Lendak
Občasník o živote obyvateľov obce
Číslo 1 • január 2012 • Ročník XVI • Cena 0,50 €
POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA BENEDIKTA XVI. K 45. SVETOVÉMU DŇU POKOJA
1. január 2012
Vychovávať mladých k
spravodlivosti a pokoju
1. Na začiatku nového roku,
ktorý je Božím darom pre ľudstvo, mám to potešenie všetkým
osobitne zo srdca a s veľkou
dôverou zaželať všetko dobré
do nastávajúceho obdobia, ktoré
nech sa konkrétne vyznačuje
spravodlivosťou a pokojom.
S akým postojom máme hľadieť do nového roku? V Žalme
130 nachádzame nádherný obraz.
Žalmista hovorí, že človek viery očakáva Pána „väčšmi ako strážcovia
dennicu“ (v. 6), očakáva ho s pevnou nádejou, pretože vie, že prinesie
svetlo, milosrdenstvo, spásu. Toto očakávanie sa rodí zo skúsenosti vyvoleného ľudu, ktorý vie, že ho Boh vychovával k tomu, aby hľadel na
svet v jeho pravde a nenechal sa premôcť trápeniami. Preto vás vyzývam,
aby ste na rok 2012 hľadeli s takýmto postojom plným dôvery. Je pravda,
že v uplynulom roku sa prehĺbil pocit frustrácie v dôsledku krízy, ktorá
sužovala spoločnosť, svet práce i ekonomiky – krízy, ktorej korene sú
predovšetkým kultúrne a antropologické. Zdá sa, akoby istá temná clona
zahalila našu dobu a nedovoľuje nám jasne vidieť denné svetlo.
No ani v tejto temnote ľudské srdce neprestáva očakávať úsvit, o
ktorom hovorí žalmista. Toto očakávanie je zvlášť živé a viditeľné u
mladých ľudí, a preto sa moje myšlienky obracajú k nim, so zreteľom
na prínos, ktorý môžu a majú ponúknuť spoločnosti. Rád by som teda
predstavil Posolstvo k 45. svetovému dňu pokoja z perspektívy výchovy – témou je „vychovávať mladých k spravodlivosti a pokoju” – lebo
som presvedčený, že mladí ľudia svojím nadšením a idealizmom môžu
ponúknuť svetu novú nádej.
Moje posolstvo sa obracia aj na rodičov, rodiny a všetkých tých, čo sú
zodpovední za výchovu a vzdelávanie a tiež za rozličné oblasti náboženského, spoločenského, politického, ekonomického, či kultúrneho života
a komunikácie. Byť pozorný voči svetu mladých, vedieť ho počúvať a
oceniť, nie je iba prospešné, ale je to prvoradá povinnosť celej spoločnosti
vzhľadom na budovanie spravodlivej a pokojnej budúcnosti. Mladých
ľudí treba naučiť uznávať pozitívnu hodnotu života, vyvolať v nich túžbu
po tom, aby ho prežili v službe Dobru. Je to úloha, ku ktorej sme všetci
osobne povolaní. V poslednej dobe totiž mnohí mladí v rôznych oblastiach
sveta vyjadrujú vo svojich starostiach túžbu po tom, aby mohli hľadieť do
budúcnosti s odôvodnenou nádejou. V súčasnosti je veľa toho, čo im robí
starosti: želanie dostať vzdelanie, ktoré ich kvalitne pripraví na to, ako
čeliť realite; ťažkosti pri budovaní rodiny a hľadaní stabilného pracovného
miesta; schopnosť vedieť sa účinne podieľať na politickom, kultúrnom a
ekonomickom živote s cieľom vybudovať spoločnosť s humánnejšou a
solidárnejšou tvárou. Je dôležité, aby sa tomuto kvasu a idealistickému
naladeniu mladých ľudí dostalo náležitej pozornosti vo všetkých zložkách
spoločnosti. Cirkev hľadí na nich s nádejou, dôveruje im a povzbudzuje
ich, aby hľadali pravdu, bránili spoločné dobro, aby boli otvorení voči
svetu okolo nich a mali oči schopné vidieť „nové” veci (Iz 42, 9; 48, 6).
Tí, čo sú zodpovední za výchovu
2. Výchova je tým najfascinujúcejším a najťažším dobrodružstvom
života. Vychovávať – latinsky educere – značí vyviesť človeka z neho
samého a voviesť ho do reality, do plnosti, ktorá umožňuje ľudskej osobe
rásť. Tento proces sa živí zo stretnutia dvoch slobôd – slobody dospelého
a slobody mladého človeka. Vyžaduje si zodpovednosť učeníka, ktorý
musí byť otvorený a nechá sa viesť k poznaniu reality, a tiež zodpovednosť vychovávateľa, ktorý musí byť ochotný dávať seba samého. Preto
sú viac ako kedykoľvek predtým potrební autentickí svedkovia, a nie iba
rozdávači pravidiel a informácií; svedkovia, ktorí sú schopní vidieť ďalej
ako iní, lebo ich život zahŕňa širšie priestory. Svedok je ten, kto ako prvý
prežíva cestu, ktorú navrhuje.
Kde dozrieva skutočná výchova k pokoju a spravodlivosti? Je to
predovšetkým v rodine, pretože rodičia sú prvými vychovávateľmi. Rodina je základnou bunkou spoločnosti. „V rodine sa deti učia ľudským
a kresťanským hodnotám, ktoré umožňujú konštruktívne a pokojné
spolužitie. V rodine sa učia solidarite medzi generáciami, rešpektovaniu
pravidiel, odpusteniu a prijatiu druhého” (1) Rodina je prvou školou, kde
sa vychováva k spravodlivosti a pokoju.
Žijeme vo svete, v ktorom je neustále ohrozovaná – a nezriedka roztrieštená – rodina i samotný život. Podmienky práce, ktoré sú len ťažko
zosúladiteľné so zodpovednosťou za rodinu, starosťami o budúcnosť,
prirýchlym tempom života, migráciou za primeraným živobytím, veľmi
sťažujú, ak nie priam znemožňujú zaistiť deťom jedno z najcennejších
dobier: prítomnosť rodičov; prítomnosť, ktorá umožňuje čoraz hlbšie
spoločné prežívanie na ceste odovzdávania skúseností a istôt získaných
počas mnohých rokov, ktoré možno odovzdať iba v spoločne prežitom
čase. Rodičom chcem povedať, aby nezmalomyseľneli! Príkladom svojho
života povzbudzujú svoje deti, aby nádej vkladali predovšetkým v Boha,
lebo len z neho vyviera opravdivá spravodlivosť a skutočný pokoj.
Chcel by som sa obrátiť aj na zodpovedné osoby v inštitúciách poverených výchovou: nech s veľkým zmyslom pre zodpovednosť bdejú nad
tým, aby za každých okolností bola rešpektovaná a ocenená dôstojnosť
každej ľudskej osoby. Nech sa postarajú o to, aby každý mladý človek
mohol objaviť svoje povolanie, sprevádzajúc ho, aby tie dary, ktoré mu
Pán udelil, priniesli ovocie. Nech zaistia rodinám možnosť vychovávať
svoje deti tak, aby to nebolo v protiklade s ich svedomím a ich náboženskými princípmi.
Nech je každé výchovné prostredie miestom otvárania sa voči transcendentu a voči druhým; miestom dialógu, súdržnosti a počúvania, kde
mladý človek cíti, že je so svojimi schopnosťami a vnútorným bohatstvom
ocenený, a naučí sa oceňovať aj svojich blížnych. Mladí ľudia nech sa
naučia vychutnávať radosť plynúcu z každodenného prežívania lásky a
súcitu k blížnym a z aktívneho podieľania sa na budovaní ľudskejšej a
bratskejšej spoločnosti.
Obraciam sa aj na zodpovedných politikov a prosím ich o konkrétnu
pomoc rodinám a výchovným inštitúciám, aby mohli plniť svoje výchovné právo i výchovnú povinnosť. Nikdy nesmie chýbať adekvátna
podpora materstvu a otcovstvu. Politici sa majú postarať o to, aby nikomu nebol upieraný prístup k vzdelaniu a aby si rodiny mohli slobodne
zvoliť výchovné štruktúry, ktoré sú pre ich deti najlepšie. Nech sa usilujú
podporiť opätovné spojenie rodín rozdelených v dôsledku nutnosti zaistiť
prostriedky na živobytie. Nech ponúkajú mladým ľuďom jasný obraz
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
2
Farnosť
politiky ako skutočnej služby pre dobro všetkým.
Nemôžem sa vyhnúť ani tomu, aby som apeloval na svet médií, nech
tiež prispieva svojím dielom k výchove. V dnešnej spoločnosti zohrávajú
spoločenské komunikačné prostriedky osobitnú úlohu: nielenže informujú, ale aj formujú ducha svojich poslucháčov, a preto môžu významne
prispieť k výchove mladých. Je dôležité mať na pamäti, že vzťah medzi
výchovou a komunikáciou je veľmi úzky: výchova sa v skutočnosti deje
prostredníctvom komunikácie, ktorá pozitívne alebo negatívne vplýva na
formovanie ľudskej osoby.
Mladí ľudia musia mať predovšetkým odvahu sami prežívať to, čo
požadujú od svojho okolia. Spočíva na nich veľká zodpovednosť: majú
nájsť silu správne a zodpovedne používať svoju slobodu. Aj oni sú zodpovední za svoju výchovu a formáciu k spravodlivosti a pokoju.
Vychovávať k pravde a k slobode
3. Svätý Augustín sa pýtal: „Quid enim fortius desiderat anima quam
veritatem? – Po čom túži človek viac ako po pravde?” (2). Ľudská tvár
spoločnosti veľmi závisí od toho, ako výchova prispieva k zachovaniu
tejto nepotlačiteľnej otázky. Výchova sa totiž týka formovania celej
osoby, vrátane jej morálneho a duchovného rozmeru, s ohľadom na
jej posledný cieľ a na dobro spoločnosti, ktorej je členom. Preto pre
výchovu k pravde treba predovšetkým vedieť, kto je ľudská osoba, aká
je jej prirodzenosť. Kontemplujúc realitu, ktorá ho obklopuje, žalmista
uvažuje takto: „Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac
a na hviezdy, ktoré si ty stvoril: čože je človek, že naň pamätáš a syn
človeka, že sa ho ujímaš?” (Ž 8, 4 – 5). To je základná otázka, ktorú
si treba položiť: Kto je človek? Človek je bytosť, ktorá v srdci nosí
smäd po nekonečne, smäd po pravde – nielen po čiastočnej, ale po
takej, ktorá je schopná objasniť zmysel života – lebo bol stvorený na
Boží obraz a podobu. Vďačné uznanie života ako neoceniteľného daru
vedie k odhaleniu vlastnej najhlbšej a nedotknuteľnej dôstojnosti každej
ľudskej osoby. Preto prvý krok vo výchove spočíva v tom: naučiť sa
spoznať v človeku obraz Stvoriteľa a v dôsledku toho mať hlbokú úctu
pred každou ľudskou bytosťou a pomáhať druhým žiť v súlade s touto
najvyššou dôstojnosťou. Nikdy nemožno zabúdať na to, že „opravdivý
rozvoj človeka sa týka celej jeho osoby vo všetkých jej rozmeroch” (3),
vrátane toho transcendentného, a že ľudskú osobu nemožno obetovať
pre dosiahnutie nejakého partikulárneho dobra – či už ekonomického
alebo spoločenského, individuálneho alebo kolektívneho.
Iba vo vzťahu s Bohom pochopí človek aj význam svojej vlastnej
slobody. A úlohou výchovy je viesť k pravej slobode. Táto nespočíva
v absencii záväzkov alebo v nadvláde svojvôle, ani v absolutizovaní
vlastného ja. Človek, ktorý verí, že je zvrchovaným pánom, že nezávisí
od ničoho a od nikoho, že môže robiť všetko, čo chce, nakoniec protirečí
pravde vlastného bytia a stráca svoju slobodu. Človek je totiž vzťahovou
bytosťou, ktorá žije vo vzťahu s druhými a predovšetkým s Bohom. Pravú
slobodu nikdy nemožno dosiahnuť, ak sa človek vzdiali od neho.
Sloboda je cennou, ale delikátnou hodnotou; môže byť zle pochopená
a zle používaná. „Dnes je v našej spoločnosti a kultúre zvlášť zákernou
prekážkou výchovnej činnosti masívna prítomnosť relativizmu, ktorý
nepovažuje nič za definitívne a vlastné ,ja‘ s jeho chúťkami považuje za
konečnú mieru všetkého. Pritom pod rúškom zdanlivej slobody sa stáva
pre každého väzením, lebo oddeľuje ľudí navzájom a núti každého,
aby ostal uzavretý vo vlastnom ,ja‘. V rámci takéhoto relativistického
horizontu nie je možná skutočná výchova: bez svetla pravdy je každá
osoba skôr či neskôr odsúdená pochybovať o dobre samotného života
a vzťahov, ktoré ho vytvárajú, aj o účinnosti vlastnej snahy vybudovať
niečo spoločne s druhými.” (4)
Na uplatnenie vlastnej slobody musí človek prekonať relativistický
horizont a spoznať pravdu o sebe samom i pravdu o dobre a zle. V
najhlbšom vnútri svojho svedomia objavuje človek zákon, ktorý si
nestanovil sám, ktorý však musí poslúchať a ktorého hlas ho volá milovať, robiť dobro a vyhýbať sa zlu, prijať zodpovednosť za vykonané
Lendak 1/2012
dobro i za spáchané zlo. (5) Preto je uplatňovanie slobody úzko spojené
s prirodzeným morálnym zákonom, ktorý má univerzálny charakter,
vyjadruje dôstojnosť každej osoby, je východiskom jej základných práv
a povinností, a teda v konečnom dôsledku aj spravodlivého a pokojného
spolužitia medzi ľuďmi.
Správne používanie slobody je teda pre podporu spravodlivosti a pokoja základné, lebo si vyžaduje rešpekt voči sebe samému i druhým, hoci
sa ich spôsob bytia a života líši od nášho vlastného. Z takéhoto postoja
vyplýva, že pokoj a spravodlivosť by ostali len bezobsažnými slovami,
bez prvkov ako je vzájomná dôvera, schopnosť viesť konštruktívny
dialóg, možnosť odpustenia – ktoré by človek toľkokrát chcel získať,
no ktoré len ťažko udeľuje – vzájomná láska, súcit s najslabšími, ako aj
ochota obetovať sa.
Vychovávať k spravodlivosti
4. V našom svete – v ktorom je napriek rôznym zámerným vyhláseniam
vážne ohrozená hodnota osoby, jej dôstojnosti a jej práv, v dôsledku rozšírenej tendencie odvolávať sa výlučne na kritériá užitočnosti, zisku a vlastnenia
– je dôležité neoddeľovať pojem spravodlivosti od jeho transcendentných
koreňov. Spravodlivosť totiž nie je len ľudskou konvenciou, lebo to, čo
je správne, nie je prvotne stanovené pozitívnym zákonom, ale vnútornou
identitou ľudskej bytosti. Práve celostný pohľad na človeka umožňuje
nepodľahnúť konvencionálnemu chápaniu spravodlivosti, ale otvoriť ju
horizontu solidarity a lásky. (6)
Nemôžeme prehliadať to, že isté prúdy modernej kultúry, podporované racionalistickými a individualistickými ekonomickými princípmi,
oddelili koncept spravodlivosti od lásky a solidarity, a tým ho zbavili jeho
transcendentných koreňov: „Ľudské mesto“ nerastie len na vzťahoch práv
a povinností, ale ešte viac a ešte skôr na vzťahoch nezištnosti, milosrdenstva a spoločenstva. Aj v ľudských vzťahoch láska vždy vyjadruje
Božiu lásku, ona dáva teologálnu a spásonosnú hodnotu každému úsiliu
o spravodlivosť vo svete.“ (7)
„Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení” (Mt 5, 6). Budú nasýtení, lebo majú hlad a smäd po správnych
vzťahoch s Bohom, so sebou samými, so svojimi bratmi a sestrami i s
celým stvorením.
Vychovávať k pokoju
5. „Mier nespočíva iba v tom, že nie je vojna, ani sa neobmedzuje len
na zabezpečenie rovnováhy medzi nepriateľskými silami. Mier vo svete
sa nemôže dosiahnuť bez ochrany osobného vlastníctva, bez slobodnej
komunikácie medzi ľuďmi, bez rešpektovania dôstojnosti osôb i národov
a bez vytrvalého pestovania bratstva.” (8)
Takýto mier či pokoj je ovocím spravodlivosti a dôsledkom lásky. Je
v prvom rade Božím darom. My kresťania veríme, že Kristus je naším
skutočným pokojom: v ňom, v jeho kríži, Boh zmieril svet so sebou a
zbúral múry, ktoré oddeľovali jedných od druhých (porov. Ef 2, 14 – 18);
v ňom sme jednou rodinou zmierenou v láske.
No pokoj nie je len darom, ktorý človek prijíma, ale je aj dielom,
ktoré má vytvárať. Aby sme boli skutočnými tvorcami pokoja, musíme
sa cvičiť v súcite, solidarite, spolupráci, bratstve, musíme byť aktívni v
rámci spoločenstiev a angažovať sa za väčšie uvedomovanie si národných
a medzinárodných problémov a tiež uvedomovanie si významu hľadania
vhodných spôsobov, ako rozdeľovať bohatstvo, podporovať rozvoj a
spolupracovať na pozitívnom vývoji a riešení konfliktov. „Blahoslavení
tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi,” hovorí Ježiš v reči
na vrchu (Mt 5, 9).
Pokoj pre všetkých sa rodí zo spravodlivosti pre každého a nikto nemôže byť vylúčený z tejto základnej povinnosti podporovať spravodlivosť v
rámci vlastných kompetencií a zodpovednosti. Vyzývam zvlášť mladých
ľudí, ktorí majú vždy živý sklon k ideálom, aby trpezlivo a húževnate
hľadali spravodlivosť a pokoj, aby si pestovali cit pre to, čo je správne a
pravdivé, i keby si to vyžadovalo obetovať sa a ísť proti prúdu.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Farnosť
Dvíhať oči k Bohu
6. Zoči-voči tejto náročnej úlohe – napredovať na ceste spravodlivosti
a pokoja – môžeme mať pokušenie pýtať sa spolu so žalmistom: „Svoj
zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?” (Ž 121, 1)
Všetkým, osobitne však mladým ľuďom, chcem zdôrazniť toto: „Nie
sú to ideológie, ktoré spasia svet, ale iba obrátenie sa k živému Bohu,
ktorý je naším stvoriteľom, garantom našej slobody, garantom toho,
čo je skutočne dobré a pravdivé […] radikálne obrátenie sa k Bohu,
ktorý je mierou toho, čo je správne a zároveň večnou láskou. A čo iné
by nás mohlo spasiť, ak nie láska?.” (9) Láska sa teší z pravdy, je tou
silou, ktorá nás robí schopnými usilovať sa o pravdu, spravodlivosť,
pokoj, pretože všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí
(porov. 1 Kor 13, 1 – 13).
Drahí mladí priatelia, vy ste pre spoločnosť cenným darom. Nenechajte
sa znechutiť ťažkosťami a neprepadnite falošným riešeniam, ktoré sa
často predstavujú ako najľahšia cesta na prekonanie problémov. Nemajte
strach usilovať sa, namáhať sa a obetovať sa, zvoliť si cestu, ktorá si vyžaduje vernosť a stálosť, pokoru a oddanosť. Prežívajte s dôverou svoju
mladosť i tie hlboké túžby po šťastí, pravde, kráse a pravej láske, ktoré
zakúšate! Prežívajte intenzívne toto obdobie života, ktoré je také bohaté
a plné oduševnenia.
Buďte si vedomí, že vy ste príkladom a povzbudením pre dospelých,
a to o to viac, o čo viac sa usilujete prekonať nespravodlivosť a skazenosť, o čo viac si želáte lepšiu budúcnosť a usilujete sa ju vybudovať.
Buďte si vedomí svojich možností a neuzatvárajte sa do seba, ale naučte
sa pracovať pre budúcnosť, ktorá bude svetlejšia pre všetkých. Nikdy
nie ste sami. Cirkev vám dôveruje, sprevádza vás, povzbudzuje vás a
chce vám ponúknuť to, čo má najcennejšie: možnosť zodvihnúť oči k
Bohu a stretnúť sa s Ježišom Kristom, s tým, ktorý je spravodlivosťou
a pokojom.
