DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV • ROČNÍK XXI • 03/2014
Svetskí františkáni
jubilujú
Už dvadsať rokov sú aktívni.
Strana 11
Potreba utrpenia
Naozaj sa bez neho nedá žiť?
Strany 4-6
Kto hľadá,
nájde
EDITORIAL
Milí čitatelia!
Ako sa máte? Máte niečo nové?
Táto otázka zaznie takmer vždy pri
stretnutí s ľuďmi, ktorých poznáme, o
ktorých sa zaujímame. Ako sa máte vy,
naši čitatelia? Máte niečo nové? Keďže
odpovede sa asi nedočkám, tak vám
poviem, ako sa mám ja.
Pripravovala som so spolupracovníkmi toto číslo trochu ináč ako obyčajne.
V dnešnej modernej technickej dobe sa
to dá aj z nemocnice. Aj napriek tomu,
že v tomto čísle sa hlavná téma odvíja od
bolesti Panny Márie, keď zažívala obavy,
strach a neistotu pri strate Ježiša v Jeruzaleme, mňa pri tomto všetkom oslovilo
iné slovo, ktoré možno predsa len trochu
s témou súvisí.
Predsudok. Začalo sa to tým, že
v rubrike Odporúčame sa toto slovo
objavilo pri filme, o ktorý diváci
nemajú záujem, lebo je dokumentárny
a je o kňazovi. Potom som zažila
situáciu, že „Dávajte si pozor na veci,
máme tu rómske návštevy, aby vám
niečo nezmizlo...“ a keď ma potom
onen pacient – Róm len naznačil,
že niečo chce, tak som sa robila, že
nepočujem. Našťastie som to odčinila,
ale uvedomila som si, že aj za týmto
skutkom stojí najskôr myšlienka, ono
slovo. Predsudok. A či ich máme aj
vtedy, keď sa nám deti tratia, idú inou
cestou, robia, čo sa nám nepáči, alebo ich
tlačíme do toho, čo ony nechcú, o tom
nepochybujem.
Prajem nám všetkým, aby sme sa
oslobodili od predsudkov, aby naše
srdcia i myšlienky boli čisté a biele ako
sneh.
Príjemné čítanie!
A pozeranie filmu tiež!
Eva Murínová
Príspevky a námety
do Farského listu zasielajte na
e-mail: [email protected]
Snímka na titulnej strane:
Petra Jurčáková
Kubínsky organový festival – Kostol Povýšenia sv. kríža na Brezovci
3. august 2014 o 19:30 hod. Olivier LATRY (FR)
10. august 2014 o 19:30 hod. František BEER (SK)
17. august 2014 o 19:30 hod. Przemyslaw KAPITULA (PL)
24. august 2014 o 19:30 hod. David Di FIORE (USA)
Viac informácií na: http://www.kof.sk/program/
D vojmesačník kubínskych katolíkov . V ydal : Rímskokatolícky farský úrad sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom Kubíne pre vnútornú potrebu. C enzor :
prof. Ľubomír Pekarčík, PhD. Š éfredaktor : Ing. Eva Murínová. R edakčná rada : Mgr. Marek Jamrich, PhDr. Zuzana Machajová,PhD. Ľudovít Oravec,
Mgr. Petra Jurčáková, Mgr. Martin Farbák, Zuzana Kováčiková, Adam Skirčák I mprimatur : Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup,
Spišské Podhradie, 13. 12. 2000 pod č. 161/2000. R egistračné číslo : A-2003/07522 OVVS/MU, 1/2003. N áklad : 800 ks. Uzávierka budúceho dvojčísla je
10. augusta 2014. Svoje príspevky nám môžete dávať do schránky Farského úradu s označením „Pre Farský list“ alebo e-mailom na adresu: [email protected]
com. Redakčná rada si vyhradzuje právo úpravy a krátenia textov. Sadzba a tlač: Tlačiareň Vrábel, Dolný Kubín
2
FARSKÝ LIST 03|2014
Hľadanie samého seba
TEXT: KATARÍNA ILENINOVÁ • SNÍMKA: INTERNET
P
lánujem, chcel by som, rád by som, prosím si,
želám si, urobím všetko potrebné, aby... Týmito i ďalšími slovami vyjadrujeme druhým naše
túžby, priania, žiadosti každý deň. Komunikujeme, a
ak si to situácia vyžaduje, niekedy aj poriadne nahlas,
rozhodne, s úsmevom či bez neho, s nástojčivosťou
alebo pokojom v hlase, inokedy o všeličom uvažujeme
len tak v mysli. Na začiatku i sklonku dňa ich adresujeme svojmu Stvoriteľovi, no celkom inak. V dialógu
srdca, bez hluku a zbytočne dlhých vysvetľujúcich argumentov. Iste mi dáte za pravdu, že reč srdca, ktoré
je smutné, zranené, unavené ľuďmi a životom, je iná,
ako reč srdca, ktoré je spokojné a ďakuje Bohu za to,
čo mu každý deň pripraví.
Oba postoje srdca obdivuhodne vyjadruje Žalm 69,
v ktorom žalmista od začiatku naliehavo volá: „Zachráň
ma Bože, ... ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo.
Unavili sa mi oči, ... mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú,
... vyslyš ma Pane, veď si dobrotivý a láskavý;...veď, hľa,
trpím; čím skôr ma vyslyš, ... potupa mi zlomila srdce
a ochabol som“ a vyžaluje celý svoj bôľ. Je v tom veľká
sila Božieho slova, ako pravdivo vyjadril v niekoľkých
veršoch nezávideniahodné ťažké životné skúsenosti,
utrpenie tela a duše, nepochopenie najbližších, útoky
nepriateľov. Žalm ale nie je akýmsi nepochopeným,
utrápeným a sťažujúcim sa „nešťastníkom“, ako by
sa mohlo na prvý pohľad zdať. Nastáva rozhodujúci
zlom, no nie azda taký, ako by sme možno logicky a
tak akosi ľudsky (možno i rozprávkovo očakávali) –
nepriatelia sú potrestaní, prosby o pomoc sú vypočuté
– a nešťastník je oslobodený. Srdce žalmistu vyznáva:
„Som úbožiak, plný bolesti; tvoja pomoc, Bože, ma
pozdvihne ... nech zvedia o tom ponížení a nech sa
potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne.“
Cesta hľadania má svoje úskalia, ale aj rozumné
uvažovanie a zvažovanie rôznych možností, rád,
komunikáciu i mlčanie. Bez dôvery, úprimnosti voči
Bohu, sebe a druhým to nefunguje. Osobné hľadanie
Božej vôle a jej postupné spoznávanie v tom, čo nás
denne obklopuje, je riešením na naše osobné túžby,
priania, na únavu, množstvo práce a povinností,
odpoveďou na strádanie, stratu blízkych, chorobu či
rôzne veci, ktoré nás zaskočia. Aj v čase príjemných
letných dní s rodinou, deťmi, priateľmi môžeme pri
dovolenkovom objavovaní kultúrnych či prírodných
krás, ktoré svedčia o Stvoriteľovi, ešte intenzívnejšie
spoznávať a prijímať, kto sme a kam smerujeme a čo
je pre naše životy naozaj podstatné.
FARSKÝ LIST 03|2014
3
TÉMA
Cez stratu k pokladu
TEXT: MAREK JAMRICH, KAPLÁN • SNÍMKY: INTERNET
V tretej bolesti Panny Márie sa hovorí o strate Ježiša v chráme
a Mária s Jozefom ho s úzkosťou idú hľadať. Možno sa bude
niekomu zdať zvláštne, že kňaz píše o rodinných problémoch, hoci
sám nemá vlastnú rodinu. Oprávňujú ma k tomu viaceré dôvody.
Sám som vyrastal v rodine a podieľal som sa na výchove mladších
súrodencov a zároveň čerpám z bohatstva tých, ktorí za tie stovky
rokov boli rodičmi a vychovávateľmi detí.
„Moja mama bola neprestajne veselá, ku
všetkým priateľská a pri umývaní riadu si
spievala mariánske piesne. Predovšetkým
to však bola praktická a pracovitá žena,
ktorá si vedela so všetkým poradiť.
Ozajstná žienka domáca: šila, vyrábala
mydlo a aj z najjednoduchších surovín
dokázala vykúzliť to najchutnejšie jedlo.
Pravdaže, predovšetkým lahodné múčne
pokrmy. Jej bavorské parené buchty,
ktoré mali naspodku tvrdú kôrku, boli
vynikajúce. Mama dokázala odľahčiť
domáci rozpočet tým, že pestovala
zeleninu a tiež usilovne plietla. Čiapky,
svetre, ponožky, šály, rukavice, všetko,
čo sme nosili v zime, zhotovila sama. Na
rodičoch sme videli, čo znamená mať
pevný vzťah k Bohu. Každý deň sme sa
spoločne modlili...“
4
FARSKÝ LIST 03|2014
Poznáte túto ženu? Bola to Mária
Ratzingerová, mama pápeža Benedikta
XVI. Keď sa starala o denné potreby
rodiny, asi nikdy nemyslela na to, že bude
matkou pápeža. Napadne nás otázka:
Strachovala sa niekedy o budúcnosť
svojich detí? Určite. Ale v ich rodine sa
každý problém riešil v osobnej modlitbe
a odovzdaní Panne Márii.
Pokušenia a sloboda voľby
Dnes chceme uvažovať nad treťou
bolesťou Panny Márie - hľadanie Ježiša
v chráme. Bolesť Panny Márie zo straty
milova¬ného syna a z jeho hľadania nás
inšpiruje, čo máme robiť, keď sa ocitneme
v podobnej situácii ako ona. Naše bolestné
životné straty môžu mať viacero podôb,
ale každé hľadanie strateného nech sa
podobá hľadaniu, ktoré nám zjavuje táto
Máriina bolesť. Táto jej bolesť je obrazom
mnohých z nás aj v tej podobe, že tak
ako ona, trpíme pre stratu nám blízkej a
milovanej osoby. Často sa totiž stáva, že
sa nám „stratí“ naše dieťa alebo iní blízki.
Podľahnú vábeniu sveta, stanú sa závislí,
stratia vieru, alebo jednoducho idú ako
Ježiš cestou, ktorej my nerozumieme.
Vtedy prežívame bolesti, ktoré prežívala
Mária i Jozef.
Svätá nazaretská rodina je najprv
vynikajúcou školou dobrej rodinnej
výchovy. Jej príklad učí kresťanských
rodičov v prvom rade tomu, aby precítili
zodpovednosť za dieťa a chránili ho
pred všetkými ohrozeniami tela i
duše. Najvážnejším ohrozením dieťaťa
je hriech. Rodičia majú hľadať také
opatrenia a urobiť všetko preto, aby ho
pred hriechom uchránili. Pri krste dieťaťa
Cirkev to vyjadruje slovami: „Chráňte
ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje
Boží život v človekovi.“ Veľkú múdrosť
prináša svätý don Bosco, keď zavádza
preventívny systém. Ten hovorí, že je
lepšie chrániť deti pred upadnutím do
nerestí, ako ich z nich potom dostávať
nápravnými metódami.
Čo však robiť, keď dieťa ide iným
smerom, ako sme ho vychovali? Často sa
stáva, že za vinníkov sú označení rodičia.
