DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XIX • 06/2011
Láska
prišla
na svet
Mikuláš
opäť prišiel
Ružencové
bratstvo
Ako je to
s láskou?
Nezabudol a zavítal
aj do nášho mesta.
Strana 5
O zjednocovaní
prostredníctvom ruženca
v podaní pátra Tyrola.
Strana 9
O najväčšom vianočnom
dare pohľadom Zuzany
Machajovej.
Strany 12–14
EDITORIAL
Milí čitatelia,
advent na začiatku nového cirkevného
roka ponúkol čas. Niekomu na prácu
i oddych, niekomu na úplne nové
životné situácie, všetkým na posilnenie túžby po narodení Spasiteľa.
Nám navyše na prípravu ďalšieho čísla.
Čo vám v ňom prinesieme?
Nebude opäť chýbať poobhliadnutie
sa za niektorými udalosťami, ktoré sa
stali za uplynulé dva mesiace vo farnosti. A dialo sa toho dosť. Oslavovali
sme sviatok patrónky nášho farského
chrámu, svätej Kataríny. Začali sa
hýbať miništrantské vody. Ružencové bratstvo by už malo byť len jedno
v celej farnosti. Relikvia svätého Cyrila
doputuje aj do Kubína. Alebo či prišiel
Mikuláš. K tomu všetkému si v čísle
prečítate podrobnejšie informácie.
A dozviete sa ešte oveľa viac.
Napríklad aj o tom, čo je láska.
A som zvedavá, či nájdete rozdiely
v odpovediach detí a dospelých. Pýtali
sme sa vás aj na to, akým spôsobom
dávate lásku. Teraz, v tomto predvianočnom čase, veľa počuť o láske. Len
aby ju bolo aj vidieť. Len aby ju ľudia
od nás aj cítili. Pri príprave štedrovečernej večere, pri povianočnom
oddychu, pri každodennom stereotype,
na cestách, chodníkoch, v obchodoch,
v práci...
Dbajme o to, aby nám láska po
vianociach neodišla...
V budúcom roku začneme spolu
neuveriteľný dvadsiaty ročník vydávania Farského listu. Pozývam vás, aby
ste spolu s nami tvorili ďalšie nové
čísla svojimi návrhmi, námetmi, nápadmi. Aby Cirkev cez Farský list bola
„svetlom, soľou, kvasom, aby ozdravovala spoločnosť, povzbudzovala, dávala
nové podnety“...
Príjemné čítanie!
ĎAKUJEME
K
ončí sa kalendárny rok 2011 a mnohí sa zamýšľame, čo priniesol a čo nám zobral.
V našej Dolnokubínskej farnosti sa udialo nemálo udalostí. Zažili sme krásne
a šťastné chvíle pri sv. omšiach, krstoch, sobášoch, birmovke, prvom svätom prijímaní,
koncertoch a spoločných podujatiach veriacich každej vekovej kategórie. Boli aj chvíle
dojatia a smútku pri rozlúčkach s našimi drahými, či v službe tým najslabším a chorým
v nemocnici alebo charitatívnej starostlivosti. My kňazi sme mali možnosť byť pri tom
všetkom s vami.
Preto vyslovujeme úprimné ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do života našej farnosti, či už to boli miništranti, mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, kostolníci, členovia
Hospodárskej rady alebo deti, mládež a dospelí v spevokoloch, organisti, žalmisti, lektori,
katechéti a rehoľné sestry so svojimi spolupracovníkmi. Vám všetkým patrí veľké uznanie
za prácu vynaloženú pri svätých omšiach, katechéze a aktivitách farnosti.
Ďakujeme ženám i mužom, ktorí sa starajú o poriadok a výzdobu našich kostolov a nemocničnej kaplnky, redakčnej rade Farského listu za čas a vynaložené úsilie pri tvorbe
časopisu, terciárkam, ružencovým spoločenstvám a všetkým ďalším spoločenstvám pôsobiacim vo farnosti za modlitbovú aj materiálnu podporu, ako i všetkým dobrodincom,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju aktivít miestnej cirkvi.
Nech radosť z dobre vykonanej práce či služby a Božie požehnanie spočinie na vás
všetkých! Pán Boh zaplať!
Vaši kňazi
Vianočné pozvánky
• Nedeľa 25. 12. 2011 – Narodenie Pána bude patriť Jasličkovej slávnosti v kostole
Povýšenia svätého kríža na Brezovci o 14:00 hod. Srdečne pozývame.
• Piatok 6. 1. 2012 – na sviatok Zjavenia Pána v rámci projektu Mesto občanom sa
v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej o 16:00 hod. predstaví Schola Gregoriana
Pragensis. Srdečne pozývame. (Viac sa dočítate v rubrike Odporúčame.)
• Na záver vianočného obdobia 8. 1. 2012 pripravuje zbor pod vedením Kataríny Ileninovej vianočný koncert vo Farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Čas zverejníme vo farských oznamoch. Srdečne pozývame.
Eva Murínová
Snímka na titulnej strane:
Autor – Laco Pagáčik
Snímka na 3. strane:
Vchod do Baziliky narodenia
Ježiša Krista v Betleheme
V YDAL : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C ENZOR : Prof. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Š ÉFREDAKTOR : Ing. Eva Murínová. R EDAKČNÁ RADA : Mgr. Miroslav Žmijovský, Mgr. Katarína Ileninová, Mgr. Renata Jedláková, PhDr. Zuzana
Machajová, Ľudovít Oravec, Ing. Pavol Strežo. I MPRIMATUR : Mons. Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, Spišské Podhradie, 13. 12. 2000
pod č. 161/2000. R EGISTRAČNÉ ČÍSLO : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N ÁKLAD : 800 ks. Uzávierka budúceho dvojčísla je 12. februára 2012.
Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. SADZBA A TLAČ: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 06|2011
Jasličky
TEXT: MARIÁN KATRENČÍK, KAPLÁN • SNÍMKA: INTERNET
az terajší pápež Benedikt, ešte ako kardinál, dostal otázku: „Čo je pozoruhodné:
Boh, Všemohúci, si vyhľadal ako miesto
svojho zjavenia na zemi to najmenšie, úbohú maštaľ v Betleheme. A Cirkev argumentuje: všetko
je také neuveriteľné a paradoxné, že už preto to musí
byť pravdivé.“ Pápež na to reaguje slovami: „Zvolenie si malosti je charakteristické pre dejiny konania
Boha s človekom. Dejiskom Božieho konania sa stáva zem, toto drobné zrniečko vo vesmíre; na nej zasa
Izrael, prakticky bezmocný národ, sa stáva nositeľom jeho dejín; tam zasa Nazaret, celkom neznáme
miesto, stáva sa mu domovom; napokon Boží syn
sa narodil v Betleheme mimo obce, v maštali. Toto
všetko poukazuje na jednu líniu.
Boh stavia svoju všeobecnú mieru, totiž lásku,
proti ľudskej namyslenosti. Tá je totiž v podstate
jadrom, pôvodným obsahom každého hriechu, najmä hriechu chcieť sa stať Bohom. Naproti tomu láska
sa nevyvyšuje, naopak, vie sa znížiť. Láska ukazuje,
že práve schopnosť znížiť sa umožňuje povzniesť sa.
Keď zostupujeme, keď sa vieme zjednodušiť, skloniť
k chudobným, nízkym, vtedy získavame výšku. Boh
sa robí malým, aby nafúkaného človeka znova zviedol na správnu mieru. V takomto pohľade je zákon
R
preferovania neveľkosti základný vzor Božieho konania. Umožňuje nám poznať niečo z Božej a našej
podstaty. (P. Seewald, Boh a svet. Rozhovory s kard.
Ratzingerom, str. 172)
Boh je Láska. Prečo práve táto veta je veľkou
múdrosťou nášho života? Táto Láska nás stvorila
a povolala k životu, dala nám talenty, schopnosti,
všetko čo potrebujeme, aby sme ju neustále šírili
ďalej a boli jej svedkami vo svete. V modlitbe, v práci, vo využívaní voľného času, v utrpení, v radosti,
v myšlienkach, v slovách, v skutkoch, vo všetkých
mnohých malých veciach dňa, vykonaných z lásky.
Boh, aby nám dal príklad a vzor, volí si častokrát
veci, ľudí, udalosti, ktoré nie sú ničím nápadné, veľké,
ale prostredníctvom nich koná veľké divy a znamenia lásky. Veď aj k jasličkám Božieho syna sú pozvaní
najskôr jednoduchí ľudia – pastieri, ktorí vedia, že
potrebujú spásnu prítomnosť živého Boha. V nich je
pripravenosť a otvorenosť, a tak môžu prísť a pokloniť sa. Ich prostota srdca je schopná vidieť a počuť
spev anjelov – je schopná vidieť a počuť lásku Boha
k človeku.
Nech aj náš život sa riadi podľa tohto príkladu
a vzoru pastierov, samého Boha. Láska ukazuje, že
práve schopnosť znížiť sa umožňuje povzniesť sa. l
FARSKÝ LIST 06|2011
3
UDALOSTI VO FARNOSTI
Katarínsky bál
P
osledná novembrová sobota sa niesla
v znamení zábavy. Tento rok pripravil Mládežnícky zbor netradičnú zábavu – Katarínsky bál v priestoroch jedálne
Cirkevnej školy. Aby sa všetci preniesli do
dávnych čias bálov, vstupenkou bola spolu so spoločenskými oblečením aj škraboška.
Moderátori otvorili ples a spolu s požehnaním pána kaplána Miroslava Žmijovského začala zábava, ktorá trvala až do
polnoci. Tradičný úvodný valčík nahradil
spoločný belgický tanec so škraboškami,
ktorý rozprúdil pravú atmosféru dobrej
zábavy. DJ Peťo & DJ Stefo vytvorili výbornú tanečnú náladu, ktorú mladí obohatili scénkami z čias bálov a videom.
V rytme spoločenských a moderných
tancov sa mládežníci vrátane birmovancov zabávali s malými prestávkami počas
celého večera. Takmer 120 prítomných
svedčí o výbornej príprave a organizácii
celého bálu. „Tento ročník sa naozaj vy-
Koncert na podporu
detského oddelenia
K
slávnostnej atmosfére sviatku patrónky našej farnosti, sv. Kataríny,
prispel aj benefičný koncert na podporu
detského oddelenia kubínskej nemocnice.
Uskutočnil sa v piatok 25. novembra po
svätej omši v Kostole Povýšenia svätého
kríža. Na koncerte vystúpilo celé spektrum účastníkov. Slávnostné podujatie
Dobré skutky
nemusia stačiť
N
edeľa 20. novembra 2011 sa niesla
v dvojitom slávnostnom šate. Slávnosťou Krista Kráľa sa zakončil liturgický
rok, no pre našu farnosť to bola i odpustová slávnosť svätej Kataríny Alexandrijskej,
našej patrónky. Slávnostnú svätú omšu celebroval biskup Andrej Imrich, pomocný
biskup Spišskej diecézy, spolu s dekanom
farnosti, prof. Ľubomírom Pekarčíkom
a našimi kňazmi. V homílii svätej omše sa
otec biskup zamýšľal nad silou živej viery,
ktorú preukázala Katarína Alexandrijská.
