Lendak
Občasník o živote obyvateľov obce
Číslo 3 • september 2012 • Ročník XVI • Cena 0,50 €
DOM MODLITBY
stavbou a prestavbou Kostola sadnúť tí, ktorí to potrebujú.
Už dávno nás tento problém trásv. Mikuláša biskupa, ktorý stojí
„Môj dom je domom modlitby dodnes. Je viac ako isté, že terajší pi. Hľadali sme riešenie s farníkmi i
pre všetky národy.“ (Iz.56,7)
kostol stojí na základoch staršieho kňazmi, ktorí poznajú našu situáciu.
kostola, ako tvrdia historici. Vďaka Ako najlepšie riešenie ostalo – postarostlivosti duchovných otcov i mocný liturgický priestor – kostol
obetavých farníkov kostol stojí a pri terajšom Kostole sv. Mikuláša
funguje ako živý objekt až doteraz. s tým, že sa bude používať naďaNemáme z tejto doby údaje o počte lej a jeho význam a jeho hodnota
obyvateľov, ale bolo ich iste málo. neupadne a v novom kostole pri
Jestvuje údaj sčítania obyvateľstva spomínaných okolnostiach sa poz roku 1700 o počte okolo 200.V mestí celá farnosť, kde bude mnoho treba vidieť riadenie Božie.
Čaká nás teda zamyslieť sa nad
diecéznom schematizme z r. 1948 účelných zariadení.
Boli by sme sa pokúsili začať so sedemstoročnými dejinami našej
je údaj o počte 1800. Kostol od
svojho vzniku bol rozšírený v r. stavbou oveľa skôr, už pri požeh- obce. V duchu cyrilo-metodského
1924 – 26 o severnú kaplnku Se- naní základného kameňa kostola dedičstva žili naši predkovia v
dembolestnej Panny Márie a južnú bl. Jánom Pavlom II . 3. júla 1995. tomto našom lendackom prostredí.
predsieň (furtka). V súčasnosti je Pozemok i fungovanie materskej Viera im dávala silu na prežitie.
počet obyvateľov v našej obci vyše školy nás nútilo trpezlivo čakať na Kostol bol pre nich všetkých ro5100, kým kapacita kostola ostala tá postavenie novej budovy. Plány sa dinným domom, kde sa schádzaistá. Pomáhalo sa preto navýšením pripravovali skôr a po uvoľnení bu- vala farská rodina, prednášala svoje
počtu bohoslužieb. To sa ale nedá dovy sme začali s reálnou prípravou prosby Pánovi a s posilou odchádriešiť pridaním ďalších sv. omší a na stavbu kostola. Všetko po sebe zala do svojich domovov. Patrí
počtu kňazov. Kostol i jeho vzácny nasledovalo s istými zdržaniami sa aj nám ďakovať Bohu, že nám
interiér trpí následkom nadmernej a skoro sme si neuvedomovali v dedičstvo otcov zachoval. Nech i
vlhkosti a nevymeneného vzduchu. akej časovej rovine sa nachádzame. nás dnes kostol, viera a katolícka
Taktiež vo výročné sviatky, odpust, Ak chceme ukončiť stavbu nového Cirkev zjednocuje a spája. Cíťme
birmovky nemôže kostol pojať objektu v r. 2013, od stavby prvého sa zodpovední a povinní zveľadiť
(pokračovanie na str. 4)
V poslednom čase sme prežívali väčší počet ľudí, naviac, nemôžu si kostola nás delí 700 rokov. I vtom
rozličné výročia a jubileá. Boli to
Mariánsky rok, Rok vykúpenia,
Veľké jubileum 2000 s desaťročnou
prípravou a mnohé iné. Na budúci
rok 2013 nás čaká 1150. jubileum
príchodu sv. Cyrila a Metoda k
našim predkom na Veľkú Moravu.
Naša farnosť si má pripomenúť
svojich 700 rokov. Rok 1313 sa
spája s príchodom
Strážcov Sv. Hrobu v Jeruzaleme
do Lendaku, ktorí
tu blahodarne pôsobili vyše 400
BÝVALÁ BUDOVA MŠ V LENDAKU: POHĽAD Z VEŽE KOSTOLA.
STAVENISKO NOVÉHO KOSTOLA.
rokov, súčasne so
*700*
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
PANORÁMA: KOSTOL SV. MIKULÁŠA Z ROKU 1313 A MATERSKÁ ŠKOLA. FOTOGRAFIE: LENDAK, R. 2012.
2
Farnosť
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2012
Lendak 3/2012
Farnosť
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
3
Foto zľava hore prvý rad:
Igor Hudaček 3.A; Andrej Lizák 3.A; Dominik Halčin 3.A;
Stanislav Majerčák 3.C; Ján
Dudaško 3.C; Jozef Halčin,
3.A; Ondrej Neupauer 3.B;
Pavol Suchovský 3.B; Adam
Gallik 3.A; Kristián Koščák
3.B; Marek Britaňák 3.B; Richard Majerčák 3.A; Leonard
Gallik 3.A; Milan Majerčák
3.A; František Lizák 3.A;
Stanislav Birošik, 3.B; Štefan
Hudáček 3.C; Sr. Marta.
Druhý rad chlapcov: Marek Selvek 3.B; Jozef Budzák
3.B; Dávid Gallik 3.C; Michal
Lizák 3.A; Kristián Čerpák
3.A; František Lizák 3.A; Patrik Hudák 3.C; Jozef Majerčák 3.C; Dávid Kolodzej 3.B;
Daniel Stolár 3.B; Ján Stupák
3.C; Martin Halčin 3.A; Dominik Špak 3.B; .Ján Gallik 3.B;
Jozef Britaňak 3.C; Gabriel
Háber 3.C; Štefan Budzák 3.C;
Matej Majerčá k 3.C.
Dievčatá zľava horný rad:
Mária Koščáková 3.B; Simona
Halčinová 3.C; Katarína Dudašková 3.C; Kristína Hudačeková 3.C; Alexandra Špaková
3.C; Nikola Galliková 3.A;
Patrícia Halčinová 3.A; Michaela Halčinová 3.C; Natália
Lizáková 3.A; Dominika Batoryová 3.A; Mária Hudáčeková
3.A; Lucia Budzáková 3.B;
Martina Majerčáková 3.B;
Ema Majerčáková 3.B; Sandra
Bekešová 3.B; Veronika Galliková 3. C; Tamara Neupauerová 3.B; Ivana Galliková 3.C;
Katarína Lizáková 3.B.
Dievčatá spodný rad: Jana
Smoleňáková 3.C; Veronika
Halčinová 3.B; Alexandra
Majerčáková 3.A; Mária Koščáková 3.C; Anna Lizáková
3.C; Anna Majerčáková 3.A;
Paulína Čerpáková 3.A; Barbora Budzáková 3.A; Pavlína
Girgová 3.B; Karolína Budzáková 3.C; Zuzana Neupauerová 3.B; Dominika Stupáková
3.B; Mária Budzáková 3.C;
Zuzana Halčinová 3.A; Pavlína Koščáková 3.A; Katarína
Koščáková 3.C; Natália Halčinová 3.B.
MÁRIA NEUPAUEROVÁ
4
Farnosť
Lendak 3/2012
(dokončenie zo str. 1)
a zachovať toto všetko pre budúce
pokolenia.
Kostol staviame nie na krátky
čas a len pre seba, ale aj pre tých,
ktorí prídu po nás a tiež nás budú
hodnotiť podľa toho, čo sme im
zanechali. Všetkým, ktorí morálne
i materiálne toto dielo podporujú,
srdečne ďakujem a vyprosujem
Božie požehnanie.
MARIO ANTON HRTUS,
O. PRAEM,
DUCHOVNÝ OTEC FARNOSTI
GENERÁLNY VIKÁR SPIŠSKÉHO
BISKUPSTVA ANTON TYROL
POŽEHNAL PRED SV. OMŠOU 22.
JÚLA 2012 MIESTO NA VÝSTAVBU
NOVÉHO KOSTOLA V LENDAKU.
POŽEHNANIE NOVÝCH KRÍŽOV
Nech kvitnú šťastia toho plody
NA STAROM CINTORÍNE NA
ÚBOČI, NA SVIATOK POVÝŠENIA
SV. KRÍŽA, 14. 9. 2012.
NA ZAČIATKU VSTUPU DO OBCE
OD VÝBORNEJ, KRIŽOVATKA ULÍC
HLAVNÁ A POĽNÁ, 24. 6. 2012.
STRETNUTIE RODÁKOV Z LENDAKU
Dňa 8. mája 2012 sa uskutočnilo už okrúhle 10. stretnutie
rodákov z Lendaku spolu s ich
rodinnými príslušníkmi, ktorí teraz
žijú v Košiciach a na okolí.
Všetko sa to začalo spoločnou
svätou omšou u premonštrátov
(Kostol Najsv. Trojice), ktorú
celebroval o. Peter – Ján Budzák,
O.Praem, t. č. farár v Poproči.
Miništrovali bývalí lendackí miništranti: Stanislav Koščák, terajší
zástupca starostu a bývalý starosta
Ján Hudáček. Úlohy lektora sa ujal
terajší starosta - Pavel Hudáček. O.
Peter obetoval sv. omšu za zosnulého rodáka J. Batoryho. Povzbudil
nás Božím slovom, veľkonočnou
radosťou.
Po sv. omši nás prior kláštora
o. Angelus – Štefan Kuruc (bývalý lendacký kaplán) oboznámil
so stručnými dejinami kostola a
kláštora. Dozvedeli sme sa, že svätí
stvor, Pane, infúziu tú:
K národu národ
brat k bratovi
a Boží Človek, plný zhody
bezodnej lásky k svojmu
Bohu
a bezhraničnej k človeku --MIRO JOZEF REPKA
košickí mučeníci Marek, Štefan a
Melichar práve v týchto miestach
priniesli mučenícku obeť pre vieru
v Ježiša Krista.
Po výklade a prehliadke kostola
sme sa presunuli do Malej Viesky
(pri Kostoľanoch n/H) do miestnej
Čardy, kde nám p. Tomáš Birošík s
manželkou pripravili štedré pohostenie. Ako som sa dozvedel, stretnutia bývali najmä v chatkách pri
záhradkách, ale pre zimu sa rozhodli tentokrát ináč. V Čarde sme
sa pozoznamovali, kto je vlastne
kto, od koho, aká rodina, kde žije
teraz, prípadne, kde pracuje. Bolo
veľmi milé a veselé zisťovať svoje
korene a rôzne prepojenia našich
rodín. Pán Ján Lizák vyzval pána
starostu, aby nám priblížil aktuálnu situáciu v obci. Pán starosta sa
dotkol najnovších udalostí, najmä
pripravovanej výstavby kostola,
výstavby a dokončovania kanalizácie, budovania obecných ciest,
pochválil knihu Lendak, ktorá
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
v súťaži obsadila druhé miesto,
vyzdvihol úspechy lendackých
detí a mládeže, ktorá si razí cestu
do okolia i sveta. Spomenul riešenie spojenej školy, spoluprácu s
farským úradom, lekármi a podnikateľmi v obci, ako aj družbu
s Poliakmi. Načrtol svoje vízie
o smerovaní obce a poďakoval
všetkým, ktorí prispievajú ku
kladnému zviditeľnovaniu obce
a budovaniu jej dobrého mena.
JULIÁLES 2012
5
Zo života obce
Lendak 3/2012
Počas jeho preslovu sme sa veľa
pýtali a živo diskutovali, darmo
sme mimo obce, vždy to prežívame s vami.
Potom sa rozprúdila voľná
debata, mali sme si čo porozprávať. Pán Štefan Hudáček vytiahol
harmoniku, ja gitaru a s chuťou
sme si zaspievali všelijaké lendacké, goralské a slovesnké ľudové
pesničky.
Na konci akcie nás duchovní
Obec Lendak zorganizovala 15. júla 2012 5. ročník folklórnych
slávností v Lendaku – Juliáles 2012. Priestor na tomto ročníku dostali
viaceré skupiny, no pozvanie prijali: Deti z MŠ v Lendaku, FS ZIELONY JAWOR - Poľsko, FS PODHALE - GRUPA SPISKA Z
JURGOVA, FS GERLACHOVČAN z Gerlachova pri Bardejove,
FS UZOVČAN z Uzoviec, FS KICORA z Lendaku, Ľudová hudba
- TRIO VIVÁČE a partnerské mesto z Poľska Gródek nad Dunajcem - sólisti i folklórny súbor.
Je zvykom, že súbory prichádzajú cca o 9.00 hod. do miestneho kina
Goral, kde bolo pre nich aj tentoraz pripravené občerstvenie. Prezliekli
sa do kroja a v sprievode sa išlo na sv. omšu do miestneho Kostola sv.
Mikuláša. Vo viere, pestrosti krojov, rôznorodosti zvykov sme pred
bohostánkom začínali obecné slávnosti. Po sv. omši nasledovala živá
pozvánka po obci na popoludňajší program pod Kicoru, na kočoch a
vozoch. Nasledoval obed, vystúpenia súborov a voľná zábava.
Pre deti boli pripravené detské atrakcie a pre návštevníkov dobré
jedlo a občerstvenie.
O dobrú hudbu a ozvučenie podujatia sa nám postaral Dj BADY, o
ovčí syr a aj s olivami i oštiepok – bača Michal Halčin, o obed, občerstvenie a druhé jedlo – miestny podnikateľ Rastislav Koščák, koláče
nám napiekol Peter Lizák a zákusky i „pankusky“ Helenka Galliková z
miestneho múzea, pódium s lavičkami nám zapožičalo mesto Spišská
Belá. Kone s povozmi zorganizoval Ján Nebus, s kočmi a vozmi prišli títo
furmani: Ján Nebus st., Ján Nebus ml., Valent Majerčák, Vladimír Vida,
František Gallik, Anton Budzák, Ondrej Budzák, František Neupauer a
Ján Majerčák. Akciu moderovala Anička Vidová. O hladký priebeh celého
podujatia i jeho prípravu sa postaral kolektív zamestnancov obecného
úradu, prevádzkarne obce a zamestnancov na aktivačnej činnosti.
