykom viery. „Kto verí, nikdy nie je sám“, - hovorí encyklika
(LF 39) a konkretizuje prostriedky, ktorými sa uskutočňuje odovzdávanie viery. Sú to najmä
sviatosti, Vyznanie viery, Modlitba Pána a Desatoro. Tretiu kapitolu uzatvára téma jednoty a
celistvosti viery. Štvrtá časť nesie názov „Boh im pripravuje miesto“ (Hebr. 11,16). Zameraná je
na sociálny rozmer viery, na jej úlohu v službe spravodlivosti, pokoja a spoločného dobra. Viera sa tu predstavuje ako základ pre jednotu ľudstva, ktorá sa rúca, ak je postavená iba na kritériách užitočnosti. Viera totiž umožňuje vzájomné odpustenie a potvrdzuje víťazstvo dobra nad
zlom. Bodkou za encyklikou je modlitba k Panne Márii ako Matke Cirkvi a Matke našej viery.
-tk kbs-
10
FARSKÝ LIST 04|2013
Celosvetové mariánske dni
v Ríme
U
Pápežská rada na podporu novej
evanjelizácie, ktorá koordinuje aktivity
Roku viery, pozvala do Ríma na 12. - 13.
októbra 2013 pri príležitosti 96. výročia
Fatimských udalostí členov mariánskych
hnutí z celého sveta. Stretnutie sa bude
konať za prítomnosti pápeža Františka.
Súčasťou programu bude púť k hrobu sv.
Petra, modlitba ruženca, ktorá na diaľku
spojí mariánske svätyne na rôznych
miestach sveta, nočné bdenie s Pannou
Máriou, vysluhovanie sviatosti zmierenia a eucharistické adorácie v rímskych
kostoloch. Stretnutie vyvrcholí v nedeľu
13. októbra svätou omšou, ktorej bude
predsedať Svätý Otec. Na Námestie sv.
Petra pri tejto príležitosti prinesú originálnu sochu Panny Márie z Fatimy.
-tk kbs-
Posolstvá pápeža Františka
„Všetci pokrstení sú povolaní hlásať
evanjelium s odvahou v každej situácii."
Pápež František to oznámil vo svojom
posolstve k 87. ročníku Svetového dňa
misií, ktorý tento rok pripadá na 20.
októbra a Cirkev ho bude prežívať v
kontexte končiaceho sa Roku viery.
„Bratstvo ako základ a cesta k pokoju."
Túto tému zase zvolil pápež František vo
svojom prvom posolstve k Svetovému
dňu mieru (1. január 2014). Posolstvo
slúži ako celosvetová výzva, ktorá sa
dostáva k ľuďom aj prostredníctvom
miestnych cirkví v jednotlivých krajinách. Jeho cieľom je pripomínať základné hodnoty pokoja a potrebu neúnavne
pracovať na jeho dosiahnutí.
-tk kbs-
Potvrdené ďalšie zázračné
uzdravenie v Lurdoch
Biskup Giovanni Giudici potvrdil zázrak
uzdravenia 67-ročnej Talianky Danily
Castelliovej, ktorá od svojich 34 rokov
bojovala s nádorom. Lurdy navštívila v
roku 1989. Ide o 69. oficiálne potvrdený
zázrak v histórii svätyne. Prípad detailne
posudzovala osobitná komisia, ktorá
hodnotí niekoľko hlavných kritérií: od
uzdravenia musí ubehnúť minimálne
šesť rokov, musí byť náhle a trvalé, a
rovnako to musí byť uzdravenie z takej
choroby, ktorá je nevyliečiteľná, ťažká
alebo život ohrozujúca.
-tk kbs-
-tk kbs-
FARSKÝ LIST 04|2013
11
téma
Tento rok bude
chladné leto!
Text: Marek Jamrich, kaplán • Snímky: internet
„Tento rok si slniečka a teplého počasia zrejme moc neužijeme.
Nadchádzajúce leto má totiž byť najchladnejším v Európe od
roku 1816!“ Takáto správa preletela médiami 1. júna 2013.
Niektorých možno premohol pri tejto správe pocit znechutenia
nad nevydarenou budúcou dovolenkou alebo upršanými a
chladnými dňami. V mysli niekoho možno prebehli svetre,
dáždniky a všeličo iné, len nie letné počasie. Avšak nepokoj bol
bezvýznamný a táto predpoveď nevyšla, opak sa stal pravdou a
tohto leta sme si užili slnka naozaj dosť.
Takéto a mnohé iné prípady nás učia,
aby sme sa zbytočne nestrachovali
a neznepokojovali svoje srdce. Sme predsa
kresťania a vieme, že všetko je v Božích
rukách. My kresťania by sme mali mať
postoj spravodlivého Jóba: „Pán dal, Pán
vzal, nech je oslávené Meno Pánovo.“ (Jób
1,21). Keď Pán bude chcieť teplo, bude
teplo, keď bude chcieť mať zimu, bude
zima. Svojimi rečami to nijako nezmeníme.
Pestujeme tak v sebe iba zbytočný nepokoj
a nervozitu. Pustovník Otec Diadochos
o zbytočnom rozprávaní hovorí: „Tak
ako stále otvárané dvere v kúpelni veľmi
rýchlo vypustia teplo, ktoré je vo vnútri,
tak ten, kto mnoho rozpráva, i keby to, čo
hovorí, bolo dobré, necháva uniknúť svoju
spomienku dvermi hlasu.“ Pri hovorení
totiž stále vychádzam zo seba a svojho
stredu a preskakujem svoje vlastné
medze, ktoré som si vytvoril, aby som mal
poriadok vo svojich myšlienkach a citoch.
12
FARSKÝ LIST 04|2013
Jeden trapistický mních spomína: „Zo
začiatku som nevedel, prečo som sa cítil
akoby zašpinený alebo nečistý, ale časom
mi svitlo, že hlavným dôvodom musel
byť nedostatok mlčania. Uvedomujem
si, že slovami vnikajú do môjho života
dvojznačné pocity. Javí sa mi ako úplne
nemožné hovoriť a pritom nezhrešiť. I pri
tej najnáročnejšej diskusii sa vkradne
čosi, čo akoby pošpiňovalo atmosféru.
Nevysvetliteľným spôsobom hovorenie
umenšuje moju schopnosť byť bdelým
a otvoreným a robí ma egocentrickejším.
