»Z¡IAK NIE JE NAD UÈITE¼A. AJ KEÏ SA VŠETKO
(Lk 6, 40)
NAUÈÍ, BUDE AKO JEHO UÈITE¼.«
S
POLOČNOSŤ, KTORÁ v súčasnosti ponúka prostredníctvom
médií viac zraniteľného a negatívneho ako povzbudzujúceho, sa kritickým okom pozerá na prácu človeka
za katedrou. Ten často zastupuje rodinu, resp. jej niektorých členov vo
výchovnom tvarovaní mladého jednotlivca.
Pracovať na svojom odbornom raste, neustále hľadať nové možnosti
a spôsoby zdokonaľovania výchovnovyučovacieho procesu, no predovšetkým sústavne pracovať na osobnostnej profilácii žiaka, s prihliadnutím
na jeho duchovnú sebarealizáciu, je
jednou zo základných priorít súčasného
pedagóga cirkevnej školy.
Aj to sú témy, ktoré každoročne
rezonujú na spoločnom stretnutí
pedagógov pri
Vyučovací proces na
príležitosti Dňa
Cirkevnom gymnáziu
učiteľov katolícv Trebišove
kych škôl, tradične spojeným so sviatkom troch
veľkých svätiteľov, veľkňazov a zároveň patrónov cirkevných škôl a školských zariadení – Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho.
Sviatok troch svätiteľov bol zavedený v roku 1081 alebo 1084 na žiadosť cisára Alexeja Komnena a cirkev ho svätí 30. januára. Veriaci ľud
si týchto svätcov hlboko uctieval už
za ich života. Po ich smrti vznikol
v Malej Ázii spor medzi mestami,
ktorý z týchto svätých je pred Bohom
najväčší. Vtedy sa biskupovi Jánovi z
mesta Euchaiti zjavili svätí, najprv
jednotlivo a potom spoločne, aby mu
povedali: „Pred Bohom sme si rovní.
Hlásali sme mier a usilovali o jednotu
kresťanstva. A teraz si prajeme pokoj
medzi kresťanmi. Na dôkaz našej rovnosti pred Bohom nám ustanovíš v jeden deň
spoločný sviatok...“
Svätému Bazilovi Veľkému, arcibiskupovi Caesarey v Kapadócii, sa pripisuje liturgia Bazila Veľkého a pravidlá
Rehole sv. Bazila.
Sv. Ján Zatoústy bol carihradským
patriarchom, cirkevným spisovateľom
a najväčším kazateľom svojej doby,
kvôli čomu mu prisúdili
prívlastok
Zlatoústy. Jemu sa
pripisuje aj liturgia
Jána Zlatoústeho.
Sv. Gregor
Naziánsky bol
biskupom
v Sozime. Hovorilo sa, že
v mladosti poznal iba dve
cesty – do chrámu a do školy. Ostalo
po ňom 45 slávnych kázní o božstve
Kristovom, pričom svojou teológiou sa
stal vzorom Tomášovi Akvinskému.
Aj keď naše životy oddeľuje od ich
osudov takmer tisícročie, ostávajú svojimi osudmi v histórii ľudstva stálou
inšpiráciou vo viere spojiť svoj život
s úsilím zanechať na tomto svete niečo, čo si budú pripomínať aj nasledujúce generácie.
PhDr. Marek Čižmár
Cirkevné gymnázium, Trebišov
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73; e-mail: [email protected], http://trebisov.rimkat.sk
Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
U
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 2.2.2012. CM
6
2012
XV. ročník
5. februára 2012
5. nedeľa v období cez rok
Resp.: Chváľme Pána, on uzdrauje skľúčených srdcom.
N
IE JE TO TAK DÁVNO, čo sme
si všetci priali hlavne zdravie.
Aj pri rôznych rodinných stretnutiach či spoločenských podujatiach
kladieme dôraz na dôležitosť držať sa
dobrej zdravotnej kondície. Vieme
však, že napriek týmto našim prianiam sa choroby nám či našim blízkym, nevyhýbajú.
V dnešnom evanjeliu čítame o uzdravení Petrovej svokry a aj najbližšia nedeľa sa bude niesť v duchu
UZDRAVENIE
Dalibor Ondrej, kaplán
uzdravovania. Určite by sme chceli,
aby aj dnes existoval na svete človek,
ktorý by uzdravoval ako Ježiš – dotykom. V tejto našej túžbe po uzdravení sme ochotní prechádzať rôzne
vzdialenosti, obetovať nemálo prostriedkov, vyhľadať rôznych „liečiteľov“,
nosiť rôzne talizmany a vkladať svoju
nádej niekedy až do smiešnych vecí.