Všetkým vám, muži a ženy, ktorým vec pokoja leží na srdci! Pokoj
nie je dobrom, ktoré už bolo dosiahnuté, ale je cieľom, o ktorý sa
musíme usilovať všetci spolu i každý jednotlivo. Hľaďme s väčšou
dôverou do budúcnosti, povzbudzujme sa navzájom na našej ceste,
pracujme na tom, aby sme nášmu svetu dali ľudskejšiu a bratskejšiu
tvár, a uvedomme si, že nás spája zodpovednosť voči terajším i budúcim mladým generáciám, osobitne pokiaľ ide o ich výchovu k tomu,
aby milovali pokoj a boli tvorcami pokoja. Práve z tohto vedomia
vychádzajú moje úvahy a výzva, ktorú vám adresujem: spojme svoje
duchovné, morálne i materiálne sily, aby sme „mladých vychovávali
k spravodlivosti a pokoju”.
VO VATIKÁNE 8. DECEMBRA 2011
BENEDIKT XVI.
(1) BENEDIKT XVI.: Príhovor k predstaviteľom regiónu Lazio, mestského úradu a provincie Rím (14, január 2011): L Osservatore Romano,
15. január 2011, s. 7.
(2) Komentár k Evanjeliu sv. Jána, 26, 5.
(3) BENEDIKT XVI.: encyklika Caritas in veritate (29. jún 2009),
11: AAS 101 (2009), 648; porov. PAVOL VI.: encyklika Populorum
progressio (26. marec 1967), 14: AAS 59 (1967), 264.
(4) BENEDIKT XVI.: Príhovor pri príležitosti otvorenia diecézneho
cirkevného snemu v Bazilike sv. Jána v Lateráne (6. jún 2005): AAS 97
(2005), 816.
(5) Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: konštitúcia Gaudium
et spes, 16.
(6) Porov. BENEDIKT XVI.: Príhovor v Bundestagu (Berlín, 22.
september 2011): L’Osservatore Romano, 24. septembra 2011, p. 6 – 7.
(7) BENEDIKT XVI.: encyklika Caritas in veritate (29. jún 2009), 6:
AAS 101 (2009), 644 – 645.
(8) Katechizmu Katolíckej cirkvi, 2304.
(9) BENEDIKT XVI.: Vigília s mladými v Kolíne (20. august 2005):
AAS 97 (2005), 885 – 886.
3
ŠÍRME BOŽIE KRAĽOVANIE....
6. december, deň, na ktorý sa teší hádam nielen každé dieťa, ale odvážim si povedať, každý človek. Zvlášť to platí pre nás, Lendačanov. Je to
pre nás deň veľkých Božích milostí, naša farnosť má odpust.
Tento rok sme svätého Mikuláša, patróna našej farnosti a obce, oslávili
spolu s ordinárom Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons.
Františkom Rábekom. Bola to krásna slávnosť nielen v kostole, ale dúfam,
že sme prežili krásne chvíle aj vo svojich rodinách.
Otec Biskup nás vo svojom príhovore, nadväzujúc na evanjelium
dnešnej slávnosti vyzval, aby sme nasledovali nášho veľkého patróna sv.
Mikuláša. Tak ako Ježiš rozposlal svojich sedemdesiatich dvoch aj nás
posiela, pri každej svätej omši: „Iďte v mene Božom!“ Je to poslanie pre
každého z nás: odchádzame najčastejšie z Božieho chrámu do svojich
domovov, tam máme prinášať Boží pokoj, ktorý nám Ježiš ponúka a
dáva. Svedkami a Ježišovými poslami však máme byť aj v škole, v zamestnaní. Takto budeme šíriť a hlásať nielen svojimi ústami, ale najmä
svojím životom: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo“ (Lk 10,9) „Božie
kraľovanie.“ Nemáme síce dar uzdravovať, ale máme aj v našej obci, a
hlavne vo svojich rodinách chorých a opustených – ktorí túžia po blízkosti
človeka, nedarujeme im síce zdravie, ale môžeme im preukázať svoju
pozornosť, venovať im čas, mať o nich záujem. Človek si viac zapamätá
postoj lásky iného človeka, ako to, čo od neho dostal na „Mikuláša“.
Podľa slov otca biskupa, snažme sa byť k sebe navzájom štedrí, nielen
vo sviatočné dni, ale aj v našom každodennom živote.
SR. MARTA
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
4
Samospráva
Lendak 1/2012
Uznesenie z jedenásteho riadneho zasadania OcZ, konaného 3.10. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/46/ Berie na vedomie: a) informáciu ved. PrO o príprave na zimné obdobie, b) správu, prac. stavebného úradu, o činnosti na úseku
územného plánovania a stavebného poriadku, c) informáciu, PaedDr.
Mareka Vánku, o ISO - vykonávanie certifikácií systémov manažérstva
kvality.
/47/ Schvaľuje: a) Všeobecné záväzné nariadenie Obce Lendak č.
5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o výške príspevku, b)
Organizačnú smernicu č. 2 o nakladaní s majetkom obce, o jeho účtovaní
a odpisovaní, c) úpravu jednotlivých položiek rozpočtu obce podľa prílohy
priloženej k zápisnici OcZ, d) riešenie jednotlivých žiadosti občanov
podľa návrhu investičnej komisie zo dňa 16. 9. 2011 - viď príloha.
/48/Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /47/a), termín: od 19.10.2011
zodpovedný: vedúca ŠJ, b) riadiť sa uznesením č. /47/b), termín: stály
zodpovední: prac. obce, c) pripraviť návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lendak, termín: najbližšie OcZ zodpovední:
prednostka OcÚ, ved. PrO d) vyčísliť sumu na nezaplatených poplatkov
vo všetkých prevádzkach zariadení obce Lendak, ktoré majú uzatvorené
zmluvy o nájme a platby za energie sa refundujú, za obdobie, za ktoré
je možné vymáhať nedoplatky v zmysle zákona. Určiť zodpovednú
osobu zo strany obce pre každý konkrétny prípad. termín: 30.11.2011
zodpovedný: hl. kontrolórka.
Uznesenie z dvanásteho mimoriadneho zasadania OcZ, konaného dňa 10. 10. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/49/ Berie na vedomie: a) informáciu z audioprogramu: „Ako si nájsť
a udržať dobrých zamestnancov“.
/50/ Konštatuje: a) že ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičnu
väčšinu hlasov z prítomných poslancov.
/51/ Poveruje: a) starostu obce na rokovanie s personálnou agentúrou
NOVIDEA z Popradu ohľadom širšieho výberu vhodných kandidátov
na funkciu riaditeľa budúcich Technických služieb, s.r.o. Lendak.
Uznesenie z trinásteho riadneho zasadania OcZ, konaného dňa 7. 11. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/52/ Berie na vedomie: a) informáciu audítorky, Ing. Kyselovej, o postupe
účtovania obce a jej rozpočtových a príspevkových organizácií, b) správu
prac. obce o plnení daní a poplatkov za III.Q 2011, c) informáciu starostu
obce o priebehu odovzdania hasičského auta ministrom vnútra dňa 29. 10.
2011, d) informáciu starostu obce o vypočítanej výške platu v zmysle § 4
zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomerov primátorov
miest a starostov obcí v znení neskorších predpisov, e) informáciu starostu
obce o majetkoprávnom vysporiadaní MK „pod Kicorou“ a výpisom
uznesenia z mestského zastupiteľstva Spišská Belá.
/53/ Schvaľuje: a) plnenie rozpočtu ZŠ za III. Q 2011, b) plnenie rozpočtu MŠ za III. Q 2011 a navýšenie rozpočtu o vlastné príjmy, c) plnenie
rozpočtu ZUŠ za III.Q 2011, d) plnenie rozpočtu PrO za III.Q 2011 a
úpravu jednotlivých položiek rozpočtu podľa prílohy priloženej k zápisnici OcZ, e) plnenie rozpočtu obce za III.Q 2011, f) Všeobecné záväzné
nariadenie obce č. 6/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území
Obce Lendak, g) zmenu účelu použitia dotácie pre MŠ – viď príloha a
termín predĺženia vyúčtovania dotácie do 31.12.2011.
/54/ Poveruje: a) starostu obce schvaľovaním úprav rozpočtu MŠ a
presunmi medzi MŠ a ŠJ.
/55/ Udeľuje: a) súhlas na vyňatie regulovanej činnosti – odvádzanie
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou z regulácie na rok
2012.
/56/ Ukladá: a) preveriť výberové konanie na dodávateľa výstavby
materskej školy v Lendaku. Preveriť navýšenie pôvodnej ceny zákazky
o 26,41% t.j. o 338 219 €. Výsledky kontroly predložiť obecnému zastupiteľstvu, termín: 05.12.2011, zodpovedný: hl. kontrolórka, b) riadiť
sa uznesením č. /53/b), termín: r. 2011, zodpovedný: riaditeľka MŠ, c)
riadiť sa uznesením č. /53/d), termín: r. 2011, zodpovedný: ved. PrO,
d) finančnej komisii zaoberať sa žiadosťou ZUŠ o navýšenie rozpočtu
na rok 2011, termín: najbližšie OcZ, zodpovedný: predseda finančnej
komisie.
Uznesenie zo štrnásteho mimoriadneho zasadania OcZ, konaného dňa 25. 11. 2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/57/ Berie na vedomie: a) prezentáciu kandidátov na miesto riaditeľa
Technických služieb, s.r.o., Lendak – Ing. Michala Bednára, Budovateľská 507, Hranovnica a Ing. Františka Hámora, Predmestská 25,
Levoča, b) informáciu starostu obce o rozhodnutí Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR o vyradení Základnej umeleckej školy,
Školská 595/1, Lendak; Materskej školy, Kostolná 189/28, Lendak;
Školskej jedálne, Kostolná 189/28, Lendak; Základnej školy, Školská
535/5, Lendak, Školského klubu detí, Školská 535/5, Lendak, Centra
voľného času, Školská 535/5, Lendak zo siete škôl a školských zariadení
k 31.12.2011 a zaradení do siete škôl a školských zariadení Spojenú
školu, Školská 535/5, Lendak s organizačnými zložkami: Základná
škola, Školská 535/5, Lendak; Materská škola, Školská 1146/3, Lendak;
Základná umelecká škola; Školská 595/1, Lendak, ako súčasť Spojenej
školy Školskú jedáleň, Školská 1146/3, Lendak; Školský klub detí,
Školská 535/5, Lendak a Centrum voľného času, Školská 535/5, Lendak
s účinnosťou od 1. 1. 2012.
/58/ Konštatuje: a) že ani jeden z uchádzačov nezískal potrebný počet
hlasov.
/59/ Ukladá: a) písomne odpovedať uchádzačom o výsledku výberového
konania na miesto riaditeľa TS, s.r.o., Lendak, termín: 02.12.2011, zodpovedný: Bc. Čižiková Budzáková, b) informovať agentúru NOVIDEA
o výsledku výberového konania, termín: 02.12.2011, zodpovedný:
prednostka OcÚ.
Uznesenie z pätnásteho riadneho zasadania OcZ konaného 05.12.2011 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/60/ Berie na vedomie: a) odporúčania finančnej komisie zo dňa
26.11.2011, b) informáciu starostu obce o prevádzkovaní TKR (o ukončení doterajšieho prevádzkovateľa a o postupe na výber uchádzačov budúceho prevádzkovateľa), c) Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 16.11.2011, 16.
8. 2011 číslo: 2011-13669/33355:3-923, 2011-13669/33359:5-923/ZUŠ,
2011-13669/33359-923, ktorým vyraďuje k 31. 12. 2011 zo siete škôl
a školských zariadení: Základnú školu, Školská 535/5, Lendak a jej
súčasti: Školský klub detí, Školská 535/5, Lendak; Centrum voľného
času, Školská 535/5, Lendak; Materská škola, Kostolná 189/28, Lendak
a jej súčasť: Školská jedáleň, Kostolná 189/28, Lendak; Základná umelecká škola, Školská 595/1, Lendak. V súlade s uvedeným rozhodnutím
MŠVVaŠ SR o vyradení zrušuje zriaďovateľ, Obec Lendak, dňom 31.12.
2011 uvedené školy a ich súčasti, d) Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa
16. 11. 2011 číslo: 2011-13669/33361:7-923, ktorým zaraďuje do siete
škôl a školských zariadení od 1. januára 2012 Spojenú školu, Školská
535/5, Lendak s organizačnými zložkami: Základná škola, Školská
535/5, Lendak; Materská škola, Školská 1146/3, Lendak, Základná
umelecká škola, Školská 595/1, Lendak. Súčasti školy: Školský klub
detí, Školská 535/5, Lendak ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Samospráva
Lendak; Centrum voľného času, Školská 535/5, Lendak ako súčasť
Spojenej školy, 535/5 Lendak; Školská jedáleň, Školská 1146/3, Lendak
ako súčasť Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak. V súlade s uvedeným
rozhodnutím MŠVVaŠ SR zriaďuje Spojenú školu s uvedenými organizačnými zložkami a súčasťami s účinnosťou od 1. 1. 2012. Zriaďovacia
listina je prílohou uznesenia.
/61/ Poveruje: a) investičnú komisiu výberom najvýhodnejšej ponuky
pre prevádzkovanie TKR.
/62/ Schvaľuje: a) Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2011 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, b) počet členov rady školy – Spojená škola Školská 535/5 Lendak
s jej organizačnými zložkami a súčasťami v zložení: - zástupcovia pedagogických zamestnancov 3 /ZŠ, MŠ, ZUŠ/ - zástupcovia nepedagogických
zamestnancov 1 /spoločný kandidát/ - zástupcovia rodičov 3 /ZŠ, MŠ,
ZUŠ/ - zástupcovia obce 4, Spolu 11, c) termín predĺženia zúčtovacieho
obdobia a zmenu účelu použitia dotácie za rok 2011 pre Šachový klub pri
CVČ Lendak podľa príloh priložených k zápisnici OcZ, d) zmenu účelu
použitia dotácie za rok 2011 pre Kruciátu oslobodenie človeka Lendak
podľa prílohy priloženej k zápisnici OcZ, e) zmenu účelu použitia dotácie
za rok 2011 pre Združenie mariánskej mládeže Lendak podľa prílohy
priloženej k zápisnici OcZ, f) zmenu účelu použitia dotácie za rok 2011
pre Futbalový klub Lendak podľa prílohy priloženej k zápisnici OcZ,
g) termín predĺženia termínu zúčtovania dotácie za rok 2011 do 31. 12.
2011 pre MK SO Lendak, h) majetkoprávne vysporiadanie miestnych
5
komunikácií Ing. Marekom Budzákom, nar. 14. 2. 1970, bytom Poprad,
Levočská 847/19 na základe dohody o vykonaní práce za dohodnutú
odmenu 2 500 €. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná: 500
€ v mesiaci december 2011, 500 € v januári 2012, 1 500 € po dokončení
a odovzdaní pracovnej úlohy, i) majetkopravne vysporiadanie miestnych
komunikácií v obci za cenu 1 €, resp. za cenu určenú znalcom, j) Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych
služieb uzatvorenej dňa 30. 12. 2010 medzi Obcou Lendak a Spišskou
katolíckou charitou.
/63/ Napomína: a) hlavnú kontrolórku za nedodržanie termínu predloženia výsledku kontroly vo výberovom konaní a navýšení nákladov na
stavbu MŠ v Lendaku.
/64/ Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /62/a), termín: r. 2012, zodpovední: Girgová, Majerčáková, b) riadiť sa uznesením č. /62/c),
termín: r. 2011, zodpovední: Ing. Hudáček T., Ing. Halčinová, c) riadiť
sa uznesením č. /62/d), termín: r. 2011, zodpovední: Fudaly J., Ing.
Halčinová, d) riadiť sa uznesením č. /62/e), termín: r. 2011, zodpovední:
Nebusová A., Ing. Halčinová, e) riadiť sa uznesením č. /62/f), termín: r.
2011, zodpovední: Bc. Háber M., Ing. Halčinová, f) riadiť sa uznesením
č. /62/g), termín: r. 2011, zodpovední: Neupauer J., Ing. Halčinová, g)
riadiť sa uznesením č. /62/h), termín: podľa dohody o vykonaní práce,
zodpovedný: Girgová M.
PAVEL HUDÁČEK V. R., STAROSTA OBCE
JUSTÍNA GALLIKOVÁ V. R., PREDNOSTKA ÚRADU
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 5/2011
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1 / 2011 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole, na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec.
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, 49 ods.
4, 114 ods. 6, 116 ods. 6, 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva všeobecné záväzné nariadenie /ďalej
len „nariadenie“/.
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Lendak č. 1 / 2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, základnej umeleckej škole,
na činnosť školského klubu detí a centra voľného času, na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec v
znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 písm. a) znie: Materská škola – denne /stravníci od 2
- 6 rokov/: desiata vo výške: 0,28 €, - obed vo výške: 0,62 €, olovrant vo
výške: 0,22 €, Spolu: 1,12 €,
2. V § 5 písm. b) znie: Základná škola – I. stupeň: obed vo výške:
0,95 €,
3. V § 5 písm. c) znie: Základná škola – II. stupeň: obed vo výške:
1,01 €.
4. V § 5 ods. 3 v druhej vete sa za slovo „výške“ suma 1,05 € + 1,28
€ réžia spolu 2,33 € nahrádza sumou „1,12 € + 1,35 € réžia spolu 2,47
€“.
PAVEL HUDÁČEK, STAROSTA OBCE V.R.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 6/2011
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Lendak
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a podľa ust. § 4 ods. 3 písm. g), § 6 ods.
1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach, v súlade
s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie, Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR
č. 397/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva
vody dodávanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,
o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z
povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, sa uznieslo
na tomto Všeobecne záväznom nariadení o zneškodňovaní odpadových
vôd na území Obce Lendak (ďalej len „VZN“).
Článok I.
§1
Účel úpravy
Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok na
bývanie, zdravého spôsobu života obyvateľov a zabezpečenie verejného
poriadku v obci.
§2
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou v obci, ich zneškodňovanie v zariadení ČOV Lendak a tiež
upravuje podmienky výstavby a prevádzky domových žúmp v obci a
zneškodňovanie ich obsahu.
§3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN:
- splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb,
predovšetkým z ľudského metabolizmu a činnosti v domácnostiach, z
kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je
hromadená v žumpách (ďalej len „odpadová voda“).
- pôvodca odpadových vôd – je každý koho činnosťou odpadová
voda vzniká.
- verejnou kanalizáciou – je prevádzkovo samostatný súbor objektov
a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpa-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
6
Samospráva
dových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj
čistenie odpadových vôd.
- revíznou kanalizačnou šachtou – je šachta určená na vstup do
kanalizácie alebo kanalizačnej prípojky na účely kontroly a vykonania
potrebných prevádzkových úkonov.
- žumpa – je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácnosti.
- zaústením kanalizačnej prípojky – je technické zariadenie alebo
úprava potrubia verejnej kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej
prípojky.
- domová čistiareň odpadových vôd – je technologické zariadenie na
čistenie splaškovej odpadovej vody z jedného rodinného domu, pričom
vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do povrchových vôd (potoka)
alebo vsakovaním odvádzané do podzemných vôd. Vyčistené odpadové
vody nesmú byť vypúšťané do verejnej kanalizácie. Domová čistiareň
odpadových vôd sa buduje v obci len tam, kde nie je technicky možné
sa napojiť na kanalizáciu.
§4
Všeobecné ustanovenia
Verejná kanalizácia v obci Lendak je súbor objektov a zariadení, kanalizačných stôk a kanalizačných objektov vrátane čistiarne odpadových
vôd, slúžiacich na odvádzanie a čistenie odpadových vôd v obci.
Vlastníkom verejnej kanalizácie a ČOV je obec Lendak, prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV je obec Lendak, resp. ňou
poverená organizácia. Jej povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné
zabezpečovanie potrebnej kapacity verejnej kanalizácie a ČOV a vytváranie predpokladov a podmienok na jej hospodárnu a bezporuchovú
prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým poriadkom
kanalizácie a ČOV obce.
§5
Kanalizačné prípojky
Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných
rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky
do verejnej kanalizácie. Toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.
Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo
nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
Vlastník nehnuteľnosti, v ktorej sú produkované odpadové vody, je
povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky
možné. Technické podmienky týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia
stanoví prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Sankcie za nepripojenie
nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu špecifikuje zákon č.442/2002 o
prevádzkovaní verejných vodovodov a kanalizácií § 40.
Povinnosť podľa ods. 2 sa nevzťahuje na vlastníkov a používateľov
domových čistiarni odpadových vôd.
Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie
(ďalej len „producent“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom resp.
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody
do verejnej kanalizácie.
Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
- mať revíznu šachtu umiestnenú na vlastnom pozemku,
- zrealizovať na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na
verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej
kanalizácie,
- zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná
tak, aby nedošlo ku zmenšeniu prietočného profilu (po revíznu šachtu)
verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
- zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
Článok II.