Po minulej diskusii so študentmi som sa
necítil len unavený, ale cítil som sa tak,
akoby som sa dotkol niečoho, čoho som sa
nemal dotknúť, akoby som niečo pokazil
už len tým, že som o tom hovoril. Potom
som bol plný vnútorného nepokoja.“ Sv.
Benedikt dokonca hovorí, že niekedy aj
o dobrých veciach je lepšie mlčať ako
hovoriť. Chce tým povedať, že je prakticky
nemožné hovoriť o dobrých veciach,
a neprísť pritom do kontaktu so zlými.
Tak ako je nemožné jesť mäso a predtým
niečo živé nezabiť. Toto poznanie nás však
nesmie uvrhnúť do úzkosti, pretože aby
sme sa vyhli hriechu, nemohli by sme už
vôbec hovoriť. Sv. Benediktovi tu ide o to,
aby sme zbytočným hovorením nedávali
seba do lepšieho svetla a tak sa zamotali do
vlastnej ilúzie o dokonalosti.
Ticho lieči
Natíska sa nám tu otázka: prečo tak
často hovoríme? Prečo často rozoberáme
problémy okolia, svoje a iných ľudí?
Niekedy môžeme utekať od seba samých.
Ak sa nám ale naskytne príležitosť byť sami,
tak sa potrebujeme niečím zamestnať.
Modernému človeku príde zaťažko byť
sám. Zostúpiť na dno vlastného ja je pre
neho takmer nemožné. Ak sa mu však
naskytne príležitosť, že by mohol zostať
v tichu sám so sebou a už-už poznať Boha,
zapne si rozhlas alebo televíziu. Toto sú
možnosti, ako sa vyhnúť sám sebe. Niekto
nemôže vydržať nečinnosť. Nie je schopný
len tak sedieť a mlčať. Znervózňuje ho
to. Potrebuje sa niečím zamestnať. Začne
napr. upratovať izbu alebo niečo plánovať.
Mlčanie neznamená, že nehovorím.
Znamená, že vypustím z ruky všetky
možnosti úniku a vydržím sám seba takého,
aký som. Nezriekam sa len hovorenia, ale
všetkých činností, ktoré ma odvádzajú od
seba samého. V mlčaní sa snažím byť len
sám so sebou. Kto sa o to pokúsi, zistí, že to
zo začiatku vôbec nie je príjemné. Ihneď sa
začnú hlásiť všetky možné myšlienky a city,
emócie a nálady, úzkosti a pocity nechuti.
Vytesnené túžby a pocity i premárnené
šance sa dostávajú na svetlo. Potlačený hnev
stúpa. Človeka začínajú napádať nešikovne
formulované slová.
Prvé okamihy mlčania nám odhalia náš
vnútorný zmätok, chaos našich myšlienok
a prianí. Vydržať tento zmätok je bolestné.
Narážame na vnútorné napätie, ktoré nás
desí. Objavíme, ako to s nami naozaj je.
Mlčanie je akoby analýza nášho stavu. Nič
si už nenamýšľame, vidíme, čo sa v nás
deje. A až vtedy môžeme zakúsiť Boha. Keď
si uvedomíme svoju nehodnosť a úbohosť,
Boh môže vstúpiť do nášho srdca. Predtým
sme ho tam totiž nepustili, lebo bolo plné
našej zdanlivej dokonalosti. Potom, keď
vidíme seba samého takého, aký naozaj
sme a aký je Boh, nezaujímajú nás až tak
chyby a poklesky iných, denné klebety,
ohovárania a osočovania v médiách,
netrápi nás zbytočne, aké bude počasie, ale
naučíme sa všetko odovzdať Bohu.
A je tu ešte jeden dôvod, prečo strach
pred vecami budúcimi je nerozumný
– kto vie, či sa dožije zajtrajška? Keď
v noci vtedajšia štátna moc odvliekla
saleziánskych novicov z vlastného kláštora,
novicmajster povedal: „Bratia, máme veľký
dôvod k optimizmu, sme v Božích rukách.“
A povedal to vtedy, keď ich budúcnosť
a životy boli absolútne neisté.
Môže nám tu na um prísť stať
z evanjelia, ktoré sme nedávno počuli pri
nedeľnej sv. omši: „Marta, Marta, staráš
sa a znepokojuješ pre mnohé veci...“ (Lk
10,41). Naozaj, zvlášť v dnešnej dobe, keď
sa informácie z iného konca sveta môžeme
dozvedieť hneď, sa musíme naučiť všetko
odovzdávať do Božích rúk. Lebo veľké
množstvo informácií, hlavne negatívnych,
by nás mohlo zahltiť. Zo skúseností vieme,
že množstvo informácií, ktoré počujeme,
nie sú stopercentne pravdivé, mnohé z nich
sú polopravdy, alebo dokonca osočovania.
Odpoveď Ježiša
V dnešnej dobe by sa nám Pán Ježiš
mohol prihovoriť asi takýmito slovami:
Nebuďte príliš ustarostení, že budete mať
málo. Budete mať vždy to, čo potrebujete.
Nebuďte príliš ustarostení o budúcnosť.
Nik nevie, akú dlhú budúcnosť má ešte pred
sebou. Nestarajte sa, čo budete jesť, aby ste
sa udržali pri živote, ani čo si oblečiete, aby
vášmu telu bolo teplo. Život vášho ducha
je omnoho cennejší než brucho a údy,
má omnoho väčšiu hodnotu než pokrm
a šaty. A váš Otec to vie. Vedzte to teda
aj vy. Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú
ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú,
a predsa neumierajú od hladu, lebo
nebeský Otec ich živí. Vy, ľudia, Otcove
milované bytosti, ste omnoho cennejší
než vtáctvo. Kto z vás si môže starosťami
pridať čo len lakeť k svojej postave? Ak
nedokážete zvýšiť svoju postavu ani o piaď,
ako si môžete myslieť, že zmeníte svoju
budúcnosť, zväčšujúc bohatstvo, aby ste si
zabezpečili dlhú a šťastnú starobu? Môžete
povedať smrti: Prídeš ma vziať, keď budem
ja chcieť? Nemôžete. Načo si teda robiť
starosti o zajtrajšok? A prečo sa toľko staráte
z obáv, že zostanete bez oblečenia? Pozrite
sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú,
nepradú, nechodia na nákupy. A predsa,
uisťujem vás, ani Šalamún v celej svojej
sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich.
Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu,
ktorá dnes je a zajtra poslúži na zohriatie
pece alebo ako krmivo pre stádo a skončí
ako popol alebo hnoj, o čo skôr sa postará
o vás, svoje deti.
Nebuďte maloverní. Nestrachujte sa
o neistú budúcnosť a nehovorte si: Čo
budem jesť, keď zostarnem? Prenechajte
tieto starosti pohanom, ktorí nemajú
vznešenú istotu božského otcovstva.
Vy ju máte a viete, že Otec vie o vašich
potrebách a že vás miluje. Dôverujte
mu teda. Hľadajte najprv veci skutočne
nevyhnutné: vieru, dobrotu, lásku, pokoru,
milosrdenstvo, čistotu, spravodlivosť,
miernosť a ešte všetky ďalšie čnosti, tak, aby
ste boli Božími priateľmi a mali ste právo
na jeho kráľovstvo. A ubezpečujem vás, že
všetko ostatné vám bude dané navyše bez
toho, aby ste o to žiadali. Ani jeden boháč
nie je bohatší než svätec. Boh je so svätým.
Svätý je s Bohom. Nežiada nič pre svoje
telo a Boh mu obstaráva, čo je potrebné.
Ale pracuje pre svojho ducha a Boh mu
dáva seba samého tu a po skončení života
mu dá raj.
Nerobte si teda starosti z toho, čo si
ich nezaslúži. Rmúťte sa preto, že ste
nedokonalí, a nie preto, že máte málo
pozemského majetku. Nebudete naň
myslieť, keď ho budete prežívať. Prečo
naň myslieť už dnes? Nie je život už dosť
plný včerajších bolestných spomienok
a dnešných sužujúcich myšlienok, aby sme
si potrebovali robiť starosti, čo bude zajtra?
Každý deň má dosť svojho trápenia! Bude
ich stále viac, než by sme ich chceli mať
v živote; načo pridávať k nim prítomné
a budúce trápenia? Hovorte vždy veľké
Božie slovo: Dnes. Ste jeho deti, stvorené
na jeho podobu. Hovorte teda s ním. Dnes.
(Mt 5, 26-34).
Čomu naozaj veríme?
Strach o budúcnosť alebo strach
z budúcnosti je tu už veľmi dávno. Len nie
všetci kresťania sú ochotní v dôvere čakať
Božiu pomocnú ruku a dôverovať Božím
FARSKÝ LIST 04|2013
13
téma
prisľúbeniam. Preto sa niekedy odklonia
od Pána Ježiša a hľadajú odpovede na
budúcnosť inde, hlavne keď si nevedia rady
a majú slabú vieru. Dôvera Bohu posilňuje
našu vieru i ducha, no nedôvera to ničí.
Tak niektorí hľadajú rýchle odpovede
u veštcov, veštkýň a v iných okultných
praktikách. No morálka je v tomto úplne
jasná - veštenie je hriech proti čnosti
náboženstva. Písmo sväté nevystupuje
iba proti tým, čo sa venujú čarodejníctvu
a okultizmu, ale aj proti tým, čo hľadajú
pomoc u čarodejníkov: „A osobu, ktorá sa
obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov
a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe
obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu.“
(Lv 20,6) Pod hlavičkou okultizmu možno
zahrnúť horoskopy, astrológiu, povery,
predpovedanie budúcnosti pomocou
kariet, kryštálov, čítanie z dlane... Tieto
činnosti sú vstupnou bránou pre diabla,
lebo sa mu všetky páčia. Dôvod je jasný.
Človek opúšťa Boha a vkladá svoju dôveru
do rúk človeka, do rozličných rituálov
a magických prostriedkov, ktoré čarodejník
dáva človeku ako talizmany.
Niektorí ľudia o sebe tvrdia, že dokážu
predpovedať
budúcnosť
pomocou
horoskopov. Nie je to nič nové pod slnkom,
už Izaiáš sa vysmieval z tých, ktorí to robili:
„Ustávala si sa množstvom svojich porád:
nechže sa dostavia, nech ťa vyslobodia, čo
Okienko organistov
delia nebo, čo pozorujú hviezdy, oznamujú
z novmesiacov, čo má prísť na teba. Hľa,
budú ako pleva, spáli ich oheň, nevytrhnú si
životy zo šľahov plameňa: to nie je uhlie čo
hreje, oheň, pri ktorom sa sedí. (Iz 47, 1314). Tieto verše z Písma by si mali prečítať
ľudia, ktorí píšu horoskopy, čo ich čítajú
a v ne viera, ale aj tí, čo vyhľadávajú pomoc
veštcov, aby im predpovedali budúcnosť
z hviezd.
Stáva sa, že miesto toho, aby sa človek
obrátil na kňaza, ide žiadať o zásah
nejakého čarodejníka, hľadá rady mágov
a špiritistov, zveruje sa do rúk prehnaných
manipulátorov. Namiesto toho, aby
pristupovali k sviatostiam a hľadali útechu
v modlitbe, mnohí ľudia konajú nezmyselné
obrady, opakujú nezrozumiteľné formulky,
rozprávajú sa s rôznymi duchmi.
Miesto toho, aby človek vkladal nádej
v nesmrteľnosť duše, vo vzkriesenie tela pri
Kristovom poslednom príchode na konci
časov, hľadí k nebu s očakávaním, že uvidí
UFO, čaká na príchod mimozemšťanov,
kladie svoju nádej v tajomné entity, ktoré
prídu zachrániť svet, veria mýtom, ktoré
nezmôžu nič okrem toho, že ho uvrhnú do
beznádeje. Namiesto toho, aby sa človek
zveroval do ochrany Ukrižovaného Krista,
Panny Márie, svätých a anjelov strážnych,
zameriava sa na pochybné amulety, rohy
šťastia, konské podkovy, rôzne klince
šťastia, ktoré mu visia doma, v kancelárii či
v aute.
Toto všetko je prejavom nedôvery
Ježišovi, ktorá ho veľmi bolí. Túto
nevypovedateľnú bolesť cítime v jeho
slovách svätej Faustíne: „Nedôvera duší
rozodiera moje vnútro. Najbolestnejšie ma
zraňujú hriechy nedôvery. Ako veľmi ma
zraňuje nedôvera duše. Taká duša vyznáva,
že som svätý a spravodlivý, ale neverí, že som
milosrdenstvom, nedôveruje v moju dobrotu.
