DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XIX • 02/2011
Krok
k dospelosti
sviatosťou
birmovania
Piotr Rubik
Poobhliadnutie sa za
jedným z jeho koncertov
na Slovensku. Strana 4
Farská
pastoračná rada
Povzbudenia
pre birmovancov
Predstavujeme jednotlivých
členov novozvolenej
pastoračnej rady. Strana 9
Dvanásť myšlienok, ktoré
pomôžu mladým ľuďom
v orientácii na ceste
životom. Strana 12
EDITORIAL
Milí čitatelia,
ďalšie číslo Farského listu sa k vám
dostáva v jarnom veľkonočnom období.
V závislosti od našej snahy a Božieho
požehnania sa na nás a v nás odzrkadľuje prežité pôstne obdobie i veľkonočná radosť. Ste veselší, krajší, bezstarostnejší, poniektorí aspoň duchom mladší
po Kristovom zmŕtvychvstaní? Plní
života? Zo srdca by som vám to priala.
Veď z jasu veľkonočného rána sa dá
načerpať pokoj, sila i nádej k prežívaniu
života, k neseniu každodenných krížov.
V našej redakčnej kuchyni sme pre
vás v tomto čísle „uvarili“ nové príspevky. Priblížime vám v nich udalosti,
ktoré sa udiali vo farnosti, pozveme na
tie, ktoré sa ešte len udejú, prinesieme
zopár noviniek zo sveta cirkvi. Hlavnou
témou tohto čísla sa ale stali naši birmovanci. Venujeme im viac pozornosti
preto, lebo práve vrcholí obdobie ich
prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Pokúsili sme sa priniesť vám aspoň
trochu atmosféry a dojmov z tejto
prípravy a kaplán Cyril Hamrák im
predstavuje návod, ako sa dobre zorientovať v osobnom živote. Povzbudíme
ich tiež na ceste za osobnou svätosťou
príkladom mladej Talianky Chiary,
ktorá spoluprácu s Božou milosťou
rozvíjala od detstva.
Medzi príspevkami sa v našej mailovej schránke objavila báseň štvrtáčky
Soničky Juhásovej, ktorú ponúkam, aby
sme nezabudli vnímať život okolo seba.
JAR
Jar je naša kamarátka,
Svojím slniečkom nás hladká.
Listy pučia na stromoch,
Kvety kvitnú v záhonoch.
Po zime niet ani stopy,
Všetok sneh sa dávno stopil.
Včielky sa nám prebrali,
opeľovať začali.
Tak ďakujme za tú krásu,
nášmu Pánovi.
Príjemné čítanie nového čísla!
7.
7.
rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho milosrdenstva v Krakove
rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária
V sobotu
14. mája
2011
Božieho
milosrdenstva
v Krakove
V sobotu 14. mája 2011
Program púte:
- vo vysielaní Rádia LUMEN (tento program nebude prebiehať na mieste Sanktuária):
03:30 Sprevádzanie pútnikov: krížová cesta, ruženec, mariánske piesne
06:00 Ranné spojenie – kontakt s pútnikmi
- v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva (väčšina aj v priamom
prenose vo vysielaní Rádia LUMEN):
09:00 Otvorenie púte, privítanie pútnikov, vystavenie relikvií svätého
Cyrila k úcte v Slovenskej kaplnke
09:30 Rozhovor s košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom
09:45 Modlitba posvätného slávnostného ruženca
Posolstvo mladým:
neexistuješ pre smrť
10:30 Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou
Hlavný celebrant: kardinál Jozef Tomko,
koncelebrant: košický arcibiskup Mons. Bernard Bober
12:30 Obedná prestávka – pásmo o Jánovi Pavlovi II.
13:30 Koncert gospelových piesní Ľudky Koščovej
14:00 Rozhovor s pozvanými hosťami o ich vzťahu
k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.
14:15 Prednáška rehoľných sestier z Kongregácie sestier
Matky Božieho milosrdenstva;
téma: Ján Pavol II. a Božie milosrdenstvo
14:50 Príprava na Hodinu Milosrdenstva
15:00 Hodina Božieho milosrdenstva
15:30 Poďakovanie, požehnanie devocionálií,
uctenie relikvií sv. Cyrila, rozlúčka
TEXT: CYRIL HAMRÁK, KAPLÁN • ILUSTRÁCIA: LADISLAV PAGÁČIK
Informácie:
... na telefónnych číslach
048/471 08 10 alebo 048/471 08 31
... e-mailom
[email protected]
Eva Murínová
Snímka na titulnej strane:
Veronika Jurčíková
V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C ENZOR : Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Cyril Hamrák, Mgr. Pavol Drdák, sr. Marta Peťková, FMA, Mgr. Katarína Ileninová,
Mgr. Renata Jedláková, Monika Kočalková, PhDr. Zuzana Machajová, Ľudovít Oravec, Ing. Pavol Strežo. I MPRIMATUR : Mons. Prof. ThDr. František Tondra,
spišský diecézny biskup, Spišské Podhradie, 13. 12. 2000 pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 900 ks.
Uzávierka budúceho dvojčísla je 12. júna 2011. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo
e-mailom na adresu: [email protected] Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. S ADZBA A TLAČ : Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 02|2011
esiac máj tento rok nesie veľkonočnú radosť a zároveň prináša blahorečenie Jána
Pavla II. Pápež, ktorý miloval mládež.
Vždy ju vedel povzbudiť k hlbokému
prežívaniu vzťahu s Kristom. Vo svojom posolstve
mladým hovorí: „Každý z nás je osobne povolaný. Tajomstvo utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista sa týka celých ľudských dejín, pôsobí zmenu ľudskej
bytosti a má moc priniesť nový život, po ktorom všetci
túžime, keď sa chceme realizovať a byť šťastní. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je tak kľúčom k pochopeniu
dejín sveta i dejín celého stvorenia a je hlavne kľúčom
k pochopeniu dejín človeka.“
A čo ty, mladý človek? Uvažuješ, prečo si tu? Prečo máš taký život, prečo si sa stretol s Kristom? Uvažuješ nad zlom, nešťastím a smrťou? Zaiste sa potrápiš nad zmyslom svojho ja a cieľom tvojho života.
S prvým pochopením, že život nie je ľahký a že za
svoje skutky nesieš zodpovednosť, chceš nájsť prameň múdrosti a poznania. Po uvedomelom prežití
utrpenia, slabosti a krivdy sa obraciaš na zdroj rady
a sily pre tvoj život. Po slobodnom vyvolení hriechu
a precítení bolesti z usvedčujúcej viny túžiš po odpustení a náprave, ktorá sa ti črtá v zbožnosti a bázni pred niekým, kto je väčší ako tvoje srdce. Už si
to pochopil? Nemôžeš obísť zmŕtvychvstanie Pána.
Chceš predsa život v plnosti, chceš premôcť seba,
chceš zmeniť hriešny svet, vyrovnať sa s obávanou
smrťou. Ak toto všetko chceš, prázdny Ježišov hrob
je tvojím začiatkom.
„V Liste Hebrejom čítame: »Je ustanovené, že ľudia
raz zomrú« (Hebr 9,27). Avšak vďaka tomu, čo Kristus
učinil, bol onen zákon podriadený zákonu inému – zákonu života. Vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista človek neexistuje iba pre smrť, ale existuje pre život, ktorý
M
sa má zjaviť v nás. To je život, ktorý priniesol Kristus
na svet (Jn 1,4).“
Môžeš žiť život bez Boha. Hľadať si šťastie medzi
ľuďmi a vecami sa dá. Mnohým ľuďom, úbohým duchom, to plne postačuje. Sklamanie z prázdnych nádejí však nedá na seba dlho čakať. Čo bude potom? Život
plynie rýchlo... Nie, to ti nestačí. Živoriť a plniť svoje
dni suchými povinnosťami, napĺňať dookola svoje potreby, či podriaďovať sa spoločenským stereotypom ťa
nebaví! Si mladý, túžiš žiť, chceš siahnuť po tajomstve
väčšom než je svet a jeho zákony. Nestratiť božské ideály lásky a spravodlivosti, dobra a krásy je dnes skoro
nemožné. Predsa po nich túžiš, však? Nemožné je to
len pre tých, čo neuverili zmŕtvychvstaniu...
Tak poď aj ty ku zmŕtvychvstalému Kristovi. Nie
z donútenia, zvykovej ľahostajnosti alebo slepej poslušnosti. Ochutnaj pravdu, dotkni sa Svetla a ži životom sviežim ako májová príroda. Toto je pravá
mladosť ducha, ktorú nenaruší ani smrť. Neexistuješ
pre smrť, máš večný Boží život v Ježišovi Kristovi,
Spasiteľovi tvojej duše.
„Ježiš prebýva medzi ľuďmi, »ktorí sa nazývajú kresťania« (porov. Lumen gentium, 15). Všetci sa s ním
môžu stretnúť v Písme, v modlitbe a v službe bratom...
Čím viac sa primknete k Ježišovi, tým viac budete
schopní byť blízko jeden druhému.
Drahí mladí ľudia, drahocennú skúsenosť jednoty
Cirkvi v bohatstve jej rôznorodosti prežívate zakaždým,
keď sa spoločne zhromažďujete, obzvlášť k sláveniu
eucharistie. Je to Svätý Duch, ktorý ľudí privádza k vzájomnému porozumeniu a prijatiu, k tomu, aby sa poznávali ako synovia Boží a bratia na ceste k rovnakému
cieľu, k večnému životu, k tomu, aby hovorili rovnakým
jazykom, aj napriek všetkým kultúrnym a rasovým rozdielom.“ (In: Ján Pavol II.: Kristus vás miluje) l
FARSKÝ LIST 02|2011
3
UDALOSTI VO FARNOSTI
Marec – mesiac knihy v 2. B
D
ruháci na Cirkevnej spojenej škole si
svoje čitateľské zručnosti vyskúšali
v „Týždni hlasného čítania“. V pondelok
ho otvorili čítaním prosieb a Svätého písma na sv. omši, za čo ich pán kaplán veľmi
pochválil.
S knihou Márie Ďuríčkovej Nie je
škola ako škola, nie je žiak ako žiak sme
navštevovali prvákov a čítali im zábavné
rozprávky o školských radostiach a starostiach. Na záver nám prváci predviedli
svoje nadobudnuté čitateľské schopnosti
aj svoj postreh, keď na veľký plagát školy
vedeli dokresliť všetky postavičky z prečítaných rozprávok.
Slovenské koncerty Piotra Rubika
S
tarší si iste pamätajú, keď sa v časoch
socializmu dostala na trh Rubikova
kocka a uchvátila davy skladaniachtivých.
Dnes je tu „rubikománia“ opäť. Nie kvôli
kocke, ale hudbe.
Piotr Rubik (1968) – rodák z Poľska,
skladateľ, ktorého preslávili diela symfonickej populárnej hudby pre orchester,
divadlo a film, vystúpil v posledný februárový víkend v bratislavskom Národnom
tenisovom centre. Po jeho historicky prvom koncerte na Slovensku v Trnave, kde
vystúpil s programom Santo Subito a druhom pásme v Košiciach (Tu es Petrus)
predstavil v Bratislave výber najlepších
skladieb. Mnohí z nás sa na niektorom
z týchto koncertov zúčastnili. Hoci všetky koncerty sú vypredané, médiá o ňom
Uchvacujúca atmosféra na koncerte Piotra Rubika v Národnom tenisovom centre
v Bratislave.