Všetkým, ktorí pomáhali pred, počas i po akcii, vyslovujem úprimné
Pán Boh zaplať a dovidenia na 6. ročníku Juliálesu.
JÁN NEUPAUER
dobré meno Lendaku. Hoci na
niektoré veci máte rôzne názory,
vo všetkom nech víťazí obetavá
láska, ktorá buduje. Naopak rôzne hnevy, vášne, sváry rozbíjajú
vzťahy, rozdeľujú rodiny i obec a
neprinášajú dobré ovocie.
Prajeme vám veľa radosti a
pokoja a tešíme sa na návraty do
rodného Lendaku.
otcovia požehnali na cestu a v radosti a dobrej nálade sme sa rozišli
po východe i strede Slovenska, s
tým, že o rok sa stretneme zas.
My, Lendačania, ktorí žijeme
a pracujeme mimo obce, sme radi
za každú dobrú správu, naopak,
zarmúti nás každý zlý chýr, či
nešťastie, skrátka, prežívame to
s vami. Povzbudzujeme vás, aby
ste boli naďalej pracovití, štedrí,
úctiví k autoritám, lebo tým šírite
Z TREBIŠOVA – JÁN HUDÁČEK
OSEMSMEROVKA
Použité
slová: ADR E Š T A R T M O Z D Y Á E Ú
R E S Á T,
A
V O N ,
O I N T E R N E T M V O S K B
B
O
R AT,
G O S E S E T R N O M U K U O
CD, DER O D D E D O É Z R Ú O K O R
DO, DISK,
A E V V C E I C Á M R O F N I
DOLINA,
DVD, EDO,
M D A I Ó Y U S O O Č A V O N
ESET, ESO,
E O R O D V A Z K O C K A T F
INFORC L E E A E I A N K R I K E O
MÁCIE,
H I N I S L O J E O J O E S R
INFORMAA N I O L Á N A R O T I N O M
TIK, INT E R N E T,
N A E A R N T C O O T Y K E A
I
S T O TA ,
I S T O T A B E O O B O R A T
KÁ, KLÁK L Á V E S N I C A K O T O I
VESNICA,
M E T E O R I T R Á V A T U K
KOCKA,
KOROK,
KORYTO, KRIK, MED, MECHANIK, METEORIT, MONITOR,
MOR, MOZILLA, MÚR, NASR, NORA, NORO, NOTES, ÓDA, OKO,
OTO, PROGRAM, PROGRAMÁTOR, RÉBUS, REŠTART, ROBOT,
ROD, ROK, RUS,RYS, SÚBOR, TRÁVA, TUK, VARENIE, VIDEO,
VOSK, VOZ, ZAJACE, ZVUK.
PATRIK BRITAŇÁK
Správna odpoveď z minulého čísla: ZELENÁ JE TRÁVA, FOOTBALL TO JE HRA. Výherca: Janko Batory, Poľná 19, 059 07 Lendak.
Cenu si môžeš prevziať v redakcii časopisu. Správne odpovede z dnešnej
tajničky zasielajte na adresu časopisu Lendak, prípadne e-mailom na adresu: [email protected], do konca októbra 2012.
REDAKCIA
P
R
O G
R
A M Á
T
O
R
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
É
B
U
S
6
Samospráva
Lendak 3/2012
UZNESENIE z dvadsiateho mimoriadneho zasadania OcZ, konaného 7. 5. 2012 na OcÚ v Lendaku
tvorí prílohu zápisnice OcZ.
Obecné zastupiteľstvo:
/81/ Schvaľuje: a) Zmluvu o nájme televízneho kábelového rozvodu /82/ Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /81/a), termín: stály, zodpoLendak č. 01/2012 medzi Obcou Lendak a SINET Telecom s.r.o Poprad, vední: prac. obce.
UZNESENIE z dvadsiateho prvého riadneho zasadania OcZ, konaného 7. 5. 2012 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/83/ Berie na vedomie: a) správu prac. obce o plnení daní a poplatkov
za I.Q 2012, b) informáciu poslanca Bc. Michala Neupauera o vzdaní
sa členstva v komisií finančnej, správy majetku, obchodu a cestovného
rúchu, ÚP a služieb, c) informáciu starostu obce o pripravovanej návšteve
do družobného mesta Konstantynow Lodzski v Poľsku.
/84/ Schvaľuje: a) hospodárenie obce za rok 2011 - záverečný účet,
b) hospodárenie ZŠ za rok 2011, c) hospodárenie MŠ za rok 2011, d)
hospodárenie ZUŠ za rok 2011, e) hospodárenie PrO za rok 2011, f)
hospodárenie obce za I.Q 2012, g) hospodárenie Spojenej školy za I.Q
2012, h) Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Lendaku, i) Zásady hospodárenia s majetkom obce Lendak, j) počet žiakov v spojenej
škole pre MŠ vo všetkých triedach na 24 detí a pre ZŠ v 1. ročníku vo
všetkých triedach na 24 žiakov, k) presun 6 500 € z kapitálových výdavkov na bežné výdavky v rámci rozpočtu SŠ na dofinancovanie bežných
výdavkov pre ZUŠ, l) presun 13 800 € z kapitálových výdavkov na bežné
výdavky v rámci rozpočtu SŠ na dofinancovanie bežných výdavkov MŠ
(zriadenie 7 triedy), m) nákup vozidla v hodnote cca 3000,- € pre PrO
z rozpočtu PrO.
/85/ Odporúča: a) starostovi obce, vedúcemu prevádzkarne obce a riaditeľovi spojenej školy, aby každú pracovnú pozíciu na obecnom úrade,
prevádzkarne obce a v spojenej škole obsadzovali po predchádzajúcom
výberovom konaní. O výberovom konaní navrhujeme informovať
verejnosť najmenej mesiac pred plánovaným obsadením pracovnej
pozície, zverejnením inzerátu prostredníctvom obecného infokanálu a
webportálu.
/86/ Ukladá: a) pripraviť návrh novej zriaďovacej listiny a Štatút
príspevkovej organizácie Prevádzkarne obce Lendak, následne tieto
návrhy predložiť na pripomienkové konanie, aby sa na júlovom riadnom zasadaní OcZ o nich hlasovalo, termín: 15. 6. 2012, zodpovedný:
prednostka OcÚ, b) pripraviť návrh Zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Lendak, následne tento návrh predložiť na pripomienkové konanie tak, aby sa na júlovom riadnom zasadaní OcZ o týchto
zásadách mohlo hlasovať, termín: 15.6.2012, zodpovedný: prednostka OcÚ, c) riadiť sa uznesením č. /84/i), termín: stály, zodpovední:
prac. obce, d) riadiť sa uznesením č. /84/j), termín: Šk.r. 2012/2013,
zodpovedný: riaditeľ SŠ , e) riadiť sa uznesením č. /84/k), termín: r.
2012, zodpovedný: Oprendeková S., riaditeľ SŠ, f) riadiť sa uznesením č. /84/l), termín: r. 2012, zodpovední: Oprendeková S., riaditeľ
SŠ, g) vedúcemu PrO vypracovať návrh zmeny spôsobu zberu TKO a
rozpočtu PrO na základe údajov získaných monitorovaním zberu TKO
a návrh rozpočtu predložiť finančnej komisii, termín: do 14.5.2012,
zodpovedný: ved. PrO, h) riadiť sa uznesením č. /84/m), termín: r.
2012, zodpovedný: ved. PrO.
UZNESENIE z dvadsiateho druhého riadneho zasadania OcZ, konaného dňa 4. 6. 2012 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/87/ Berie na vedomie: a) informáciu starostu obce o Dodatku č. 1 k
Zmluve o termínovanom úvere č. 54/012/10, b) informáciu starostu obce
o Dodatku č. 4 k Zmluve č. 9000792 medzi Obcou Lendak a Vaša Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, Bratislava, c) informáciu riaditeľa SŠ
o financovaniu škôl na rok 2013, d) informáciu starostu obce o korekcií
výšky oprávnených nákladov na projekt „Splašková kanalizácia a II. etapa
ČOV obce Lendak“, e) ústnu žiadosť riaditeľa SŠ o stanovisko ohľadom
súladu vnútornej smernice a zákona o verejnom obstarávaní.
/88/ Schvaľuje: a) plán činnosti hlavného kontrolóra Obce Lendak
na II. polrok 2012, b) protokol o zverení majetku do správy Spojenej
škole, Školská 535/5 Lendak – viď protokol priložený k zápisnici OcZ,
c) predĺženie nájmu pre Evu Lukačovskú, bytom Ždiar 154, v obecnom
zdravotnom stredisku na dobu do 31.12.2012, d) úpravu rozpočtu obce
– viď príloha.
/89/ Ruší: a) uznesenie č. /79/a).
/90/ Súhlasí: a) s podaním žiadosti o prevod majetku Slovenskej republiky na základe zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona
č. 258/2009 Z.z. podľa § 2 o majetku obcí k 1.5.1991. Ide o pozemky:
Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, LV č. 2107 parcely
registra „E“, Katastrálne územie Lendak, par. č. 3941/2 o výmere 17
m2, kultúra zastavaná plocha a nádvorie; par. č. 3941/3 o výmere 10
m2, kultúra zastavaná plocha a nádvorie; par. č. 3941/4 o výmere 19
m2, kultúra zastavaná plocha a nádvorie; par. č. 3941/7 o výmere 43
m2,, kultúra zastavaná plocha a nádvorie; par. č. 3941/8 o výmere 2 m2,,
kultúra zastavaná plocha a nádvorie; par. č. 3942/1 o výmere 3117 m2,,
kultúra ostatná plocha; par. č.3942/4 o výmere 12994 m2,, kultúra ostatná
plocha; par. č. 3942/101 o výmere 367 m2,, kultúra ostatná plocha; par.
č. 3942/102 o výmere 98 m2, kultúra ostatná plocha; par. č. 3942/103 o
výmere 3 m2, kultúra ostatná plocha; par. č. 3942/401 o výmere 8659
m2, kultúra ostatná plocha; par. č. 3946/1 o výmere 227 m2, kultúra vodná
plocha; par. č. 3946/2 o výmere 202 m2, kultúra vodná plocha; par. č.
3946/3 o výmere 559 m2, kultúra vodná plocha; par. č. 3946/4 o výmere
11488 m2, kultúra vodná plocha; par. č. 3946/6 o výmere 12 m2, kultúra
vodná plocha; par. č. 3946/11 o výmere 486 m2, kultúra vodná plocha;
par. č. 3946/12 o výmere 97 m2, kultúra vodná plocha; par. č. 3946/13 o
výmere 831 m2, kultúra vodná plocha.
/91/ Ukladá: a) dokončiť výstavbu zábradlia okolo obecného chodníka
z Tatranskej na Potočnú ulicu, termín: 30.6.2012 zodpovedný: vedúci
PrO, b) riadiť sa uznesením č. /88/b), termín: 15.6.2012, zodpovedný:
Hudáková V. c) riadiť sa uznesením č. /88/c), termín: ihneď, zodpovedný: Hudáková V., d) riadiť sa uznesením č. /88/d), termín: 30.06.2012,
zodpovedný: Oprendeková S., e) riadiť sa uznesením č. /89/a), termín:
ihneď, zodpovedný: Oprendeková S., f) riadiť sa uznesením č. /90/a),
termín: 15.06.2012, zodpovedný: prednostka OcÚ.
UZNESENIE z dvadsiateho tretieho mimoriadneho zasadania OcZ, konaného dňa 27. 7. 2012 na
OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/93/ Splnomocňuje: a) starostu obce k podpísaniu Dohody o partnerstve
/92/ Schvaľuje: a) Dohodu o partnerstve pri realizácii mikroprojektu s medzi Obcou Lendak a gminou Gródek nad Dunajcem.
názvom „Lendak – Gródek nad Dunajcem, kultúra a tradície“.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
UZNESENIE z dvadsiateho štvrtého riadneho zasadania OcZ, konaného dňa 6. 8. 2012 na OcÚ v Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
SŠ za šk. r. 2011/2012, b) informácie predsedov jednotlivých komisií
/94/ Berie na vedomie: a) správu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch o činnosti za I. polrok 2012, c) správu prac. obce o činnosti na úseku
Lendak 3/2012
7
Samospráva
sociálnej starostlivosti v obci, d) správu prac. obce o činnosti na úseku
daní a poplatkov.
/95/ Schvaľuje: a) text kroniky za I. polrok 2012, b) hospodárenie
obce za I. polrok 2012, c) hospodárenie SŠ za I. polrok 2012, d) Štatút
príspevkovej organizácie obce, e) Zriaďovaciu listinu PrO Lendak, f)
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.
/96/ Zamieta: a) žiadosť p. Tomáša Hudáčeka, bytom Lendak, Poľná č.
3, o odkúpenie časti pozemku, par. č. 241/2.
/97/ Odkladá: a) riešenie žiadosti p. Márie Gallikovej, bytom Lendak,
Tatranská 76 a Márie Budzákovej, bytom Spišská Belá, Osloboditeľov
41 o odkúpenie časti pozemku par. č. 3704/44, do majetkoprávneho
vysporiadania miestnych komunikácií.
