Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24, 081 79 Prešov
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
č. odboru: 08
Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch
Pod hradbami Kamenického hradu
2013
Prešov
riešitelia
Veronika Molčanová
Silvia Dinisová
ročník štúdia : tretí
Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24, 081 79 Prešov
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
č. odboru: 08
Hotelierstvo (HORECA), gastronómia a cestovný ruch
Pod hradbami Kamenického hradu
2013
Prešov
Prešovský samosprávny kraj
riešitelia
Veronika Molčanová
Silvia Dinisová
ročník štúdia : tretí
Školitelia:
Mgr. Ján Benko, PhD.
Ing. Zuzana Vojtková
Konzultant:
Ladislav Urda
Čestné vyhlásenie
Vyhlasujeme, že sme túto písomnú prácu stredoškolskej odbornej činnosti na
tému ,,Pod hradbami Kamenického hradu“ vypracovali samostatne, iba s použitím
uvedenej literatúry a pomocou školiteľov a konzultanta. Sme si vedomé zákonných
dôsledkov, ak v nej uvedené údaje nie sú pravdivé.
Prešov, 15. január 2013
..........................................
vlastnoručný podpis
Poďakovanie
Za pomoc pri vypracovaní tejto práce by sme chceli touto formou úprimne
poďakovať školiteľom, ktorí nám pomohli pri získavaní materiálov, informácií a pri
usmerňovaní našej práce. Naše ďakujem patrí aj všetkým respondentom, ktorí
vypracovali dotazník, a tak nám pomohli k novému nápadu na rozvinutie cestovného
ruchu. Taktiež touto cestou chceme poďakovať starostovi obce, p. Ladislavovi Urdovi,
ktorý bol našim konzultantom v oblasti propagácie obce a realizácie aktivít v obci a na
blízkom hrade.
Obsah
Úvod ...................................................................................................................................... 5
1 Cieľ práce ........................................................................................................................... 6
2 Metodika práce ................................................................................................................... 7
3 Poloha ................................................................................................................................. 8
3.1
Geológia a geomorfológia....................................................................................... 8
3.2
Vodstvo ................................................................................................................... 9
3.3
Flóra ...................................................................................................................... 10
3.4
Fauna ..................................................................................................................... 11
4 Obec Kamenica................................................................................................................. 13
4.1
História obce ......................................................................................................... 13
4.2
Obyvateľstvo ......................................................................................................... 14
4.3
Pamiatky v obci Kamenica ................................................................................... 14
5 Hrad .................................................................................................................................. 15
5.1
Hrad v súčasnosti .................................................................................................. 16
5.2
Občianske združenie Kamenná veža .................................................................... 17
5.3
Jedinečný nález na Slovensku............................................................................... 18
5.4
Náučný chodník hrad Kamenica ........................................................................... 18
6 Praktická časť ................................................................................................................... 20
7 Výsledky práce a diskusia ................................................................................................ 22
8 Závery práce ..................................................................................................................... 26
Zhrnutie ............................................................................................................................... 27
Zoznam použitej literatúry................................................................................................... 28
Prílohy ................................................................................................................................. 29
Úvod
Obec Kamenica je bohatá na svoju kultúru, pamiatky, zaujímavý je vytvorený
náučný chodník, a najmä zrúcanina hradu, ktorá sa nachádza nad obcou. Krásy obce pozná
nejeden okoloidúci turista či výletník. Aj touto formou by sme vám chceli priblížiť
atraktivity našej obce. Obec poskytuje vynikajúce podmienky na rozvoj cestovného ruchu.
Klimatické a prírodné podmienky vytvárajú predpoklady pre rozvíjanie rôznych aktivít,
z ktorých vyniká najmä turistika, tak pešia ako aj cykloturistika. Tieto typy turistiky sme sa
rozhodli skombinovať a predstaviť rôzne možnosti, ako spropagovať našu obec a prilákať
tak väčšie množstvo návštevníkov. V práci zachytávame najmä prírodné a kultúrne krásy
z pohľadu cestovného ruchu. Zároveň sme sa rozhodli zamerať na skupinu turistov, ktorá
rada objavuje a pomáha pri rekonštrukcii a renovácii zrúcaných častí Kamenického hradu.
Aj týmto je obec špecifická, čo môže byť podľa nás ďalším dôvodom, prečo ju navštíviť
a spoznať jej kultúru a históriu.
Aj keď je obec Kamenica známa, stále málo vieme o histórií nám tak blízkeho
hradu, o živote, ktorý sa na ňom žil a o tradíciách. Našou snahou bolo zobraziť život ľudí,
ktorých je náplňou pomáhať a zviditeľniť prostredie a tiež pozdvihnúť krásy obce, jej
histórie a pamiatok.
5
1 Cieľ práce
Hlavným cieľom našej práce je priblížiť ľuďom zaujímavosti a krásy obce Kamenica,
zrúcaninu hradu, jej rekonštrukciu a celé okolie, ktoré je málo známe medzi ľuďmi, ale
pritom v sebe skrýva bohatstvo pre každého jedného návštevníka.
Pri písaní našej práce na tému ,,Pod hradbami Kamenického hradu“ sme sa snažili
priniesť relevantné a komplexné informácie o obci Kamenica, jej prírodných zakutiach,
o histórii a rekonštrukcii zrúcaniny Kamenického hradu, ktoré sa dajú využiť na
spropagovanie cez rozvoj cestovného ruchu, aby návštevníci našli aj tento krásny kút
Slovenska, ktorý im môže ponúknuť veľa krásnych zážitkov.
Bývame v blízkom okolí obce, veľa informácií a poznatkov v našej práci sú naše
vlastné poznatky, zážitky, skúsenosti, ktoré sme sa rozhodli zachytiť a podať, aby čitateľ aj
cez našu prácu videl tento krásny kút Slovenska.
Informácie k našej práci sme čerpali na internete a niektoré informácie sme si
vyhľadali v obecnej knižnici a na obecnom úrade alebo prostredníctvom združenia
Kamenná veža.
6
2 Metodika práce
Informácie k našej práci sme čerpali na internete a niektoré informácie sme si
vyhľadali v obecnej knižnici a na obecnom úrade alebo prostredníctvom združenia
Kamenná veža.
Naštudovali sme si dostupnú literatúru, rôzne knižné publikácie, internetové zdroje,
ale čerpali sme aj zo slov žijúcich obyvateľov obce a vlastných skúseností. Naplánovali
sme si cestu do obce a po náučnom chodníku na hrad, navštívili sme všetky dostupné
pamiatky a spravili sme fotodokumentáciu. Prehliadka obce a najmä hradu nás uistila, že
práce, ktoré tam neustále prebiehajú, sú veľmi pútavé. Zosumarizovali sme všetky naše
poznatky a dojmy, vypracovali sme túto prácu, ktorá nás nielen obohatila o nové
informácie, ale aj o lepšie poznanie života v tejto obci.
Následne sme pokračovali praktickou časťou, ktorú tvorí dotazník, ktorý sa skladá
z viacerých variantov. Nakoniec sme našu prácu doplnili o obrázkový materiál.