Dokonca sa snažíme liečiť nielen telo,
ale hľadáme aj uzdravovateľa duší.
Evanjelista Marek vo svojom evanjeliu zaznamenáva, že keď Ježiš
uzdravil na tele Petrovu svokru, pri-
nášali mu ďalších chorých, ale aj posadnutých zlým duchom. Jeho evanjelium je evanjeliom Ježišových
skutkov, menej jeho slov. Tým nám
chce nielen ukázať, že Ježiš konal,
ale pozvať nás, aby sme konali aj my.
Aby sme vkladali svoju dôveru i nádej práve do Ježiša, lebo je mocnejší
ako ktokoľvek či čokoľvek na svete.
Nielen zázračné uzdravenia tela či
vyháňanie zlého ducha sú dôkazom
Jeho moci, ale aj sviatosť zmierenia,
kde nachádzame uzdravenie zranení
našej duše, uzdravenie celého človeka v jeho celistvosti.
Svätý Ambróz napísal: „Existuje
nejaké väčšie súženie na tomto svete, než výčitky svedomia? Vari to nie
je nešťastie, ktorého sa máme obávať viac než choroby, vyhnanstva,
straty života alebo slobody?“
6:30
Vstaň, Pane,
11:30 ¤ Lenka
zaujmi svoje miesto,ty a tvoja vznešená archa.
18:00 ¤ Martin
6:30
1 Kr 8,22-23.27-30; Ž 84;Mk 7,1-13
7. 2.
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov!
1 Kr 10,1-10; Ž 37; Mk 7,14-23
8. 2.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť.
Št
1 Kr 11,4-13; Ž 106; Mk 7,24-30
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
Sv. Školastiky, pn.
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas.
11:30
† Rastislav, Mária, Michal, Pavol
18:00 ¤ Eva
6:30
11:30 † Helena, Pavol
18:00 ¤ Jozef
11:30 † Jozef, Michal, Mária
18:00 † Michal
7:00 † Marek, Janka, Jozef, Ján
So
Ne
18:00 † Michal, Anna
6:30
1 Kr 11,29-32; 12,19; Ž 81; Mk 7,31-37
10. 2.
11. 2.
11:30 ¤ Ján, Mária
6:30
St
Pi
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
1 Kr 12,26-32; 13,33-34; Ž 106; Mk 8,1-10
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu.
18:00 † Peter, Božena
7:10 Ranné chvály
6. nedeľa v cezročnom období
7:30 † Michal, Anna
9:00 † Michal, Jana
12. 2.
Lv 13,1-2.45-46; Ž 32; 1 Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45
Fil iál ky, kaplnky
Zempl. Hradište
Nový Ruskov
Rómska osada
nemocnica
ústav
Po
Ut
St
10:30 ¤ pro populo
18:00 ¤ rod. Bižova
Št
Pi
17:00
17:00
So
NE
9:00
9:00
16:30
16:00
16:00
11:00
16:00
11:00
16:00
11:00
ÈÍTANIA NA NEDE¼U
12.2.2012
1. čítanie
žal m
2. čítanie
prosby
7:30
M. Ščerbej
A. Zapotoková
M. Čierna
9:00
10:30
18:00
M. Lörinčíková
J. Dibdiak
J. Hudáček
T. Ujháziová
B. Dinisová
B. Bižová
D. Biž
O ZNAMY
kancelária: 6722773, zaopatrovanie chorých: 0905 335078
Sv. Pavla Mikiho a spol., mč.
1 Kr 8,1-7.9-13; Ž 132; Mk 6,53-56
Ut
9. 2.
ČAS
Legenda:
6. 2.
LITURGICKÝ KALENDÁR
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16:00 – 17:00, St 9:00 – 10:30, Pi 15:00 – 16:30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Krstná náuka: piatok o 16:00 Sobášna náuka: sobota o 9:00
DEŇ
Po
T REBIŠOVE
OMŠE V
† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie
S VÄTÉ
1. Zbierka na Katolícku univerzitu;
prispeli: Trebišov – 742,59 €, Z. Hradište – 15,34 € a N. Ruskov 27,50 €.