/98/ Ukladá: a) riadiť sa uznesením č. /95/d), termín: stály, zodpovedný:
ved. PrO, b) riadiť sa uznesením č. /95/e), termín: stály, zodpovedný:
ved. PrO, c) riadiť sa uznesením č. /95/f), termín: stály, zodpovední: prac.
obce, d) odpovedať v zmysle uznesenia č. /96/a), termín: 15.08.2012,
zodpovedný: Hudáková V., e) odpovedať v zmysle uznesenie č. /97/a),
termín: 15.08.2012, zodpovedný: Hudáková V.
UZNESENIE z dvadsiateho piateho riadneho zasadania OcZ, konaného dňa 3. 9. 2012 na OcÚv Lendaku
Obecné zastupiteľstvo:
/99/ Berie na vedomie: a) správu šéfredaktora obecných novín o činnosti redakcie Občasníka Lendak, b) správu administrátora Webového
portálu obce Lendak o činnosti za I. polrok 2012, c) hospodárenie PrO
za I. polrok 2012 s podmienkou dodržania rozpočtovej disciplíny po
úprave rozpočtu.
/100/ Schvaľuje: a) úpravu jednotlivých položiek rozpočtu obce podľa
predloženého návrhu, b) úpravu a navýšenie rozpočtu PrO podľa predloženého návrhu, c) Všeobecné záväzné nariadenie Obce Lendak č.
1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce, d)
zloženie inventarizačných komisií a termín prevedenia inventúry podľa
predloženého návrhu.
/101/ Vyzýva: a) hlavnú kontrolórku, aby sa zúčastňovala zasadnutí
OcZ.
STAROSTA OBCE UPOZORŇUJE
Starosta obce upozorňuje občanov, že od 8.10.2012 nebudú
zamestnanci prevádzkarne obce
vynášať z domov malé kontajnery
na odpad. Tieto si musíte vyniesť
pred bránu sami v stanovený deň
zberu odpadu (nepárny týždeň) do
7:15 hod.
Dôvodom tohto opatrenia je
zníženie nákladov na zber a likvidáciu odpadu.
Zoznam zberu TKO v obci
Lendak podľa ulíc:
Pondelok: Revolučná č. 95
– 77, Partizánska, Na úbočí, Zadná
hora, Potočná č. 70,72,74, Kostolná, Hlavná (od č. 134 po č. 1),
Poľná.
Utorok: Revolučná (Baraky,
Dvor), Potočná, Slnečná, Jána
Pavla II., Zadná.
Streda: Na Kosorku, Tatranská,
Lemeje, Hlavná (od č. 119 po č.
136).
Štvrtok: Školská, Nová, Jarná,
Letná, Sv. Rodiny, Spojená škola.
Piatok: Sv. Mikuláša, Športová, Pod Kicorou, Vysoká hora,
Rovinky, Jána Vojtáššaka, Penzión
Harmónia, Hlavná od č. 152 do
konca, Mlynská.
Uvedený systém zberu TKO v
obci Lendak môže byť narušený v
prípade zlého počasia, štátneho sviatku, technického stavu nákladného
auta (porucha) a v prípade iných
nepredvídateľných okolností (porucha vodovodu, ČOV, pohrebné
služby atď.).
V prípade akýchkoľvek zmien
Vás budeme včas informovať.
PAVEL HUDÁČEK, VAŠ STROSTA
/102/ Ukladá: a) preveriť zákonnosť zverejnenia osobných údajov Ing.
Jána Budzáka, bytom Lendak, Kostolná 11, obecným úradom v súvislosti
s reláciou Blahoželáme jubilantom na obecnom infokanáli. Z výsledkov
kontroly vypracovať správu a predložiť obecnému zastupiteľstvu, termín:
01.10.2012, zodpovedný: hl. kontrolórka, b) zrealizovať zhotovenie
vodorovného dopravného značenia pre zastávku autobusov v súlade so
schváleným dopravným značením v priestoroch pred budovou OcÚ,
termín: 30.09.2012, zodpovedný: ved. PrO c) riadiť sa uznesením č.
/100/a), termín: r. 2012, zodpovedný: Oprendeková S. d) riadiť sa
uznesením č. /100/b), termín: r. 2012, zodpovedný: ved. PrO, e) riadiť
sa uznesením č. /100/d), termín: podľa priloženého návrhu, zodpovední:
predsedovia IK.
PAVEL HUDÁČEK, STAROSTA OBCE V. R.
JUSTÍNA GALLIKOVÁ, PREDNOSTKA ÚRADU V. R.
KÁBLOVÁ TV V LENDAKU INFORMUJE
Prevádzkovateľ: SiNET CTV
s.r.o., Kukučínova 4250, Poprad
Vážení občania, spoločnosť
SiNET CTV s.r.o od 1.1.2012
prevádzkuje káblovú televíziu v
Lendaku na základe výberového
konania a následného podpísania
zmluvy s Obcou Lendak.
Spoločnosť rozšírila programovú ponuku na 22 programov
a niektoré programy sú vysielané
v HD kvalite, ktorú ocenia diváci
na nových TV prijímačoch.
Platby za televíziu
Za obdobie od 1.1.2012 do
30.6. 2012 spoločnosť SiNET
CTV s.r.o. nebude požadovať
úhradu za príjem TV signálu.
OZNAM VEDÚCEHO PREVÁDZKARNE
Za obdobie od 1.7.2012 bude
účtovaný poplatok v zmysle cenníka vo výške 5,90 € za mesiac.
Zároveň ponúkame nasledovné akciové ceny: 3. štvrťrok
2012 - 15,00 € (zľava 15%), 4.
štvrťrok 2012 - 15,00 € (zľava
15%). Spolu dokonca roka 2012
- 30,00 €.
Cenník káblovej televízie
Ušetríte 5,40 € + poplatok za
Produkt Mesačný poplatok
SIPO. Akciová cena platí pri platKáblová TV základ 5,90 €
be v hotvosti pri podpise zmluvy
Úhrada cez SIPO
0,35 €
- terba dohodnúť telefonicky.
Úhrada bankou
z poplatku
Potrebné veci k podpisu zmluPrípojka domácnosti 77,00 €
Podrobnejšie informácie Vám vy: občiansky preukaz, doklad SIradi poskytneme na tel. čísle 052- PO, Hotovosť na úhradu - 15 €.
7723 776.
Na internetovej stránke obce Lendak, www.lendak.sk, je k dispozícii
v sekcii: ÚRAD - TLAČIVÁ – PREVÁDZKAREŇ OBCE tlačivo:
Žiadosť o vodovodnú prípojku a kanalizačnú prípojku.
Tí občania, ktorí sa chcú napojiť na verejnú kanalizáciu, si môžu tlačivo
vytlačiť alebo vyzdvihnúť v kancelárii Prevádzkarne obce Lendak.
Zároveň vyzývam občanov, ktorí sú už napojení na verejnú kanalizáciu, aby sa dostavili do kancelárie prevádzkarne obce a splnili si bezodkladne svoje povinnosti – vypísanie žiadosti a zmluvy v zmysle VZN
č. 6/2011 zo dňa 7.11.2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území
obce Lendak v znení neskorších predpisov - zverejnené v Občasníku
Lendak č. 1/2012 str. 5.
JÁN LIZÁK,
VEDÚCI PREVÁDZKARNE OBCE LENDAK
Obecné zastupiteľstvo v Lendaku schválilo na riadnom zasadaní
3.9.2012 nové VZN č. 1/2012 O podmienkach poskytovania dotácií z
prostriedkov Obce Lendak.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok právnická osoba
a fyzická osoba – podnikateľ, predkladajú na obecný úrad v Lendaku
do 15. októbra kalendárneho roka. V mimoriadnych opodstatnených
prípadoch môžu podať žiadosť aj v inom termíne.
Od účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Lendak č. 2/2005. Platia
nové pravidlá, nové termíny. Celé znenie VZN 1/2012 nájdete na webovej stránke obce Lendak.
JÁN NEUPAUER
DO POZORNOSTI
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
8
MAMKA, ZA TEBA...
K výberu dnešnej svätice ma inšpirovala
skutočnosť, že v Lendaku sa pár mladých ľudí
stretáva na stretnutiach, ktorým hovoria Mariánska družina. A práve z Mariánskej družiny
povstal nejeden svätec. A nie je to inak ani v
tomto prípade. Reč je o veľmi mladom dievčati,
ktoré sa už ako dvanásťročné stalo hrdinkou, v
pravom slova zmysle.
A čo bolo hrdinstvom v živote mladej Lauri
Vicuňi? Vrcholná – podľa slov Pán Ježiša
najväčšia láska. On sám totiž povedal: „Nik
nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj
život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13)
Je to zároveň veľmi aktuálna téma. Svätý
otec Benedikt XVI. totiž koncom mája a
začiatkom júna tohto roka, sústredil pozornosť celej Cirkvi na rodinu, pri príležitosti
7. svetového stretnutia rodín.
Laura sa narodila ako prvé dieťa v rodine
šľachtica, vojenského dôstojníka Josého
Vicuňa. Jej mama, Mercedes, bola jednoduchá krajčírka. Rodina bývala v Santiagu,
v Chile, kde však vypukla krvavá revolúcia.
Po zosadení prezidenta sa José stáva nepohodlným pre novú vládu, preto sa rozhodne,
že svoju rodinu odvedie do bezpečia. Sťahujú sa ku hraniciam Argentíny.
Ale tu prichádza ďalšia rana pre mladú
rodinu. José, premožený mnohými útrapami,
zomiera na zápal pľúc. Dvadsaťosemročná
Mercedes sa tak stáva vdovou. V prvom rade
všetku svoju lásku prenáša na svoje dve malé
deti. Je smelá, schopná a silná žena. Napriek
všetkej nepriazni sa jej podarí otvoriť malý
obchodík. Keď sa jej konečne začne dariť,
obchodík jej vykradnú. Rozhodne sa preto
prekročiť hranice Argentíny. Stávajú sa z nich
doslova bezdomovkyne. Nik sa ich neujíma.
Ale nakoniec sa predsa len na nich usmeje
šťastie. Mladej Mercedes a jej dvoch dcérok
Laury a Amandy sa ujíma veľkostatkár Manuel Mora. Okrem prístrešia, im veľkodušne
ponúka aj možnosť zaplatiť dcéram štúdium v
kolégiu saleziánok v Junín de los Andes. Obe
dievčatá tak majú možnosť získať vzdelanie a
Mercedes je nadšená. V dôvere v úprimnosť
Morovho úmyslu prijíma jeho veľkodušnosť.
Ale stane sa len obeťou surového a bezcitného muža. Dúfa, že sa s ňou Manuel Mora
ožení a preto podľahne jeho požiadavke, aby
s ním žila. Ale sú to len prázdne sľuby a z
Mercedes sa doslova stáva otrokyňa.
Dievčatá sú celý školský rok v kolégiu. Panuje tu chudoba, ale aj pokoj a pohoda, ktorú
vytvárajú sestry saleziánky. Laura si tu nájde
nové priateľky, veľmi sa zblíži s Merseditas a to
preto, že ich spája rovnaká túžba: venovať svoj
život Bohu pre spásu dievčat ako saleziánky.
Laura hovorieva: „Bola som a som zlá. Ale
odteraz chcem byť lepšia.“ Myslela to vážne
- ochotne pomáha spolužiačkam, robí práce,
Lendak 3/2012
Farnosť
ktoré ony nechcú robiť, je trpezlivá s tvrdohlavou a náladovou Amandou. Keď sa v škole na
katechizme hovorilo o sviatosti manželstva, a že
tí, čo žijú bez sviatosti majú ťažký hriech, Laura
zamdlie … Aj keď domov prichádzali dievčatá
len cez prázdniny, napriek takému krátkemu
času si Laura všimla, že práve jej mamka žije v
ťažkom hriechu a začne sa veľmi trápiť.
Ako desaťročná pristupuje k prvému
svätému prijímaniu, je to pre ňu najkrajší a
najšťastnejší deň. Ježišovi otvorí celé svoje
srdce: „Bože môj, chcem ťa milovať ...Dávam
ti svoje srdce, svoju dušu, celý svoj život.
Oddnes sa chcem zrieknuť všetkého, čo by
ma mohlo vzdialiť od teba. Urobím všetko,
čo budem môcť, aby ťa ľudia poznali a milovali a aby som odčinila urážky, ktorých sa ti
dostáva od ľudí, zvlášť od príslušníkov mojej
rodiny.“ Slávnosti sa zúčastní aj jej mama, no
nepristúpi ku svätej spovedi, čo je jediná silná
rana toho dňa v Laurinom srdci.
Pomyslenie, že mama
žije v hriechu, ďaleko
od Boha, jej spôsobuje
neustále vnútorné utrpenie. Rozhodne sa, že ju
zachráni za každú cenu.
Ešte vrúcnejšie sa modlí,
denne prináša veľa obetí
a sebazaprení, o ktorých
málokto vie, lebo ich zakrýva stálym úsmevom a
láskavosťou.
Keď prišli prázdniny,
Laura sa s ešte väčšou
nechuťou vracia domov.
Mora začne na ňu číhať, už
mu nestačí len jej matka.
Laura má len 12 rokov.
Upúta ho jej šľachetnosť,
telesná krása a vyspelosť. Chce sa jej zmocniť.
Vyhľadáva možnosti len, aby zostal s Laurou
sám. Napriek jeho surovosti sa Laure podarí utiecť. Keď s ním ani pri večernej zábave nechce
tancovať, vyvŕšil si svoju zúrivosť na Mercedes.
Veľmi ju zbije. Tá však stále nemá silu odísť od
neho a v neistote života sa zveriť Bohu.
Laura po tejto hroznej skúsenosti siahne po
poslednej možnosti. Vie, že Ježiš, Dobrý Pastier,
obetoval za nás život. Podľa jeho vzoru aj ona
ponúkne svoj život za záchranu svojej matky.
A Boh prijme obetu jej mladého života. Za
niekoľko mesiacov ťažko ochorie. Matka odchádza za ňou do kolégia a stará sa o ňu.