Nakoľko našou snahou bolo objektívne predstaviť danú problematiku, a tak sme si
k zaujatiu objektívneho stanoviska pomohli dotazníkom, ktorý bol navrhnutý nami
a vypracovaný ľuďmi z obce aj mimo obce Kamenica. Celkový počet respondentov bol
120 ľudí. Na základe výsledkov dotazníka sme vypracovali prehľad postojov a názorov
týchto ľudí s grafom zodpovedajúci vypracovanému dotazníku a z týchto výsledkov sme
vychádzali pri tvorbe našich produktov a webovej stránky . Informácie sme spracovali tak,
aby ľudia chceli vidieť, zažiť a spoznávať kultúru a históriu..
7
3 Poloha
Geografická poloha obce Kamenice je daná súradnicami: 49.2063 severnej
geografickej šírky a 20.963796 východnej geografickej šírky. Leží v nadmorskej výške
525 m n. m. a stúpa mierne v smere cestnej komunikácie severne na Plavnicu – Starú
Ľubovňu, klesá mierne v južnom smere k obci Lipany. Je v doline Kamenického potoka,
ľavého prítoku Torysy, v regióne označovaná aj ako Kamenica pri Sabinove. Obec sa
nachádza 35 km severozápadne od Prešova. [1]
Mierka 1 : 16 0000
Obr.1 Poloha obce (http://www.kamenica.sk/o-obci/, 16.12.2012)
3.1 Geológia a geomorfológia
Celé územie sa vyskytuje vo flyšovom pásme, resp. na čergovsko - beskydskom flyši,
pričom má veľmi pestré horninové zloženie. Geologický podklad územia obce je zložený v
prevažnej časti z vápencov.
Korytá vodných tokov lemuje štvrtohorná svahovina v celku (nerozčlenené svahové
hliny a sutiny).
Centrálnou časťou katastrálneho územia prechádza bradlové pásmo.
8
Bradlové pásmo je zložené z druhohorných vápencov. Najväčšie plochy zaberajú
krinoidové vápence, hľuznaté vápence a rogožnícka vrstva, ktorá je zložená z vápencov a
brekcií, vznikla v období titón – berias.
Územie sa rozprestiera v geomorfologickom celku Čergov, ktorý predstavuje
samostatnú jednotku v oblasti Východných Beskýd, v subprovincii. Vonkajšie Západné
Karpaty a provincii Západné Karpaty v Alpsko - Himalájskej sústave. [1]
Vystupuje tu ako najmasívnejší horský celok s celkovou rozlohou 275,5 km2. Na
severe susedí s Ľubovnianskou vrchovinou, na severovýchode a východe s Ondavskou
vrchovinou a na juhu a západe so Spišsko-šarišským medzihorím. Čergov je flyšovým
pohorím vnútorného flyša, tiahne sa v smere SZ – JV v dĺžke cca 30 km a šírke cca 17 km
a jednotlivými vrcholmi dosahuje výšku nad 1000 m n. m., ktoré sú budované
hruboľavicovitými pieskovcami s vložkami ílovitých bridlíc.
Pre Čergov je z hľadiska geomorfologickej stavby typické, že sa v ňom vyníma z
plošín, vplyvom retrográdnej erózie vyzdvihnutý kľukatý centrálny chrbát. Hlavný hrebeň
spolu s bočnými rázsochami sú odlesnené, nachádzajú sa na nich poľany – horské
pasienky. Začína na severozápade vrchom Dlhá (1006 m) a vedie cez Malý Minčol (1054
m) na najvyšší vrch pohoria – Minčol (1157 m). [2]
Obr.2 Vrch Minčol (http://www.treking.cz/treky/cergov.htm, 17.12.2012)
3.2 Vodstvo
Rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom je časťou hlavného európskeho
rozvodia (Plesník, 1979). Hlavné európske rozvodie preteká aj katastrom obce Kamenica.
Na území vznikajú toky Lipianského potoka, Kalinovského potoka a Lúčanky, ktoré sa
spájajú a tvoria ľavostranné rameno rieky Torysy.
9
Na území obce Kamenica sa nachádzajú dva pramene. Prvý je lokalizovaný pod
Zadným Skaliskom na okraji Bradlového pásma. Tento prameň zároveň slúži ako zdroj
pitnej vody. Druhú prameň sa nachádza blízko katastrálnej hranice s obcou Lúčka. Jeho
názov sa ľudovo nazýva Pri mlynárke. [3]
Obr.3 Povodie rieky Torysa
(http://fotosutaz.upc.sk/seo/fotografia/723379/srdce_v_rieke/heart_srdce_rieka_torysa.htm
l, 17.12.2012)
3.3 Flóra
Územie
obce
Kamenica
do
oblasti
západokarpatskej
flóry
a
obvodu
východobeskydskej flóry. V katastrálnom území obce Kamenica sa nachádzajú: lužné lesy
podhorské a horské, bukové lesy vápnomilné, bukové kvetnaté lesy podhorské, bukové
lesy kyslomilné horské, bukové a jedľové lesy kvetnaté.
Západnú časť územia zaberajú bukové kvetnaté lesy podhorské. Dominuje tu ostrica
chlpatá, ďalej sa tu nachádza marinka voňavá. Pozdĺž vodných tokov Lipiansky a
Kalinovský rastú lužné lesy podhorské a horské. V súčasnosti habitus na pôdach hlinitých,
stredne ťažkých už nie je až taký hustý. Dominantná je tu vŕba purpurová a miestami sa
nájde aj lieska obyčajná.
Vo východnej časti majú veľkú rozlohu bukové a jedľové lesy kvetnaté. Jednotka
zahŕňa klimaxové eutrófne bukové a zmiešané jedľovo-bukové lesy na hornej hranici
podhorského stupňa a v horskom stupni na všetkých geologických podložiach.
Dominantné druhy: dub zimný javor horský, javor mliečny, veronika horská, deväťsil
biely, veternica hájna, ostružnica malina, cesnak medvedí. Najvyššie hrebene zaberajú
10
lesné spoločenstvá a horské lúky. Celé toto územie je aj súčasťou NPR Čergovský Minčol.
Boli vytvorené ľudskou činnosťou, odlesnením a využívaním ako pasienky a kosienky.
Lúky sú porastené čučoriedkami a brusnicami s trávnatými zárastami psice tuhej, lipnice
Chaixovej. Na svahoch v podvrcholovej oblasti sa nachádzajú prevažne klimaticky
formované lesné remízy s bukmi a javormi horskými. Tieto stromy rastú v oblastiach v
nadmorskej výške cez 1000 m n. m. V juhozápadnej časti v nadmorskej výške 1050 – 1157
m n. m prevláda podskupina nízkej bukovej javoriny. V severovýchodnej časti je
najrozšírenejšou skupinou skupina jedľových bučín, ktoré sa v najväčšom zastúpení
nachádzajú v údolí Kalinovského potoka. [4]
Obr. 4 Sasanka lesná
Obr. 5 Veronika horská
(http://botany.cz/foto/anemonesylvestrisce
(http://www.slovenskevrchy.wbl.sk/fotohe
lek.jpg, 4.1.2013)
rbar.html, 4.1.2013)
3.4 Fauna
Živočíšstvo nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Kamenica môžeme zatriediť
do jednotlivých spoločenstiev, ktoré majú svojich typických zástupcov.