4
FARSKÝ LIST 02|2011
Navštívili sme aj našu školskú knižnicu, kde sa deti oboznámili s výpožičným
poriadkom a knihami, za ktorými netreba chodiť ďaleko. Okrem toho každý mesiac navštevujeme Oravskú knižnicu, kde
nás okrem kníh vždy čaká aj zaujímavý
program.
V triede máme súťaž o najlepšieho „Čítajka“ a v prvom polroku ho vyhrala Kristínka Farkašová. Knihy, ktoré deti prečítajú, odprezentujú a odporučia ostatným.
Tymto spôsobom sa navzájom motivujú
a učia sa vystupovať a rozprávať pred obecenstvom.
Daniela Krúpová
takmer vôbec nepísali – „Ľudia sa o mojej tvorbe dozvedali postupne jeden od
druhého. To oni medzi svojimi kamarátmi
propagovali moju hudbu, počúvali moje
skladby na YouTube, pozerali televíziu,
kupovali DVD v Poľsku,“ prezradil poľský
dirigent. Počas viac ako dvojhodinového
vystúpenia diriguje 60-členný symfonický orchester, takmer 50-členný spevácky
zbor a niekoľko sólistov.
V Bratislave na úvod zaznela pieseň
Quo vadis, Domine?, po ktorej nasledoval
dlhý rad známych hitov. Nadšení diváci
odmeňovali výkony umelcov dlhotrvajúcim potleskom. Počas koncertu odznelo
viacero piesní, ktoré sa týkali poľského pápeža, a to aj z toho dôvodu, že 1.
mája bude v Ríme blahorečený. Dirigent
pred každou piesňou opísal jej históriu,
pôvod a počas intrepretácie bol jej slovenský text premietaný na plátnach. Neutíchajúce potlesky naznačovali, že tento
talentovaný skladateľ, producent, dirigent
i hudobník dokáže svojou hudbou potešiť srdcia ľudí a vytvoriť nenapodobiteľnú
atmosféru.
Spestrením koncertu bola 9-ročná Dominika, ktorá vďaka výhre v súťaži o najkrajšiu kresbu Rubika dirigovala spolu
s ním jednu z piesní. Koncert si užívali
aj samotní sólisti, ktorí predviedli nielen
bravúrne spevácke výkony, ale aj tanec
pripomínajúci východniarsky čardáš, či
pieseň prespievanú do slovenčiny. Standing ovation trvalo prakticky celú druhú
polovicu koncertu a vyvrcholilo viacnásobnými prídavkami, po ktorých publikum nechcelo umelcov pustiť z pódia.
Ak si chcete naživo vypočuť niečo
z diela Piotra Rubika, koncertovať sa chystá 14. mája 2011 v Českej republike a najbližší koncert na Slovensku ohlásil na 19.
november.
Spracovala: Moneka
Snímky: www.t2.sk
Naša Veľká noc
TEXT: ĽUDOVÍT ORAVEC • SNÍMKA: LADISLAV PAGÁČIK
Veľkonočné sviatky. Zmysel nášho náboženského života.
Opäť aj tohto roku sme mali možnosť dovoliť Bohu, aby
nás túto Veľkú noc zastavil, oslovil, premenil, ale i prežiaril
svetlom Kristovho zmŕtvychvstania. Svetlom toho, ktorý nás
tak veľmi miluje a v ktorom je všetko dobro.
Zelený štvrtok – Getsemany
Večerný vánok kolíše konárikmi početných olív. Nočné šero preniká svit mesiaca. Všade je ticho. Dnešný človek by
povedal – pohoda. Nie je to však tak. Do
záhrady prichádza niekoľko mužov. Jeden
z nich si pokľakne a modlí sa. Ježiš. Nadišla hodina.
Len nedávno večeral so svojimi učeníkmi. Umyl im nohy, dal im príklad, aby
sami robili tak, ako on urobil im. Ale padli
aj slová o zrade. „Veru, veru hovorím vám:
„Jeden z vás ma zradí.“ (Jn 13,21) Láme
a podáva učeníkom chlieb a hovorí: „Toto
je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej
krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22, 1920) Prvá svätá omša, ustanovenie Eucharistie a sviatosti kňazstva.
A teraz sa modlí za nás ľudí. Prosí svojich učeníkov: „Bdejte so mnou!“ Oni sú
však iba ľudia, zaspávajú. On je však Boh.
Vidí viac, ako vidíme my. Vidí všetky naše
hriechy, hriechy celého ľudstva. Od hrôzy
mu steká krvavý pot po tvári. Za týchto
mám umrieť? Vidí však aj tých, za ktorých
môže položiť svoj život. Modlí sa k Otcovi: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento
kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa
stane!“ (Lk 22,42)
Aj my sme mali možnosť pripojiť sa
k Ježišovej modlitbe. Vo všetkých našich
kostoloch. Po slávnostných svätých omšiach sa konali krížové cesty. Po nich sme
mohli bdieť s Ježišom. Urobiť si inventúru
vo svojej duši. V tichu kostola, len ty a Ježiš. Povedať mu všetky svoje radosti, žiale,
odovzdať mu neúspechy a prijať jeho dobré rady. Otvoriť a dať mu svoje srdce.
Veľký piatok – Kalvária
Po čase modlitby prichádza čas skutkov.
Po Judášovej zrade v Getsemanskej záhrade začína Ježišov proces pred židovskou veľradou a rímskym Pilátom. Koľko
podvodu a klamu dokáže vyprodukovať
človek, ktorý sa bojí o svoje postavenie či
o moc. Ako ľahko ustúpi človek zo svo-
jich morálnych zásad, keď ide o jeho existenciu. A predsa platí: „Nemal by si nado
mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané
zhora.“ (Jn 19,11n) Pilát zbabelo ustupuje
zmanipulovanému zástupu a vydáva Ježiša na ukrižovanie.
Veľkonočné trojdnie pokračuje. Atmosféru v našich kostoloch umocňujú počas týchto dní aj naše spevokoly. A krížu,
ktorému sa dnes počas obradov vzdáva
to ticho, ktoré zavládlo, keď Ježiša uložili
do hrobu...
Biela sobota – viera a nádej
Čo sa dialo v sobotu v Jeruzaleme po Ježišovom ukrižovaní? Evenjeliá o tom mlčia.
Môžeme si len domýšľať, v akej neistote
boli všetci, čo chodili s Ježišom. Rozutekaní po okolí si možno kládli otázky: Prečo
som sa tak naľakal a utiekol od neho? Prečo som mu nepomohol s krížom a musel
mu pomôcť niekto cudzí? Prečo som mu
ani pohár vody nepodal? Možno ich hrýzlo svedomie. No možno si spomenuli i na
Ježišove slová, že sa to muselo takto stať,
aby sa splnilo Písmo. A spomenuli si i na
ďalšie slová o vzkriesení. Sobota bola pre
Ježišových učeníkov najväčšou skúškou
viery a nádeje.
Aj my, kľačiaci na kolenách pri Ježišovom hrobe, sme mohli premýšľať o týchto
udalostiach. Aj pre nás je tento deň skúškou našej viery a nádeje. Na rozdiel od
Zuzana Lachová niesla svetlo pri kríži piatkovej krížovej cesty na večerné
Kuzmínovo.
zvláštna úcta, sa klania veľké množstvo
Dolnokubínčanov. Každý to prežíva tak,
ako vie. Niekto kvôli získaniu odpustkov,
niekto z veľkej lásky. Večerná krížová cesta
na Kuzmínovo, ktorú absolvovalo 300–400
veriacich, nás vtiahla do rozjímania nad
myšlienkami, ktoré povedal Kristus sestre
Faustíne. Príjemné počasie, spev vtákov
a hlas kačíc z neďalekej Oravy postupne vystriedali svetlá z bytov a osvetlenie
mesta. Tiahnuci sa tichý sprievod účastníkov so sviečkami v rukách umocňoval
vtedajších učeníkov my už vieme, že Ježiš
vstal z mŕtvych. Ale často na to zabúdame. Podobne ako utráchaní a rozutekaní
Ježišovi učeníci si potrebujeme opäť položiť otázku, či má zmysel ísť za Ježišom,
prečo to robiť, čo robiť ináč... tam, kde žijeme a pracujeme, v zmesi veriacich i neveriacich, tam kde je viera i neviera, svetlo
a temnota.
Prajem sebe i vám, aby sme spoločne
naplno uverili. Tomu, čo premohol smrť!
l
FARSKÝ LIST 02|2011
5
UDALOSTI VO FARNOSTI
Máš len to, čo si dal
T
oto heslo sa nieslo celým víkendom
18.–20. 3. v Žiline, kde sa uskutočnil
posledný – štvrtý kurz Mediálnej školy.
Organizovalo ho saleziánske združenie
Laura a projekt podporila aj Slovenská
agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu Slovak Aid.
Cieľom mediálnej školy je, aby absolvent pôsobil v médiách a medzi svojimi
rovesníkmi ako kritický príjemca, animátor a tvorca. „Uvedomujeme si, že svet
médií je pre chlapcov a dievčatá veľmi
atraktívny, chcú byť jeho súčasťou. My im
aj touto cestou chceme pomôcť spoznávať
ho, ukázať im jeho krásy, ale i nástrahy,
s ktorými sa môžu stretnúť,“ povedala
koordinátorka mediálnej školy Viktória
Kolčáková.
Počas štyroch víkendových kurzov
s názvami Vidím, Žijem, Tvorím a Dávam
získali účastníci vedomosti z oblasti písania, fotenia, tvorby scenárov a samotného
natáčania a strihania videa. Mediálni druháci sa tentokrát venovali písaniu scenára
a točeniu krátkych filmov, ktoré im priblížil lektor Martin Šenc. Výsledkom ich
víkendového snaženia bolo 6 krátkych filmov, ktorým sami účastníci napísali scenár a natočili ho v malých skupinkách na
tému Máš len to, čo si dal. „Bolo to úžasné
pracovať na scenári, natočiť ho a potom aj
zostrihať. Veľmi nás to pobavilo a obohatilo. Odteraz si budem viacej všímať jednotlivé detaily vo filmoch a to, čo nimi chcel
autor povedať a prezentovať,“ zhodnotila
Janka, účastníčka kurzu. Základy, ktoré
na kurze dostali, budú účastníci využívať
nielen v bežnom živote vo svojich saleziánskych strediskách, ale aj pri plnení rôznych mediálnych úloh.
Školenia fungujú v rámci projektu
„Myslím globálne, tvorím v médiách“,
a tak sa na kurzoch mladí dozvedia aj niečo z rozvojovej problematiky. Školiteľkou
v tejto oblasti je Jana Adamcová z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety. Vyvrcholením celého projektu
bude festival, na ktorom budú mať účastníci príležitosť ukázať, čo sa počas kurzu
naozaj naučili. Profily misijných dobrovoľníkov v krajinách tretieho sveta, filmy
zamerané na rozvojovú tematiku, to je len
ukážka toho, na čo sa účastníci júlového
festivalu môžu tešiť.
Tohtoročné
Emauzy
S
padnuté reťaze na bicykli, mobil na
posede, šišková vojna či váľanie sudov dotvorili celkovú atmosféru cesty
„do Emauz“. Tak volajú výlety na veľkonočný pondelok v saleziánskej rodine.