Keď Laura cíti, že sa blíži jej posledná
chvíľa, rozhodne sa svoje tajomstvo zveriť
mame: „Mama, chcem ti ešte dačo povedať.
Je to už dávnejšie, čo som ponúkla Pánu
Ježišovi svoj život. Za teba, mama, aby si sa
vrátila k nemu. Mama, sľúb mi to ...“
Jej slová vnikajú Mercedes do srdca ako
ostrie noža. Mnohé veci začína chápať ináč.
V plači sľubuje: „Prisahám ti, Laura... Odí-
dem od Moru a vrátim sa k Bohu.“
Laura je spokojná, umiera s úsmevom. Je 22.
január 1904, nemá ešte ani 13 rokov.
Mercedes svoj sľub dodrží. Dva roky
sa pred Morom skrýva. Neistota a strach,
ktoré prežíva z nej opadnú, až keď sa dozvie, že ho pri jednej bitke zabili.
„Nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí
svoj život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13)
Manželstvo je posvätný celoživotný zväzok medzi mužom a ženou. A toto mladé
dievča to pochopilo. Koľko dospelých ľudí
dnešnej doby to ešte stále nechápe?
Ukončila by som slovami bl. Jána Pavla II.,
ktoré použil Benedikt XVI. v homílii pri príležitosti 7. svetového stretnutia rodín: „Božia predstava o manželskom páre nachádza svoju plnosť
v Ježišovi Kristovi, ktorý pozdvihol manželstvo
na sviatosť. Drahí manželia, osobitným darom
Ducha Svätého vás Kristus robí účastnými na
svojej snúbeneckej láske, a robí z vás znamenie
svojej lásky k Cirkvi. Je
to láska verná a úplná. Ak
prijímate tento dar, obnovujúc denne s vierou vaše
„áno“, tak i vaša rodina,
v sile, ktorá prichádza z
tejto sviatosti, bude žiť z
Božej lásky podľa vzoru
svätej nazaretskej rodiny.
Drahé rodiny, často proste
v modlitbe o pomoc Pannu
Máriu a sv. Jozefa, aby vás
učili prijímať Božiu lásku
tak, ako ju prijímali oni.
Prežívať vaše povolanie
nie je jednoduché najmä
dnes, ale s touto láskou
sa ono stáva nádhernou
skutočnosťou a jedinou
silou, čo môže skutočne zmeniť svet. Pred
sebou máte svedectvá mnohých rodín, ktoré
ukazujú cestu ako rásť v láske, to jest, ako rásť
v trvalom vzťahu s Bohom, zúčastňovať sa na
cirkevnom živote, rešpektovať názor druhého,
byť pripravení k službe, trpezliví s ohraničeniami druhých, vedieť odpúšťať a prosiť o
odpustenie, s múdrosťou a pokorou zvládať
prípadné konflikty, nachádzať súlad vo výchovných usmerneniach, byť otvorenými voči iným
rodinám, voči chudobným, i zodpovedným v
spoločnosti. Tieto vymenované prvky tvoria
rodinu. Žite ich s odvahou, v presvedčení, že
v miere, s akou prežívate vzájomnú lásku a
lásku ku všetkým, stávate sa živým evanjeliom,
ozajstnou domácou Cirkvou (porov. Familiaris
consortio, 49).
Bože, žehnaj naše rodiny. Bl. Laura, oroduj
za našich mladých, aby si uvedomovali veľkosť
manželského sľubu, ktorým sa chcú úplne oddať jeden druhému.
SR. MARTA
ZDROJ: HTTP://ZMM.SK/WP-CONTENT/
UPLOADS/LAURA2.JPG
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2012
Šach
LENDAČANIA MEDZI SLOVENSKOU ŠPIČKOU
V dňoch 17. až 24. marca 2012 sa v Ľubovnianskych kúpeľoch uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže v
šachu. Konajú sa pravidelne každý rok,
vždy v inom kraji. Súťažiaci musia byť
registrovaní šachisti, pričom sú rozdelení
do kategórií podľa veku a pohlavia. Hralo
sa v priestoroch zotavovne SOREA počas
ôsmich dní dokopy na 9 kôl, spravidla
švajčiarskym systémom. Okrem pondelka, kedy sa hrali 2 zápasy, ostatné dni sa
v každej kategórii vždy hral iba jeden
zápas s tempom 2 x 90 minút + 30 sekúnd
bonus na ťah. Jedna partia tak bežne
trvala okolo 2
až 3 hodín, čo
kládlo značné
nároky na psychickú záťaž
hráčov.
Lendacký
mládežnícky šach mal
zastúpenie v
piatich kategóriách. Najviac sa darilo a, z môjho
pohľadu, najvýraznejšie sa
presadil Štefan Dudaško
(VIII.B), ktorý
9
trpezlivou hrou získal 5 bodov z 9-tich
možných a vo veľmi silnej konkurencii
obsadil, v kategórii chlapcov do 14 rokov (CH 14) pekné 15. miesto. Pekne
hrali aj ďalší. Mário Dudaško (IX.A) v
kategórii CH 16 získal 4 body a celkovo
obsadil 21. miesto a Pavol Stolár (IV.B)
v kategórii CH 10 získal 4,5 bodu a 12.
miesto. Dievčatám sa darilo menej, v
silnej konkurencii body nezískali. Zuzana
Hudáčeková v kategórii D 16 obsadila 7.
miesto a Ivana Stolárová (II.C) v kategórii
D 10 získala 9. miesto.
Celkovo sa majstrovstiev SR zúčastnilo
198 hráčov z celej republiky. Dominovali
mládežníci zo šachových bášt ako sú Liptovská šachová škola, či hráči a hráčky z
oblasti juhu Slovenska. Chcem uviesť,
že práve v týchto lokalitách už úspešne
prebieha projekt Šach na školách, ktorý
sme v tomto roku rozbehli aj my. Deckám
ďakujem za vzornú reprezentáciu. Všetci
výkonmi dokázali že patria do širšej slovenskej špičky vo svojich kategóriách.
Verím, že v budúcnosti to bude ešte lepšie
a že šach bude Lendačanom prinášať stále
radosť a úspech.
ING. TOMÁŠ HUDÁČEK
ŽATVA LENDACKÝCH ŠACHISTOV
V sobotu 14. apríla 2012 sa v priestoroch ZŠ
Dostojevského v Poprade uskutočnilo záverečné 5. kolo Ligy mládeže Spiša v Rapid šachu
jednotlivcov. CVČ Lendak reprezentovalo 8
detí. Hralo sa tradične na 7 kôl s
tempom 2 x 15 minút na partiu.
Naše decká boli skvelé. Získali sme
jedno prvenstvo – Štefan Dudaško
(VIII.B) v kategórii chlapcov do 14
rokov, jedno druhé miesto zásluhou
Zuzany Hudáčekovej (SOŠ) v kategórii dievčat do 19 rokov a tri tretie
miesta pričinením Mária Dudaška
(IX.A) v kategórii chlapcov do 19
rokov, Pavla Stolára (IV.B) v kategórii CH 11 a Ivany Stolárovej (II.
C) v kategórii D 11.
Hlavným bodom programu
však bolo celkové vyhodnotenie
série piatich turnajov ligy v ročníku 2011/2012. Do celkového
poradia sa započítavali minimálne
tri najlepšie umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Na našu veľkú
radosť sme získali až 7 pódiových
umiestnení. Tu sú: kategória D 11
– 1. miesto Ivana Stolárová (II.C), 3. miesto
Katarína Dudašková (III.C), kategória CH 11
– 2. miesto Pavol Stolár (IV.B), kategória CH
08 – 3. miesto Miroslav Koščák (II.B), kategória
CH 14 – 3. miesto Štefan Dudaško (VIII.B),
kategória CH 19 – 1. miesto Mário Dudaško
(IX.A), kategória D 19 – 1. miesto Zuzana
Hudáčeková (SOŠ).
Mário Dudaško sa zároveň stal celkovým
víťazom ligy v tomto
ročníku, čím neoficiálne získal titul Majster
Spiša v šachu žiakov.
Nesklamali ani ostatní naši hráči, verím, že s čom, ktorí úspešne reprezentovali školu i obec.
trpezlivosťou a snahou v blízkej budúcnosti Verím, že nadšenie šachistov neopadne a že aj v
uspejú ešte lepšie.
budúcnosti budeme šíriť dobré meno šachu.
Na záver chcem poďakovať všetkým hráING. TOMÁŠ HUDÁČEK
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2012
Škola
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
10
ROZLÚČKA
Na konci 1. polroka školského roka 2011/2012 sme sa rozlúčili s
pani zástupkyňou Mgr. Danielou Tyborovou a s pani učiteľkou Máriou
Chovancovou, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V triedach, v ktorých
vyučovali, sa žiaci s nimi dôstojne rozlúčili. Pri tejto príležitosti Sára
Špaková, žiačka VI.A triedy, napísala túto báseň.
Pani učiteľke Chovancovej
Vždy ste nás pripravovali na prednes,
snažili sme sa o prvé miesto,
bolo to od Vás krásne gesto,
no teraz opúšťate svoje miesto
a nám je to fakt ľúto.
Niekedy nervy pribudli Vám k práci,
ale brali ste ohľad na to, že sme len šiestaci
a niekedy sme trochu babráci.
Veľmi dobre ste nás učili
a my sme tu dnes preto,
aby sme sa s Vami lúčili.
Niekedy aj kvapku slzy treba,
No nie veľa sĺz,
Niektoré si nechajme pre seba.
Niektorí sa občas bavili
a učenie nám skrátili,
lebo ste ich napomínali.
Ale aj preto sme sa niekde dostali.
Aha, sú z nás slušní ľudia,
to aj Vašou zásluhou,
hodiny v škole nás už až tak nenudia,
veľká vďaka, nemáme slov.
Učili ste veľa tried
a každá Vám dá niečo na rozlúčku.
No my sme originál,
preto máme pre Vás aj túto básničku.
Keď sa teraz zamyslíte,
čo to s nami bolo,
nezdá sa Vám,
že odchádzate skoro?
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Ale keď už tak je,
tak sa teda majte,
s Bohom ostávajte
a aj na nás si niekedy zaspomínajte.
Lendak 3/2012
Škola
AKTIVITY SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
11
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš ...
Súťaž v prednese slovenskej poézie a prózy sa uskutočnila v
CVČ v Spišskej Belej. Naši žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky:
Simona Koščáková VIII.A – POÉZIA 3. miesto, Ondrej Hudaček
IX.C – PRÓZA 1. miesto, Jakub Majerčák VIII.C – PRÓZA 2.
miesto a Kristína Majerčáková VI.A získala diplom za pekný
prednes.
Vedomostný kvíz zo slovenského jazyka
Kvízu sa zúčastnili trojčlenné družstvá jednotlivých tried, ktoré
preukázaním svojich vedomostí zo všetkých zložiek slovenského
jazyka súťažili o najlepšiu triedu.
Víťazi – 5. ročník V.C: Lenka Suchanovská, Jana Girgová, Natália
Galliková; 6. ročník: V.D Stanka Girgová, Veronika Koščáková,
Melánia Neupauerová; 7. ročník: VII.B Veronika Britaňáková, Gabriela Majerčáková, Renáta Bátoryová, 8. ročník: VIII.B Karolína
Petrasová, Michaela Majerčáková, Mirka Galliková.
Súťaž piatakov v čítaní s porozumením
Každoročne v rámci Mesiaca knihy súťažia piataci v čítaní
bez chýb a v práci s textom. Víťazmi sa stali: 1 .miesto – Jana
Girgová V.C, 2. miesto – Mária Lizáková V.B, 3. miesto – Lenka
Suchanovská V.C.
Potulky literatúrou
Deviataci zavŕšili svoju účasť v školských súťažiach zo slovenského jazyka preukázaním svojich vedomostí z literatúry.
Najlepší výsledok dosiahli a zvíťazili žiaci z IX.B – Stanka
Koščáková, Mária Budzáková, Erika Galliková.
Predajná výstavka kníh
Predajná výstavka kníh sa uskutočnila v marci 2012. Záujem o
výstavku, a najmä o zakúpenie vystavených kníh, je neustále veľký.
V spolupráci s kníhkupectvom sme žiakom predali knihy v cene
1062,46 €. Provízia 15 % z ceny predaných kníh bola odovzdaná
škole ako sponzorský dar vo výške 159,21 €.
Anton Marec – beseda so spisovateľom
Tesne pred koncom školského roka našu školu navštívil známy spisovateľ, autor povestí o Tatrách, Anton Marec. Beseda
sa stretla s veľkým záujmom detí, ktoré zaujímala nielen jeho
tvorba, ale aj rozprávanie o horách, o práci záchranárov, ale aj
osobné životné skúsenosti spisovateľa.
Divadelné predstavenie
Veľký úspech u žiakov 5. a 6. ročníka zaznamenala návšteva
divadelného predstavenia indiánskej rozprávky Deti Slnka v
Spišskom divadle v Spišskej Novej v mesiaci máj.
DDS Gašparko
Pracoval pod vedením PaedDr. Márie Budzákovej. Členovia
krúžku vystúpili na divadelnej prehliadke v Šuňave s hrou Ľuďom
nevyhovieš, kde získali hlavnú cenu a postúpili na krajskú prehliadku. Detský divadelný súbor Gašparko sa 19. apríla 2012 zúčastnil krajskej divadelnej prehliadky Rozprávkový Stropkov 2012.
Súperil so súbormi z Popradu, Vranova nad Topľou, Humenného,
Prešova, Sniny, Stropkova a Bardejova. So svojou novou hrou
v konkurencii súborov obstal, získal pekné 4. miesto. Víťazstvo
tento rok poputovalo do Prešova. DDS Gašparko sa svojou hrou
predstavil v priebehu mesiaca máj žiakom základnej školy.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. DANIELA SARNOVÁ
12
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
19. apríla 2012 sa žiačky našej
školy, ktoré postúpili zo školského kola, zúčastnili obvodného
(okresného) kola Biologickej
olympiády kategórie E, odbor
zoológia a botanika.