Spoločenstvo listnatého lesa, pre ktoré je typické: ďateľ prostredný, sýkorka belasá,
diviak lesný, slimák záhradný a ďalší.
Spoločenstvo skalnatých stien a brál je v porovnaní s inými veľmi chudobné. Z
plazoch žije na exponovaných skalách jašterica živorodá. Z hadov sa vyskytuje užovka
hladká a vretenica obyčajná. Z vtákov hniezdia v tomto prostredí žltochvost domový. Z
dravcov tu nájdeme sokola sťahovavého, sokola myšiara. Zo sov hlavne výra skalného.
Živočíšne spoločenstvo lúk a polí – živočíchy sú prispôsobené danému prostrediu
svojou prevažne sivohnedou farbou. Typickými zástupcami vyšších živočíchov sú
11
bylinožravé vtáky a hlodavce. Z vtákov sú to: prepelica poľná, škovránok poľný. Z
hlodavcov sú typické: zajac poľný, syseľ obyčajný. Spoločenstvo lúk sa vyznačuje veľkou
diverzitou. Na lúkach sú najznámejšie motýle: bábočka pávooká, bábočka admirálska. Z
hmyzu: svrček poľný, bystruška medená. [5]
Živočíšne spoločenstvo ľudských sídlisk – jednu skupinu tvoria tie, čo u človeka v
jeho hospodárstve hľadajú potravu. Takými sú napr. myš domová, potkan obyčajný, vrabec
domový, hrdlička domová. Do druhej skupiny môžeme zaradiť živočíchy, ktoré využívajú
ľudské sídliská ako hniezdiská, napr. lastovička domová. Do tretej skupiny patria
živočíchy, ktoré potrebujú potravu, ako užovka obyčajná, ropucha zelená, jašterica zelené.
Živočíšne spoločenstvo brehov vôd - na území sa nachádza druh pstruha potočného.[1]
Obr. 6 Vretenica obyčajná
Obr.7 Diviak Lesný
(http://www.osadateplicka.page.tl/Fotogal-
(http://www.zamutov.sk/prirodne-
e2-ria-_-mapy/pic-1000074.htm, 8.1.2013)
podmienky_31.html, 8.1.2013)
12
4 Obec Kamenica
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z
nich sa vzťahujú osobitné heraldické, vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické
(náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. [6]
Obr.8 Erb obce Kamenica (http://www.kamenica.sk/symboly-obce/, 8.1.2013)
4.1 História obce
V doline Kamenického potoka, ľavého prítoku Torysy, leží Kamenica, v regióne
označovaná aj ako Kamenica pri Sabinove. Obec sa nachádza 35 km severozápadne od
Prešova. V jej chotári sú z terénu vyvrásnené ostré, vápencové skalné útvary bradlového
pásma. Chotár obce je odlesnený, na severe ho lemujú svahy a doliny Čergovského
pohoria s najvyšším vrcholom Minčol (1157 m n. m. ), na juhu lesy Špárovej a Balážky
a na západe masív Rohova, najvýchodnejšie výbežky Levočských vrchov. Kamenica,
dedina aj hrad vznikli v blízkosti starej, strategicky významnej kráľovskej cesty (via
negra), ktorá spájala centrálne a východné Uhorsko. [4]
Prvá písomná zmienka je z roku 1248 po prvom tatárskom vpáde, ale listina sa podľa
historikov považuje za falzum spred roku 1288. Prvá hodnoverná písomná zmienka je
z roku 1270, keď uhorský kráľ Štefan V., syn Bela IV., daroval územie Detricha.
Kamenica bola ešte v druhej polovici 13. storočia uvádzaná ako Torkueley. [6]
13
4.2 Obyvateľstvo
V Kamenici žilo sedliacke a železiarske obyvateľstvo. Roku 1427 boli zdanené
sedliacke domácnosti. Sedliaci strácali pozemky, ubúdali domácnosti, mnohí sa stávali
želiarmi alebo opustili obec. Roku 1600 bolo v obci obývaných 31 domov a obec
spravoval richtár. Počas hospodárskej krízy v dvadsiatych rokoch 20. storočia sa mnohí
obyvatelia vysťahovali do Ameriky. Ľudia sa živili roľníctvom, drevorubačstvom,
pastierstvom.
Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 žije v obci 1851 obyvateľov.
Väčšina obyvateľov je rímskokatolíckeho vierovyznania a malá časť sú gréckokatolíci.
Žijú tu prevažne obyvatelia slovenskej národnosti, zastúpená je aj rusínska národnosť. [6]
4.3 Pamiatky v obci Kamenica
Ľudový dom Kamenica – zrubový dom postavený v roku 1912, nachádzajúci sa
v strede obce Kamenica. V súčasnosti je obývaný, v zadných izbách je ešte zachovaný
pôvodný nábytok a iné dobové veci.
Ľudový zrubový dom – kedysi tu bol ešte jeden dom, ale ten sa v roku 2005 sa zrútil.
Vo vnútri domu sú starožitné obrazy z obdobia 1. svetovej vojny. Za domom je studňa, na
ktorej sú mená všetkých obyvateľov tohto domu. [6]
Hrob mŕtveho partizána – žijúceho v rokoch 1922 – 1944, nachádzajúci sa za
hradbami hradu Kamenica.
Stredoveká munícia – jedinečný nález 10 kamenných delových gúľ z 15. storočia. Okrem
munície sa zachovali aj klince, kosti zvierat, stavebný odpad, našla sa aj krásna keramika
z 15. storočia. [7]
Obr. 9 Kostol v obci (http://www.panoramio.com/photo/69459369, 7.2.2013)
14
5 Hrad
Hrad sa nachádza na vápencovom brale. Najstaršia časť hradu bola postavená na
západnej časti, tu sa zrejme nachádzala murovaná kruhová veža, ďalej obvodové hradby v
tvare nepravidelného trojuholníka a tiež hradný palác postavený pravdepodobne v
gotickom slohu. Po roku 1275 bola vystavaná východná časť – predpokladá sa, že tu bol
postavený viacpodlažný palác (tvoril zároveň obranný múr) spojený so západnou časťou
hradby s ochodzou – neskôr renesančne prestavaný. Sú tendencie, že sa na hrade
nachádzala aj hradná kaplnka, ale potvrdiť to môže len komplexný archeologický výskum.
V západnej časti (nádvoria) sa nachádza tiež cisterna vysekaná do skaly a ďalšie
hospodárske objekty. Pod hradom sa nachádzajú tzv. pánske studne a využívajú sa dodnes.
Pod hradným vrchom v smere na juh je nápadná vyvýšenina, na ktorej stojí kríž.
Hrad, ako aj pôvodný kamenický kostol bol postavený z kameňa v gotickom slohu.
Hrad dal postaviť uhorský kráľ Štefan V. ako lovecký hrad začiatkom druhej polovice 13.
storočia (okolo roku 1248). Hrad postavili šľachtici z Brezovice až po roku 1296
a písomne je prvýkrát doložený ako castrum Thorku z roku 1306. Kamenica sa po prvýkrát
v listinách z roku 1270 spomína ako Torkueley, čo potvrdzuje, že hrad musel existovať
okolo roku 1270 a pod ním bola obec, resp. osada.