Ona pre svoju vieru položila i život. Jej
áno bolo áno a jej nie bolo nie, tak, ako
to v evanjeliu žiada od nás Ježiš Kristus.
Nerobila kompromisy so zlom, s hriechom. Jej dobré skutky, ktoré konala, vy4
FARSKÝ LIST 06|2011
daril, o čom svedčia aj otlaky na nohách.
Medzi jednotlivými kolami boli malé
prestávky a bolo nám ľúto sedieť a oddychovať,“ s nadšením hodnotila bál jedna
z účastníčok.
Aj takýmto spôsobom sa dá oslavovať
sviatok patrónky našej farnosti. Teším sa
opäť o rok.
otvorila skupinka detí z miestnej Cirkevnej spojenej školy tančekom a hrou na
flautách pod vedením učiteľky Lakoštíkovej. Hudobná skupina Kefas z Ružomberka zahrala a zaspievala piesne zo svojho repertoáru s náboženskou tematikou.
Rezkými piesňami, ktorými chvália Pána
na svätých omšiach, prispelo aj spoločenstvo detí a učiteľov z CSŠ – Laudato. Predstavil sa i spevák Rasťo Petkáč s manželkou a sólový spevák Boris Lettrich, ktorý
chválil Lásku a ďakoval Pánovi piesňami,
ktoré sám zložil. V nedávnej dobe zažil
vlastné obrátenie a chcel sa s tým podeliť. O vnútornom obrátení rozpovedal
prítomným aj pán Karcol zo Zázrivej.
Koncert spestrili svojimi ľúbivými piesňami aj mladí pod vedením pána Batunu.
V závere koncertu vystúpil ľudový súbor
Rosička s krásnymi ľudovými piesňami.
Sviatočný večer sme prežili naozaj v príjemnej atmosfére a zároveň podporili
dobrú vec.
vierali z jej pevnej viery. A s tým máme
my, dnešní kresťania, dosť veľký problém.
V bežnom živote často máme príležitosť
pomôcť blížnemu, urobiť dobrý skutok,
ale ho neurobíme. A neveriaci hneď poukazujú: „Aha, kresťan – a nepomohol.
Obišiel blížneho v núdzi.“ A zase naopak.
Hneď si všímajú toho, kto neverí, a predsa
pomôže a poukazujú – neveriaci, a predsa je dobrý človek. Možno je taký preto,
lebo jeho rodičia boli veriaci a dobre ho
vychovali a on, aj keď si vieru nezachoval,
je vo svojej podstate dobrý. Pomáha mu to
v jeho pozemskom živote, k jeho povesti
dobrého človeka, ale či mu to pomôže aj
k spáse, to je ťažké povedať. A tak konanie
dobra má byť pre kresťana povinnosťou
vyplývajúcou z jeho viery. K slávnostnej
atmosfére odpustovej slávnosti prispeli
spevácke zbory dospelých a mladých.
Ľudovít Oravec
Monika Kočalková
Snímka: Veronika Jurčíková
Eva Behulová
Svätý Mikuláš
znovu prišiel
TEXT: ĽUDOVÍT ORAVEC, AUGUSTÍN LAKOŠTÍK • SNÍMKY: LACO PAGÁČIK
„Zavolajte ho, možno vás bude počuť,“ radil deťom, ktoré prišli
v nedeľu 4. decembra pred kostol Povýšenia svätého kríža na
námestie, pán kaplán Pavol. „Asi to bolo slabé. Zavolajte hlasnejšie,“
pokračoval. Po treťom najhlasnejšom zavolaní svätý Mikuláš
naozaj medzi deti prišiel.
Dobré skutky ako príprava
Na každú návštevu je potrebné sa pripraviť. Pre deti je deň, keď má meniny Mikuláš, po Vianociach snáď tou druhou najdôležitejšou návštevou. Pán kaplán Pavol
deti na túto návštevu chystal už vopred.
Poradil deťom, že najlepšou prípravou na
na príchod svätého Mikuláša je robiť dobré skutky. V škole, i doma v rodine. Môžu
pomáhať rodičom s domácimi prácami.
A aby naozaj videl, že sa snažili, mali to aj
nakresliť. Deti nelenili a skutočne sa dali
do práce. Vysávali, umývali riad, upratovali, vynášali smetné koše, ba i pomáhali
svojim súrodencom s obliekaním či opaterou. Bolo radosť počúvať a aj pozrieť si
na ich kresbách, čo všetko urobili a ako to
znázornili. Svätý Mikuláš mohol byť spokojný. Sami sa môžete presvedčiť.
Mikuláš videl, počul
a odmeňoval
Ani sychravé počasie v to nedeľné popoludnie neodradilo deti, aby sa so svätým
Mikulášom stretli. Aj na jeho otázky odkiaľ prichádza (z Malej Ázie) a čím je (biskupom) vedeli správne odpovede. A na
otázku: „Koľko mám rokov?“ tiež odpovedali detsky trefne: „Veľa.“ Dokázali mu
zarecitovať básničky, ba i zaspievať koledu či inú pesničku. Odovzdávali mu svoje
kresbičky dobrých skutkov, a tak mohol
začať s obdarúvaním detí. Nakoniec si
pár detí na pamiatku aj „zapózovalo“ so
svätým Mikulášom pred fotoaparátmi
svojich rodičov. Detský zbor zaspieval pár
temperamentných „ukazovačiek“, ktoré
spríjemnili toto vydarené mikulášske popoludnie. Mikuláš ešte potom navštívil aj
deti, ktoré pre svoju chorobu musia byť
v našej nemocnici.
Túto akciu finančne podporil rímsko-katolícky farský úrad v spolupráci
s niektorými občianskymi výbormi. Aj touto formou ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli, že je rok dobrovoľníctva a venovali svoj čas i námahu, aby zorganizovali
pre deti túto vydarenú akciu radosti.
A bol aj v škole
V Cirkevnej spojenej škole čakali obľúbeného svätca rozžiarené oči mladších, ale
aj starších žiakov 6. decembra už od rána.
V sprievode čertov a anjelov, ktorými sú
tradične deviataci, absolvoval „túru“ po
všetkých triedach prvého a druhého stupňa i gymnázia. Čerti sa pokúšali nejaké
deti aj zobrať, ale nakoniec nemali šťastie,
pretože v škole majú len dobrých žiakov.
A tak ich anjeli s Mikulášom obdarovali
dobrotami a požehnaním, aby im tá „dobrota“ vydržala aj naďalej. l
Dobré skutky najmenších.
FARSKÝ LIST 06|2011
5
UDALOSTI VO FARNOSTI
Zmena klímy sa ma
netýka. Naozaj?
Pod
týmto názvom organizuje Mladá katolícka charita
workshopy zamerané na klimatické zmeny na Zemi a ich dôsledky na život ľudí.
Sú zamerané najmä na spôsob ochrany
prírody pomocou šetrenia energií a recyklovania.
Minulý školský rok žiaci terajšej sekundy Cirkevnej spojenej školy na hodinách
náboženstva pod vedením A. Lakoštíka
Advent v našich
srdciach
i domovoch
A
dventné obdobie je každoročne časom, kedy sa pripravujeme na príchod
Pána Ježiša. Domovy nám zdobia adventné vence, ku ktorým si kľakáme a pri zažatých sviecach rozjímame o živote s Bohom. Aj tieto vence však treba pripraviť
a tento rok sa do tejto náročnej, ale milej
činnosti pustili pracovníci a priatelia tunajšej Cirkevnej spojenej školy. V stredu
23. novembra sa v poobedných hodinách
z ihličia a ozdôb od výmyslu sveta vyrábali
adventné vence. Výsledkom práce učiteľov
a rodičov bolo niekoľko desiatok adventných vencov, ktoré posvätil pán kaplán
Drdák a teraz zdobia príbytky mnohých
ľudí a niekoľko tried v škole.
Mária Šaligová
Dvere školy
otvorené všetkým
predškolákom
V
vytvorili prezentácie aj s návrhmi na riešenie. Škola získala certifikát a práce boli
zverejnené na webe Mladej charity.
V piatok 2. 12. 2011 sa v priestoroch
školy uskutočnila ďalšia časť projektu,
kedy dolnokubínski skauti žiakom 4., 5.,
6. ročníkov a primy porozprávali o probléme klimatických zmien a spoločne sa
pokúsili nájsť východiská pre zlepšenie
života na Zemi.
Zároveň im pomocou súťaží predviedli niečo z činnosti skautov, veď kto iný sa
snaží žiť v súlade s Božou prírodou, ak nie
oni. Téme klimatických zmien a ochrane
prírody sa budú katechéti na škole venovať na hodinách náboženstva aj naďalej,
hlavne v šiestom ročníku. Veď Boh dal
človeku Zem a všetko okolo nás do užívania a my to musíme rešpektovať a vážiť si
svoje životné prostredie.
Augustín Lakoštík
6
FARSKÝ LIST 06|2011
piatok 25. novembra 2011 boli do
CSŠ pozvaní škôlkari z celého mesta
na návštevu. Pozvanie prijalo skoro sto
detí, ktoré spolu so svojimi pani učiteľkami zavítali do Cirkevnej spojenej školy.
Privítala ich pani zástupkyňa J. Mešková,
ktorá im prostredníctvom prezentácie
predstavila život na škole. Neskôr žiakov
materských škôl čakalo vystúpenie prvákov a tretiakov, a tých veru odmenili veľkým potleskom. Potom boli deti rozdelené
do farebných skupiniek a spolu so svojimi
sprievodcami – šikovnými deviatakmi –
sa pustili po zábavnej a objavnej ceste.
Postupne navštívili šesť stanovíšť, na
ktorých tancovali, športovali, maľovali,
hrali sa na počítači, pozerali rozprávku
či pozorovali robotov z Lega. Potešil ich
aj pekný darček a sladká odmena. Všetci,
ktorí akciu pripravovali, veria, že sa deťom v škole páčilo a uvidia ich v januári
na prváckom zápise.