No nemusí to byť vždy pravda. Ak sa
rodičia snažili dať deťom kresťanskú
výchovu, svoju úlohu splnili. Potom už
je na dieťati, ako sa rozhodne. Hudobná
skladateľka, opátka, mystička a vedkyňa
sv. Hildegarda z Bingenu hovorí, že po
krste si každý pokrstený zvolí sám cestu,
ktorú mu Kristus ponúka. Ide o voľbu
medzi cestou života a smrti. V 16-tich až
18-tich rokoch musí dieťa samé urobiť
osobné rozhodnutie pre vieru. Doteraz
to boli rodičia, ktorí ho privádzali k
viere. Teraz už je dieťa zodpovedné za
svoje konanie samo a samo sa rozhoduje,
akou cestou pôjde. Samozrejme, rodičia,
ktorí vychovávali dieťa, budú veľmi
bolestne znášať, ak dieťa ide zlou cestou.
Najbezpečnejšia cesta, ktorú tu môžu
zvoliť, je cesta dôvery. Viera je oporou
proti akémukoľvek útoku diabla.
Diabol nás často pokúša nedôverou a
zúfalstvom. Snažili sme sa, a aj tak sme
zle vychovali svoje deti. Sme neschopní,
nič poriadneho nedokážeme urobiť.
To sú diablove pokušenia. V takomto
ťažkom položení sa obráťme k Bohu o
pomoc. Diabol vie, že takýto postoj plný
dôvery a viery nás môže veľmi priblížiť
k Bohu, preto do nášho srdca bude
vnášať pokušenia o našej nehodnosti,
nedostatočnosti, neschopnosti a zlyhaní.
Sv. Faustína nás učí, ako sa k tomu postaviť:
„Sú chvíle, v ktorých nedôverujem sama
sebe. Som presvedčená až do dna o svojej
slabosti a úbohosti. Poznala som, že v
takých chvíľach môžem vytrvať len tak, ak
budem dôverovať nekonečnému Božiemu
milosrdenstvu. Trpezlivosť, modlitba a
mlčanie posilňujú dušu. Sú okamihy, v
ktorých duša musí mlčať, a nie je vhodné
rozprávať sa so stvoreniami. Sú to chvíle,
keď je duša nespokojná sama so sebou a
cíti sa slabá ako malé dieťa. Vtedy sa zo
Podelím sa s vami o bolesti, ktoré som
prežila, keď sa mi stratil syn a nevedela
som, kde ho hľadať a ako mu pomôcť.
Zlákal ho tento svet, ktorý mu ponúkol
skratku k zdanlivej radosti a nestálemu
šťastiu. Jeho túžba po slobode a voľnosti,
po lacnej náhrade radosti ho doviedla až k
bránam pekla. Tam dávajú tiež potešenie
a radosť, ale nie zadarmo. Lacné radosti za
drahý život. Prepadol tejto lákavej ponuke
a uveril, že droga je to, čo urobí jeho život
jednoduchým, spokojnejším, plným
zábavy... Na pohľad aj takým bol. Bol to
však len klam.
Kým na začiatku potreboval drogu,
aby sa cítil šťastným, neskôr ju potreboval
preto, lebo nevládal žiť. Stále viac a viac
sa ponáral do tohto bahna, ktoré ho
pripravilo o všetko a mňa tiež. On stratil
matku a ja syna, prišiel o rodinu a ostala
mu len ulica. Nedalo sa ináč. On sa drogy
držal, a ja som ho aj s ňou musela vysunúť
pred prah svojho domu. Ako mama som
však bola neustále s ním, vo svojej duši,
mysli, srdci a musela som sa pozerať na to,
ako pomaly odchádza, stráca sa mi pred
očami, až do chvíle, keď som ho stratila
úplne z dohľadu. Každá matka, ktorá
prežila túto bolesť, vie, aké je ťažké pozerať
sa na umierajúce dieťa, ako ťažko sa s ním
lúči, akú bolesť prežíva duša matky, ktorá
drží v náručí iba bezmocnosť.
Vo chvíli, keď som pochopila, že viac
už nedokážem urobiť a uvedomila som
si, že tu moja „vláda“ končí, že jediný, kto
vie, kde je a či žije, je Boh, povedala som:
„Pane, prijímam utrpenie... len mi, prosím
ťa, povedz, či žije a kde je!“ Otvorila som
si Písmo a akoby som ústami syna počula
hovoriť slová žalmu: „Pán je môj pastier,
nič mi nechýba...“ A hoci žalm pokračoval
ďalej, mne stačili tieto slová k tomu, aby
som uverila, že Jemu patrí všetko, a teda
aj môj syn, aj moja bolesť. Že jedine On ho
môže zachrániť pre tento a hlavne večný
život. A hoci nechať dieťa na ulici bez
mojej pomoci bolo pre svet bláznovstvom,
pre mňa to bol skutok, v ktorom bola
všetka moja láska a milosť Božia v sile
to vykonať. Boh mu v jeho zdanlivej
slobode, vo veľkom utrpení a biede ukázal
bohatstvo jeho chudoby a priviedol ho k
sebe. Bez Božieho milosrdenstva a synovej
úplnej odovzdanosti sa Bohu by jeho cesta
nemohla viesť „po správnych chodníkoch,
viesť ho k tichým vodám a osviežovať mu
dušu...“
Po dlhom čase odlúčenia sme sa stretli.
Našla som ho v chráme. Bol jún. Sedeli
sme v kaplnke Krista Veľkňaza – on, ja a
Kristus, tam, kde vždy ide o veci nášho
Otca. Neviem, či som ja našla syna, alebo
syn matku. Myslím si, že obidvaja sme
stretli Vzkrieseného, ktorý nás k sebe
priviedol svojou vlastnou cestou, cestou
bolesti, odriekania, pokory, odpustenia a
viery. V ten deň sa pre mňa naplnili slová
Písma: „Kto sa bude usilovať zachrániť si
život, stratí ho a kto ho stratí, získa ho.“
(Lk17, 33)
My, matky, vieme, že naším životom sú
naše deti. Ale ani my nemáme moc nad
ich životmi, aj keď sme mamami. Preto
je správne ich Bohu odovzdávať a za ne
sa modliť. Nie iba vtedy, keď sú choré,
ale aj v časoch, keď to vyzerá, že pomoc
nepotrebujú. Myslím si, že práve vtedy sú
najzraniteľnejšie.
Mama Ewa
FARSKÝ LIST 03|2014
5
TÉMA
Láska
všetkých síl drží Boha. V takých chvíľach
žije jedine vierou, a keď sa cíti posilnená
Božou milosťou, vtedy je smelšia v reči i
styku s blížnymi.“
Potreba utrpenia
Aj takéto ťažké obdobie môže byť pre nás
nesmierne dôležité, aby sme sa tesnejšie
privinuli k Bohu. Pavol Strauss hovorí:
„Len duchovný človek vidí, aký je svet
prázdny bez utrpenia. Ono pomáha
objaviť pravé šťastie. Keby k pravému
šťastiu stačila technická kultúra, mali by
majitelia domov, áut, chát, chladničiek
a televízorov byť šťastnými ľuďmi.
Máme však paradoxný pocit, že ľuďom,
ktorí všetko majú, niečo chýba. Niečo
podstatné. Ľudia, ktorí neprešli utrpením,
krízami, katastrofami a nešťastím,
ktorých vnútro nevytvorilo s nimi
duševný amalgám, sú nedokončené, ba
defektné indivíduá. V určitom zmysle je
nešťastným človekom ten, ktorého nikdy
nestihlo nešťastie. V utrpení sa otvárajú
nepoužité riečištia duchovného sveta s
nevídanou rovinou vo všetkých ozvenách
vnútorného bytia. Niekoho iba utrpenie
privedie k tvorivosti. No všade tam, kde
duch premohol bolesť, začala hodnota i
veľkosť človeka a úžas z trvania.“
Blízka spolupracovníčka sv. Jána Pavla
II., Dr. Wanda Póltawska píše: „Raz som
sa v diskusii so študentmi položartovne
vyjadrila, že by som si priala, aby prežili
trochu času v koncentračnom tábore, nie
však príliš dlho a bez mučenia, aby boli
na istý čas nútení odpútať sa od všetkého
a mali čas na kontempláciu. Človek pozná
svoje tajné myšlienky a túžby, ale niekedy
hrá pred sebou inú rolu, klame sám seba
a skrýva sa sám pred sebou. Vnútorný
človek - to nie sú naše myšlienky, túžby,
pocity, je to akási mnohorakosť, ktorú
6
FARSKÝ LIST 03|2014
treba zintegrovať, zjednodušiť. Spoznať
svoje vnútro, očistiť ho, uvidieť ho v celej
pravde - to je úloha každého človeka
voči sebe samému. Vnútorný človek to je
ľudská duša, ktorá pochádza od samého
Boha, pretože vo vnútri človeka je ukrytá
Božia podoba. Moderný človek musí
nanovo odhaliť svoje vnútro, spoznať ho.“
Ľudia, často ani veriaci, neprežívajú
skutočnosť, že Boh vie a vidí všetko.
Veľmi často nám chýba realizmus viery.
Človek nedokáže úplne odhaliť seba
samého, potrebuje pomoc, ktorú mu
poskytuje Boh prostredníctvom svojej
milosti. Milosť, ktorej pôsobenie často
nechápeme a ktorú nevyužívame. Milosť
je sila, ktorá posilňuje vnútorného
človeka a robí ho schopným konať dobro.
Milosť sa udeľuje človeku a preniká aj do
medziľudských vzťahov – do manželstva
a rodiny.
Takáto informácia: sršeň, ktorého jed
dokáže zabiť aj človeka, sa vborí do
včelieho úľa, pretože zo včelích telíčok
môže získať látky na svoje prežitie.
Včely by ho žihadlami neubodali,
navyše by pritom zahynuli, a tak
si vyvinuli iný druh obrany. Obalia
útočníka vlastnými telami a začnú
mávať krídelkami tak intenzívne, že
vyvinú teplotu až do 50 stupňov.
Sršňa uvaria vlastnou horúčavou. Je
to iba podobenstvo upravené ľuďmi
pre svoje použitie, pretože aj sršeň, aj
včely sú súčasťou prírodna, a príroda
nie je ani zlá, ani dobrá. Ale môže to
byť návod pre nás slabých: keď sa na
nás vrhne zlo, aby z nás vysalo život,
máme iba jedinú možnosť: uvariť ho
horúčavou vlastnej lásky. Len či máme
toľko sily v krídlach...
Daniel Hevier, spisovateľ
Tou milosťou môže byť pre rodiča aj
pre dieťa to bolestné obdobie odlúčenia
či stratenia. Všetci cez túto situáciu
môžu veľmi získať. Vieme, že Boh zlo
nikdy nechce, ale dokáže využiť aj zlo v
svoj prospech. A takého „straty a nálezy“
sú toho dôkazom.
Jakob Brandl – Život jako hra na varhany
Není-li život hrou na varhany?
Každý hraje, jak umí a chce
svoji fugu, také téma cum variation.
Bůh dává každému již vlastní téma.
Stane se ovšem často generálbasové učení,
varhany a kontrpunkt mnohému těžkým;
je ovšem mnoho těch křížků a béček,
v kuse najednou působí bolest srdci a očím.
Také mnohdy někdo vypadne docela z rytmu
nebo vytáhne jiný falešný rejstřík
nebo uprostred hry někdy zaječí
nesprávné píšťaly
UDALOSTI VO FARNOSTI
Vykročili na cestu do
nebeského kráľovstva
TEXT: ZUZANA MACHAJOVÁ • SNÍMKY: EVA PENIČKOVÁ
V poslednú májovú nedeľu sa viac než stoštyridsať detí z našej
farnosti zúčastnilo slávnosti prvého svätého prijímania, ktorá sa
konala v kostole Povýšenia sv.kríža na Brezovci.