Jeho funkcia bola strážiť úsek uhorsko-poľských hraníc. V tristoročnej histórii patril
rodine Tarczayovcov. Skladal sa z horného hradu a predhradia. V areáli horného hradu
bola hranatá útočištná alebo pozorovacia veža a obytný palác. Predhradie bolo oddelené
prirodzeným horským sedlom, ktoré tvorilo medzi obidvoma časťami akúsi prirodzenú
priekopu. K hradnému panstvu v tom čase patrili tieto dediny: Babie, Dačov, Kyjov,
Kapišová, Lipany, Ľubotín, Lúčka, Šarišské Jastrabie, Valkovce a Vislanka. Začiatkom 16.
storočia bol hrad prestavaný na renesančnú pevnosť. Svojím významom aj rozlohou bol
väčší ako susedný Hanigovský hrad. Kamenický hrad je svojou rozlohou trinástym
najväčším na Slovensku.
Kamenický hrad aj s priľahlými majetkami dostala rodina Dessewffy, a keďže hrad
bol zbúraný, Dessewffyovci sa v ňom už neusadili, ani ho neopravili, Kamenický hrad bol
dobitý a rozstrieľaný 16.júla 1556. [8]
15
Obr. 10 Sokolia skala (http://www.kstkrompachy.wbl.sk/11-Prechod-Cergovom.html,
9.1.2013)
Obr.11 Kamenický hrad – kedysi (http://www.castrum.sk/page.php?id=21, 9.1.2013)
5.1 Hrad v súčasnosti
Kamenický hrad obklopuje bradlové pásmo, Čergovský Minčol, hrad Hanigovce
a hrad Šariš. Z najvyššie položených polôh hradu Kamenica pri peknom počasí je možné
vidieť zaujímavé historické a prírodné dominanty Horného Šariša aj Špiša. Od roku 2006
bolo zrealizované geodetické zameranie hradu, bol vybudovaný aj náučný chodník.
Zabezpečilo sa statické posúdenie objektov hradu. Boli zrealizované dve etapy
archeologického a historicko-architektonického výskumu. V roku 2012 bola zahájená prvá
etapa záchranných murovacích prác. Hrad je už dnes národnou kultúrnou pamiatkou,
zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľnosti kultúrnych
pamiatok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. [7]
16
Obr.12 Hrad v súčasnosti (OZ Kamenná veža, 10.1.2013)
5.2 Občianske združenie Kamenná veža
Občianske združenie Kamenná veža bolo založené dňa 5.7.2006 na ustanovujúcej
schôdzi, ktorá sa uskutočnila priamo na hrade Kamenica. Desať zakladajúcich členov sa
dohodlo na niečom, čo pomôže, aby ďalšia kultúrna pamiatka - hrad Kamenica spolu so
svojou zaujímavou históriou nezapadla prachom času a zachovala sa pre budúce generácie.
Cieľom združenia nie je znovu vybudovanie hradu Kamenica, ale reálne možné
vykonanie záchranných prác s následným zakonzervovaním hradu, propagácia histórie
hradu Kamenica na verejnosti, rozvoj domácej a zahraničnej turistiky a ďalšie možné
oblasti pre vzbudenie záujmu širokej verejnosti o bohatú stredovekú históriu regiónu
Hornej Torysy, hlavne u mládeže.
Ich činnosť je možná vďaka obetavosti a finančným príspevkom členov a sponzorskej
pomoci od všetkých, ktorí sú ochotní pomôcť a prispieť akýmkoľvek spôsobom
k
záchrane významnej kultúrnej pamiatky. [7]
Obr.13 Maketa hradu (OZ Kamenná veža, 10.1.2013)
17
5.3 Jedinečný nález na Slovensku
Pri vykopávkach na Kamenickom hrade našli archeológovia zo Spišskonovomestského pracoviska Slovenskej akadémie vied jedinečný nález.
Boli identifikované fragmenty keramiky, uhlíky, mazanica, zvieracie kosti, fragmenty
maľovanej i nemaľovanej omietky z interiéru, kamenné delové gule, fragment mince,
rybársky háčik, bronzové spínadlo, Pb guľku zo strelnej zbrane, množstvo klincov, ďalej sa
našli fragmenty tehál a iný materiál. Nálezy boli očistené, pokiaľ to bolo možné
zrekonštruované lepením. V rámci výskumu sa zozbieralo takmer 28kg črepov datované do
16.storočia.
Najväčšou vzácnosťou bolo 10 kusov kamenných delových gúľ s priemerom 125mm
a váhou od 2500-2740g. Všetky sa zachovali vcelku a jedna má na povrchu vyrytý kríž.
Vďaka týmto guliam hrad v roku 1456 odolal aj nájazdom Bratríckych vojsk. [7]
Obr. 14 Murovacie práce (OZ Kamenná
Obr.15 Vykopávky (OZ Kamenná veža,
veža, 10.1.2013)
10.1.2013)
5.4 Náučný chodník hrad Kamenica
Založený v roku 2009 občianskym združením Kamenná veža. Začína pri obecnom
úrade Kamenica a pokračuje smerom k hradnému kopcu, okolo kostola. Ďalej smerom po
ceste v obci a smerom pod hradný kopec. Pod hradným kopcom sa stáča do ľava na poľnú
cestu vedúcu po severo – západnom úbočí hradného kopca doprava oproti bradielku
„ Skalka,, k vstupnej bráne náučného chodníka, v úbočí hradného kopca. Ďalej chodník
pokračuje po lesíku až po hradnú priekopu do areálu hradu Kamenica. Popri trase
18
náučného chodníka je rozmiestnených desať informačných tabúľ a každá má inú tématiku.
[9]
Prvé dva obsahujú históriu obce a cirkvi. Ďalšie predstavujú ochranu prírody a
dreviny na hradnom kopci, faunu, flóru a geologickú stavbu hradného kopca. Posledné
tabule predstavujú hrad, jeho históriu, majiteľov a súčasnosť. Všetky tabule obsahujú
obrázky, krátky popis miesta v ktorom sa nachádzajú a malú mapu. Dĺžka trasy je 3,1
kilometra a približný čas je 45 minút. Výškové prevýšenie je 245 metrov a náročnosť trasy
je stredná. [7]
Obr. 16 Fotka náučného chodníka (OZ Kamenná veža, 10.1.2013)
19
6 Praktická časť
Rozhodli sme sa navrhnúť dve podujatia, jedno podujatie je na leto a druhé na zimu.
Tieto podujatia sú bohaté na kultúru, miestne atrakcie či ľudové zvyky a tradície. Účastníci
sa rozhodnú, akým spôsobom absolvujú výstup na hrad. Túto trasu na hrad môžu
absolvovať na autách alebo peši, či v zime na bežkách.
Naším cieľom bolo zviditeľniť Kamenický hrad v dvoch rôznych obdobiach. Naším
zámerom bolo, aby ľudia poznali hrad nielen z diaľky, ale aj zvnútra.
Hradné slávnosti od roku 2005 finančne podporuje nadácia SPP, ktorej bol
vypracovaný podrobný projekt zameraný na prezentáciu ľudových remesiel v rámci
už 7.ročníka Hradných slávností na Kamenickom hrade. Ľudové remeslá, bežné
v minulosti, v dnešnej dobe môžeme vidieť už poväčšine iba na kultúrnych podujatiach.