Aj satani zvelebujú moju spravodlivosť, ale
neveria v moju dobrotu. Ak vás nepresvedčí
o mojej láske moja smrť, čo vás presvedčí?“
Na inom mieste hovorí: „Dušu toho, kto
dôveroval v moje milosrdenstvo, naplním
v hodine smrti svojím Božím pokojom.“ Čo
si viac môžeme priať?
Neboj sa maličké stádo.... (Lk 12,32)
Použitá literatúra:
František Tondra: Morálna teológia 2
Sv. Faustína Kowalská: Denníček
Kongregácia sestier Matky Božieho
milosrdenstva: V škole dôvery sv. Sestry
Faustíny
Elias Vella: Zlí duchovia a exorcizmus
Anzelm Grün: Mlčanie u mníchov
Mária Valtorta: Evanjelium, ako mi bolo
odhalené 3
G. Amort, R. I. Zanini: Mocnejší než zlo
Prečo nie je trápne spievať počas omše
M
ožno už mnohým napadla otázka,
prečo pri svätej omši a pri liturgii všeobecne toľko spievame a prečo sa to všetko
„naťahuje“ nekonečnými nábožnými pesničkami a podobne. Niektorí by možno
odpovedali, že je to preto, aby bola svätá
omša krajšia. Niečo na tom bude, no stále
je to iba kúsok pravdy.
Hudba pri svätej omši (liturgická hudba)
má niekoľko funkcií: prehlbuje jednotu
veriacich, dáva obradom slávnostnejší
charakter, uľahčuje mysli vzniesť sa k Bohu
a ohlasuje Božie slovo. Konečným cieľom
liturgickej hudby je oslava Boha a posvätenie
veriacich. Svojimi hudobnými formami má
byť umelecky dokonalá, aby cez nádheru
hudobného diania ľahšie povznášala myseľ
k výšinám, a takto aby sa celé slávenie
stalo zreteľnejším predobrazom nebeskej
liturgie vo svätom meste Jeruzaleme (Druhý
vatikánsky koncil). V zásade je liturgická
hudba tým posvätnejšia, čím užšie je
spojená s liturgickou činnosťou, čiže s tým,
čo sa počas omše práve deje.
Hudba mala pri kresťanskej bohoslužbe
dôležité miesto už za čias Ježiša Krista,
čo je nepochybne výsledkom silného
vplyvu židovskej bohoslužobnej tradície.
V Matúšovom evanjeliu čítame, že pri
poslednej večeri Ježiš a apoštoli zaspievali
chválospev a vyšli na Olivovú horu (Mt
26, 30). Svätý Pavol nás v liste Efezanom
vyzýva, aby sme Bohu spievali žalmy,
hymny a duchovné piesne (Ef 5, 19). Od
najstarších čias bol spev nábožných textov
14
FARSKÝ LIST 04|2013
nositeľom vznešenosti a prispieval k väčšej
slávnostnosti zhromaždení. Tým, že si
vyžaduje určitú fyziologickú a psychickú
námahu, je prejavom väčšej úcty k predmetu
našej oslavy – Trojjedinému Bohu. Spevom
pri svätej omši teda k Bohu vysielame signál,
ktorý okrem textu vyjadrujúceho našu lásku
k nemu nesie aj informáciu, ktorú ľudské
slovo nemôže vyjadriť. Tá je vyjadrená práve
hudbou, univerzálnym jazykom bez slov.
Spevy počas svätej omše rozdeľujeme
do dvoch hlavných skupín: stále časti omše
a menlivé časti omše.
Stále časti omše
(lat. Ordinarium missae)
Patria sem hlavne spevy kňaza a odpovede
veriacich. Kňaz predsedá zhromaždeniu,
prednáša modlitby alebo vyzýva ľud na
modlitbu, pozdravuje ho. Koná v mene
Cirkvi a v mene Kristovom - Kristus
je v ňom prítomný, keď koná liturgickú
službu. Aby sa táto jednota zdôraznila,
oslovuje Boha alebo veriacich štylizovaným
spôsobom – deklamovaným spevom.
Spevy kňaza a odpovede veriacich sú
najdôležitejšou kategóriou liturgickej hudby
a vzťahujú sa na ne najprísnejšie predpisy.
Dôraz je na ich duchovnej podstate, nie na
hudobnej forme. Nápevy pre tieto spevy
sa po tisícročiach vykryštalizovali na pôde
gregoriánskeho chorálu.
Ďalej sem patria tieto časti omše: Kyrie
(Pane, zmiluj sa), Glória (Sláva Bohu na
výsostiach), Krédo (Verím v Boha), Sanctus
(Svätý svätý), zvolania po premenení (Hľa,
tajomstvo viery, ...) a Agnus Dei (Baránok
Boží).
Menlivé časti omše
(lat. Proprium missae)
Tu patria tzv. procesiové spevy, čiže spevy,
ktoré spievame počas nejakého sprievodu
v omši. Úvodný spev – Introit (často omšová
pieseň) sprevádza kňaza počas jeho
príchodu k oltáru. Spev na obetovanie –
Ofertórium znie počas sprievodu a prípravy
obetných darov. Ním začína bohoslužba
obety. Spev na prijímanie – Communio
vyzdvihuje a podporuje bratskú jednotu
veriacich počas ich sprievodu k prijímaniu
Kristovho tela. Po ňom, na koniec svätého
prijímania, môže nasledovať chválospev
Bohu (Gratiarium).
Okrem
procesiových
spevov
k
menlivým častiam omše patrí aj spev žalmu
v bohoslužbe slova, spev pred evanjeliom –
Aleluja a prosby.
Za výber vhodných spevov a nápevov
pri svätej omši je zodpovedný kantor, resp.
organista v spolupráci s kňazom, ktorý
predsedá liturgii, prípadne aj s vedúcim
speváckeho zboru. Samozrejme, aj pre túto
činnosť existujú určité pravidlá, ktoré by mal
organista poznať a podľa svojho svedomia
rešpektovať. V nasledujúcich číslach
Farského listu sa budeme podrobnejšie
venovať liturgickej hudbe, jej problémom,
nedostatkom v jej pestovaní, rozličným
názorom na niektoré jej zložky. 