Mladí a sestry saleziánky nasávali
plnými dúškami veľkonočnú atmosféru
nového života priamo v prebúdzajúcej
sa prírode našich nádherných okolitých
kopcov. Z Malatinej cez známy Vendelín až k nám domov vedie krásna cesta
takmer ako medzi Jeruzalemom a dedinou Emauzy. A aj napriek všetkým predpovediam im mraky nezakryli ani slnko,
ani úsmev na tvárach. Pršať začalo až po
návrate do Kubína.
Sr. Zuzana Saloňová, FMA
Od Mojžiša
ku Kristovi
Š
Účastníčka Moneka • Foto: archív MeŠ
Spoznávanie
Božej vôle
M
ladí z mládežníckeho speváckeho
zboru sa rozhodli zúčastniť duchovných cvičení, aby sa mohli zastaviť v zhone
dnešného sveta a načúvať Božiemu slovu
v tichu a modlitbe.
Miestom obnovy bol saleziánsky dom
v Námestove, kde sme spoločne s pánom
kaplánom Pavlom uvažovali a rozjímali
na tému Spoznávanie Božej vôle. Pán kaplán nám v prednáškach priblížil udalosti
zo Starého aj Nového zákona a ponúkol
množstvo povzbudivých myšlienok. „Keď
sa nám zdá Božia vôľa jasná, príde zrazu
úder, ktorý nám zatvorí dvere. Vtedy treba
stále udržiavať kontakt s Bohom a veriť mu,
že nás povedie.“
Každodenná sv. omša, ruženec, živé
spoločenstvo či celonočná adorácia nám
opäť pomohli byť bližšie s naším Pánom.
Rozhovormi a živými debatami sa utužili
alebo prehĺbili naše priateľstvá. Tamojším
veriacim sme spestrili nedeľnú sv. omšu
naším spevom.
Moneka
Foto: Martina Flajsová
6
FARSKÝ LIST 02|2011
Veľkonočné dielne
P
rvý aprílový deň sa zo začiatku ničím nelíšil od predchádzajúcich dní
(okrem milých prvoaprílových žartíkov,
ktorými žiaci podchvíľou „strašili“ učiteľov i spolužiakov) až do okamihu, kedy sa
všetky triedy na prvom stupni zmenili na
dielne. A to nie obyčajné, ale veľkonočné.
Počas dvoch vyučovacích hodín žiaci opäť
potvrdili, že strihať, lepiť, skladať, maľovať,
jedným slovom tvoriť im nerobí žiadny
problém. Z každej triedy sálala príjemná pracovná atmosféra, ktorá by sa dala
vážiť na kilá. Odpadový materiál sa pod
rukami našich najmenších i trošku väčších premieňal na krásne kuriatka, zajkov,
kraslice či ovečky. Staré črepníky dostali
svoj nový šat a veru ani zbytočné letáky
neostali nepovšimnuté. Niekoľko cvaknutí nožničkami a sliepočka bola hotová. To,
že tvorivosť sedela každému žiakovi na
pleci, dokazujú všetky krásne dielka, ktoré
momentálne zdobia triedy Cirkevnej spojenej školy. Neskôr poputujú do Oravskej
galérie, kde budú vystavené na obdiv širokej verejnosti.
Mgr. Bohdana Šubová
esťdesiat mladých ľudí už tretíkrát so
sestrami saleziánkami v mládežníckom stredisku Dominika na Zelený štvrtok slávilo Paschu, židovskú večeru, v ktorej aspoň symbolicky prežívali Ježišovu
poslednú večeru s apoštolmi. Začali ju
slovami požehnania pri zapaľovaní sviec,
ktoré chvália Boha za svätosť života. Je to
zároveň jediný liturgický úkon, ktorý sa
v židovstve žiada od ženy.
Po večeri, ktorá pozostávala z nekvaseného chleba a horkých bylín a pri ktorej
symbolicky očakávali príchod Eliáša, sa
prítomní rozdelili do skupín a bdeli v ka-
plnke, ktorá sa premenila na Getsemanskú záhradu. Mladí túžiaci po tichu sa postupne po hodinách striedali až do ôsmej
hodiny rannej v zotrvaní pri Pánovi. Celú
slávnosť zakončili spoločné ranné chvály.
Sr. Martina Škvareninová, FMA
Saleziánsky volejbal v Košiciach
P
oslednú marcovú sobotu sa dievčatá z dolnokubínskeho saleziánskeho
strediska zúčastnili volejbalového turnaja
v Košiciach. Po skorom rannom budíčku
a ceste vlakom plnej smiechu boli všetci
pripravení začať. I keď boli Kubínčanky
zdatné volejbalistky, konkurencia v podaní Humenného, Bardejova, Banskej Bystrice a domácich Košíc bola veľmi veľká.
Dievčatá starším hráčkam nestačili a tak
neobsadili žiadnu z popredných priečok.
Vo finále o víťazstvo bojoval tím z Bardejova a domáci. Po napínavom a vyrovnanom zápase prvé miesto obsadili hráčky
z Bardejova. „Aj keď sme nevyhrali, užili
sme si kopu zábavy a určite to skúsime
opäť o rok,“ hovorí jedna z reprezentan-
tiek Dolného Kubína. Po skončení turnaja
mohli hráčky navštíviť centrum Košíc
a tak si užiť krásny, i keď trochu veterný
sobotňajší podvečer.
Betka Virdzeková
FARSKÝ LIST 02|2011
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
PREDSTAVUJEME
Deň počatého dieťaťa
„Ž
ivot je krásny! Chráňme ho od počatia.“ Táto myšlienka je mottom
celoslovenskej kampane 25. marec – Deň
počatého dieťaťa. Na celom Slovensku
sa konali rozličné akcie, ktoré vyzývali
k premýšľaniu a k modlitbám za počaté
či nenarodené deti. Celú akciu zastrešuje
Fórum života, o.z. a tento rok ju organizuje už jedenásty krát. Občianske združenie má svojich zástupcov aj na Orave. Tí
tento rok zorganizovali okrem iných akcií
i modlitbu deviatnika za nenarodené deti
v kostole Povýšenia svätého kríža, rozdávali letáky i biele stužky v meste, pripravili
prednášku pre žiakov Cirkevnej spojenej
školy pod záštitou výučby náboženstva
na tému Život. Jej hosťom bola PhDr. Zá-
horová, ktorá svojim slovom upriamila
pozornosť na človeka od počatia až po
prirodzenú smrť. Do kampane Fóra života
sa zapojili i žiaci osemročného gymnázia uvedenej školy. Pripravili biele stužky
a rôzne obrazové prezentácie pre spolužiakov. V piatok preto každý, kto prišiel
do školy, dostal bielu stužku. Zároveň sa
stretli pri pobožnosti krížovej cesty, ktorá
bola obetovaná na tento úmysel.
A prečo práve tento deň? 25. marec je
na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré
sú dnes odopierané práve nenarodeným
deťom. Takisto kresťania na celom svete
oslavujú v tento deň spomienku na počatie
Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenaro-
deným deťom bola v kresťanskej civilizácii
samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života
25. marec za Deň počatého dieťaťa.
-fb, aš-
V
Pôstna
obnova dorastu
Ž
iaci Cirkevnej spojenej školy mali
možnosť plnohodnotne prežívať pôstne obdobie. Katechéti pripravili raňajšie
krížové cesty. Každý deň sa modlili žiaci
z inej triedy a získali tak posilu do každodenného školského života. Presviedčali
sa, že cesta s krížom a Ježišom nie je márna. Pán kaplán František vyložil Sviatosť
Oltárnu, pri ktorej sa striedali birmovanci
z našej školy. V rámci pôstu sa žiaci opäť
zapojili do projektu Tehlička pre Afriku,
v ktorom sa vzdávajú drobností a prispievajú do zbierky určenej na postavenie
studní v Afrike.
V rámci pôstneho obdobia a prípravy na birmovku absolvovali žiaci ôsmeho, deviateho ročníka a štvrtého ročníka
gymnázia duchovnú obnovu v Zázrivej.
Pod dohľadom pána kaplána Františka
prežili tri dni v peknej prírode a pokojnom prostredí.
8
FARSKÝ LIST 02|2011
Žiaci IX.B napísali: „Jeden marcový víkend sme sa duchovne „cvičili“ v Zázrivej.
Tento pobyt nám spestrili spoločné stretnutia, kde sme uvažovali o viere a dôvere,
sväté omše, krížová cesta, poobedňajšie
prechádzky, filmy, karaoke, ale aj spoločná
práca, ktorá utužila náš kolektív. Počas pobytu skvelá atmosféra gradovala.“
Začiatkom roka v našej farnosti prebehli voľby do pastoračnej rady.
O účasti kresťanských veriacich na aktivitách Cirkvi hovoria dokumenty
II. Vatikánskeho koncilu a zvlášť apoštolský list Christifideles laici.
Konkrétnou formou takejto spolupráce je pôsobenie farských
pastoračných rád. Začiatkom roka aj v našej farnosti prebehli voľby
do pastoračnej rady. Je to poradný zbor veriacich farnosti, ktorého
cieľom je napomáhať duchovnú činnosť v Cirkvi. Predstavujeme vám jej
jednotlivých menovaných, delegovaných i zvolených členov.
a služieb. K mojim záľubám patrí turistika,
fotografovanie, dobrá kniha, dobrý film,
stretnutia s ľuďmi. l
Olympiády pomaly finišujú
školskom roku je obdobie marca
a apríla časom, kedy sa naplno rozbiehajú okresné a krajské kolá vedomostných
súťaží preverujúcich žiakov základných
škôl. So cťou a úspechmi má za sebou
niekoľko súťaží i Cirkevná spojená škola –
žiaci a pedagógovia, ktorí ich pripravovali.
V priestoroch školy sa konala fyzikálna
olympiáda a bolo čo oslavovať – Martin
Čižmár sa stal najlepším a súťaž vyhral,
Filip Straka získal 2.miesto. V obvodnom
kole matematickej olympiády „zabodo-
Farská pastoračná rada
Mgr. Matej Bartoš
val“ Peter Nemček (I.G) a obsadil výborné
2.miesto. Andrej Benka zo 7.A zas uchmatol 3.miesto v biologickej olympiáde.
O kompletnú zbierku umiestnení sa
postarali recitátori a recitátorky na Okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, II.
kategória – Andrej Štyrák 1. miesto a Eva
Diešková 2. miesto, III. Kategória – Alexandra Mušková 3.miesto.
Žiaci pozbierali plody svojej práce, snaženia a patrí im zaslúžená gratulácia.