Cieľom projektu je predstaviť širokej občianskej verejnosti aspoň niektoré
z
pestrého spektra niekedy každodennej a typickej činnosti bežného remeselníka
v stredovekej slovenskej dedine. Súčasťou 7. ročníka Hradných slávností bude aj prvý
ročník Stretnutia rodákov žijúcich v zahraničí. Preto sa obec rozhodla navýšiť celkovú
poskytnutú čiastku na pokrytie navýšených celkových nákladov.
Na toto podujatie sú celkové náklady 3 315,00 €. Väčšia časť teda 2 150,00 € je
z nadácie SPP a menšia časť teda 265,00€ zo zdrojov OZ Kamenná veža. K celkovej sume
darom prispeje aj samotná obec Kamenica, čiastkou 900,00€ .
Hradné slávnosti sa budú konať 25. augusta 2013 na Kamenickom hrade
so
začiatkom o 13:00 hodine.
V rámci hradných slávností sme pripravili zaujímavý program plný zábavy, tanca,
hier, jedla, a privítanie rodákov žijúcich v zahraničí. Na svoje si prídu mladší aj starší.
Vystúpenia skupiny Kameničanka, brušné tanečnice, kamenická cimbalová hudba a mnoho
súťaží. Taktiež bude možnosť zakúpiť si lístky do tomboly, v ktorej budú zaujímavé
hodnotné ceny. Účastníci si budú môcť vyskúšať mnohé atrakcie, ako napríklad razenie
vlastnej mince, výrobu predmetov z hliny, ale aj si pozrieť nové jedinečné nálezy.
Sprievodným programom bude aj ukážka dávneho života na hrade. Pripravujeme aj súťaž o
najlepší vyrobený domáci koláč. Zapálenie vatry a osvetlenie hradu sa bude konať vo
večerných hodinách. Ohňové signály podávané so susednými hradmi - Šarišský a
Hanigovský hrad. V závere sa bude konať večerná zábava s hudobnou skupinou Galaxis a
20
DJ Gorrym, ktorá sa bude konať až do rána. Hradné slávnosti budú jedinečnou
príležitosťou zažiť nezabudnuteľnú akciu na letnom Kamenickom hrade.
Fašiangová zabíjačka sa bude konať prvý rok a finančne ju podporí obec Kamenica,
značnou čiastkou ako aj konto Orange, s ktorým prebieha konzultácia projektu. Približné
celkové náklady odhadujeme na 1 130,00€.
Fašiangová zabíjačka na Kamenickom hrade sa bude konať 8. februára 2014 so
začiatkom o 10:00 hodine.
V rámci fašiangovej zabíjačky sme pripravili deň plný dobrej hudby, zábavy, tanca,
hier, jedla a mnoho ďalších prekvapení. Na svoje si prídu mladší, ale aj starší. Samozrejme,
nebude chýbať dobrá cigánska muzika. Taktiež bude možnosť zakúpiť si lístky do
tomboly, v ktorej budú zaujímavé ceny. Zaujímavou a netradičnou súťažou bude najkrajšie
vyrobená domáca maska. V závere sa uskutoční večerná zábava s DJ Gorrym a hudobnou
skupinou Galaxis. Veríme, že návštevníci podujatia využijú túto ojedinelú príležitosť zažiť
nezmazateľnú akciu na krásnom zasneženom hrade.
21
7 Výsledky práce a diskusia
Vytvorili sme dva typy dotazníka. Pri prvom dotazníku sme sa cielene zamerali na
ľudí žijúcich v obci Kamenica, u ktorých sme chceli zistiť ich pohľad na kvalitu
cestovného ruchu v obci a okolí aj s možnosťami na jeho vylepšenie. Druhý dotazník bol
cielený pre ľudí žijúcich mimo obce Kamenica, aby sme sa mohli pri ich odpovediach
pozrieť na pohľad ľudí mimo našej obce, ako vidia a poznajú našu obec, hrad a podujatia
či činnosti, ktoré môžu navštíviť a odporučiť aj iným. Náhodným výberom sme oslovili
mladých ľudí aj predstaviteľov strednej generácie, aby sme mali celkový pohľad tak
domácich, ako aj ľudí mimo obce na problematiku kvality cestovného ruchu v našej obci a
jej vylepšenia, aby boli zastúpené názory aj mladej, aj strednej generácie rovnomerne a išlo
objektívny pohľad a relevantný pre nové nápady a ich možnú realizáciu.
Na otázky oboch dotazníkov odpovedalo spolu 120 respondentov, rovnomerne po 60
na každý jeden z nich, pričom išlo o rovnaký počet zastúpených mužov a žien, ktorí na
otázky odpovedali. Priemerný vek respondentov žijúcich v obci bol 32,6 rokov
a respondentov žijúcich mimo obce bol 23,4 rokov.
Dotazník sme teda zostavili pre ľudí rozdelených do dvoch skupín podľa pohlavia.
Ak sa vyskytli výraznejšie rozdiely v niektorých otázkach, tak to vo vyhodnotení
spomíname a snažíme sa poskytnúť vlastné postoje a vyvodiť vlastné závery, prečo
k týmto rozdielom aj došlo.
Z výsledkov dotazníka sme následne čerpali v predošlej kapitole praktickej časti
práce, a to pri tvorení našich produktov cestovného ruchu, ako sú hradné slávnosti,
fašiangová
zabíjačka,
propagačné
materiály
a webová
stránka
-
http://spoznajkamenicu.webnode.sk/
Vyhodnotenie 1. dotazníka
Dotazník sme zadali v rovnakom počte pre mužov aj ženy a tak je realizované aj
vyhodnotenie. Dotazník vyplnilo celkovo 55% žien a 45% mužov.
Zaujímalo nás to, či ľudia poznajú obec Kamenica. Z opýtaných respondentov 72%
ľudí obec nepozná a 28% áno. Na základe toho nám vychádza, že obec je veľmi málo
spropagovaná.
Druhou otázkou sme zisťovali, ako poznajú respondenti Kamenický hrad. Celkovo
45% respondentov ho pozná a 20% nepozná, zvyšných 35% ho pozná iba čiastočne. Keďže
22
väčšina opýtaných túto obec nepozná, rozhodli sme sa nielen pre vytvorenie našej práce,
ale aj o vytvorenie produktov, ktoré môžu výrazne pomôcť rozvoju cestovného ruchu, ako
sú reklamné letáky a webová stránka, ktorá prispeje k zlepšeniu celkovej propagácie obce
a jej okolia.
Tretia otázka bola: ,,Navštívili ste už niekedy Kamenický hrad?“
Až 75%
respondentov sú potencionálnymi návštevníkmi obce a okolia nakoľko 22% ho už
navštívilo a 53% ho plánuje navštíviť, kým len 25% nie. To poukazuje na dôležitý
význam našej práce pre rozvoj cestovného ruchu v obci Kamenica a jeho okolí.
Štvrtou otázkou bolo, či ľudia zaznamenali propagáciu v obci. Z opýtaných
respondentov nám odpovedalo 32% áno a 68% nie. Myslíme si, že je nevyhnutné vytvoriť
propagačné materiály, ktoré zabezpečia stálu propagáciu a tiež výrazný vzrast záujmu
o túto časť východného Slovenska.