K
aplán Pavol Drdák, ktorý sprevádzal
deti počas celého roka prípravou na
túto slávnosť, povzbudil všetkých k vykročeniu na cestu, ktorej cieľ je v Božom
kráľovstve. Oprávnenie na cestovanie získali deti práve prostredníctvom prvého
sv. prijímania. Ďalším krokom je každá
svätá omša, svätá spoveď a každé prijímanie. „Keď budeme vytrvalo stále kráčať dopredu, nakoniec prídeme do cieľa,“
zdôraznil vo svojej kázni.
Cesta do neba však podľa kaplána
nie je jednoduchá. Nebo prirovnal k
rozprávkovému kráľovstvu. Môže ho
získať každý bojovník, ktorý bude bojovať
podľa Božích pravidiel. Nápomocným
pri tejto ceste môže byť brnenie božieho
bojovníka. Tvorí ho meč lásky, štít viery,
prilba spásy, pancier spravodlivosti
a opasok pravdy. Tie nám pomôžu
zvíťaziť nad hriechom. Pán kaplán
deťom pripomenul, že brnenie božieho
bojovníka má zmysel, len keď sa používa
tak často, ako sa len dá. Slávnostnú
svätú omšu ukončil povzbudením, aby
sa všetky prvoprijímajúce deti vydali
na cestu a prinášali lásku každému, aby
každý, kto ich stretne, mohol povedať, že
v nich žije sám Boh.
Je aj na rodičoch, krstných rodičoch i
ostatných členoch farského spoločenstva,
ako budeme tieto deti ďalej sprevádzať na
ceste do nebeského kráľovstva. A možno
práve oni sa stanú malým svetielkom,
ktorého lúč nám posvieti aj na našej ceste
za spásou.
PS: Rodičia prvoprijímajúcich detí ďakujú všetkým kňazom,
katechétom, pedagógom i rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na prípravách tohto slávnostného dňa.
FARSKÝ LIST 03|2014
7
UDALOSTI VO FARNOSTI
Lepšie ako
telenovela
V
Zahraničná
benediktínska
návšteva
N
a sviatok Panny Márie Pomocnice
kresťanov celebroval latinskú svätú
omšu vo farskom kostole don Cuthbert
Brogan, OSB – opát St. Michael´s Abbey
vo Farnborough v Anglicku. Ako sa dostal
do Dolného Kubína? Ešte počas štúdia v
seminári som nejaký čas strávil v benediktínskom opátstve vo Farnborough, kde som
študoval gregoriánsky chorál. Keďže o. opát
bol na pracovnej ceste na Slovensku, v rámci voľného času sa zastavil aj na Orave, kde
Krása v nás
a okolo nás
S
miech, pracovné nasadenie, farby... takto
to vyzeralo v jednu májovú sobotu v mládežníckom stredisku u sestier saleziánok. Už
od rána tu bolo rušno. Skupina mladých sa
spolu so sestrami rozhodla skrášliť priestory,
ktoré pravidelne navštevujú oni aj ich kamaráti a vďaka projektu Komprax „Vnímaj krásu – vytvor krásu“ maľovali priestory Dominiky. Atmosféra v spontánnom a radostnom
duchu, maľovanie, spoločné posedenie pri
obede, rozhovory, to všetko v ten deň zažili.
Večer pri pohľade na pekné farebné priestory cítili nielen nohy a ruky (ktoré nás boleli),
ale aj radosť a vďačnosť v srdci, že sme prežili
deň v kruhu priateľov. Projekt mal v mladých
vzbudiť väčšiu vnímavosť na krásu v sebe i
okolo seba a motivovať ich, aby sa stali protagonistami pri jej vytváraní. Veríme, že v
tom aj pokračujú a robia svoje okolie i svoje
srdce krajším. A o tom, že sú mladí šikovní,
sa môžete presvedčiť na vlastné oči aj sami v
mládežníckom stredisku na Banisku.
Aďa Badíková, FMA • Snímka: archív FMA
8
FARSKÝ LIST 03|2014
navštívil Oravský hrad, Oravskú priehradu
a Dolný Kubín. Keďže práve bol saleziánsky
sviatok, o. opát v úvode vysvetlil, že v meste, kde na kopci stojí opátstvo, sú tri farnosti a všetky spravujú saleziáni. Benediktínsky opát zo „saleziánskeho mesta“ teda
prišiel na „saleziánsku slávnosť“ do nášho
mesta. St. Michael´s Abbey založila v 19.
storočí cisárovná Eugénia, manželka Napoleona III. Cisárovná, Napoleon, aj ich syn
princ Luis sú pochovaní v krypte kostola. V
mníšskej komunite žije aj slovenský mních,
brat Michael, ktorý o. opáta sprevádzal.
ďaka programu Školy pre budúcnosť
Nadácie Orange sa uskutočnil pre mladých z rôznych škôl Dolného Kubína projekt na pokračovanie. Pravidelné mesačné
stretnutia od decembra do júla posilňujú
spolupatričnosť celej partie. Ponúknutý
formačno-edukačný program „Internet a
ja – bezpečne on-line“ sa stal podnetným
v živote viacerých adolescentov. Zaujímaví
hostia pomohli pozrieť sa z rôznych uhlov
pohľadu na medziľudské vzťahy v realite i
na sociálnych sieťach. Niektorí mladí ocenili zlepšenie komunikačných zručností v
osobných vzťahoch a pomoc psychológa
počas besedy o charakteristikách vývinových etáp života človeka.
Elena Caunerová, FMA
Snímka: archív FMA
Marek Jamrich
Snímka: M. Jackulík
Čo palatín nevedel
S
kupina mladých z viacerých základných a stredných škôl v Dolnom
Kubíne zažila netradičný víkend. V strede mesiaca jún mohli chlapci i dievčatá
rozvíjať svoje manuálne zručnosti. Chuť
naučiť sa nové veci, experimentovať a
nekupovať hotové výrobky sa prejavili
vo vyrábaní vlastných bagiet. Zvŕtali
sa naplno v kuchyni a netušili, čo ich
čaká ďalej, pri návšteve Oravského hradu. Dotyk s históriou! Krásu, tajomstvá
a silu odkazu posledného rodu Turzovcov, obývajúceho hradné komnaty,
spoznávali v podaní bezkonkurenčných
sprievodcov.
„Prečo hodiny v miestnosti pre služobníctvo nemajú ručičky?“, „Ako
fungovala pošta v 17. storočí?“ a
„Erby ktorých rodov sa nachádzajú
vyrezané v operadlách stoličiek knižnice?“ boli provokačné otázky, nad
ktorými si mladí tvorivo lámali hlavu. Chodiac po schodoch všetkých
budov Oravského hradu sa skupina
zastavila aj na plošine s nádherným
výhľadom na krásu okolitej prírody.
Na posilnenie ducha jednoty a spolupatričnosti s ostatnými každý po
pasovaní prijal náramok priateľstva.
Sprievodné aktivity a hry na vzájomné ocenenie boli nápomocné v utužení vzájomných vzťahov. Dotyk s
históriou regiónu bude doznievať ešte
dlho, čo zrejme Juraj Turzo netušil.
Elena Caunerová, FMA
Snímky: archív FMA
Rodina v centre
pozornosti
D
Aj my sme vykročili
S
tretnutie mladých kresťanov z celej
diecézy s diecéznym biskupom Štefanom Sečkom sa tentoraz konalo
v Tvrdošíne. Organizátori vybrali veľmi
dobrú tému: "Vykroč!", pričom hlavným
motívom bol verš: „Blahoslavení chudobní
v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
(Mt 5,3) Téme prispôsobili nielen prostre-
ko a počas diecéznych stretnutí je to veľmi
badateľné. Všetci mali možnosť zúčastniť
sa na duchovnom programe, koncertoch,
chválach alebo prijať duchovné poradenstvo. Atrakciou stretnutia bola možnosť
stretnúť sa osobne s pánom biskupom v
okienkach repliky autobusu. Stretnutie vrcholilo chválami, no niektorí mladí uprednostnili možnosť pomodliť sa v tichu v
kaplnke. „Tohtoročné Diecézne stretnutie
eň rodiny sa na Slovensku organizuje už piaty rok. Zvolené motto: „Aby deti otca mali, aby mali
mamu“… príď to povedať nahlas!“ deklaruje, že podujatie je vyjadrením podpory
a oslavou prirodzenej rodiny založenej
na manželstve jedného muža a jednej
ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar.
Účastníci tohto dňa v Dolnom Kubíne sa
prostredníctvom rôznych zábavných stanovíšť mohli učiť rozpoznávať primárne
jazyky lásky členov ich rodiny. Jedná sa o
slová povzbudenia, sústredenú pozornosť,
prijímanie darčekov, skutky služby alebo o
fyzický dotyk.
Tiež boli pripravené rôzne atrakcie
ako nafukovacie hrady, megabublifuk,
cukrová vata, jazda na koňoch, galéria
malieb a množstvo súťažných disciplín pre
celé rodiny.
Program
obohatili
svojimi
vystúpeniami aj žiaci ZUŠ Petra Michala
Bohúňa či vystúpenie hudobnej skupiny
S- Brothers z Vyšného Kubína. Svojou
vzácnou prítomnosťou potešil aj diecézny
otec biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý
sa zúčastneným rodinám prihovoril
a všetkým udelil svoje požehnanie.
Modlitbu požehnania rodín predniesol i
farár Evanjelickej cirkvi Rastislav Stanček
a pár povzbudivých slov pridal i primátor
mesta Roman Matejov.
Správu z celej akcie zachytila aj
dolnokubínska televízia.
Petra Jurčáková • Snímky: autorka
die, ale aj program. Mladí z Dolného Kubína mali tú česť pracovať v dekoračnom
tíme, a tak pomohli vyzdobiť sálu, v ktorej
sa stretnutie konalo. Všetci sa tešili hlavne
na pána biskupa, ktorý má k mladým blíz-
mládeže bolo veľmi kreatívne a nápadité a
boli sme z tejto akcie nadšení“, zhodnotila
jedna z jeho účastníčok na ceste domov.
Barbora Žofajová
Snímka: Slavomír Venglarčík
FARSKÝ LIST 03|2014
9
UDALOSTI VO FARNOSTI
Podaj, nahoď,
smečuj...
T
ak ako tradične, aj tento rok sa druhý
májový víkend niesol v rytme búchania
do volejbalovej lopty. Od 9. do 11. mája sa totiž
konal saleziánsky volejbalový turnaj KubCup,
ktorý sa po jedenástich rokoch svojej existen-
Krakov
D
olnokubínski veriaci sa 10. mája pripojili k mnohým Slovákom, ktorí putovali na jubilejnú, v poradí desiatu Púť Rádia
Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva do Krakova. Tohtoročné motto púte
znelo: „Na príhovor našej Sedembolestnej
Matky putujme k Milosrdenstvu v radosti
a svätosti“. Naozaj, Matka sa za nich, pútnikov, určite prihovárala. Hoci Krakov ich
vítal dažďom, vytrvalé modlitby boli vypočuté - po chvíli sa počasie zázračne zmenilo
a celý čas svietilo slnko. Kardinál Stanislav
Dziwisz to v úvodnom príhovore vyjadril
slovami: „Prišli Slováci, tak svieti slnko!“
Nuž, keby sme naozaj boli vždy tým sln-
cie dostal na celoslovenskú úroveň. Svoje sily
si mohlo zmerať 36 tímov, ktoré prichádzali
zo všetkých kútov Slovenska a využitých bolo
7 mestských telocviční. Celý turnaj mal svoju
„základňu“ na Cirkevnej škole, kde sa napokon hralo aj finále medzi strieborným tímom
VC Hydrant z Kňažej a víťazným tímom Celebrity z Lokce, ktorý si opäť odniesol putovný
pohár Márie Dominiky Mazarellovej. Zaujímavosťou tohto ročníka bola cena FAIR PLAY
kom, ktoré svieti do temnoty tohoto sveta!
