K
TO CHCE ROZVÍJAŤ svoju
osobnosťou a napredovať, nutne potrebuje vyhodnocovať svoje konanie. Pre kresťana najvyššou
autoritou je Boh, ktorého sa máme
pýtať, ako a nakoľko plníme jeho vôľu, lebo on má s naším životom zámer. Naše poslanie spočíva v tom, že
ho denne objavujeme a plníme. Toto
dosiahneme postupne. Pomôže nám
každodenné večerné spytovanie svedomia. Deň v našom živote je ucelená časť, preto ho završujeme hodnotením pomocou Božieho hlasu v nás.
V E È E R N É
S P Y T O VA N I E
SVEDOMIA
VSÚKROMÍ
– AKO NA TO
Jozef Gnip, farár
Jednou rozšírenou a používanou
metódou je odporúčaná sv. Ignácom
z Loyoly a skladá sa z piatich krokov.
1. Prosiť Ducha Svätého o svetlo,
aby sme svoje konanie počas dňa
videli nielen vo svojom, ale aj
v Božom svetle. Takto vidíme seba
Božími očami.
2. Ďakovať za všetko, čo sme záslužné pred Bohom vykonali. Čo
sme povzbudivé počuli, kto nás
niečím obdaril slovom i skutkom
lásky, čo sme hodnotné videli,
alebo boli svedkom krásnej udalosti, obrazu. Ideálne je dosiahnuť
stav ducha, v ktorom si uvedomujeme, že všetko je
dar.
3. Nasleduje
kontrola
skutkov. Čo ma dnes stretlo,
aké udalosti, chvíle a čo Boh v nich
odo mňa očakával? Bol môj postoj
správny vzhľadom na evanjelium?
Potom nasleduje odpoveď môjho
svedomia. Vtedy rozlíšime, objavíme, koľko dobra i zla, chýb či nedokonalosti sa nachádza v mojom konaní a myslení.
4. Tieto zistenia nech nás vedú
k ľútosti, že to bolo len také a nie
lepšie. Hriech, uznaný pred Bohom
prebúdza pocit ľútosti a potrebu
očistenia. Ľútosť je bolesťou duše
nad spáchanými hriechmi a ona
nás už navádza na lepšiu cestu.
5. Poučení z chýb máme v srdci urobiť
rozhodnutie kráčať ďalej po ceste
spásy. Nedať sa pomýliť, ak sa vyskytne podobná situácia v budúcnosti, ale reagovať dokonalejšie.
Toto rozhodnutie vykonáme s očisteným srdcom a s nádejou.
Medzi odporúčané spôsoby spytovania svedomia patrí kniha Štvrťhodina úprimnosti od Józefa Augustyna, ktorá veriacich uvedie až do
modlitby každodenného spytovania
svedomia a možno ju dostať v Dobrej
knihe.
Správne pochopené a uskutočňované spytovanie svedomia má priaznivý vplyv na rozvoj kresťanskej osobnosti a jej duchovný život. Jeho
účinnosť závisí od vytrvalosti a systematickosti. Všetkým prajem pustiť sa
do toho a vydržať. Iste vám to prinesie mnoho osožných poznatkov o stave vášho ducha a postupne uvedie na
jeho hlbinu.
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
M. R. Štefánika 253; tel.: (056) 672 27 73; e-mail: [email protected], http://trebisov.rimkat.sk
Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
K
U
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban 21.10.2010. M
43
2010
XIII. ročník
24. október 2010
30. nedeľa v období cez rok
Resp.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
E
VANJELISTA
LUKÁŠ
NÁM
v dnešnom evanjeliu predkladá
podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi, ktorého dej sa odohráva v chráme. Ľudia, sa často zamýšľajú nad tým,
že Kristus raz príde vykonať súd nad
všetkými zlými a bezbožnými ľuďmi,
pričom nám dnešné podobenstvo nastoľuje otázku: kto je vlastne nespravodlivý a kto je spravodlivý?
KTO JE SPRAVODLIVÝ?!
Beáta Šimková, katechétka
Tu je potrebná opatrnosť. Väčšina
ľudí, ktorí trpia nejakú krivdu, ale aj
bez toho, považujú za samozrejmosť,
že zlí a bezbožní sú tí druhí. Ale nemusí to byť vždy správne. Musíme sa
zamyslieť aj nad tým aké postavenie
zaujímame pred Bohom pri modlitbách. Naše modlitby totiž odhaľujú,
čo si myslíme o Bohu ale aj o sebe.