Daniela Krupová
Betlehemská
slávnosť
v materskej škole
V
stredu 14. 12. 2011 sa v „omšovej chodbe“ Cirkevnej spojenej školy zišli rodičia a príbuzní detí materskej školy, aby sa
pozreli, ako ich ratolesti prežívajú a vnímajú advent. V programe, ktorý s nimi
pripravili pani učiteľky, zazneli aj krásne,
dojímavé slová o rozličných, zdanlivo nevhodných či nehodných daroch pre malé
dieťatko – Mocného Kráľa – v jasličkách:
„Ja ti dnes darujem, Ježiško, jediné čo
mám – svoje čisté srdiečko. Keby ti ho daroval každý človek, na svete by vládla iba
láska.“
„Dávam ti, Ježiško, do daru svoju pušku. Viem, že to nie je vzácny dar, ale keby
ti každý vojak dal svoju pušku, na zemi by
zavládol mier.“
„Vezmi si, Ježiško, tento kríž, ktorý je
z ľudskej nenávisti a zloby. Poťažkaj ho
a odpovedz: Ostaneš aj tak medzi nami?“
...dieťa v jasličkách sa usmialo a anjeli
silno zatrúbili... l
Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne
h ľadá absolv entku
vedenú v evidencii uchádzačov o zamestnanie
na účely vykonávania absolventskej praxe,
ktorá by mohla nastúpiť už od januára 2012 na absolventskú prax.
Druh pracovného miesta:
Administratívny pracovník
(administratívne práce, práca s PC, archivácia, vybavovanie pošty)
Požadované vzdelanie: ÚSV, ÚSO
Pracovná doba: 4 hodiny denne
Doba absolventskej praxe: 6 mesiacov
Záujemkyne sa môžu hlásiť priamo v škole
na tel. č. 043/588 5287, 043/588 5884
FARSKÝ LIST 06|2011
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
Úpravy a zmeny v kostole
Vo
Farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne bolo zreštaurované priečelie chóru a korpus organu. Za prácu ďakujeme vedúcej reštaurátorského ateliéru
pani Adele Hubčíkovej a ostatným členom jej pracovného tímu.
V sakristii sme zrealizovali zateplenie a zníženie stropu
a bolo vymenené zariadenie sakristie. Nad kazateľnicou bola
namontovaná textová svetelná tabuľa.
Za finančnú pomoc ďakujeme všetkým vám, ktorí ste svojimi milodarmi pomohli zrealizovať toto dielo. Nech vám naša
patrónka, sv. Katarína, za vaše úsilie a dobro vyprosí Božie požehnanie. Úprimné Pán Boh zaplať!
Ľubomír Pekarčík, dekan
Miništranti
v službe pri oltári
Na
prvú a tretiu adventnú nedeľu sa
v našej farnosti konalo slávnostné uvedenie miništrantov do ich služby
pri oltári, pri ktorej vybraní chlapci zložili svoj miništrantský sľub a prisľúbili,
že svoju úlohu budú vykonávať s láskou
a zodpovedne. Je však potrebné, aby sme
si priblížili veľkosť a výnimočnosť tejto
služby a odpovedali si na otázku: Čo pre
mňa znamená byť miništrantom?
Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme
posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri
slávení eucharistickej obety, posluhovať
pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch. Vo svätej
omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie
nám Pán Ježiš dáva samého seba. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši,
vykonáva posvätnú službu, ktorá posväcuje jeho i všetkých veriacich. Miništrovanie
je teda služba rozmnožujúca Božie milosti.
Má byť vzorom pre ostatné deti. Nadovšetko je potrebné, aby sa nehanbil za svoju
vieru, ale všade ju smelo vyznával a podľa nej žil. Toto často miništrantom pripomínal aj blahoslavený Ján Pavol II.: „Milí
miništranti, buďte najmä v prejave viery dôslední a správni, aby ste pri službe Bohu pri
oltári dospeli na zrelých kresťanov.“
Každý miništrant nech sa usiluje byť
vzorom svojim kamarátom a ostatným
blízkym. Nemalo by sa stať, že by používal
dve tváre. Jednu zbožnú pri oltári a druhú hnevlivú či neúprimnú vonku. To by
nebolo správne a pekné. Kto miluje Boha,
miluje aj blížneho, nenadáva, neklebetí,
neklame, neosočuje, nepodvádza, nekradne, nemyslí na zlé, chráni si zdravie. Lebo
nežije sám, ale žije s ním Ježiš Kristus, kto8
FARSKÝ LIST 06|2011
rý je Cesta, Pravda a Život, ktorý je vzorom nám všetkým i našim mladým miništrantom.
A tak vám prajem chlapci, aby ste mali
odvahu. Je to krásne Božie dobrodružstvo,
ktoré sa ponúka prežiť každému jednému
z vás. A zároveň touto cestou pozývam
i ďalších chlapcov, ktorí by chceli rozšíriť
našu miništrantskú rodinu, že tak môžu
kedykoľvek urobiť. Srdečne sa na vás i na
spoločnú službu Bohu tešíme.
Miroslav Žmijovský, kaplán
S dôverou znovu
vezmite do rúk ruženec
TEXT: MIROSLAV ŽMIJOVSKÝ,
MIJOVSKÝ, KAPLÁN • SNÍMKA: VERONIKA JURČÍKOVÁ
Dňa 8. decembra
a 2011 sa konala ducho
duchovná
hovn
vná
vn
á ob
o
obnova
nova pre Ruženco
Ružencové
cové
co
vé
spoločenstvo našej
ašej farnosti, ktorú
úv
vie
viedol
iedo
ie
d l pá
do
páte
páter
terr Šimon Tyrol,
te
OP – promótor pre Ružencové br
bratstvá
Slovensku.
brat
atst
at
stvá na Sl
st
Slov
o ensku. Program
tejto obnovy sa začal o 16.0
16.00
00 ho
hod. v Pastorač
Pastoračnom
čnom centre stretnut
čnom
stretnutím
uttím
m
s horliteľmi ruží, kde sa vi
viedla
pôsobení
vied
edla
ed
la žživá diskusia o p
ôsob
ôs
ob
ben
eníí ru
ruží
ží v
vo
o
farnosti a myšlienke
enke zal
založiť
lož
ožiť
iť v n
našej
a ej farnosti ružencové
aš
é br
brat
bratstvo
atst
at
stvo
st
vo ((R
(RB).
RB).
Nasledovala spoločná
ná modlitba ruženca
vo farskom kostole a po ňom svätá omša,
ktorej predsedal páter
ter Šimon. Po svätej
omši nasledovala prednáška
ednáška „Čo je svätý
ruženec a ako vytvoriť RB vo farnosti.“
Obohatená bola diapozitívmi a bolo počas nej vysvetlené, čo znamená patriť do
ružencového bratstva.
Členstvo v RB sa stáva životným programom a tým ešte účinnejším prostriedkom
na sebazdokonaľovanie konkrétneho
človeka, jeho duchovného života, ale aj
životov jemu blízkych. RB je združenie
duchovne zjednotených veriacich, ktorí
si osobitným spôsobom uctievajú Pannu
Máriu a modlitbou posvätného ruženca
vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá a navzájom sa snažia o neustály
pokrok v láske k Bohu i ľuďom. Členovia
RB podporujú apoštolát medzi deťmi,
mládežou, vo svojich rodinách, na pracoviskách. K apoštolátu členov RB patria
aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva. Majú byť nápomocní farnosti
napríklad modlitbou posvätného ruženca pred omšou, upratovaním a výzdobou
kostola, organizovaním pútí, spoločnými
kultúrnymi podujatiami a pod. Členmi
RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú
prijať na seba všetky práva a povinnosti
vyplývajúce z členstva v RB.
RB pozostáva z členov: Živého ruženca; Svätého ruženca; Večného ruženca.
Členom RB môže byť pokrstený katolík,
ktorý má minimálne 9 rokov (výnimka je
možná), ktorý sa slobodne rozhodne, že na
seba vezme práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby posvätného
ruženca a stane sa tak členom Živého, Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje
sa, aby si vybral dve alebo všetky tri formy
modlitby posvätného ruženca. Ak členovi
počas jeho členstva v RB už nevyhovuje
forma modlitby, pre ktorú sa rozhodol,
môže si zvoliť inú formu zo zostávajúcich
dvoch foriem a rozhodnúť sa pre tú, ktorú
vládze splniť, alebo požiada o uvoľnenie
z RB. Záväzky, ktoré člen na seba prevzal
vstupom do Živého, Svätého alebo Večného ruženca, sú jeho osobnými záväzkami,
to znamená, že ich má plniť sám, nemôže
tieto záväzky za neho plniť iná osoba.
Riadne zaevidovaní členovia R
RB patria k dominikánskej rodine a majú
maj účasť
na všetkých duchovných dobrách,
dobrách ktoré
získava dominikánska rehoľa, t.j. na zásluhách svätých, na možnosti získan
získania úplných odpustkov a na modlitbách veľkej
dominikánskej rodiny. Za živých a zosnulých členov RB sú slúžené sväté om
omše.
Na základe tejto obnovy a z vôle veriacich sme sa rozhodli rozbehnúť rreformu
ruží v našej farnosti a vytvoriť RB – teda
spojiť všetky ruže pod jedno živé spoločenstvo. Zároveň je tu možnosť p
prihlásiť
sa i pre nových členov, ktorí budú zaradení do novovzniknutých ruží. A tak i touto
cestou povzbudzujeme a pozývame najmä
mladých, tiež mužov a ženy – aby zvážili,
či by nechceli posilniť zástup mod
modliacich
sa a tiež prosiacich o materský príhovor
pr
našej Nebeskej Matky. Prihlášky môžete
nájsť v našich kostoloch vzadu a vyplnené
ich vhodiť do pripravených škatuliek do
konca kalendárneho roka. Na prihláškach
sa nachádzajú podmienky i záväzky a rov-
Páter Šimon Tyrol prednáša vo farskom kostole o svätom ruženci
a myšlienke vytvoriť vo farnosti ružencové bratstvo.
Pre vznik a chod ružencového bratstva
je potrebná minimálne jedna úplná ruža,
teda 20-členná skupina, ktorá si vymieňa
ružencové tajomstvá, stretáva sa a modlí
desiatok ruženca denne. Pre vznik ďalšej
ruže sú potrební minimálne 3 členovia.
Pokiaľ nemá 20 členov, nazývame ju neúplná ruža. Počet úplných ruží nie je obmedzený, avšak neúplná ruža môže byť
len jedna. Tí, ktorí tvoria ruže, sú členmi
Živého ruženca. RB ešte tvoria členovia
Svätého a Večného ruženca, ktorých neviaže spoločné mesačné stretávanie.
nako možnosti členstva v RB, keďže ide
o slobodné rozhodnutie sa každého jednotlivého člena. Ak sa chce do RB zapojiť
už existujúca ruža, nech členovia prihlášky vhodia spolu v jednej obálke, aby sme
vedeli, že menovaní patria spolu.
Ciest k Bohu je azda toľko, koľko ľudí.