-mš-
Na Oravu som sa priženil, no veľmi rýchlo
som si zvykol. V ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku vyučujem cirkevnú a chrámovú hudbu a hru na organe. Zároveň som
doktorandom na Katedre hudby Katolíckej
univerzity, kde sa zaoberám problematikou
modálnej harmónie a jej využitím v liturgickej hudbe. Už sedemnásť rokov hrávam
pri svätých omšiach na organe. Beriem to
ako celoživotné poslanie a som veľmi rád,
že aj po presťahovaní sa do Dolného Kubína mám možnosť takto slúžiť. V pastoračnej rade farnosti by som sa chcel venovať
práve otázke hudby v liturgii. Mám rád
klasickú hudbu, šport a dobré jedlo. l
Sr. Dominika Šikyňová, DKL
Volám sa setra Dominika, krstným menom
Ľudmila. Som členkou v Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky (DKL) 22 rokov. Pôsobila som na viacerých miestach a rôznych
službách na Slovensku, v Čechách a na
Ukrajine. Povolaním som ošetrovateľka,
momentálne si dopĺňam vzdelanie externou formou štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V Dolnom
Kubíne pôsobím od augusta 2010 a pracujem v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti Caritas pod vedením
Spišskej katolíckej charity. Vo voľnom čase
rada čítam a rada chodím do prírody. l
-mš-
Sr. Marta Peťková, FMA
Mgr. Katarína Ileninová
Som sestra saleziánka – patrím do Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Venujem sa deťom a mladým v našej kubínskej farnosti
spolu so štyrmi sestrami. Som riaditeľkou
Súkromného centra voľného času Laura
so sídlom na Banisku, kde sa prostredníctvom stretnutí rovesníckych skupín, záujmových krúžkov a príležitostných aktivít
snažím byť blízko mladým a pomáhať im
prežiť radostne, ale i dobre svoj život a nasmerovať ho k Bohu. Učím tiež pár hodín
náboženskú výchovu na SOŠ obchodu
Pracujem v Oravskom múzeu POH ako vedúca historickej Čaplovičovej knižnice. Od
deväťdesiatych rokov sa venujem farskému zborovému spevu a službe žalmistov.
So zborom Tintinnabulum som začínala
v r.1992 a vznikol ako koncertné mládežnícke teleso postupne sa však viac zapájajúce do liturgie sv. omší počas sviatkov
a slávností. Posledné dva roky sú členmi
zboru stredná veková generácia, s ktorými
si ľudsky výborne rozumieme a snažíme sa
spoločne rozvíjať dar hudby pre povzbude-
nie farského spoločenstva. Vo voľnom čase
chodím na prechádzky do prírody, rada
počúvam sakrálnu vážnu hudbu a obľubujem aj klasické detektívky či rôzne zaujímavé tituly kníh z každej oblasti. l
Mgr. Andrej Kuhejda
Od svojich štrnástich rokov som členom
mládežníckeho spevokolu, od sedemnástich až do skončenia vysokej školy som
pôsobil ako vedúci tohto spoločenstva.
Spoznal som tu veľa úžasných ľudí, ich
rodiny a známych. Stali sa mojou druhou
rodinou. Spoznal som v ňom svoju manželku a vďaka nemu som tým, kým som.
Ako člen pastoračnej rady by som sa chcel
i naďalej venovať mládeži a aj mladým rodinám. Lebo práve tu je budúcnosť našej
Cirkvi i celého sveta. l
PaedDr. Augustín Lakoštík
Som učiteľom náboženskej výchovy na
Cirkevnej spojenej škole a SOU Zemko.
Som ženatý, máme dve dcéry. Členom pastoračnej rady som bol aj v minulosti, bol
som aj členom synodálnej bunky farnosti.
Som mimoriadnym rozdávateľom svätého
prijímania. Medzi moje záľuby patria akékoľvek knihy, príroda, turistika. l
Mgr. Tibor Koval
Momentálne so učiteľom na Cirkevnej
spojenej škole, kostolníkom vo Vyšnom
Kubíne a otcom Mišky a Martinka. Mojimi záľubami je šport, dobrá hudba a dobré
čítanie. l
FARSKÝ LIST 02|2011
9
ZO SVETA CIRKVI
Rodičia bohoslovcov
v seminári
V nedeľu 3. 4. 2011 otvoril Kňazský
seminár biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule svoje dvere pre
rodičov a príbuzných bohoslovcov.
Táto akcia mala vyjadriť vďačnosť
rodičom, ktorí neváhali dať svojich
synov pre službu Bohu a Cirkvi.
Mons. Štefan Sečka v homílii svätej
omše okrem iného rodičom bohoslovcov pripomenul, že stále majú
dávať pozor na správanie svojich
synov a zdôraznil, že táto ich úloha
neskončí ani po kňazskej vysviacke.
Po svätej omši mali seminaristi pre
prítomných pripravený ďalší sprievodný program.
-tk kbs-
Dcéra svätej Gianny
Beretty Mollovej prvýkrát
na Slovensku
V dňoch 29. a 30. apríla 2011 sa
v kostole Božského Srdca Ježišovho
v Rajeckých Tepliciach uskutočnila
púť k sv. Gianne Berette Mollovej,
ktorú v máji 2004 pápež Ján Pavol
II. vyhlásil za svätú. Táto talianska
lekárka 28. apríla 1962 položila
svoj vlastný život z lásky k svojmu
nenarodenému dieťaťu. Relikvie sv.
Gianny sa nachádzajú v spomenutom kostole, kam sa od roku 2005
koná púť. V tomto roku pri tejto
príležitosti po prvýkrát na Slovensko
zavíta dcéra sv. Gianny – Gianna
Emanuela, ktorej svätá matka darovala život.
-tk kbs-
Púť z Taizé do Moskvy
Predstavený komunity Taizé brat
Alojz spolu s niekoľkými ďalšími
spolubratmi v čase tohtoročných
sviatkov Veľkej noci putoval z Taizé
do Moskvy. Púť je pozvaním pre
mladých, „aby sa pripojili a spoznali bohatstvo pravoslávnej liturgie
a spirituality Ruska, utváraných
v priebehu stáročí v ťažkých skúškach, v ktorých viera vo Vzkrieseného Krista pomohla veriacim
obstáť“. Veľká noc v tomto roku
pripadla podľa oboch kalendárov
– východného i západného – na
rovnaký deň, 24. apríl.
-tk kbs-
10
FARSKÝ LIST 02|2011
Zmeny a výročie Rádia Lumen
Jubilejné odpustky
v jezuitských kostoloch
C
irkev na Slovensku 7. apríla 2011 ďakovala Bohu za dar v podobe Rádia Lumen,
ktoré práve pred 18. rokmi na Zelený štvrtok začalo vysielať o 16:00 hod. Vtedy
ešte pod názvom Rádio Mária. Osemnásť rokov nás už toto rádio sprevádza na našej
najmä duchovnej ceste a prináša nám posolstvo viery, nádeje a lásky v podobe rôznych
relácií.
Od 1. februára 2011 rádio pripravilo do denného vysielania zmeny, ktoré majú zatraktívniť program. Uvádzame aspoň niektoré z nich.
Novým prvkom v rámci Lumenády, ktorá má vysielací čas od 6.00 do 11.00 bude
„ranná téma“. Moderátor o 7.53 vyhlási tému, do ktorej sa môžu poslucháči prostredníctvom mailu na adrese [email protected], prípadne sms-kami na číslach: 0908 677 665
a 0911 913 933 zapojiť a vyjadriť svoj postoj. Názory poslucháčov odznejú vo vysielaní
po 9.35 a po 10.07 hod. Každý deň o 8.00 dostanú priestor regionálne správy zo Slovenska. Informácie zo samosprávy, charity, školstva, ekológie a ekonomiky nájdu poslucháči
v programe od 9.05 do 9.35.
V stredu o 9.35 dostane priestor rubrika – Boh v mojom živote. Pôjde o rozhovory
so známymi či menej známymi ľuďmi o tom, čo pre nich znamená Boh, prečo veria, čím
žijú, čo ich potešuje či trápi. Čas od 9.45 od pondelka do piatka vyplní hudobná desiata.
V rozhovore moderátora s hudobným redaktorom bude predstavený jeden interpret
a jeho tvorba s ukážkami skladieb. Rubrika „Svetlo sveta“ zameraná na dianie v Cirkvi
doma i vo svete má vysielací čas o 10.20.
V pondelok o 14.15 bude poslucháčom v relácii Lumenfórum ponúknutá recenzia
a ukážky hodnotných kníh z kresťanských vydavateľstiev pod názvom „Povedz mi, čo
čítaš a ja Ti poviem, kto si“. V utorok v rovnakom čase to bude „Seniorkurz“ o tom, ako
si poradiť s modernou, najmä počítačovou technikou. Streda je vyhradená pre „Poradňu
doktora Miku“. Novinky zo sveta vedy a techniky dostanú priestor vo štvrtok. V piatok
zaradíme do štruktúry „Kumrán“, reportáže z Domovov sociálnych služieb, ktoré navštevujú redaktori Rádia Lumen a spoločne s obyvateľmi domovov čítajú Sväté písmo.
P
ri príležitosti 450. výročia príchodu jezuitov na územie Slovenska (Trnava, 23. 4.
1561), udelil Svätý Otec veriacim možnosť získať úplné odpustky, keď ako pútnici
navštívia kostol alebo kaplnku zverenú do duchovnej správy Spoločnosti Ježišovej na
Slovensku a ak sa tam nábožne zúčastnia na jubilejných duchovných podujatiach (katechézach, modlitbových novénach a pod.), alebo aspoň zotrvajú v nábožnom rozjímaní,
ktoré zakončia modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaniami Panny Márie a sv. Ignáca.
Tieto odpustky môžu veriaci získať počnúc veľkonočnou vigíliou až po slávnosť Krista
Kráľa a to pre seba alebo pre duše zosnulých. Požaduje sa pritom splnenie obvyklých
podmienok: spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
Ako sa ďalej uvádza, aj „starí, chorí a všetci, čo pre vážne okolnosti nemôžu vychádzať z domu, môžu rovnako platne získať úplné odpustky pri rozhodnutí zrieknuť sa
akéhokoľvek hriechu a s úmyslom pri najbližšej možnej príležitosti splniť tri obvyklé
podmienky, ak sa duchovne pripoja k jubilejným sláveniam svojimi modlitbami a utrpeniami, obetovanými cez Máriu milosrdnému Bohu.“
Jezuitské kostoly a kaplnky na Slovensku sa nachádzajú v Prešove, Košiciach, Ružomberku (na fotografii), na Trlenskej doline pri Ružomberku, v Piešťanoch, Trnave,
Bratislave a v Ivanke pri Dunaji.
-tk kbs-
300. výročie milostivej sochy
Panny Márie Starohorskej
V
V
Veriaci po celom svete si 2. apríla
pripomenuli šieste výročie smrti
nezabudnuteľného pápeža Jána
Pavla II. Pontifik, ktorý stál na čele
rímskokatolíckej cirkvi 26 rokov,
zomrel v roku 2005. Poliak, vlastným
menom Karol Wojtyla, bol prvým
slovanským pápežom v histórii.
Práve v týchto dňoch (1. mája) vo
Vatikáne prebieha slávnosť jeho
blahorečenia. Telo blahoslaveného
Jána Pavla II. po beatifikácii bude
uložené pod oltár v kaplnke sv.
Sebastiana, ktorá sa nachádza blízko
vchodu do Vatikánskej baziliky, hneď
za Michelangelovou Pietou.
-tk kbs-
-tk kbs-
Ukončenie druhej synody
Spišskej diecézy
Šieste výročie úmrtia
Jána Pavla II.
sobotu 4. júna 2011 si pútnické miesto Staré Hory slávnostným duchovným programom pripomenie 300. výročie prenesenia milostivej sochy Panny Márie Starohorskej na oltár Baziliky minor. Program začne rannou sv. omšou o 8,00 hod. a vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 10.30 hod., ktorú celebruje banskobystrický diecézny
biskup Mons. Rudolf Baláž. Medzitým sa môžete zúčastniť ešte procesie na Studničku,
akadémie i modlitby posvätného ruženca. Bratia bosí karmelitáni, ktorí pútnické miesto
spravujú, pozývajú farnosti a spoločenstvá na pripravený program.