Po modlitbe posvätného ruženca nasledovala svätá omša, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol Mons. Štefan Sečka,
náš spišský diecézny biskup. Svätá omša
bola zakončená eucharistickou adoráciou a
po nej nasledovalo posilnenie na tele. Chvíle pri obede spríjemňovala mladá speváčka Sima Martausová svojími podnetnými
piesňami. Na záver ešte niektorí strávili čas
modlitbou Korunka Božieho milosrdenstva priamo pri jeho milostivom obraze.
Po záverečnom požehnaní sa plní radosti a
vďaky šťastlivo vrátili domov.
Mária Mahútová
Snímka: autorka
sr. Maji Futejovej, ktorú obdržal najčestnejší
účastník turnaja. Počas týchto troch dní mali
hráči možnosť získať prostredníctvom svätých
omší mnoho milostí, no aj nové známosti a
priateľstvá. Organizátori po skončení nezaspali
na vavrínoch a s novým entuziazmom sa púšťajú do prípravy KubCupu 2015.
Monika Kubalová
Snímka: Veronika Jurčíková
Naša premiéra na
festivale Lumen
K
apely z celého sveta, semináre a
workshopy, sväté omše či iný duchovný program mali možnosť zažiť počas festivalu Lumen v Trnave mládežníci
z našej farnosti. Festivalu ako každoročne patril víkend na začiatku júna a tento
rok sa konal už jeho 22. ročník.
Tento bol však pre nich výnimočný.
Najmä preto, že dostali možnosť zúčastniť
sa festivalu aj ako účinkujúci a svojím spevom sprevádzali polnočnú adoráciu. Ich
spev natoľko oslovil organizátorov festivalu, že ich neplánovane poprosili, aby spievali aj na sobotňajšej rannej svätej omši v
trnavskom františkánskom kostole.
Okrem spevu sa mladí aj zabavili, prezreli si centrum krásnej historickej Trnavy,
absolvovali sprievodný program a nevypustili ani večerné koncerty.
Eva Fačková
Snímka: Elena Caunerová
10
FARSKÝ LIST 03|2014
Tretí rád svätého
Františka oslavuje
TEXT: EVA MURÍNOVÁ • SNÍMKA: INTERNET
Tohto roku si 4. apríla členovia dolnokubínskeho Tretieho rádu
svätého Františka, tzv. svetskí františkáni, pripomenuli dvadsiate
výročie skladania večných sľubov. S jeho členkami – Margitou
Macurovou, Valériou Suroviakovou a Julianou Gregovou – som
sa rozprávala o tomto ráde, o jeho pôsobení v našom meste i o
vplyve tohto spoločenstva na ich osobný život.
V začiatkoch veľmi pomáhal aj ďalší zanietenec pre myšlienky sv. Františka – p. Michal
Škvara z Krivej. Bol veľmi nápomocný pri
zakladaní a formovaní prvého spoločenstva.
Niektorých napĺňala obava, že nebudú môcť
spĺňať nároky, ale p. Škvara ich uisťoval, že
to nebude náročné, aby sa len za spoločenstvo modlili denne Otče náš, Zdravas, Mária
a Sláva Otcu. To dodržiavali, modlievali sa
a pomaly sa modlitby i povinnosti rozširovali a postupne pribúdali činnosti, vyvíjané
vlastnou aktivitou. Boli to hlavne púte, na
ktoré pozývali miestnych i farníkov z okolitých dedín.
Poslanie rádu
Sv. František žil v chudobe a v neustálom
kontakte s Ježišom. Tento spôsob života
oslovil mnohých ľudí jeho doby a chceli žiť
takýmto spôsobom života. Založil rehoľný
rád pre mužov, neskôr rehoľu aj pre ženy.
No keďže nie všetci mohli alebo chceli vstúpiť do kláštora, ustanovil aj tzv. svetský rád
(r. 1212, v r. 1223 ho schválil v Ríme pápež
Inocent III.). Vstúpiť doň mohol ktokoľvek
(mladí, starí, kňazi, členovia rodín ap.) a ich
úlohou bolo osvojovať si, žiť a šíriť myšlienky chudoby, poslušnosti, pokory a lásku k
Bohu a blížnemu tam, kde žili. Členmi Tretieho rádu bol napríklad aj pápež Ján XXIII.,
v súčasnosti je to i pápež František.
Vznik rádu v Dolnom Kubíne
Tretí rád v Dolnom Kubíne vznikol vďaka
iniciatíve a zanieteniu pani Margity Šiškovej. Oslovovala nádejných členov a vďaka
veľkej Božej pomoci jej asi nikto z oslovených neodmietol pozvanie do tohto spoločenstva. Tak sa ich v priebehu dvoch rokov (1991-1992)nazbieralo okolo štyridsať.
Členstvo v ráde dnes
Aby sme sa mohli stať členmi Tretieho rádu,
mali by sme mať predovšetkým túžbu napĺňať ideály sv. Františka. Zachovávať čnosti chudoby, pokory, poslušnosti , lásky a
modliť sa. Keď vstúpi niekto do rádu, bude
viazaný Regulou, ktorá ho zaviaže denne sa
modliť sv. ruženec, často navštevovať svätú
omšu, 1x mesačne sa zúčastňovať formačných stretnutí, čítať a študovať Sväté písmo
a navzájom si pomáhať. Dnes sa v dolnokubínskom spoločenstve venujú hlavne modlitbe, pretože vek väčšiny členov je už vyšší
a mnohé obmedzenia im už nedovoľujú byť
takými aktívnymi, ako boli pred dvadsiatimi rokmi. Podľa schopností ešte navštevujú
chorých a pomáhajú si v domácnostiach. V
súčasnosti má Tretí rád v Dolnom Kubíne
38 členov (z toho muži sú len dvaja) a dve
nové kandidátky.
Čo dám a čo získam
Záväzky možno na prvý pohľad vyzerajú
dosť náročne. Prostredníctvom tohto spolo-
Margita Šišková
Rodáčka zo Zuberca, narodila sa 2. marca 1925. Bola druhá zo štyroch dcér rodičov Ľudovíta a Márie Matiašovských.
Detstvo i dospievanie prežila v rodnej
dedine. Po vydaji odišla za svojím manželom do Bratislavy. Tam sa im narodili
dvaja synovia. V päťdesiatych rokoch sa
s rodinou vrátili na Oravu. Bývali najskôr v Liesku, kde sa im narodila dcéra. Potom sa presťahovali do Dolného
Kubína, kde dostali prácu. Do rodnej
obce sa stále rada vracala. Keď už bola
na dôchodku, cestovala tam ešte častejšie a nikdy nezabudla ísť na svätú omšu.
Tamojší veriaci boli združení v Treťom
ráde sv. Františka a ona sa s nimi tiež
modlievala. Tak vznikla myšlienka založiť niečo podobné aj v Dolnom Kubíne. Povedala o tom niektorým svojim
priateľkám. Myšlienka sa stretla s dobrým ohlasom, a tak vznikol Tretí rád aj
v Dolnom Kubíne. Pani Šišková oslovovala nových členov, objednávala časopisy, navštevovala chorých v nemocnici
alebo v domácnostiach a tam sa s nimi
modlievala. Postupne čoraz viac trpela
na následky Parkinsonovej choroby a
spomenuté činnosti prenechávala iným.
Zomrela 13. augusta 2004, pochovaná
je v Zuberci.
čenstva sa členovia učia nielen dávať, ale
aj veľa dostávajú. Učia sa prijímať jeden
druhého, obohacujú sa prostredníctvom
osobných darov, zažijú spolu veľa krásnych zážitkov, sú si vzájomnou oporou. Aj
vtedy, keď oporu môžu dať, i keď ju môžu
prijímať.
Všetky diskutujúce sa zhodli v tom,
že ak veriaci žije uzavretý sám so sebou,
bez kontaktu s ostatnými, nemôže prežívať opravdivú vieru. Lebo sám si človek
nemôže dať nič. Alebo ak má dary Ducha
Svätého a nejde s nimi von, tie dary veľa
neznamenajú. Ak má dary, mal by byť v
ňom ten úžasný pocit dať to von. Veď keď
viem maľovať, chcem maľovať stále a všade, mám potrebu dať to von. V spoločenstve je veľa síl na to, aby človek niečo robil
so sebou, aj aby dával zo seba. Aj v spoločenstve farnosti máme tých ľudí blízko
okolo seba.
Nikto nemôže dôjsť k poznaniu a pochopeniu
Boha bez cnosti pokory.
Svätý František
FARSKÝ LIST 03|2014
11
ZO SVETA CIRKVI
Polstoročie
Komunity Archa
Začiatkom mája sa vo Francúzsku konali
oslavy 50. výročia založenia „Archy“. Jeana
Vaniera, zakladateľa medzinárodnej ekumenickej komunity, ktorá vytvára domov
a životné naplnenie pre ľudí s mentálnym
postihnutím, prijal sám pápež František 21.
marca tohto roku na audiencii vo Vatikáne.
Jean Vanier v roku 1964 vďaka priateľstvu
s dominikánom Thomasom Philippom založil komunitu „L´Arche“, aby sa týmto spôsobom starala o ľudí s mentálnym postihnutím, ktorí doposiaľ žili v ústavoch. Jean
Vanier, dovtedy profesor filozofie v Kanade,
sa presťahoval do Francúzska, kúpil malý
domček a prijal k sebe domov dvoch mužov s mentálnym postihnutím. Komunita
Archa sa za päťdesiat rokov svojej existencie
rozšírila po celom svete, otvoriac sa rôznym
Novokňazi Spišskej
diecézy
Kňazskú vysviacku v Spišskej katedrále v roku 2014 prijali títo diakoni: Andrej Adamčák (33), primičnú svätú omšu slávil v Tvrdošíne,
Matúš Bašista (28)/Stará Ľubovňa,
František Janečko (27)/Poprad, Peter Križan (30)/Okoličné, Tomáš
Lieskovský (26)/Čimhová, Michal
Pavol (25)/Spišská Nová Ves – farnosť Smižany.
Zastolom.sk
Občianske združenie Slovenská asociácia kresťanských rodín (SAKRO)
spustilo novú webovú stránku zastolom.sk. Jej cieľom je sprevádzať na
ceste viery kresťanské rodiny. Zároveň tak vyplní prázdne miesto medzi
súčasnými slovenskými portálmi.
12
FARSKÝ LIST 03|2014
kultúram, jazykom, spoločnostiam a náboženstvám. Celosvetové ekumenické spoločenstvo ľudí s mentálnym postihnutím, ich
rodičov a priateľov má dnes 146 komunít v
35 národoch, kde má svoje domy a dielne, v
ktorých sú ľudia s mentálnym postihnutím
považovaní za plnohodnotných občanov.