Ruženec je jednou z nich. Snažme sa o to,
aby nás privádzal bližšie k Bohu i k sebe
samým. „S dôverou znovu vezmite do
rúk ruženec, objavte ho vo svetle Písma
a v kontexte vášho každodenného života.“
(Bl. Ján Pavol II.) l
FARSKÝ LIST 06|2011
9
ZO SVETA CIRKVI
Stretnutie bývalých členov
synody v Spišskej Kapitule
V Spišskej Kapitule sa v sobotu
3. decembra uskutočnilo stretnutie bývalých členov Druhej synody
Spišskej diecézy. Začalo sa svätou
omšou v katedrále, ktorú celebroval
spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Po
svätej omši nasledovalo odovzdávanie
dokumentov synody v aule kňazského seminára. Dokumenty a pamätné
plakety prítomným bývalým členom
synody odovzdal emeritný spišský
biskup Mons. František Tondra, ktorý
im zároveň poďakoval za spoluprácu
a angažovanosť v diecéznej fáze synody, ale aj vo farských synodálnych
bunkách. Bývalí členovia synody si
zároveň mohli uctiť relikviu sv. Cyrila,
ktorá bola v tom čase v katedrále.
-tk kbs-
Arcibiskup Zvolenský
zasvätil naše hlavné mesto
Panne Márii
Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie bratislavský arcibiskup a metropolita Mons.
Stanislav Zvolenský celebroval v bratislavskom Kostole sv. Jána z Mathy
(kostole Trinitárov) svätú omšu, ktorá
bola spojená so zasvätením Bratislavy a jej obyvateľov Panne Márii.
V homílii opísal dôsledky rozhodnutia Adama a Evy vydať sa vlastnou,
nie Božou cestou, čím sa dostali
do stavu hriechu, do stavu samoty
a zraniteľnosti. Starozákonnú stať
z knihy Genezis prepojil s uvedeným
sviatkom cez osobu Panny Márie.
V závere príhovoru poďakoval Bohu
za to, že „nám dáva dnešný večer, aby
sme sa primkli k Márii, Božej Matke
a obnovili v sebe rozhodnutie, že aj
my chceme žiť podobným spôsobom,
ako Mária. Že chceme si uvedomiť,
že sme Boží a že chceme žiť v našom
živote podľa Božej vôle.“ Na záver
všetci prítomní obnovili zasvätenie
hlavného mesta pod ochranu Panne
Márii. „Zasväťme seba samých, naše
rodiny a zasväťme aj tých, s ktorými
sa stretávame v našich zamestnaniach. Primknime sa k Bohu cez
Máriu a prosme o toto primknutie sa,
priblíženie sa k Bohu aj pre ostatných,“ uviedol arcibiskup.
-tk kbs-
Posolstvo k XVI. Svetovému dňu pokoja
Vo
Vatikáne zverejnili posolstvo k XVI. Svetovému dňu pokoja, ktorý si pripomenieme 1. januára 2012. Jeho téma znie „Vychovávať mladých k spravodlivosti
a pokoju“.
Svätý Otec v najnovšom posolstve vyzýva, aby sme sa na rok 2012 pozerali s postojom nádeje, aj keď v poslednom roku „narástol pocit frustrácie kvôli kríze, ktorá trápi
spoločnosť, svet práce a ekonómie; krízy, ktorej korene sú predovšetkým kultúrne a antropologické. Zdá sa, akoby tma prikryla naše časy a nedovolí nám jasne vidieť svetlo
dňa“. Obracia sa osobitne na mladých „v presvedčení, že oni – so svojím entuziazmom
a zápalom pre ideály – môžu svetu darovať nádej“. Prejavy nespokojnosti, nedávno manifestované mnohými mladými v rôznych regiónoch sveta, vyjadrujú – ako zdôrazňuje
pápež v posolstve – túžbu po tom, aby mohli s nádejou pozerať smerom do budúcnosti.
Svätý Otec sa následne obracia na tých, čo sú zodpovední za výchovu. Dnes sú „viac
ako kedykoľvek predtým potrební autentickí svedkovia, a nie iba odovzdávatelia pravidiel a informácií, svedkovia, ktorí dokážu vidieť ďalej ako ostatní, pretože ich život
poníma širšie priestory.“ Pápež povzbudzuje rodičov, aby napriek ťažkostiam neklesali
na duchu: Žijeme vo svete, v ktorom sú rodiny, a dokonca život sám, neustále ohrozované a nezriedka rozdrobené. Pracovné podmienky častokrát málo vychádzajú v ústrety
úlohám a povinnostiam rodiny, tvrdí pápež a spomína ďalej obavy o budúcnosť, horúčkovité životné tempo. Obracia sa na výchovné inštitúcie, ktoré majú napomáhať mladým
ľuďom nájsť svoje vlastné povolanie. Apeluje aj na politikov a vyzýva ich, aby rodinám
i výchovným inštitúciám v poslaní viesť mladých k pravde a slobode, spravodlivosti
a pokoju pomáhali.
V závere posolstva pápež Benedikt XVI. povzbudzuje samotných mladých slovami:
„Buďte si vedomí svojich schopností, a nikdy sa neuzatvárajte do seba, ale buďte schopní
pracovať v prospech jasnejšej budúcnosti pre všetkých. Nikdy nie ste sami. Cirkev má
vo vás dôveru, sprevádza vás, povzbudzuje a túži vám ponúknuť to najcennejšie, čo má:
možnosť pozdvihnúť oči k Bohu, možnosť stretnúť sa s Kristom, ktorý je spravodlivosť
a pokoj.“
-tk kbs-
Sčítanie obyvateľov v Českej republike
T
akmer polovica Čechov sa v tohtoročnom sčítaní obyvateľov, domov a bytov odmietla prihlásiť k akémukoľvek náboženstvu. Je to asi päťkrát viac ako v roku 2001.
Vyplýva to z predbežných výsledkov sčítania, ktoré zverejnil Český štatistický úrad.
V Českej republike žilo tohto roku na jar 10,5 milióna obyvateľov a na dobrovoľné
otázky týkajúce sa viery neodpovedalo asi 4,8 milióna ľudí. Pred desiatimi rokmi si túto
možnosť zvolil len necelý milión.
Česká biskupská konferencia však výrazné zmeny v religiozite za posledných desať
rokov nevidí a dlhodobo pozoruje stabilný záujem o návštevu nedeľných bohoslužieb
i počet krstov. Zároveň ale kladie otázku, prečo sa polovica obyvateľstva odmietla štátu
so svojim vzťahom k viere vyjadriť.
Najmenej veriacich je na severe a severozápade Čiech, opačne je to na východe Moravy v Zlínskom kraji. Najviac obyvateľov sa prihlásilo k Rímskokatolíckej cirkvi, nasleduje
Českobratská cirkev evanjelická a Cirkev československá husitská. Okolo sedemstotisíc
opýtaných sa prihlásilo k skupine ľudí, ktorí veria, ale nehlásia sa k žiadnej z registrovaných cirkví.
-christnet.cz-
Smrek z Ukrajiny na Námestí sv. Petra
T
radíciu betlehema a vianočného stromu na Námestí svätého Petra zaviedol blahoslavený Ján Pavol II. v roku 1982. Každý rok tam teda stojí počas celých vianočných
sviatkov stromček z inej krajiny. Tento rok slávnostne rozsvietili v piatok 16. decembra
61-ročný a 30 metrov vysoký smrek zo Zakarpatia, prvý strom pochádzajúci z Ukrajiny.
Vyše 500-člennú delegáciu prijal aj Benedikt XVI. na osobitnej audiencii.
-tk kbs-
10
FARSKÝ LIST 06|2011
Slovenská spoločnosť v roku 2011
Kurz Manželská láska
S
Združenie pre rozvoj rodiny chystá
kurz Akadémie rodiny – Manželská
láska. Je určený pre všetkých manželov bez ohľadu na dĺžku ich manželstva, ich veku a počtu detí. Manželia
v tomto kurze majú možnosť rozpoznať, v akom stave sa ich manželstvo
nachádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť
ako manželia, ale aj individuálne
ako osoby. Kurz pomáha uvedomiť
si manželom, že len dobre fungujúce
manželstvo môže vytvoriť prostredie
pre správny vývoj všetkých členov
rodiny. Prvý kurz sa začne 15. januára
2012. Hlavnými témami sú – podstata
manželského zväzku, manželstvo –
spoločný projekt lásky, komunikácia
v manželstve, rovnováha medzi pracovným a rodinným životom, rodinný
život. Bližšie informácie a prihláška sú
na www.akademiarodiny.sk.
lovenská spoločnosť za rok 2011 má novú, zreteľnejšiu skúsenosť s ľudskou slabosťou. Či už na európskej alebo slovenskej úrovni, uvedomujeme si, že ľudia, ktorí
ovplyvnili tento stav, ktorý nazývame ekonomickou alebo finančnou krízou, sa aj mýlili,
čo je medzi ľudmi prirodzené. Ale naše rozhodnutia, životy sú ovplyvnené, ohrozené ich
rozhodnutiami. Stali sme sa skromnejšími. Uvedomujeme si, ako jeden na druhom závisíme, ako sa vzájomnými rozhodnutiami ovplyvňujeme. Verím, že vedomie ohrozenia
nás vedie k väčšej skromnosti v myslení a dúfam, že aj pravdivosti.
Odporúčania v čase krízy? Kríza ako taká vždy vedie ku sklamaniu, lebo keď náš život
ovplyvňujú iní, a tí sa napríklad nerozhodli správne, vedie nás to k vnútornej frustrácii.
Pripomínam, že celé dejiny ľudstva sú sprevádzané ťažkosťami. O to viac sme všetci pozvaní, aby sme to, čo vládzeme dobre robiť, aby sme to robili s ešte väčšou aktivitou, lebo
v miere dobra, ktoré prinesieme do spoločnosti, môžeme umenšiť negatívne dôsledky
nesprávnych rozhodnutí.
-tk kbs-
Už po piaty raz
budú putovať zaľúbení
do Šaštína
Či je kríza hodnôt? Môj pohľad je pohľad kňaza, veriaceho človeka. Ide o problém
ľudského sebectva, hriechu. Rozhodnutia ľudí sú ním ovplyvnené. Keď je jeho miera
vysoká, negatívne dôsledky sú väčšie. Následne vzniká pochybnosť, stráca sa vzájomná
dôvera, môže prísť k veľkým napätiam. Každá ťažká situácia však vedie k aktivovaniu
pozitívnych síl v našom vnútri. V tom je aj naša nádej.
Prispeli k tejto situácii politici? Spoločnosť potrebuje reprezentantov a politici k tejto
situácii prispievajú priamo ako reprezentanti. Je to riziko ich služby. A aj v ich živote je
možnosť i riziko sebeckého rozhodnutia. Tie v politickom živote sú prítomné. No nielen
oni sú vinní. Mravnosť politikov je podmienená aj situáciou v spoločnosti. Je správne
priznať, že reprezentanti sú odrazom spoločnosti. Čím bude lepšia, tým bude mať lepších
reprezentantov.
Vzťah politik – človek? Človek v optike veriaceho je tá najvyššia hodnota. V politike však pozorujeme, že vzťah k človeku a jeho dôstojnosti je utilitaristický (postoj
a hodnotenie podľa miery užitočnosti – pozn. red). Je to nesprávny vzťah. Pre správne
rozhodnutia politika je dôležité mať pravdivý vzťah k hodnote ľudského života. A veľká
úloha mnohých politikov je správne vplývať na rozdielne názory na túto hodnotu. Ak
budem v človeku vidieť a ochraňovať jeho dôstojnosť, vyplynie z toho dobré politické
rozhodnutie.