V roku 1711 obyvatelia Starých Hôr preniesli milostivú sochu Panny Márie v slávnostnom sprievode z lesného úkrytu na oltár starohorského farského kostola. Podľa
tradície, z pôdy, kde bola socha zakopaná počas obdobia nepokojov, vytryskol prameň.
V roku 1886 voda z tejto studničky náhle uzdravila vtedajšieho starohorského farára
Mateja Hrivňáka z ťažkej choroby. Miesto je dodnes navštevované pútnikmi, ktorí ho
poznajú pod názvom „Studnička.“
Spišskej Kapitule sa záverečným plenárnym zhromaždením ukončila druhá synoda
Spišskej diecézy. Pri tejto príležitosti slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina celebroval apoštolský nuncius Mario Giordanna. Prítomný bol aj košický arcibiskup
Bernard Bober.
V homílii spišský diecézny biskup František Tondra pripomenul, že prvá synoda
v Spišskej diecéze sa konala v prelomových časoch, za biskupa Jána Vojtaššáka, keď sa
celý spoločenský život začal uberať samostatnou cestou poznačenou liberalizmom. Biskup Vojtaššák vedel, že obnova Cirkvi spočíva v obnove veriacich. Synodálne ustanovenia z roku 1925 ovplyvňujú život spišskej partikulárnej cirkvi dodnes. Druhá synoda
Spišskej diecézy sa konala preto, že sa zmenili okolnosti našich čias a je potrebné do ďalších rokov určiť pastoračné ciele a zjednotiť pastoračné úsilie kňazov a laikov v Spišskej
diecéze. Cirkev má dnes slobodu, ale do cesty sa jej postavili veľmi silné prekážky, ktorými sú predovšetkým veľmi silné a vplyvné médiá v rukách liberálov, prostredníctvom
ktorých sa deformuje aj myslenie súčasných veriacich.
Biskup Tondra poďakoval za cenné postrehy a návrhy všetkým, ktorí sa do diela synodálnej obnovy zapojili vo farských aj dekanátnych rozpravách a nakoniec na plenárnych
zasadaniach. Na záverečnom plenárnom zhromaždení sa odhlasovali konečné verzie
dokumentov, ktoré sa zaoberajú desiatimi tematickými okruhmi. Každý dokument obsahuje tri kapitoly. V prvej sa vždy podáva učenie cirkvi k danej téme, v druhej kapitole
je opis stavu v diecéze a tretia kapitola obsahuje súhrn nariadení a odporúčaní.
Diecézny biskup na záver synody vyjadril potešenie z jej úspešného priebehu: „Bol
veľký záujem o prácu na synode aj medzi veriacimi, aj medzi kňazmi. Tak to ma veľmi
potešilo. Najdôležitejšie je to, aby sa rozhodnutia diecéznej synody dostali do života.“
Na záver apoštolský nuncius Mario Giordanna poďakoval všetkým členom synody za
ich angažovanosť a svedectvo pre celé Slovensko.
mene Cirkvi uznávam výnimočný charakter uzdravenia pána Sergea Françoisa.
Toto uzdravenie má byť považované za osobný dar Boha tomuto mužovi, za akt
milosti, za znamenie Krista Spasiteľa.“
Mons. Emmanuel Delmas, biskup francúzskej diecézy Angers, uznal v uplynulých
dňoch uzdravenie pútnika, ktorý navštívil Lurdy. Prípad siaha do roku 2002 a týka sa
vtedy 56-ročného Sergea Françoisa, postihnutého prietržou medzistavcovej platničky.
Bol dvakrát operovaný a trpel paralýzou pravej nohy, keď sa rozhodol zúčastniť púte
do Lúrd. Chorý sa modlil v Massabielskej jaskyni. Podľa jeho vlastných slov ho počas
modlitby náhle postihla neznesiteľná bolesť, ktorá po chvíli úplne ustúpila a vystriedal
ju pocit pohody a tepla. Noha prestala bolieť a začala bez problémov fungovať. V nasledujúcom roku oznámil uzdravenie Úradu lekárskeho dohľadu v Lurdoch. Medzinárodný
lekársky výbor, pozostávajúci z 20 odborníkov, uznal, že uzdravenie malo výnimočný
charakter, pretože bolo okamžité, úplné, a nijako nesúviselo s liečbou.
-tk kbs-
-tk kbs-
-tk kbs-
Uznané zázračné uzdravenie
„V
Šesť rokov pontifikátu
Benedikta XVI.
Benedikt XVI. 19. apríla oslávil šieste
výročie svojho pontifikátu. Posledných dvanásť mesiacov sme mohli
vidieť pápeža ako protagonistu mnohých aktivít: od apoštolských ciest
a návštev krajín (Malta, Portugalsko,
Cyprus, Veľká Británia, Španielsko) po
Biskupskú synodu pre Blízky východ,
od podpisu významných dokumentov
magistéria (apoštolská exhortácia Verbum Domini, dokument Motu Proprio) po vydanie dvoch kníh (Svetlo
sveta, Ježiš Nazaretský – II. diel).
Rastúca ľahostajnosť ku kresťanským
hodnotám, najmä na Západe, viedla
pápeža k zriadeniu Pápežskej rady
pre novú evanjelizáciu. Koncom roka
zvýšil sériu svojich apelov na obranu
náboženskej slobody vo svete.
Počas tohtoročnej Veľkej noci
prvýkrát v histórii pápež reagoval
počas 80 minút na otázky televíznych
divákov. Tento televízny prenos sa
uskutočnil na Veľký piatok, 22. apríla,
v rámci pravidelného programu
„Na svoj obraz“. Vysielanie sa konalo
o 14:10 na talianskom kanáli Rai Uno.
Téma rozhovoru – Ježiš Kristus.
-tk kbs-
FARSKÝ LIST 02|2011
11
TÉMA
12 povzbudení
pre birmovancov
TEXT: CYRIL HAMRÁK, KAPLÁN • SNÍMKA: VERONIKA JURČÍKOVÁ, INTERNET
Po jednej mládežke, na ktorej som povedal, že sa už naša birmovná
príprava chýli ku koncu a potom to bude už len na osobnom
prístupe každého, prišla za mnou jedna vystrašená pani, ktorá
povedala: „Pán kaplán, dúfam, že našich birmovancov nenecháme
po birmovke samých. Vždy im máme čo ponúknuť.“ A mala pravdu.
Vždy je čo ponúknuť a záleží na vás, birmovanci, či tie ponuky
prijmete aj po vašej birmovke. Aby ste mali pokope základné
myšlienky kresťanského života, ponúkam vám niekoľko rád, ktoré
vám môžu pomôcť zorientovať sa v osobnom živote.
1 Boh na teba nezabudol
4 Pozor na médiá
Ak si myslíš, že sa ti nedarí preto, lebo Boh
je ďaleko od teba a zabudol na tvoj život,
mýliš sa. Všetci musíme prejsť aj neúspechom, ktorým nás Pán vedie k pokore
a pochopeniu, ako veľmi ho potrebujeme.
Len sa snaž plniť si povinnosti najlepšie
ako vieš, s dobrým úmyslom. To bude
stačiť. A prosím ťa, nikdy nezabudni ty na
neho! Eucharistia sa slávi aj po birmovke
každý deň.
Nepozeraj často televíziu a nestrácaj čas
na internete. Program si starostlivo vyberaj, aby si prijímal len to, čo ti neuškodí.
Väčšina mediálnej produkcie je lož a manipulácia. Pozeraj len povzbudivé relácie
a filmy, ktoré ťa vedú k pokoju a dobru. Ži
svoj život, nie život iných!
5 Neriskuj zdravie
Zabudni na to, že tebe sa nič nestane, že
si dieťaťom šťasteny. Váž si život ako najcennejší dar. Primerane sa obliekaj, móda
a trendy ti zdravie nikdy nevrátia. Mysli
na to, že s každým pohárikom, cigaretou
alebo drogou si skracuješ svoj pobyt na
zemi a ničíš svoje šťastie. Všetko je otázkou tvojej voľby.
7 Usmievaj sa
Nikdy sa na nikoho nemrač a aj na chyby
upozorňuj s priateľským úsmevom. Nikoho nezraníš a tvoje názory budú viac
pochopené a prijaté. Ak dávaš úsmev, dávaš radosť a život. Ak sa usmievaš, ľudom
je s tebou skutočne dobre. Nezabudni,
že úsmev je dar, ktorý sa nemôže minúť
a máš ho pre všetkých.
8 Prijmi svoje chyby
Zmier sa s tým, že nebudeš vo všetkom
vynikať a občas sa aj poriadne pomýliš.
Nikto nie je dokonalý, k dokonalosti smerujeme dobrým životom a s Božou pomocou. Nezabudni takto vnímať aj tvojich
blízkych a všetkých ľudí. Odpusť sebe aj
ostatným, zhodíš zo seba bremeno nespokojnosti a trápenia.
Ak si si myslel, že modlitba je recitovanie
Otčenáša či Zdravasu, naprav svoje zmýšľanie. Neexistuje nič, čo by si nemohol
použiť v rozhovore s Nebeským Otcom.
Hovor len to, čo skutočne prežívaš. Vyumelkované slová ti nepristanú. Pán ti za
úprimnosť dá svoj pokoj a silu. Pocítiš
jeho priateľstvo.
3 Pozor na zlých ľudí
Dúfam, že si pochopil, že svet a ľudia nie
sú ideálni. Buď opatrný v kamarátstvach
a nedávaj svoj voľný čas takým, ktorí si
to nezaslúžia. Ak ťa kamarát zvádza na
zlé veci, ak ti je negatívnym príkladom, je
tvojím nepriateľom, hoci si to sám neuvedomuje. Ak nemáš silu odmietnuť hriech,
radšej ho opusti.
12
FARSKÝ LIST 02|2011
12 Cti si svoje telo
Samotu využívaj len na seriózne štúdium
a Božiu blízkosť. Nezabudni, že si a budeš
pokúšaný. Kontroluj svoje myšlienky a pohľady, tie ťa vedú ku skutkom, ktoré robíš.
Kontrolovať sa musí každý, nauč sa to čo
najskôr. V problémoch vyhľadaj pomoc. Si
človek a človeku nie je dobre samotnému.
Si cenný viac než si myslíš. Chráň svoju
dušu aj dušu ostatných pre nebo úctou
k telu. Dbaj na slušné oblečenie, tým sa
uchrániš pred zneuctením pohľadmi. Pamätaj, že príťažlivejší si vtedy, keď z teba
žiari tvoja mladícka nevinnosť a čistý pohľad. Vyhneš sa zraneniam a sklamaniam.
Nechaj to dozrieť!
11 Zabávaj sa čisto
Mladosť je radosť. Aj zábava s rovesníkmi
má mať u teba svoje dôležité miesto. Ak sa
chceš zabávať čisto, nevtieraj sa do neprimeranej spoločnosti, vždy zohľadňuj svoj
vek, aby si správne rozlišoval. Nepotrebuješ žiadne prostriedky na povzbudenie.