V zoológii Viera Vidová zo
VI.C obsadila 3. miesto s po-
čtom bodov 126 z celkového
počtu 150 bodov. Len dva body
za ňou skončila Valentína Majerčáková, tiež zo VI.C triedy, ktorá
získala 4. miesto.
V botanike sa tiež podarilo
získať pekné 3. miesto Márii
Gallikovej zo VII.D triedy.
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
PRAVOPISNÁ OLYMPIÁDA
Súťaž v písaní diktátov prebiehala v ročníkových kolách a
následne víťazi z jednotlivých
ročníkov súťažili vo finále navzájom medzi sebou s výsledkami:
1. miesto – Stanka Koščáková
9. mája 2012 sa naše
dve žiačky – víťazky
školského kola Botanikiády: Jana Girgová
a Natália Galliková,
žiačky V.C triedy, zúčastnili regionálneho
kola Botanikiády v
Košiciach. Súťažili tam
najlepší piataci z Prešovského a Košického
kraja, ktorí postúpili zo
školských škôl.
Z 57 súťažiacich sa
Janka Girgová stala
úspešnou riešiteľkou
regionálneho kola Botanikiády,
získala zo súťažiacich najviac
bodov, z maximálneho počtu
64 bodov, 62. Okrem nej sa to
podarilo ešte trom súťažiacim.
Pekný výkon dosiahla aj Natália Galliková, získala 59 bodov.
IX.B, Marcela Halčinová IX.C,
2. miesto – Vierka Vidová IX.B,
3. miesto – Katarína Majerčáková
13. apríla 2012 sa 44 žiakov
VIII.B, Lucia Majerčáková VI.A, zo 6. - 8. ročníka základnej
Dominika Hudáčková IX.C.
školy, spolu s pedagógmi, vyMGR. DANIELA SARNOVÁ brali do Bratislavy navštíviť
televízne štúdia a pozrieť si na
vlastné oči, ako to v takej teNa súťaž sa dôsledne pripravovali levízii či rozhlase vyzerá. Cespod vedením sr. Marty Tarkošovej. tovalo sa v noci, ráno o 8.00
Teší nás, že získali pekné 2. miesto, hod. ich privítala milá pani a
hoci nás trochu mrzí, že víťazstvo povodila ich po celej Slovennám uniklo o jeden bod. Srdečne skej televízii. Potom navštívili
blahoželáme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy.
MARB
Táto súťaž je u žiakov veľmi
obľúbená a zaujímavá. Súťažiaci riešili rôzne teoretické a praktické úlohy z botaniky - vedy o
rastlinách, v priestoroch botanickej záhrady v Košiciach.
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
MEDIÁLNA VÝCHOVA
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Okresné kolo Biblickej olympiády v kategórii základných škôl
sa uskutočnilo 20. marca 2012 v
Kežmarku. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Barbora
Batoryová, VI.A; Stanislava Koščáková, IX.B a Patrik Halčin, IX.C.
Lendak 3/2012
Škola
BOTANIKIÁDA
televíziu JOJ (nielen vysielacie
štúdia, ale aj filmové ateliéry)
a ešte aj TV Markízu. Neobišli ani Slovenský rozhlas. Po
celodennej exkurzii sa deti vyšantili v zoologickej záhrade a
dinoparku. Podvečer si pozreli
Koncert vďaky, keďže bol Deň
narcisov. Domov prišli neskoro
v noci, ale plní zážitkov z nádherného dňa.
MARB
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
Vo štvrtok, 15. marca 2012, sa
konalo okresné kolo Fyzikálnej
olympiády. Po niekoľkoročnej odmlke sme mali i my svojich žiakov
v tejto súťaži. Domáce (školské)
kolo riešili Karolína Petrasová,
Zuzana Simona Bátoryová a Ivana
Háberová z VIII.B a Dávid Špak z
IX.C. Všetci postúpili do okresného kola. Úspešnými riešiteľkami
sa stala Ivana Háberová, ktorá sa
umiestnila na peknom 5. mieste a
Karolína Petrasová, ktorá skončila
na 8. mieste. Obom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.
ING. MIROSLAVA SISKOVÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MARB
Lendak 3/2012
13
Škola
SVETOVÝ DEŇ VODY
„Nieto lepšej vody ako voda z hory - z takej vody nikto ešte nebo
chorý. Pite, deti, pite, vždy mi dosť ostane - ak nemáte hrnček,
nastavte si dlane. Nieto lepšej vody ako z horskej studne - hoci sa
celá rozdá, nič z nej neubudne.“
Voda. Nachádza sa všade oko- nad dôležitosťou vody, získavali čo
lo nás a aj napriek tomu je vzácna. najviac informácii nielen výzdobou
Presne ako soľ z rozprávky Soľ triedy na tému voda, ale riešili aj
nad zlato. Žijeme vďaka vode, a vedomostne testy. Do celkového
práve preto sme si 22. marca 2012 hodnotenia sa započítaval aj počet
projektovým vyučovaním chceli žiakov v modrom oblečení. Najzdôrazniť jej dôležitosť pre za- krajšiu triedu mali: VI.B, VI.D,
chovanie života. Žiaci 1. a 2. roč- VIII.D a IX.C. Pri riešení úloh
níka sa v prvej časti projektového z vedomostí „vodného testu“ si
vyučovania dozvedeli o význame najlepšie počínala VIII.D, IX.A a
a dôležitosti vody. Pani učiteľky VI.A. 100 % počet žiakov v modmodernými vyučovacími metó- rom oblečení dosiahli triedy V.A,
dami a formami, využitím IKT a V.C, VI.A a VII.A. Po celkovom
interaktívnej tabule, medzipred- zrátaní bodov sa triedy umiestnili
metovými vzťahmi s hudobnou a následovne: 5. – 6. ročník: 1.
výtvarnou výchovou, sprostred- miesto – VI.A, 2. miesto – VI.B,
kovali žiakom rôzne informácie o 3. miesto – V.C. 7. – 9. ročník: 1.
vode. V druhej časti projektového miesto – VIII.D, 2. miesto – IX.A,
vyučovacia prváci tvorili plagáty 3. miesto – IX.C.
a druháci súťažili v skupinách,
V deň, kedy sa konalo projektoriešili tajničky, vypĺňali pracovné vé vyučovanie Svetový deň vody, sa
listy, preverovali si vedomosti uskutočnilo aj súťažné popoludnie,
o vode. Samozrejme, žiaci pili venované žiakom 7. – 8. ročníka.
vodu, čím sme chceli zdôrazniť Zvíťazilo trojčlenné družstvo VIII.
význam pitného režimu.
B. Na 2. mieste sa umiestnila VIII.
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Dňa 17. apríla 2012 sa naši tretiaci a štvrtáci na niekoľko hodín stali
malými environmentalistami. Počas
projektového vyučovania sa v prezenčnej časti dozvedeli množstvo
informácii o lese. Vedomosti, ktoré
získali, si tretiaci preverovali pri
práci s pracovnými listami. A aby
ukázali, že to s ochranou prírody
myslia vážne, zasadili vlastnoručne
v areáli školy stromčeky.
Štvrtákov navštívili lesní pedagógovia, p. Stavný a p. Halčin, zo
Štátnych lesov TANAP-u. Formou
pútavej prednášky im predstavili
medveďa - kráľa našich lesov.
Porozprávali o autentických zážitkoch s medveďom, o jeho spôsobe
života, obžive, zimnom spánku.
Žiaci si mohli porovnávať skutočné
stopy medveďa so svojou stopou.
Najdôležitejšie však bolo to, že sa
dozvedeli, ako sa majú správať, čo
robiť pri skutočnom strete s medveďom v lese. Lesní pedagógovia
poučili žiakov, ako sa majú správať
na turistických chodníkoch, ako
majú chrániť naše lesy.
Ďakujeme im, že si našli čas a
prišli do našej školy odovzdať žiakom svoje vedomosti, skúsenosti a
zasiali semienko lásky k prírode.
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ
VYČISTÍME SI SLOVENSKO
Dňa 22. apríla naša planéta
Zem oslavovala svoj sviatok Deň Zeme. Žiaci našej školy sa
preto zapojili do celoslovenskej
súťaže Vyčistíme si Slovensko a
vyčistili časť Najdeckého potoka.
Do súťaže sa zapojili žiaci Prírodovedného krúžku, krúžku Poznaj
a chráň, ktoré vedie pani učiteľka
Ing. Mária Švorcová. No pridali sa
aj iní. Najmladšou účastníčkou sa
stala Lucia Galliková z II.C trie-
dy, ktorá prišla so svojou staršou
sestrou Katarínou. 27 žiakov našej
školy, pani učiteľka Mgr. Katarína
Halčinová a Ing. Mária Švorcová
sa rozhodli správne - pomohli prírode. A Vy? Nevyhadzujme odpad
do prírody a ona sa nám odmení
svojou krásou. Poďakovanie patrí
aj Obecnému úradu v Lendaku a
pánovi starostovi Pavlovi Hudáčkovi za pomoc pri odvoze smetí z
danej lokality.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Aj žiaci 5. - 9. ročníka v tento A, 3. miesto patrí VII.D. Víťazom
deň, počas troch vyučovacích ho- srdečne blahoželáme.
dín, venovali priestor vode. Spolu
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ
s triednymi učiteľmi sa zamýšľali
A ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
ING. MÁRIA ŠVORCOVÁ
14
MATEMATICKÝ KLOKAN
19. marca 2012 riešilo 66 914 žiakov
Slovenska na 1 397 školách súťažné úlohy. Klokanie testy v Lendaku, v rámci
primárneho vzdelávania, riešilo 48 žiakov.
Žiaci pracovali samostatne po jednotlivých
ročníkoch v kategóriách Klokanko 2, Klokanko 3 Klokanko 4. V rámci nižšieho
sekundárneho vzdelávania sa zúčastnilo 15
žiakov. Zapojili sme sa do kategórií Školák
5, Benjamín 6, Benjamín 7 a Kadet 8. Súťažiaci sa zabavili pri jednotlivých úlohách a
hlavne si aj precvičili mozgové závity.
Výsledky boli zverejnené 11. apríla 2012
na www.matematickyklokan.sk. V kategórii Klokanko 2 zvíťazil Stanislav Ripka z
II.C, nasledovaný Michaelou Koščákovou
z II.A a Líviou Budzákovou z II.C triedy.
V kategórii Klokanko 3 patrilo prvé miesto
najúspešnejšiemu riešiteľovi testov v rámci
základnej školy Adamovi Gallikovi z III.
A, na druhom mieste sa umiestnila Sandra
Bekešová a na treťom Ema Majerčáková,
obe z III.B. V kategórii Klokanko 4 vyhral
Tomáš Majerčák zo IV.A pred Viktóriou
Špakovou zo IV.D triedy.
V kategórii Školák 5 zvíťazila Mária
Lizáková z V.D triedy, v kategórii Benja-
Lendak 3/2012
Škola
mín 6 opätovne Vojtech Fudaly zo VI.A,
nasledovaný Melániou Neupauerovou zo
VI.D a Valentínou Majerčákovou zo VI.C
triedy. V kategórii Benajmín 7 sa najlepšie
darilo Silvii Majerčákovej, ďalej Filipovi
Budzákovi a Jánovi Budzákovi, všetci
zo VII.D triedy. V kategórii Kadet 8 sa
najlepšie umiestnil Pavol Batory z VIII.
C triedy. Srdečne blahoželáme a prajeme
veľa chuti do riešenia matematických úloh
a hlavolamov.
MGR. ALŽBETA KOŠČÁKOVÁ
A ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
11. apríla 2012 sa uskutočnilo v Základnej
škole Dr. Fischera obvodné kolo Matematickej
olympiády. V kategórii Z6 sa na treťom mieste
umiestnil Vojtech Fudaly, na štvrtom mieste Anna Háberová, na piatom mieste Sára Špaková.
Všetci úspešní riešitelia sú žiakmi VI.A triedy.
V kategórii Z7 sa našim nedarilo. V kategórii
Z8 sa na piatom mieste umiestnila Zuzana
Simona Bátoryová z VIII.B triedy. Srdečne
blahoželáme!
ING. MONIKA MAZUREKOVÁ
SPEVÁCKE SÚŤAŽE
31. marca 2012 sa v Dome kultúry vo
Svite uskutočnila umelecká súťaž organizovaná POS Poprad - Z Tatranského
prameňa - venovaná detskej hudobnej
folklórnej tvorbe. Naši talentovaní žiaci
ani tento rok nesklamali. Samuel Špak
zo VI.B získal v kategórii detskí sólisti
inštrumentalisti ZLATÉ PÁSMO s postupom na kraj. Matúš Lizák z IX.A a
Samuel Špak zo VI.B získali v kategórii
detskí sólisti speváci ZLATÉ PÁSMO
s postupom na kraj. Prvá skupina - Detská
spevácka skupina Kicorka - získala v kategórii
detské spevácke skupiny ZLATÉ PÁSMO s
návrhom na postup na kraj a druhá dievčenská
spevácka skupina DSS Kicorka II., získala
STRIEBORNÉ PÁSMO.
19. apríla 2012 sa v Spišskej Belej konala
spevácka súťaž folklórnych piesní - Beliansky slávik. Aj žiaci našej základnej školy
sa každoročne zúčastňujú tejto súťaže. V
tomto školskom roku si ocenenia získali títo
speváci: Samuel Špak zo VI.B za 2. miesto v
2. kategórii, Estera Nebusová zo VII.A
za 2. miesto v 3. kategórii a Jozef Lizák
z IX.A za 3. miesto v 3. kategórii.