Aká je pomoc cirkvi? Cirkev má základné poslanie, aby pripomínala morálne hodnoty. Že nie človek je najvyššou hodnotou, najvyšším zákonodarcom, ale je ním Boh.
V tých najzákladnejších hodnotách nachádzame prienik aj s neveriacimi. Cirkev by
mala byť svetlom, soľou, kvasom, ozdravovať spoločnosť, povzbudzovať, dávať jej nové
podnety.
(redakčne spracovaná relácia V politike –
rozhovor s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským)
Organizátori z radov mladých a Farský
úrad v Šaštíne pripravujú piaty ročník
Púte zaľúbených. Akcia sa prvý raz
uskutočnila v roku 2008 z iniciatívy
zaľúbeného páru a miestneho kňaza
a každého ročníka sa zúčastní priemerne 500 mladých ľudí z celého
Slovenska. Najnovší ročník sa uskutoční od 17. do 19. februára 2012
v Národnej Bazilike Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne a areáli. Akcia je
pripravovaná pre mladých, ktorí spolu
chodia, sú zasnúbení alebo sú manželmi. Pripravený je však aj program pre
slobodných a nezadaných.
Piaty ročník navštívi český psychiater a diakon Max Kašparů, ktorý sa
zameria na tému: Čo robiť, aby ste
u mňa neskončili. Prednáška bude
o nezdravých prejavoch vzťahu,
žiarlivosti, neslobode a iných formách.
Pripravený je koncert gospelovej formácie Kapucíni a Stanley, adorácia pod
vedením Lámačských chvál, diskusie
a prednášky na témy: Viera a liturgický
rok v rodine, Čo treba vedieť o tom
druhom pred svadbou?, Bývanie spolu
pred manželstvom. Na Púť zaľúbených
sa možno registrovať cez internetovú
stránku www. zalubeni.sk.
-tk kbs-
Spracovala: Eva Murínová
FARSKÝ LIST 06|2011
11
TÉMA
Láska prišla na svet,
prijmi ju a rozdávaj
Laura (8) • „Láska – to je, keď ma doma
majú radi, usmejú sa na mňa, pohladkajú
ma a pochvália, starajú sa o mňa, dávajú
mi darčeky, keď sa na mňa nehnevajú, keď
urobím niečo zle, pomáhajú mi...“
TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ • SNÍMKY: LENKA MURÍNOVÁ, INTERNET
Boh chce,
aby sme milovali
Láska je stará ako ľudstvo samo. Jej ponímanie, charakter
i vonkajšie prejavy sa kultúrne i pod vplyvom doby a médií menia
a dnes sa dôraz často kladie skôr na to, čo láska jednotlivcovi
prináša vo forme ziskov. Pre kresťanov by nemalo byť ťažké
zorientovať sa v spleti „lások“, s ktorými sa stretáva v bežnom živote,
keďže vychádza z predpokladu, že Boh je láska. Jediná, pravá,
nekonečná. A všetko, čo pramení z tejto lásky, je správne a dobré.
Čo je láska? Odpovede na túto otázku hľadáme od nepamäti. Uvažujeme o jej podstate, o tom, ako láske učiť iných, o vhodnosti či nevhodnosti prejavovať ju. Pre
niekoho je to len fráza, za ktorú sa schováme, keď potrebujeme dosiahnuť svoj cieľ,
pre niekoho to môže byť osud či nedosiahnuteľná méta, pre iného životná filozofia,
ba dokonca i zmysel samotnej existencie.
Rôznorodosť ponímania lásky môžeme vidieť aj na odpovediach v našej ankete.
Anna (62) • „Láska je obeta. Žiť život
v maličkostiach, pre druhých.“
Janka (37) • „Pri slove láska sa mi okamžite vybaví niečo príjemné a zároveň niečo, čo môže byť bolestné. Láska ako obeta,
láska matky, láska ako darovanie sa, láska
ako Kristus, láska ako príležitosť či skôr
dôvod pre život.“
Ondrej (54) • „Čo je láska? To, pre čo má
zmysel žiť.“
Vierka (30) • „Láska je pre mňa ekvivalentom Boha: z Lásky som bola stvorená,
z Lásky som živená a mám nádej, že jeho
Láska mi odpustí všetko zlé a moja duša sa
bude radovať v Láske vo večnosti.“
Láska detskými
očami
Deti majú v mnohom oproti nám dospelým výhodu. Vnímajú svet okolo nás
z inej perspektívy, niektoré veci vnímajú oveľa citlivejšie a priamejšie o nich
hovoria. Rovnako je to aj s láskou. Nám
dospelým sa môže zdať príliš abstraktná,
nevieme ju uchopiť, často ani pochopiť.
A práve pohľad detí je niekedy ten najvýstižnejší.
Saša (13) • Neviem to presne povedať, čo
je láska. Ale je to príjemné a myslím, že
bez lásky sa nedá žiť.
Ľudmilka (2,5) • „Láska je, keď sa majú
radi detičky aj maminka, aj ocinko, aj babka, aj dedko, aj všetci.“
Evka (9) • „Láska? Keď má niekto niekoho
rád. Je mu s ním dobre, je šťastný.“
Pápež Benedikt XVI. nám vo svojej prvej
encyklike „Boh je láska“ pripomína, že
Boh je vo všetkom voči nám prvý, a tak je
tomu aj v súvislosti s láskou. Boh teda od
nás žiada len odpoveď. Ak sme spoznali
Boha ako nekonečnú lásku, tak aj našou
odpoveďou môže byť jedine láska. Láska
k Bohu, láska k ostatným, priateľom, i tým,
ktorých by sme označili ako nepriateľov.
Zdá sa to byť jednoduchá rovnica. Ale
v našom ľudskom ponímaní je to často
náročné. Odpúšťať a milovať tých, ktorí
sú nám blízki a preukazujú nám svoju náklonnosť, je zväčša jednoduché a príjemné.
Milovať a odpúšťať tým, ktorí nám ublížili
a boli voči nám nespravodliví, to už je často akoby nad rámec našich predstáv. Ale
Boh od nás chce len jediné. Chce, aby sme
žili pre lásku a lásku praktizovali.
Kňaz Marián Kuffa prirovnáva náš život k maturitnej skúške. Tú sme väčšina
z nás absolvovali, alebo sa na ňu ešte pripravujeme, takže je nám toto podobenstvo
pomerne blízke.
Touto maturitnou skúškou sa však
neoverujú naše schopnosti v jazykoch či
matematike, ale schopnosť milovať. A čo
sa maturity týka, tak môžeme len úspešne zmaturovať, alebo nezmaturovať. Iná,
stredná cesta tam nie je. Buď milujeme,
snažíme sa lásku dávať všetkým bez rozdielu, alebo jednoducho nežijeme pre lás-
Sme rodina so štyrmi deťmi. Jeden páter jezuita k nám chodieval každú nedeľu
na krátku, niekedy na dlhšiu návštevu. Mal to po ceste z kostola zo svätej omše.
Vždy nás dokázal povzbudiť, poradiť nám v našich problémoch, starostiach, často
z nášho pohľadu „neriešiteľných“ situáciách. A to mal 80 rokov. On zase, ako
hovoril, pri nás omladol. Často sme mu ponúkli aj obed. No väčšinou zjedol iba
trochu a zvyšok si pýtal zabaliť, že to doje na večeru. Až na jeho pohrebe sme sa
dozvedeli, že on to zabalené jedlo nosieval jednému bezdomovcovi. Alebo keď
môj otec ležal v nemocnici ako ťažko chorý, zohnal si malý klavír a šiel mu zahrať
pod nemocničné okno. A hral mu tam dve hodiny, len aby ho rozveselil a priviedol
na iné myšlienky. Bol to človek s veľkým srdcom a duchom. Hoci bol sám chorý,
chodieval s nami k chorým, núdznym, k sirotám a bojoval o záchranu ich duší.
Je nám aj dnes veľkým vzorom, povzbudením a posilou v ťažkých chvíľach.
Janka
12
FARSKÝ LIST 06|2011
ku. A život pre lásku, to je to, čo Boh od
nás očakáva. Sám pápež Benedikt XVI.
ešte dodáva, že v mene kresťanského náboženstva nie je možné praktizovať voči
sebe navzájom nič iné, iba lásku.
chádzka po rovnej novučičkej ceste. Na
druhej strane nám dáva množstvo možností, ako to s jeho pomocou všetko zvládnuť a cestou nezblúdiť. A sám je nám aj
živým príkladom.
Je milovať ťažké?
Láska aj
v maličkostiach
Možno ste si už tiež položili túto otázku.
Z Božej perspektívy je to veľmi jednoduché a jednoznačné. Boh nás miluje a chce,
aby sme milovali aj my. V ľudskej perspektíve si to mnohí komplikujeme uvažovaním nad prekážkami a často nás odrádzajú aj malé neúspechy.
Mirka (28) • „Milovať je ťažké, ak si vytvárame nereálne predstavy o láske a bojíme
sa zranení a odmietnutí. Druhý človek ma
nemusí milovať, aby som ho milovala ja.“
Juraj (33) • „Je to beh na dlhú trať. Víťazom je ale každý, kto sa rozbehne.“
Monika (20) • „Je ťažké milovať, lebo milovať znamená akceptovať toho druhého
aj s jeho chybami, a to je niekedy veľmi
ťažké..., ale dá sa to!“
Boh nikde nehovorí o tom, že milovať je
ľahké, že je to proces bez prekážok či pre-
Lásku si môžeme prejavovať mnohými spôsobmi. Niektoré sú nápadné, pre
ostatných viditeľné, dokonca neprehliadnuteľné. No často lásku praktizujeme
v skrytosti, v maličkostiach, v každodennej rutine našich dní. Sú to skutky, ktoré
možno ani nevnímame, ale bez nich by
sme nemohli existovať.
Anna (62) • „Prejavom najväčšej lásky je
Kristova obeta. Ale aj úsmev a otvorená náruč Sedembolestnej Božej Matky, ku ktorej
sa utiekame, a ona nás vždy počúva.“
Ondrej (54) • „Prejavy, podoby lásky...Veľmi rôznorodé, často býva úplne utajená až
„neviditeľná“ (v mlčaní a obetách milujúcich), inokedy má podobu mohutných
erupcií...“
Janka (37) • „Milovať a byť milovaný, to je
asi to najkrajšie, čo môže človek prežívať.
Bez ohľadu na to, či je to v tichosti, v bolesti, či na ulici pred zrakmi ostatných.“
Otvorme sa láske,
dávajme a prijímajme
Láska dáva i berie. Niekomu berie pokojný spánok, ilúzie, v tom lepšom prípade
berie z toho, z čoho môžeme rozdávať,
hoci nemusíme disponovať prebytkom.