Ak máš čisté srdce, budeš sa vedieť energicky radovať. Opiáty zabíjajú tvoje ja, ak
ich berieš, nie si to ty a ukazuješ druhým
masky.
6 Nauč sa úcte
2 Modli sa srdcom
10 Neostávaj sám
Zapamätaj si, že keď prejavíš blížnemu
úctu, nech je akýkoľvek, získaš si jeho srdce. Odmietni pýchu a vulgárnosť, tie sú
pre slabochov. S dobrým slovom a slušnosťou všetko ľahko dosiahneš. Mnohokrát ty sám rozhoduješ, ako ťa prijímajú
iní. Stačí sa naučiť zdvorilému správaniu
a máš to vyhraté.
9 Nauč sa dávať len dobro
Nikdy nechci vedome zlo alebo ublížiť! To
je to najstrašnejšie, čoho sa môžeš v živote
dopustiť. Ak si niekomu ublížil nevedome,
veľmi rýchlo to napravíš. Pán Ježiš ti s tým
pomôže, nech by to bolo čokoľvek. Z každého človeka sa dá vycítiť dobrota alebo
zlomyseľnosť. Nedá sa to utajiť.
Všetkým birmovancom aj mladým prajem,
aby žili svoj život podľa Pravdy a Lásky. To
je to najkrajšie, k čomu sme všetci povolaní. Nie je to ťažké, práve naopak. Je to
až priveľmi jednoduché. Veď Pán by svojim deťom nezanechal neúnosné bremená,
naopak, všetko nám ukázal. Stačí nám len
uveriť!
Birmovanci, nikdy nemusíte byť osamotení! Len si uvedomte, že Boh je stále s vami
a vaši bratia a sestry v Cirkvi chcú byť
s vami tiež. Vyvoľte si slobodne, máme vás
radi. Veľa šťastia... l
Čo mi birmovka dala? Neviem, či niečo konkrétne nastalo hneď po birmovke.
Ale vo svojom živote som zažila niekoľko situácií, pri ktorých som pocítila veľkú
pomoc zhora, a preto na tento „pilier“ nedám dopustiť. Postupne sa mi podarilo
zmeniť pár vecí v mojom živote. Zrazu som dokázala prestať hovoriť Božie meno
nadarmo. Keď som si uvedomila, koho meno to je, už sa nedalo povedať len
tak zbytočne. Potom som prestala súdiť ľudí podľa toho, ako na mňa pôsobia.
Pretože ak verím, tak verím, že Boh miluje aj každého okolo mňa. A ešte som
dokázala jednu vec – nezúfať si v hriechu. Katarína
FARSKÝ LIST 02|2011
13
TÉMA
Kamarát Duch Svätý
TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ, EVA MURÍNOVÁ
SNÍMKY: ANDREJ KUHEJDA, INTERNET
Naša farnosť žila tento školský rok aktivitami spojenými s prípravou
mladých na sviatosť birmovania. Je to sviatosť, ktorá „spolu s krstom
a Eucharistiou tvorí jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského
života“(Katechizmus 1285). Birmovaný dostáva silu verejne vyznávať
slovami vieru v Krista akoby z úradného poslania“ (KKC 1305).
A keďže „príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu
zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho
činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami“ (KKC 1309), aj v našej
farnosti sa tejto príprave venovala nemalá pozornosť.
Celú prípravu mal na starosti kaplán Cyril spolu s katechétmi a sestrami saleziánkami. S jednotlivými náukami z katechizmu (vierouka, mravouka, modlitba...)
sa zoznamovali adepti na prijatie sviatosti v triedach na hodinách náboženstva,
na stretkách i na spoločných piatkových
birmovaneckých omšiach. Zaujať však
duchovným poučením mládež v tejto
dobe, keď rušivých momentov naokolo je veľa, si vyžadovalo naozaj kvalitnú
prípravu. Kaplán Cyril spolu so svojim
tímom ponúkali slovo, obraz, video, divadlo, hudbu... Odporúčali aj pravidelné
spovede, modlitbu. Či sa podarilo zaujať?
Cyril Hamrák odpovedá: „Môžem len
dúfať...“
V príprave na birmovku sa tentokrát
objavila aj jedna novinka. Adopcia birmo-
vancov. Mená všetkých pripravujúcich sa
na prijatie sviatosti sa ocitli na lístkoch.
Lístky sa vhodili na začiatku prípravy
do osudia (v našom prípade do akvária)
a odtiaľ putovali do rodín farnosti k záujemcom o adopciu. „Adoptívny rodič“ sa
teda modlil a prinášal obety za jedného
kandidáta na sviatosť birmovania. Novinka s veľmi pozitívnym účinkom. Matka jedného z birmovancov, mama Eva,
to zhodnotila takto: „Ani jedna modlitba
nie je zbytočná a prejaví sa skôr či neskôr.
Nemusí to byť práve v tomto čase, účinky
modlitby sa vždy prejavia a iba Pán vie,
kedy príde tá chvíľa, kedy to bude potrebovať najviac. Niekedy sa o tých chvíľach
dozvieme až vo večnosti.“
Sprevádzajme týchto našich mladých
ľudí modlitbami, aby sa naozaj nechali
Vyobrazenie Svätého Ducha – alabastrové okno v Bazilike sv. Petra v Ríme (Gian
Lorenzo Bernini v r. 1666).
viesť Duchom Svätým a aby boli ochotní
vydávať svedectvo o Kristovi. Teraz vám
však už prinášame niektoré odpovede
na otázky, ktorými sme zainteresovaných
oslovili v súvislosti so sviatosťou birmovania a s jej prípravou v našej farnosti. Prví
odpovedajú birmovanci:
Ako hodnotíš prípravu
na birmovku, atmosféru (svätých
omší, stretiek)?
Čím vás výzva „Adoptuj si
birmovanca“ najviac oslovila?
Aneta: „Príprava je zaujímavá, je dobré,
že máme ozvláštnené omše videami, aj
atmosféra je dobrá.“
Peter: „Celkom sa mi to páči. Nepáči sa
mi ale nedisciplinovanosť niektorých.“
Natália: „Podľa mňa je to dobré. Každá
omša je o niečom inom. Páčia sa mi aj
stretká.“
Eva: „Birmovanecké omše sú super, ale
nájdu sa aj takí, ktorí to majú na háku.“
Ľudovít: „Naša mládež je v dnešnej
dobe veľmi ohrozená. Svet na ňu vplýva rôznymi lákavými ponukami a oni
často nevedia odolať, pretože nevidia
dôsledky. Vtedy je asi najlepšia trpezlivosť a modlitba, aby niekto mocnejší,
ako sme my, ľudia, ochraňoval našich
potomkov.“
Martina: „Poskytla možnosť zápasiť modlitbou za týchto mladých ľudí, za ich duše.“
Čo očakávaš
od birmovky?
Obohacuje toto adoptívne
rodičovstvo aj vašu rodinu?
Prípravu birmovancov mal na starosti kaplán Cyril Hamrák.
Peter: „Že sa stanem dospelým v cirkvi.“
Natália: „Budem mať nový pohľad na veci
okolo mňa. A keďže ma Boh obdarí siedmimi darmi Ducha Svätého, budem viesť
život dospelého kresťana.“
Saša: „Pomoc Ducha Svätého, využitie jeho
darov. Vďaka birmovke si budem viac uvedomovať a vážiť Božiu blízkosť a pomoc.“
Aneta: „Nič.“
Natálka: „Manželstvo v kostole, lepší
vzťah k Bohu.“
Pýtame sa aj rodičov
birmovancov: Ako vnímate
prípravu na birmovku?
Marta: „Je to veľmi dôležitá súčasť v príprave do budúceho života.“
Eva: „Myslím si, že deti sú pripravované
zo strany katechétov a kňazov v dostatočnej miere, hlavne po tej stránke teoretickej. Birmovka nie je však len o deťoch, ale
aj o rodičoch, a to mi chýba – stretnutia
s rodičmi, nie všetci možno chápu birmovku v pravom slova zmysle.“
Všimli ste si na vašom dieťati
počas prípravy na birmovku
nejakú zmenu?
Marta: „Áno vnímam to. Syn sa zlepšil, je
viac vnímavý k okoliu a súrodencom.“
Eva: „Zmenu na dieťati ani nie, skôr zmenu v rodinnom prostredí – viac rozhovorov, zdieľaní, vysvetľovaní, viac spoločných
modlitieb.“
14
FARSKÝ LIST 02|2011
Jedna modlitba za „môjho“ birmovanca
každé ráno mi určite neublíži a dúfam, že
hlavne pomôže jemu.“
Martina: „Keď zaznela táto výzva na konci
svätej omše, môj 10-ročný syn sa ma opýtal, či si aj my ideme po lístok. Po mojej
odpovedi, že môžeme, išiel a vybral jeden
lístok s menom.“
Pamätáte si ešte na svoju
birmovku?
Eva: „Pamätám si to úplne presne. Konvertovala som, a preto som prijala podmienečný krst ako 24-ročná a na birmovke
som bola o tri roky neskôr – a zaujímavé – tiež 8.mája, ale pred 23 rokmi. Či sa
mi zmenil život? Mne určite áno a vo veľa
veciach, ale nestalo sa to hneď. No najviac
som dostala cez kríž. Myslím si, že „kamarátiť sa“ s Duchom svätým je fantastická
vec, otvára obzory a zaujímavé poznania,
napríklad aj to, že už teraz viem, kde je
môj domov a komu patrím.“
Odpovedajú „adoptívni rodičia“:
Prečo ste sa rozhodli zapojiť
do prípravy na birmovku takýmto
spôsobom?
Ľudovít: „Každý potrebuje pomoc, aj keď
si myslí, že ju nepotrebuje. Nuž a keď bola
taká možnosť zapojiť sa, tak som neváhal.
Ľudovít: „Domnievam sa, že áno. Často
si niečo naplánujeme, čo treba urobiť, či
už doma, alebo v práci a ono sa nám to
aj podarí. Niekedy sme aj prekvapení, ako
ľahko a dobre. Možno, že to je dôsledok
práve toho, že robíme aj niečo pre svojho
blížneho, hoc je to „len“ modlitba.“
Martina: „Určite. Niekedy sa za „adoptívneho syna“ spoločne modlíme, inokedy
ideme na svätú omšu s týmto úmyslom.
A dostať niekedy deti do kostola vtedy,
keď sa všetci kamaráti hrajú, predpokladá
priniesť aspoň malú obetu, čo posilňuje
i našu vôľu.“ l
Spomínam si ešte dosť živo na svoju birmovku. V pamäti mi asi navždy
ostane, čo som si vtedy želala a v čo som dúfala. Predstavovala som si,
že sila Ducha Svätého absolútne zmení môj život, od základov. V mojej
predstave to však znamenalo, že písomka z chémie, ktorá ma čakala
pár dní po birmovke, dopadne nad moje očakávanie, že sa mi odrazu
začne všetko dariť a budem vedieť vyriešiť aj to nevyriešiteľné. Aké bolo
moje prekvapenie, keď môj život a aj tie školské výsledky zostali také ako
predtým. Zázrak sa nekonal. Dnes však môžem s istotou povedať, že keď
sa pozriem na svoj život, tak ten zázrak sa určite udial, akurát som ho vtedy
svojou optikou nemohla vidieť. Chcelo to jednoducho čas a ešte možno
trochu na to dozrieť a uvedomiť si, že bez môjho pričinenia a mojej snahy
o zmenu života to jednoducho nepôjde. Zuzana
FARSKÝ LIST 02|2011
15
TÉMA
ŽILI MEDZI NAMI
Svedectvo
jedného z vás
A
hoj. Tak píšem svoje svedectvo.