Jean Vanier založil aj Hnutie Viera a Svetlo, ktorého cieľom je pomôcť nájsť rodinám
s mentálne postihnutými deťmi miesto v
cirkvi a v spoločnosti. Hnutie sa zrodilo na
Veľkú noc v roku 1971, keď vyše 12-tisíc pútnikov, z toho asi 4-tisíc mentálne postihnutých, prišlo na púť do Lúrd. Bola to reakcia
na to, že mnohé rodiny s postihnutými deťmi boli odmietaní aj vlastnými farnosťami a
Mottom stránky je myšlienka: „... keď
Boh má miesto za rodinným stolom“.
Čitatelia na nej nájdu články pre manželov, pre rodičov, tipy pre manželské
a rodinné spoločenstvá, svedectvá,
rozhovory, recenzie.
V pravidelných rubrikách budú pribúdať články v témach manželská
spiritualita, manželská komunikácia,
teológia tela, láska a plodnosť, výzvy
manželstva (bezdetnosť, rozvod, nesviatostné manželstvo), materstvo,
otcovstvo, výchova detí ku viere, slávenie sviatkov v rodine. Zastolom.
sk prináša slovenskému čitateľovi i
množstvo kvalitných zahraničných
článkov z anglických, nemeckých,
poľských a iných portálov. Tím autorov je tvorený prevažne z odborníkov
v mladom veku, ktorí žijú v manželstve a vychovávajú deti.
ich deťom bolo uberané právo na duchovný
život. „Hnutie Viera a Svetlo sa zakladá na
presvedčení, že každý človek s mentálnym
postihnutím je plnohodnotnou osobou so
všetkými právami ľudskej bytosti, aj práva
na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých
oblastiach ducha i tela. Sme presvedčení, že
Boh rovnako miluje každého človeka a že aj
ten najhlbšie postihnutý je povolaný prehlbovať svoj život v Ježišovi.“ (Charta a Konštitúcia hnutia)
Na Slovensku je hnutie od roku 1988 a
má spoločenstvá v Bratislave, Košiciach,
Pezinku, Trnave, Nitre, Piešťanoch, Žiline a
Nižnej na Orave.
-tk kbs-
Zmeny na vedúcich
pozíciách
Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz Zasępa 5.
mája oznámil svoju rezignáciu na funkciu rektora. Jeho funkčné obdobie skončí vzdaním sa („požiadaním o uvoľnenie z funkcie“) po zavŕšení takmer
druhého roka druhého funkčného obdobia, teda k 31. máju 2014. Deviateho
mája 2014 bol Akademickým senátom
KU v Ružomberku s platnosťou od 1.
júna zvolený za povereného rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Mons.
Jozef Jarab, doterajší rektor seminára v
Spišskej Kapitule. Na jeho miesto tak po
24 rokoch nastúpil Peter Majda, doterajší kancelár biskupského úradu, rodák z
Beňadova na Orave. Stáva sa tak sedemnástym rektorom spišského seminára.
Aj Katolícke noviny, najstarší katolícky
Noví šéfovia
správy financií
Vo vatikánskom Úrade finančných informácií, ktorý ma bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
neostal kameň na kameni. Pápež František
vymenil všetkých piatich členov jeho vedenia.
Piatich Talianov, ktorí viedli Úrad finančných informácií (AIF) od jeho vzniku v roku 2010, začiatkom júna nahradili
odborníci zo Švajčiarska, Singapuru, USA
a Talianska. Medzi nimi je napríklad Juan
Zarate, profesor práva na Harvarde a bývalý poradca Bieleho domu v boji proti
terorizmu, či Joseph Yuvaraj Pillay, šéfporadca singapurského prezidenta.
AIF zriadil Benedikt XVI. koncom roka
2010, aby zvýšil transparentnosť finančných tokov vo Vatikáne. Za riaditeľa a
členov vedenia vymenoval talianskych odborníkov na financie. Prezidentom úradu
sa stal tiež Talian, kardinál Attilio Nicora.
Taliansku dominanciu pri kontrole vatikánskych peňazí narušil ešte Benedikt
XVI. V novembri 2012, niekoľko mesiacov
pred svojou rezignáciou, vymenoval za
riaditeľa AIF švajčiarskeho právnika Reného Brülharta, ktorý v minulosti viedol
obdobný úrad v Lichtenštajnsku.
Pod jeho vedením vatikánsky finančný dozor zintenzívnil spoluprácu s partnerskými inštitúciami v zahraničí a v júli
2013 sa stal členom Egmont Group, ktorý združuje tieto inštitúcie. Kým v roku
týždenník, od 6. mája vedie kňaz Marian Šuráb, ktorý nahradil odchádzajúceho Vendelína Plevu.
Slovenskí jezuiti s novým provinciálom
Na Štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorá
je nedeľou Dobrého Pastiera, prevzal
páter Rudolf Uher SJ, úrad provinciála
slovenských jezuitov pri svätej omši v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. V tejto službe nahradil
súčasného viceprovinciála, pátra Jozefa
Šuppu SJ, ktorý bol menovaný do nej po
náhlom úmrtí dovtedajšieho provinciála pátra Petra Bujka SJ.
Kazateľ Jozef Šuppa SJ sa takto modlil za
nového provinciála : „Dobrý Ježišu, na
príhovor tvojej i našej Sedembolestnej
Matky ťa prosíme: Obdaruj jeho i nás
všetkých darom skutočnej lásky; lásky,
2011 AIF preveroval len šesť podozrivých
transakcií, rok na to ich bolo už 202.
Pápež František troma dokumentmi
z roku 2013 upravil právny rámec pôsobenia AIF a rozšíril jeho záber na všetky
inštitúcie Svätej stolice, vrátane tzv. vatikánskej banky, na ktorú sa finančný dozor
zameral v prvej štvrtine tohto roka.
Začiatkom roka 2014 požiadal o uvoľnenie z funkcie prezidenta AIF kardinál
Nicora, čo podľa portálu Vatican Insider
znamenalo posilnenie Brülhartovej pozície. Po aktuálnej výmene tak bude proti
praniu špinavých peňazí vo Vatikáne bojovať úplne nový tím.
-www.svetkrestanstva.sk-
Ocenenie pre Dóm
svätej Alžbety
Jeden z najväčších cestovateľských portálov, ktorý každý mesiac navštívi viac ako
50 miliónov návštevníkov, udelil Dómu
sv. Alžbety v Košiciach Certificate of Excellence 2014. Ten získava iba 10% najlepšie hodnotených miest na celom svete.
Toto ocenenie získal gotický skvost na základe mimoriadne pozitívnych hodnotení
turistov, ktorí túto pamiatku v metropole
východného Slovenska navštívili. Z celkového hodnotenia 5 bodov mu udelili v
priemere 4,5 bodu.
Ako uviedla Mária Bartková z neziskovej organizácie Perly gotickej cesty, certifikát, ktorý potvrdzuje vysoké hodnotenie
Dómu sv. Alžbety jeho návštevníkmi, potešil všetkých, ktorí spolupracujú na jeho
ktorá je ukrižovaná a bolí, no je vždy
ochotná vo všetkom milovať a slúžiť.
Lebo takou bola a ostáva tvoja láska! A
my sme spoznali a uverili, že nás miluješ takouto láskou a učíš nás žiť pravým
životom.“
Blahoslavený Pavol VI.
Dňa 19. októbra 2014 bude vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného Boží
služobník pápež Pavol VI. Rozhodol o
tom Svätý otec František 9. Mája. Pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini, sa narodil 26.
septembra 1897 v talianskom mestečku Concesio, zomrel v Castel Gandolfe 6. augusta 1978. Na Petrovom stolci
bol 15 rokov. Do úspešného konca
doviedol Druhý vatikánsky koncil, v
ktorom pokračoval po svojom predchodcovi sv. Jánovi XXIII.
obnove. „Ocenenie nás veľmi potešilo a
chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí
nám k nemu pomohli svojimi hodnoteniami. Veľmi si vážime ich spätnú väzbu po
návšteve Dómu sv. Alžbety."
Neziskovú organizáciu Perly gotickej
cesty založili pred 10 rokmi mesto Košice
a Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety. Jej
cieľom je získavanie finančných prostriedkov na obnovu a udržiavanie Dómu sv.
Alžbety, Michalskej kaplnky a Urbanovej
veže. V súčasnosti sa realizuje cezhraničný
projekt SÁRKA. „Ukončením tohto projektu by mali byť zreštaurované všetky kamenné prvky interiéru Dómu sv. Alžbety
a obnovené všetky fresky. Predpokladáme,
že projekt bude ukončený 31. 12. 2014,"
uviedla Bartková. V Dóme čaká na svoju
obnovu ešte Matejova veža i západný a severný portál.
-tk kbs-
V septembri v Šaštíne
Septembrová národná púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne dostane netradičnú podobu. V
predvečer hlavnej slávnosti sa tam
stretne mládež z celého Slovenska
na špeciálnom večernom programe
7BOLESTNÁ. „Hlavným cieľom akcie je lepšie pochopiť srdce Ježišovej
matky zmietané bolesťou a učiť sa od
nej múdrosti a dôvere v Božiu lásku,"
povedal hlavný organizátor Ondrej
Chrvala. Stretnutie je podľa neho tiež
príležitosťou priblížiť mladým ľuďom dlhoročné tradície putovania a
úcty k Matke Božej. Návštevníci bez
vekového obmedzenia sa môžu tešiť
na osobné svedectvá, divadlo, tanec i
duchovný program.
Správy z -tk kbs-
FARSKÝ LIST 03|2014
13
PREDSTAVUJEME
Čierni mnísi
TEXT: MAREK JAMRICH • SNÍMKY: INTERNET
Čierni mnísi, alebo známejšie benediktíni (OSB – Ordo Sancti
Benedicti), sú katolíckym rádom, ktorého členovia žijú podľa
najstarších západných mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule
sv. Benedikta. V úsilí „aby bol vo všetkom oslávený Boh“ zohrali
významnú úlohu pri utváraní kresťanskej Európy a v súčasnosti sú
rozšírení po celom svete.
Charizma rehole. Podstatným prvkom
benediktínskej spirituality je postoj, ktorý
nachádzame už v prvých slovách Prológu
Reguly. „Počúvaj“ (obsculta) — maj postoj
pozornej bdelosti voči hlasu Boha a jeho
vôli. Je to imperatív, ktorým sa Boh obracal
od vekov k svojmu vyvolenému ľudu (por.
Dt 4, 1). Počúvať a do svojho srdca prijať
Božie výroky. A za tým všetkým sa skrýva
nádej prisľúbenia (por. Prís 4, 10). Boh má
ukazovať cestu múdrosti, od mnícha sa
vyžaduje nakloniť uši svojho srdca (inclina
aurem cordis).
Zakladateľ. Zakladateľom rehole je svätý Benedikt z Nursie, ktorý sa narodil v 5. storočí v Taliansku. Študoval v Ríme, ale morálka študentov
ho priviedla k tomu, že v blízkosti Subiaca sa pripojil k askétom, ktorí žili v samote sabinských hôr. V modlitbe, prísnom pokání a v boji s
pokušeniami takto žil tri roky. Neskôr ho objavili pastieri a začali vyhľadávať ľudia z okolia. Zriaďuje malé mníške komunity a neskôr na
mieste bývalých pohanských svätýň založil opátstvo Montecassino. Tu píše i Regulu (pravidlá pre život mníchov). Zomiera 21. marca 547,
na Zelený štvrtok pri modlitbe pred oltárom. Tam bol aj pochovaný. Pápež Pavol VI. ho vyhlásil za patróna Európy.