Niekedy by sa nám mohlo zdať, že ľahšie je
lásku prijímať. No niektorí majú problém
aj s týmto. Ale ak nedokážeme prijímať
lásku, nemáme čo dať. Ako to vidíte vy?
Mirka (28) • „Pre mňa je krajšie lásku dávať, čerpám z toho, keď niekoho urobím
aspoň na chvíľu šťastným. Ale dôležité je
aj lásku dostávať, každý potrebuje mať svoj
zdroj, kde načerpá.“
Monika (20) • „Pre mňa osobne je ťažšie
dávať, lebo človeku je vždy príjemnejšie
prijímať lásku, ako sa premáhať a byť tým,
ktorý musí vynaložiť určitú energiu.“
Ondrej (54) • Sú to spojené nádoby, ak je
láska pravdivá, je to vzájomne dosť podmienené. V podstate dávaním aj dostávame, hoci často v „inej mene“.
Ü
FARSKÝ LIST 06|2011
13
TÉMA
Ü
Aby mohol človek prežívať radosť z lásky,
ktorú dostáva, musí recipročne dávať. Je to
podobné ako pri hodinách. Každé koliesko
je dôležité bez ohľadu na svoju veľkosť. Aj
v láske je to tak. Jedno bez druhého nefunguje. A akým spôsobom dávame lásku?
Vierka (30) • „No, to je ťažká otázka.. a odpoveď je v ponúkaní seba samej druhému,
spojenej s úmyslom dobra a tvorivosťou.“
Ondrej (54) • „Rôzne, podľa situácie, súvislostí a vnútornej „kondície“... raz mlčím, alebo „trpím“, či „držím“, inokedy excelujem, chŕlim a spievam.“
Janka (37) • „Keď niekoho milujeme, tak
sa snažíme najmä o jedno • aby bol s nami
šťastný. Usilovať sa o šťastie toho druhého
je asi ten najlepší prejav lásky.“
Laura (8) • „Pochválim, dám niečo pekné,
nakreslím krásny obrázok...“
Ľudmilka (2,5) • „Ukázať, že mám niekoho rada môžem tak, že dám pusinku a zaspievam peknú pesničku.“
Láska – najväčší
vianočný dar
Cez Vianoce sa láska skloňuje vo všetkých
významoch. Možno aj v takých, ktoré by
sme už láskou ani zďaleka nenazvali. A tak
sa aj nám môže veľmi ľahko stať, že pod
vplyvom vonkajšieho tlaku, kde sa prezentuje skôr profánna stránka Vianoc, si
Vianoce zúžime na dlhé rady v hypermarketoch, tlačenicu pri kaproch a záverečné
driemanie na gauči s plným žalúdkom pri
rozprávke, ktorú sme už toľkokrát videli.
Môžeme mať pocit, že sme vyčerpaní, že nemáme dostatok lásky, že nie sme
milovaní, že sme so svojimi problémami
úplne sami na pokraji vlastných síl. No
hovorím vám, že i napriek sklamaniam
prameniacich z nedokonalosti ľudskej povahy si môžeme byť istí, že Boh nás miluje.
Vždy a bezpodmienečne.
Prišiel na tento svet ako nekonečná
láska. Malý, bezbranný, ako každé dieťa.
V chudobnej maštali vydaný napospas
ostatným. Boh pozná ľudskú slabosť a ľudskú myseľ. A preto nám ponúka, aby sme
na tento okamih nezabudli. Hoci to bolo
pred mnohými storočiami, každé Vianoce dostávame možnosť uvedomiť si skrze
betlehemské dieťa, ako nás nekonečne
miluje. A že nás miluje dokonale. Aj počas
týchto Vianoc nám to chce povedať.
Radujme sa všetci...
Znejú nám v ušiach tóny vianočných piesní a kolied. Vianoce sú o radosti, pokoji,
ľudskosti, spolupatričnosti. A toto všetko,
a ešte omnoho viac, môžeme našim blízkym sprostredkovať, ak prijmeme Božie
dieťa do svojho života, otvoríme mu svoje
srdce a budeme sa spolu s ním tešiť a ďakovať, že nás tak nekonečne a bezhranične
miluje. To, čo nám Boh ponúka, nie je síce
zabalené do lesklého obalu s veľkou mašľou, ale tento dar nám nikto nemôže vziať.
Len my sami sa oň môžeme pripraviť.
Je na nás, ako sa rozhodneme. Či
prijmeme s čistým srdcom ponúkanú
náruč a budeme sa tešiť z narodenia Ježiša ako jeho matka, traja králi a pastieri.
Alebo ho budeme odmietať ako farizeji
a prenasledovať ako Herodes so svojimi
vojakmi.
Nebojme sa ponuku prijať. Ak nás Boh
obdarí svojou milosťou, tak sa staneme
schopnými rozdávať lásku plným priehrštím. Možno sa budeme čudovať, ale môže
to byť pre našich blízkych ten najkrajší
vianočný dar. l
S nájdeným Dieťaťom
prežitý každý deň roka 2012
praje redakčná rada Farského listu
14
FARSKÝ LIST 06|2011
ŽILI MEDZI NAMI
Svätá Katarína Drexel
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
SPRACOVANÉ Z WWW.AMERICANCATHOLIC.ORG
Ak je váš otec medzinárodný bankár a vo vlaku jazdíte zásadne
v súkromnom vozni, pravdepodobne nebudete vtiahnutý do života
v chudobe dobrovoľne. Ale ak vaša matka tri dni v týždni otvára
váš domov pre chudobných a váš otec strávi každý večer pol
hodiny v modlitbe, nie je až tak vylúčené, že obetujete svoj život
chudobným a vzdáte sa miliónov dolárov. To je prípad Kataríny
Drexel.
Prchavosť bohatstva
Narodila sa vo Filadelfii v roku 1858 ako
druhé dieťa Hannah a Francisa Anthonyho Drexela. Jej matka zomrela päť týždňov po jej narodení. Dva roky bola Katarína a jej sestra Elizabeth v starostlivosť
u svojej tety a strýka. Keď sa však Francis
v roku 1860 druhýkrát oženil s Emmou
Bouvierovou, priniesol svoje dve dcéry
domov. Deti vyrastali v milujúcej rodine,
preniknutej hlbokou vierou. Dostali vynikajúce vzdelanie a mali možnosť veľa
cestovať. Ako bohaté dievčatá mali v spoločnosti lukratívne postavenie. Napriek
tomu ich rodičia slovom i príkladom učili,
že majetok má byť zdieľaný s tými, čo sú
v núdzi. Tri popoludnia v týždni Emma
otvárala dvere svojho domova pre potreby chudobných. Keď boli dievčatá dosť
veľké, pomáhali svojej matke. Prchavosť
bohatstva si Katarína naplno uvedomila
až neskôr, po troch rokoch starostlivosti
o svoju smrteľne chorú nevlastnú mamu.
Vtedy pochopila, že ani za všetky peniaze
Drexelovcov sa nemôžu vykúpiť od bolesti a smrti. Jej život sa začal uberať úplne
iným smerom.
Nečakaná otázka
Keď Katarínin otec kúpil letné sídlo
v Torresdale, Katarína aj jej sestra Elizabeth učili v nedeľnej škole deti zamestnancov a susedov. Miestny kňaz James
O'Connor sa stal ich rodinným priateľom
a Kataríniným duchovným vodcom. Katarínu už od detstva zaujímal osud Indiánov a zostala hlboko sklamaná nad
krutou realitou, keď čítala knihu Helen
Hunt Jacksonovej Storočia hanby. Spočiatku sa snažila pomáhať tak, že darovala veľký obnos peňazí na indiánske misie.
Keď bola na dovolenke v Európe, stretla
sa počas osobnej audiencie s pápežom
Levom XIII. a pri tej príležitosti ho požiadala, aby poslal ďalších misionárov do
Wyomingu, kde pôsobil jej priateľ James
O'Connor už ako biskup. Pápež odpove-
Aj napriek ťažkostiam
Po triapolročnej príprave ona a jej prvá
skupina mníšok (sestier Najsvätejšej sviatosti pre Indiánov a farebných) otvorili
internátnu školu v Santa Fe. Reťazec zakladania škôl nasledoval. Do roku 1942
vytvorila vzdelávací systém katolíckych
škôl pre černochov v 13 štátoch, založila
40 misijných centier a 23 vidieckych škôl.
Neprajníci, ktorí boli proti emancipácii
iných rás než bielych sa snažili zničiť jej
prácu, dokonca podpálili jej školu v Pensylvánii. No napriek tomu rozbehla 50
misií pre Indiánov v 16 štátoch USA. Od
svojich 33 rokov až do svojej smrti v roku
1955 obetovala svoj život i majetok v hodnote 20 miliónov dolárov pre túto prácu.
Jej vrcholným počinom bolo založenie
Xavierovej Univerzity v New Orleans,
ktorá je prvou katolíckou univerzitou pre
černochov v Spojených štátoch.
Nové pôsobisko
Keď mala 77 rokov, utrpela silný srdcový
záchvat a bola nútená odísť do dôchodku.
Mohlo by sa zdať, že jej poslanie skončilo.
Ale pre ňu nastalo takmer 20 rokov pokoja a intenzívnej modlitby z malej miestnosti s výhľadom na svätyňu. V malých
zápisníkoch a lístkoch zaznamenala svoje
rôznorodé modlitby, neustále túžby a meditácie. Zomrela ako deväťdesiatšesťročná.
V tej dobe už viac ako 500 sestier vyu-
Trpezlivosť a pokorná vytrvalosť
pri nesení kríža – akejkoľvek povahy,
je naším najdôležitejším poslaním,
ktoré musíme naplniť.
„Ach, mám 84 rokov a ako málo sa
podobám na Ježiša v jeho posvätnom
živote na Zemi!"
dal: „Prečo sa vy nestanete misionárkou?“
Jeho odpoveď ju šokovala a uvedomila si
hlboké posolstvo pápežovej otázky. Cestou domov navštívila rezerváciu Dakotas,
kde sa stretla s náčelníkom Siuxov Červeným oblakom a začala systematicky pomáhať misiám v indiánskych oblastiach.