2. Uvedenie Charitného domova do prevádzky sa odkladá. Prosíme vedenie
a členov občianskeho združenia Lux
Vitae o stretnutie a riešenie vzniknutého stavu.
3. V pondelok 30.1. uplynulo 19 rokov
od vysviacky diecézneho biskupa
Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa
východnej provincie na Slovensku.
Pomáhajme mu v jeho zodpovednej
úlohe modlitbou a príkladným kresťanským životom.
4. V utorok pápež Benedikt XVI. vymenoval za prvého pomocného biskupa
pre bratislavskú arcidiecézu Mons.
doc. Jozefa Haľka, ktorý bude vysvätený 17. 3.
5. Od 1. 2. 2012 farár menuje za členov
Farskej pastoračnej rady na chýbajúcu pozíciu zodpovednej za pastoráciu detí rehoľnú sestru Veroniku a
na uvoľnenú pozíciu zodpovednej za
pastoráciu seniorov MUDr. Boženu
Dinisovú.
6. V piatok 10. 2. pred svetovým dňom
chorých budeme pri všetkých sv. omšiach udeľovať pomazanie nemocných: chorým a starým, ktorí môžu
prijať túto sviatosť. Treba sa pripraviť
sviatosťou zmierenia; úmyslom a dôvodom je choroba, staroba alebo ťažké
zhoršenie zdravotného stavu.
7. V sobotu o 9. hod. pokračuje príprava snúbencov na sviatostné manželstvo s manželským párom.
8. Organizátori tábora Škriatok pripravili
Fašiangový ples v sobotu v reštaurácii
Mladosť. Začiatok plesu je o 18. hod.
príhovorom farára a prípitkom.
9. Modlitbové stretnutie za Worship
festival bude pre mladých v trebišovskom Evanjelickom chráme augsburského vyznania na Sídlisku sever,
Kukučínova ul. 3, v utorok o 19. hod.
10. Dom Anky Kolesárovej pozýva mladých od 10. do 12. 2. na 52. púť radosti s témou Láska všetko dúfa.
Program, prihlasovanie a informácie
nájdu záujemcovia na internetovej
stránke www.domcek.org.
11. Na Slovensku bude od 13. do 19. 2.
2012 prebiehať 2. ročník Národného
týždňa manželstva (NTM) s mottom
V dobrom i v zlom. Jeho cieľom je
zamerať pozornosť celej spoločnosti
aspoň jeden týždeň v roku na manželstvo, motivovať manželské páry k budovaniu vzťahu, vytvoriť priestor pre
rôzne podujatia. V rámci NTM dňa
15. 2. bude sv. omša s obnovou manželských sľubov a s osobitným požehnaním manželov a 19. 2. bude pre
manželov pripravené posedenie v rekolekčnej miestnosti spojené s premietaním filmu.
12. Evanjelizačný kurz Filip pre birmovancov sa uskutoční v kláštore Brehov 17.-19.2. a 24.-26.2. Prosme, aby
priniesol ovocie v živote mladých
kresťanov.
13. K modlitbe a pôstu za tohtoročné
voľby do parlamentu pozýva modlitbová reťaz 40 dní, ktorú organizujú
dobrovoľníci zo Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. „Nemáme recept na najlepšiu vládu, nedokážeme povedať, ktorá strana je najlepšia.
Ale vieme jedno – túžbou Boha je, aby
hodnoty kresťanstva ako spravodlivosť,
čestnosť a úcta k životu boli aj v politike.
A my máme byť tí, ktorí uplatňovanie
týchto hodnôt od politikov očakávajú,“
apelujú iniciátori akcie, ktorá bude
prebiehať do 10. 3.
14. Divadlo G pozýva na predstavenie veselohry v zemplínskom nárečí Sprikoti, ktoré sa uskutoční v MsKS dnes
5. 2. 2012 o 17. hod. Vstupné 2 €.
15. Dňa 30. 4. 2012 bude na farskom
úrade mobilný odber krvi pod názvom
Kvapka pre sv. Jozefa-robotníka.
Srdečne pozývame všetkých dobrovoľných darcov krvi takto pomôcť zachrániť životy.
D ETSKÉ
OKIENKO
Obrázok: Lano.
Úloha: Nezabúdať na modlitbu.
Download

č. 6/2012