Zisťovali sme tiež, prostredníctvom čoho sa dozvedeli o obci a 29% respondentov
odpovedalo, že cez združenie Kamenná veža, 25% cez webovú stránku obce a 46% vďaka
referencie od ľudí, z čoho vyplýva, že sa potenciálni návštevníci sa o hrade dozvedeli
najmä z rozprávania ľudí a naopak je malá propagácia prostredníctvom internetu.
Šiesta otázka znela: ,,Zúčastnili ste sa už niekedy hradných slávností?“ 40%
respondentov sa zúčastnilo, kým až 60% nie, teda väčšina ľudí sa týchto slávností ešte
nezúčastnila, preto máme šancu zaujať ich práve naším podujatím.
Siedma otázka bola: ,,Ak áno, čo vás zaujalo na hradných slávnostiach?“ Na
slávnostiach turistov zaujal 45% kultúrny program, z čoho 15% bol doprovodný kultúrny
program (šermiari, sokoliari a brušné tanečnice), 10% svätá omša, 35% večerná zábava,
10% suveníry a iné drobnosti. Myslíme si, že každý z opýtaných si našiel niečo, čo ho
najviac oslovilo a kvôli čomu príde na Kamenický hrad znova.
Otázka číslo osem znela: ,,Zúčastnili ste sa už niekedy hradných slávností na
Kamenickom hrade?“ Z opýtaných respondentov nám odpovedalo 43% áno a niektorí sa
ich plánujú zúčastniť aj nabudúce, 47% ešte nie, ale plánujú a 10% nie a ani neplánujú,
z čoho vyplýva, že by sme mali viac propagovať hrad, jeho program aj organizáciu
podujatí, keďže je tu veľký záujem o navštívenie hradu a hradných slávností.
Pri zisťovaní, či ponúka stránka obce dostatok turistických informácií, nám
respondenti odpovedali 20% kladne, kým 45% záporne a 35% opýtaných nevedelo
odpovedať. Preto si myslíme, že
je vhodné vytvoriť webovú stránku s kompletnými
informáciami a propagačné materiály na lepšie zviditeľnenie.
23
Vyhodnotenie 2. dotazníka
Prvé tri otázky boli zamerané na informácie o respondentoch, týkajúce sa ich
pohlavia, veku, bydliska. Štvrtou otázkou sme zisťovali spokojnosť respondentov s
organizáciou hradných slávnosti. Z opýtaných respondentov odpovedalo 58% kladne
a 42% záporne, teda z toho usudzujeme, že väčšina opýtaných je spokojná z celkovou
organizáciou a opäť sa zúčastní podujatí, ktoré sa budú sa hrade konať. Stále je tu ale
veľká časť ľudí, ktorí neboli úplne spokojní, a preto sme navrhli nové akcie a atrakcie
počas hradných slávností.
Piata otázka znela: ,,Čo by ste zmenili alebo doplnili na tomto podujatí?“ Chceli sme
poznať názor ľudí, aby sme zvýšili účasť na slávnostiach. 32% respondentov by chcelo
viac programu, 34% viac súťaží a 32% odpovedali možnosť iné, ale pritom nenapísali
žiadne konkrétne návrhy. Rozhodli sme sa teda v našich podujatiach ponúknuť nové
atrakcie, viac súťaží pre deti aj dospelých a zaujať pestrejším a bohatším kultúrnym
programom.
Šiesta otázka bola: ,,Aké podujatia a z akej oblasti by ste privítali v obci?“ Z
opýtaných respondentov nám odpovedalo 25%, že z oblasti športu, 42% z oblasti kultúry
a 33% z oblasti folklóru. Z toho nám vyplynulo, že viac oslovených ľudí by chcelo
rozvinúť podujatia v oblasti kultúry, na základe čoho, sme vytvorili podujatie, ktoré bude
po prvýkrát.
V siedmej otázke sme sa pýtali na konkrétne podujatia k predošlej otázke. Z
opýtaných respondentov odpovedalo 49% fašiangová zabíjačka, 26% noc hradných
zrúcanín a 25% výstup na bežkách. Na základe týchto odpovedí sme sa rozhodli vytvoriť
podujatie s názvom fašiangová zabíjačka.
Osmou otázkou sme chceli zistiť, či sa ľudia tiež zúčastňujú dobrovoľníckej činnosti
na hrade. Z opýtaných respondentov odpovedalo 26% áno a 74% nie, z čoho usudzujeme,
že by bolo vhodné prilákať viacerých dobrovoľníkov na túto činnosť a zapojiť do tejto
činnosti aj viac zahraničných dobrovoľníkov, ktorí by mohol nielen prispieť pri obnove
hradu, ale sa aj naučiť mnohé nové veci o východnom Slovensku a živote v minulosti.
Deviata otázka bola: ,,Čo by podľa vás pomohlo v rozvoji cestovného ruchu?“ Z
opýtaných respondentov odpovedala väčšina, teda 76% propagácia a reklama, 10%
informačné prostriedky a letáky a 14% turistické zariadenia. Na základe toho, sme
vytvorili informačné letáky a nákresy.
24
Desiata otázka znela: ,,Privítali by ste každoročné stretávanie rodákov zo zahraničia?“
Opýtaní respondenti odpovedali 64% áno a 36% nie. To bol dôvod nato, aby sme vytvorili
podujatie, v ktorom bude stretnutie rodákov po prvýkrát v obci Kamenica aj zrealizované.
V jedenástej otázke sme sa pýtali, aké by malo mať dané stretnutie zameranie.
Odpovede boli nasledovné: 36% si myslelo, že folklórne, 43% kultúrne a 21% iné, z čoho
nám vyplýva, že viac ľudí by privítalo kultúrne zamerané podujatie, ktorého sa zúčastnia
prvýkrát aj rodáci zo zahraničia.
Poslednou otázkou v našom dotazníku bolo: ,,Myslíte si, že obec je dostatočne
spropagovaná?“ Z opýtaných respondentov nám odpovedalo 66% nie a 34% áno. Na
základe týchto odpovedí sme sa rozhodli vytvoriť webovú stránku, ktorá nám zabezpečí
lepšiu propagáciu pre potencionálnych návštevníkov a urýchli tak bezproblémový prístup
k informáciám.
V praktickej časti sme pomocou dotazníkov a ich vyhodnotenia zistili, že aj keď je
Kamenica vcelku známa, ľudia zo širšieho okolia ju nepoznajú veľmi dobre a zároveň by
veľmi radi Kamenický hrad v budúcnosti navštívili. Aby sa naše plány zmenili na realitu,
rozhodli sme sa, navrhnúť konkrétne dva produkty a vytvoriť webovú stránku, ktorej
cieľom bude propagácia obce, hradu a náučného chodníka.