V Raslaviciach sa 5. mája 2012 konala
krajská súťažná prehliadka detského
hudobného folklóru. Detský folklórny
súbor Kicorka súťažil v troch kategóriách. V kategórii spevácke skupiny sme
získali strieborné pásmo, taktiež 2. miesto získal Matúš Lizák z IX.A a Samuel
Špak zo VI.B v speve (duo) a následne
Samuel Špak získal v hre na heligónke
1. miesto s návrhom na postup na celoslovenskú súťaž. 9. a 10. júna sa v Habovke
uskutočnila celoslovenská prehliadka detského hudobného folklóru. Samuel Špak
sa umiestnil v striebornom pásme.
Okresná súťaž Slávik Slovenska sa konala
11. mája 2012 v Kežmarku. Konkurencia bola
mimoriadne vysoká, preto nás teší úspech
našich spevákov. Získali sme dve prvé miesta.
V I. kategórii nám na krajskú súťaž postúpila
Veronika Halčinová z III.B a v III. kategórii Matúš Lizák z IX.A, ktorý okrem toho, že súťažil,
doprevádzal svojou harmonikou aj ostatných
súťažiacich. Za vynikajúcu reprezentáciu sa
chceme poďakovať aj Ivete Majerčákovej zo
VII.D, Sáre Špakovej zo VI.A, Samuelovi
Špakovi zo VI.B, Estere Nebusovej zo VII.A
a Kataríne Lizákovej z III.B.
Úspech nás mimoriadne teší, ďakujeme
deťom za vzornú reprezentáciu. Do ďalšieho
pôsobenia prajeme veľa chuti a elánu.
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. IVETA PAVLÍKOVÁ
Lendak 3/2012
REGIONÁLNA VÝCHOVA
V rámci prierezovej témy
Regionálna výchova sa konala súťaž zameraná na tému
ODEV- kroj na dedine.
Žiaci deviateho ročníka súťažili v teoretickej časti, kde
mali v prvej úlohe pomenovať
jednotlivé časti kroja, ktorý
sa bežne nosí v našej dedine
– Lendak. Druhá časť súťaže
sa zameriavala na vedomosti
15
Škola
žiakov. V teste mali určiť kedy, kde a na akú príležitosť sa
obliekajú jednotlivé časti kroja.
Za teoretické vedomosti boli
súťažiaci hodnotení známkou.
Tretia časť súťaže bola zameraná na zručnosti, predstavivosť
žiačok, ktoré mali za úlohu
zhotoviť časť kroja – mašličku.
Mašličku museli vedieť previazať, podšiť, prišiť čipku, flitre,
malé perly, ovos, mesiačiky,
hviezdičky, kvietočky.
Praktická úloha, určená pre
dievčatá, bola hodnotená porotou,
ktorú tvorili: PaedDr.Mária Budzáková, Mgr. Dana Mačáková, Mgr.
Renáta Fudalyová, Jana Koščáková a Mgr. Veronika Galliková.
Porota hodnotila kvalitu zhotovenia, podšitia, prišitia ozdôb,
ktoré sa využívajú pri zhotovení
mašličky. Súťaže sa zúčastnilo 35
žiačok. Výsledky:
1. Rozália Majerčáková, IX.B,
2. Simona Lizáková, IX.C,
Lucia Galliková, IX.C,
3. Katarína Jašňáková, IX.C,
Jana Budzáková, IX.A,
Mária Majerčáková st., IX.A.
Srdečne blahoželáme!
MGR. VERONIKA GALLIKOVÁ
ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA
Dňa 29. a 30. marca 2012 žiaci
1. až 4. ročníka absolvovali praktické cvičenia zo zdravotnej výchovy.
Mgr. Jana Figlárová a žiačky
krúžku Prvá pomoc pripravili pre
žiakov teoretické aj praktické cvičenia z poskytovania prvej pomoci,
ošetrovania poranení, oboznámili
ich s vybavením lekárničky, precvičili fixáciu zlomeniny a pod.
Okrem zaujímavej a bezprostrednej atmosféry, ktorú praktické
cvičenia navodili, žiaci získali
zábavnou formou najzákladnej-
šie poznatky
a zručnosti
z prvej pomoci. Žiačky krúžku
Prvá pomoc
samostatne
viedli hodiny
a učili svojich mladších
spolužiakov.
Aktivita mala
a u mladších
žiakov veľký úspech. Ďakujeme!
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
25. mája 2012 a 28. mája
2012 absolvovali žiaci prvého
až štvrtého ročníka teoretickú
prípravu a praktickú časť na
prenosnom dopravnom ihrisku,
ktoré k nám doviezli mestskí
policajti zo Starého Smokovca. Počas teoretickej prípravy
získali vedomosti o pravidlách
správania sa chodcov a cyklistov na ceste, o tom, ako sa
správne pripútať v autosedačke
a oboznámili sa s významom
reflexného označenia na oblečení. V praktickej časti si
precvičili jazdu na kolobežke
a prechádzanie cez prechod pre
chodcov. Mestskí
policajti, primerane ich veku, objasnili žiakom rôzne
dopravné situácie
na ceste a obdarovali ich malými
užitočnými darčekmi. Žiaci aktívnym
spôsobom získali
nové vedomosti a
zručnosti z dopravnej výchovy, ktoré
potrebujú do života. Vyučovanie na prenosnom dopravnom
ihrisku majú deti veľmi rady.
Veríme, že aj o rok k nám
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
opäť prídu mestskí policajti. zručnosti na bicykli a získali
Žiaci štvrtého ročníka zavŕšili „vodičský preukaz štvrtáka“.
vyučovanie dopravnej výchovy Srdečne blahoželáme!
absolvovaním testov a jazdy
MGR. RENÁTA ČERNÁKOVÁ
16
Šport
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA - O ROK STARŠIA
Za krásneho slnečného počasia sa otvorili brány VI. ročníka
športovej olympiády žiakov
základnej školy. Opäť si žiaci v
priebehu piatich dní zmerali sily v
rôznych športových disciplínach.
Nechýbali rôzne druhy behov,
lezecká stena, skok do výšky i do
diaľky. Samozrejme, nechýbali
ani kolektívne športy. S radosťou
si zmerali sily vo futbale, basketbale, vybíjanej, či volejbale.
Na olympiáde sme mali aj medzinárodnú účasť. Prišli si zasúťažiť
naši kamaráti z Konstantynóva
Lodzkého. Ešte zaujímavejšie
bolo, že sa do športovej olympiády
zapojili najmenší žiaci z materskej
školy. S veľkým elánom a športovým zápolením sa pustili do jednotlivých športových disciplín.
Vyvrcholením každého dňa bolo
ocenenie najlepších športovcov, či
vyhodnotenie najlepšieho družstva
a odovzdanie medailí. Spolu sa na
olympiáde ocenilo 504 športovcov.
Výsledky jednotlivých disciplín:
Skok do diaľky – dievčatá:
MŠ: 1. Katka Hudáková; 2. Mariana Koščáková; 3. Sabína Halčinová. 1. – 2. ročník: 1. Veronika
Majerčáková, I.A; 2. Valentína
Koščáková, II.C; 3. Ivana Stolárová, II.C. 3. – 4. ročník: 1. Katarína
Žáková, IV.A (Smolenice); 2.
Ema Majerčáková, III.B; 3. Mária
Budzáková, III.C. 5. – 6. ročník:
1. Karolína Koščáková, VI.C; 2.
Melánia Neupauerová, VI.D; 3.
Zdenka Koščáková, V.D. 7. -– 9.
ročník: 1. Elena Smoleňáková,
VIII.D; 2. Klaudia Háberová, VII.
B; 3. Marcela Halčinová, IX.C.
Skok do diaľky - chlapci:
MŠ: 1.Štefan Čarnogurský; 2. Tadeáš Halčin; 3. Ján Halčin. 1. – 2.
ročník: 1. Michal Koščák, II.C;
2. Michal Hudák, II.C; 3. Gabriel
Lizák, II.C. 3. – 4. ročník: 1. Matej Majerčák, III.C; 2. Benjamín
Selvek, IV.D; 3. Milan Selvek,
IV.D. 5. – 6. ročník: 1. Lukáš
Hudáček, VI.D; 2. Patrik Hudák,
VI.D; 3. Dávid Neupauer, V.B. 7.
– 9. ročník: 1. Gabriel Žmijovský,
IX.A; 2. Ondrej Hudáček, IX.C;
3. Jaroslav Majerčák, VIII.A.
Malý futbal:
1. – 2. ročník: 1. REAL MADID:
Gabriel Lizák, Valentín Hudák,
Mikuláš Stolár, Michal Koščák,
Andrej Stolár. 3. – 4. ročník: 1.
SANTOS: Milan Selvek, Pavol
Stolár, Matej Koščák, Julian Koščák, Marián Stolár. 5. – 6. ročník:
1. AC MILÁNO: Kristián Gallik,
Andrej Gallik, Ondrej Koščák,
Patrik Hudák, Lukáš Hudáček,
Martin Batory. 7. – 9. ročník: 1.
miesto REAL MADRID: Ján Hudáček, Kristián Badovský, Šimon
Neupauer, Michal Neupauer, Marián Žmijovský, Jaroslav Budzák.
Bedminton- chlapci:
3. – 4. ročník: 1. Matej Majerčák,
III.C; 2. Alexandra Špaková, III.
C; 3. Benjamín Selvek, IV.D. 5.
– 6. ročník: 1. Matúš Neupauer,
VI.C; 2. Marcel Badovský, V.D;
3.Tomáš Koščák, VI.C. 7. – 9.
ročník: 1. Ondrej Hudáček, IX.C;
2. Gabriel Žmijovský, IX.A; 3.
Michal Neupauer, VIII.B.
Bedminton- dievčatá:
5. – 6. ročník: 1. Lucia Majerčáková, VI.A; 2. Karolína Majerčáková,
VI.B; 3. Katarína Žáková, IV.A. 7.
– 9. ročník: 1. Marcela Halčinová,
IX.C; 2. Katarína Budzáková, IX.
C; 3. Klaudia Háberová, VII.B.
Vrh guľou dievčatá:
1. Katarína Budzáková, IX.C; 2.
Elena Smoleňáková, VIII.D; 3.
Klaudia Suchanovská, VIII. C.
Vrh guľou chlapci:
1. Ondrej Hudáček, IX.C; 2.
Jozef Halčin, VIII.D; 3. Gabriel
Žmijovský, IX.A.
Vybíjaná mix:
3. – 4. ročník: 1. REAL MADRID: Ján Koščák, Marián Stolár,
Pavol Suchovský, Ján Gallik,
Patrik Gallik, Mikuláš Neupauer,
Ján Hudáček. 5. – 6. ročník: 1.
GUMKÁČI: Gabriela Hudáčková,
Sára Špaková, Zdenka Koščáková,
Mária Lizáková, Ružena Budzáková, Matúš Neupauer, Tomáš Gallik,
Miroslav Hudák. 7. – 9. ročník: 1.
FU-ŠI-GI: Klaudia Suchanovská,
Elena Smoleňáková, Klaudia Háberová, Jozef Lizák, Jaroslav Majerčák, Gabriel Žmijovský, Ondrej
Hudáček, Michal Neupauer.
Skok do výšky – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Ivana Stolárová,
II.C; 2. Valentína Koščáková,
II.C; 3. Rozália Halčinová, II.B. 3.
– 4. ročník: 1. Katarína Žáková,
IV.A; 2. Mária Koščáková, III.B;
3. Ema Majerčáková, III.B. 5. – 6.
ročník: 1. Karolína Koščáková,
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2012
17
Šport
Lendak 3/2012
VI.C; 2. Zdenka Koščáková, V.D;
3. Patrícia Koščáková, VI.A. 7.
– 9. ročník: 1. Klaudia Háberová,
VII.B; 2. Anna Galliková, VII.C;
3. Katarína Budzáková, IX.C.
Skok do výšky – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Michal Koščák,
II.C; 2. Mikuláš Stolár, II.A; 3.
Tomáš Lizák, II.A. 3. – 4. ročník:
1. Pavol Suchovský, III.B; 2.
František Lizák, III.A; 3. Pavol
Stolár, IV.B. 5. – 6. ročník: 1. Lukáš Hudáček, VI.D; 2. Juraj Dudaško, V.C; 3. Filip Hudák, V.C. 7.
– 9. ročník: 1. Gabriel Žmijovský,
IX.A; 2.Ondrej Hudáček, IX.C;
3.Tomáš Čižík, IX.B.
Beh na 60 m – dievčatá:
MŠ: 1. Dominika Birošíková, 2.
Sára Koščáková, 3. Mariana Koščáková. 1. – 2. ročník: 1. Rozália
Halčinová, II.B; 2. Vladimíra Birošíková, II.B; 3.Valentína Koščáková, II.C. 3. – 4. ročník: 1.Katarína
Žáková, IV.A; 2. Martina Majerčáková, III.B; 3. Ema Majerčáková,
III.B. 5. – 6. ročník: 1. Karolína
Koščáková, VI.C; 2. Helena Zamkovská (Spišská Belá), VI.B; 3.
Valentína Majerčáková, VI.C. 7.
– 9. ročník: 1. Klaudia Háberová,
VII.B; 2. Elena Smoleňáková,
VIII.D; 3. Ewa Zylka (PL).
Beh na 60 m – chlapci:
MŠ: 1.Valentín Majerčák, 2.
Dominik Neupauer, 3. Tadeáš
Halčin. 1. – 2. ročník: 1. Milan
Hudák II.C; 2. Valentín Hudák,
I.C; 3. Michal Koščák, II.C. 3. – 4.
ročník: 1. Pavol Suchovský, III.B;
2. Matej Koščák, IV.D; 3. Milan
Selvek, IV.D. 5. – 6. ročník: 1.