Je úplne obyčajné, ale zároveň jedinečné pre mňa. Už od malička
som rozmýšľal o tom, že Boh existuje,
pretože mi ho kamaráti spomínali, ale
len tak okrajovo. Vedel som, že chodia na
náboženstvo, do kostola, no nikdy som
s nimi v kostole nebol. Počas základnej
a strednej som na náboženstvo nechodil.
Vo štvrtom ročníku som sa na náboženstvo prihlásil sám, ale vydržal som tam
iba týždeň. Potom som sa opäť vrátil
k etike. Rodičia ma dali iba pokrstiť a vôbec ma neviedli k Bohu, pretože oni sami
neboli veriaci. Prešli roky a Boha som
vôbec nevnímal. Nevedel som o ňom
vôbec nič a vlastne vôbec som už ani
nad ním nerozmýšľal. Žil som, ako sa mi
chcelo. Popíjal som s kamarátmi, nocoval
po chatách a akciách, balil baby a často
s nimi flirtoval, nadával som a určite som
sa aj rúhal voči Bohu. Nedodržiaval som
Božie prikázania, nevedel som ani, čo
to je. Bol to vtedy pre mňa bežný život,
ktorý sa mi páčil. No keď si to teraz premietnem, vnímam, že som nikdy nebol
šťastný.
Až ako 17-ročný som si možno trochu
uvedomil, čo a kto je Boh. Hoci som nosil
ruženec len tak z frajeriny, veril som, že
Pohotová
odpoveď
P
ri skúšaní je to neraz veselé. Stres a odhodlanie
urobiť skúšku robia svoje. Výsledkom je pohotová odpoveď za 1 sekundu bez rozmýšľania.
Prečítajte si niektoré perličky.
Aby sme boli v obraze; birmovanci mali na druhej
skúške zvládnuť 148 otázok. Skúšajúci kaplán pri samotnej skúške dával každému 4 otázky a chcel vedieť
aj stručnú informáciu o birmovnom patrónovi, podľa
ktorého si vybrali meno. V zápale skúšania a odpovedí zaznie:
l Tak, koľko sme to už mali otázok? 148!
l Viete kedy vykonáte záslužný skutok? Vtedy,
keď je ten skutok dobrý a vykonaný v triezvom stave. V akom stave? Bez alkoholu.
l Ako znie hlavné prikázanie lásky? Muži, veľmi
milujte svoje manželky. Ako? Skús ešte raz. Milovať
budeš svoju ženu a budúce deti a tiež láskou k Bohovi.
l Tak mi povedz, ako znie 5. cirkevné prikázanie?
Podporovať Pána Ježiša!
l Čo slávime na Veľkú noc? Niečo s Ježišom, že?
l Čo je to čistota? To, že ostaneme pannami až
do svadby.
l Aká je hlavná pravda našej viery? Iba taká, ktorú povie kňaz.
l Čo je to cudnosť? No, to je vtedy, keď človek je
taký čudný a nič sa mu nechce.
Tak to je zlomok pohotových odpovedí, ktoré sme
si vypočuli počas skúšania našich drahých birmovancov.
Cyril Hamrák
16
FARSKÝ LIST 02|2011
niekto ešte je, kto môže veľa toho zariadiť
a zmeniť, no neprikladal som tomu veľkú
dôležitosť. Možno to bola skôr poverčivosť ako viera.
V devätnástich som spoznal svoju
priateľku a to mi v tomto smere veľmi
pomohlo. Sám od seba som sa jej spýtal,
či s ňou môžem ísť do kostola. Išiel som
a vôbec to neľutujem. Postupne som začal
chápať, o čom to celé je a moja viera sa zo
dňa na deň prehlbovala.
V septembri som sa prihlásil na birmovku a prvé sväté prijímanie, pretože
Boh sa mi zaľúbil a chcem žiť s ním. Úplne som sa obrátil na inú cestu. Všetky zlé
veci som sa snažil odstrániť, oveľa viac si
ctím rodičov, rodinu a priateľov a snažím
sa žiť podľa Božích prikázaní. Boh mi dal
život, ktorý je úžasný. Plný lásky a krásy,
radosti z bežných vecí a zaostril mi zrak
na všetko, čo ma urobí šťastným.
Tomáš
ola
MAJÁLES
21. MÁJA
b
Tom
rogram
Zábavný p
ce
Spoločenské tan
Občerstvenie
so sebou
Plejb
Dozvu
ek :)
ky z bi
rmovky
Kde: MsKS – estrádna sála
Kedy: 21. 5. 2011 o 18:00
Vstupné: symbolické 1 €
Podmienkou vstupu je spoločenské oblečenie!
„BEZ ALKOHOLU“
Vstupenky v predaji od 29. 4. 2011.
Môžete si ich zakúpiť u Mládežníckeho zboru.
Bl. Chiara Luce Badano
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKY: INTERNET
Mama, čau
Mladá, usmievavá, dobre vyzerajúca, športový typ. Ideálna
žena. Nenájdete ju na „zoznamke“, ale v liturgickom kalendári.
Blahorečená 19-ročná Chiara „Luce“ Badano. Mladá Talianka, ktorá
prehrala boj s rakovinou, sa dokázala zveriť Božej milosti a Božiemu
plánu s ňou, ktorý sa jej začal postupne odkrývať.
Dievča v rifliach a tričku
Úmrtie
7. október 1990
po takmer dvoch rokoch choroby
Blahorečenie
25. septembra 2010 Benediktom XVI.
Zaujímavosť
Prvá blahoslavená hnutia Fokoláre
len Božia vôľa, dobre ju vykonať v prítomnom okamihu. Ak by ste sa ma teraz
opýtali, či by som chcela chodiť (ochrnula
napredovaním choroby a sužovali ju bolestné kŕče), povedala by som nie, lebo
takto som bližšie k Ježišovi.“ Je ťažké si
predstaviť, že iba 18-ročné dievča prijíma
S Kristom v bare
Mladí sú budúcnosť. Ja už nemôžem
bežať, a preto by som vám chcela
– ako na Olympiáde – odovzdať
pochodeň. Máte len jeden život
a stojí za to ho dobre využiť.
Večný úsmev
Sedemnásťročnej Chiare diagnostikovali rakovinu kostí. Hneď od začiatku
bolo jasné, že hrá viac-menej prehratý
boj. Ona túto správu prijala s pokorou:
„Než zašla domov, bolo na nej vidieť, že
je duchom neprítomná,“ hovorí jej mama.
„Keď som sa jej potom chcela spýtať, ako
všetko prebehlo, povedala mi: „Teraz nie,
Krátko pred odchodom do neba dôverne vyznala: „Ani si neviete predstaviť, aký
mám teraz vzťah s Ježišom... Cítim, že Boh
odo mňa chce niečo navyše, niečo väčšie.
Azda budem musieť zostať na tejto posteli
ešte dlhé roky, neviem. Mňa ale zaujíma
Narodenie
29. októbra 1971, Sassello
Chiara sa narodila 29. októbra 1971.
Rodičia sa modlili a desať rokov čakali na
toto svoje prvé a jediné dieťa. Stala sa z nej
inteligentná, rozhodná, živá, veselá osôbka
so športovým duchom. Korčuľovala, hrala tenis, plávala. Milovala prírodu, rada sa
hrala a snívala o tom, že sa stane lekárkou
a pôjde do Afriky starať sa o chudobné
deti. Už v deviatich rokoch sa pripojila
k mládeži z hnutia Fokoláre – gen (skratka pre Generazione nuova – nová generácia).
Bola dievča ako všetky ostatné, predsa mala niečo naviac. Dokázala sa zveriť
Božiemu plánu, dať Boha na prvé miesto
vo svojom živote. Evanjelium bolo pre ňu
mimoriadnym posolstvom. Raz povedala:
„Tak ako je ľahké naučiť sa abecedu, tak
to musím urobiť aj so žitím evanjelia.“ Za
túto svoju otvorenosť Bohu nepochybne
vďačí svojim rodičom, ktorí jej ponúkli
radostný príklad života s Bohom. Mama
ju vo výchove podľa evanjeliových podobenstiev naučila zhovárať sa s Ježišom
a vždy mu povedať svoje „áno“. Chiara
túžila po živote a už od mala sa aktívne zapájala do života vo farnosti. Všetci,
ktorí Chiaru poznali, sa zhodujú v tom,
že jej svätosť spočívala v jej normálnosti.
Asi najlepším dôkazom Chiarinej „svätej
normálnosti“ je drobná epizóda z jej života. Istá známa sa jej opýtala, či vo svojej
partii, keď sedia v bare, rozpráva o Bohu.
„Nepotrebujem hovoriť o Kristovi. Ja im
ho musím prinášať,“ odvetila Chiara. Ale
sama niekoľkokrát priznala: „Aké je ťažké
ísť proti prúdu!“
tiu neprestala vyžarovať svetlo. Mnohí ju
prichádzali povzbudiť – a sami odchádzali
povzbudení.
teraz o tom nehovor!“ a vrhla sa na posteľ
so zavretými očami. Zostala tak asi 25 minút. Bola to jej bitka. Potom sa zodvihla,
usmiala sa na mňa a povedala: „Už môžeš
hovoriť.“ Znovu povedala svoje áno a už
nikdy toto svoje rozhodnutie nezmenila.“
Napriek ťažkej liečbe, početným chemoterapiám, následnej strate vlasov a ochrnu-
svoju smrť tak hrdinsky. Na stretnutie so
svojím Ženíchom sa tešila. Sama si vybrala čítania, žalm i piesne na pohrebnú
omšu a želala si byť pochovaná v svadobných šatách. „Bolo jasné, že jej odchod sa
blíži. Položila mi ruku na hlavu a celú ma
rozstrapatila. Potom mi povedala: Mama,
čau. Buď šťastná, lebo ja som šťastná,“ spomína na posledné chvíle so svojou dcérou
jej matka Maria Teresa.
Dnes na stene v jej izbe, ktorú dodnes
navštevuje mnoho mladých, visí vedľa kríža nad posteľou jej usmiata fotka. Nedá sa
ubrániť myšlienke, že svätosť je taká reálna
aj v dnešnej dobe, že z fotky dcéry sa môže
stať „svätý obrázok“. Ako vraví emeritný
biskup Maritano, „my sme Cirkev, ktorá
vyučuje. Ale niekedy sa musíme učiť od
žiakov, ktorí sú lepší, než my“. l
FARSKÝ LIST 02|2011
17
ODPORÚČAME
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA MÁJ
V mesiacoch február a marec
sme sviatosťou krstu
v spoločenstve Cirkvi privítali
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
Mike Aquilina: Láska Listy Bohu
v maličkostiach
(Letters to God)
Felice: Tajomstvá
druhého dychu
Kniha z ponuky vydavateľstva Don Bosco, ktorej podtitul: „Príbehy z rodinného
života“ vecne charakterizuje to, čo v nej
čitateľ nájde. Autor je otcom šiestich detí
a ponúka nám niekoľko rád a typov, ktoré vychádzajú z jeho vlastných skúsenosti
s tým, ako si budovať partnerský vzťah
a vychutnávať si rodičovstvo v spoločenstve, ktorým je rodina.