Kláštory. Kláštory benediktínov mali charakter opátstva alebo rezidencie. Opátstva boli väčšinou lokalizované na osamelých miestach, na
vrchoch, podobne ako hrady a pevnosti, kde žilo viac mníchov, ktorí pracovali na poli, v lesoch, vykonávali rôzne remeselnícke práce, odpisovali
kódexy a pod. Rezidencie sa nachádzali prevažne v mestách, kde bol menší počet mníchov. Venovali sa duchovnej službe, vzdelaniu a výchove.
Dejiny benediktínov na Slovensku. Prvé stopy sú okolo 9. storočia. Vtedy bol na Zobore v Nitre postavený kláštor. Tu istý čas žili aj
sv. Ondrej-Svorad a Benedikt. Na Liptove to bola Svätá Mara, kde bol kostol i kláštor. Benediktíni sa zjavujú aj na Pohroní (Radvaň
nad Hronom), v Turci, na Spiši (Spišské Podhradie, Štiavnik), na Považí (Nové Mesto nad Váhom). V r. 1075 bolo založené opátstvo v
Hronskom Beňadiku, kde sa doteraz nachádza relikvia Kristovej krvi. V období tureckej expanzie a nepokojov dochádza k pustnutiu
kláštorov. Napriek snahám o obnovu pôvodného stavu opátstiev Jozef II. v r. 1789 rozpustil benediktínov. František I. ich poveril, aby
svojimi profesormi obsadili desať gymnázií, ktoré prispeli k pozdvihnutiu vzdelania v Uhorsku. Poslednú ranu rozvoju dal komunistický
režim, v r. 1950 zakázal činnosť všetkých reholí.
Odev. Čierny habit s kapucňou a
škapuliarom, prepásaný remeňom.
Život v kláštore „na Sampore“. V súčasnosti je na Slovensku len jediný kláštor Premenenia
Pána, ktorý sa nachádza v dedine Sampor, ktorá spadá pod mesto Sliač. Život každého benediktína je na základe sľubu stálosti natrvalo zviazaný s
daným spoločenstvom. Základom i vrcholom mníšskeho života ostáva modlitba, a to zvlášť modlitba liturgická, ktorej sa mnísi venujú viackrát denne
v určený čas. K osobnej modlitbe sa pripočítava aj typicky mníšska prax lectio divina, čiže meditatívne čítanie Svätého písma a Otcov.
K práci „na Sampore“ patrí v prvom rade starostlivosť o riadny chod kláštora: od upratovania, cez varenie, starostlivosť o hospodárstvo a okolie
kláštora, príprava liturgických slávení, až po správu knižnice, či internetovej stránky. Ku každému benediktínskemu kláštoru patrí aj dom hostí, ktorý
je taktiež plne v réžii daného spoločenstva. K tomu sa viaže aj duchovná starostlivosť o hostí. Kláštor rozvíja aj vydavateľskú činnosť, ktorá by sa mala
zameriavať na preklady mníšskych otcov a diela mníšskej spirituality. V budúcnosti sa plánuje aj ďalšie rozvinutie poľnohospodárskych činností.
Viac na www.benediktini.sk.
14
FARSKÝ LIST 03|2014
ŽILI MEDZI NAMI
Svätý Rajmund
Nonnatus
TEXT: MARTIN FARBÁK • SNÍMKA: INTERNET
Tehotenstvo i pôrod sú pre ženu vždy veľmi dôležitými okamihmi
života. Sú sprevádzané veľkými očakávaniami, radosťou, no
i obavami. Aj v súčasnosti sa stáva, že tehotenstvo a pôrod
sprevádzajú komplikácie. O čo ťažšie to však mali naši predkovia,
ktorí sa nemohli spoľahnúť na pomoc nemocničného personálu.
Je však jeden muž, ku ktorému sa tehotné ženy môžu utiekať so
svojimi obavami. Okrem toho, že je to ich patrón, sám je prípad
takmer neskutočného pôrodu. Svedčí o tom aj jeho latinské
priezvisko Nonnatus, ktoré znamená nenarodený.
času na rozmýšľanie. Situáciu vyriešil
brat mŕtvej, keď mečom rozrezal jej telo a
tak pomohol priviesť dieťa na svet. Bol to
chlapec. Tento nezvyčajný „cisársky rez“
sa uskutočnil niekedy v r. 1200.
Takmer sa nenarodil
Sv. Rajmund (špan. Ramón) Nonnatus
pochádzal z obce Portell pri Barcelone
v severovýchodnom Španielsku. Jeho
matka zomrela ešte predtým, ako stihla
porodiť. Pri umývaní jej mŕtveho tela
prítomné ženy zbadali, že dieťa sa v nej
hýbe. Ak ho chceli zachrániť, nebolo veľa
Vyslobodený je povolaný
vyslobodzovať
Chlapec všetko šťastlivo prežil a normálne
sa vyvíjal. Keďže sa dobre učil, otec mu
umožnil štúdiá. Nepáčilo sa mu však,
že sa syn chce stať kňazom, a preto mu
robil ťažkosti. No napriek tomu Rajmund
vstúpil v roku 1224 do rehole mercedárov.
Charizmou tejto rehole bolo vykupovanie
otrokov z moslimského zajatia, čo bol v
tom období pomerne veľký spoločenský
problém. Do styku s otrokmi sa mohli
dostať iba so súhlasom moslimských
úradov a pánov, ktorí vlastnili otrokov.
Keďže nikdy nemali dosť peňazí, aby
vykúpili všetkých, museli spomedzi nich
vyberať tých, čo to najviac potrebovali:
chorých, tých, čo boli vytrhnutí z rodiny
a pod. Tých, čo ostali, povzbudzovali k
znášaniu tvrdého osudu s nádejou, že po
čase budú môcť vykúpiť aj ich. Mohli im
aspoň udeliť sviatosti a prevziať odkazy
pre príbuzných a známych. Pravda,
rehoľníci si boli vedomí, že aj napriek
všetkým úradným dokumentom sú stále
v nebezpečenstve. Dejiny vykupovania
otrokov poznajú nejeden prípad, keď sa
moslimovia zmocnili aj vykupovačov a
urobili si z nich otrokov. Rajmund bol
napriek prekážkam pre záchranu väzňov
veľmi zapálený. Chodil na výpravy na
španielske územie obsadené Maurmi a
do Alžírska.
natoľko, že keď raz nemal peniaze na
vykúpenie, vymenil sa s otrokom, a tak mu
umožnil slobodu.Rajmund znášal život
otroka obetavo a usiloval sa plniť aj svoje
kňazské povinnosti. Keď sa čo len trochu
dalo, ohlasoval evanjelium, a to nielen
zajatým kresťanom, ale aj moslimom a
židom. To rozhnevalo mohamedánske
vrchnosti. Horlivému kňazovi dali
žeravým klinom preraziť obidve pery,
na ktoré mu potom zavesili zámku, aby
nemohol hovoriť. Zámku otvárali iba
zriedka, keď mal požiť trochu biednej
potravy. Rajmund hrdinsky znášal toto
neľudské týranie a jeho príklad pôsobil
ešte viac ako predtým jeho slová.
Odmenu dostal až v nebi
Asi po ôsmich mesiacoch sa podarilo
spolubratom vykúpiť Rajmunda z
bolestného otroctva. Keď sa pápež Gregor
IX. dozvedel o jeho hrdinstve, vymenoval
ho r. 1239 za kardinála. Okrem toho ho
požiadal, aby prišiel do Ríma, kde by
bol pápežským poradcom. Rajmund sa
vydal na cestu, ale neprišiel do cieľa. Už
v mestečku Cardone neďaleko Barcelony
ho prepadla silná horúčka, ktorej
podľahol 31. augusta 1240. Pochovali ho
v miestnom kostolíku sv. Mikuláša. Ten
čoskoro premenili na veľkú svätyňu z
úcty k svätému rehoľníkovi, ktorý konal
divy za života i po smrti. Je patrónom
tehotných žien, pôrodných asistentiek,
pestúnok, novorodencov a nespravodlivo
obžalovaných. 
Až do krajnosti
Rajmund bol oddaný svojmu povolaniu
FARSKÝ LIST 03|2014
15
OKIENKO ORGANISTOV
Prelúdia, ktoré znejú
počas omše
V
tomto krátkom zamyslení sa zastavíme nad možnosťou používania prelúdií počas sv. omše. V celoeurópskom meradle je to niečo úplne bežné.
Všetky procesiové spevy (úvod,
obetovanie, sv. prijímanie, vďakyvzdanie
po sv. prijímaní a záver) mimo adventného
a pôstneho obdobia môžu byť nahradené
inštrumentálnou hudbou, zväčša organovou.
(Musicam Sacram 65) Je to znova oblasť,
ktorú sme na Slovensku ešte neobjavili v
dôsledku nesprávneho chápania Koncilu,
ktorý v dokumente Sacrosanctum concilium
(ďalej len SC), v čl. 120 vyzdvihuje organ
ako tradičný hudobný nástroj v latinskej
Cirkvi, ktorý dáva cirkevným obradom
obdivuhodný lesk, povznáša myseľ k Bohu
a k nebeským veciam.
Po Koncile sa príliš zdôrazňoval
dialóg medzi celebrantom a liturgickým
zhromaždením.
Toto
zdôrazňovanie
vyplýva z nesprávnej interpretácie výrazu
„participatio actiuosa“, ktoré odporúča
Koncil (SC 11 a 14). Mnohí to pochopili
ako „participatio activa“, čo znamená činnú
účasť a vzťahuje sa hlavne na vonkajšiu
sféru (odriekanie modlitieb, spevy,
gestá, postoje tela), avšak „participatio
actuosa“ označuje účasť uskutočňujúcu sa,
aktualizujúcu sa, predovšetkým vnútornú,
aj keď neodmieta, ba priam oceňuje činnú
účasť (participatio activa). Emeritný pápež
Benedikt upozorňuje, že to nebolo cieľom
koncilu. Vysvetľuje, že účasť v liturgii
mnohí teológovia a duchovní pastieri
interpretujú výlučne v zmysle vonkajšieho
aktivizmu. V takomto chápaní sa liturgia
stáva priateľským stretnutím, a keďže chýba
vertikálny rozmer, často býva „urozprávaná“.
16
FARSKÝ LIST 03|2014
V dôsledku toho liturgia dostáva charakter
kultúrnej zábavy a rozširuje sa názor, že na
liturgii musí byť „príjemne“, tzn. veselo a
„uvoľnene“. Najdôležitejším cieľom v liturgii
sa stáva „dobrý pocit“ účastníkov. Týmto
spôsobom sa vytráca posvätný charakter
zhromaždenia, spovrchňujú sa jeho ciele
a úplne sa prehliadajú jeho duchovné
dôsledky.
Je správne, aby sme učili Boží ľud nielen
spievať a aktívne sa zapájať do liturgie, ale
aj počúvať a pomocou hudby sa modliť.
Nesprávnou interpretáciou Koncilu je v
mnohých veriacich i kňazoch zabudovaný
názor, že ak v liturgii niečo nerobím,
som menej účastný. Uvedomujeme si, že
pochopenie hudobného vyjadrenia niekedy
vyžaduje vyššiu formu duchovnosti, ale
nesmie nás odradiť zdanlivý neúspech.