Matej Bartoš, organista
FARSKÝ LIST 04|2013
15
dokumenty
žiLI medzi nami
Druhá synoda
Spišskej diecézy
Cirkev si uvedomuje poslanie, ktoré prijala od Krista: Choďte teda,
učte všetky národy... (Mt 28,20). Na dosahovanie tohto cieľa sú
okrem nadprirodzených prostriedkov potrebné aj hmotné dobrá,
čiže časné majetky. Už v Starom zákone boli zavedené desiatky a
veľmi spletitý systém obiet. Ježiš Kristus pomerne veľa priestoru
venoval otázke vnútornej slobody kresťana vo vzťahu k hmotným
dobrám. A tejto záležitosti sa venovala v poslednej téme aj Spišská
diecézna synoda, konaná od apríla 2006 do apríla 2011.
Desiata téma : Správa
hmotných dobier
I. Doktrinálna časť
8. Správa hmotných dobier (SHD) sa v Spišskej diecéze realizovala podľa tzv. rímsko-germánskeho modelu, ktorý spočíval v tom,
že svetské autority darovali cirkevným jednotkám (diecézy, kláštory, farnosti) pozemky
alebo lesy či iné hmotné dobrá, príp. priamo
budovali kostoly a iné cirkevné objekty. Išlo o
tzv. patronátne právo.
9. Okrem uvedeného vlastníctva prispievali k
činnosti cirkevných organizácií tzv. základiny
či fundácie. Boli rôzneho druhu. Pochádzali
jednak z darov jednotlivých osobností s tým,
že ich výnos sa využije na určitý účel, napr. na
dobročinné ciele, na podporu škôl alebo výchovných inštitúcií ap.
13. V súčasnosti je aktuálna otázka reštitúcií
a záväznosti fundácií. V oblasti reštitúcií bola
diecéze a farnostiam navrátená veľká časť štátom zhabaného majetku. Neboli vrátené pozemky, ktoré boli zastavané, niektoré budovy
boli vrátené veľmi poškodené alebo zničené.
14. Ďalším rozmerom každej partikulárnej
cirkvi je jej misijný rozmer. Táto misijná činnosť si vyžaduje veľké finančné prostriedky na
potreby misionárov, ich živobytie, konkrétnu
misijnú činnosť. K tomu sa pridružuje potreba budovať a prevádzkovať školy, nemocnice a
rôzne centrá pomoci, kostoly, fary a pastoračné
centrá.
16. Po páde totalitného režimu nám výdatne
pomáhali veriaci z iných krajín, ktorí sa postarali, aby sme na Slovensku mali Sväté písmo
či inú náboženskú literatúru. Synoda veľmi
povzbudzuje veriacich k dobročinnosti aj z
dôvodu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.
19 – 20. Aby bolo možné zabezpečiť udržanie
a rozvíjanie hmotných dobier, je potrebná aj
vhodná vynaliezavosť. Od kňazov a hospodárskych rád farnosti sa očakáva, že budú múdro a v správnom duchu hľadať aj ďalšie zdroje
16
FARSKÝ LIST 04|2013
príjmov pre farnosti, ako sú vhodné prenájmy
budov, spolupráca s urbármi, s miestnou samosprávou a pod.
II. Opis stavu v diecéze
23. Otázku ducha evanjeliovej chudoby mnohí chápu tak, že cirkevné inštitúcie majú byť
materiálne chudobné. Duch evanjeliovej chudoby však hovorí skôr o odstupe či slobode v
používaní hmotných dobier.
24. Pre dnešnú dobu je charakteristické zvýšené vyhľadávanie hmotných dobier. To prekračuje prípustnú mieru v prípadoch nedeľných
nákupov, v ústupe od rodinných hodnôt pre
podnikanie, čo prináša mnohoraké utrpenia a
osamotenosť mnohých.
25. Asi tretina veriacich nie je dobre informovaná o systéme SHD v diecéze a vo farnosti.
Názory na nové usporiadanie vzťahu štátu a
Cirkvi sú veľmi povrchné, vytvorené len na základe médií, aj keď každý vie, že isté HD sú k
existencii a životu Cirkvi potrebné.
28. Farnosť ako základný prvok v štruktúre
právnických osôb má právo nadobúdať a spravovať HD v rozličných oblastiach. Filiálka nie
je právnickou osobou, preto jej majetok je majetkom celej farnosti a spravuje ho farár.
29. Správa sakrálnych objektov a priestorov
(kostoly, kaplnky a ich interiér) sa uskutočňuje
pod vedením farára za pomoci veriacich. Výdavky na ich údržbu a prevádzku si zabezpečuje farnosť z vlastných zdrojov.
38. Dôvera veriacich voči kňazom zodpovedným za hospodárenie doteraz trvá, očakáva sa
však väčšia transparentnosť. Veriaci si žiadajú
podrobnejšie informácie o hospodárení, koncoročné súhrnné čísla nestačia. Veriaci tiež
očakávajú konkrétnejšie vizitácie a zverejňovanie ich výsledkov.
III. Súhrn nariadení a odporúčaní
Niektoré body nariadení:
• Diecézny biskup má právo vyžadovať od
veriacich prostriedky na plnenie cieľov,
ktoré sú vlastné Cirkvi. Zároveň má právo
po vypočutí ekonomickej a kňazskej rady
uložiť verejným právnickým osobám v
diecéze mierny príspevok pre potreby diecézy.
• Všetky zmluvy týkajúce sa prevodu majetku sa uzatvárajú v súlade s podmienkami
ustanovenými platným právnym poriadkom SR.
• Každý farár nech sa snaží o maximálnu
transparentnosť hospodárenia a nech každú investíciu nad 2 tisíc eur vopred konzultuje s hospodárskou radou farnosti.
• Za sakrálne a kultúrne pamiatky, nachádzajúce sa na území farnosti, je zodpovedný farár, a to pred Cirkvou aj pred štátom.
• Predávať alebo darovať pamiatky je možné
len v súlade s platným poriadkom SR, písomným súhlasom ordinára a hospodárskej rady farnosti.
• Farár sa za hospodárenie s cirkevným
majetkom zodpovedá ordinárovi, pritom
úzko spolupracuje s hospodárskou radou
farnosti a primeraným spôsobom o hospodárení informuje aj veriacich farnosti.
• Osobitnú kategóriu hmotnej podpory
kňaza predstavuje omšové štipendium
– milodar, ktorý veriaci dávajú kňazovi
z príležitosti slúženia sv. omše na ich
úmysel. Štipendium nikdy neslobodno
chápať ako „poplatok“ za sv. omšu, ale
ako milodar.