25
8 Závery práce
Záverom chceme vyjadriť naše pocity pri spracovaní práce a predstaviť dosiahnuté
výsledky a splnenie cieľa, ktorý sme si na začiatku stanovili. Náš cieľ bol poukázať na
obec Kamenica a na zrúcaninu Kamenického hradu. Mimo prezentácie samostatnej obce,
jej histórie, pamiatok, ubytovania a hradu sme chceli zistiť a aplikovať pohľad ľudí na túto
oblasť východného Slovenska.. Dotazník sme spracovali vo forme polootvorených otázok,
pomocou ktorých sme chceli dosiahnuť a docieliť, aké je poznanie ľudí o našej obci
a všetky kladné aj záporné názory. Dotazník bol zostavený z 2 častí. Prvá časť zameraná na
ľudí bývajúcich v obci mala 12 otázok, ktoré sme chronologicky a logicky usporiadali tak,
aby sme mali čo najucelenejší výsledok. Druhá časť zameraná na ľudí z okolia obce
Kamenica mala 11 otázok. Vrcholom dotazníkov bolo zistenie, či ľudia poznajú obec
Kamenica a hrad, tiež či majú záujem o ich turistické spoznávanie. Svojou prácou sme
dospeli k názoru, že v obci Kamenica na východe Slovenska je veľa vzácnych pamiatok,
ktoré nie len svojou históriou a krásou, ale aj výnimočnosťou a originálnosťou zaujmú
veľa ľudí. Je to naozaj rozmanitá obec.
Uchádzačom sme chceli priblížiť túto časť východného Slovenska, aby si vedeli
predstaviť, kde sa nachádza. Zároveň sme predstavili polohu obce Kamenica, jej
obyvateľov, časti a atraktívne miesta na obdiv a spoznanie. Splnením týchto čiastkových
cieľov sme zvýšili informovanosť o obci medzi širokou verejnosťou, zviditeľnili sme
zrúcaniny Kamenického hradu a prilákali sme turistov v rámci jednotlivých služieb
cestovného ruchu. V oblasti cestovného ruchu bolo našou prioritou pomôcť pri obnove
národnej kultúrnej pamiatky Kamenického hradu, preto sme sa stali členkami združenia
Kamenná veža. Vo výsledkoch našej práce chceme aj naďalej pokračovať a teoretické
fakty preniesť do praktickej úrovne.
Svoju prácu podľa možností chceme rozšíriť do obce Kamenica a jej okolia, kde bude
zvýšená propagácia a použiť ju pri ďalších súťažiach, prípadne ako tému našej praktickej
časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
26
Zhrnutie
V prvej kapitole je popísaná poloha obce Kamenica, jej geografická a geologická
poloha, vodstvo, fauna a flóra.
V druhej kapitole je opísaná obec Kamenica a jej história, obyvateľstvo a pamiatky.
V tretej kapitole je opísaný hrad v súčasnosti a minulosti a občianske združenie
Kamenná veža. Predstavený bol aj jedinečný nález na Slovensku- stredoveká munícia
a keramika z 15. storočia. Nezabudlo sa ani na náučný chodník vytvorený v roku 2006.
V praktickej časti našej práce sa zaznamenali naše produkty a vytvoril sa k nim aj
program a grafická podoba plagátov. Druhou časťou našej praktickej práce boli dva
dotazníky.
Prvý bol zameraný na obyvateľov obce a druhý na ľudí z okolia. Ku každej otázke v
dotazníku je vytvorená jeho grafická podoba. Tretiu časť tvorí návrh webovej stránky na
zlepšenie celkovej propagácie v obci.
27
Zoznam použitej literatúry
[1] DRÁBOVÁ, M.: O obci. In Obec Kamenica. [citované 19.1.2013]. Dostupné z
<http://www.kamenica.sk/vymedzenie-uzemia-obce-kamenica/>
[2] Geomorfologické
pomery.
[citované10.1.2013].
Dostupné
z
Dostupné
z
<http://www.kamenica.sk/geomorfologicke-pomery/>
[3] Hydrogeografické
pomery.
[citované15.1.2013].
<http://www.kamenica.sk/hydrogeograficke-pomery/>
[4] SEDLÁK, P.: Obec, panstvo, hrad. Prešov: Vaško Michal, 1994. 241 s. ISBN 807165-008-0
[5] Čergovský Minčol. Natura 2000. Informačná brožúra Natura 2000 ŠOP SR. Prešov:
ŠOP
SR
2005.
[citované15.1.2013].
Dostupné
z
<www.sopsr.sk/natura/doc/inf_brozury/Cergov_Mincol.pdf>. ISBN 978-80-8931015-9.
[6] Kronika obce Kamenica, 18.1.2013.
[7] Občianske
združenie
Kamenná
veža.
[citované
17.1.2013].
Dostupné
z
<http://www.kamennaveza.sk/>
[8] Hrad Kamenica, národná kultúrna pamiatka vstavajúca z ruín. Interné materiály OZ
Kamenná veža, 2012
[9] ŠLACKÝ, I.: Objavuj a poznávaj krásu Slovenskej prírody. [citované 17.1.2013].
Dostupné z <http://www.kstkrompachy.wbl.sk/11-Prechod-Cergovom.html>
28
Prílohy
Zoznam príloh:
Príloha A:
Dotazník 1 - pre ľudí žijúcich mimo okolia Kamenice
Dotazník 2 - pre ľudí žijúcich v obci Kamenica
Príloha B:
Grafické spracovanie výsledkov dotazníka
Príloha C:
Návrhy produktov
Príloha D:
Fotografie
29
Príloha A : Dotazník pre ľudí žijúcich mimo okolia Kamenice
DOTAZNÍK
Milí respondenti,
prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý nám pomôže pri práci SOČ.
Dotazník je zameraný na obec Kamenica, poznatky o obci a hrade a na možnosti rozvoja
cestovného ruchu v tomto regióne.
Dotazník je anonymný, preto Vás poprosíme o pravdivé odpovede, ktoré pri
jednotlivých otázkach zakrúžkujte.
Silvia Dinisová, Veronika Molčanová
1. Rod
žena
muž
2. Vek
............. (uveďte rok)
3. Poznáte obec Kamenica ?
a, áno
4.
b, nie
Poznáte Kamenický hrad ?
a, áno
b, nie
c, čiastočne
5. Navštívili ste už niekedy Kamenický hrad ?
a, áno
6.
b, nie
c, plánujem
Zaznamenali ste propagáciu o obci ?
a, áno
b, nie
7. Ak áno, tak prostredníctvom čoho ?
a, cez združenie Kamenná veža
c, od ľudí
b, cez webovú stránku obce
8.
Zúčastnili ste sa už niekedy hradných slávností (všeobecne ) ak áno , kde ?
a, áno
b, nie
ak áno, uveďte kde: ............................................................
9. Ak áno, čo Vás zaujalo na hradných slávnostiach?
a, kultúrny program (folklór)
b, svätá omša
c, večerná zábava
d, suveníry a iné drobnosti
e, doprovodný kultúrny program (šermiari,
sokoliari, brušné tanečnice)
10. Zúčastnili ste sa už niekedy hradných slávností na Kamenickom hrade ?
a, áno , plánujem aj nabudúce
b, áno, ale už neplánujem
c, nie, ale plánujem
d, nie, ani neplánujem
11. Ponúka stránka obce dostatok turistických informácii?
a, áno
b, nie
Ďakujeme za Váš čas a pomoc pri vyplňovaní dotazníka.
c, neviem
Príloha A : Dotazník pre ľudí žijúcich v obci Kamenica
DOTAZNÍK
Milí respondenti,
prosíme Vás o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý nám pomôže pri práci SOČ.