Preto môže byť náš názor na spravodlivosť nesprávny.
Farizej v podobenstve bol zbožný
človek a colník často konal nespravodlivo. Pred Bohom zaujal stanovisko na základe vlastných dobrých
skutkov a chcel ukázať Bohu, o koľko
je lepší, než ľudia voľnejších mravov,
alebo aj ten colník vedľa. To však nie
je správna cesta. Podľa ľudských relatívnych noriem spravodlivosti snáď
mohol byť lepší.
Zabudol však, že
podľa Božích absolútnych
noriem
spravodlivosti sa spolu so
všetkými ľuďmi,
nábožnými aj nenábožnými, podvodníkmi aj podvádzanými, prenasledovanými aj
prenasledovateľmi, nachádza pred Bohom ako hriešnik. Preto, keď sa farizej ohodnotil
podľa
vlastných
zásluh,
odišiel
z chrámu neospravedlnený.
Mýtnik zaujal iný postoj: stál
vzadu ako malomocní a uznával priepasť, ktorú medzi ním a Bohom vytvorili jeho hriechy, pričom sa nesnažil hovoriť o svojich dobrých
skutkoch, aj keby sa nejaké našli.
Necítil sa hodný ani len vzhliadnuť
k Bohu, vyznal oprávnenosť Božieho
odsúdenia nad svojimi hriechmi a na
úplnom dne svojho duchovného života sa spoliehal len na Božie milosrdenstvo. Na tomto základe ho Boh
prijal. Tá veľká vzdialenosť medzi
ním a Bohom zmizla. Nenamýšľajme
si, že sme spravodliví ale svojou pokorou skráťme vzdialenosť medzi Bohom a nami.
DEŇ
LITURGICKÝ KALENDÁR
ČAS ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30
Ef 4,32-5,8; Ž 1,1-6; Lk 13,10-17
25.10.
Napodobňujme Boha ako jeho milované deti.
Ef 5,21-33; Ž 128,1-5; Lk 13,18-21
26.10.
Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho
11:30
† rod. Zbojovská, Visokajova,
Hrabčákova
18:00 ¤ bohuznáma rodina
6:30
St
Št
18:00 ¤ Anton, Jolana
6:30
Ut
27.10.
11:30 † Michal
Ef 6,1-9; Ž 145; Lk 13,22-30
Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách.
Sv. Šimona a Jú du , ap.
Ef 2,19-22; Ž 19,2-5; Lk 6,12-19
28.10.
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.
11:30 ¤ manž. Jan a T e ré zia
18:00 † Anna, Helena
6:30
11:30 † Škodyová
18:00 † Milan
6:30
Pi
Flp 1,1-11; Ž 111,1-6; Lk 14,1-6
29.10.
Nádherné a vznešené sú tvoje diela, Pane.
18:00 † Helena
Flp 1,8-26; Ž 42,2-5; lk 141.7-11
7:00
18:00 † Božena
So
30.10.
11:30 † Fe kete ová
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.
7:30 † Helena
31.10.
Múd 11,22-12,2; Ž 145,1-14; Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10
¤ rod. Čerňákova a
Micakova
10:30 ¤ pro populo
17:30 vešpery
Legenda:
Ne
9:00
31. nedeľa v období cez rok
18:00 † Mária
Fil iál ky, kaplnky
Zempl. Hradište
Nový Ruskov
Rómska osada
nemocnica
ústav
Po
Ut
St
Št
Pi
18:00
So
18:00
17:30
16:00
16:00
11:00
16:00
11:00
NE
9:00
9:00
16:00
11:00
ÈÍTANIA NA NEDE¼U
31.10.2010
1. čítani e
žal m
2. čítani e
prosby
7:30
K. Balintová
9:00
Ľ. Bajus
P . Sovák
deti
10:30
N. T omková
J. Dibdiak
M. Ruttkayová
R. Vaníková
† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie
Po
18:00
Z. Lešková
I. Mihaľová
V. Leško
O ZNAMY
kancelária: 6722773, zaopatrovanie chorých: 0905 335078
T REBIŠOVE
OMŠE V
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16:00 – 17:00, St 9:00 – 10:30, Pi 15:00 – 16:30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Krstná náuka: piatok o 14:30 Sobášna náuka: sobota o 9:00
S VÄTÉ
1. Katolícke misijné diela vo svete
sme podporili finančnou čiastkou
1.103,09 €.