Svätý Josemaría
Escrivá de Balaguer
Text: Martin Farbák • Snímka: internet
Výzvou každého kresťana je svätosť. Nie je to len nejaká ponuka,
je to naliehavá potreba našej spoločnosti na každého jedného z
nás. Veď všetci sa môžu stať svätými, a to je práve to, čo sa snažil
svätý Josemaría zdôrazňovať celým svojím životom. Svätosť nie
je len pre vyvolených! Učil, že všetci muži a ženy sa môžu stať
svätými verným vykonávaním si svojej práce a plnením si svojich
každodenných povinností. Bol jedným z prvých, cez ktorých nám
Boh hovorí, že svätosť nie je len vo veľkolepých skutkoch. Takýto
apoštolát hlása Opus Dei (Dielo Božie).
Rímske obdobie
Niektoré body odporúčaní:
• Osoby zodpovedné za správu hmotných
dobier nech prejavujú vo svojom konaní sociálne cítenie a osvoja si evanjeliový
princíp odpútanosti.
• Odporúča sa mať zdokumentovaný majetok farnosti, ako sú pozemkové mapy, fotografie budov, oltárov i drobných sakrálnych a liturgických predmetov s uvedením
ich základnej charakteristiky.
• Každý veriaci človek si má uvedomiť, že je
nevyhnutne potrebné podporovať cirkevné ustanovizne, a to celkom konkrétne.
Rodičia, katechéti a kňazi nech so všetkou
zodpovednosťou objasňujú tieto princípy
SHD v cirkevnom živote diecézy.
• Z rozpočtu farnosti možno pamätať na
primerané dary pre osoby, ktoré vypomáhajú vo farnosti.
• Kňazi si majú navzájom pomáhať a prejavovať solidárnosť. Kňazi z menších
farností nech venujú svoj čas a pomáhajú vo väčších farnostiach. Kňazi väčších farnosti nech vypomáhajú menším
farnostiam odbornou, materiálnou a
duchovnou pomocou.
Celý dokument na
www.dieceza.kapitula.sk
Ľudovít Oravec
sa môže stať svätým. Od toho dňa venuje
všetky svoje sily rozvoju diela, o ktoré ho
žiada Boh, ale zároveň pokračuje vo svojej
pastoračnej službe, vďaka ktorej sa v tých
rokoch denne stretáva s chorými a biednymi v chudobných štvrtiach Madridu. Keď
v roku 1936 vypukla občianska vojna, Josemaría Escrivá pôsobil v Madride. Prudké náboženské prenasledovanie ho však
donútilo ukrývať sa na rôznych miestach.
Svoju kňazskú službu vykonával v tajnosti, až kým sa mu nepodarilo ujsť z Madridu. Po nebezpečnom a vyčerpávajúcom
prechode cez Pyreneje sa usadil v južnom
Francúzsku, kde býval až do konca vojny.
V roku 1939 sa vrátil do Madridu, ukončil
štúdiá a viedol nespočetné duchovné cvičenia.
Josemaría sa vyznačoval veľkou pracovitosťou, jeho kňazský apoštolát bol
nesmierne široký, okrem vykonávania duchovného správcu v madridskom kláštore
stíhal navštevovať chorých, osobitne sa venoval mladým študentom, čo je výraznou
črtou Opus Dei aj v súčasnosti. Všade učil
žiť vyvážený, harmonický a usporiadaný
každodenný život naplnený kresťanskými cnosťami, k čomu dával mnohé veľmi
praktické rady a najmä sám bol silným
príkladom.
„Práve tam, kde sa nachádzajú vaše námahy, vaša práca, tam je
miesto vášho každodenného stretnutia s Kristom. Uprostred týchto
najmateriálnejších pozemských vecí sa máme posväcovať, slúžiac Bohu a
všetkým ľuďom. Deti moje, zdá sa, že zem a nebo sa stretajú na obzore.
A predsa nie, v skutočnosti sa spájajú vo vašich srdciach, keď sväto žijete
každodenný život...“
Boží dotyk
Josemaría Escrivá de Balaguer sa narodil 9.
januára 1902 v Barbastri v Španielsku. Mal
päť súrodencov, z ktorých traja zomreli
ešte v útlom veku. Jeho rodičia dali svojim
deťom hlbokú kresťanskú výchovu. Otec
pracoval v obchode s textilom, no v roku
1915 podnik zbankrotoval, a tak sa rodina
presťahovala do Logrona, kde si otec našiel
inú prácu. V tomto meste vo veku šestnásť
rokov pocítil Josemariá po prvýkrát Božie
volanie. V snehu uvidel odtlačky bosých
nôh mnícha z rádu Bosých karmelitánov.
Vtedy ešte netušil, čo Boh od neho očakáva, no jedno vedel: chce sa stať kňazom.
Keď mal osemnásť rokov, vstúpil do seminára, najprv študoval v Logroni, neskôr v
seminári v Zaragóze. Popritom študoval
aj občianske právo ako externý študent
na univerzite. V roku 1924 mu nečakane
zomrel otec a už o rok na to bol vysvätený
za kňaza.
Začiatok apoštolátu
Tri roky po vysviacke sa s povolením biskupa presťahoval do Madridu, aby dokončil doktorandské štúdium práva. 2.
októbra 1928 mu Boh dal vidieť, čo od
neho očakáva, a tak zakladá Opus Dei. Josemaría začal hlásať tézu, že každý človek
V roku 1946 sa presťahoval do Ríma, aby
mohol rýchlejšie rozvíjať Opus Dei a tiež
študovať na Lateránskej univerzite. Zúčastnil sa Druhého vatikánskeho koncilu,
pozorne sledoval jeho priebeh a významnou mierou prispel k implementácií jeho
výsledkov v cirkvi. Stal sa konzultorom
pre dve vatikánske kongregácie a čestným
prelátom Jeho Svätosti. Vedel veľmi taktne,
no zároveň priamo a úprimne zaobchádzať so všetkými ľuďmi, za čo si vyslúžil
veľkú úctu. Z Ríma podnikal pri mnohých
príležitostiach cesty do rôznych krajín Európy i celého sveta, aby dal prvý impulz
na začatie pôsobenia Opus Dei, alebo aby
podporil rozvoj apoštolskej práce Opus
Dei v danej krajine. Dielo, ktoré založil, sa
postupne šírilo a získavalo si čoraz viacej
ohlasov po celom svete. Josemaría zomrel
26. júna 1975 v Ríme. Za blahoslaveného
bol vyhlásený v roku 1992 a za svätého v
roku 2002.
Hnutie Opus Dei má unikátnu formu.