Mohla sa pokojne veľmi dobre vydať. No
ona po mnohých diskusiách s biskupom
O'Connorom v roku 1889 napísala: „Sviatok svätého Jozefa mi priniesol milosť,
aby som po zvyšok svojho života slúžila
indiánom a nebielym rasám.“ Novinové
titulky zanedlho kričali: „Vzdala sa siedmich miliónov!“
čovalo v 63 školách po celých Spojených
štátoch. Za svätú ju vyhlásil pápež Ján
Pavol II. v roku 2000. Svätí vždy hovorili
to isté: modlite sa, buďte pokorní, prijmite
svoj kríž, milujte a odpúšťajte. Ale je dobré počuť tieto slová od pôvodom bohatej
Američanky, ktorá sa rozhodla, že nechce
„žiadne dobroty, žiadne výsady“, ktorá sa
nehanbila hovoriť o Bohu v médiách, cestovala vlakom a sústredila sa aj na také
maličkosti, ako získať správnu veľkosť
potrubia pre novú misiu. Jedná sa o jasné
pripomenutie, že svätosť je možné žiť aj
v dnešnej kultúre, rovnako ako ju žili raní
kresťania v Jeruzaleme či Ríme. l
FARSKÝ LIST 06|2011
15
AKTUÁLNE
Putovanie relikvie sv. Cyrila
v Spišskej diecéze
TEXT: MIROSLAV ŽMIJOVSKÝ, KAPLÁN • SNÍMKA: SEREĎ-ON-LINE
PRAMEŇ: PASTIERSKY LIST STANISLAVA ZVOLENSKÉHO, ARCIBISKUPA METROPOLITU
Vo
štvrtok 1. decembra 2011
spišský biskup Mons. Štefan
Sečka prijal relikviu sv. Cyrila, ktorá bude počas nasledujúcich dvoch
mesiacov putovať po našej diecéze. Slávnostný obrad prijatia sa konal pri svätej
omši v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Relikvia putuje po jednotlivých katolíckych biskupstvách Slovenska v rámci
programu prípravy na Jubilejný rok 2013,
kedy slávime 1150. výročie príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie.
Relikvia z tela svätého Cyrila je pre nás
vzácnym podnetom a pozvaním, aby sme
si pripomenuli dielo našich slovanských
vierozvestov, ako ho vykonali v 9. storočí,
hmatateľným spôsobom sprítomňuje osobu svätého Cyrila a posilňuje duchovné
spojenie s ním, ale aj s jeho bratom, svätým Metodom.
Relikvia je malou čiastkou z tela svätého Konštantína – Cyrila, z toho istého tela,
ktorého ruky prvýkrát písali znaky slovanskej abecedy, hlaholiky. Z toho istého
tela, ktorého ústa vyslovovali pred našimi
predkami v staroslovienčine slová svätej
omše, ktorého ruky niesli listiny s prekladmi posvätných textov; ktoré žehnali
a rozhrešovali; ktoré svätý Konštantín –
Cyril podával bratom a sestrám na znak
spoločenstva s nimi. Máme medzi sebou
čiastočku z toho tela, ktoré prekonávalo
Relikviár s malou čiastkou tela sv. Konštantína – Cyrila.
a aby sme sa aj my obnovili a posilnili vo
viere v Božiu prítomnosť v našom osobnom živote. Putovanie relikvie svätého
Cyrila je veľkou duchovnou hodnotou.
Sprítomňuje nášho národného apoštola
osobitným spôsobom. S našimi svätými
vierozvestami sme duchovne spojení, lebo
pred Pánom Bohom všetci žijú (porov. Lk
20,38) a svätí v nebi sú z Božej dobroty
s nami spojení v spoločenstve svätých, ale
prítomnosť relikvie nám aj materiálnym
16
FARSKÝ LIST 06|2011
toľké vzdialenosti v plnení misijného poslania, poslania ponúknuť našim predkom
evanjelium ešte hlbšie. Relikvia je z toho
tela, ktoré napokon celkom vyčerpané
v službe Bohu po smrti uložili do hrobu
v rímskej bazilike svätého Klementa.
Svätý otec Benedikt XVI. v súvislosti
s relikviami vysvetľuje, že „relikvie poukazujú na Boha samotného“, lebo Boh
„silou svojej milosti dáva krehkým bytostiam odvahu svedčiť o ňom pred sve-
tom“. „Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte
voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých“ – pokračuje Svätý otec – „nezabúda
na to, že v skutočnosti síce ide len o úbohé
ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností,
ktoré navštívila všetko presahujúca Božia
moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá
osvecuje temnoty sveta a ukazuje nebeské
kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. Relikvie volajú s nami a za nás: „Maranatha!“
„Príď Pane Ježišu!“ (Príhovor Benedikta
XVI. dňa 18. augusta 2005 v Kolíne nad
Rýnom.)
Pre toto k nám predovšetkým prišli
svätí Cyril s Metodom: aby prišiel Pán
Ježiš, aby ho naši predkovia s veľkou vierou ešte hlbšie prijali. Ako veľmi sa potrebujeme aj dnes modliť „Maranatha“, aby
Ježiš a jeho učenie preniklo všetko v nás
a okolo nás. Ako veľmi potrebujeme obnoviť mravný život v rodinách, ako veľmi
potrebujeme obnovu celkovej mravnosti
a najmä mravnosti v našich vzťahoch, vo
vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Ako veľmi musíme prosiť za duchovné povolania,
za nových horlivých apoštolov a učeníkov,
ktorí by podľa príkladu vierozvestov Cyrila a Metoda s rovnakým zanietením ohlasovali Kristovo evanjelium. Aby ten Boží
hlas, ktorý zaznel nad Jordánom o Božom
synovi, aj dnes vnímavo vypočulo a vnímavo prijalo čím viac ľudí.
V našom Dolnokubínskom dekanáte
budú relikvie putovať po vybraných farnostiach v nasledujúcom poriadku: 15.
januára 2012 – Zázrivá; 16. januára 2012 –
Krivá; 17. januára 2012 – Chlebnice; 18.
januára 2012 – Dolný Kubín (do 14:00
vo farskom kostole; po 14:00 v kostole na
Brezovci).
A tak i touto cestou pozývame vás
všetkých, aby ste s veľkou úctou prijali,
navštívili, uctili si relikviu svätého Cyrila
a prosme Pána Boha na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, a svätých solúnskych bratov Cyrila
a Metoda, aby bolo pre každého z nás
putovanie relikvie svätého Cyrila novým
podnetom a príležitosťou na posilnenie
duchovného života, na obnovenie a posilnenie osobného vzťahu k nášmu Pánovi,
Ježišovi Kristovi. l
Koledovanie
Dobrej noviny
y
Aj
tento rok by koledníci Dobrej noviny v čase Vianočných sviatkov radi
zavítali do vašich rodín ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána. Výťažok z tejto zbierky je určený deťom v Afrike. Privítajte ich s láskou ochotnou dávať, takú
istú lásku ponúkajú oni vám. O termíne
koledovania budú informácie vo farských
oznamoch.
Vaši koledníci
Darcovská Dobrá novina
Už
po piatykrát je možné prispieť na projekty Dobrej noviny aj
Darcovskou SMS-kou. SMS dáva možnosť prispieť na Dobrú
novinu práve tým ľuďom (a nielen im), ktorí nemajú možnosť pozvať
koledníkov. Stačí odoslať SMS správu v termíne od 1. decembra 2011 do
31. januára 2012 s textom „DMS DOBRANOVINA“ na číslo 877. (DMS
medzera DOBRANOVINA). DMS funguje vo všetkých mobilných sieťach na Slovensku. Projekt DMS administratívne zabezpečuje a koordinuje Fórum Donorov. Cena darcovskej SMS správy je 1,– €.
Okrem toho slovenské korunky, ktoré sú už neplatné a vám doma
stoja, opäť môžu pomôcť v Afrike. Aj v 17. ročníku Dobrej noviny ich
budú koledníci zbierať. Darcov na túto možnosť upozorní nálepka na
pokladničkách koledníkov. Na stredisku eRka a Dobrej noviny bude zabezpečená zmena takýchto korún na €urá v Národnej Banke Slovenska
a následný vklad na účet Dobrej noviny.
Dobrá novina
vyslaná z Tvrdošína
V
sobotu 10. decembra 2011 „rozlepili“
svoje oči veľkí a malí z farností Dolný
Kubín, Žaškov, Bziny, Pucov a Dlhá nad
Oravou, aby sa vybrali na cestu autobusom smer Tvrdošín vyprosiť požehnanie
pre koledovanie už 17. ročníka Dobrej
noviny.
V Kostole Najsvätejšej Trojice sa na
svätej omši spojenej so slávnostným vyslaním a požehnaním koledníkov Dobrej
noviny stretlo okolo 600 detí a vedúcich
z 37 farností Oravy a Liptova. Svätú omšu
celebroval generálny vikár Spišskej diecézy
Anton Tyrol. Vo svojom príhovore obrátil
pozornosť na prvé liturgické čítanie dňa
a na osobu proroka Eliáša. Koledníkov povzbudil, aby ich slová a ich ochotné srdcia
pri ohlasovaní radostnej zvesti žiarili ako
fakľa, tak ako žiarili slová spomínaného
proroka.
Tohtoročnými obetnými darmi, ktoré
deti so sebou priniesli, boli školské potreby a zachovalé hračky určené pre deti
Prispieť môžete aj priamo vkladom
na účet Dobrej noviny:
Číslo účtu: 4000713500/3100
(účet je v Ľudovej banke)
Konštantný symbol môžete uviesť číslo 0298
Pre vklady zo zahraničia:
Názov účtu:
eRko-HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Názov banky:
VOLKSBANK Slovensko, Vysoká 9, 810 01 Bratislava
IBAN: SK85 3100 0000 0040 0071 3500
SWIFT: LUBASKBX
z Domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu v Rabči. Keďže sa malí koledníci vedia
ochotne zriecť vecí pre dobro druhých,
nazbieralo sa toho naozaj pekné množstvo. Potom nasledovalo samotné slávnostné vyslanie a požehnanie a zástupcovia všetkých zúčastnených farností prijali
z rúk generálneho vikára zapálené sviece.
Po svätej omši, na ktorej sme posilnili
svojho ducha, nasmerovali svoje kroky do
budovy Základnej cirkevnej školy Štefana
Šmálika, kde mohli posilniť svoje brušká
dobrotami, ktoré si nabalili do batôžkov.
Hneď potom nasledovala tvorivá dielňa,
v ktorej sa spoločne naučili vyrábať zaujímavé ozdoby na vianočný stromček.
Povzbudení požehnaním a hlavne
spoločenstvom kamarátov koledníkov sa
mohli vrátiť domov.
Renča Jedláková
VOC eRko Dolný Kubín
Viac informácií nájdete na
www.dobranovina.sk
FARSKÝ LIST 06|2011
17
ODPORÚČAME
Holly Pierlot: Mamy v jednom
kole ...a ako z toho kola von
Fara
Schola Gregoriana
Pragensis
Aj Vy sa často strácate v mori povinností
a prác? Deti nie a nie poslúchať, často sa
u vás ozýva krik, raz kričia deti a inokedy
vy? Takmer všade neporiadok, nezhody
s manželom... na lásku, radosť a domácu
pohodu akosi nie je čas. Tak takto ste si
ten rodinný život určite nepredstavovali.
Preto neváhajte. Dajte sa inšpirovať a spolu
s autorkou hľadajte spôsob, ako žiť v rodine
naplno a harmonicky. Okrem praktických
rád, ako si usporiadať život v rodine tak,
aby do jednotlivých činností boli zapojení
všetci členovia rodiny, ponúka oveľa hlbší
návod. Ako si môžete pre seba a pre každého člena rodiny zvlášť „ušiť na mieru“ taký
režim dňa, kde bude čas na všetko dôležité.