Andrej Gallik, VI.D; 2. Kristián
Gallik, VI.D; 3. Filip Hudák, V.C.
7. – 9. ročník: 1. Stanislav Špak,
VIII.A; 2. Tomáš Čižík, IX.B; 3.
Gabriel Žmijovský, IX.A.
Stretball – dievčatá:
5. – 6. ročník: 1. Čokoládky, 2.
Blondínky. 7. – 9. ročník: 1. Iba
mená, 2. Neónky, 3. Alfa.
Streetball – chlapci:
5. – 6. ročník: 1. Kinderkáči,
2. Alkáči, 3. Pudinkáči. 7. – 9.
ročník: 1. Pajtáši, 2. Poľské
dupky (PL), 3. Kanzas (PL)
Lezecká stena – dievčatá:
1. – 2. ročník: 1. Rozália Halčinová,
II.B; 2. Valentína Koščáková, II.C;
3. Vladimíra Birošíková, II.B. 3.
– 4. ročník: 1. Kristína Hudáčeková, III.C; 2. Slavomíra Koščáková,
IV.C; 3. Lucia Bátoryová, IV.C. 5.
– 6. ročník: 1. Barbora Hudáčková, VI.A; 2. Melánia Neupauerová,
VI.D; 3. Mária Birošíková, V.B. 7.
– 9. ročník: 1. Klaudia Háberová,
VII.B; 2. Marcela Halčinová, IX.C;
3. Mária Neupauerová, VII.C.
Lezecká stena – chlapci:
1. – 2. ročník: 1. Michal Koščák,
II.C; 2. Mário Birošík, II.B; 3. Valentín Hudák, I.C. 3. – 4. ročník:
1. Milan Selvek, IV.D; 2. Stanislav
Birošík, III.B; 3. Pavol Suchovský,
III.B. 5. – 6. ročník: 1. Filip
Hudák, V.C; 2. Adam Neupauer,
V.D; 3. Lukáš Hudáček, V.B. 7.
– 9. ročník: 1. Jozef Lizák, IX.A;
2. Jaroslav Majerčák, VIII.A; 3.
Ondrej Hudáček, IX.C.
Šach – dievčatá:
Mladšie dievčatá: 1. Ivana
Stolárová, II.C; 2. Emília Lizáková, I.C. Staršie dievčatá:
1. Simona Grichová, VI.A; 2.
Nikola Jašňáková, VI.C.
Šach – chlapci:
Mladší chlapci: 1. Pavol Stolár, IV.B; 2. Julián Koščák,
IV.D; 3. Michal Lizák, III.A.
Starší chlapci: 1.Tomáš Lizák,
VI.A; 2. Šimon Lizák, VII.D;
3. Ondrej Koščák, VI.D.
Stolný tenis – dievčatá:
Mladšie žiačky: 1. Karolína
Koščáková, VI.C; 2. Simona
Hudáková, V.C; 3. Katarína
Galliková, VI.C. Staršie žiačky:
1. Hana Mačáková (Ľubica); 2.
Františka Grichová, VII.A; 3.
Klaudia Háberová, VII.B.
Stolný tenis – chlapci:
Mladší žiaci: 1. Filip Hudák,
V.C; 2. Adam Neupauer, V.D;
3. Štefan Gallik, VI.C. Starší
žiaci: 1. Michal Neupauer,
VIII.B; 2. Jozef Lizák, IX.A;
3.Jaroslav Majerčák, VIII.A.
Jedenástky – chlapci:
MŠ: 1. Stanislav Suchanovský,
2. Valentín Majerčák, 3.Stanislav
Halčin. 1. – 2. ročník: 1. Gabriel
Hudáček, II.D; 2. Valentín Hudák,
I.C; 3. Mário Birošík, II.B. 3. – 4.
ročník: 1. Pavol Stolár, IV.B; 2.
Pavol Suchovský, III.B; 3. Julián
Koščák, IV.D. 5. – 6. ročník: 1.
Andrej Gallik, VI.D; 2. Ondrej
Majerčák, V.D; 3. Patrik Hudák,
VI.D. 7. – 9. ročník: 1. Ondrej Hudáček, IX.C; 2. Adam Háber, VIII.
A; 3. Štefan Koščák, VII.A.
Jedenástky – dievčatá:
MŠ: 1. Katarína Hudáková, 2.
Mariana Koščáková, 3. Sofia
Špaková. 1. – 2. ročník: 1. Mária
Lizáková, I.B; 2. Karolína Halčinová, II.C; 3. Ivana Stolárová, II.C. 3.
– 4. ročník: 1. Klaudia Koščáková,
IV.B; 2. Ema Majerčáková, III.B;
3. Martina Majerčáková, III.B. 5.
– 6. ročník: 1. Katarína Galliková,
VI.C; 2. Simona Hudáková, V.C;
3. Helena Zamkovská, VI.B. 7.
– 9. ročník: 1. Marcela Halčinová,
IX.C; 2. Františka Grichová, VII.A;
3. Elena Smoleňáková, VIII.D.
Behy – dievčatá:
1.– 2. ročník (200 m): 1. Rozália
Halčinová, II.B; 2. Valentína
Koščáková, II.C; 3.Valéria Gazdíková, II.A. 3. – 4. ročník (400
m): 1. Martina Majerčáková,
III.B; 2. Katarína Lizáková, III.
B; 3. Ema Majerčáková, III.B.
5. – 6. ročník (600 m): 1. Mária
Lizáková, V.D; 2. Melánia Neupauerová, VI.D; 3. Zdenka Koščáková, V.D. 7. – 9. ročník (800
m): 1. Hana Mačáková (Ľubica);
2. Františka Grichová, VII.A; 3.
Marcela Halčinová, IX.C.
Behy – chlapci:
1. – 2. ročník (200 m): 1. Milan
Hudák, II.C; 2. Mário Koščák,
II.A; 3. Gabriel Lizák, II.C. 3.
– 4. ročník (400 m): 1. Pavol
Suchovský, III.B; 2. Ján Koščák,
IV.B; 3. Milan Selvek, IV.D. 5.
– 6. ročník (800 m): 1. Andrej
Gallik, VI.D; 2. Kristián Gallik,
VI.D; 3. Miroslav Hudák, VI.C.
7. – 9. ročník (1000 m):1. Ondrej
Hudáček, IX.C; 2. Tomáš Čižík,
IX.B; 3. Jozef Lizák IX.A.
Hod kriketovou loptičkou
– dievčatá:
MŠ: 1. Katarína Hudáková, 2. Lenka Grichová, 3. Sofia Špaková. 1.
– 2. ročník: 1. Rozália Halčinová,
II.B; 2. Karolína Halčinová, II.C; 3.
Valentína Koščáková, II.C. 3. – 4.
ročník: 1. Jana Dvorčáková, IV.C;
2. Mária Budzáková, III.C; 3. Katarína Dudašková, IV.C. 5. – 6. ročník: 1. Barbora Hudáčková, VI.A;
2. Karolína Koščáková, VI.C; 3.
Barbora Budzáková, V.A. 7. – 9.
ročník: 1. Katarína Budzáková,
IX.C; 2. Hana Mačáková, VIII.A;
3. Klaudia Koščáková, IX.A.
Hod kriketovou loptičkou –
chlapci:
MŠ: 1. Ondrej Batory, 2. Lukáš
Halčin, 3. Valentín Majerčák. 1.– 2.
ročník: 1. Miroslav Koščák, II.B;
2. Mário Birošík, II.B; 3. Valentín
Hudák, I.C. 3. – 4. ročník: 1. Pavol
Suchovský, III.B; 2. Ján Koščák,
IV.B; 3. Stanislav Birošík, III.B.
5.– 6. ročník: 1. Andrej Gallik,
VI.D; 2. Lukáš Hudáček, VI.D; 3.
Alexander Neupauer, V.A. 7.– 9.
ročník: 1. Ondrej Hudáček, IX.C;
2. Patrik Oriabinec (Kežmarok),
IX.B; 3. Ján Hudáček, IX.B.
Volejbal – mix:
1. RAKEŽDAK: Katarína Budzáková, Erika Galliková, Miroslava
Galliková, Klaudia Koščáková,
Adam Kovalčík, Patrik Oriabinec.
2. PAJTÁŠI: Jaroslav Majerčák,
Michal Neupauer, Štefan Neupauer, Ján Hudáček, Stanislav
Špak, Ondrej Hudáček. 3. TO
JE JEDNO: Zdenka Koščáková,
Mária Lizáková, Sára Špaková,
Adam Neupauer, Alexander Neupauer, Kamil Hudáček
Štafetové behy – mix:
1. – 2. ročník: 1. ČERVENÍ BÝCI:
Gabriel Budzák, Mário Koščák,
Valentín Hudák, Ján Grich. 2. ZLATOVLÁSKY: Valéria Gazdíková,
Valentína Koščáková, Mariana
Koščáková, Sára Koščáková. 3.
– 4. ročník: 1. ČERVENÍ DIABLI:
Ján Koščák, Pavol Stolár, Milan
Selvek, Julián Koščák. 2. ČIERNI
VLCI: Mário Birošík, Stanislav
Birošík, Gabriel Háber, Mikuláš
Neupauer. 3. SUPER TÍM: Pavol
Suchovský, Ján Gallik, Martina
Majerčáková, Ema Majerčáková.
5. – 6. ročník: 1. ŠPORTOVCI:
Andrej Gallik, Kristián Gallik, Miroslav Hudák, Lukáš Hudáček. 2.
KINDERKÁČI: Filip Hudák, Jozef Birošík, Alexander Neupauer,
Patrik Hudák. 3. TYČINKY: Mária
Lizáková, Zdenka Koščáková, Barbora Hudáčková, Helena Zamkovská. 7. – 9. ročník: 1. DOBRÍ:
Michal Neupauer, Stanislav Špak,
Ján Hudáček, Patrik Oriabinec. 2.
NABÍJACI: Tomáš Čižík, Ondrej
Hudáček, Jaroslav Majerčák, Jozef
Lizák. 3. TAK TI TREBA: Adrián
Lizák, Klaudia Háberová, Paulína
Lizáková, Marcela Halčinová.
Po olympijských dňoch je
dobojované. Jednotlivé disciplíny
majú svojich víťazov. Priemerne
sa denne zúčastnilo okolo 150
žiakov. Teší nás, že si prídu
zmerať sily aj žiaci z iných škôl.
Veríme, že VI. ročník Športovej
olympiády naplnil očakávania
žiakov a prispel k rozvoju pohybu
a upevneniu zdravia.
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Lendak 3/2012
18
Šport a škola
OPÄŤ MÁME MAJSTROV OKRESU V ATLETIKE
18. mája 2012 sa uskutočnilo konkurencii kežmarských škôl
okresné kolo v atletike. V silnej sa veľmi dobre darilo chlapcom,
ktorí v celkovom poradí
obsadili 2. miesto. Ani
dievčatá nesklamali a v
konečnom poradí obsadili 5.miesto. Súťaže sa
zúčastnilo 14 škôl. Najlepší športovci postúpili
na krajské kolo do Prešova. Z dievčat sa najlepšie
darilo Kataríne Budzákovej z IX.C, ktorá získala
1. miesto vo vrhu guľou.
Na krajskom kole získala
6. miesto (8,88 m). Hneď
na 2. mieste ju nasledovala Mária Halčinová z
VIII.A. Na krajské kolo postúpil
aj Ondrej Hudáček z IX.C, ktorý
v okresnom kole získal 1. miesto v
behu na 1 000m. Na krajskom kole
sa umiestnil na 16. mieste. V behu
na 1 000 m ho sprevádzal František
Žmijovský z IX.C, ktorý obsadil
2. miesto. Vo vrhu guľou sa darilo
aj chlapcom. Peter Halčin z IX.B
získal 2. miesto. Marek Hudáček z
VIII.C v hode kriketovou loptičkou
získal 3. miesto.
Víťazom srdečne blahoželáme.
Poďakovanie patrí všetkým žiakom,
ktorí vzorne reprezentovali školu na
pretekoch. Odchádzajúcim deviatakom prajeme veľa športových
úspechov na stredných školách.
HALOVÝ TURNAJ - MLYNČEKY 2012
MALÝ FUTBAL
25. marca 2012 sa naši dorastenci zúčastnili futbalového
halového turnaja v mestskej
športovej hale v Kežmarku.
Tu r n a j o rg a n i z o v a l a o b e c
Mlynčeky a zúčastnili sa ho
4 družstvá: FK
Lendak, MŠK
Slavoj Spišská
Belá, FK Poprad
Veľká a domáce
mužstvo z Mlynče k. Lendak v
konečnom poradí obsadil pekné
2.miesto.
Naši chlapci
získali aj individuálne ocenenia:
Martin Háber najlepší strelec
- 5 gólov a Ondrej Hudaček,
žiak IX.C triedy - najlepší
brankár.
Výsledky: Lendak - Poprad
2 : 1; Lendak - Spišská Belá 0 :
4; Lendak - Mlynčeky 10 : 1.
20. apríla 2012 sa uskutočnili
finálové súboje starších žiakov v
malom futbale o postup do krajského kola. Na našej umelej tráve
súperili starší žiaci zo ZŠ Nižná
brána Kežmarok, ZŠ Spišská Stará
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Ves, CZŠ Sv.Kríža Kežmarok a
naši žiaci ZŠ Lendak. Naši starší
futbalisti sa stali jasnými víťazmi
obvodného kola a postúpili do krajského kola tohto turnaja. Nad CZŠ
Sv. Kríža Kežmarok zvíťazili 5:2;
nad ZŠ Spišská Stará Ves zvíťazili
5:0; nad družstvom ZŠ Nižná brána
Kežmarok zvíťazili 2:1. Turnaja
sa zúčastnili títo futbalisti: Ondrej
Hudáček, František Žmijovský,
Peter Halčin, Gabriel Žmijovský,
Michal Neupauer, Adrián Lizák,
Tibor Lizák, Jozef Lizák, Marián
Žmijovský, Jozef Lizák, Tomáš
Čižík, Ján Hudaček, Roman Girga
a Ondrej Halčin.