Je to personálna prelatúra. Pozostáva z laikov a kňazov, na čele ktorých stojí prelát a
vzájomne spolupracujú pri uskutočňovaní
špecifického poslania prelatúry v rámci
diécezy, v ktorej sa nachádzajú. Na Slovensku spravuje Opus Dei študentské domovy
Ister a Dowina v Bratislave.
FARSKÝ LIST 04|2013
17
odporúčame
spravodajský servis
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA SEPTEMBER
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
Všeobecný:Aby dnešní ľudia, často
prehlušovaní hlukom sveta, nanovo
objavili hodnotu ticha a načúvali
Božiemu hlasu, ako aj hlasu bratov
a sestier.
Misijný:Aby sa prenasledovaní kresťania
svojím utrpením v mnohých častiach
sveta stali svedkami Kristovej lásky.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor
slovanských vierozvestov sv. Cyrila a
Metoda, ktorí náš národ priviedli k
úcte voči Bohorodičke, naša viera stáva
podnetom na prinášanie obetí za svoju
vlasť.
V mesiacoch jún a júl sme
sviatosťou krstu
v spoločenstve Cirkvi privítali
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
William Paul Young:
Rázcestia
Romero
Sima Martausová:
Dobrý deň, to som ja
Autor bestselleru „Chatrč“, ktorá sa stala aj u
nás populárnou a kupovanou knihou, prišiel
na knižný trh s novinkou, ktorú prinieslo vydavateľstvo Tatran.
V role bohatého, úspešného, tak trochu
sebeckého Tonyho sa možno ocitáme často
aj my. Autor realisticky vykresľuje problém
egoizmu, materializmu a honby za ziskom,
prázdneho života s jeho rizikami a dôsledkami najmä vo vzťahoch, ktoré ovplyvňujú
naše bytie. Nechce nás hneď na začiatku zastrašiť. Popisuje život človeka, ktorý zisťuje,
že je i napriek získanému bohatstvu a zaslúženému úspechu na svete vlastne sám a všetci, ktorí by mu mohli byť blízki, počnúc jeho
rodičmi, sú už mŕtvi. Vo svojej samote ešte
viacej zraňuje iných, uzatvára sa pred svetom
a nevidí žiadne východisko.
Bezcieľne blúdenie a utápanie sa vo vlastnom svete sa pre Tonyho svojím spôsobom
jedného dňa skončí, keď nečakane upadne
do kómy po mozgovej príhode.
Od toho okamihu sa všetko mení. Dostáva sa do zvláštneho sveta, kde stretáva tých,
o ktorých predtým vo svojom živote pochyboval. Spoznáva Ducha Svätého i Ježiša. Spoznáva radosť, pomoc, hodnoty a vlastnosti,
ktoré sám nepoznal a neboli pre neho dôležité. Má príležitosť v tomto zvláštnom svete,
niekde na rázcestí medzi nebom a zemou,
zistiť, aká je Božia láska.
Príbeh Tonyho Spencera sa číta veľmi ľahko a chuť zistiť, ako to s ním nakoniec dopadlo, vás určite prinúti čítať na jeden dych.
Táto excelentná dráma zobrazuje posledné
tri roky života salvádorského arcibiskupa
Oscara Romera, ktorý bol zavraždený 24.
marca 1980. V tomto strhujúcom diele austrálskeho režiséra Johna Duigana vidíme
veľkú obetu Romera, ktorý vyjadril svoj radikálny postoj proti sociálnej nespravodlivosti a útlaku vo svojej krajine. Film zachytáva Romerovu premenu od apolitického,
uzavretého kňaza k angažovanému vodcovi
salvádorského ľudu. Známy herec Raul Julia
sa dobre zhostil úlohy Božieho muža, ktorý
sa musel postaviť mnohým krivdám,čo sa
okolo neho diali. Vraždy kňazov, mladých
kresťanov, lúpeže a bezprávie. Arcibiskup
musel reagovať, hoci to nemal v povahe. V
spolupráci s bohatými a vplyvnými katolíkmi salvádorskej vládnucej triedy, vrátane
ženy ministra poľnohospodárstva, urobil,
čo bolo v jeho silách, aby zastavil sociálnu
nespravodlivosť. Ku koncu života sa z neho
vyvinul radikálny obranca chudobných a
utláčaných roľníkov. Znova a znova arcibiskup slúžil omšu v centre teroru demonštrujúc obrovskú zjednocujúcu silu Eucharistie.
Jeho vernosť pravde – Kristovi bola posvätená mučeníckou smrťou. Tento dojemný
105 minútový príbeh so slovenským dabingom nie je prístupný mládeži do 15 rokov.
Simona Martausová z Považskej Bystrice vyštudovala Akadémiu umení v Banskej
Bystrici odbor Divadelné umenie. Už počas štúdia sa začala venovať hre na gitare a
tvoreniu piesní. Momentálne hrá a spieva v
Radošinskom naivnom divadle, ale jej srdce stále z veľkej časti zamestnáva vlastná
hudba. Cesty osudu ju spojili so známym
hudobným manažérom Jozefom Šebom a so
skúsenými muzikantmi, vďaka ktorým sa jej
tvorba posunula ďalej. Z pôvodného nahrávania "na skúšku" začali nahrávať kompletne nové CD, ktoré vyšlo v júni pod názvom
Dobrý deň, to som ja.
Album ponúka 12 piesní. Všetky texty
a hudbu si Sima písala sama, okrem jednej
výnimky; pieseň Možno raz pre ňu zložili
Martin Zajko a Igor Sabo. Tento album obsahuje už pre mnohých veľmi známy singel s
názvom Normálny život. Simona ním zaujala z viacerých hľadísk. Jej zaujímavá a pekná
farba hlasu, ktorá veľmi pripomína známu
slovenskú speváčku Janu Kirschner, text,
ktorý vypovedá úprimne predstavu mladej
speváčky, ale zároveň takmer každého jedného z nás. Veľkým plusom je, že začínala
ako gospelová speváčka a jej texty majú veľa
spoločného s morálnymi a kresťanskými zásadami. Ďalším pozitívom tejto mladej speváčky je narábanie s hlasom a feeling, ktorý
vkladá do piesní spolu so svojou láskou k
hudbe. A to sa veľmi odráža na kvalite piesní. Nepochybne, každá pieseň je niečím osobitá a určite sa oplatí vypočuť si tento album.