Dotazník je zameraný na obec Kamenica, poznatky o obci a hrade a na možnosti rozvoja
cestovného ruchu v tomto regióne.
Dotazník je anonymný, preto Vás poprosíme o pravdivé odpovede, ktoré pri
jednotlivých otázkach zakrúžkujte.
Silvia Dinisová, Veronika Molčanová
1. Rod
a, žena
b, muž
2. Vek
............. (uveďte rok)
3. Ste spokojný z organizáciou hradných slávností ?
a, áno
b, nie
4. Čo by ste zmenili alebo doplnili na tomto podujatí ?
.........................................................................................................................................
5. Aké podujatia a z akej oblasti by ste privítali v obci ?
a, z oblasti kultúry
b, z oblasti športu
c, z oblasti folklóru
6. Aké konkrétne podujatia ?
.....................................................................................................................................
7. Zúčastňujete sa aj Vy dobrovoľníckej činnosti na hrade ?
a, áno
b, nie
8. Čo by podľa Vás pomohlo v rozvoji cestovného ruchu ?
......................................................................................................................................
9. Privítali by ste každoročné stretávanie rodákov zo zahraničia ?
a, áno
b, nie
10. Ak áno, aké by malo mať zameranie ?
a, kultúrne
b, folklórne
c, iné (uveďte aké)..................................
11. Myslíte si, že je obec dostatočne spropagovaná ?
a, áno
b, nie
12. Myslíte si, že webová stránka našej obce poskytuje dostatočné informácie pre
turistov ?
a, áno
b, nie
c, čiastočne
Ďakujeme za Váš čas a pomoc pri vyplňovaní dotazníka.
Prílohy B: Grafické spracovanie výsledkov dotazníka
Dotazník č. 1
muži
Graf 1 Výskumná vzorka podľa rodu ( Dinisová, Molčanová, 2012)
3. Poznáte obec Kamenica?
28%
1. Áno
72%
2.Nie
Graf 2 Poznáte obec kamenica? ( Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 3 Poznáte Kamenický hrad? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 4 Navštívili ste už niekedy Kamenický hrad? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 5 Zaznamenali ste propagáciu v obci? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 6 Prostredníctvom čoho viete o obci? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 7 Zúčastnili ste sa už niekedy hradných slávností?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 8 Čo Vás zaujalo na hradných slávnostiach? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 9 Zúčastnili ste sa už niekedy hradných slávností na Kamenickom hrade?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 10 Ponúka stránka obce dostatok turistických informácií?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Dotazník č. 2
Graf 11 Výskumná vzorka podľa rodu (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 12 Ste spokojný s organizáciou hradných slávností?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 13 Čo by ste zmenili alebo doplnili na podujatí Hradné slávnosti?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 14 Aké podujatie by ste privítali v obci? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 15 Aké konkrétne podujatia očakávate? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 16 Zúčastňujete sa dobrovoľníckej činnosti na hrade?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 17 Čo by pomohlo v rozvoji cestovného ruchu
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 18 Privítali by ste každoročné stretávanie rodákov zo zahraničia?
(Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 19 Aké má byť zameranie stretnutia rodákov (Dinisová, Molčanová, 2012)
Graf 20 Je dostatočná propagácia obce? (Dinisová, Molčanová, 2012)
Prílohy C – návrhy produktov
Obecný úrad
Kamenica
OZ Kamenná veža
Srdečne
VÁS POZÝVAJÚ
dňa
8. februára 2014
o 10:00 na
FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČKU
PROGRAM:
na KAMENICKOM
HRADE
09:00 - Začiatok zabíjačky, ktorú otvorí starosta obce
10:00 - Vystúpenie cigánskej skupiny Diabli
11:00 - Ukážka zvykov a tradícií od Vianoc až po Veľkú noc
12:00 - súťaž o najlepšiu vyrobenú klobásu
13:00 - Krňačkové preteky (od 18 rokov)
14:00 - Súťaž o najkrajšiu masku
15:00 - Súťaž v stavaní snehuliakov
16:30 - Svetelné signály s hradom Šariš a Hanigovce
17:30 - Osvetlenie celého hradu
18:00 - Pálenie Moreny a rozlúčka s fašiangami
18:30 - Vyhlásenie výsledkov súťaží
19:00 - žrebovanie tomboly
19:15 - Vystúpenie súboru Kameničanka
19:50 - Slávnostná večera
20:30 -Zábava so skupinou Galaxis a DJ Gorry
Ceny do tomboly:
1.cena: LCD TV
2.cena : BICYKEL
3. cena: MIKROVLNÁ RÚRA
Prineste si masky!
Už ste boli niekedy na Kamenickom hrade?
Ak nie, využite jedinečnú príležitosť nezabudnuteľnej
akcie!
Zabíjačka priamo na hrade!
Tešíme sa na Vás.
Obr.17 Návrh plagátu Fašiangovú zabíjačku (Dinisová, Molčanová, 2012)
Občianske združenie
Kamenná veža
Obecný úrad Kamenica
Vás srdečne pozývajú
dňa 25. augusta 2013
o 13:00 hod.
na
Hradné slávnosti
na
Kamenickom Hrade
PROGRAM:














13:00 Otvorenie 7. ročníka Hradných slávností
13:30 Privítanie rodákov žijúcich vo svete
13:45 Vystúpenie Sokoliarov
14:30 Vystúpenie speváckeho súboru Kameničan
15:15 Vystúpenie šermiarov
16:00 Brušné tanečnice
16:45 Kamenická cimbalovka
17:15 Remeselníci
17:45 Súťaž o najlepší Kamenický kysnutý koláč
18:00 Súťaž v streľbe z luku
18:30 Súťaž v preťahovaní na lane
19:00 Vyhlásenie výsledkov súťaží
19:20 Zapálenie vatry, vystúpenie rodákov z Ameriky a
tombola
21:30 Hudobná zábava so skupinou Galaxis a DJ. Gorym
Ceny do tomboly:
1. cena: notebook
2. cena: mobilný telefón
3. cena: bicykel
Už ste boli niekedy na
Kamenickom hrade?
Ak nie, využite jedinečnú
príležitosť nezabudnuteľnej akcie!
TEŠIME SA NA VÁS
Obr.18 Návrh plagátu Hradných slávností (Dinisová, Molčanová, 2012)
Prílohy D – Fotografie
Obr.19 Zasnežená časť hradu (OZ Kamenná veža, 2012)
Obr. 20 Pohľad na hrad zvrchu (OZ Kamenná veža, 2012)
Obr. 21 Rekonštrukcia hradnej časti (OZ Kamenná veža, 2012)
Obr. 22 Rekonštrukcia východnej časti veže Hradné slávnosti – šermiari
(OZ Kamenná veža, 2012)
Obr. 23 Zasnežený oblúk hradu (OZ Kamenná veža, 2012)
Obr. 24 Hradné slávnosti – šermiari (OZ Kamenná veža, 2012)
Obr. 25 Hradné slávnosti – predstavenie (OZ Kamenná veža,2012)
Download

SOC Pod hradbami Kamenickeho hradu.pdf