Na krajskom kole v Prešove sa
našim futbalistom príliš nedarilo a
skončili po základnej časti turnaja.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.
ING. JÁN ANDREJOVSKÝ
PREHĽAD O PRIJATÍ ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012
Zo 78 žiakov deviateho ročníka bude pokračovať v štúdiu na gymnáziách 17 žiakov, na stredných odborných školách s maturitou 49 žiakov a bez maturity 12 žiakov. V okrese bude študovať
15 žiakov a mimo nášho okresu až 63 žiakov. Konkrétne stredné školy vrátane počtu, ktoré si
vybrali jednotliví žiaci, sú uvedené v nasledujúcom prehľade.
Názov školy
Počet
Názov školy
Počet
Gymnázium P.O.H. v Kežmarku
7
SZŠ Poprad
2
Hotelová akadémia Kežmarok
1
SZŠ Moyzesova Košice
3
SOŠ Garbiarska Kežmarok (maturita)
5
Stredná pedagogická škola Levoča
1
SOŠ Garbiarska Kežmarok (bez maturity) 2
SOŠ Horný Smokovec (maturita)
13
SZŠ M.T. Schererovej Ružomberok
2
SOŠ Štefánikova Svit
1
Cirkevné gymnázium Spišská Nová Ves
1
SOŠ technická Poprad
1
Cirkevné gymnázium Stará Ľubovňa
1
SOŠ podnikania Prešov
1
Gymnázium sv. F. Asiského Levoča
3
Súkromná SOŠ Poprad
1
Športové gymnázium Košice
5
Súkromná SOŠ, Ul. SNP, Poprad (maturita) 1
SPŠ Mnoheľova Poprad
5
SOŠ elektrotechnické Matejovce
4
Obchodná akadémia Poprad
6
SOŠ Okružná Poprad (bez maturity)
4
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa
1
SOŠ Horný Smokovec (bez maturity)
5
Stredná zdravotnícka škola Levoča
1
Súkr. SOŠ, Ul. SNP, Poprad (bez maturity) 1
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
MGR. MÁRIA HUDÁČEKOVÁ
Lendak 3/2012
VÝZVA
19
Spoločenská kronika
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov prosíme občanov,
ktorí po 1. 7. 2012 dovŕšia jubileum 50., 55., 60., 65., 70., 71., 72., 73. a
viac rokov a nemajú podpísaný súhlas pre zverejnenie blahoželania
v obecných médiách (miestny rozhlas, káblovka, časopis Lendak,
internet), môžu tento súhlas prísť osobne udeliť na OcÚ odd. kultúry
počas pracovných dní. V prípade neudelenia písomného súhlasu
nebudeme môcť blahoželanie v obecných médiách zverejniť.
(Od 1. 7. 2012 v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v
Lendaku č. 72 /a z roku 2012, zaviazalo obecné zastupiteľstvo zamestnancov OcÚ nevyžadovať súhlas o poskytnutí, používaní a zverejnení
osobných údajov od občana na účely blahoželania prostredníctvom
listu. OcÚ môže získať osobné údaje občanov a súhlas na zverejnenie
prostredníctvom výzvy v obecných médiách.)
JANN
BLAHOŽELÁME!
OSLÁVENCI
50 rokov
Júl: Jakub Budzák, Slnečná 43;
Anna Budzáková, Nová 63; Rozália Budzáková, Tatranská 8; Mária
Vidová, Revolučná 1; August:
Ondrej Girga, Na Kosorku 10;
September: František Jašňák, Nová 19; Alfred Kališ, Tatranská 84;
Ján Suchanovský, Zadná 34; Mária
Neupauerová, Poľná 9; Október:
Ján Lizák, Slnečná 51; Šimon Neupauer, Poľná 9; Šimon Hudaček,
Partizánska 13; November: Katarína Nebusová, Školská 14; Katarína
Halčinová, Na Kosorku 49; Štefan
Halčin, Letná 44; Štefan Halčin,
Tatranská 134;
55 rokov
Júl: Ľudmila Galliková, Nová 41;
August: Mária Halčinová, Tatranská 144; Jakub Majerčák, Slnečná
15; Ján Žmijovský, Revolučná 47;
September: Stanislav Petras, Pod
Kicorou 40; Tomáš Vida, Hlavná
132; Oktober: Anna Hudáčková,
Slnečná 29; Šimon Majerčák, Zadná 63; Šimon Stupák, Sv. Rodiny
47; Rozália Majerčáková, Kostolná
65; November: Mária Hudačková,
Slnečná 23; Helena Sulitková, Tatranská 27; Ondrej Majerčák, Sv.
Rodiny 1;
60 rokov
Júl: Ján Fudaly, Zadná 69; Blažej
Halčin, Revolučná 85; Rozália
Koščáková, Mlynská 31; Viera
Vidová, Tatranská 5; August: Peter
Badovský, Nová 81; Ján Majerčák,
Slnečná 11; Anna Neupauerová,
Pod Kicorou 25; September:
Michal Majerčák, Revolučná 10;
Október: František Hudaček,
Kostolná 61; November: Mária
Bednarčiková, Hlavná 115;
65 rokov
Júl: Anna Galliková, Hlavná 71;
August: Rozália Dudašková,
Hlavná 47; September: Mária Galliková, Partizánska 58; Anna Neupauerová, Tatranská 104; Október:
Tomáš Lizák, Pod Kicorou 60;
70 rokov
August: Tomáš Budzák, Hlavná
110; Jozef Ripka, Hlavná 138;
September: Ján Suchanovský,
Mlynská 55; Október: Katarína
Lizáková, Zadná 41; Ján Lizák,
Nová 85; Ondrej Stupák, Mlynská
73; Žofia Neupauerová, Potočná
20; November: Ján Vida, Partizánska 41; Veronika Kačmarčíková, Na úboči
71 rokov
Júl: Ján Hudaček, Jarná 19; Jakub
Majerčák, Zadná 27; Jakub Majerčák, Kostolná 6; Augustin Budzák,
Tatranská 38; August: Šimon
Lizák, Tatranská 80; Mária Vidová,
Partizánska 43; Anna Fudalyová,
Hlavná 56; September: Tomáš
Neupauer, Tatranská 60; Október:
Žofia Majerčáková, Zadná 15;
72 rokov
November: Katarína Hudačeková
73 rokov
August: Peter Oprendek, Hlavná
105; Ján Majerčák, Tatranská 73;
Helena Halčinová, Tatranská 39;
Rozália Halčinová, Tatranská 134;
November: OndrejMajerčák, Zadná 15; Ondrej Girga, Potočná 16;
74 rokov
Júl: Jakub Vida, Partizánska 43;
Veroná Budzáková, Hlavná 28;
August: František Koščák, Nová
10; Október: Anna Nebusová,
Tatranská 70; November: Verona
Budzáková, Kostolná 11;
75 rokov
Júl: Andrej Hudaček, Hlavná 95;
Jakub Hudák, Zadná 57; August:
Mária Háberová, Partizánska 4;
Október: Rozália Suchanovská,
Poľná 10; November: Mária Neupauerová, Zadná 35; Rozália Čižiková, Mlynská 4; Ondrej Dvorčák,
Hlavná 34;
76 rokov
Júl: Anna Čižiková, Hlavná 128;
August: Mária Neupauerová, Potočná 36; September: Tomáš Budzák, Mlynská 63; Október: Vincent Neupauer, Potočná 20; Šimon
Bátory, Hlavná 74; November:
Mária Budzáková, Hlavná 89;
77 rokov
Júl: Anna Karašová, Kostolná 51;
November: Katarína Selveková,
Hlavná 59;
78 rokov
August: Mária Smoleňaková,
Revolučná 11;
79 rokov
Júl: Štefan Halčin, Hlavná 25;
80 rokov:
August: Rozália Batoryová, Mlynská 32; Jakub Majerčák, Hlavná
9; Október: František Budzák,
Hlavná 64; November: Katarína
Galliková, Hlavná 52;
84 rokov
Júl: Anna Hudačková, Kostolná
21; Október: Katarína Gontkovská, Potočná 2;
85 rokov
September: Ján Halčin, Na Kosorku 23; Október: Mária Majerčáková, Poľná 2;
86 rokov
Júl: Mária Majerčáková, Potočná
68; Október: Mária Galliková,
Kostolná 33;
88 rokov
Október: Mária Majerčáková,
Revolučná 12;
89 rokov
September: Mária Halčinová,
Potočná 32;
90 rokov
Október: František Gallik, Kostolná 33;
91 rokov
Júl: Mária Suchanovská, Tatranská
86.
ÚMRTIA
25. 4. – Mikolaj Koščák, nar. 1. 12.
1922; 27. 5. – Justína Suchanovská,
rod. Bednarčiková, nar. 3. 10. 1924;
31. 5. – František Budzák, nar. 4.
12. 1926; 9. 6. – Jozef Fudaly, nar.
19. 3. 1923;
ŽS, MATRIKÁRKA
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
alebo v Obecnej knižnici v Lendaku.
Kaleidoskop
20
Lendak 3/2012
LENDAK HOSTIL MLÁDEŽ Z DRUŽOBNÉHO MESTA
V dňoch 3. – 6. 7. 2012 sme hostili na našej pôde mládež z partnerského
mesta Konstantynówa Lódzkiego z Poľska. Išlo o prvý ročník výmenných
pobytov. My sme tam hosťovali od 31. 5. – 3. 6. 2012, kedy sa konali Dni
Konstantynówa Lodzkiego, kde sa prezentoval aj náš DDS Gašparko a
ľudové zvyky. Žiaci sú ubytovaní v školách, stravovanie je zabezpečene
cez školskú jedáleň, dopravu hradí vysielajúca samospráva.
Naši hostia sa počas pobytu u nás aktívne zapojili do školskej olympiády, navštívili miestne múzeum, zúčastnili sa sv. omše počas Sviatku
sv. Cyrila a sv. Metoda, zvládli túru na Brnčalovu chatu, stretli sa s
mládežníkmi z Lendaku na opekačke v Harmónii, navštívili Beliansku
jaskyňu a mesto Kežmarok.
Problém počas pobytu nám robili niektorí nezbedníci na ihrisku pri
škole do neskorých nočných hodín rôznym hulákaním, nazeraním do
spŕch a pod. Nerobilo nám to dobré meno.
Naši žiaci zase navštívili tretie najväčšie mesto v Poľsku - Lódž, využili
miestne kúpalisko a športoviská, navštívili Čenstochovu a Lagierniki v
Krakowe.
Budúci rok sa plánuje druhý ročník výmenného pobytu, ktorého
cieľom je nadviazať nové priateľstvá, spoznať a zažiť niečo nové a zároveň aj motivovať žiakov k ich osobnému rozvoju na základe poznaného.
My máme Tatry a oni veľkomesto.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri tejto akcií pre jej
hladký priebeh, vyslovujem srdečné ĎAKUJEM!
JÁN NEUPAUER
MEDZINÁRODNÁ DOHODA
MLÁDEŽ A DELEGÁCIA Z LENDAKU, ČENSTOCHOVÁ - JASNÁ GORA, PL
Starosta obce Lendak, Pavel Hudáček a wójt gminy Gródek nad Dunajcem, Józef Tobiasz, podpísali na pôde poľského partnera dňa 30. júla
2012 dohodu o vzájomnej cezhraničnej spolupráci s cieľom posilnenia
a rozvoja vzájomných priateľských vzťahov a väzieb. Iniciatíva vzišla z
našej strany, aby sme sa mohli uchádzať o prostriedky z Európskej únie z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC v Prešove v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 2007 – 2013.
JÁN NEUPAUER
MLÁDEŽ A DELEGÁCIA Z KONSTANTYNÓWA LODZKIEGO Z POĽSKA
PRED ZÁKLADNOU ŠKOLOU V LENDAKU.
Lendak - Občasník o živote obyvateľov obce. Šéfredaktor: Ján Neupauer. Redakčná rada: Monika Budzáková, Ing. Miroslava Sisková, Sr. Marta
Tarkošová. Editor: Mária Neupauerová, Mária Girgová. Jazyková redaktorka: PaedDr. Mária Budzáková. Grafická úprava: Ing. Monika Mazureková a
Ján Neupauer. Fotograf a fotografie: Ján Neupauer, PaedDr. Mária Budzáková, Ing. Tomáš Hudáček, Mgr. Mária Hudáčeková, Ing. Monika
Všetky práva vyhradené
© obec Lendak
Mazureková, Mgr. Anton Lojek, Archív ZŠ, HTTP://ZMM.SK/WP-CONTENT/UPLOADS/LAURA2.JPG. Názov a sídlo vydavateľa:
Obec Lendak, OcÚ, Kostolná 14, 05907 Lendak, IČO: 00326321. Adresa redakcie: Redakcia časopisu Lendak, Kostolná 14, 059 07 Lendak, tel.:052/4685871,
fax: 052/4685873, e-mail: [email protected]; www.lendak.sk. Adresa inzercie: Totožná s redakciou. Uzavierka: 30 dní pred vydaním čísla. Rozširuje: obecný úrad, redakcia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie textov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevracia. Tlač: Tlačiareň
Kežmarok, Priekopa 21, 060 01 Kežmarok, tel.: 052/4523207. Náklad: 500 ks. Evidenčné číslo: EV 685/08. ISSN 1335-3845.
Download

Prezrieť - obec LENDAK