§6
Správa verejnej kanalizácie a ČOV
Lendak 1/2012
Obec ako vlastník verejnej kanalizácie a ČOV je povinná zabezpečiť:
- plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie v
ČOV,
- aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd
nebolo ohrozené životné prostredie,
- aby verejná kanalizácia a ČOV spĺňali technické požiadavky hlavne:
- verejná kanalizácia musí byť navrhnutá a vybudovaná tak, aby negatívne neovplyvnila životné prostredie a bola zabezpečená jej dostatočná
prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových
vôd od producentov pri všetkých štandardných miestnych klimatických
podmienkach,
- verejná kanalizácia musí byť vodotesná, chránená proti zamrznutiu
a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi,
- kanalizačné potrubie na odvádzanie odpadových vôd ako aj kanalizačné prípojky musia byť pri súbehu alebo križovaní uložené hlbšie ako
vodovodné potrubie na dodávku pitnej vody,
- vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku verejnej
kanalizácie a ČOV.
Umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt
alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to
technicky možné.
So žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu uzatvoriť písomnú
zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.
Sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z
ČOV do povrchových vôd – recipient.
Umožniť prístup k verejnej kanalizácií a ČOV osobám, ktoré sú na to
oprávnené podľa vyššie uvedených zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Poskytovať ministerstvu a príslušným orgánov verejnej správy údaje
potrebné na spracovanie situačných správ za uplynulý rok na úseku
verejnej kanalizácie.
§7
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
Prevádzkovateľ – Obec Lendak verejnú kanalizáciu prevádzkuje
v súlade s osobitnými predpismi, všeobecným záväzným nariadením
obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami
stanovenými na túto prevádzku v rozhodnutiach príslušných orgánov
verejnej správy.
Prevádzkovateľ vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie a ČOV.
Zabezpečí vyznačenie podzemného vedenia verejnej kanalizácie podľa
skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to polohu, výšku,
ako aj ich opis a ich zmeny.
Od producenta odpadových vôd je prevádzkovateľ oprávnený požadovať, aby na svojich zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné
úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku verejnej kanalizácie, inak sám producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí.
§8
Odvádzanie odpadových vôd
Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové
vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému
poriadku verejnej kanalizácie a ČOV obce. Do verejnej kanalizácie je
zakázané vypúšťať: - silné koncentrácie chemikálií, riedidiel, olejov,
farieb a iné,
- hygienické vložky, drobné obaly, fólie, drobné tvrdé a ostré predmety,
- močovku,
- dažďovú vodu a vodu z rodinných bazénov,
- kal zo žúmp a a septikov,
- infekčné, kontaminované vody a odpady,
- iné kvapalné odpady.
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Samospráva
pri ich likvidácií dodržiavať všetky platné právne predpisy.
Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný
pripojiť túto nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do troch
rokov, t.j. do konca r. 2014, a splniť technické podmienky týkajúce sa
najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť s jej
vlastníkom, resp. prevádzkovateľom, zmluvu o odvádzaní odpadových
vôd, ak v časti obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia
zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu
štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
Pôvodca odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmito vodami
a je povinný vznik odpadových vôd čo najviac obmedzovať.
Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie
obyvateľstva a životné prostredie.
Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou, je povinný odpadové vody odvádzať do
nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť vývoz do ČOV
alebo si zriadiť domovú čistiareň odpadových vôd. Odpad zo žúmp je
zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov, do verejnej
kanalizácie bez vedomia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, či na
vlastné alebo cudzie pozemky. Obec si vyhradzuje právo vyžiadať od
producenta odpadových vôd doklad o ich zneškodnení.
Ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak
a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za
to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do
verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z
verejného vodovodu s pripočítaním množstva vody získaného z iných
zdrojov (vlastné studne). Množstvo odpadových vôd z domácnosti určí
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie aj z množstva odobratej vody, pričom
vychádza zo smerných čísiel spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby
vody stanovené vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z.z. čo pre byty a domy
s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) so zariadením
na ohrev vody – prietokový ohrievač, el. bojler a iné je 55 m3 /1 osobu
a 1 rok. Takto zistené, resp. stanovené množstvo odpadových vôd je
podkladom na vyúčtovanie stočného.
§9
Platenie stočného
Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent
vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Právo na stočné vzniká vtokom
odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
Cenu stočného za odvádzanie a čistenie odpadových vôd prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a ČOV stanovuje /počas skúšobnej prevádzky/ na
0,33 € bez DPH a 0,40 €/m3 s DPH (podľa finančnej analýzy predloženej
MŽP SR).
Návrh ceny stočného za odvádzanie a čistenie odpadových vôd prevádzkovateľ verejnej kanalizácie a ČOV každoročne schváli Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví a následne obecné zastupiteľstvo uznesením
schváli cenu za 1 m3 / 1 rok.
Článok III.
§ 10
Stavebné podmienky na budovanie žumpy
Žumpa sa buduje tam, kde nie je technicky možné pripojiť producenta
na verejnú kanalizáciu.
Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a
technickým normám.
Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové
pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
Žumpa sa umiestňuje tak, aby jej obsah bolo možné bez problémov
vyčerpať a vyviesť cisternovým vozidlom.
Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne je pri malopriepustnom
podloží 10 m pri vyššej priepustnosti 30 m /STN 75 5115/ individuálneho
zásobovania vodou.
Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
7
Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.
Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy
vypracovaný osobou oprávnenou takýto doklad vydať, už pri kolaudačnom konaní. Doklad o vodonepriepustnosti žumpy zostane uchovaný.
§ 11
Prevádzkové požiadavky na žumpy
Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu
tak, aby z nej nedochádzalo k únikom odpadových vôd do okolia, či iným
spôsobom nebolo ohrozované alebo poškodzované zdravie obyvateľov
alebo životné prostredie.
Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie jej obsahu
v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady, a to prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
Na likvidáciu obsahu žumpy je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o
čistení odpadových vôd zo žumpy s prevádzkovateľom ČOV.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie zamestnancom obce Lendak alebo obcou povereným osobám doklad o spôsobe
zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy. Týmto nie sú dotknuté práva
iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať si doklad o zneškodnení
odpadových vôd zo žumpy po dobu minimálne päť rokov.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného
zreteľa nechať vypracovať nový doklad o vodonepriepustnosti žumpy.
Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy
môže dochádzať k znečisťovaniu vôd.
§ 12
Vyprázdňovanie obsahu žumpy
Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená a len v
súlade s platnými právnymi predpismi.
Prísne sa zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových či podzemných vôd, resp. do verejnej kanalizácie bez vedomia prevádzkovateľa.
§ 13
Cena za služby spojené s likvidáciou obsahu žúmp
Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady.
Čistenie odpadových vôd na ČOV Lendak, ktorých zvoz je uskutočňovaný od producentov z obce cisternovým vozidlom sa spoplatňuje
sadzbou podľa § 9 ods. 2) a ods. 3) tohto VZN.
Množstvo odpadových vôd zo žúmp jednotlivých producentov je
rovnaké, ako je množstvo odpadových vôd ostatných producentov v obci
odvádzaných do ČOV verejnou kanalizáciou (§ 8 ods. 7 tohto VZN).
Článok IV.
§ 14
Sankcie
Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie pokutu za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle ust. § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Priestupkom proti poriadku v správe v zmysle § 46 zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je porušenie povinností
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením, ak sa takýmto
konaním sťaží plnenie úloh obce Lendak.
§ 15
Záverečné ustanovenia
Na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Lendak sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku dňa 7. 11. 2011.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku.
Toto všeobecne záväzné nariadenie je platné 15. dňom od vyvesenia
po schválení obecným zastupiteľstvom.
Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť 1. 1. 2012.
PAVEL HUDÁČEK, STAROSTA OBCE V. R.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
8
Samospráva
Lendak 1/2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LENDAK Č. 7/2011
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len
nariadenie/.
Prvá časť
§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§2
Druhy miestnych daní
(1) V obci Lendak sa ustanovujú tieto miestne dane: - daň z
nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné
hracie automaty.
(2) Obec Lendak ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1
písm.a),b),e) a f) a v § 2 ods. 2 je kalendárny rok.
Druhá časť
§4
Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa: - daň z pozemkov, - daň zo stavieb,
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome /ďalej len
„daň z bytov“/.
§5
Daň z pozemkov
(1) Daňovníkom dane z pozemkov je:- vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve, štátu, obce, alebo VUC zapísaný
v katastri nehnuteľnosti (ďalej len kataster), - nájomca pozemku ak
nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a
nájomca je zapísaný v katastri, - ak nemožno určiť daňovníka podľa
písm. a), b) a c) je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne
užíva, - ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky
svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.
(2) Predmet dane: Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na
území obce Lendak v tomto členení: - orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, - trvalé trávne porasty, - záhrady, - lesné pozemky, na
ktorých sú hospodárske lesy, - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, - zastavané plochy a nádvoria,
- stavebné pozemky, - ostatné plochy.
Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa písm. a) až
h) sa postupuje v zmysle § 6 ods. 3 až 7 zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
(3) Základ dane: - základom dane z ornej pôdy je hodnota
pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v
m2 a hodnoty pôdy 1 m2, ktorá je pre Obec Lendak 0,0332,- eur, základom dane z trvale trávnatých porastov je hodnota pozemku bez
porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty
pôdy za 1 m2 pre Obec Lendak je 0,0166.- eur, - základom dane z
pozemkov – záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a
hodnoty pozemkov za1 m2 pre Obec Lendak je 1,85.- eur, - základom dane z pozemkov – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné
plochy je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením
výmery pozemkov v m2 a hodnoty 0,1119 eur za m2 . Takto určená
hodnota pozemku sa použije len, ak daňovník hodnotu pozemku
nepreukáže znaleckým posudkom zistenej za 1 m2 podľa platných
predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku / podľa zák.
382/2004 Z.z. a Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z., - základom
dane z pozemku – stavebné pozemky je hodnota pozemku určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1
m2 pre Obec Lendak je 18,58.- eur.
(4) Sadzba dane: - ročná sadzba dane z pozemkov je 0,50%,
okrem pozemkov uvedených v § 5 ods. 2 písm. g) a h), - ročná sadzba
dane zo stavebných pozemkov a ostatných plôch je 0,15 %.
Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej
sadzby dane z pozemkov.
Ročnú sadzbu dane podľa písm. a) a b) môže správca dane VZN
znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
§6
Daň zo stavieb
(1) Daňovník: - daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby
alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo
vlastníctve obce /ďalej len „vlastník stavby“/, - ak nemožno určiť
daňovníka podľa písm a) daňovníkom je daňovníkom fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu
na dani.
(2) Predmet dane
Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce v tomto
členení: - stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu, - stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb
na vlastnú administratívu, - stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu, - samostatne stojacie
garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu, - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou, - ostatné stavby
neuvedené v písmenách a) až f).
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo
viac nadzemných alebo podzemných podlaží, spojené so zemou
pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť,
že sa stavba prestala užívať.
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby: - s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov, - priehrad,
vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a
rozvodov tepelnej energie.
(3) Základ dane
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Samospráva
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 .
Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy
nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
(4) Sadzba dane: - ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v
§ 6 ods.2 písm. a) a b) je 0,05 € za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy, - ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 6 ods. 2 písm.
c) a g) je 0,13 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, - ročná
sadzba dane zo stavieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. d) je 0,20 €
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, - ročná sadzba dane zo
stavieb uvedených v § 6 ods. 2 písm. e) je 0,47 € za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy, - ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 6
ods. 2 písm. f) je 0,47 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie 0,05 € za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. Podlažie
je definované v § 12 ods. 4 zák. 582/2004 Z.z.. Nadzemné podlažie
je definované v § 12 ods. 5 zák. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov.
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby
dane podľa odseku 4 a príplatok za podlažie, pomerná časť základu
dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej
na jednotlivé účely využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
(5) Výpočet dane zo stavieb: - daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin
základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb, - ak ide o viacpodlažnú
stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku
za podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, - ak stavba slúži na
viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane
sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu
dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin
počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.
§7
Daň z bytov
(1) Daňovník
- daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového
priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce /ďalej len „vlastník bytu“/
- ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci
dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní
spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho
podielu na dani.
(2) Predmet dane
Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden
byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby
alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
(3) Základ dane
Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru v m2 .
(4) Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov je 0,07 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Ročnú sadzbu dane z
bytov alebo nebytových priestorov môže správca dane VZN znížiť
alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho
obdobia.
(5) Výpočet dane z bytov
Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby
dane z bytov.
9
§8
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Od dane sú oslobodené: - pozemky, stavby, byty a nebytové
priestory vo vlastníctve obce, - pozemky a stavby alebo ich časti
slúžiace na vzdelávanie alebo na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkvi, - stavby slúžiace školám a školským
zariadeniam, - pozemky, na ktorých sú cintoríny, - pozemky verejne
prístupných parkov, priestorov a športovísk.
§9
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo
užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
(2) Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho
obdobia, sa neprihliada.
(3) Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného
zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani
z nehnuteľnosti a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní nasledujúcich po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
§ 10
Vyrubenie dane
Daň z nehnuteľnosti vyrubuje správca dane každoročne podľa
stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rozhodnutím a
to do 31.5. príslušného kalendárneho roka. Správca dane ustanovuje,
že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
§ 11
Platenie dane
Ak ročná daň vyrubenej fyzickej osobe nepresiahne 16,59 € a
právnickej osobe nepresiahne 166 € je splatná naraz do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ostatných prípadoch
je vyrubená daň splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to do 15 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a do 30.novembra
zdaňovacieho obdobia.
§ 12
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k l.
januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach
do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich
na vyrubenie tejto dane.
(2) Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom
dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú,
priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred
uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Pri bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov priznanie podáva jeden z manželov.
(3) Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť všetky
skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak
priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci,
oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
(POKRAČOVANIE NA STR. 19)
10
Lendak 1/2012
Škola
IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
Zhora a či oddola
prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie,
že sa začne učenie.
Zavčas rána, za zory,
všetky deti do školy!
Týmito veršami otvoril,
ako každoročne, slávnostnú
imatrikuláciu prvákov Ondrej
Hudaček z IX.C. Ako moderátorku si prizval na pomoc
prváčku, žiačku I.D triedy.
Bol to nádherný pohľad – náš
najstarší a naša najmladšia.
Po krátkom prednese vyzvali
moderátori pána riaditeľa Mgr.
Ľubomíra Mačka o krátky príhovor. Ten v krátkosti zhrnul
minulý školský rok, privítal
tohtoročných prváčikov a požiadal rodičov o trpezlivosť pri
zvládaní prváckych povinností.
Nasledoval krátky kultúrny
program, v ktorom sa predstavili deti z Detského folklórneho
súboru Kicorka pod vedením
pani učiteľky Mgr. Ivety Pav- školského klubu a všetkým prišlo. Každý prvák bol pánom
líkovej, tancujúce dievčatá z prítomným zaspievala Estera riaditeľom a jeho zázračnou
centra voľného času, deti zo Nebusová zo VII.A. A potom to ceruzkou pasovaný na prváka,
od pani zástupkyne obdržali
pamätný imatrikulačný list a
sladkú pozornosť, aby na tento
deň tak skoro nezabudli.
Atmosféra v telocvični školy
bola príjemná, detí bolo opäť
viac ako v minulom roku, taktiež rodičov, preto sme radi,
že táto tradícia sa tak úspešne
ujala. Veď tento rok to bolo už
po štvrtýkrát.
ING. MIROSLAVA SISKOVÁ
MODERNÁ ŠKOLA PRE AKTÍVNY ŽIVOT V REGIÓNE
V rámci projektu Moderná
škola pre aktívny život v regióne
sme vytvorili školský vzdelávací
program (ŠkVP), postarali sa o
jeho aktualizáciu, vytvorili a overili
pedagogicko-didaktické materiály,
zaviedli do vyučovacieho procesu
prierezové témy – zdravotná výchova, environmentálna výchova
a dopravná výchova.
V snahe, čo najviac zmierniť
negatíva školy sa zameriame na
posilnenie vyučovania slovenského jazyka, aby sa tak zvýšila úroveň spisovnej slovenčiny našich
absolventov. V rámci primárneho
a nižšieho sekundárneho vzdelávania sme tiež zaradili nové predmety na posilnenie materinského
jazyka (čítanie s porozumením,
pravopis a rétorika), ako aj cudzích jazykov (anglický a nemecký
jazyk) a matematiky.
Zároveň v snahe posilniť pozitíva školy sa budeme zameriavať
na to, aby absolventi mohli ľahšie
nájsť uplatnenie nielen v nástupných vzdelávacích inštitúciách,
ale neskôr i na trhu práce. Súčasne
z tohto dôvodu budeme klásť
dôraz na aktívne zapájanie žiakov
do vyučovacieho procesu, čím budeme zvyšovať ich samostatnosť,
schopnosť kriticky uvažovať a
hodnotiť svoje výkony i schopnosť
vedieť z množstva ponúkaných
informácií vybrať tie, ktoré sú
potrebné v danej situácii.
V školskom roku 2011/2012 sme
rozšírili štátny vzdelávací program
(ŠVP) primárneho vzdelávania v
rámci ŠkVP o predmety: cvičenia
zo slovenského jazyka a literatúry
(1., 2., 3. a 4. ročník); cvičenia z
matematiky (1., 2., 3. a 4. ročník);
prírodoveda (1., 2., 3. a 4. ročník);
vlastiveda (4. ročník); výtvarná
výchova (1., 2. a 3. ročník).
ŠkVP a jeho aktualizácii sa na
primárnom stupni vzdelávania v
spolupráci s ostatnými vyučujúcimi venovali Mgr. Veronika Lizáková, Mgr. Karmen Mazureková,
Mgr. Anna Majerčáková a Mgr.
Renáta Černáková.
V školskom roku 2011/2012
sme rozšírili ŠVP nižšieho sekundárneho vzdelávania o predmety:
čítanie s porozumením (5. ročník);
pravopis a rétorika (6., 7. a 8. ročník); prvý cudzí jazyk – anglický
jazyk alebo nemecký jazyk (5.
ročník); druhý cudzí jazyk – anglický jazyk alebo nemecký jazyk
(6., 7. a 8. ročník); dejepis (6., 7.
a 8. ročník); biológia – cvičenia
z biológie (5., 6., 7. a 8. ročník);
geografia (5. a 8. ročník); matematika – praktická matematika
(5., 6., 7. a 8. ročník); informatika
(5., 6. a 7. ročník); fyzika (7. ročník); chémia (8. ročník); výchova
umením (8. ročník); náboženská
výchova (8. ročník).
Projektový tím sekundárneho
stupňa vzdelávania tvorili Mgr.
Lukáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Miroslava Sisková
a Ing. Monika Mazureková.
Do tvorby a overovania pedagogicko-didaktických materiálov
sa na primárnom stupni zapojili
Mgr. Renáta Černáková, Mgr.
Katarína Dravecká, Mgr. Veronika Lizáková, Mgr. Anna Majerčáková, Mgr. Karmen Mazureková,
Mgr. Mária Neupauerová, Mgr.
Štefan Suchanovský; na nižšom
sekundárnom stupni vzdelávania
Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Lukáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Miroslava Sisková a
Ing. Monika Mazureková.
Vytvorené materiály nahrádzajú
hlavne chýbajúce učebnice a tvoria
obsahovú náplň predmetov podľa
školského vzdelávacieho programu
na oboch stupňoch vzdelávania. Vo
všetkých didaktických materiáloch
boli pri tvorbe využité moderné
digitálne technológie a informačno-komunikačné prostriedky.
Okrem spomínaných činností sa
zmodernizoval vyučovací proces
prostredníctvom dodanej počítačovej i audiovizuálnej techniky,
množstva inovatívnych najmodernejších vyučovacích pomôcok a
kníh. Učebné pomôcky a nástroje
spríjemňujú pedagogický proces
žiakom, ale aj ostatným vyučujúcim. Až teraz sa ukazujú príjemnejšie stránky náročného projektu.
Zaradeniu zdravotnej výchovy do vyučovacieho procesu sa
venovala Mgr. Jana Figlárová,
environmentálnej výchove Mgr.