Martin Farbák
Snímka: internet
Zuzana Machajová
Snímka: internet
10 %
zľava
18
FARSKÝ LIST 04|2013
Mária Matisová
Snímka: internet
Zľava platná do 31. 10. 2013 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
Mario Escobar: František, muž modlitby
9,90 eur
G. Amorth, R. I. Zanini: Silnejší než zlo
14,90 eur
John Eldredge: Neodolateľný rebel
8,10 eur
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(piatok – 18.30 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
NA OKTÓBER
Všeobecný: Aby ľudia, ktorí pre
ťažkosti chcú skoncovať so životom,
pocítili blízkosť Božej lásky.
Misijný: Aby Svetový deň misií
pomohol všetkým kresťanom uvedomiť
si, že sme nielen prijímateľmi Božieho
slova, ale aj jeho hlásateľmi.
Úmysel KBS: Nech sa na príhovor
slovanských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda naša viera v odpustenie
hriechov stáva povzbudením na
prijímanie Božieho milosrdenstva vo
sviatosti zmierenia.
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie matiek
pred pôrodom
28. septembra a 26.októbra po
ranných sv. omšiach, alebo na
požiadanie
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
internetový portál
s prehľadom
kresťanských aktivít
z celého Slovenska
Nová služba:
spravy.vyveska.sk
Príspevky a námety do
Farského listu zasielajte
na e-mail:
[email protected]
Marek Kojtál
Petra Petráková
Gabriel Bencúr
Jakub Kubinda
Vanesa Kantaríková
Timotej Migo
Michaela Pňačková
Matúš Suľa
Filip Balek
Eliška Ferancová
Lenka Moresová
Zoja Kacková
Marek Harezník
Karin Tichá
Šimon Škrabák
Michal Krejčí
Marek Kaščák
Branislav Benko
Matej Kampa
Veronika Pirohová
Simeon Teo Flajs
Adam Hrabovec
Sviatosť manželstva prijali
Martin Čipčala – Tatiana Medvecká
Igor Kaliský – Michaela Šubová
Miroslav Jurgoš – Mária Tichá
Karol Gulčík – Marcela Liptáková
Peter Zajac – Simona Drexlerová
Mário Bištiak – Lenka Štubendeková
Dalibor Volařík – Eva Bištiaková
Ladislav Rücker – Lucia Vajzerová
Branislav Benko – Zdenka Zemenčíková
Pán si z našich radov povolal
Marián Paško (33)
Helena Bjelová (64)
Viktória Drexlerová (77)
Ján Paprčka (70)
Pavol Pánik (95)
Zuzana Pavlíčková (69)
Angela Koníková (87)
Mária Žilincová (76)
Ján Laurinčík (79)
Edita Lešťanová (60)
Jozefa Marková (70)
FARSKÝ LIST 04|2013
19
detský kútik
Ahoj, deti!
Ako sme sa na ne netrpezlivo tešili a posúvali
očami kalendár, aby už len boli tu! No a teraz
nám už skončili. PRÁZDNINY! Mnohí sú z
toho smutní a privítali by ešte aspoň jeden
mesiac. Dva naplno prežité mesiace sú predsa
viac ako tri mesiace nudy! Keď už pospomínate všetky úžasné zážitky a nových kamarátov
z prázdnin a táborov, popozeráte pekné fotky
z nových miest, ktoré ste navštívili, nalaďte sa
na školskú nôtu. Všetko má svoj čas, čas začať
a čas skončiť, a tak je to aj s prázdninami. Teraz nastal čas, aby ste do hlavičiek makovičiek
dodali ďalší balík nových vedomostí a opäť sa
stretli so spolužiakmi. Škola na vás už hlasno
volá! Aj vaše školské tašky sa tešia, veď ony
tak veľmi rady chodia s vami do školy. Želáme
úspešný štart i našim prváčikom. Určite sa do
školy tešili a predstavovali si, ako kráčajú so
svojou novučičkou školskou taškou na chrbte
v ústrety novým vedomostiam. Veď to bude
úžasné, keď si sami budú vedieť onedlho prečítať napríklad naše detskokútikovské úlohy a
napísať na ne odpovede a dokonca sa aj pekne
podpísať. Treba len poriadne polámať hlavičky a pocvičiť ručičky. Ono to pôjde!
Ponúkame vám na rozbeh hlavičkolámania
a ručičkocvičenia v škole pár našich – vašich
úloh. Tu sú:
1
mnohí z vás
prázdninovali
aj u starých rodičov
na dedine. Niektorí
majú na dvore
aj hospodárske
zvieratká. Pár je
ich ukrytých aj na
našom obrázku.
Uhádnite, koľko ich
je a ktoré to sú.
2
Podarí sa
vám nájsť dve
rovnaké školské
tašky? Vymaľujte
ich!
3
5
V mesiaci septembri má svoj
sviatok aj Sedembolestná Panna
mária, ktorá je patrónkou Slovenska. Jej
sviatok oslavujeme ... kedy? To je už
vaša úloha! ak si nebudete vedieť sami
poradiť, opýtajte sa rodičov, starých
rodičov, alebo zoberte do rúk kalendár.
Obrázok domaľujte!

DETSKÝ KÚTIK 04|2013
Niektorí z vás
sa už do školy
celkom tešili. ak
nájdete tú správnu
cestičku v našom
bludisku, uhádnete,
kto sa na školu
najviac tešil.
4
k tejto úlohe budete potrebovať Sväté písmo. Nájdite si evanjelium sv. Lukáša
a jeho druhú kapitolu. keď si prečítate nasledujúce verše – 25., 35. a 36. (Lk 2,
25, Lk 2, 35, Lk 2, 36), budete vedieť odpovedať na tieto otázky: ako sa volal muž, ktorý
očakával Pánovho mesiáša? Čo predpovedal Panne márii? ako sa volala prorokyňa,
ktorá neodchádzala z chrámu?
Želáme vám zo srdca šťastný krok do začiatku školského roka i chuť do učenia! Nezabudnite!
Svoje odpovede vhadzujte do schránky v kostole na Brezovci označenej Detský kútik
do štvrtka 3. októbra 2013. POZOR! POZOR! POZOR! Nezabudnite pripísať k svojim
odpovediam vaše meno a priezvisko, vek, alebo ktorú triedu navštevujete. Nalepte aj
aktuálny kupón!
Renča Jedláková
Kresby: autorka, eRko, internet
Download

Aj oči ovplyvňujú krásu našej duše