Inštrumentálna hudba veľmi dobre otvára
srdce k Božiemu dotyku.
Z organového repertoára je obzvlášť
vhodné využívať chorálové predohry. Svoj
pôvod majú v evanjelickej cirkvi a vznikli
na základe nemeckého chorálu. Patria
sem: chorálová predohra (choralvorspiel),
chorálová fantázia, chorálové variácie
(partity) a chorálová kantáta. Spoločným
chorálom nachádzajúcim sa v nemeckom
Gottelslobe, Evanjelickom spevníku a
zároveň v JKS, je pieseň O Haul woll Blut.
(Ó, hlava ubolená, JKS 180).
Ako dobre vieme, práve chorálové
predohry či fantázie tvoria významnú časť
diela J. S. Bacha. Dokonalosť formy, ktorú
dielo v liturgii má mať, spočíva v správnom
tvarovaní podľa súčasných i všeobecne
platných umeleckých kritérií a estetickej
hodnoty diela. Vzhľadom k tvorbe J. S.
Bacha môžeme s istotou tvrdiť, že dané
požiadavky sú v jeho diele splnené.
Jedna z podmienok, aby dielo mohlo
byť považované za posvätné, je zásada
otvorenosti na slovo – v tejto zásade
existujú dve tendencie: prvá chce podriadiť
hudbu slovu, druhá bráni autonómiu
inštrumentálnej hudby. Tu sa môžeme
oprieť o slová Benedikta XVI., podľa ktorého
liturgická hudba nemusí byť výlučne viazaná
s textom, mala by však z posvätných textov
čerpať podnety pre svoju výpoveď. V
tomto prípade je ideálne práve spracovanie
chorálov v ich čisto inštrumentálnej
podobe. Musíme však popri tom pamätať,
že zachovanie umeleckých zákonitostí
samo osebe ešte nezaručuje dobrý výsledok
interpretácie, je však jeho nevyhnutným
predpokladom. Treba ešte osobnostný
vklad vlastnej kreativity, aby stvárnenie
diela prerástlo čisto korektnú reprodukciu a
dostalo tvorivý význam.
Pri Bachovi treba vždy pamätať, že jeho
dielo nie je len čisto umeleckou produkciou,
ale jeho osobným svedectvom viery. Nielen
pri hraní, aj pri počúvaní vyžaduje od nás
jeho hudba koncentráciu, disciplínu, ba až
akúsi asketickú mravnú čistotu a priamosť.
Až keď nájdeme túto „pôdu pod nohami“,
objavíme krásu, nábožnosť a veľkosť
diela, ktoré je prežiarené hlbokým citom a
láskou. Podobne o Bachových choráloch
hovorí J. Trummer: „Spôsob, akým Bach
pracuje s chorálom obce, vidíme aj v jeho
organových skladbách. Tu sa pokúša vyložiť
Božie slovo. Keď to pochopíme, počujeme
chorály po novom tak v kantátach, ako aj v
jeho organových dielach, ak poznáme danú
melódiu a jej text. Bach sa usiloval poskytnúť
obci dobrú predohru a tým súčasne
sprostredkovať ducha alebo afekt chorálu.“
Najmä vo vzťahu k J. S. Bachovi musí
byť zrejmé, že koncertantná organová hra
a liturgická organová hra nemusia byť
protikladom, ale že v bohoslužbe môžu tvoriť
jednotu. Musíme pamätať na to, že organová
hudba je mimoriadne dôležitým elementom
uvádzania do posvätného diania. Tak ako
na kňazovi, ktorý slávi bohoslužbu „čelom k
ľudu“ vidieť, ako vážne a s akou duchovnou
radosťou vedie posvätnú akciu, takisto aj na
organovej hre stále viac a viac poznať, čí duch
za ňou stojí.
Všetko nové je zo začiatku prijímané s
nepochopením. Aj čo sa týka inštrumentálnej
hudby v liturgii, ktorú niektorí chápu
ako predvádzanie organistu, prípadne
za zdržovanie alebo „hlúpe“ novoty. V
tejto oblasti vidíme potrebu formovania,
veriacich, kléru, ale predovšetkým potrebu
veľkej trpezlivosti.
Marek Jamrich
Snímka: internet
ODPORÚČAME
Neal Lozano: Čo môžem dať Bohu ja?
kniha
Vydavateľstvo Kumran ponúka ďalší príbeh zo série príbehov autora Neala Lozana. Predošlé
úspešné knihy „Mamina, ocino, požehnáš ma?“ a „Vidí ma Boh aj potme?“, ktoré ste možno so
svojimi deťmi čítali, sú dobrým predpokladom pre úspech aj tejto tretej.
Príbeh, ktorý nám autor ponúka, môže veľmi jednoduchým spôsobom pomôcť rodičom a ich
deťom, aby spolu pochopili, čo je naša úloha v dnešnom svete. Čo môžeme ponúknuť Bohu my
sami. Cez rozprávanie babičky, ktorá sa snaží malej Anne priblížiť cez Ježišove príbehy podstatu
darovania sa, môžeme spolu s našimi deťmi objavovať, v čom vynikáme, aké sú naše prednosti,
aby sme ich vedeli účinne využiť a podeliť sa s nimi. A možno tak ako Anna v príbehu, aj my zistíme, že najlepšie dary sú tie, ktoré sme od Boha dostali a môžeme mu ich vrátiť.
Jednoduchosť textu a pekné ilustrácie na jednej strane a hĺbka myšlienok na strane druhej sú
výborným predpokladom, aby sa táto kniha stala vašou obľúbenou voľbou pri sprevádzaní vašich
detí na ceste k Ježišovi. A možno s prekvapením zistíme, že aj my dospelí by sme si mali častejšie
položiť otázku, ktorou sa zaoberala malá Anna: Čo môžem dať Bohu ja? Čo odo mňa očakáva?
Zuzana Machajová • Snímka: internet
film
Posledný vrchol – Kde začína nebo?
Film je zaujímavý nielen človekom, o ktorom rozpráva, ale aj príbehom, ktorý sa udial okolo jeho vzniku.
Režisér Catelo tri mesiace odmietal spoznať protagonistu napriek tomu, že jeho kamarát na neho naliehal.
Odmietal to pre hroznú vec, ako to sám nazýva. Predsudky. A tie ovládajú aj divákov: dokument, španielsky, o
kňazovi, nezávislý, lacný, zaručené fiasko. Ale ako hovorí sám režisér, „úspech filmu Posledný vrchol je kolekcia
vyliečených rán divákov, ktorí ho videli, aj keď vošli do sály plní predsudkov s presvedčením, že sú zdraví.“
To, čo bolo u divákov „nevyliečené“, to boli práve tie predsudky, ktoré kolujú o kňazoch. Boli „vyliečené“
prostredníctvom svedectva o kňazovi, ktorý sa nechal stvárňovať Kristom. Tento dokument je zhustenou
výpoveďou o kráse osoby španielskeho kňaza Pabla Domínqueza. Kňaz, teológ, filozof, horolezec – to sú
podstatné mená, ktoré Pabla charakterizujú. Tie by však bez prívlastkov neboli dostatočnou výpoveďou o
ňom – Kristov, zanietený, múdry, nadšený, nákazlivo šťastný, so zmyslom pre humor, viac ako sympatický,
milujúci, s povesťou svätosti... Jeho posledným vrcholom sa stala hora Moncayo, kde zahynul pri zostupe. Štyri
dni predtým viedol exercície, na ktorých hovoril nadšene o smrti, ktorú podvedome tušil – že zomrie mladý
a túžil, aby to bolo v horách. Tak sa aj stalo. Z odborného hľadiska 82-minútový dokument vyniká svižným
strihom, dobrým výberom hudby a dôvtipným spracovaním , pri ktorom sa aj schuti zasmejete. Nenechá vás
ľahostajným. Prežiari vás dobrotou. Vyvoláva otázku: „Môžem tak žiť aj ja?“
Andrea Draganová • Snímka: internet
Timothy: Rozsvieť a vstúp
hudba
Známa slovenská gospelová kapela Timothy vydala koncom minulého roka svoje historicky prvé
DVD chválových piesní. Album, na ktorom sa nachádza deväť skladieb, nesie rovnomenný názov
jednej z nich - Rozsvieť a vstúp a prináša piesne jednoduchého žánru. Skladby nie sú z hľadiska hudobnej profesionality postavené na zložitých harmóniách, sú to akustické a komorné skladby, ktoré sa
dajú hrať s gitarou. Súčasťou albumu sú aj bonusy, rozhovor s kapelou či audio-nahrávky. Často sa v
piesňach objavuje rytmický, ale aj hudobný prvok tlieskania, ktorý upúta a oživí danú pieseň. „Chceli
sme ponúknuť verejnosti DVD, ktoré bude žehnať ľuďom tejto generácie a generácii po nás...“, uviedol
Milan Macek, manažér a bubeník kapely. „Túžime, nech sa rozsvieti a zažiari každé miesto, kde On
vstúpi. Našou modlitbou je, aby každý jeden človek bol tým, cez ktorého Boh vstúpi a rozsvieti prostredie okolo nás.“
Mária Matisová • Snímka: internet
10 %
zľava
Zľava platná do 31. 8. 2014 v Kníhkupectve ZRNO na Radlinského ulici v D. Kubíne na tieto tituly kníh:
Stormie Omartianová: Síla modlitby teenagera
8,00 eur
Elias Vella: Mária – dokonalá žena
6,90 eur
Eduard Martin: Anjelské sekundy
4,70 eur
FARSKÝ LIST 03|2014
17
KVÍZ
?
Biblia z police do malíčka
Evanjelista Lukáš knihou o skutkoch apoštolov pokračuje vo svojom
evanjeliu a opísané udalosti predstavuje ako „čas Cirkvi“. Zoslanie
Ducha Svätého je na začiatku týchto čias a Turíce by mali „šumieť“ i v
našich srdciach, pretože sme ich nedávno slávili i v našich kostoloch.
Preto sme aj dnešné otázky nášho vedomostného kvízu vybrali práve
z knihy Skutky apoštolov, z kapitol 1 – 11. A tak si otvorte túto knihu a
ak niečo nebudete vedieť, nájdete to v nej.
7. Pri ktorom meste sa odohralo
obrátenie Šavla, ktoré malo za
následok, že z prenasledovateľa
prvých kresťanov sa stal jeden z
najväčších učiteľov Cirkvi?
A) Jeruzalem
B) Jericho
C) Damask
4. Na učenie apoštolov sa veľa ľudí
obrátilo a pridali sa k prvotnej Cirkvi. To
sa nepáčilo veľkňazom a zákonníkom
a chceli apoštolov zabiť. Apoštolov
sa vo veľrade zastal jeden z učiteľov
zákona, ktorý povedal: „Ak je toto dielo
od Boha, nebudete ho môcť rozvrátiť.“
Spomeniete si na meno tohto učiteľa
zákona?
A) Ananiáš
B) Barsabáš
C) Gamaliel
8. Jedným z ďalších zázrakov,
ktoré vykonal apoštol Peter, bolo
vzkriesenie mŕtvej učeníčky v meste
Joppa. Spomeniete si na jej meno?
A) Lýdia
B) Tabita
C) Judita
2 V deň Turíc, nakoľko túto udalosť
sprevádzal veľký hukot, sa k miestu,
kde sa apoštoli modlili, zbehlo veľa
ľudí. Na Petrovu presvedčivú reč sa
veľa z nich obrátilo. Viete koľko?