Mária Hudáčeková a dopravnej
výchove Mgr. Bronislava Beňková. Ich zásluhou boli zrealizované projektové vyučovania
prierezových tém.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým zúčastneným, pretože ich
to stálo veľmi veľa voľného času.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
Lendak 1/2012
Samospráva
PREČO SOM PROTI POPLATKOM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
Mal som možnosť sledovať záznam z novembrového zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Lendaku. Na margo diskusie ohľadom
rozpočtu Základnej umeleckej
školy v Lendaku (ZUŠ) považujem za potrebné vyjadriť svoj
názor na vzácnu zhodu riaditeľky
ZUŠ a niektorých poslancov,
že je potrebné opätovne zaviesť
poplatky v ZUŠ.
Pani riaditeľka ZUŠ sa niekoľkokrát pokúšala v tejto diskusii
naznačiť, že problémy v rozpočte
ZUŠ spôsobila skutočnosť, že
poslanci pred časom odsúhlasili
zrušenie poplatkov, a tým vlastne
spôsobili výpadok príjmov, ktoré
spôsobili súčasné problémy v rozpočte ZUŠ. Aj keď to v diskusii
zaznelo, považujem za potrebné
opätovne zdôrazniť, že tento
výpadok (cca 3000 €) poslanci kompenzovali mimoriadnou
dotáciou, ktorú schválili ešte na
októbrovom riadnom zasadnutí.
Skutočnosť, že celkové príjmy
ZUŠ aj napriek tomu poklesli,
spôsobil fakt, že podľa najnovšej
prognózy ministerstva financií
poklesnú príjmy oproti prvému
predpokladu cca o 3 %.
Finančná komisia, ktorá zasadala ešte pred vydaním spomenutej finančnej prognózy, za
účasti pána starostu, na základe
medializovaných informácií o
poklese príjmov z podielových
daní, odsúhlasila 5 % zníženie príjmov, a tým pádom aj
výdavkov všetkých školských
organizácií. Následne, obecné
zastupiteľstvo tieto zmeny,
pokiaľ viem, bez pripomienok
jednohlasne schválilo. Tu nastáva zaujímavá skutočnosť,
že okrem ZUŠ všetky ostatné
školské organizácie to vzali
na vedomie a predpokladám,
že sa podľa toho zariadili. Len
riaditeľka ZUŠ si s tým nevie
poradiť, a preto ako sa zdá, presvedčila niektorých poslancov,
že východiskom je opätovné
zavedenie poplatkov v ZUŠ.
Aj keď pri schvaľovaní predmetného VZN pravdepodobne
nebudem (služobné povinnosti),
dovolím si predostrieť niekoľko
argumentov, prečo by som bol
proti.
11
Graf č.1: Vývoj počtu žiakov v ZUŠ
Graf č.2: Porovnanie celkových príjmov a bežných výdavkov na jedného prihláseného žiaka v ZUŠ
• individuálna forma
(ľavý valec)
• skupinová forma
(pravý valec)
ZDROJ: VLASTNÉ SPRACOVANIE (PREDPOKLAD KOEFICIENTU NA JEDNÉHO PREPOČÍTANÉHO ŽIAKA 60 €)
1. Nárast počtu žiakov
V uvedenom grafe č. 1 je
zaznamenaný vývoj počtu žiakov podľa výkazu 40-01 k 15.
septembru 2011. V roku 2011,
po zrušení poplatkov, sa do ZUŠ
prihlásilo o 13 žiakov v skupinovej forme a 1 žiak v individuálnej
forme viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čo okrem
iného znamená, že v roku 2012
pri predpokladanom koeficiente
60 € na jedného prepočítaného
žiaka dostane ZUŠ na prevádzku
a mzdy o 6157 € viac a obec na
kapitálové výdavky o 863 € viac
ako v tomto roku. Takže nie je
pravda, že celkové bežné príjmy
ZUŠ budú po zrušení poplatkov
nižšie ako v tomto roku. Ročné
príjmy z poplatkov boli cca 6000
€. Výpočet = (13 x 8) + (1 x 13) =
117 x 60 =7020 € (6157 € výdavky na prevádzku a mzdy + 863 €
kapitálové výdavky).
2. Prepočet na jedného prihláseného žiaka v ZUŠ
Za oveľa silnejší argument,
a pre mňa aj smerodajný, prečo
som proti poplatkom aj v ZUŠ, je
tá skutočnosť, že jeden prihlásený
žiak v individuálnej forme štúdia,
obrazne povedané, prinesie do
obecnej kasy 780 €, žiak v skupinovej forme 480 € a obec naňho
vynaloží na bežné výdavky 684 €
resp. 421 €. Z toho hádam jasne
vyplýva otázka, prečo máme finančne zaťažovať toho, čo priniesol do
obecnej kasy viac, ako dávame na
jeho vzdelanie? V tejto súvislosti
ma napadá, že napríklad za TKO
vyberieme od obyvateľov cca o 20
000 €! menej ako sú naše výdavky
na jeho likvidáciu. Pričom som v
posledných rokoch nezaznamenal, že by niekto uvažoval o ich
zvyšovaní.
Nakoniec chcem apelovať
na všetkých poslancov, aby sme
finančne nezaťažovali konkrétne
tých, čo nám prinášajú viac zdrojov, ako sú výdavky, ale aby sme
hľadali iné riešenia. Dovolím si
niekoľko námetov aj ponúknuť.
V prvom rade by som apeloval
na efektívne hospodárenie zo
strany školských organizácií, pričom si myslím, že projekt spojenej školy a novela tzv. školského
zákona tieto možnosti prinášajú.
No ak by sa predsa len objektívne preukázalo, že prostriedky
určené na prevádzku a mzdy
podľa VZN nepostačujú, to isté
VZN dáva možnosť požiadať o
mimoriadnu dotáciu, čím by sa
len nepatrne znížili príjmy na kapitálové výdavky v školstve, ale
stále by táto suma neprekročila
celkové príjmy na žiaka.
A preto ešte raz zdôrazňujem,
nezaťažujme tých, ktorí si, obrazne povedané, na vzdelanie cez podielové dane zarobili, ale poďme
hľadať rezervy tam, kde naozaj sú,
aj keď tieto rozhodnutia môžu byť
nepopulárne. Poplatky za TKO,
príjmy z prenájmu obecného
majetku, dane z nehnuteľností a
pod. sú z môjho pohľadu nízke,
veď hádam každý súdny človek
uzná, že nie je dlhodobo udržateľný stav, keď napr. dotujeme
likvidáciu TKO alebo prevádzkovanie káblovej televízie. No
musím priznať, že za nie celkom
štandardné považujem aj podpísanie niekoľkých dodatkov k zmluve, ktoré v konečnom dôsledku
znamenali, že za výstavbu novej
materskej školy sme zaplatili o
338 219 €! viac ako bola pôvodne
vysúťažená cena.
MICHAL NEUPAUER, POSLANEC
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
12
Lendak 1/2012
Farnosť
PRVÉ VIANOCE?
Tie naozaj prvé Vianoce nám
opisuje Božie slovo. Jozef s
Pannou Máriou sa musia dať
ísť zapísať do Betlehema a
vyplniť tak príkaz cisára Augusta. A sv. Lukáš vo svojom
evanjeliu hovorí úplne jednoducho až stroho: „Kým tam
boli, nadišiel je čas pôrodu. I
porodila svojho prvorodeného
syna, zavinula ho do plienok a
uložila do jasiel, lebo pre nich
nebolo miesta v hostinci.“ (Lk
2, 6-7). Boh prišiel medzi nás
v úplnej chudobe, v biede. To
preto, aby sme mohli k nemu prísť, všetci bez rozdielu;
chudobní nielen na materiálne
statky, ale aj na tie duchovné,
chudobní na lásku, pochopenie,
vzájomnú úctu....
Presne toto cítil svätec,
o ktorom chcem písať: Sv.
František z Assisi. „Chcel by
som totiž osláviť pamiatku
toho dieťaťa, ktoré sa narodilo
v Betleheme a chcel by som,
pokiaľ to bude možné, svojimi očami vidieť veľkú biedu,
ktorú už ako dieťa muselo
znášať, ako ležalo v jasliach,
pri ktorých stál vôl a osol, i
ako ležalo na sene.“ Jeho túžba
bola veľká. A svoj sen aj uskutočnil. František miloval Ježiša
a jeho láska bola taká veľká, že
ho vo svojom živote dokonale
napodobnil vo všetkom.
S jeho myšlienkou „osláviť
blížiacu sa slávnosť Vianoc pri
Grecciu“ mu pomohol Ján Velita, muž pochádzajúci práve z
tohto kraja, muž dobrej povesti,
ktorý sa snažil získať najmä
šľachetnosť duše, možno pre-
to si boli s Františkom takí
blízki. Ján pripravil všetko
tak, ako mu to svätec prikázal, v lese v jaskyni.
Tá noc bola nezabudnuteľnou pre mnohých. Samotný Františkov životopisec
píše: „Z rôznych domkov
prišli bratia, muži i ženy
z okolia, ako len mohli,
pripravili sviece a fakle,
aby osvietili onú noc, ktorá
ožiarila jasnou hviezdou
všetky dni a roky.“ Bola to
teda noc plná svetla a nielen svetla zo sviec a fakiel,
bola to noc plná „Božieho
svetla“. Lebo: „Pravé svetlo,
ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete
a svet povstal skrze neho, a svet
ho nepoznal.“ (Jn 1,9-10)
Do pripravenej jaskyne priniesli seno a priviedli aj vola
a oslíka. Do jasiel položil živé
dieťa. Vedľa stála Mária a Jozef. Z Greccia sa stáva Nový
Betlehem. Noc bola jasná ako
deň a ľudia sa cítili blažene, napĺňala ich nová radosť obnovenej tajomnej udalosti. Les znel
piesňami a od skál sa odrážal
jasot. A František? „Boží svätec
tu stojí pri jasličkách, plače bolesťou a zároveň je preniknutý
svätou zbožnosťou a podivuhodnou radosťou.“ Pohľad na
toľkú pokoru a chudobu môže
naozaj v duši človeka vyvolať
len posvätnú bázeň a v srdci sa
musí ozvať chválospev radosti
pre nášho Pána.
Pri jasliach sa potom slávila „polnočná“ svätá omša.
Svätý František ako diakon „s
ľubozvučným hlasom spieva
evanjelium. Potom zhromaž-
MARIÁNSKA MLÁDEŽ
Santo Subito
Koncert Santo Subito, veľkolepé
dvojhodinové dielo, bolo zorganizované pod záštitou I. podpredsedu
vlády, ministra dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Jána
Figeľa. Práve vďaka Kresťansko-demokratickému hnutiu a VÚC
Košice mohlo 20 našich mladých
zažiť krásne chvíle, ktoré sa niesli
v duchu životopisného diela a
myšlienok už blahoslaveného Jána
Pavla II.
V predposlednej piesni tohto
diela sa spieva: „Pane nádeje, Pane
poznaných právd, urob, aby to pre
nás bol pápež čítaný! Aby nám nevybledol lesk jeho viery. Urob, aby
jeho múdre slová žili v nás.“
Bl. Ján Pavol II. zasiahol do dejín celého sveta nezabudnuteľným
spôsobom. Teraz je už pri Pánovi.
Nech oroduje za nás a za našu
farnosť, aby sme nestratili Boha zo
svojich sŕdc, aby sme otvorili dvere
svojho srdca Ježišovi Kristovi!
LENKA HALČINOVÁ
denému ľudu káže o narodení
chudobného Kráľa a blahorečí
mestečku Betlehem.“
Tí, ktorí boli prítomní pri
tejto podivuhodnej slávnosti,
vydali ešte jedno svedectvo:
„Jeden zbožný muž mal
podivuhodné videnie. Videl v
jasličkách chlapčeka, ktorý
nejavil známky života, videl
ako k nemu pristupuje Boží
svätec a dieťa budí akoby z
hlbokého spánku. A nebolo
nevýstižné toto zjavenie; veď
Ježiš bol v mnohých srdciach
zabudnutý. Milosťou Božou ho
v ich srdciach svätý služobník
František prebudil, a znovu
uviedol do ich vedomia.
Keď Slávnosť skončila, odchádzali všetci domov v blaženej radosti. Seno, ktoré bolo v
jasličkách, ľudia uchovávali,
aby skrze neho Pán, ktorý tak
rozličnými spôsobmi preukazuje svoje milosrdenstvo, uzdravil
ich kone a iné zvieratá. A skutočne sa stalo, že v tej krajine
sa uzdravili zvieratá sužované
rozličnými nemocami, keď
dostali kúsok onoho sena. Ba
i ženy, ktoré trpeli ťažkými a
dlhotrvajúcimi bolesťami šťastne porodili, keď na nich bola
položená troška z onoho sena.
Tiež početní pútnici, obojého
pohlavia, ktorí sem prišli,
dosiahli túžené uzdravenie z
rôznych chorôb.“
Veľmi mi to pripomenulo súčasnosť. Či nie je aj dnes Ježiš
v mnohých srdciach zabudnutý? Máme možnosť pristúpiť
k jasliam nášho Pána či už v
kostole alebo doma pri svojich
„betlehemoch“, ktoré by nemali
chýbať ani pod jedným vianočným stromčekom. Nech aj nás
v tieto požehnané dni prenikne
Božia milosť. Nech na príhovor
sv. Františka Boh prebudí Ježiša
v našich srdciach.
SR. MARTA
HTTP://WWW.FRANTISKANI.SK/
SPIRIT_DUCHOVNE_GRECCO3.GIF
SPRACOVANÉ PODĽA: SLÁVNOSŤ
JASLIČIEK, KTORÚ FRANTIŠEK
NA NARODENIE PÁNA KONAL
Srdečné poďakovanie
Vážený pán starosta obce
Lendak!
Lendacká mládež z Mariánskej družiny Vám chce týmto
spôsobom vyjadriť úprimné
poďakovanie za sprostredkovanie mládežníckej akcie,
ktorá sa konala 19. novembra
2011 v košickej Steel Aréne.
Presnejšie ide o koncert Santo
Subito, usporiadaný pri príležitosti blahorečenia svätého
otca Jána Pavla II. Hlavným
dirigentom a zároveň autorom
hudby bol Piotr Rubik.
Naše poďakovanie patrí aj
dôstojnému pánovi kaplánovi,
Mgr. Petrovi Dobrovičovi,
ktorý akciu zorganizoval. A
takisto všetkým dobrým ľuďom, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k tomuto podujatiu. Za
všetko ďakuje dvadsať mladých sŕdc a vyslovuje úprimné
Pán Boh zaplať!
LENKA HALČINOVÁ,
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ZA VŠETKÝCH ZÚČASTNENÝCH
MLÁDEŽNÍKOV
Lendak 1/2012
DEŇ S MÁRIOU
A ÚSMEVOM
25. september 2011, krásne slnečné jesenné nedeľné
popoludnie, smiech, radosť v
detských očiach, popoludnie naplnené hrami, srdečnosťou... .
Bolo krásne stráviť príjemné
popoludnie v spojení s Máriou.
Všetci sme si prišli na svoje,
vyskúšali sme si nielen svoje
fyzické sily a kondičku, ale aj
svoje vedomosti z náboženstva,
zo zdravotníctva, svoju schopnosť
kolektívne pracovať, dopriať
víťazstvo atď. Zvíťazili všetci,
ktorí sa zúčastnili. Každý v ten
deň odišiel obdarený.
Takže milá naša „Mariánska
mládež“ – srdečne ďakujeme
za zmysluplné prežitie jedného
nedeľného popoludnia, za všetky
námahy a obety, ktoré ste priniesli
pri príprave nádherného dňa.
Veľké ďakujem patrí aj pánu
kaplánovi, ktorý zabezpečoval
odvoz a všetko potrebné ku hladkému priebehu. Ďakujeme aj tete
pekárke, ktorej koláče dobre padli
po tak náročnom behu a cibrení si
svojich mozgových závitov. Nech
Mária odmení všetkým svojou
materskou ochranou.
ON-LINE IBOBOR
13
Deti a mládež
VINCOLYMPIÁDA
V roku 2004 vznikla v Litve
informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Odvtedy sa
rozšírila do ďalších európskych
krajín. Hlavným cieľom súťaže je
podporiť záujem o informačné a
komunikačné technológie u všetkých žiakov. Podľa organizátorov
iBobor iniciuje v deťoch využívanie informačno-komunikačných
technológií, posmeľuje ich v
intenzívnejšom a kreatívnejšom
používaní moderných technológií
pri učení sa.
Súťaže sa môže zúčastniť
každý žiak, či žiačka od 3.
ročníka základnej školy. Výnimočne sa môžu zúčastniť aj
žiaci nižších ročníkov. Súťažia
spolu s tretiakmi v kategórii
Bobríci. Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 10:00 do
13:00 sa môžu žiaci prihlásiť
do súťažného systému iBobor
svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test. Každý žiak
Tento rok bolo opäť vyhlásené ďalšie kolo Vincolympiády. Súťaž prebiehala
v kategórii deti vo veku 9
až 12 rokov.
Súťažilo sa najskôr na
oblastnej úrovni, a to vo
Svite. Tu nás pekne reprezentovali štyri dievčatá z
Mariánskej družiny. Anastázia Halčinová s Esterou
Nebusovou získali prvé
miesto. Na treťom mieste
sa umiestnili Barbora Batoryová s Nikolou Britaňákovou. Naše dve družstvá
zároveň postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo 19.
novembra 2011 v Košiciach.
Nebolo to vôbec jednoduché. Posúďte sami podľa
okruhov súťažných tém:
• Kniha Ester,
• žalm 139,
• kniha Dominik Savio (od
Teresia Bosca),
• otázky o združení mariánskej mládeže z webovej
stránky www.zmm.sk.
Deti z Lendaku sa na súťaž pravidelne pripravovali,
stretávali sa s ich animátormi,
zodpovedne sa učili a snažili
pochopiť podstatu toho, čo sa
učia. Dodalo im to novú silu,
elán a chuť navštevovať Mariánske spoločenstvo v Lendaku,
zúčastňovať sa aj na iných
akciách a aktivitách, ktoré sa
v rámci ZMM organizujú.
Naučili sa nielen nové informácie z povinnej literatúry.
Našli si nových kamarátov, ale
stali sa aj zodpovednejšími
ľuďmi.
Svoj úspech naše dievčatá
zopakovali aj v Košiciach. Regionálne kolo vyhrali Ester Nebusová a Anastázia Halčinová.
Druhé skončili Barbora Batoryová a Nikola Britaňáková.
Z ich víťazstva mali obrovskú radosť nielen deti, ale
aj animátori, ktorí ich zodpovedne pripravovali. Aspoň
chvíľočku si vychutnali výsledok práce s deťmi a mladými
ľuďmi.
Víťazky boli obdarované
vecnými cenami. Okrem toho
získala víťazná dvojica dievčat
päťdňový pobyt v duchovnom
tábore zdarma. Už teraz sa
tešia na leto a prázdniny, keď
svoju výhru budú môcť užiť.
Blahoželáme dievčatám, aj
ich animátorom!
ANEŽKA NEBUSOVÁ,
MARIÁNSKA MLÁDEŽ
pracuje samostatne na počítači
v škole.V školskom roku 2011/
2012 sa do súťažnej kategórie
Bobríci (3. - 4. ročník) zapojilo 25 žiakov našej základnej
školy, do kategórie Benjamíni
(5. - 7. ročník) 30 žiakov a do
kategórie Kadetov (8. - 9. ročník) 15 žiakov. Výsledky:
3. ročník:
1. Alexandra Špaková, III.C,
2. Matej Majerčák, III.C,
3. Mária Budzáková, III.C.
4. ročník:
1. Dominika Ripková, IV.C,
2. Štefan Neupauer, IV.D,
3. Annamária Badovská, IV.D.
5. ročník:
1. Adam Neupauer, V.D,
2. Kamil Hudaček, V.D,
3. Ján Vida, V.C.
6. ročník:
1. Sára Špaková, VI.A,
2. Vojtech Fudaly, VI.A,
3. Anna Háberová, VI.A.
7. ročník:
1. Filip Budzák, VII.D.
8. ročník:
1. Ivana Háberová, VIII.B,
2. Šimon Neupauer, VIII.B,
3. Karolína Petrasová, VIII.B.
Úspešnými riešiteľmi, ktorých odmenili organizázori, sa
stali v kategórii Bobríci Alexandra Špaková so ziskom 72 bodov,
Matej Majerčák so ziskom 60
bodov, obaja z III.C a Dominika
Ripková so ziskom 60 bodov, zo
IV.C triedy. V kategórii Benjamíni sa úspešnou riešiteľkou stala
Sára Špaková so ziskom 73,34
bodov, nasledovaná Vojtechom
Fudalym so ziskom 66,68 bodov,
obaja zo VI.A triedy. Ďalšie informácie o súťaži, archívy úloh
podľa jednotlivých kategórií a
ročníkov, zoznamy najúspešnejších riešiteľov nájdete na
www.ibobor.sk.
Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu školy.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
14
Škola
ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA
V mesiacoch
apríl až máj 2011
žiaci 6. a 7. ročníka písali rozprávky. Najkrajšie tri rozprávky
sme zaslali do
súťaže Rozprávková Žilina. Boli
to práce Gabriely
Badovskej, Zuzany Simony Batoryovej a Michala
Suchanovského.
14. októbra 2011
bola súťaž vyhodnotená a naša
žiačka Zuzana
Simona Batoryová získala 1.
miesto vo svojej
kategórii a zároveň primátor mesta Žilina udelil ocenenie dvom najlepším
prácam a jednou z nich bola rozprávka Zuzany Simony Batoryovej. Súťaž má celoslovenskú pôsobnosť. Víťazke srdečne
blahoželáme a želáme jej množstvo tvorivých nápadov do ďalšej
literárnej tvorby.
Básničky, čo dostali nohy
Bolo i nebolo, pred piatimi horami, ale za desiatimi dolinami, bola malá lúčka, prostred lúčky strom a na ňom kukučka.
Kukučka zvedavá, čo rada počúva správy. Tie vetrom lietajú,
kukučke prinášajú námety na rozprávky. Ona ich rozpráva a
radosť rozdáva, jednu vám prináša.
V mestečku Huslice, na spomínanej lúčke, žili cvrčkovskí obyvatelia. Nemali problémy s priezviskami. Jednoducho sa všetci volali
Cvrček alebo Cvrčková, ako napríklad Jožko Cvrček alebo Jozefínka
Cvrčková. Ale tento príbeh bude o Erikovi Cvrčkovi.
Bol to celkom milý cvrček, aj keď nemal veľa friendov, pre tých,
ktorí to nevedia, sú to priatelia a tí, ktorí nevedia, čo je to priateľ,
sú na tom, poviem vám, zle. No vráťme sa k Erikovi. Tak nadaný
cvrček ako on by sa dokázal presláviť na celej lúke. A čím? Bol to
tak nadaný básnik, že za jeho básničky by sa nehanbil ani Pavol
Orzság Cvrček, najvýznamnejší básnik všetkých lúk. Erik sa však
týmto darom, písať básne, nechválil. Bál sa, že ho vysmejú, veď
všetci chlapci z mestečka hrali futbal, basketbal alebo hokej, ale
Erik, ten iba sám sedel na stebielku trávy a vymýšľal rýmy.
Jedného krásneho dňa si poskakoval zo stebielka na stebielko a
recitoval si svoje básničky: „Sníval si cvrček o velikánskej lodi, o
sebe sťa kapitánovi, čo sa morom brodí ...“
Netušil však, že ho stará striga, pavučica Algnida, počúva a nahráva si jeho rýmy na spidertrojku. Keď si vypočula dostatok básní,
odišla do svojho pavučinového domčeka a tam všetko prepísala na
papier. Zašla do miestneho vydavateľstva a chcela podpísať zmluvu
na vydanie knihy s básničkami. Pán Kobylka najprv nechcel zmluvu
uzavrieť, tušil, že za tým bude nejaká špinavosť, ale básne boli fakt
dobré a mohol na nich zarobiť veľké peniaze.
Keď bola zmluva uzavretá, začala sa veľká kníhtlačiarenská horúčka. Za necelý týždeň bolo vytlačených vyše sto kusov kníh, vrátane
obalu a obrázkov. Ako autor bola uvedená striga Algnida Pavúková.
Len čo sa kniha začala predávať, zožala Algnida veľký úspech a
Lendak 1/2012
zhodou náhod si knihu ako inšpiráciu kúpil aj cvrček Erik.
Už pri prvej strofe zistil, že báseň je jeho. Ale ako sa dostala do
knihy? Nikomu predsa nepovedal, že skladá básničky. A čo keď
dostali nohy a ušli, lebo si mysleli, že sa za ne Erik hanbí, a preto
sa s nimi nikomu nepochválil? Erik bol smutný. Jeho básne boli v
knihe, boli oslavované po celej lúke a on z nich nič nemal.
No keď uvidel na obale meno údajnej spisovateľky, hneď si zrátal,
že dve a dve sú štyri, a že básne, chvalabohu, nedostali nohy. Aj tak
mu nešlo do hlavy, odkiaľ mala striga tie básne.
Teraz mu bolo ale všetko jedno. Vtrhol do kníhkupectva pána
Kobylky, kde akurát prebiehala tlačová konferencia, na ktorej mala
Algnida odpovedať na ich otázky. Erik začal zúriť a vykrikovať:
„Algnida je veľká striga a zlodejka!“ Algnida skríkla: „Chopte sa
ho!“ A stráž ihneď odviedla Erika do väzenia. Márne kričal: „Som
nevinný, nič som predsa nespáchal.“ Nikto ho nepočúval. Algnida
vzbudzovala v meste veľký rešpekt a nikto sa jej neodvážil odporovať. Erika hodili do väzenia a zamkli ho tam.
Erik tam presedel celé dve hodiny a rozmýšľal, ako dokázať,
že striga je zlodejka a podvodníčka. V podvečer za ním priletela
svetluška Laira, ktorá vedela o podvode, sadla si na zamrežované
okno a povedala mu: „Viem o tom, že Algnida nenapísala žiadnu
báseň, nieto ešte knihu. Sledovala som ju už od toho rána, keď ti
ukradla básne, lebo som ju počula, ako hovorila niečo o krádeži,
veru tak. Počúvala ťa a všetko si nahrávala na spidertrojku, a preto
ti chcem pomôcť. Musíme získať jej spidertrojku, to bude ten najlepší dôkaz.“ „Ale ako? Veď ja som za mrežami. Nemôžem jej ju
predsa vziať. A ty, ty tú spidertrojku neunesieš, si na to primalá,“
povzdychol si cvrček Erik. „Neboj sa, ja niečo vymyslím a aj moje
kamarátky včielky mi môžu pomôcť. Zajtra v noci sa pokúsime
získať tú spidertrojku,“ oznámila Laira a odletela.
Striga Algnida si zatiaľ užívala svoju slávu a moc. Na svoju
spidertrojku celkom zabudla a nechala ju pohodenú v záhrade
pred svojím pavučinovým domom. A bolo to veľmi dobré, lebo
Laira mohla uskutočniť svoj plán. Len čo nastal večer, začala
sa pripravovať a zvolávať včielky.
Nastala noc a celá čierno-žltá a žlto-čierna delegácia napochodovala
do Algnidinej záhrady. „Prehľadajte každé miesto v záhrade! Musíme
tú spidertrojku nájsť, a hlavne potichu, pssst!“ napomenula včielky
Laira. „Mám ju!“ skríkla po chvíli jedna zo včielok. „To je dobré,
pomôžte mi ju zobrať a letíme smerom k väznici!“ zavelila Laira a
vydala sa na cestu prvá ako sám veliteľ a svietila všetkým na cestu.
„Spíš, Erik?“ ozvalo sa za oknom. „Nie, už čakám na teba, Laira.
Veľmi som sa bál, aby ťa nikto nepristihol. Som ti vďačný za to, čo
pre mňa robíš, už ma len prosím ťa, dostaň z tejto cely, potom sa už
postarám o to, aby Algnida dostala, o čo si koledovala,“ povedal Erik.
„Samozrejme, idem na to!“ dodala Laira a pustila sa do práce.
Vletela pomedzi mreže do miestnosti, kde mala stáť stráž, ale keďže
bola noc, strážnik spal. Zobrala mu spoza pásu kľúče a zaniesla ich Erikovi. Ten odomkol dvere cely, schmatol spidertrojku a bežal preč.
Na druhý deň ráno šiel do miestnej televízie a presvedčil ich,
aby pustili mimoriadne správy. Keď sa zapla kamera, začal Erik
rozprávať: „Tu Erik Cvrček s mimoriadnou správou. Podarilo
sa mi získať dôkaz, že Algnida Pavúková ukradla moje básne a
zverejnila ich pod svojím menom, čím neprávom zarobila veľké
peniaze. Týmto oficiálne vyhlasujem, že Algnida Pavúková je
veľká podvodníčka a získaný dôkaz predložím ešte dnes na súde.
Ďakujem za pozornosť a dovidenia.“
Potom Erik utekal na súd, aby Algnidu udal. Predložil dôkaz,
čiže spidertrojku, a čakal na predvolanie tej strigy. Sudca si ju dal
predvolať ešte v ten deň a na základe dôkazov ju odsúdil na päť rokov
upratovať ulice a robiť všetky odpudzujúce práce v meste.
Strážnik sa Erikovi verejne ospravedlnil, že ho zadržal bez dôkazov, na vydaných knihách sa zmenilo meno autora, a tak bol Erik
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Škola
15
slávny, bohatý, ale hlavne šťastný, lebo zistil, že predsa má dosť adnu úrodu, no jedna hruška jej predsa len narástla. Jabloni sa v
priateľov na to, aby mu dokázali v jeho problémoch pomôcť.
tom roku neurodilo vôbec nič. Pán Ján čakal, no jabĺk nikde.
V jeden deň sa predsa jabloni urodilo jedno jediné jabĺčko.
SIMONA BATORYOVÁ, VIII.B
Pán Ján bol veľmi rád a chcel si ho hneď odtrhnúť. Keď sa už
Horár a ľadová kráľovná
naťahoval za jabĺčkom, zrazu začul nejaký hlas. „Pán Ján, proKde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami sím vás pekne, netrhajte to jabĺčko, nech sa môžem s niekým
žil raz jeden mladý horár so svojimi rodičmi. Žili šťastne, až kamarátiť!“ úpenlivo prosila hruška.
kým sa jedného dňa horár nevybral na poľovačku.
Pán Ján neveril vlastným očiam. Hruška ho presvedčila a on
Vrátil sa až neskoro večer. Keď vošiel do chalúpky, našiel nechal jabĺčko na strome. Jabĺčko hneď poďakovalo hruške:
svojich rodičov zmrazených nehybne stáť. Hneď mu došlo, že to „Hruštička zlatá, ďakujem ti za to, že si ma zachránila. Keby
spravila ľadová kráľovná. Vtedy sa o nej najviac hovorilo, lebo si tu nebola, tak by som bolo dávno v brušku pána Jána.“ „Ale
v poslednej dobe zmrazovala čím ďalej, tým viac ľudí.
jabĺčko, veď to bola maličkosť a je to veľké šťastie nielen pre
Mladý horár vedel, že nie je dosť silný, aby ju premohol, ale teba, ale aj pre mňa,“ odpovedala mu na to hruška.
povedal si, že to nemôže takto ďalej pokračovať, a tak sa vybral
Po tomto dni sa akoby leto prebralo a bolo presne také, aké má
za ľadovou kráľovnou, aby s ňou raz a navždy skončil. Prešiel byť. Bolo horúco, slniečko krásne svietilo, stromy v záhrade bujneli
hustým lesom, a ako tak z neho vychádzal, stretol starca.
a jabĺčko s hruškou sa stali najlepšími kamarátmi. Netrvalo im dlho
Horár sa ho spýtal, či náhodou nevie, kde nájde ľadovú kráľov- a našli si spolu nových priateľov i z vedľajších stromov.
nú. Starec mu povedal, že potrebuje zbraň. Poradil mu, aby si
A tak sa odvtedy všetky stromy v krásnej zelenej záhrade
vyrobil luk zo stromu dlhovekosti, ktorý rastie pri rieke. Starec rozprávajú a kamarátia stále.
GABRIELA BADOVSKÁ, VII.D
ešte dodal, že keď si vyrobí luk, nech ide na východ.
Horár sa poďakoval za rady a spravil presne to, čo mu starec Rozprávka o pavúkovi
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami, žil
kázal. Kráčal stále na východ a stretol starenu, ktorá práve prala v
rieke bielizeň. Priblížil sa k nej a spýtal sa jej, či nevie, kde nájde raz jeden osamelý pavúčik.
V jedno škaredé ráno si vykračoval po zelenej lúke. Zbadal
ľadovú kráľovnú. Ona mu povedala, aby si najprv vyrobil šípy z
kameňa tvrdosti a ukázala mu, v ktorej hore sa tento kameň na- zajačika, ktorý práve bežal a rýchlo sa skryl. Zajačik si ho všimol
a utekal za ním. Pavúčik sa rýchlo ukryl do mraveniska, ale dlho
chádza. Ešte mu pripomenula, nech ďalej pokračuje na sever.
Horár poslúchol aj teraz. Šiel si do hory vyrobiť šípy a tam neostal. Mravce ho vyhnali. Pavúčikovi neostalo nič iné len
pokračoval na sever. Ako tak kráčal, stretol jedného mládenca sa ho spýtať, prečo ho naháňa. Zajačik mu odpovedal, že hľadá
a aj jeho sa spýtal, či nevie, kde má hľadať ľadovú kráľovnú. priateľov, ale každý pred ním uteká. Pavúčikovi prišlo zajačika
Mládenec mu povedal, že nemôže bojovať bez brnenia. Prikázal ľúto, a tak mu dal sľub, že sa stane jeho priateľom. Spolu odišli
mu, aby mu priniesol dračiu kožu z dračej hory, a že z nej mu k pavúkovi, ktorý býval na hrade a oslávili nové priateľstvo.
Zajačik s pavúčikom si život užívali a možno si ho užívajú dodnes.
dokáže vytvoriť silné brnenie.
Horár mal šťastie, lebo hneď, ako vkročil do sídla drakov,
ZDENKA KOŠČÁKOVÁ A MÁRIA LIZÁKOVÁ, V.D
našiel kus tejto kože. A tak sa pobral za mládencom. Mládenec
mu z kože vyrobil brnenie a povedal mu, nech ide ešte viac na Zima
sever, kým nedorazí k hore Johan.
Kde bola, tam bola, bola raz jedna kráľovná. Panovala nad celým
Horár sa pobral na sever, ako mu mládenec poradil. Konečne svetom, no len štyri mesiace.
došiel k hore. Pobral sa k zámku, kde bývala ľadová kráľovná.
Jedno ráno mala kráľovná Zima panovať nad celým svetom. Rozhodla
Akurát ju zazrel, ako vychádza zo zámku.
sa, že celý svet ozdobí bielou perinou. Poprosila Perinbabku, aby jej
Horár neváhal a spoza kameňa dvakrát vystrelil. Lenže kráľovná pomohla rozsypať sneh po svete. Začali nad dedinkou Lendak. Deti v
šípy odrazila, a tak sa začal súboj. Kráľovná bola ťažký súper a Lendaku sa snehu veľmi potešili a pripravovali sa na rôzne sánkovačky,
horárovi došli šípy. Potom ho však napadlo, že by on mohol zmraziť guľovačky, ale aj lyžovačky. Jedno dievča, menom Kristínka sa snehu
kráľovnú. Kráľovná sa začala k horárovi približovať.
nepotešila, lebo zimu nemala rada. Všimla si to pani Zima, a tak sa rozHorár vedel ako na to, keďže bol skúsený lovec. Do kráľovnej hodla, že keď Kristínka vyjde von, tak na ňu nasype tie najkrajšie vločky.
hodil kameň. Keď kráľovná stratila pozornosť, hneď jej zobral žezlo, A tak sa aj stalo. Kristínke sa prekrásne vločky tak zapáčili, že si hneď
a vtom ju zmrazil. Kráľovná bola porazená a jej kúzla sa zrušili.
vytiahla sánky a šla sa sánkovať. Pani Zima bola spokojná.
Všetci ožili. Horár cestou domov poďakoval mládencovi, starenke a
O štyri mesiace sa zima pominula, ale Kristínka sa už dnes
starcovi za rady a vrátil sa domov. A s rodičmi žil šťastne až do smrti. teší na ďalšiu. Tak sa zima stala Kristínkiným najobľúbenejším
ročným obdobím.
MICHAL SUCHANOVSKÝ, VIII.B
GABRIELA BADOVSKÁ, VII.D
O jablku a hruške
Lienka Janka
Jedného krásneho dňa, keď vtáčiky spievali a vo vzduchu bolo
cítiť kvitnúce kvety a stromy, sa pán Ján vybral na prechádzku.
Ako sa tak prechádzal, objavila sa pred ním dlhá a široká lúka,
plná kvetov. Keďže mu jej bolo ľúto, pretože sa o túto nádheru
nikto nestaral, rozhodol sa z tej lúky urobiť prenádhernú záhradu,
plnú farebných kvetov a ovocných stromov.
O týždeň sa zo zelenej lúky stala záhrada. Boli v nej ovocné stromy
všetkých druhov ako jablone, hrušky, slivky, čerešne, višne, dokonca i
broskyne a marhule. Jabloň a hruška boli zasadené vedľa seba. Jabloň
mala úrodu každý rok, no hruška mala iba každý druhý.
No jedno leto bolo príšerné. Neustále len pršalo a pršalo, bola
strašná zima a fúkal silný vietor. Hruška v tom roku nemala ži-
Bola raz jedna lienka, ktorá sa volala Janka. Janka mala otca,
mamu a brata, ktorý bol starší ako Janka a volal sa Dominik.
Raz sa Jankinej rodine narodila malá Katka. Katka bola veľmi
maličká, a preto sa s ňou nemohla ešte hrať. Jedného dňa musela
ísť Jankina mama, otec a brat na prezentačnú akciu, ktorá sa začínala
o 14:00 a končila o 17:00. Janka sa mala starať o sestričku Katku.
Odrazu jej sestrička začala plakať, no Janka sa nezľakla. Začala
Katke ukazovať hračky, potom jej predviedla bábkové divadlo. Asi o
hodinu jej pripravila mliečko. Katka ho vypila a spokojne zaspala.
Onedlho sa vrátili rodičia späť a boli na Janku hrdí, že sa na ňu
mohli spoľahnúť. A Janka bola veľmi spokojná.
BLANKA BUDZÁKOVÁ, VI.C
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
16
BÁSNICKÁ TVORBA
Učenie
Pre niekoho iba povinnosť,
pre iného jedna nočná mora.
Pre ďalšieho nepotrebná činnosť,
pre smelého sťa strachov komora.
Nájde sa však aj taký,
ktorý si verí a učiť sa chce,
lebo vie, preskakovať mláky na ceste životom
je to najťažšie.
Poznáme už veľa dobýjačov sveta,
ktorí sa do dejín zapísali:
Einsteina, Picassa, ale i Sokrata
preslávilo nadanie,
v ktorom sa vzdelávali.
Aj ty nájdi v sebe, to svoje nadanie
a rozvíjaj ho, uč sa, ver v neho!
Tak uskutočni svoje sveta dobýjanie
a dožiješ sa úspechu veľkého.
SIMONA BÁTORYOVÁ, VIII.B
Zima
„Prišla zima,“ deti kričia.
Sane berte, utekajte,
na ľad si len pozor dajte,
v Lendaku je ľadu veľa.
Tam sa deti už sánkujú,
pozor na ľad nedávajú.
A chlapec zo sánok spadol,
rovno na ľad tvárou nadol.
Keď to deti videli,
na pomoc mu bežali.
Domov ho už odvádzajú,
Na ľad pozor už dávajú.
ANASTÁZIA HALČINOVÁ, VI.C
Vláda
Vládu Fico komentuje,
Radičová zasahuje.
Radičová kričí: „Slota,
Ty si spadol z plota?“
Dane platiť musíme,
Rómom peňaženky plníme.
Politici sľubujú,
ľudia ako blázni sa radujú.
Dzurinda má z toho depku,
„Aleluja!“ kričí v zmätku.
Sulík ako čierna ovca,
nevie, kde majú hranice konca.
Preto vláda sa rozpadla,
lebo Radičová z kresla spadla.
Fico si už zuby brúsi,
v marci voľby vyhrať musí.
Škola
Jabĺčko
Malý ježko Jožko
v tráve našiel jabĺčko.
Prikotúľal si ho domov zaraz,
kamarátom pochváliť sa ide zas.
Pyšne vraví: „Nádherné je!“
Kamarátom sa stále smeje.
Obzerá ho ježko Bežko:
„Naozaj je pekné, Jožko.“
Pripomína ježko Dežko:
„Voňavé je, Jožko ježko.“
Na to vraví ježko Pleško,
že má zrazu plné bruško.
Ježko Jožko pyšne vraví,
sám jabĺčko pekne strávi.
Ozval sa hlas neznámy,
Zozadu na všetky strany.
„Líška Byška!“ zhíkol Jožko
a chráni si svoje jabĺčko.
„Odvážny si, dobre viem,
no jabĺčko Ti zožeriem!“
„Nemáš proti mne veľkú silu.“
My sme štyria, máme ihly
Uteč, aby sme ťa nepichli!“
Líška ledva prišla,
akcia jej nevyšla.