2. V utorok sa dokončila montáž nového osvetlenia v kostole, o ktoré
na kňazských rekolekciách prejavili záujem aj mnohí správcovia
farností. Investícia prispela k zveľadeniu
posvätného
priestoru,
v ktorom povznášame svoju myseľ
k Bohu.
3. Prosíme duchovné hnutia a modlitbové spoločenstvá, aby si zobrali z kostola svoje nástenky, ktoré
pripravili na Farský deň. Ďakujeme
im za duchovnú činnosť v prospech celej farnosti.
4. Dňa 12. 10. 2010 Pán života
a smrti povolal do večnosti dp.
Ladislava Franca. Narodil sa
27.6.1941 v obci Víťaz. Na kňaza
bol vysvätený 5. 6.1966 v Bratislave. Pôsobil vo farnostiach: Bardejov, Košice Kráľovnej pokoja
a sv. Alžbety, Malčice, Richvald,
Stropkov, Osikov a ako výpomocný
duchovný v rodnej obci Víťaz, kde
po vykonaní pohrebných obradov
Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom, bol dňa 15. 10. 2010,
pochovaný.
5. V piatok 15.10. na mládežníckej
sv. omši bol hosťom a kazateľom
vdp. Vladimír Geletka, gréckokatolícky kaplán v Trebišove, ktorý je
menovaný za farského administrátora v Úbreži. Pán Boh zaplať za
Božie slovo, ktoré nám ohlasoval
slovom aj životom.
6. V sobotu 16. 10. uplynulo 32
rokov od zvolenia krakovského
arcibiskupa
kardinála
Karola
Wojtyłu za pápeža Jána Pavla II.
Na jeho počesť sa uskutoční
koncert „Tu es Petrus“, ktorý je
inšpirovaný jeho básnickou tvorbou a meditáciami Sv. písma.
Miesto konania v Steel Aréne,
v Košiciach 17. 11. o 19:00. Dielo
predstavuje
problémy
ľudstva
v dnešnom svete, poznačenom sebectvom a nepochopením Božej
lásky. Cena vstupenky 22 €.
7. V týždni od 25.-27.10. o 17:15 pred
večernou sv. omšou bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich
rodičov s katechétkami a kňazmi.
V pondelok ZŠ na ul. M. R. Štefánika, v utorok ZŠ na ul. Gorkého a
Pribinová, v stredu ZŠ na. ul. Komenského.
8. V utorok o 18:45 pokračujú stretnutia duchovno-formačného kurzu na
tému: Spiritualita.
9. Pred slávnosťou Všetkých svätých
a Spomienkou na všetkých verných
zosnulých budeme spovedať vo
štvrtok a piatok 28. a 29. 10. Pol
hodinu pred rannou sv. omšou a
hodinu pred ostatnými sv. omšami.
Platí aj ako prvopiatková spoveď.
10. V nedeľu 31. 10. bude zmena času
z letného na zimný. Hodiny sa
posúvajú o hodinu naspäť.
11. Gréckokatolícka cirkev v Zempl.
Hradišti, v mene svojho farára
Ivana Molčányiho nás pozýva na
posviacku kríža v chotári v nedeľu
31.10. o 10:00 eparchom Mons. Milanom Chauturom a potom na slávenie liturgie o 10:30 hod. v Cerkvi.
Preto sv. omša v rímokatolíckom
kostole bude o 9:00 hod.
ZO z¡IVOTA
FARNOSTI
V sobotu 16. 10. sviatosť krstu
prijala Žaneta Zajacová. Vítame ju v našom spoločenstve.
Nech je rodičom na radosť a svetu na
osoh.
V sobotu 16. 10. si sviatosť
manželstva
vyslúžili
Peter
Pavúk a Valéria Zedníčková.
Na spoločnej ceste životom im prajeme veľa Božieho požehnania.
Download

V E Č E R N É SPYTOVANIE SVEDOMIA V SÚKROMÍ – AKO NA TO