Čas, ktorý môžete stráviť v tichu bez toho,
aby ste mali výčitky, že niekde chýbate. Čas,
kedy sa môžete zastaviť a pouvažovať nad
smerovaním vášho života. Aj čas na príjemné chvíle s manželom, deťmi a prácou.
Kniha výnimočne prakticky opisuje,
ako môže matka prežívať život v rodine
ako svoje poslanie od Boha. Je ľahko čitateľná, autorka opisuje mnohé z vlastnej
skúsenosti. Je jasne logicky štrukturovaná
a inšpiratívna pre všetky matky, ktoré sa
nechcú stratiť v rodinných povinnostiach
a najmä nechcú prísť o duchovný rast
a kontakt s Bohom. Osoh z nej má celá rodina, keďže sa v knihe pamätá na potreby
všetkých jej členov.
Inšpiratívne, praktické, hlboko duchovné – jedinečné spojenie! Knihu si môžete
objednať, alebo prečítať na internete. www.
miriam.sk
Televízia Lux v novembri odvysielala
pilotnú časť svojho prvého pôvodného
seriálu Fara. Podľa slov režiséra Igora Pargáča seriál chce „ukázať, ako prenikajú
jednotlivé sviatosti do života ľudí a menia
im ho. Nie je to seriál, pri ktorom sa diváci
budú iba zabávať, mal by byť pre každého diváka istým návodom, aký má vlastne
význam život s Kristom. Na každej fare sú
ľudia, ktorí okolo kňaza vytvárajú spoločenstvo – kostolník, organista, gazdiná,
miništranti. Títo ľudia na seba narážajú
v rámci svojich osobností i vekového rozdielu. Na týchto postavách ukazujeme, ako
a kam môže kresťan preniesť niečo zo svojej viery.“ A naozaj, postavy riešia bežné
humorné i vážne situácie. Ako v každom
spoločenstve veriacich. No prinášajú so
sebou aj morálne posolstvo.
Väčšina hercov nie sú profesionáli, ich
herecký výkon nemožno vždy označiť za
ukážkový, a seriál tak stráca konkurencieschopnosť, ale konkurovať súčasnej televíznej produkcii nebol jeho cieľ. Vyčítať
sa mu skôr dajú prvoplánové príbehy, ktorým chýba hlbšia zápletka a divák často
už len podľa názvu vie, ako príbeh skončí.
Tak či onak, treba oceniť prácu autorov,
pretože seriál je v rámci možností urobený čo najkvalitnejšie a na slovenskom trhu
nemá obdobu.
Dúfajme, že sa naplnia aj sny autorov
o natočení celovečerného filmu. Zatiaľ
si nenechajme ujsť posledný, siedmy diel
Fary túto vianočnú nedeľu, prípadne celý
seriál v repríze od 26. decembra.
Vokálny ansámbel Schola Gregoriana Pragensis možno právom považovať za jeden
z európskych kultúrnych pokladov. Na
sviatok Zjavenia Pána (6. januára 2012) sa
predstaví aj v Dolnom Kubíne v Kostole
svätej Kataríny Alexandrijskej.
Súbor v roku 1987 založil David Eben,
ktorý vyštudoval dirigovanie gregoriánskeho spevu na preslávenom parížskom konzervatóriu. Schola Gregoriana Pragensis je
zaraďovaná medzi svetovú špičku v interpretácii stredovekej duchovnej hudby, a to
tak gregoriánskeho chorálu, ako aj raného
a rozvitého viachlasu. Za veľkým počtom
zahraničných turné, vynikajúcimi kritikami
na 14 vydaných CD nosičoch a neuveriteľnou návštevnosťou koncertov leží viacero
charakteristických čŕt tohto desaťčlenného
zboru, ako napríklad absolútna precíznosť
v prednese jednohlasnej alebo viachlasnej
hudby, vynikajúca muzikalita a hlasový
prejav všetkých členov, ukážkové hudobné
zladenie spevákov, dramaturgia koncertov,
no v neposlednom rade originálna farba
hlasu každého člena, ktorá z ich interpretácie viachlasu robí pre poslucháča nezabudnuteľný zážitok.
Úprimná vďaka za nápad pozvať toto
teleso do nášho mesta patrí Mestskému
úradu a Mestskému kultúrnemu stredisku. Stredoveká hudba v krásnom farskom
kostole v Dolnom Kubíne v podaní týchto
interpretov sľubuje zimomriavky a predstavuje krásny duchovný dar občanom
tohto mesta.
Eva Murínová
Snímka: internet
Martin Farbák
Snímka: internet
Duchovná cesta matky
10 %
zľava
18
FARSKÝ LIST 06|2011
Matej Bartoš
Snímka: Lukáš Pelech
Zľava platná do 29. 2. 2012 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
Max Lucado • Boh sa priblížil
6,90 eur
Dominique Azenet • Trinásť zastavení lásky
9,50 eur
Stasi a John Eldredge • Láska a vojna
6,40 eur
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA JANUÁR
V mesiacoch október
a november sme sviatosťou
krstu v spoločenstve Cirkvi
privítali
6.00 a 18.00 hod.
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
(piatok – 18.00 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Všeobecný: Aby obete prírodných nešťastí dostávali duchovnú a materiálnu
podporu, ktorú potrebujú na obnovu
svojho života.
Misijný: Aby úsilie kresťanov o pokoj
svedčilo o Kristovi pred všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Úmysel KBS: Aby sa kresťania
zjednotili v jednej, svätej, katolíckej
a apoštolskej Cirkvi.
NA FEBRUÁR
Všeobecný: Aby všetci ľudia mali
prístup k vode a iným prírodným zdrojom, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život.
Misijný: Aby Pán podporoval úsilie
zdravotníckych pracovníkov, ktorí
pomáhajú chorým a starším v najchudobnejších oblastiach sveta.
Úmysel KBS: Aby Cirkev vytrvalo
hlásala Božie slovo v dnešnom svete.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
www.vyveska.sk
nový internetový portál
s prehľadom
kresťanských aktivít
z celého Slovenska
16.00 hod.
Požehnanie mamičiek
pred pôrodom
Vo vianočnom období je požehnanie
mamičiek na požiadanie.
Príspevky a námety
do Farského listu
zasielajte na e-mail:
[email protected]
Lukáš Dauda
Roman Kytka
Andrej Mikula
Michaela Janíčková
Alžbeta Havková
Tomáš Hoferica
Tomáš Priesol
Tadeáš Chomistek
Patrik Kubáň
Richard Kytaš
Matheo Destaillats
Natália Kramárová
Dávid Žufka
Dávid Čáni
Michal Žatkuliak
Klaudia Manťová
Samuel Strežo
Nina Stančeková
Adrián Anjel
Tadeáš Kostroš
Dáša Čutková
Matej Brunčák
Michal Bočkaj
Klára Pápežová
Judita Bystrianska
Anna Barienčíková
Sviatosť manželstva prijali
Martin Krafčík
a Marika Miriam Škutová
Ján Moravec a Veronika Meľová
Július Harezník
a Miroslava Kuzmanová
Juraj Spišák a Lenka Drengubiaková
Peter Kontrapal a Jana Svetláková
Romain Pascal Destaillats
a Zuzana Turčinová
Michal Žatkuliak a Veronika Sláviková
Pán si z našich radov povolal
Mária Farbáková (83)
Štefan Rusnák (66)
Jozef Pánik (74)
Mária Zimáňová (89)
Anna Kepštová (89)
Ján Franek (52)
Pavol Ivan (73)
Peter Mateček (40)
Magdaléna Richtarčíková (75)
Ladislav Štipta (78)
Ján Capek (60)
Emília Maceková (73)
Alojz Vidiečan (77)
Štefánia Brezoňáková (71)
Cecília Kováčová (86)
Stanislav Žiak (52)
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
www.rkcdolnykubin.sk
FARSKÝ LIST 06|2011
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!
Tak už je to tu! Už dohára posledná svieca
na adventnom venci a na dvere nám klopú,
klopú a klopú Vianoce. Z rádií a telky sa
ozývajú koledy, zdobíme stromčeky tými
najligotavejšími ozdobami, upratujeme,
pečieme a vyvárame dobroty, zháňame
najkrajšie darčeky a netrpezlivo čakáme,
čo si nájdeme pod stromčekom my. Cítite
ten zhon a nervozitu? A pomedzi to všetko nám uniká to podstatné! Najpodstatnejšie! To, že sa nám narodí Spasiteľ!
Netrápme sa upratovaním skríň, izieb,
vyváraním a vypekaním. Snažme sa privítať Betlehemské Jezuliatko v našich uprataných srdciach, lebo jedine ono nám ich
môže naplniť radosťou a pokojom! Ježiš je
ten najvzácnejší DAR!
Želajme si navzájom, aby sme ho dokázali prijať a privítať. A keď už bude u nás,
nezabudnime sa podeliť s touto radosťou
s tými, ktorí sú osamelí, ktorí nemajú to,
čo my máme, s tými ktorí nemajú kde bývať a sú hladní, s tými, ktorí sú ďaleko od
nás a potrebujú našu pomoc. Toto sú POŽEHNANÉ VIANOCE!
Milé deti, na dni vianočné a sviatočné
vám ponúkame aj vianočne ladené úlohy.
Príjemné sviatočné hlavičkolámanie!
1
Možno práve u vás tróni vo vani,
premáva sa dopredu a dozadu
a otvára ústa naprázdno. Kto? Dozviete sa
to, keď pospájate všetky čísla od 1 do 53.
2
K tejto úlohe potrebujete Sväté Písmo. Nájdite si Matúšovo
evanjelium, 2. kapitolu, 5. až 6.
verš (Mt 2, 5-6) a napíšte nám, čo
povedali mudrci od východu kráľovi
Herodesovi.
3
Nájdete všetky
rozdiely medzi
anjelikmi?
4
Koľko hviezdičiek je ukrytých
na obrázku?
5
V tomto netradičnom vianočnom stromčeku
je ukryté naše želanie vám všetkým. Odhalíte
ho, keď zoradíte písmenká v tom farebnom poradí,
aké majú hviezdičky vedľa stromčeka.
6
#
DETSKÝ KÚTIK 06|2011
Vyplňte tajničku
a hneď sa dozviete, ako sa volal archanjel, ktorý zvestoval Panne
Márii, že sa jej narodí
Boží Syn.
Na výsledky vášho hlavičkolámania čakáme do štvrtka 19. januára
2012. Vhadzujte ich do škatuľky v kostole na Brezovci označenej
Detský kútik. Po detskej svätej omši sa bude „darčekovať“. Teší sa
na vás tešiaca sa
Renča Jedláková
Kresby: autorka
Download

Láska prišla na svet