Ježko Jožko ďakuje,
Jabĺčko už rozkrojuje.
Štyri časti chrumkali
a hlad v brušku zahnali.
ESTER NEBUSOVÁ, VII. A
Slovakia
Lendak 1/2012
Basketbal
Zuzka Jarke prihráva,
náš tím zasa vyhráva.
Anna zlé nahráva,
tréner už aj nadáva.
Dievčatá vždy vyhrávajú,
majsterkami okresu sa stávajú.
Starší chlapci vyhrali,
do finále sa dostali.
VERONIKA, KATARÍNA A MELÁNIA, VI.D
Naša vláda
Naša vláda padla,
Radičová sa stiahla.
Teraz Fico útočí,
smeje sa im do očí.
Sulík má toho už dosť,
nechce dať Európe ani groš.
A my ľudia z Lendaku,
kujme koňom podkovu,
bo z parlamentu prídu,
novú kampaň robiť budú.
KRISTÍNA BIROŠÍKOVÁ
A ONDREJ GALLIK, VII.B
Drogou nie je len
láska
Chcel on, ona nechcela,
v jeho srdci láska horela.
Z neho sa vysmievali,
ale v podstate mu závideli.
Ach, tá príroda, tie stromy.
Tí ľudia, tie plesá, ach, to Slovensko!
Ľudia sú tu veľmi rázni,
nie vždy sú vážni.
Lásku jej vyznal v moment,
jej srdce bolo ako cement.
Chcel si na život siahnuť,
pod auto si chcel ľahnúť.
Slovensko je prenádherné,
všetko je tu krásne,
najmä hory, tie sú vzácne.
Nedokázal ho nik zastaviť,
bez nej viac nechcel žiť.
Iba ona ho zastavila,
a pred smrťou ho chránila.
Prechádzať sa po nich máme,
my zas radšej hrdo rozprávame.
Slovensko je také krásne
ako všetkých poetov básne.
Krajšieho miesta už niet,
Slovensko – ten Európy kvet.
Rozmanitá je tá naša história,
známa je najmä Mária Terézia.
Ona s ním viac nechcela,
ona ho iba zachránila,
len aby zlý pocit nemala.
On za ňou dodnes blúdi.
Ona žije svoj život,
a viac ho nesúdi.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ŽANETA, EVA A KRISTÍNA, VIII.D
Nedajme si Slovensko!
To je naše rodisko.
IVANA HÁBEROVÁ, VIII.B
Vie, že cit k nej bol pravý.
Ale keď niekto drogy berie,
žiadna žena si ho nezoberie.
IVANA HÁBEROVÁ, VIII.B
Lendak 1/2012
Šach
ŽIACKYM OKRESNÝM MAJSTROM V ŠACHU JE LENDAČAN!
17
Šachový krúžok pri CVČ
Lendak začal v tomto školskom roku svoju činnosť už v
polovici augusta, pretože od
19. do 21. augusta 2011 sme
sa zúčastnili kvalitne obsadeného turnaja v Bardejove. K
dnešnému dňu sa do práce v
krúžku zapojilo 18 členov, prevažne z radov žiakov našej ZŠ.
Tréningy sú dvakrát do týždňa,
v pondelok a štvrtok, vždy v
čase od 15.00 do 17.00 hodiny
v miestnosti CVČ v budove
základnej školy.
K hlavným cieľom našej práce patrí predovšetkým naďalej
propagovať a popularizovať
kráľovskú šachovú hru medzi
lendackou mládežou a neustále
zdokonaľovať šachové zručnosti
žiakov. V rámci činnosti krúžku
počítame s účasťou na viacerých
regionálnych súťažiach, kde
máme za cieľ vzorne reprezentovať školu a obec, nielen na
šachovom, ale aj na spoločenskom poli. Ako už je tradíciou,
plánujeme aj v tomto ročníku
zorganizovať šachové podujatia
v obci tak pre žiakov, ako aj pre
ostatnú lendackú verejnosť.
Štefan skončil štvrtý. U dievčat
skončila Mária Budzáková z
IX.B triedy druhá a Katarína
Dudašková z III.C bola štvrtá.
Prvým turnajom, do ktorého
sme sa zapojili, bol už spomínaný Pohár SNP v Bardejove.
Išlo o turnaj s medzinárodnou
účasťou, ktorého výsledky sa
započítavali do národného ratingu ELO. Najlepšie si v tomto smere počínali Pavol Stolár
st., Štefan a Marek Dudaškovci
a Ján Stolár. Tradičným podujatím je už pre nás šachový
turnaj Talent, výsledky ktorého sa započítavajú do celoslovenskej Grand prix. Prvé
kolo sa uskutočnilo v sobotu,
Štefan Dudaško (VIII.B trieda) získal celkovo 5,5 bodu
a v silnej konkurencii obsadil
pekné 3. miesto. Na pódiové
umiestnenie síce nedosiahli
ostatní hráči, ale turnaj potvrdil
vzostupnú formu našich detí.
Ešte výraznejšie sa naši presadili v 3. kole série. To bolo na
programe 19. novembra 2011.
Konkrétne sa o to pričinili
súrodenci Dudaškovci. Starší
Mário si vybojoval prvenstvo
v kategórii chlapcov do 14 rokov a jeho sestra Katarína bola
tretia v kategórii dievčat do 11
rokov. Séria turnajov TALENT
bude pokračovať v novom roku
a informácie, aj o účinkovaní
u nás v Lendaku, už nie sme nováčikovia a súperi s nami musia
vážne počítať. Potvrdilo sa to
aj v Smižanoch. Posúďte sami.
Získali sme prvenstvo zásluhou
Ivany Stolárovej z II.C triedy v
kategórii dievčat do 11 rokov,
dve druhé miesta, a to Mário
Dudaško v kategórii chlapcov
do 19 rokov a Zuzana Hudáčeková v kategórii dievčat do
19 rokov. Navyše Katarína Dudašková z III.C triedy obsadila
4. miesto v kategórii dievčat
do 11 rokov a Štefan Dudaško
zo VIII.B skončil štvrtý v najsilnejšie obsadenej kategórii
chlapcov do 14 rokov. Verím,
že tieto výsledky potvrdíme i
v ďalších kolách.
Okrem týchto mládežníckych turnajov našu obec reprezentujú mladí šachisti aj vo 4.
lige, skupina D11. Zatiaľ sme
odohrali 4 zápasy s päťdesiatpercentnou úspešnosťou. Vyhrali sme zápasy v Poprade a
doma s Bijacovcami a prehrali
sme doma s Hranovnicou a vo
Vernári. Podrobnejšie výsledky sú priebežne uverejňované
na stránke www.c7c5.com.
To, že lendacký šach napreduje, potvrdili okresné majstrovstvá v šachu žiakov ZŠ,
ktoré sa uskutočnili 15. novembra 2011 v ZŠ Dr. Fischera v
Kežmarku. Súperom z takých
šachových bášt ako je Kežmarok, či Spišská Stará Ves sme
dokonale vypálili rybník. V
kategórii chlapcov suverénne
zvíťazil Mário Dudaško, keď
vyhral všetky zápasy, jeho brat
17. septembra 2011, v priestoroch CVČ Liptovský Mikuláš.
Súťaže sa celkovo zúčastnilo
75 žiakov z klubov Liptova,
Turca, Kysúc a Spiša. Hralo
sa švajčiarskym systémom na
7 kôl s tempom 2 x 15 minút
plus 5 sekúnd bonus na 1 ťah.
Náš krúžok reprezentovalo 5
detí. V histórii týchto turnajov
sme doposiaľ dosiahli najlepší
individuálny výsledok, keď
našich hráčov, si môžete pozrieť na webovej stránke www.
lss.chess.sk.
Druhou sériou turnajov je
Liga mládeže Spiša, výsledky
ktorej sú takisto súčasťou GPX
SR. Tento ročník začal turnajom v Smižanoch v sobotu 5.
novembra 2011 za účasti 87
detí z regiónu Spiša. Na tejto
sérii turnajov, z ktorých jeden
usporiadame 14. januára 2012
Ďakujem všetkým žiakom
za vzornú reprezentáciu školy
a obce a za ich obetavý a veľmi
bojovný prístup v jednotlivých
zápasoch. Ďakujem vedeniu
ZŠ Lendak za vytvorenie vynikajúcich podmienok na prácu
krúžku. Mám z tejto činnosti
radosť a teším sa, že aj decká
sú spokojné a využívajú voľný
čas zmysluplným spôsobom.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
18
Lendak 1/2012
Šport
žiaci Ondrej Hudaček z IX.C
a Matúš Lizák z IX.A triedy,
v kategórii staršie žiačky Katarína Budzáková a Marcela
Halčinová z IX.C triedy. O mimoriadny úspech, pre lendackú
základnú školu, sa postarali
starší žiaci a staršie žiačky. Vo
svojich kategóriách obsadili
druhé miesta. Nad ich sily bolo
len favorizované krajské mesto
Prešov. Srdečne blahoželáme,
prajeme veľa športových zážitkov a úspechov.
BEDMINTON
Počas tohto školského roka reprezentanti ZŠ Lendak
v bedmintone odohrali štyri
turnaje, a to v Spišskej Novej
Vsi, Spišskom Podhradí, Huncovciach a Prešove. Na každom
z nich boli úspešní, no najviac
potešila účasť na krajskom kole
v Prešove. Z okresného kola
postúpili tri družstvá žiakov.
V kategórii mladší žiaci Tomáš
Koščák a Matúš Neupauer zo
VI.C triedy, v kategórii starší
MGR. ŠTEFAN SUCHANOVSKÝ
KRAJSKÉ KOLO V CEZPOĽNOM BEHU
S príchodom jesene prichádza
aj prvá športová súťaž medzi školami v okrese Kežmarok. V utorok,
4. októbra 2011, sa uskutočnilo
okresné kolo v cezpoľnom behu.
Do tejto súťaže sa zapojilo 16 škôl
z okresu Kežmarok.
Trať v dĺžke 2 km najlepšie
zvládol Ondrej Hudáček z IX.C,
ktorý s veľkým náskokom dobehol medzi všetkými chlapcami
na 1. mieste. Na 2. mieste ho
sprevádzal tiež žiak z IX.C, František Žmijovský. No a stálicou v
cezpoľnom behu v kategórii chlapcov je Michal Neupauer z VIII.
B, ktorý obsadil pekné 6. miesto.
Chlapci si vybojovali vynikajúce
1. miesto medzi školami a samozrejme aj postup do krajského kola
konaného v Starej Ľubovni.
Aj dievčatá zabojovali. Klaudia Háberová zo VII.B obsadila
12. miesto. Hneď za ňou do cieľa
dobehla (na 14. mieste) Michaela Majerčáková z VIII.B. Na
16. mieste prišla posledná naša
žiačka, Mária Hudáčeková z VIII.
A. Aj napriek tomu pre školu
vybojovali pekné 5. miesto.
Krajské kolo v cezpoľnom behu
sa uskutočnilo v krásnej prírode pod
Ľubovnianskym hradom. Na štart sa
postavila trocha zmenená zostava, v
dôsledku choroby. Ondrej Hudáček
a Michal Neupauer ostali a k nim sa
pridal Peter Halčin z IX.B. A bol to
dobrý výber. Po náročnej trati na 5.
mieste dobehol Ondrej Hudáček,
11. miesto patrilo Petrovi Halčinovi a Michal Neupauer obsadil 19.
miesto. Celkovo medzi školami
získali pekné 2. miesto. Z 1. miesta skom kole získal okres Kežma- kujeme za vzornú reprezentáciu
sa tešil Prešov a 3. miesto vybojoval rok 1. miesto a v celosloven- školy a prajeme veľa úspechov v
skom kole pekné 2. miesto.
osobnom a športovom živote.
Vranov nad Topľou.
Chlapcom i dievčatám ďaV kategórii dievčat na krajMGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Samospráva
(POKRAČOVANIE ZO STR. 9)
od dane alebo zníženie dane.
(4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak
ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,
je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo
a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa
tohto odseku sú chránené podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
(5) Oslobodenie od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1
písm. g) až j) zákona SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti
v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia
lehoty na oslobodenie.
(6) Daňové konanie začaté pred 1. januárom 2005 podľa zákona
SNR č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, zákona SNR 544/19990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(7) Na daňové povinnosti podľa zákona SNR č. 317/1992 Zb. o
dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov, zákona SNR č.
544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
za zdaňovacie obdobie roku 2004 a zdaňovacie obdobie pred rokom
2004 a na skutočnosti, ktoré nastali do účinnosti tohto zákona sa
vzťahujú doterajšie predpisy.
Tretia časť
Daň za psa
§ 13
Predmet dane
(1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný
fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2) Predmetom dane za psa nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným
postihnutím.
§ 14
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa
vlastní.
§ 15
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane je počet psov.
(2) Sadzba dane je 4 € za jedného psa a kalendárny rok.
(3) Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u
toho istého daňovníka.
§ 16
Vznik a zánik daňovej povinnosti
(1) Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a
zaniká v prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
(2) Správcom dane je miestne príslušná obec, na ktorej území
je pes chovaný.
§ 17
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
(1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie
obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
(4) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho
19
obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník
v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva
§ 18
Predmet dane
(1) Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
(2) Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia je:
chodník, miestna komunikácia, cesta, trhovisko, všetky verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
(3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie
umiestnenie: - zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
stavebného materiálu, palivá, skládky iného materiálu, stavebného
zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, predajných
zariadení, stánkov, predaja z motorového vozidla, prívesu a pod.,
dočasné parkovanie motorového vozidla.
§ 19
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
§ 20
Základ dane a sadzba dane
(1) Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera
užívaného verejného priestranstva v m2 .
(2) Sadzba dane je: 0,33 € za každý aj začatý m2 užívaného
verejného priestranstva a za každý aj začatý deň umiestnenia
skládky stavebného materiálu, paliva, skládky iného materiálu
a stavebného zariadenia. Za užívanie na dobu kratšiu ako tri dni
je sadzba 0,17 €, 0,83 € za m2 a deň pri jednorazovom predaji z
auta, prípadne z prenosných pultov, 3,32 € za m2 a deň za užívanie
verejného priestranstva šiatrov, 6,64 € za deň na postavenie zariadenia lunaparkov, cirkusov, strelnice a pod., 0,33 € za m2 a deň na
dočasné parkovanie motorových vozidiel, platarov, vlečiek a pod.,
pri súvislom státi dlhšie ako tri dni.
Úľavy a oslobodenia: - úľavu vo výške 50 % sadzby majú
všetci obyvatelia obce, ktorí majú rozostavaný rodinný dom alebo
iný objekt na základe stavebného povolenia, a to po dobu výstavby,
- oslobodení od dane sú všetci držitelia ZŤP a ZŤP/S.
§ 21
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom osobitného užívania verejného
priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.
§ 21a
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie a platenie dane
(1) Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer
osobitného užívania verejného priestranstva, najneskôr v deň vzniku
daňovej povinnosti.
(2) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti,
správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré
bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak
daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Piata časť
Daň za ubytovanie
§ 22
(1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné uby-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
20
Samospráva
tovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategóriu
určuje osobitný predpis. ( § 2 vyhlášky MH SR č. 419/2001 Z.z.).
(2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje.
(3) Základom dane je počet prenocovaní.
(4) Sadzba dane je 0,17 € na osobu a prenocovanie.
(5) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné
prechodné ubytovanie poskytuje.
(6) Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane k 15. dňu
nasledujúceho mesiaca počet prenocovaní za príslušný štvrťrok
O vybratej dani vedie prevádzkovateľ evidenciu v knihe ubytovaných. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe
daňovníka do zariadenia, v hotovosti a €.
O zaplatení dane prevádzkovateľ vystaví príjmový pokladničný
doklad s predpísanými náležitosťami.
(7) Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu /ďalej len OcÚ/
po predložení štvrťročného hlásenia nasledovným spôsobom: v
hotovosti do pokladne OcÚ alebo, bezhotovostným prevodom na
účet obce, a to najneskôr k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca
po uplynutí príslušného štvrťroka.
Šiesta časť
Daň za predajné automaty
§ 23
(1) Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu /ďalej len „predajné automaty“/ a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
(2) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
predajné automaty prevádzkuje.
(3) Základom dane je počet predajných automatov.
(4) Sadzba dane je 33 € za jeden predajný automat a kalendárny
rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(7) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
(8) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30
dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú
časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na
vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote
zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(9) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom: v hotovosti do
pokladne OcÚ, bezhotovostným prevodom na účet obce (PP).
(10) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť
nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého predajného automatu osobitne: výrobné číslo automatu, miesto prevádzkovania,
začiatok a ukončenie prevádzkovania.
Siedma časť
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 24
(1) Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie
prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom
tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované
v priestoroch prístupných verejnosti /ďalej len „nevýherné hracie
prístroje“/.
(2) Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty
a iné zariadenia na zábavné hry.
(3) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
Lendak 1/2012
nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet
nevýherných hracích prístrojov.
(4) Sadzba dane je 33 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
(5) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania
nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
(6) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej
povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(7) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(8) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára bežného zdaňovacieho
obdobia.
(9) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho
obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane do 30 dní odo dňa
zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane
za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v
uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
(10) Oznamovaciu povinnosť si daňovník musí splniť písomným
oznámením, ktoré doručí osobne alebo doporučeným listom na
OcÚ v Lendaku. Písomné oznámenie pri vzniku a zániku daňovej
povinnosti obsahuje – identifikačné údaje daňovníka, identifikáciu
nevýherného hracieho prístroja a miesto prevádzkovania.
(11) Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
v hotovosti do pokladne OcÚ,
bezhotovostným prevodom na účet obce.
(12) Na účely výberu dane prevádzkovateľ je povinný viesť nasledovnú preukaznú evidenciu ohľadne každého nevýherného hracieho prístroja osobitne: výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
miesto prevádzkovania, začiatok a skončenie prevádzkovania.
Ôsma časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
§ 25
Predmet poplatku
(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady /ďalej len „poplatok“/ sa platí za komunálne odpady okrem
elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území
obce.
(2) Poplatok platí poplatník, ktorým je: fyzická osoba, ktorá má
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo, ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako
na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti
ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/; právnická osoba,
ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území obce na iný účel ako na podnikanie; podnikateľ, ktorý
je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania.
(3) Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt
a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu.
Ak má osoba podľa ods. 2 písm. a) v obci trvalý alebo prechodný
pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na
iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu.
(4) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods.
2, ak na jeho základe: užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Samospráva
prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom, je hospitalizovaný
v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti, užíva
z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho
vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť,
ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo, v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva
pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu
svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
(5) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný
poplatok ručí zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi, ak s
výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, VÚC alebo obec /ďalej len „platiteľ“/.
(6) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 2 písm. a) žije v spoločnej
domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov
tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý
nie je spôsobilý na právne úkony, v plnom rozsahu plní povinnosti
poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti
poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa
dlhodobo zdržiava mimo územia SR alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti
poplatníka, povinná oznámiť obci.
§ 26
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 25 ods. 2.
(2) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku
povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá
má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia
obdobia určeného obcou, za ktoré platil poplatok, ohlásiť obci
svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
adresu prechodného pobytu /ďalej len „identifikačné údaje“/, ak je
poplatníkom osoba uvedená v § 24 ods. 2 písm. b) alebo c), názov
alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné
číslo /IČO/, identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti
poplatníka podľa § 24 ods. 6, údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané
údaje, ak súčasne požaduje aj zníženie alebo odpustenie poplatku
aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí,
že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva
nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
§ 27
Sadzba poplatku
(1) Sadzba poplatku: pre poplatníkov podľa § 25 ods. 2 písm.
a) tohto nariadenia je určená v tabuľke č. 1, tento poplatok sa na
určené obdobie určí ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník
v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať, pre poplatníkov
podľa § 25 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia, ak ide o poplatníka:
pre člena domácnosti je určená sadzba poplatku podľa tabuľky
č. l, poplatníka do 19 rokov veku, študenta vysokej školy, ak má
dennú internátnu formu štúdiá, držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP/S,
samostatne žijúceho /sám/ v rodinnom dome, starobní a invalidní
dôchodcovia, je určená osobitná sadzba poplatku podľa tabuľky č. 2
tohto nariadenia. Pre posúdenie veku poplatníka je rozhodujúci stav
k 1. januáru bežného roka. Na zmenu veku poplatníka v priebehu
roka sa neprihliada.
Pre poplatníkov podľa § 25 ods. 2 písm. b) a c) tohto nariade-
21
nia sa zavádza množstvový zber a sadzba poplatku je určená v
tabuľke č. 3.