A) tritisíc duší
B) päťtisíc duší
C) tisícpäťsto duší
3. Jedno z prvých uzdravení v mene
Ježiša Krista, ktoré Peter vykonal,
bolo uzdravenie človeka chromého od
narodenia. Denne ho bolo možné vídať
pri bráne, kde prosil o almužnu. Ako sa
táto brána volala?
A) Južná brána
B) Krásna brána
C) Pevná brána
5. Ako sa volal prvý mučeník, ktorého
po plamennej obhajobe učenia Ježiša
Krista a viery v Boha Židia ukameňovali?
A) Šimon
B) Šavol
C) Štefan
6. Jedna z prvých misijných ciest, ktorú
vykonal apoštol Filip (potom za ním
prišli i apoštoli Peter a Ján) bola na
území:
A) Samárie
B) Judey
C) Galiley
9. V Cézarei apoštol Peter pokrstil
prvých pohanov a to v dome istého
rímskeho stotníka. Pamatáte si jeho
meno?
A) Elymas
B) Malchus
C) Kornélius
10. V ktorej krajine, kde sa apoštoli
vybrali šíriť Ježišovo evanjelium,
nazvali Ježišových učeníkov po
prvýkrát kresťanmi?
A) v Kapadócii
B) v Samárii
C) v Antiochii
Správne odpovede: 1C, 2A, 3B,
4C, 5C, 6A, 7C, 8B, 9C, 10C
1. Ešte pred zoslaním Ducha Svätého
si apoštoli na návrh Petra vyvolili z
učeníkov Ježiša Krista dvanásteho
apoštola namiesto Judáša, ktorý Krista
zradil. Kto sa ním stal?
A) Barsabáš
B) Štefan
C) Matej
„Cirkev sa nazýva viditeľnou,
lebo sa skladá z ľudí. Ale aj
neviditeľnou, lebo vo svojom živote
spočíva na neviditeľnej sile, ktorá
pochádza od Boha.“
kardinál John Henry Newman
18
FARSKÝ LIST 03|2014
SPRAVODAJSKÝ SERVIS
Bohoslužobný poriadok
v týždni
Úmysly
Apoštolátu modlitby
Farská
matrika
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
NA JÚL
V mesiacoch apríl a máj
sme sviatosťou krstu v
spoločenstve Cirkvi privítali
6.00 a 18.00 hod.
(piatok – 18.00 hod.
sv. omša za účasti mládeže)
(sobota – 6.30 a 18.00 hod.)
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
18.30 hod.
(štvrtok – 17.00 hod. sv. omša
za účasti detí)
(sobota – 7.00 hod., večer nie je)
Filiálny kostol Najsv. Trojice,
Vyšný Kubín
Piatok – 17.00 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod. (utorok, štvrtok)
Adoračná miestnosť je otvorená
každý deň od 7.00 do 19.00 hod.
Bohoslužobný poriadok
v nedeľu
Farský kostol
sv. Kataríny Alexandrijskej
6.30 • 9.00 • 11.00 • 14.45 hod.
Kostol Povýšenia sv. Kríža –
Brezovec
7.45 • 10.00 • 18.30 hod.
Filiálny kostol Najsv. Trojice
Vyšný Kubín
9.15 hod.
Nemocnica s poliklinikou
16.00 hod.
Požehnanie matiek
pred pôrodom
26. júla a 30. augusta po ranných
sv. omšiach, alebo na požiadanie
Stránkové dni
na Farskom úrade
Pondelok – piatok:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hod.
V súrnom prípade po večerných
bohoslužbách.
V prípade potreby (ku chorým) volajte
katol. kňaza 0915 818 308
Všeobecný: Aby šport vždy bol
príležitosťou na ľudské bratstvo a rast.
Evanjelizačný: Aby Duch Svätý
podporoval prácu laikov, ktorí ohlasujú
evanjelium v najchudobnejších krajinách.
Úmysel našich biskupov: Aby čas
dovoleniek a prázdnin bol naplnený
vnútorným pokojom a oddychom.
NA AUGUST
Všeobecný:: Aby utečenci, ktorých
násilie prinútilo opustiť domovy, našli
veľkodušné prijatie a ochranu svojich práv.
Evanjelizačný: Aby kresťania v Oceánii
radostne ohlasovali svoju vieru všetkým
ľuďom tohto regiónu.
Úmysel našich biskupov: Aby sa
ľudia stali navzájom misionármi lásky,
spravodlivosti a pokoja.
Farský kalendár
Aby ste nezabudli na termín dobrej akcie, týkajúcej sa našej farnosti alebo spoločenstiev
v nej, aký je sviatok alebo kedy je svätá omša,
vznikol kvôli tomu farský „google“ kalendár.
Bude zahŕňať bohoslužobný poriadok, liturgický kalendár, kalendár sviatkov a akcií
vo farnosti či diecéze. Poslúži tak väčšej informovanosti a môže zabrániť vzájomnému
prekrývaniu jednotlivých akcií.
Kalendár je uverejnený na farskej stránke
www.rkcdolnykubin.sk a je vždy aktualizovaný k nahliadnutiu. Podľa legendy je rozdelený nasledovne: akcie celej farnosti sú
vyznačené tmavomodrou, akcie sestier saleziánok žltou, akcie mládežníckeho zboru
zelenou, akcie skautov tmavohnedou, bohoslužobný poriadok slabomodrou, liturgický kalendár fialovou, sviatky na Slovensku
svetlohnedou. Podľa požiadaviek sa akcie
ďalších spoločenstiev môžu ďalej pridávať.
Navyše si ho majitelia smartphonov
môžu zosynchronizovať so svojím kalendárom v mobilnom zariadení alebo tablete a
tak budú mať aj tieto informácie vždy poruke.
Adam Skirčák
Ak ste sa rozhodli podporiť projekt
VÝSTAVBY NOVÉHO ORGANA pre
kostol Povýšenia sv. Kríža v Dolnom Kubíne,
svoje príspevky môžete venovať osobne na
Farskom úrade sv. Kataríny Alexandrijskej
alebo odoslať na bankový účet:
0323626972/0900
Mária Medvecká
Ema Balková
Michaela Čaučíková
Noemi Andrejčáková
Alžbeta Halková
Michal Svitek
Sofia Gašparová
Jakub Jonák
Kristína Valková
Jakub Mečiar
Viktória Pániková
Karolína Pobehová
Samuel Obrcian
Lukáš Obrcian
Adrián Obrcian
Ema Sporková
Martin Staš
Tibor Prachár
Sofia Žúreková
Teo Čipčala
Milan Zubek
Lukáš Laššák
Hana Buknová
Filip Moravec
Patrik Zaťko
Alexander Ballek
Sviatosť manželstva prijali
Marián Mateček – Adriána Kunová
Peter Bezák – Lucia Vajdiarová
Martin Ďaďo – Irina Dudková
Peter Mydliar – Pavlína Hubčíková
Milan Hraško – Alena Pavlíková
Milan Reguly – Jana Bruncková
Dávid Kovácz – Lucia Kováčová
Marek Vajdík – Lenka Michalková
Martin Žúrek – Lucia Čičmancová
Miroslav Chudaš – Zuzana Mydlová
Miroslav Hanzely – Zdenka Palugová
Pán si z našich radov povolal
Milan Dechtár (43)
Leonard Muška (81)
Línius Garabáš (77)
Ignác Jackulík (82)
Otília Janotíková (69)
Martin Roth (60)
Ľubomír Gebura (77)
Michal Paštrnák (0)
Emília Koptová (78)
Apolónia Vrlíková (84)
Tibor Grantner (77)
Anna Šoltésová (74)
Margita Rakytová (69)
FARSKÝ LIST 03|2014
19
DETSKÝ KÚTIK
Ahoj, deti!
Máme tu ďalší Detský kútik a s ním aj
skvelé cvičenia na premýšľanie či úlohy na
zabávanie alebo hry na potešenie. Určite si tu
však nájdete niečo, čo vás pobaví.
Hneď ako ste sa pozreli na zadnú stranu,
museli ste zbadať to, že je tu priveľa anjelov.
Viete prečo? Rozhodla som sa, že by bolo super sa o nich niečo dozvedieť, pretože sú stále
s nami. Aj teraz, keď si toto čítaš, alebo ti to
čítajú tvoji rodičia, je pri tebe a ochraňuje ťa.
Odkiaľ ale sú anjeli?
Pán Boh stvoril nielen viditeľný svet, ale aj
neviditeľný, do ktorého patria anjeli. Sú neviditeľní, lebo nemajú telo, ale sú čistí duchovia,
ktorí vedia premýšľať a majú aj slobodnú vôľu,
takže sa môžu rozhodnúť, či budú robiť dobre, alebo zle. Aj ich Pán Boh stvoril z lásky ako
nás a chcel, aby prišli do neba.
Väčšina z nich bola oddaná Bohu. Boli
ale aj pyšní anjeli. Tí povedali: „Prečo by
sme mali poslúchať Boha?“ Postavili sa proti
Bohu, ale keď to urobili, už sa nemohli dostať
do neba. Dobrí anjeli, ktorí ukázali, že majú
Pána Boha radi, sa dostali do neba.
Tým sa to však neskončilo. Zlí anjeli, ktorí
sa nazývajú zlí duchovia znenávideli aj ľudí.
A to hlavne zo závisti, že ľudia sa môžu dostať do neba a oni už nie. Preto sa rozhodli, že
budú ľudí pokúšať, aby robili zle. To, aby sme
urobili niečo zlé, nám našepkáva zlý anjel.
Preto sa radšej rozprávajme s naším dobrým
anjelom, ktorý nám chce dobre a stráži nás.
Pán Boh nás má rád, a preto nám pomáha pokušenia tohto nepriateľa premôcť. Dáva nám
na pomoc našich anjelov strážcov.
A teraz sa pustime do riešenia úloh, v ktorých sa dozviete ďalšie zaujímavosti o týchto
krásnych bytostiach.
1
Pomôž malému anjelovi nájsť
cestu k ľudskému srdiečku.
2
Vedeli by
ste rozlúštiť
tento text? Nie je to
ťažké. Musíte si iba
dávať pozor na to,
že slovíčka sú rôzne
poschovávané. Ako
ich môžete nájsť?
Podľa začiatočných
písmen obrázkov,
niekedy budete
musieť správne
zoradiť písmenká,
niekedy pospájať
guľôčky s rovnakou
farbou. Príjemnú
zábavu.
3

DETSKÝ KÚTIK 03|2014
V našom Kostole
svätej Kataríny
Alexandrijskej máme
tiež veľa anjelov. Sú to
maľby, ktoré zdobia
presbytérium. Viete,
kde sú? Skúste ich
nájsť a všimnite si, že
každý anjel má svoje
meno. Ste predsa
šikovní pátrači.
4
Ako si predstavuješ
svojho strážneho anjela?
Prajem vám veľa šťastia a dúfam, že sa stretneme na losovaní výhercov. No mená šťastných
výhercov sa dozvieme až v septembri, keď budeme losovať aj výhercov z ďalšieho čísla
Farského listu. Dúfam, že vtedy už budete všetci doma z prázdnin. Nezabudnite k správnym
odpovediam pripísať svoje meno a priezvisko, vek, prípadne triedu, nalepiť kupón a vhodiť
všetko do schránky označenej Detský kútik v kostole na Brezovci.
Teším sa na stretnutie s vami.
Zuzana Kováčiková
Kresby: autorka
Download

Kto hľadá, nájde