Na svoje si prídu nielen čerství rodičia
a snúbenci, ale aj mladí, ktorí si svojho vysnívaného priateľa a partnera ešte len hľadajú a predstavujú.
Pri čítaní krátkych príbehov sa možno
aj schuti zasmejete, alebo si uvedomíte,
že to, čo čítate, je vlastne o vás. Láska je
o maličkostiach a o obete a na týchto princípoch stoja a padajú naše rodiny. Kniha
nie je ružovou prechádzkou rodinným
životom, autor hovorí aj o nepríjemných
a ťažko zvládnuteľných chvíľach. Vyústením toho všetkého je však uvedomenie si
skutočnosti, že Boh sa o nás stará aj vtedy,
keď sa nám zdá, že je príliš ďaleko. Súčasťou duchovného dospievania je naučiť sa
byť vďačný aj za naše problémy a sklamania i neúspechy.
Ak túžite duchovne podrásť, spoznať
rôzne stránky partnerského a rodinného
života v kresťanskej rodine, tak „Láska
v maličkostiach“ vám určite spríjemní niekoľko dlhých večerov. Jeden z recenzentov
ju popisuje takto: „...Je to kniha, ktorá vie,
že skutočný život vonia tak trochu ako posvätné kadidlo a trochu ako špagety a plná
plienka.“
Kapucín Felix Tkáč v spolupráci s viacerými textármi a hudobníkmi vydal pred
koncom roka 2010 svoj ďalší album s názvom Tajomstvá druhého dychu. CD obsahuje 14 skladieb, z ktorých 3 už predtým
vyšli ako singel „Spočítané“. Na skladbu
Spočítané je natočený videoklip, ktorý si
môžete pozrieť na internete. Album vyšiel
v aranžmánoch a produkcii Martina Husovského, u ktorého doma CD nahrávali,
a v co-produkcii Matúša Tkáča. Vokálmi
prispeli Martinova manželka Veronika, jej
sestra Katka Koščová a ďalší.
Felix si dal záležať aj na booklete albumu. Je papierový a ilustrovaný dielami
akademickej maliarky Běly Kolčákovej,
ktorá namaľovala aj ilustráciu špeciálne
pre titulnú stranu bookletu. Zvuk albumu
je profesionálny, aranžmány prepracované, veľmi príjemne sa počúva. Na svoje si
určite prídu nielen Feliceho verní fanúšikovia, ale aj hudobní „fajnšmekri“. O novom CD a jeho tvorbe natočil Michal
Hirko krátky dokument, ktorý nájdete na
jeho stránke www.hirko.sk, v dokumente
znie hudba z nového albumu. CD Tajomstvá druhého dychu si môžete objednať
cez internet.
Kapucín Felix koncertoval už aj na festivale Verím, Pane v Námestove. Práve tu
bol príjemne prekvapený, pretože mladí
ľudia si jeho pesničky pospevovali spolu
s ním. A to sa mu často nestáva.
Režisérmi filmu sú David Nixon a Patrick
Doughtie, ktorí ho natočili v roku 2010,
takže je to pomerne nový film. Ide o dojemný príbeh podľa skutočnej udalosti
o malom osemročnom chlapcovi Tylerovi,
ktorý má rakovinu a všetkým okolo seba
ukazuje, že kríže sa majú niesť s úsmevom
na perách a s trpezlivosťou a láskou. Každý
deň píše list Bohu, kde mu kladie otázky,
ktoré si každý z nás už určite položil. Prečo práve ja, Bože? Prečo som chorý? Tieto jeho listy sa dostanú do rúk poštárovi
Bradymu McDanielsovi, poštárovi na jeho
ulici, ktorý stojí na životnej križovatke.
Tylerove listy ho inšpirujú, aby našiel lepší
život pre seba a pre svojho syna a hlavne
aby sa zbavil svojej závislosti na alkohole.
Film obsahuje myšlienky, ktoré majú
človeka prinútiť zamyslieť sa nad svojím
životom. Myšlienky, ktoré ho majú povzbudiť a ukázať mu, že aj krížmi, ktorými
nás Boh navštívil, môžeme pomôcť ľuďom
okolo seba.
Určený je prevažne mladým ľuďom,
ktorí sa častokrát nevedia vyrovnať so
svojimi krížmi a ťažkosťami každodenného života, ale aj starším, ktorí si chcú
pozrieť kvalitný film a trošku si poplakať.
Toto dielo známych režisérov je poprepletané krásnymi piesňami a hlavné postavy
v ňom sú autentické. Jeho dej je dosť napínavý, a preto sa pred ním treba dobre
najesť, aby ste nemuseli odbiehať do kuchyne. Príjemné pozeranie.
Martin Farbák
Snímka: internet
Katarína
Snímka: internet
Zuzana Machajová
Snímka: internet
10 %
zľava
18
FARSKÝ LIST 02|2011
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(piatok – 18.30 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
H. Bejda • Tajomstvo záchrany (atentát na Jána Pavla II. – neznáme skutočnosti)
10,90 eur
Pavol Hudák • Ďakujem, že si
4,10 eur
Môj pamätník k prvému svätému prijímaniu
6,27 eur
NA JÚN
Všeobecný: Aby kňazi, zjednotení
v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, boli
vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.
Misijný: Aby Duch Svätý vzbudil
v našich komunitách túžbu po misionárskom povolaní a ochotu úplne sa
zasvätiť šíreniu Božieho kráľovstva.
Úmysel KBS: Aby si veriaci rodičia
uvedomili, že je ich kresťanská povinnosť prihlasovať svoje deti na hodiny
náboženstva.
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie mamičiek
pred pôrodom
28. mája 2011 a 25. júna 2011
po ranných sv. omšiach
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
Margita Rosinská
Martin Rosinský
Vincent Peter O‘Reilly
Daniela Užeková
Karolína Kvašňovská
Patrícia Marettová
Martina Siteková
Maximilián Kudlička
Stela Zuzana Baranová
Natália Kucbelová
Lucia Kampová
Ema Hrabovcová
Mária Kucbelová
Adela Papulová
Tadeáš Kotúľ
Jakub Janák
Patrik Prílepok
Adrián Stupka
Lukáš Feranc
Daniel Velický
Nikolas Oroš
Ján Stehlík
Patrik Tausk
Andrej Dudáš
Milan Zelina
Nina Murínová
Sviatosť manželstva prijali
Miroslav Šeliga a Jarmila Dendysová
Roman Ťasnocha a Marika Kováčová
Pavol Janák a Janka Zdichalská
Peter Kompan a Ľuboslava Máliková
Pavel Nejedlý a Silvia Pisarčíková
Marek Jancek a Jana Ševčíková
Michal Maretta a Tatiana Ivanovicová
Martin Ľudevít Fafaľák
a Michaela Radúchová
Pán si z našich radov povolal
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Stránkové dni
na Farskom úrade
Zľava platná do 30. 6. 2011 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
Všeobecný: Aby tí, ktorí pracujú v masmédiách, vždy rešpektovali pravdu,
solidaritu a dôstojnosť každého človeka.
Misijný: Aby Pán daroval Cirkvi v Číne
silu zotrvať vo viere, vernosti evanjeliu
a jednote.
Úmysel KBS: Aby všetci učitelia náboženstva – klerici i laici – mali dostatok
síl a svetla Ducha Svätého primeranou
formou vyučovať náboženstvo v školskej i farskej katechéze.
www.vyveska.sk
nový internetový portál
s prehľadom
kresťanských aktivít
z celého Slovenska
Príspevky a námety
do Farského listu
zasielajte na e-mail:
[email protected]
Peter Pajtáš (50 r.)
Edita Hanvaldová (51 r.)
Milan Dragan (70 r.)
Ján Prílepok (69 r.)
Melánia Vajdiarová (49 r.)
Peter Sršeň (31 r.)
Adam Vojtek (83 r.)
Miroslav Danko (60 r.)
Václav Horáček (63 r.)
Mária Šedivá (86 r.)
Štefan Palušák (86 r.)
Tomáš Flajs (26 r.)
Helena Zapletalová (78 r.)
Jozef Bakoš (57 r.)
Marta Revaiová (74 r.)
Peter Žábenský (38 r.)
Pavol Kapánik (66 r.)
Ján Vrlík (82 r.)
Jozef Majdiš (65 r.)
Margita Gruchaláková (79 r.)
Katarína Klimplová (70 r.)
Johana Ledvoruchová (77 r.)
www.rkcdolnykubin.sk
FARSKÝ LIST 02|2011
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!
Radosťou je naplnené všetko okolo nás!
Jarné kvietky otvárajú svoje pestrofarebné
hlávky, stromy otvárajú svoju náruč slnku
a odvážne lístky sa predierajú von, štebotajúci operení kamaráti sa s radostným
trilkom pridávajú k oslave. Aj v kostole to
vyzerá radostnejšie, všetko sa topí v záplave kvetov a ich vôní.
Veľká vec sa stala! Tá, na ktorú sme sa
pripravovali celých štyridsať dní, je už tu!
Práve prežívame sviatky Veľkej noci. Znovu a naplno môžeme precítiť, že Ježišovou
smrťou na kríži sa nič neskončilo, ňou sa
všetko podstatné začalo. Nebojme sa, radujme sa, lebo Ježiš ŽIJE!!! A vďaka jeho
obete môžeme žiť s ním! Nie je to úžasné, že
máme do neba otvorené dvere dokorán?
V tejto radosti sa s chuťou môžeme
spoločne pustiť do plnenia úloh. Tak sem
s nimi!
3
1
Na Bielu sobotu kňaz do
chrámu prináša veľkonočnú sviecu – paškál a 3-krát
zvoláva „Kristus ...!“ Chýbajúce slová doplníš, keď vylúštiš
pripravenú krížovku.
2
Doplň slová nasledujúcej modlitby: „Kristus, náš .......... .......
bol obetovaný, preto slávme sviatky
v Pánovi.“ Chýbajúce dve slová sú
ukryté v prešmyčke.
Pospájaj postupne body podľa
čísel. Čo ukrýva tento obrázok?
4
Koľko veľkonočných vajíčok
sa nachádza na obrázku?
5
#
DETSKÝ KÚTIK 02|2011
Keď určíš správnu cestu, ktorá vedie
k Zuzke, ľahko uhádneš, či sa jej tento rok
ujde veľkonočná šibačka alebo oblievačka.
Na záver naše veľkonočné želanie: „Kristus, slávny Víťaz vstal z hrobu! Želáme vám požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť milosti od
Zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a plnosť radostí plynúcich
z veľkonočného tajomstva!“
Svoje odpovede spolu s kupónom vhadzujte do schránky v kostole
na Brezovci označenej Detský kútik do štvrtka 19. mája 2011. Po
svätej omši za účasti detí „vypukne“ žrebovanie a na pár šťastlivcov
sa usmeje šťastie v podobe odmeny. Do lúštenia, milí kamaráti!.
Teší sa na vás Renča J.
Kresby: autorka
Download

Krok k dospelosti sviatosťou birmovania