(2) Obdobie, na ktoré sa určuje poplatok: poplatok sa určuje na
obdobie kalendárneho roka / od 1. 1 do 31. 12. daného roka/.
Pre poplatníkov uvedených v § 25 ods. 2 písm. b) a c) sa poplatok
vyberá po vykonaní odvozov v dvoch časových úsekoch, a to k
30.06. a 31.12. bežného roka po vystavení faktúry.
(3) Splatnosť poplatku:
Ak vyrubený poplatok nepresiahne 16,59 € a právnickej osobe
nepresiahne 165,97 € je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ostatných prípadoch je vyrubený
poplatok splatný v dvoch rovnakých splátkach, a to do 15 dní odo
dňa nadobudnutia rozhodnutia a do 30. novembra zdaňovacieho
obdobia.
Pri množstvovom zbere je poplatok splatný do 14 dní po vystavení faktúry.
Vyrubený poplatok je možné zaplatiť v hotovosti do pokladne
obecného úradu alebo príslušnou poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom z účtu v prospech účtu obce.
(1) Od poplatku sú oslobodení kňazi a rehoľníci, ktorí majú trvalý
alebo prechodný pobyt v obci. Na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti tohto nariadenia, v individuálnych prípadoch na písomnú
žiadosť poplatníka, ktorá musí byť doručená najneskôr do 31.05.
bežného roka, bude rozhodovať starosta obce.
(2) Na uplatnenie nároku na osobitnú sadzbu poplatku podľa
tabuľky č. 2 je potrebné doložiť tieto doklady: - študenta vysokej
školy, ak má dennú internátnu formu štúdia je preukazujúcim
dokladom potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský rok,
- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím je preukazujúcim
dokladom preukaz ZŤP.
§ 28
Záverečné ustanovenia
(1) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vyrubí obec rozhodnutím pre poplatníkov podľa § 25 ods. 2 písm.
a) a to 31.5. príslušného kalendárneho roka.
(2) Ak obec sama alebo na základe ohlásenia podľa § 25 zistí,
že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v
nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv
na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti,
obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa
okolnosti, ktoré nastali.
(3) Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný
uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za
ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok
nižší ako 3 €.
(4) Obec ako správca poplatku odpustí uvedený poplatok za
obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (preukazujúcim dokladom
je čestné vyhlásenie overené na matrike), - potvrdenie o stáži.
Deviata časť
Spoločné ustanovenia
§ 29
(1) Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a poplatok
podľa § 2 ods. 2 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho
roka.
(2) Správu dane z nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.
(3) Správu miestnych daní podľa § 2 ods. písm. b) až f) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
22
Samospráva
Lendak 1/2012
zaviedla.
Prílohy: č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
(4) Výnos z daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2
Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa
vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto 5. 12. 2011
daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktorá je správcom
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.
dane.
1. 2012
(5) Základ dane podľa § 5 ods 3 sa zaokrúhľuje na eurocenty
PAVEL HUDÁČEK, STAROSTA OBCE V. R.
nadol. Daň a poplatok sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Splátka
dane a pomerná časť dane podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľujú tak,
Tabuľka č.1
aby ich súčet zodpovedal sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.
Sadzba poplatku pre fyzické osoby
(6) Ak má správca dane vrátiť miestnu daň alebo poplatok alebo
Poplatník: za l deň / za rok
ich pomernú časť zaplatené pred 1. januárom 2009 v slovenských
1. Za člena domácnosti 0,0290 € / 10,58 €
korunách v sume vypočítanej podľa predpisov účinných do 31.
2. Poplatník oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť
decembra 2008, túto sumu prepočíta konverzným kurzom na eurá 0,0084 € / 3,06 €
a zaokrúhli nahor.
Tabuľka č.2
(7) Na konanie vo veciach miestnych daní a poplatku sa vzťahujú
Osobitná sadzba poplatku pre fyzické osoby
všeobecné predpisy zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňoPoplatník: za l deň / za rok
vý poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
1. Dieťa, člen domácnosti do 19 rokov 0,0125 € / 4,56 €
neskorších predpisov.
2. Študent vysokej školy, ak má dennú formu štúdia
0,0125 € / 4,56 €
§ 30
3. Starobní a invalidní dôchodcovia samostatne žijúci v rodinnom
Zrušovacie ustanovenia
dome 0,0084 € / 3,06 €
4. Držiteľ preukazu ZŤP, ZŤP-S 0,0166 € / 6,05 €
Zrušujú sa:
Tabuľka č. 3
(1) VZN Obce Lendak č. 5/2008 o miestnych daniach a miestSadzba poplatku pre právnické osoby a podnikateľov
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v
Poplatník: za 1 liter (odpadu) / 110 litrová nádoba - (1 vývoz)
znení neskorších zmien.
1. Právnické osoby a podnikatelia 0,0125 € / 1,37 €
§ 31
Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú tabuľky č. 1,2,3,
PRÍLOHY Č. 1 -10 NÁJDETE NA WEBOVEJ STRÁNKE OBCE
ŽIVOT AKO DAR
V dňoch 19. 7. až 24. 8. 2011
sa uskutočnil 14. ročník cyklistickej akcie Modlitby za počaté deti
Slovenska a púť na Svetové dni
mládeže do Madridu. Akcia prebiehala tak, ako bola naplánovaná. Na
Slovensku v 15 mestách prebehli
sv. omše a pochody ku nemocniciam, venované nenarodeným
deťom. V mestách a farnostiach
sme sa stretli s pekným prijatím a
povzbudením. Akcie na Slovensku
sa zúčastnilo 15 cyklistov. Tradične
táto modlitbová púť sa ukončila v
Bratislave, v Kostole sv. Ladislava
sv. omšou. Na druhý deň, 27. 7.,
12 cyklistov vyrážalo na ďalekú
púť do španielskeho Madridu.
Prechádzali sme cez Maďarsko,
Slovinsko, Taliansko, Francúzsko a
Španielsko. Na bicykloch Európou
prechádzame už viac rokov, máme
priateľov na farách, ktorý nás radi
videli a prijali. Počasie v Maďarsku
a Slovinsku bolo daždivé, ťažko sa
nám postupovalo. V Taliansku už
vykuklo slniečko, jazda na bicykli
bola o poznanie príjemnejšia. Hoci
bolo teplo, prekvapila nás zima v
Alpách a Pyrenejách. Keď sme
vyrážali bolo chladno, naproti tomu
keď sme sa v Španielsku blížili k
cieľu, bolo horúco. Museli sme piť
veľa tekutín. Nie všetka voda, ktorú
sme použili, bola nezávadná, na čo
sme doplatili bolesťami brucha.
Cesta bola náročná, prešli sme 2700
km, čo bol výkon hodný pretekárov.
Na ceste sa nám najviac páčili
Benátky, Turín, kde sme navštívili
seleziánov Dona Bosca, Avignon
sídlo pápežov, Carcassone – s historickým hradom. Keď sme dorazili
do Madridu, bola tam už mládež z
celého sveta, práve vítali Sv. Otca,
ktorý prichádzal. Zúčastnili sme sa
s ním krížovej cesty, vigílie v Cuantro Vientos a sv. omše. Okrem toho
v Madride bolo množstvo sprievodných programov, ktorých sme
sa tiež zúčastnili. Atmosféra medzi
mladými ľuďmi bola výborná, čo
sa prejavilo aj v búrke na letisku,
kde mal Sv. Otec omšu. Ťažko
sa nám lúčilo s týmto mestom a
s jeho atmosférou. Na spiatočnej
ceste sme navštívili Lurdy, kde
sme mali výnimočnú sv. omšu s
kňazom z Nigérie. Po 37 dňoch
putovania sme sa zdraví a šťastní
vrátili domov, plní zážitkov.
OZ ŽIVOT AKO DAR, J. HUDÁČEK
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Zo života ZUŠ
BILANCOVANIE
Základná umelecká škola v Lendaku bola zriadená od 1. 1. 2006.
Šesť rokov od vzniku školy je dôvodom na to, aby sme sa poohliadli za
uplynulými rokmi. Škola počas tohto obdobia napĺňala základné poslanie
- poskytovať žiakom vedomosti a zručnosti v umeleckých odboroch,
rozvíjať ich prirodzenú tvorivosť a odhaľovať krásu umenia. Každý
žiak našej školy dostával a dostáva priestor a šancu na zdokonaľovanie
sa vo svojom talente, vytvárať si štart do profesionálnej dráhy alebo sa
len jednoducho zdokonaľovať vo svojej záľube. Škola svojou činnosťou
dotvárala kultúrne dianie v obci, získavala dôveru rodičov a širšej verejnosti. Pohľad do činnosti a úspechov za šesť rokov existencie nás napĺňa
určitou spokojnosťou, príjemným pocitom a zadosťučinením, ale súčasne
aj premýšľaním o tom, čo sa dalo urobiť lepšie, čo sme nestihli urobiť, ako
pokračovať ďalej. Každý rok žiaci prichádzajú a odchádzajú. Skúsení žiaci
sú nahradení novozačínajúcimi, ktorých do školy priviedla zvedavosť a
očakávanie. Úlohou pedagógov, či už hudobných alebo výtvarných, je
otvoriť im svet umenia, krok za krokom odhaľovať zákonitosti umenia
cestou trpezlivej každodennej práce.
Veľkým šťastím pre učiteľa je poznanie, že jeho úsilie našlo odozvu v
detskej duši. Nielen absolventi našej školy, ktorí pokračujú v profesionálnej dráhe, ale aj tí, ktorí sa po ukončení štúdia hudbe venujú ako záľube
a nájdu si čas pokračovať v ďalšom vzdelávaní, sú toho dôkazom. V
obci je veľa šikovných a talentovaných žiakov. Svedčia o tom aj dosiahnuté úspechy, pokračovanie v umeleckom štúdiu na konzervatóriach,
stredných umeleckých školách. Do ďalších rokov želáme ZUŠ-ke, aby
sa ešte viac vyprofilovala na školu úspešnú čo do kvantity i kvality dosahovaných výsledkov, aby mala veľa šikovných talentovaných žiakov
a pre umenie zapálených pedagógov, dostatok porozumenia vo svojom
okolí a priaznivý ohlas na dosiahnuté výsledky.
Prehľad o činnosti ZUŠ v Lendaku od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2011
Počet žiakov Počet absolventov
2006
115
3
2006-2007
218
3
2007-2008
301
3
2008-2009
235
3
2009-2010
240
6
2010-2011
236
7
2011-2012
250
Predpoklad 14
Žiaci prijatí na konzervatórium
školský rok: 2008 - 2009
Údaje o počte žiakov (absolventov ZUŠ) prijatých na ďalšie odborné
vzdelávanie:
odbor / počet žiakov / škola
Hudobný / Mária Majerčáková / 1- konzervartórium v Žiline - študijný odbor: hudba, hra na klavíri
Školský rok: 2009 - 2010
p. č. / priezvisko a meno žiaka / druh školy
1. / Hudák Róbert / PKA- Pink harmony academy- súkromné konzervatórium vo Zvolene- odbor hudobno - dramatické umenie
Školský rok:2010 - 2011
1. / Badovská Patrícia / Konzervatórium Bratislava - hra na zobcovej
flaute
2. / Oprendek Lukáš / Konzervatórium Košice - hra na akordeóne
Úspechy školy od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2011
Školský rok: 2006 - 2007
Výtvarný odbor: názov, termín, meno žiaka, umiestnenie
XII.ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Zelený svet, Banská Bystrica, 15. 5. 2007, Mário Koščák - cenu a diplom za víťaznú prácu v kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované
techniky základné umelecké školy 1. cyklu, deti od 11 do 15 rokov (počet
23
zúčastnených žiakov ZUŠ Lendak-11)
Celoslovenská výtvarná súťaž Bienale detskej výtvarnej tvorby
2007, Veľký Krtíš, 7. 7. 2007, diplom za úspešný výtvarný prejav na
tému Hrady a zámky Slovenska v 2. kategórii – Lukáš Oprendek,
Sebastián Badovský, Zuzana Hudačková (počet zúčastnených žiakov
ZUŠ Lendak - 12)
Školský rok: 2007 - 2008
V školskom roku 2007 - 2008 sa žiaci zúčastnili týchto súťaží:
- hudobný odbor: 1. Celoštátna súťažná prehliadka základných umeleckých škôl v sólovej hre na keyboard, 18. 3. 2008 v Považskej Bystrici
- účasť troch žiakov v 2.3. a 4. kategórii - získané diplomy za účasť
(Katarína Galliková, Klaudia Lizáková, Patrik Britaňák).
výtvarný odbor: Moje najkrajšie Vianoce (denník Pravda - celoslovenská súťaž) - 1. Miesto, finančná cena 5 000,- Sk (Matúš Neupauer
- 8 r.).
- Celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov ZUŠ „ Maľovaná
Zuška“ – Banská Bystrica - 2 diplomy (Katarína Halčinová - 9 r.,
Gabriela Majerčáková - 8 r.).
- Galeria i ośrodek plastycznej twórczóści - Toruň - Poľsko: medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a žiakov - diplom za ocenenú výtvarnú
prácu 1 žiakovi (Tibor Budzák) a diplom pre pedagóga;
- výtvarná súťaž organizovaná ZUŠ M.Bohúňa v Dolnom Kubíne
- IX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže: diplom a vecná cena pre 1
žiaka v bronzovom pásme za kresbu (Denis Galis, 6 r.), čestné uznanie a
diplom pre 1 žiaka za maľbu (Tomáš Gallik 7 r.), pamätný list škole;
- celoslovenská a medzinárodná súťaž SZABOÓV GRAFICKÝ
LUČENEC: 2 ocenené výtvarné práce (Štefan Halčin - 9 r., Marcela
Halčinová - 9 r.);
- medzinárodná výtvarná súťaž FOLKLÓR VO FARBÁCH Poprad
- 3. miesto – diplom a cena (Nikola Britaňáková,7 r.);
- výtvarná súťaž organizovaná ZUŠ v Košiciach - III. ročník súťažnej
prehliadky výtvarných prác detí a mládeže karpatského regiónu ORBIS
PICTUS: výtvarné práce uverejnené v katalógu a pamätný list škole;
- výtvarná súťaž mesta Kežmarok - OTVORENIE TURISTICKEJ
SEZÓNY - diplom a vecná cena pre 1 žiaka za ocenenú výtvarnú prácu
(Matúš Neupauer, 7 r.);
Žiaci výtvarného odboru boli zapojení do projektu Umenie zblízka
2008 organizovaného Galériou mesta Bratislavy - interaktívne poznávanie
umenia 20. a 21. stor. na Slovensku (práca s reprodukciami vybraných
diel slov. autorov). Výtvarné práce hodnotí odborná komisia bez udelenia
diplomov, budú súčasťou výstavy v Galérii mesta Bratislavy a uverejnené
v katalógu.
Šk. r. 2008 - 2009, Účasť na súťažiach a dosiahnuté výsledky
Výtvarný odbor:
• V. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica,
Dolný Kubín – 3. miesto v II. kategórii za grafiku Veronika Halčinová,
(10r.)
• VI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže talent - umenie - kumšt,
Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši- Hámre: Paulína Háberová,
čestné uznanie (14 r.);
• XXVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v Macedónsku“
Malý Bitolský Montmartr 2009 - individuálne ocenenie pre najlepších
jednotlivcov- Zlatá paleta - Juraj Dudaško (8 r.), diplom pre školu,
diplom pre pedagóga;
• XII. ročník bienále medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky EX LIBRIS HLOHOVEC - Marcela Halčinová - čestné
uznanie;
• XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Zelený svet 2009 - diplom a cena za víťaznú prácu - Patrik Britaňák
(13 r.), čestné uznanie pre školu;
• XXXVII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže LIDICE (Česká
republika) - Tomáš Lizák (12 r.) - čestné uznanie;
• V. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
24
Zo života ZUŠ
- Marcela Hudačková (12 r.) - 3. miesto;
• XIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúha - Valentína
Majerčáková (8 r.) diplom a cena poroty;
• Folklór vo farbách - čestné uznanie Nikola Britaňáková v kategórii
do 10. rokov;
• Celoslovenská výtvarná súťaž SENECKÁ DÚHA cenu a diplom za
kolekciu prác pre ZUŠ Lendak v II. a III. kategórii( 9 - 18 rokov: 5 žiakov),
Cenu a diplom za kolekciu prác v I. kategórii (5 - 8 rokov: 7 žiakov);
• XII. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta 2009
( Dolný Kubín) - ocenenia:
v zlatom pásme za maľbu - Andrej Lizák (5 r.),
v striebornom pásme za kresbu - Juraj Dudaško (7 r.),
v bronzovom pásme za kresbu - Agnesa Budzáková (6 r.),
čestné uznanie za kombinovanú techniku - Klára Nebusová (5r.),
čestné uznanie za maľbu- Štefan Budzák (6r.), čestné uznanie za maľbu
Ján Hudaček (7 r.), čestné uznanie za grafiku - Mária Koščáková (15
r.), Veronika Dudašková (14 r.), Kristína Jašňáková (14 r.).
Šk. r. 2009 - 2010, účasť žiakov na tvorivých dielňach
• 1. - 3. 10. 2009 sa vyučujúca výtvarného odboru p. Kučkovská a
ocenená žiačka Marcela Halčinová zúčastnili tvorivej dielne Ex libris
v Hlohovci spojenej s výletom do Bratislavy na výstavu Bienále knižnej
ilustrácie.
• 15. 12. 2009 sa žiaci výtvarného odboru spolu s vyučujúcou Mgr.
Smrekovou zúčastnili tvorivej dielne pod názvom Architektúra v grafike
16. - 18. storočia v kaštieli v Strážkach. Výstavu pripravila Slovenská
národná galéria Bratislava.
• 20. 5. 2010 sa žiaci výtvarného odboru a vyučujúca p. akademická
maliarka Eva Končeková zúčastnili workshopu CRAFT STORY v
Košiciach zameraného na rozvíjanie znalostí v oblasti tradičných remesiel, spracovanie prírodných materiálov, rozšírenie vedomostí o pôvode
techník. Bola to podnetná forma rozvoja detskej výtvarnej tvorivosti
a spôsob vzbudenia záujmu o národné kultúrne dedičstvo. Wokshop
organizovalo ÚĽUV.
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
• 22. 2. 2010 sa v MsKS v Kežmarku uskutočnil klavírny recitál Richarda Rikkona po názvom Tri oriešky pre Richarda Rikkona. Hosťami
boli žiaci ZUŠ z Kežmarku, Spišskej Belej a Lendaku. Našu školu úspešne
reprezentoval Matúš Lizák hrou na akordeóne.
Účasť na súťažiach a dosiahnuté výsledky
Hudobný odbor: okresné kolo súťaže Hnúšťanský akord 15. 12.
2009 v Spišskej Belej – 2. miesto v kategórii A: Nikola Halčinová, Iveta
Majerčáková, Silvia Majerčáková;
3. miesto v kategórii A: Barbora Batoryová, Estera Nebusová,
Veronika Suchanovská.
Výtvarný odbor: • Žiak Jozef Gallik (9 rokov) získal na VIII. ročníku
celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarných prác detí a mládeže Malé
grafické formy, Vrútky 2010, v 2. kategórii diplom a vecnú cenu.
• Na 38. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže v Českej republike
Lidice 2010 získala žiačka Erika Hudačeková (8 rokov) medailu pre
jednotlivca a diplom Lidická ruža, žiak Matúš Neupauer (9 rokov), Nikola Britaňáková (10 rokov) a Lucia Majerčáková (10 rokov) čestné
uznanie. Žiaci uspeli v obrovskej konkurencii – 25 132 výtvarných prác
zo 61 krajín sveta. Zo Slovenska bolo zaslaných 2058 výtvarných prác,
z toho 184 prác bolo ocenených medailou jednotlivcovi - 16, medailou
škole - 4 a čestným uznaním 164 prác.
• XIX. ročník medzinárodnej súťaže detskej tvorby Bienále fantázie
Martin 2010 získali žiaci Andrej Lizák (5 rokov) a Šefan Budzák ( 5
rokov) čestné uznanie . Medzinárodná porota hodnotila viac ako 5000
prác z 22 krajín sveta a udelila 55 cien a 490 čestných uznaní.
Šk. r. 2010 - 2011, Účasť na súťažiach a dosiahnuté výsledky
Hudobný odbor: • Žiaci akordeónovej triedy p. učiteľa Pompu Lukáš Oprendek a Matúš Lizák sa v dňoch 10. – 11. 11. 2010 zúčastnili
medzinárodnej akordeónovej súťaže v Poprade. Nezískali žiadne z oceňo-
Lendak 1/2012
vaných miest vo svojej kategórii, ale získané body od odbornej poroty za
hru na akordeóne, predvedené skladby potešili, odbornú komisiu, žiakov
aj pedagóga a svedčia o ich kvalitách.
Výtvarný odbor: získané ocenenia:
• Medzinárodná súťaž Bohúňova paletaXIII. ročník - čestné uznanie
Julian Koščák (8 rokov) za grafickú prácu, Katarína Budzáková (12
rokov) - čestné uznanie za maľbu
• VII. medzinárodná výtvarná súťaž VIANOČNA POHĽADNICA
v Dolnom Kubíne: v II. kategórii v maľbe získala Zdenka Budzáková
(9 rokov) 2. miesto,
• V medzinárodnej výtvarnej súťaži SHANKAR“S International
Children“s Competiton V Indii získala Marcela Halčinová striebornu
medailu a Ružena Budzáková ocenenie.
• XIII. ročník medzinárodnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC (grafika) žiačka Kristína Halčinová získala ocenenie a spolu s vyučujúcou
bola pozvaná na dvojdňové podujatie spojené s odovzdávaním cien.
Súťaže sa zúčastnilo 1 511 súťažiacich.
• XXXIX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže LIDICE 2011
(Česká republika) sa zúčastnilo 25 450 účastníkov z celého sveta, bolo
pridelených 1259 čestných uznaní a jedno z nich získala 6 ročná Lívia
Budzáková.
• Medzinárodná výtvarná súťaž Malý bitolský Montmartr 2011(Macedónsko) - udelených 234 diplomov, z nich dva získali Agnesa
Budzáková (9 rokov) a Jozef Gallik (10 rokov). Diplom bol udelený
aj škole a pedagógovi Mgr. Henriete Bonkovej.
• XV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže DÚHA 2010/2011
– mimoriadne cenu získala Dominika Ripková.
• XVII. ročník medzinárodného bienále grafickej tvorby detí a mládeže
v Poľsku TORÚŇ 2010 a žiaci Nikola Britaňáková (9 r.), Ján Halčin
(9 r.), Lucia Majerčáková (9.r), Matúš Neupauer (9 r.)
Žiaci výtvarného odboru sa v školskom roku zapojili aj do XIV.
ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže organizovanej Ministerstvom
školstva SR BOHÚŇOVA PALETA (prihlásených 144 škôl zo Slovenska, 29 z Poľska, prihlásených prác 2076, ocenených porotou 325).
Ocenení žiaci:
• V zlatom pásme za kresbu Juraj Dudaško (10 r.), čestné uznanie
Nina Neupauerová(7 r.).
• V striebornom pásme za maľbu Monika Majerčáková (5 r.) a
Stanislav Gallik (6 r.), čestné uznanie Stanislav Ripka (6r.)
• V bronzovom pásme za grafiku Matúš Neupauer (10 r.)
Z XVI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže ZAWSE ZIELONO,
ZAWSE NIEBIESKO- TORÚŇ 2011(prihlásených 22 940 výtvarných
prác z 51 krajín, na výstave vystavených 1251 prác zo 48 krajín) , diplomy za vystavené práce získali: Annamária Halčinová (8r.), Erika
Hudačeková (9 r.), Julián Koščák (8 r.), Tomáš Neupauer (6 r.), Nina
Neupauerová ( 7. r), František Gallik (6 r.), Jozef Gallik (10 r.), Karolína Koščáková ( 7 r.), Andrej Lizák (8 r.) , Viktória Majerčáková
(7 r.) a pedagogičky.
Žiaci sa zúčastnili súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy 2011
– práce Jaroslavy Gallikovej, Daniely Halčinovej a Veroniky Wetterovej boli vystavené v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR
v Bratislave (súťaže sa zúčastnilo 1047 prác z celého Slovenska, 136
najlepších bolo vystavených) a výtvarnej súťaže – Nitrianska lutna
2011 – Premaľuj čerta na stene - parafráza umeleckého diela (odborné
hodnotenie spojené s hlasovaním na internete). Práce žiakov Valentíny
Majerčákovej a Kristíny Halčinovej boli vystavené na Vernisáži v
Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
Školský rok: 2011 - 2012
Do VIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce viac ako 5000 detí zo Slovenska, Poľska,
Chorvátska, Srbska, Českej republiky a Maďarska. Stanislav Ripka (7
r.) v kategórii kresba, maľba sa umiestnil na 3. mieste.
SPRACOVALA: MGR. HENRIETA BONKOVÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
Zo života a prác ZUŠ
UKÁŽKY PRÁC
VÝTVARNÉHO ODBORU
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY V LENDAKU
Mgr. Henrieta Bonková, riaditeľka ZUŠ Lendak ukončila
činnosť v ZUŠ. Viedla ju od jej
zriadenia - 1. 1. 2006 do zriadenia Spojenej školy 1. 1. 2012.
Milá Henrieta, bola si dobrou riaditeľkou a záležalo Ti na rozvoji
umeleckej školy, o čom svedčia dosiahnuté výsledky. Spolupracovali sme
pri rôznych spoločenských akciách a nikdy si neodmietla pomoc, ďakujem
za všetko a prajem Ti veľa pekných a pokojných chvíľ v živote.
JÁN NEUPAUER
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
25
26
Samospráva
Lendak 1/2012
POTRAVINOVÁ VÝPOMOC
Projekt spolufinancovaný
Európskou
úniou a Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou SR.
Potravinová
pomoc sa poskytovala vo
forme bezplatného dodania
20 kg pšeničnej
hladkej múky a
20 kg bezvaječných cestovín
pre domácnosť,
v ktorej žije nepracujúci dôchodca – teda nepracujúci poberateľ starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, ktorého výška
nepresahuje 305 €, alebo poberateľ dávky v hmotnej núdzi, alebo osoba
na hranici životného minima, ktorej sa vyplácajú dotácie, alebo dieťa
v náhradnej rodinnej starostlivosti.
V prípade, že ste splnili podmienky na potravinovú pomoc a mali
ste o ňu záujem, bolo potrebné do 30. 9. 2011 doručiť na tunajší obecný
úrad nasledovné doklady na preukázanie nároku: Nepracujúci dôchodca
– rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011
alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1.
januára 2011; Poberateľ dávky v hmotnej núdzi a osoba na hranici
životného minima poberajúca dotáciu – potvrdenie z úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny s aktuálnym dátumom; Rodina s dieťaťom
v náhradnej rodinnej starostlivosti – právoplatné rozhodnutie súdu o
zverení dieťaťa do výchovy.
Kto tak neurobil, do 30. 9. 2011, nebude mu potravinová pomoc
dodatočne poskytnutá. Naša obec po vyhotovení zoznamu občanov
s počtom 325 obyvateľov, z čoho 40 obyvateľov predstavovalo
poberateľov dávky v hmotnej núdzi a 285 obyvateľov poberateľov
dôchodku, ktorí splňali podmienky pomoci, zabezpečila na svoje
náklady dopravu potravinovej pomoci do obce a občania si potraviny prevzali v budove bývalého kina Goral, 27.10.2011. Celú
akciu manažovala Bc. Mária Čižiková Budzáková, pracovníčka
obce.
JANN
STARO-NOVÉ HASIČSKÉ AUTO PRE OBEC JAZYKOVÁ ŠKOLA AJ U NÁS DOMA
Minister vnútra, Daniel Lipšic, 29. 10. 2011
odovzdal obeci Lendak
od profesionálnych hasičov z Mengusoviec
funkčné hasičské auto. Rok výroby 1989,
objemom vody 9 m3.
Auto vysvätil miestny farár M. A. Hrtus.
JANN
Od novembra 2011 sa v priestoroch multimediálnej bezbariérovej
učebne obce Lendak rozbehol kurz
účtovníctva, ktorý zabezpečoval
Inštitút jazykov a vzdelávania. Nie
je to jediný kurz, ktorý robia. Inštitút
zabezpečuje okrem školy účtovníctva aj počítačovú školu, profesionálne doučovanie, jazykovú školu
a prekladateľskú agentúru. Je to jedinečná možnosť necestovať za vzdelávaním mimo obce. Stačí, aby sa prihlásil dostatočný počet záujemcov
a kurz sa môže rozbehnúť. V prípade záujmu sa môžete informovať na
0948 168 245, [email protected]
JANN
ZUMBA V BÝVALOM KINE GORAL
Zumba je tanečná fitnes
hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady.
Kombinuje dynamickú
latinsko-americkú hudbu
a latinsko-americké tance
spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako salsa, merengue, cumbia, reaggaeton, flamenco, hip-hop, cha-cha,
samba, calypso, belly dance a omnoho viac... Vychádza z
princípu, že cvičenie by malo byť zábavné a jednoduché.
Takto cvičia od 26. 8. 2011 v utorky a štvrtky v bývalom
kine Goral mamičky a dievčatá. Cvičenia pokračujú aj tento rok, ak máte
chuť, stačí prísť v uvedenom termíne o 17.00 hod. do kina Goral. Bližšie
informácie získate na 0905 350 810, www.tatrysport.com.
JANN
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 1/2012
OSLÁVENCOM
BLAHOŽELÁME
27
Spoločenská kronika
50 rokov
Január: Halčinová Anna, Slnečná
39; Grichová Verona, Slnečná 77;
Neupauer Pavol, Pod Kicorou
17, Február: Budzáková Mária, Slnečná 43; Koščák Štefan,
Tatranská 71, Marec: Smoleňák
Tomáš, Revolučná 9; Majerčák
Tomáš, Revolučná 75; Špak Jozef,
Partizánska 9; Grichová Helena,
Sv. Rodiny 22,
55. narodeniny
Január: Halčinová Viktória, Tatranská 4, Február: Dvorčáková
Mária, Tatranská 108; Stupáková
Mária, Letná 1; Žmijovský Pavol,
Revolučná 21, Marec: Majerčáková Katarína, Partizánska 2; Galliková Mária, Hlavná 83; Majerčáková
Anna, Sv. Rodiny 1; Selveková
Mária, Slnečná 7,
60. narodeniny
Január: Gallik Ján, Jarná 15,
Február: Girgová Anna, Slnečná
75; Majerčák Valent, Hlavná 118;
Koščáková Helena, Nová 71, Marec: Gurková Helena, Na úbočí 13;
Galliková Justína, Tatranská 34,
65. narodeniny
Január: Koščáková Anna, Tatranská 52; Halčinová Mária, Tatranská
68; Hudáčková Mária, Nová 24;
Hudák Ján, Mlynská 87; Hudáček
Pavel, Revolučná 40, Február:
Halčinová Helena, Slnečná 44, Marec: Fudaly Ján, Nová 14; Gallik
Ján, Partizánska 58,
70. narodeniny
Január: Nebus Pavol, Školská 13;
Jašňák Pavel, Potočná 74, Marec:
Dvorčáková Rozália, Hlavná 36;
Budzáková Helena, Tatranská 38;
Hudáková Veronika, Zadná 57,
75. narodeniny
Január: Batory Pavol, Poľná 20,
Február: Hudáčková Rozália,
Hlavná 15; Galliková Rozália,
Kostolná 18, Marec: Budzáková
Rozália, Hlavná 64; Špaková Rozália, Nová 49; Britaňáková Anna,
Tatranská 135,
76. narodeniny
Január: Neupauerová Veronika,
Kostolná 30, Február: Halčinová
Verona, Hlavná 25, Marec: Háberová Anna, Partizánska 15,
77. narodeniny
Január: Galliková Mária, Potočná
38, Február: Majerčáková Rozália, Hlavná 62; Budzáková Vero-
na, Jarná 3; Britaňáková Verona,
Tatranská 77, Marec: Hudaček
Tomáš, Letná 9,
78. narodeniny
Január: Smoleňáková Anna, Revolučná 4; Koščáková Mária, Jarná
7, Marec: Budzáková Rozália,
Hlavná 11,
80. narodeniny
Január: Halčinová Anna, Tatranská 12; Budzáková Mária, Hlavná
80; Halčinová Helena, Hlavná
146,
81. narodeniny
Január: Majerčáková Mária,
Revolučná 55; Neupauer Pavol,
Potočná 18; Halčin František,
Potočná 52, Marec: Batoryová
Rozália, Potočná 6,
82. narodeniny
Marec: Repka Miroslav Mgr.
Školská 4,
83. narodeiny
Január: Grichová Filoména, Hlavná 113, Február: Halčinová Júlia,
Tatranská 50; Badovská Filoména,
Kostolná 45,
84. narodeniny
Január: Lizáková Anna, Školská
22; Háber Vincent, Partizánska 16,
Február: Gontkovský Valent, Na
Kosorku 15A, Marec: Suchanovská Mária, Hlavná 19,
85. narodeniny
Január: Selveková Anna, Potočná
5,
86. narodeniny
Január: Halčinová Veronia, Tatranská 139,
87. narodeniny
Február: Fudalyová Verona, Zadná 71, Marec: Stupáková Anna,
Hlavná 10
89. narodeniny
Marec: Fudaly Jozef, Zadná 71,
90. narodeniny
Marec: Grich František, Hlavná
23.
pauer, 2.11. Nataša Majerčáko- Michal Neupauer, 5.12. Miroslav
vá, 6.11. Ondrej Halčin, 20.11. Budzák, 12.12. Klára HalčinoRadovan Bižiak, 25.11. Viktória vá, 19.12. Karolína Kellnerová,
Stupáková, 26.11. Štefan Girga, 15.12. Kristína Majerčáková,
29.11. Nikolas Badovský, 1.12. 22.12. Michaela Neupauerová.
ŽOFIA STUPÁKOVÁ, MATRIKÁRKA OBCE
TAJNIČKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1. Čo je nonsens? 2. Ako nazývame
jav, v ktorom pridávame k predložke samohlásku pre lepšiu výslovnosť? 3. Ako sa volá najznámejší
zberateľ ľudových rozprávok? 4.
Aká melódia je v oznamovacej
vete? 5. Kto napísal báseň Oči?
6. Dielo Sama Chalúpku. 7. Kto
napísal báseň Popoluškine šaty? 8.
Autor komiksu. 9. V Bratislave je
hrad. - Je sloveso v tejto vete plnovýznamové alebo neplnovýznamové? 10. Ako sa volá komunikácia,
pri ktorej nič nepovieme? 11. Ak
prerozprávam zážitok, tak ide o ...
12. Ako nazývame rým a a b b. 13.
M_ všetci, doplň správne i,í /y, ý
14. Spoluhláska, ktorá stojí medzi j
a l.
N. JAŠŇÁKOVÁ, VI.C
Správna odpoveď z minulého
čísla: LETO UŽ NIE JE AKÉ
BÝVALO. Výherca: [email protected] Cenu si môžeš
prevziať v redakcii časopisu. Správne odpovede z dnešnej tajničky
zasielajte na adresu časopisu Lendak, prípadne e-mailom na adresu:
[email protected], do
konca marca 2012.
REDAKCIA
Harmonogram zberu
v obci na rok 2012
13.11.
Nebezpečný odpad: 16. – 19.4.,
Pet (plastové) fľaše: 24.2., 15. – 18.10.
20.4., 15.6., 27.7., 24.8., 21.9. V prípade akýchkoľvek zmien
budeme občanov vopred infor16.11.
JÁN LIZÁK
Sklo: 20.3., 15.5., 24.7., 18.9., movať.
HAVÁRIA NA
VYSOKOM NAPÄTÍ
ZA OBCOU
LENDAK,
28. 9. 2011
POPOLUDNÍ, ŠKODA
CCA: 2000 €.
JANN
NARODENIA
7.9. Paula Majerčáková, 8.9.
Lukáš Kačur, Natália Halčinová,
Zdenka Zavadská, 10.9. Marián
Majerčák, 13.9. Alexander Majerčák, Veronika Neupauerová,
14.9. Boris Britaňák, 22.9. Adrián
Háber, 25.9. Barbara Dudašková,
5.10. Liliana Petrasová, 14.10.
Emma Halčinová, 15.10. Emília
Halčinová, 19.10. Lucia Stolárová, 21.10. Pavol Halčin, 25.10.
Anna Suchanovská, Dominika
Hudáčeková, 27.10. Ján Neu-
ÚMRTIA
4.10. 2011 Jozef Koščák, nar.
14.1.1934, 12.10. Jozef Neupauer,
nar. 9.3.1953, 20.10. Mária Halčinová, nar. 2.5.1913, 23.10. Jozef
Vida, nar. 23.2.1962, 28.10. Jakub
Halčín, nar. 28.8.1933, 31.10. František Hudáček, 24.7.1930, 14.11.
Anna Špaková, nar. 2.7.1928 a
Havel Majerčák, nar. 17.10.1929,
17.11. František Neupauer, nar.
8.7.1951 a Mária Halčinová, nar.
14.1.1930, 22.11. Anna Galliková,
nar. 26.7.1921, 8.12. Katarína
Budzáková, nar. 19.4.1926, 15.12.
Jozef Gallik, nar. 23.5.1945, 18.12.
Ján Špak, nar. 15.12.1956, 25.12.
Ružena Lizáková, nar. 22.2.1927,
2.1.2012 Mária Dudašková, nar.
27.1.1931.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Kaleidoskop
28
Lendak 1/2012
VZÁCNA NÁVŠTEVA
LUCIA MAJERČÁKOVÁ - VÍŤAZKA
REGIONÁLNEHO KOLA
V sobotu, 3. 12. 2011, sa v priestoroch Cirkevnej základnej školy v
Poprade uskutočnilo regionálne kolo súťaže „... a Slovo bolo u Boha“.
Našu školu reprezentovali víťazi jednotlivých kategórii šk. kola, spolu
6 žiakov. Úroda bola nad očakávanie. V kategórii POÉZIA (1. - 4. roč.)
Sebastián Majerčák zo IV.B získal pekné 3.miesto, v III. kategórii (žiaci
7. - 9. roč.) v poézii získala Denisa Badovská z IX.B 2. miesto a v próze
Jakub Majerčák z VIII.C taktiež 2. miesto. Najväčší úspech sme zaznamenali v II. kategórii (5. - 6. roč.). Kategóriu PRÓZA Lucia Majerčáková zo
VI.A vyhrala, čím postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční
vo februári 2012 v Bratislave.
Víťazom blahoželáme, Lucii držíme prsty a ďakujeme všetkým
recitátorom za vzornú reprezentáciu školy a ich vyučujúcim za kvalitnú
prípravu.
MARB
KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY
Relikviu sv. Konštantína - Cyrila prišli vo štvrtok 22. 12. 2011
na začiatok obce privítať mnohí veriaci, tak ako je u nás zvykom
vítať biskupov.
V lendackej farnosti v Kostole sv. Mikuláša pobudla do nasledujúceho rána, odkiaľ ju previezli do ďalšej farnosti.
Ide o malý zázrak, kedy k nám prichádza biskup po tisíc rokoch.
Ostatky putujú našou vlasťou pri príležitosti príprav na 1150. výročie
príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Veľkej Moravy.
JANN
ŠTRUKTÚRA VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV
JANN
Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa periodickej
tlače podľa stavu k 31. decembru 2011 podľa § 6 ods. 3 zákona č. 167/
2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu údajov podľa § 11
ods. 4 písm. j), oznámenie o podieloch vydávateľa periodickej tlače na
hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa - 100% Obec
Lendak.
JANN
Lendak - Občasník o živote obyvateľov obce. Šéfredaktor: Ján Neupauer. Redakčná rada: Monika Budzáková, Ing. Miroslava Sisková, Sr. Marta
Tarkošová. Editor: Mária Neupauerová, Mária Girgová. Jazyková redaktorka: PaedDr. Mária Budzáková. Grafická úprava: Ing. Monika Mazureková a Ján
Neupauer. Fotograf a fotografie: Ján Neupauer, Ing. Tomáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Monika Mazureková, Mgr. Štefan Suchanovský, sestra
Marta, Mgr. Ján Stupák, Archív ZŠ, http://www.frantiskani.sk/spirit_duchovne_grecco3.gif, www.google.sk/search?... Názov a sídlo vydavateľa: Obec Len-
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
dak, OcÚ, Kostolná 14, 05907 Lendak, IČO: 00326321. Adresa redakcie: Redakcia dvojmesačníka Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak, tel.:052/4685871,
fax: 052/4685873, e-mail: [email protected]; www.lendak.sk. Adresa inzercie: Totožná s redakciou. Uzavierka: 30 dní pred vydaním čísla. Rozširuje: obecný úrad, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: Tlačiareň
Kežmarok, Priekopa 21, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/4523207. Náklad: 500 ks. Evidenčné číslo: EV 685/08. ISSN 1335-3845.
Download

Prezrieť - obec LENDAK